Procentní míry poklesu pracovní schopnosti

redakce Peníze.CZ | rubrika: Příloha | 24. 2. 2011 | 1 komentář
   Kapitola I - INFEKCE
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti  je
   rozhodující výsledek interakce mezi infekčním agens, jeho
   množstvím, agresivitou, obranyschopností organismu a léčebným
   procesem. Přitom je nutno vzít v úvahu, že některá infekční
   agens mohou perzistovat v organismu pod kontrolou imunitního
   systému, případně s možnými reaktivacemi, mohou zůstat rezidua
   po akutním onemocnění, může dojít k přechodu do chronického
   stadia, jeden druh (typ) mikroorganismu může postihovat různé
   orgány nebo systémy. Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví podle funkčního postižení napadeného orgánu  nebo
   systému, podle aktivity procesu a dopadu na celkovou výkonnost.
   Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u infekčních
   postižení by mělo sledované období, rozhodné pro posouzení,
   trvat zpravidla jeden rok.
   Samotné prodělání infekce, bez funkčních poruch
   charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nepůsobí
   pokles pracovní schopnosti. Zjištění nosičství, i když je
   důvodem k vyloučení z některých pracovních činností, nepůsobí
   pokles pracovní schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Chronické virové hepatitidy - B,C, D
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit funkční
   kapacitu jater podle biochemické a
   histologické aktivity (zánětlivé a
   fibrotické), poruchy metabolismu,
   encefalopatii, mimojaterní projevy a
   výsledek léčby. U chronické virové
   hepatitidy B se hodnotí sérologický průkaz
   HBsAg, HBeAg a příslušných protilátek,
   kvantitativní hodnocení viremie a odezva
   na protivirovou léčbu, jaterní biopsie a
   stanovení gradingu a stagingu. U chronické
   virové hepatitidy C se hodnotí sérologický
   průkaz anti-HCV, molekulárně genetický
   průkaz HCV RNA, jaterní biopsie a
   stanovení gradingu a stagingu. Pro
   stanovení míry poklesu pracovní schopnosti
   je rozhodující dopad vlastního postižení
   jater a mimojaterních projevů na celkovou
   výkonnost a schopnost vykonávat denní
   aktivity.
   Postižení po hepatitidě A, pokud funkční
   poruchy mají charakter dlouhodobě
   nepříznivého zdravotního stavu, se
   posuzují srovnatelně.
   ---------------------------------------------------------------
   1a    minimální funkční postižení,        10-15
   s minimální biochemickou a histologickou
   aktivitou, nekomplikovaný průběh nebo
   stabilizované stavy s nízkou sérokonverzí
   HBsAg do anti-HBs, stavy s nízkou virovou
   náloží, ve fázi imunotolerantní, stavy
   se zvýšenou unavitelností
   ---------------------------------------------------------------
   1b    lehké funkční postižení,          20-35
   ve fázi imunoaktivní, s lehce zvýšenou
   biochemickou a histologickou aktivitou, s
   lehkými komplikacemi, s lehkým poklesem
   celkové výkonnosti při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   1c    středně těžké funkční postižení,      40-60
   se zvýšenou biochemickou a histologickou
   aktivitou, kompenzovaná cirhóza, závažné
   mimojaterní projevy, kde poruchy mají
   rozsah středně těžké poruchy, se středně
   těžkým poklesem výkonnosti při běžném
   zatížení, podle rozsahu postižení
   ---------------------------------------------------------------
   1d    těžké funkční postižení,          70-80
   dekompenzovaná cirhóza, těžké mimojaterní
   projevy, kde poruchy mají rozsah více než
   polovinu stupnice úplné poruchy nebo
   s asociací s hepatocelulárním karcinomem
   nebo konečná stadia s indikací
   k transplantaci jater
   ---------------------------------------------------------------
   2    Infekce HIV/AIDS
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit virovou
   nálož a počet CD4+ lymfocytů, výsledek
   léčby, přítomnost oportunní infekce,
   syndrom chátrání, HIV encefalopatie,
   polyneuropatie, rozvoj nádorů a dopad
   zjištěných skutečností na celkovou
   výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   2a    lehké funkční postižení,          10-15
   stadium A1, A2, A3, asymptomatické
   stadium, perzistující generalizovaná
   lymfadenopatie
   ---------------------------------------------------------------
   2b    středně těžké funkční postižení,      25-40
   stadium B1, B2
   ---------------------------------------------------------------
   2c    těžké funkční postižení,          50-60
   stadium B3, C1
   ---------------------------------------------------------------
   2d    zvlášť těžké funkční postižení,      70-80
   stadium C2, C3, těžké oportunní infekce,
   syndrom chátrání, encefalopatie, rozvoj
   nádorů
   ---------------------------------------------------------------
   3    Neuroinfekce
   Herpetická encephalitida
   Jako chronické neuroinfekce se mohou
   manifestovat cytomegalovirová infekce,
   enterovirová infekce u osob
   s agamaglobulinemií, spalničky, syfilis,
   tuberkulóza, brucelóza, kandidová a
   aspergilová infekce a další.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit následky
   infekce, a to anatomické a funkční,
   zejména postižení mozkových nervů, parézy,
   sekundární epilepsii, postižení intelektu,
   kognitivních funkcí, poruchy chování, dále
   následky na pohybovém ústrojí, smyslových
   nebo jiných orgánech a dopad zjištěných
   skutečností na celkovou výkonnost a
   schopnost zvládat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   3a    minimální funkční postižení,        10-15
   zvýšená unavitelnost
   ---------------------------------------------------------------
   3b    lehké funkční postižení,          20-35
   lehká motorická, senzorická nebo
   kognitivní dysfunkce
   ---------------------------------------------------------------
   3c    středně těžké funkční postižení,      40-60
   středně těžká motorická, senzorická nebo
   kognitivní dysfunkce, nestabilní
   sekundární epilepsie, podle rozsahu a tíže
   postižení
   ---------------------------------------------------------------
   3d    těžké funkční postižení,          70-80
   těžká motorická, senzorická nebo
   kognitivní dysfunkce
   ---------------------------------------------------------------
   4    Lymeská borrelióza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
   postižení nervové soustavy, kůže, kloubů a
   srdce, výsledek imunologického vyšetření
   ELISA a imunoblotu (W-B), zda jde o
   přechod infekce do vleklého průběhu, zda a
   jak často dochází k relapsům nebo zda jsou
   již změny trvalé.
   ---------------------------------------------------------------
   4a    minimální funkční postižení,        10-15
   zvýšená unavitelnost, artralgie
   ---------------------------------------------------------------
   4b    lehké funkční postižení,          20-35
   kožní forma s acrodermatitis chronica
   atrophicans, chronické mírně aktivní
   artritidy, lehký pokles srdečního výkonu
   při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   4c    středně těžké funkční postižení,      40-60
   kde poruchy mají rozsah středně těžké
   poruchy, se středně těžkým poklesem
   výkonnosti při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   4d    těžké funkční postižení,          70-80
   chronické pozdní stadium s chronickou
   encefalitidou, subakutní encefalopatií a
   těžkým postižením kognitivních funkcí a
   intelektu, kloubní forma s těžkým
   postižením kolenních kloubů a
   pohyblivosti
   ---------------------------------------------------------------
   5    Toxoplasmóza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba podle klinické
   manifestace zhodnotit o jakou formu se
   jedná (získaná toxoplasmóza u
   imunokompetentní osoby, získaná
   toxoplasmóza u imunodeficientní osoby,
   oční forma, kongenitální forma nebo
   toxoplasmóza v graviditě), rozlišit
   chronickou latentní infekci od akutní
   infekce a chronické aktivní infekce a
   posoudit funkční postižení zasažených
   orgánů a jeho dopad na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------

   5a    lehké funkční postižení,          10-20
   izolované postižení některých orgánů
   s lehkou poruchou funkce
   ---------------------------------------------------------------
   5b    středně těžké funkční postižení,      30-60
   zejména u imunodeficientních, s diseminací
   do různých orgánů, s projevy encefalitidy,
   pneumonitidy, myokarditidy,
   chorioretinitidy
   ---------------------------------------------------------------
   5c    těžké funkční postižení,          70-80
   těžké snížení psychické a fyzické
   výkonnosti a postižení zraku
   ---------------------------------------------------------------
   6    Růže (erysipelas)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit následky
   prodělané akutní nebo recidivující
   infekce, pokud jsou dlouhodobého nebo
   trvalého charakteru, lokální i celkový
   stav (zánětlivou aktivitu) a dopad na
   celkovou výkonnost.
   Pokud je důsledkem prodělané streptokokové
   infekce lymfedém končetiny, zdravotní
   postižení a míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví srovnatelně podle
   položky 9, oddíl B, kapitola IX.
   ---------------------------------------------------------------
   7    Mimoplicní mykobakteriózy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit jaký orgán
   nebo systém je postižen (centrální nervový
   systém, kosti, klouby, páteř, pleura,
   perikard, trávicí trakt včetně jater,
   močopohlavní ústrojí, pobřišnice) a jaký
   je funkční rozsah postižení. Přitom je
   třeba zohlednit délku terapie
   extrapulmonální tuberkulózy, její případné
   následky, zda jde o senzitivní nebo
   rezistentní formu, zda jde o postižení
   imunokompromitované osoby.
   ---------------------------------------------------------------
   7a    lymfadenopatie nebo kožní formy      10
   ---------------------------------------------------------------
   7b    lehké funkční postižení,          20-30
   urogenitální forma,
   nekomplikovaný průběh postižení
   gastroinstestinálního traktu,
   granulomatózní hepatitida,
   otitida,
   infekce oka (chorioidální tuberkulomy,
   uveitida, otitida) s ohledem na postižení
   vizu
   ---------------------------------------------------------------
   7c    středně těžké funkční postižení,      50
   pozdní střevní obstrukce nasedající na
   granulomatózní zánět střev nebo peritonea
   ---------------------------------------------------------------
   7d    těžké funkční postižení,          70-80
   akutní miliární tuberkulóza,
   kryptická miliární tuberkulóza,
   pozdně generalizovaná forma,
   nereaktivní tuberkulóza s velkým množstvím
   mikroorganismů a s malou tkáňovou odpovědí
   (septická nebo tyfoidní forma),
   tuberkulózní meningitida,
   skeletální forma, zvl. spondylodiscitidy
   (Pottova nemoc),
   Pottovy paraplegie,
   perikarditidy,
   laryngeální tuberkulóza během léčení,
   multirezistentní formy nebo stavy na
   dlouhodobé terapii (pokud potrvá déle než
   jeden rok)
   ---------------------------------------------------------------
   8    Infekce kardiovaskulární
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit následky
   prodělané infekce (endokarditida,
   myokarditida, perikarditida,
   mediastinitida), pokud jsou dlouhodobého
   nebo trvalého charakteru, dopad na funkci
   kardiovaskulárního systému, srdeční výkon
   a na celkovou výkonnost.
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle položky 1 nebo 5,
   oddíl A, kapitola IX.
   ---------------------------------------------------------------
   9    Infekční postižení pohybového systému
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit následky
   prodělané infekce, pokud jsou dlouhodobého
   nebo trvalého charakteru, dopad na funkci
   pohybového a nosného systému a na celkovou
   výkonnost.
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně
   podle položky 1 nebo 2, oddíl A, kapitola
   XIII.
   ---------------------------------------------------------------
   10    Infekce močopohlavního ústrojí
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit dlouhodobé
   nebo trvalé následky prodělané infekce,
   recidivujících nebo chronických infekcí,
   ve vztahu k poškození funkce ledvin a
   chronické renální insuficienci.
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle položky 2, 4, 6 , oddíl
   A, kapitola XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   11    Jiné infekce
   Importované nákazy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit následky
   prodělané infekce, pokud jsou dlouhodobého
   nebo trvalého charakteru, rozsah a tíži
   postižení zasažených orgánů a systémů a
   dopad zjištěných skutečností na celkovou
   výkonnost.
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví podle
   převažujícího typu zdravotního postižení
   srovnatelně s příslušnými zdravotními
   postiženími.
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola II - ONKOLOGIE
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - ZHOUBNÉ NOVOTVARY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
   z funkčního postižení, na kterém se podílí jak nádorová nemoc,
   tak onkologická terapie. Přitom se hodnotí celkový stav,
   postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, dlouhodobé nebo
   trvalé   postižení  způsobené  následkem  chemoterapie,
   radioterapie, hormonoterapie, biologické léčby, postižení po
   alogenní transplantaci krvetvorných buněk, rozsah zachovaných
   funkčních schopností (funkční staging dle Světové zdravotnické
   organizace - SZO) a schopnost vykonávat denní aktivity. Za
   denní  aktivity  se  považují aktivity podle  Mezinárodní
   klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dle
   SZO). Dopad na pracovní schopnost mají nejen funkční postižení
   následkem  maligní  choroby, ale  také  nežádoucí  účinky
   onkologické  terapie.  Nejčastější  dlouhodobé  následky
   onkologických postižení jsou chronická bolest, psychické změny,
   chronická únava, námahová dušnost, muskuloskeletální změny,
   narušení funkce končetin, lymfedém, cytopenie, poruchy imunity,
   krvácivé projevy, neuropatie, rozsah operačního výkonu včetně
   závažného estetického postižení, poruchy mluvení, přijímání
   potravy,  trávení,  močení, defekace  a  poruchy  celkové
   pohyblivosti. Při posuzování poklesu pracovní schopnosti se na
   pojištěnce s lokalizovaným nádorem (stadium I, II, III) nahlíží
   jako na potenciálně vyléčitelné a hodnocení míry poklesu
   pracovní schopnosti se odvíjí od výsledku léčby, klinického
   obrazu, rozsahu a tíže funkčního postižení. U diseminovaných
   nádorů (tj. ve stadiu IV), které lze obecně považovat za
   zvlášť  těžké  funkční postižení, může být  postižení
   potenciálně reverzibilní u vyléčitelných nádorů.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení           Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Novotvary
   Posudkové hledisko:
   Při  stanovení  míry  poklesu  pracovní
   schopnosti  je třeba zhodnotit  funkční
   schopnosti  z  hlediska   kurability,
   probíhající onkologické léčby ve vztahu k
   definovanému období  a následků  nádoru
   nebo  terapie  a  zaměřit  se  i  na
   reverzibilní  nebo  léčbou  kontrolované
   zdravotní problémy.

   1a  minimální postižení,              5-10
   stavy  asymptomatické, minimální funkční
   poruchy nebo
   stavy  po léčbě povrchových kožních  a
   slizničních    nádorů     (primární
   lokoregionální léčba), nádory in situ nebo
   nádory,  které  nevyžadují  adjuvantní
   onkologickou léčbu, stavy, kde není třeba
   onkologické stabilizace nebo
   menší operační výkony s minimálním
   funkčním dopadem,
   stavy bez omezení výkonu denních aktivit
   ---------------------------------------------------------------
   1b  lehké postižení,                15-25
   stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6
   měsících po ukončení aktivní onkologické
   léčby, stabilizované nebo
   menší výkony z důvodů zhoubného novotvaru,
   resekce  nebo  amputace  zvenčí  přímo
   neviditelné, amputace částí, kde je možná
   protetická  náhrada (např.  mastektomie,
   parciální  amputační  ztráty  končetin,
   resekce      částí  střeva,  hysterektomie,
   enukleace  bulbu oka při dobré  funkci
   jediného oka) nebo
   stavy  s  lehkým  funkčním  postižením
   některých orgánů nebo systémů,
   výkon některých denních aktivit s obtížemi
   nebo s využitím kompenzačních mechanismů a
   prostředků
   ---------------------------------------------------------------
   1c  středně těžké postižení,            35-45
   stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6
   měsících po ukončení aktivní onkologické
   léčby, stabilizované, kde poruchy  mají
   rozsah do poloviny stupnice úplné poruchy
   funkčních schopností,
   např. stomie, penektomie, kolektomie nebo
   enukleace bulbu oka při zhoršeném vizu
   vidoucího oka nebo
   ztráta končetiny v předloktí nebo v bérci
   nebo
   parciální laryngektomie nebo
   stabilizace po alogenní transplantaci nebo
   stavy  během podávání biologické léčby,
   nežádoucí a dlouhodobé závažné  funkční
   postižení   v   důsledku   dlouhodobé
   hormonoterapie či biologické léčby,
   výkon některých denních aktivit omezen
   ---------------------------------------------------------------
   1d  těžké postižení,                50-65
   stavy v  kompletní remisi, po ukončení
   aktivní onkologické léčby, stabilizované,
   kde poruchy mají rozsah více než polovinu
   stupnice   úplné  poruchy   funkčních
   schopností,
   např. totální laryngektomie nebo
   resekční výkony v oblasti hlavy a krku
   s mutilujícími následky nebo
   ztráta končetiny ve stehně nebo v paži
   nebo
   některé typy diseminovaných nádorů (tj. ve
   stadiu IV), reverzibilní, vyléčené,  po
   dosažení stabilizace stavu,
   výkon některých denních aktivit podstatně
   omezen
   ---------------------------------------------------------------
   1e  zvlášť těžké postižení,            70-80
   maligní nádory lokalizované (stadia I, II,
   III) během onkologické léčby a zpravidla
   do 6 měsíců po jejím ukončení, pokud trvá
   kompletní remise, nebo
   maligní nádory generalizované (stadium
   IV),
   nádory primárně diseminované, zpravidla do
   jednoho  roku  po ukončení  onkologické
   léčby, pokud trvá kompletní remise nebo
   stavy s perzistencí či progresí nádoru
   nebo
   stavy do 6 měsíců po ukončení radioterapie
   na kranium nebo
   nefrostomie,  kombinace  kolostomie  či
   ileostomie nebo urostomie nebo
   úplná ztráta dolní končetiny nebo horní
   končetiny nebo se zcela krátkým pahýlem,
   elefantiáza  končetiny, mutilující  růst
   nádoru nebo
   stavy během transplantační léčby
   (transplantace krvetvorných buněk) a
   zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení
   nebo
   chronická  nemoc štěpu proti  hostiteli
   (GvHD), projevující se jako multiorgánové
   autoimunitní postižení nebo
   těžká  cytopenie, těžké poruchy imunity
   s  projevy  oportunních  infekcí  nebo
   septickými stavy, těžké krvácivé projevy
   nebo
   stavy  s  poruchami  příjmu  potravy,
   inkontinencí, těžké omezení pohyblivosti
   (funkčně srovnatelné s těžkými parézami
   končetin)  nebo  stavy  se  selháváním
   některého orgánu či systému,
   výkon většiny denních aktivit těžce omezen
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   V případech, kdy důsledkem nezhoubného nádoru je
   snížení nebo ztráta funkce orgánu nebo systému, míra
   poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle
   zdravotního postižení neonkologického charakteru, podle
   rozsahu  a postižení funkce příslušného orgánu  nebo
   systému, případných nepříznivých doprovodných projevů,
   omezení celkové výkonnosti a výkonu denních aktivit.
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola III - PORUCHY IMUNITY, ANEMIE, PORUCHY KOAGULACE,
   KRVÁCIVÉ STAVY
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - PORUCHY IMUNITY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
   z podrobného laboratorního imunologického vyšetření, klinických
   orgánových komplikací, funkčního postižení orgánu nebo systémů,
   celkové  odolnosti - obranyschopnosti a dopadu zjištěných
   skutečností na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní
   aktivity.  V  případě hyperimunních stavů  -  systémových
   onemocnění pojivové tkáně - je pro stanovení míry poklesu
   pracovní schopnosti rozhodující rozsah a aktivita procesu a
   rozsah funkčního postižení jednotlivých orgánů a systémů.
   Asymptomatické odchylky - laboratorní defekt sám o  sobě
   nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení          Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1   Imunodeficity
   ---------------------------------------------------------------
   1a   poruchy imunity lehkého stupně,        15-25
   deficity protilátkové imunity s častým
   výskytem mikrobiálních infekcí
   (sinusitidy, pneumonie, adnexitidy aj.),
   deficity protilátkové imunity
   s lymfopenií, neutropenií a
   recidivujícími febrilními infekty
   plísňovými, parazitárními, s lehkým
   snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   1b   poruchy imunity středně těžké,        35-45
   deficity buněčné imunity provázené
   výskytem recidivujících plísňových,
   parazitárních či oportunních infekcí
   s podstatným snížením celkové odolnosti a
   snížením celkové výkonnosti při běžném
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   1c   poruchy imunity těžké,            50-60
   deficity fagocytárního systému
   s recidivujícími kožními infekcemi,
   pyogenními abscesy, flegmonózními záněty
   a septickými stavy, s těžkým snížením
   celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   1d   poruchy imunity velmi těžké,         70-80
   těžké imunodeficity s rozsáhlými a
   opakovanými nebo trvale aktivními
   infekčními komplikacemi vzdorujícími
   léčbě, neschopnost jakékoliv zátěže
   ---------------------------------------------------------------
   2   Hyperimunní stavy - systémová postižení
   pojivové tkáně
   Posudkové hledisko:
   Funkční postižení a míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví podle oddílu D,
   kapitola XIII.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - ANEMIE, PORUCHY KOAGULACE, KRVÁCIVÉ STAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Míra poklesu pracovní schopnosti pro nemoci krve a
   krvetvorných orgánů se stanoví podle rozsahu a tíže postižení,
   stupně   anemie,  cytopenie  či  poruchy   koagulace,
   hepatosplenomegalie, poruch imunity, adaptace na postižení,
   celkové výkonnosti a schopnosti vykonávat denní aktivity. Pokud
   je anemie, cytopenie, poruchy koagulace nebo poruchy imunity
   součástí symptomatologie jiného zdravotního postižení nebo je
   v příčinné souvislosti s léčením jiného zdravotního postižení
   než uvedeného v kapitole III, oddíl A, míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví podle takového zdravotního postižení.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Ztráta sleziny
   ---------------------------------------------------------------
   1a  ztráta sleziny s lehkou poruchou imunity    10
   ---------------------------------------------------------------
   1b  ztráta sleziny se závažnější poruchou      20
   imunity
   ---------------------------------------------------------------
   2  Splenomegalie
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví srovnatelně podle zdravotního
   postižení, které je příčinou
   splenomegalie.
   ---------------------------------------------------------------
   3  Anemie
   ---------------------------------------------------------------
   3a  minimální funkční poruchy,           5-10
   hemoglobin pod 110g/l, hypochromní
   erytrocyty, snížená hladina železa v séru,
   snížená koncentrace ferritinu, zvýšená
   unavitelnost při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   3b  se středně těžkými projevy,          15-25
   hemoglobin pod 100g/l, snížení celkové
   výkonnosti při běžném     zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   3c  se závažnými projevy,             30-45
   hemoglobin pod 90g/l, stavy s podstatným
   snížením celkové výkonnosti při běžném
   zatížení, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   3d  těžké postižení,                50-70
   se závažnými projevy, hemoglobin pod
   80g/l, jiné orgánové komplikace, opakovaná
   potřeba transfuzí, imunosuprese, podstatné
   snížení celkové výkonnosti, výkon
   některých denních aktivit značně omezen
   ---------------------------------------------------------------
   4    Poruchy hemostázy a hemokoagulace
   Vrozené i získané poruchy krevního srážení
   (hemofilie, von Willebrandova choroba,
   hypofibrinogenemie, afibrinogenemie, jiné
   deficity jednotlivých koagulačních faktorů,
   trombocytopenická purpura, hemolyticko-
   uremický syndrom, idiopatická
   trompocytopenická purpura, trombofilní
   stavy a jiné vzácnější poruchy).
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit druh
   zdravotního postižení, rozsah a četnost
   krvácivých a trombotických komplikací, druh
   léčby a její efekt (imunosupresivní léčba,
   substituční léčba), poškození kloubů při
   opakovaných krvácivých atakách a funkční
   výsledek provedených operačních výkonů.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   občasné ataky krvácení či funkčně lehké   10-20
   trombotické komplikace s nutností
   intermitentní léčby, s lehkým omezením
   celkové výkonnosti, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   4b   se závažnými projevy, substituční terapie, 30-50
   imunosuprese či terapie cytostatiky, značné
   snížení celkové výkonnosti případně i
   pohyblivosti, některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   4c   těžké progredující či recidivující formy  60-70
   nereagující na léčbu, s těžkým omezením
   celkové výkonnosti a pohyblivosti, výkon
   denních aktivit značně omezen
   ---------------------------------------------------------------
   5    Cytopenie, jiné nemoci krve
   ---------------------------------------------------------------
   5a   lehké projevy,               10-20
   lehké omezení celkové výkonnosti, výkon
   některých denních aktivit s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   5b   závažné funkční poruchy,          30-45
   značné snížení celkové výkonnosti při
   běžném zatížení, některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   5c   těžké postižení,              50-70
   s těžkými projevy, jiné orgánové
   komplikace, podstatné snížení celkové
   výkonnosti, výkon některých denních aktivit
   značně omezen
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola IV - PORUCHY ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti při
   endokrinních poruchách, poruchách výživy a přeměny látek jsou
   rozhodující funkční důsledky těchto poruch, tj. rozsah a tíže
   postižení jednotlivých orgánů a systémů,  dopad na celkový
   stav,  výkonnost a na schopnost zvládat denní  aktivity.
   Asymptomatické  odchylky  od  normy  laboratorních  hodnot
   nepodmiňují pokles pracovní schopnosti. Při hodnocení míry
   poklesu pracovní schopnosti u poruch endokrinních, výživy a
   přeměny látek by sledované období, rozhodné pro posouzení míry
   poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Poruchy štítné žlázy
   Hypotyreóza, hypertyreóza, struma, záněty
   štítné žlázy.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
   poruchy funkce štítné žlázy, a to jak ve
   smyslu hyperfunkce, tak ve smyslu
   hypofunkce, případně jiné projevy poruchy
   štítné žlázy, jako je mechanický syndrom
   při zvětšené štítné žláze, endokrinní
   orbitopatie nebo paréza vratných nervů,
   pokud při chirurgickém zákroku došlo
   k jejich poškození, a dopad zjištěných
   skutečností na celkovou výkonnost.
   Míra poklesu pracovní schopnosti u
   kretenismu se hodnotí dle poklesu
   mentálních funkcí dle položky 8, kapitola
   V.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   minimální funkční postižení,        5
   subklinické formy bez ohledu na etiologii,
   změna funkce je rozpoznána pouze
   laboratorními testy, zvýšené riziko
   přechodu do klinicky manifestní formy
   ---------------------------------------------------------------
   1b   lehké funkční postižení,          15
   poruchy funkce štítné žlázy bez ohledu na
   etiologii, uspokojivě kompenzované při
   zavedené léčbě
   ---------------------------------------------------------------
   1c   středně těžké funkční postižení,      30-40
   postižení štítné žlázy bez ohledu na
   etiologii, dlouhodobě přetrvávající
   projevy poruchy funkce i při zavedené
   léčbě, značná porucha celkové výkonnosti,
   některé denní aktivity vykonávány
   s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   1d   těžké funkční postižení,          50-60
   s komplikacemi srdečními, očními,
   psychickými a jinými, závažné omezení
   celkové výkonnosti a některých denních
   aktivit
   ---------------------------------------------------------------
   2    Diabetes mellitus
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit dlouhodobý
   obraz metabolické kompenzace diabetu,
   metabolický profil, dodržování režimových
   opatření, přítomnost závažných chronických
   cévních a orgánových diabetických
   komplikací a přidružených postižení a
   jejich dopad na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   minimální funkční postižení,        10
   dobrá kompenzace diabetu, bez diabetických
   komplikací
   ---------------------------------------------------------------
   2b   lehké funkční postižení,          15-25
   uspokojivá kompenzace nebo občasné
   metabolické kolísání, případně incipientní
   diabetické komplikace
   ---------------------------------------------------------------
   2c   středně těžké funkční postižení,      30-45
   s několika diabetickými komplikacemi
   lehčího až středního stupně (cévní, oční,
   neurologické), zachována schopnost zvládat
   běžné zatížení, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi, podle rozsahu
   postižení
   ---------------------------------------------------------------
   2d   těžké funkční postižení,          50-60
   opakované metabolické dekompenzace
   (zpravidla více než 2x ročně), progrese
   chronických komplikací diabetu do úrovně
   těžkých poruch s omezením zraku, snížením
   pohyblivosti, poruchami prokrvení, pokles
   celkové výkonnosti při běžném zatížení,
   některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2e   zvlášť těžké funkční postižení,       70-80
   těžké dlouhodobé komplikace diabetu
   s postižením několika systémů (ztráta
   zraku, selhání ledvin s nutností
   chronického dialyzačního léčení, těžká
   forma diabetické polyneuropatie s těžkými
   poruchami pohyblivosti, syndrom diabetické
   nohy, gangrény), některé denní aktivity
   těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3    Hypoparatyreóza
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví podle druhu, projevů a četnosti
   záchvatů a dopadu na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   lehké   funkční  postižení   (prchavé 5
   parestezie, lehké orgánové spasmy)
   ---------------------------------------------------------------
   3b   středně těžké funkční postižení (křeče,   15-20
   těžší nebo častější orgánové spasmy,
   zvláště laryngospasmus a bronchiální
   spasmy), kde se dlouhodobě nedaří
   korigovat laboratorní nález nebo
   v případech, kde je hypoparatyreóza
   součástí polyglandulárních hormonálních
   deficitů, snížená adaptabilita
   v zátěžových situacích
   ---------------------------------------------------------------
   4    Hyperparatyreóza
   Primární, sekundární hyperparatyreóza.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti u primární hyperparatyreózy je
   třeba zhodnotit rozsah funkční poruchy,
   přítomnost orgánových     postižení, zejména
   kostně - renální syndrom a dopad
   zjištěných poruch na celkovou výkonnost.
   Míra poklesu pracovní schopnosti v případě
   orgánové komplikace - osteoporózy se
   stanoví srovnatelně podle položky 1,
   oddíl B, kapitola XIII.
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   v případě sekundární hyperparatyreózy
   stanoví podle základního postižení, které
   podmiňuje hyperparatyreózu (zejména
   renální nedostatečnost, malabsorpční
   syndrom) srovnatelně podle kapitoly XIV
   nebo XI.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   asymptomatická forma            5
   ---------------------------------------------------------------
   5    Hypopituitarismus dospělých (insuficience
   předního laloku hypofýzy)
   ---------------------------------------------------------------
   5a   lehké funkční postižení,          10
   lehké snížení adaptačních schopností na
   stresové situace a fyzické zatížení při
   zavedené substituční léčbě
   ---------------------------------------------------------------
   5b   středně těžké funkční postižení,      25-35
   středně těžké snížení adaptačních
   schopností na stresové situace a fyzické
   zatížení  při zavedené substituční léčbě,
   značné snížení celkové výkonnosti při
   běžném zatížení, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   5c   těžké funkční postižení,          50-60
   těžké snížení adaptačních schopností na
   stresové situace a fyzické zatížení při
   zavedené substituční léčbě, snížení
   celkové výkonnosti při lehkém zatížení,
   některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   5d   zvlášť těžké postižení,           70-80
   snížení celkové výkonnosti při lehkém
   zatížení, se závažnými funkčními
   komplikacemi, těžké poruchy zrakových
   nervů a dalších mozkových struktur,
   poruchy okohybných nervů, postižení
   psychiky, diencefalických struktur
   s dalšími projevy jako např. bulimií,
   hypodipsií, adipsií
   ---------------------------------------------------------------
   6    Hypofyzární nanismus
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
   tíži zdravotního postižení z hlediska
   celkové výkonnosti a schopnosti zvládat
   denní aktivity. Míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví srovnatelně dle
   poruch růstu - podle položky 4, oddíl B,
   kapitola XIII.
   ---------------------------------------------------------------
   7    Akromegalie a gigantismus
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit aktivitu
   postižení a přítomnost orgánových
   komplikací (kardiopatie, myopatie,
   artropatie, arteriální hypertenze,
   sekundární diabetes mellitus a jiné) a
   z toho vyplývající funkční poruchy -
   srdeční nedostatečnost, adynamie a dopad
   stavu na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   7a   lehké funkční postižení,          10-15
   lehké orgánové komplikace s lehkým
   snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   7b   středně těžké funkční postižení,      30-50
   středně těžké orgánové komplikace, značný
   pokles výkonnosti při běžném zatížení,
   podle rozsahu postižení
   ---------------------------------------------------------------
   7c   těžké funkční postižení,          60-80
   závažné komplikace (postižení srdce,
   skeletu, adynamie), přetrvávající aktivita
   i při léčbě, snížení celkové výkonnosti
   při lehkém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   8    Diabetes insipidus
   ---------------------------------------------------------------
   8a   lehké funkční postižení,          10-15
   uspokojivá kompenzace substituční léčbou
   ---------------------------------------------------------------
   8b   středně těžké funkční postižení,      30-40
   dlouhodobě nedostatečná kompenzace i přes
   zavedenou substituční léčbu,
   s komplikacemi např. hypodipsií, adipsií,
   s poškozením hypotalamických center,
   recidivujícími rozvraty vodního a
   minerálního hospodářství, podle stupně
   poruch
   ---------------------------------------------------------------
   9    Hypotalamické syndromy s endokrinní
   manifestací
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a typ
   postižení hypotalamu (nedostatečnost
   liberinů, glukokortikoidů, pohlavních
   hormonů, vasopresinu apod.) a s ním
   související poruchy a přítomné komplikace
   a to jak endokrinologické, tak i
   neendokrinologické včetně hydrocefalu
   (poruchy příjmu potravy, tekutin, porucha
   regulace vegetativního nervového systému,
   porucha termoregulace, spánku, paměti,
   koncentrace, změny osobnosti, epilepsie a
   další) a dopad zjištěných skutečností na
   celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   9a   lehké funkční postižení,          10-15
   uspokojivá kompenzace poruchy, snížení
   adaptačních schopností na zátěž
   ---------------------------------------------------------------
   9b   středně těžké funkční postižení,      30-40
   nedostatečná kompenzace s počínajícími
   komplikacemi, se svalovou slabostí, se
   závažnými poruchami elektrolytového a
   vodního hospodářství, hypoglykémiemi,
   s přetrvávajícím nepříznivým vlivem na
   krvetvorný systém nebo centrální nervovou
   soustavu, značný pokles výkonnosti při
   běžném zatížení, některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   9c   těžké funkční postižení,          60-70
   rozvinuté komplikace s podstatným snížením
   celkové výkonnosti, se závažnými
   poruchami psychiky a paměti, adynamie,
   významné hubnutí při dlouhodobé
   žaludeční a střevní symptomatologii,
   snížení celkové výkonnosti při lehkém
   zatížení, některé denní aktivity značně
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   10   Chronická insuficience kůry nadledvin
   ---------------------------------------------------------------
   10a   lehké funkční postižení,          10-20
   uspokojivá kompenzace při substituční
   léčbě, předčasná unavitelnost,
   ortostatické poruchy
   ---------------------------------------------------------------
   10b   středně těžké funkční postižení,      30-40
   podstatné snížení celkové výkonnosti,
   nedostatečná reakce na zátěž i při
   substituční léčbě, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi nebo lehce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   10c   těžké funkční postižení,          60-70
   adynamie, poruchy elektrolytového a
   vodního hospodářství, poruchy
   sacharidového metabolismu, hubnutí, těžké
   poruchy žaludeční a střevní, substituční
   léčba málo účinná, některé denní aktivity
   značně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   11   Hyperfunkce kůry nadledvin
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit
   funkční poruchy - hypertenzi, srdeční
   nedostatečnost, cukrovku, osteoporózu,
   svalovou slabost. Iatrogenní Cushingův
   syndrom se pro účely stanovení míry
   poklesu pracovní schopnosti hodnotí
   v rámci původního postižení.
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví podle převažující orgánové
   komplikace srovnatelně podle příslušného
   zdravotního postižení a jím podmíněných
   funkčních poruch.
   ---------------------------------------------------------------
   12   Hyperfunkce dřeně nadledvin
   ---------------------------------------------------------------
   12a   stabilizace zdravotního stavu,       10
   minimální zbytkové symptomy
   ---------------------------------------------------------------
   12b   středně těžké postižení,          25-35
   funkčně významné reziduální zbytkové
   symptomy
   ---------------------------------------------------------------
   12c   těžké funkční postižení,          50-70
   závažné projevy, přetrvávající nadprodukce
   katecholaminů, projevy paroxysmální nebo
   trvalé hypertenze, poruchy srdečního
   rytmu, psychické změny, hubnutí, případy,
   kdy chirurgická léčba není možná a
   farmakologická léčba není účinná, celková
   výkonnost a denní aktivity značně omezeny,
   podle rozsahu omezení
   ---------------------------------------------------------------
   13   Poruchy výživy, podvýživa a jiné poruchy
   metabolismu
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit stav výživy
   a jeho dopad na celkovou výkonnost.
   Samotná porucha metabolismu některé látky,
   která nevede k funkčně závažné poruše
   výživy, nepůsobí pokles pracovní
   schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   13a   lehké funkční postižení,          10-15
   zvýšená unavitelnost, trvalý lehký pokles
   celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   13b   středně těžké funkční postižení,      30-40
   trvalý závažný pokles hmotnosti a
   proteinoenergetické nutrice, podstatný
   pokles celkové výkonnosti při běžném
   zatížení i přes léčbu na specializovaném
   pracovišti, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi nebo omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   13c   těžké funkční postižení,          60-70
   těžký stupeň proteinoenergetické
   malnutrice, trvalý těžký pokles celkové
   výkonnosti i přes léčbu na specializovaném
   pracovišti, některé denní aktivity těžce
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   14   Obezita
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit somatické a
   metabolické komplikace obezity, zejména
   přítomnost, rozsah a tíži srdečně-cévního
   postižení a kardiorespirační výkonnost,
   metabolické postižení, gastrointestinální
   postižení, kožní komplikace, kloubní
   postižení a pohyblivost, případný
   depresivní syndrom. Ke klasifikaci
   obezity se používá indexu tělesné
   hmotnosti (BMI). K objektivizaci funkčního
   postižení je potřebné obezitologické
   vyšetření.
   ---------------------------------------------------------------
   14a   obezita I. stupně, BMI 30-34,9       10
   ---------------------------------------------------------------
   14b   obezita II. stupně, BMI 35-39,9,      20-30
   vzdorující léčbě na odborném pracovišti,
   s poklesem celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   14c   obezita III. stupně, BMI více jak 40,    40-60
   vzdorující léčbě na odborném pracovišti, s
   podstatným poklesem kardiorespirační
   výkonnosti a snížením hybnosti, podle
   rozsahu funkčního postižení
   ---------------------------------------------------------------
   14d   obezita s BMI nad 45, s projevy srdeční   70-80
   nedostatečnosti nebo těžce omezenou
   pohyblivostí
   ---------------------------------------------------------------
   15   Fenylketonurie
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví podle tíže psychomotorické
   retardace srovnatelně podle položky 8,
   kapitola V.
   Fenylketonurie při dodržování diety a
   normálním psychomotorickém vývoji nepůsobí
   pokles pracovní schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   16   Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinu
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví podle rozsahu a tíže postižení
   kloubů (zejména při chronické tyfózní dně
   s chronickou synovitidou, destruktivní
   artropatií, sekundární osteoartrózou,
   deformitami kloubů), případně podle
   postižení ledvin, projevů ischemické
   choroby srdeční a dopadu funkčních poruch
   na celkovou výkonnost podle převažujícího
   typu symptomatologie podle kapitoly XIII,
   XIV nebo IX.
   ---------------------------------------------------------------
   17   Cystická fibróza (mukoviscidóza)
   s pulmonálními, pankreatickými a jaterními
   komplikacemi
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
   tíži postižení funkce plic, pankreatu a
   jater a dopad zjištěných poruch na
   celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   17a   lehké funkční postižení,          10-15
   bronchitidy, lehká porucha plicní
   ventilace, pankreatických a jaterních
   funkcí, stav výživy uspokojivý
   ---------------------------------------------------------------
   17b   středně těžké funkční postižení,      30-45
   peribronchiální infiltrace, počínající
   bronchiektázie, počínající emfyzém,
   středně těžká ventilační porucha, alterace
   pankreatických a jaterních funkcí, snížený
   stav výživy, s poklesem celkové výkonnosti
   při běžném zatížení, některé denní
   aktivity vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   17c   těžké funkční postižení,          60-70
   těžká bronchitida, bronchiektázie,
   emfyzém, porucha ventilace těžkého stupně,
   těžká porucha funkce pankreatu a jater,
   malabsorpce, biliární cirhóza, některé
   denní aktivity značně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   17d   zvlášť těžké funkční postižení,       80
   chronické respirační selhání
   ---------------------------------------------------------------
   18   Nádory štítné žlázy, hypofýzy, hypotalamo-
   hypofyzární oblasti, nadledvin
   Posudkové hledisko:
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví podle
   kapitoly II. Rozhodující pro stanovení
   míry poklesu pracovní schopnosti u stavů
   stabilizovaných jsou funkční projevy a
   následky po onkologické léčbě.
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola V - DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je nutné
   posoudit  úroveň  psychických,  mentálních,  sociálních  a
   pracovních funkcí a schopnosti vykonávat pracovní činnosti
   takovým způsobem nebo v takových mezích, které jsou považovány
   za normální v daném sociokulturním prostředí. Přitom se vychází
   z  průběhu  a závažnosti zdravotního postižení, celkového
   tělesného   stavu,  schopnosti  adaptace,  osobnostních
   charakteristik, úrovně intelektu, sociální přizpůsobivosti,
   zvládání zátěže a z dopadu na pracovní schopnost a schopnost
   vykonávat denní aktivity. K hodnocení dopadu duševní poruchy a
   poruchy chování na pracovní schopnost a schopnost vykonávat
   denní aktivity se využívá dotazníkových metod a posuzovacích
   škál, jimiž se hodnotí intenzita psychopatologických příznaků,
   subjektivní stav a prožívání, psychosociální  adaptace  a
   schopnost  způsobu života přiměřeného sociálnímu postavení.
   Součástí posouzení je zpravidla i psychologické vyšetření,
   zejména zjištění vlivu poruchy na osobnost a výkon.
   Funkčně je třeba rozlišit rozsah postižení. Minimální
   postižení znamená, že je přítomen odklon od normy v jedné nebo
   několika  oblastech, případně mírné postižení v  určitých
   obdobích. Při lehkém postižení je zřetelný odklon od normy,
   lehké postižení trvá většinu sledovaného období nebo jde o
   středně těžké postižení v určitých kratších obdobích. Středně
   těžké postižení je provázeno výrazným odklonem od normy ve
   většině aktivit, středně těžké postižení trvá po většinu
   sledovaného období nebo těžší postižení je zaznamenáno jen
   v určitých ohraničených obdobích. Těžké postižení představuje
   výrazný odklon od normy ve všech aktivitách, postižení trvá po
   většinu sledovaného období. Zvlášť těžké postižení znamená
   takový odklon od normy, který dosáhl velmi výrazného stupně s
   dlouhodobým trváním.
   Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u
   duševních poruch a poruch chování by sledované období, rozhodné
   pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat
   zpravidla rok.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Organické a symptomatické duševní poruchy
   Demence, organické psychosyndromy,
   posttraumatické změny a jiné.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba komplexně zhodnotit
   poruchy kognitivních funkcí, tj. poruchy
   intelektu, paměti a učení, myšlení a
   úsudku, schopnost diferencovat a
   klasifikovat zevní podněty, plánovat a
   organizovat, vytvářet abstrakce, dále
   poruchy nálad a emotivity, osobnosti a
   chování. Při posouzení je třeba přihlédnout
   k rozsahu a struktuře organického
   postižení, rychlosti vývoje postižení,
   premorbidní osobnosti včetně vzdělání,
   schopnosti sociability a adaptability.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   minimální postižení,            5-10
   odklon od normy při výkonu jedné nebo
   několika denních aktivit nebo rolí, které
   jsou v daném sociokulturním prostředí
   očekávány
   ---------------------------------------------------------------
   1b   lehké postižení,              15-20
   lehké postižení myšlení, nápadný odklon od
   normy, dysfunkce zhoršující sociální
   přizpůsobivost, důsledky se projevují po
   většinu sledovaného období nebo je středně
   závažné postižení v několika obdobích během
   roku,
   lehký odklon od normy při výkonu některých
   denních aktivit a rolí
   ---------------------------------------------------------------
   1c   středně těžké postižení,          30-45
   středně těžké postižení myšlení, zřetelný
   odklon od normy při výkonu některých
   aktivit a rolí
   ---------------------------------------------------------------
   1d   těžké postižení,                  60
   výrazný odklon od normy při výkonu většiny
   denních aktivit a rolí
   ---------------------------------------------------------------
   1e   zvlášť těžké postižení,           70-80
   těžká porucha myšlení, rezervní kompenzační
   mechanismy mozku vyčerpány, odklon od normy
   při výkonu všech aktivit a rolí,
   dezintegrace, krizový stupeň poruchy
   ---------------------------------------------------------------
   2    Duševní poruchy a poruchy vyvolané
   psychoaktivními látkami
   Poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních
   látek, alkoholu, opioidů, kanabinoidů,
   sedativ nebo hypnotik, kokainu, jiných
   stimulancií, halucinogenů, tabáku,
   organických rozpouštědel nebo jiných
   psychoaktivních látek.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit nejen
   postižení psychických funkcí a intelektu,
   narušení společenských a pracovních funkcí,
   úroveň psychosociální adaptace, ale i
   postižení somatické, rozsah a stupeň
   narušení celkové výkonnosti a výkonu
   denních aktivit.
   Pokud v důsledku škodlivého užívání nebo po
   léčení závislosti přetrvává jen poškození
   funkce některých orgánů nebo systémů, míra
   poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle příslušného orgánového nebo
   systémového zdravotního postižení.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   škodlivé užívání nebo stabilizační či   10
   udržovací fáze léčby závislosti, s
   konsolidací sociálních a pracovních
   problémů, stavy bez funkčně závažného
   poškození funkce orgánů a systémů
   ---------------------------------------------------------------
   2b   stavy s těžkým poškozením myšlení, chování, 70-80
   deteriorací kognitivních schopností,
   depresemi, úzkostí nebo stavy provázené
   těžkým poškozením funkce různých orgánů a
   systémů nebo
   syndrom závislosti během poskytování
   ústavní péče v nemocnici nebo odborném
   léčebném ústavu za účelem léčení
   závislosti, pokud uvedená léčba má trvat
   nebo trvá déle než jeden rok,
   např. psychotická porucha nebo psychotické
   stavy, amnestický syndrom, reziduální stav,
   závažné poruchy chování, kombinace syndromu
   závislosti s jinou souběžně probíhající
   duševní poruchou (duální diagnóza),
   delirium tremens, Korsakovova psychóza,
   Wernickeho encefalopatie, těžká alkoholická
   demence, těžká alkoholová polyneuropatie,
   těžká nekompenzovaná nebo léčebně
   refrakterní epilepsie
   ---------------------------------------------------------------
   2c   stavy po roční abstinenci, provázené těžkou 50-70
   deteriorací osobnosti, změnou osobnosti,
   demencí, ztrátou zodpovědnosti,
   společenskou degradací nebo těžkým
   poškozením funkce některých orgánů a
   systémů, podle rozsahu postižení celkové
   výkonnosti a schopnosti vykonávat denní
   aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   3    Schizofrenie, schizofrenní poruchy a
   poruchy s bludy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit přítomnost
   psychotických příznaků, délku a průběh
   ataky, míru realitní kontroly, přítomnost
   sociální a pracovní dysfunkce, rozsah a
   závažnost negativní reziduální
   symptomatiky, kvalitu a délku remise. Při
   posouzení je třeba přihlédnout k průběhovým
   charakteristikám, k celkovému tělesnému
   stavu, adaptaci, k premorbidní osobnosti,
   úrovni intelektu, sociální přizpůsobivosti,
   zvládáni psychosociální zátěže a k dopadu
   na schopnost vykonávat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   minimální postižení,            10
   zachována schopnost sociálního zapojení
   odpovídajícího sociálnímu postavení
   ---------------------------------------------------------------
   3b   lehké postižení,              15-20
   lehce snížená úroveň sociálního fungování,
   jediná ataka s plnou remisí nebo ojedinělé
   ataky, kdy je mezi atakami dlouhé období
   stabilizace, s lehkou reziduální
   symptomatikou, stavy bez dopadu na výkon
   denních aktivit
   ---------------------------------------------------------------
   3c   středně těžké postižení,          30-45
   značně snížená úroveň sociálního fungování,
   jediná ataka nebo ojedinělé ataky, po
   které/kterých přetrvává reziduální
   symptomatika, výkon některých denních
   aktivit narušen
   ---------------------------------------------------------------
   3d   těžké postižení,              50-60
   častější ataky, mezi atakami přetrvává
   závažná reziduální symptomatika, výkon
   některých denních aktivit podstatně
   narušen
   ---------------------------------------------------------------
   3e   zvlášť těžké postižení,           70-80
   časté ataky s funkčně těžkou reziduální
   symptomatikou, trvalá psychotická nebo
   reziduální symptomatika těžkého stupně,
   závažné narušení výkonu téměř všech denních
   aktivit
   4    Afektivní poruchy - poruchy nálady
   Deprese, manie, hypomanie, cyklotymie,
   dystymie.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit charakter a
   závažnost fází (epizod) poruch nálady, dobu
   jejich trvání, frekvenci a intervaly mezi
   jednotlivými fázemi, přítomnost či
   nepřítomnost tělesných a duševních
   příznaků.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   minimální postižení,            5-10
   stavy s udržením plné remise a
   psychosociální adaptace, bez narušení
   sociálního fungování
   ---------------------------------------------------------------
   4b   lehké postižení,              15-20
   depresivní epizody, mírné fáze kratšího
   trvání, hypomanie, lehce snížená úroveň
   sociálního fungování, některé denní
   aktivity vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   4c   středně těžké postižení,          30-45
   depresivní či manické epizody středně
   těžké, dostatečně dlouhé remise, značně
   snížená úroveň sociálního fungování, výkon
   některých denních aktivit omezen
   ---------------------------------------------------------------
   4d   těžké postižení,              60
   depresivní epizody těžké bez psychotických
   příznaků, chronické, léčebně rezistentní
   deprese nebo závažné manie, rychlé
   cyklování, krátké remise, ultrarychlé
   změny, opakovaný výskyt depresivních epizod
   s občasnými hypomanickými nebo manickými
   epizodami, vedoucími k poskytování ústavní
   péče v nemocnici nebo odborném léčebném
   ústavu, výkon většiny denních aktivit
   podstatně omezen
   ---------------------------------------------------------------
   4e   zvláště těžké postižení,          70-80
   depresivní epizoda těžká a chronická nebo
   závažná manie, často s psychotickými
   příznaky, nutnost opakovaného poskytování
   ústavní péče v nemocnici nebo odborném
   léčebném ústavu, závažné narušení výkonu
   téměř všech denních aktivit
   ---------------------------------------------------------------
   5    Poruchy neurotické, vyvolané stresem a
   psychosomatické poruchy
   Úzkostné a fobické poruchy, generalizovaná
   úzkostná porucha, sociální fobie,
   specifické fobie, smíšené úzkostně-
   depresivní poruchy, obsedantně kompulzivní
   porucha, reakce na závažný stres a poruchy
   přizpůsobení, posttraumatická stresová
   porucha, disociativní porucha, porucha
   somatoformní, neurastenie.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit typ, rozsah a
   tíži psychických příznaků, trvání poruchy
   stejně jako somatických příznaků, které
   však nejsou provázeny organickým korelátem.
   Psychologické vyšetření se využívá
   k objasnění příčin a motivace obtíží a
   event. sekundárního zisku.
   ---------------------------------------------------------------
   5a   minimální funkční postižení,        5-10
   neurotická aktivita, bez postižení
   základních psychických funkcí a bez poruchy
   osobnosti
   ---------------------------------------------------------------
   5b   lehké postižení,              15-20
   narušení sociálních kontaktů a vazeb,
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   5c   středně těžké funkční postižení,      25-35
   značně snížená úroveň sociálního fungování,
   výkon některých denních aktivit značně
   omezen
   ---------------------------------------------------------------
   5d   těžké postižení,              70
   obsedantně kompulzivní porucha
   s neschopností kontaktu mimo přirozené
   sociální prostředí vedoucí k poskytování
   ústavní péče v nemocnici nebo odborném
   léčebném ústavu,
   těžké narušení společenských a pracovních
   funkcí a výkonu většiny denních aktivit
   ---------------------------------------------------------------
   6    Poruchy behaviorální spojené
   s fyziologickými a somatickými faktory
   Poruchy příjmu potravy, např.     mentální
   anorexie, mentální bulimie.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a tíži
   duševních a tělesných příznaků a jejich
   dopad na pracovní a sociální funkce.
   ---------------------------------------------------------------
   6a   stavy s poklesem BMI pod 17,5, s      70
   kachektizací, somatickou symptomatologií,
   např. edémy, leukopenie, metabolický
   rozvrat, porucha funkce ledvin, srdce,
   osteoporóza, komorbidita s jinými duševními
   poruchami, s depresemi, stavy s kognitivní
   dysfunkcí, stavy
   s purgativním chováním, s absencí náhledu,
   narušením sociálních vztahů a sociální
   izolací
   ---------------------------------------------------------------
   6b   stavy v remisi, normalizace hmotnosti    5-10
   případně lehká podváha, absence
   diagnostických kriterií
   ---------------------------------------------------------------
   7    Poruchy osobnosti
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba prokázat podstatné
   narušení pracovního a společenského
   fungování z důvodu poruchy osobnosti ve
   více než dvou z následujících oblastí - v
   poznávání, emotivitě, afektivitě, ovládání,
   kontrole impulzů, ve způsobu chování,
   zvládání interpersonálních situací a
   v oblasti vztahů.
   ---------------------------------------------------------------
   7a   lehké postižení,              5-10
   stavy se zhoršenou sociální adaptabilitou,
   zvýšenou konfliktností, dysharmonickými
   postoji a chováním, s narušením vztahů a
   společenské komunikace nebo
   osobnosti anomální, akcentované
   ---------------------------------------------------------------
   7b   středně těžké postižení,          30-45
   stavy s podstatným narušením pracovního a
   společenského fungování, závažné
   maladaptivní chování, opakované situační
   dekompenzace
   ---------------------------------------------------------------
   7c   těžké postižení,              70
   těžce narušen výkon většiny denních
   aktivit, funkčně významné poruchy osobnosti
   provázené jiným závažným duševním
   postižením, těžké narušení adaptability
   nebo
   stavy, kdy se psychopatologické projevy
   blíží jiným závažným duševním poruchám
   (simplexní schizofrenii, schizotypní
   poruše) nebo
   nezvládnutelná primitivní pudová jednání
   nebo
   stavy během poskytování ústavní péče
   v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu
   za účelem léčení poruchy (např. nebezpečné
   sexuální deviace), pokud uvedená léčba má
   trvat nebo trvá déle než jeden rok.
   ---------------------------------------------------------------
   8    Mentální retardace
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba komplexně zhodnotit
   mentální defekt, úroveň kognitivních
   funkcí, výkonnosti, paměťových schopností,
   afektivity, celkové výkonnosti, schopnost
   sociability a osvojení si pracovních
   návyků. Zároveň je nutno brát i v úvahu,
   je-li mentální defekt spojen s jiným
   duševním či organickým postižením,
   narušením osobnosti, závažnými poruchami
   chování a přizpůsobení nebo s tělesným či
   smyslovým postižením.
   ---------------------------------------------------------------
   8a   lehká slabomyslnost (oligofrenie), lehká  10-20
   mentální subnorma, IQ 70 - 85
   některé denní aktivity vykonávány
   s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   8b   mentální postižení lehkého stupně      30-45
   (debilita), IQ 50 - 69
   narušení adaptivního chování, značně
   snížená úroveň sociálních dovedností, je
   přítomen náhled, zhoršené nebo snížené
   ovládací a rozpoznávací schopnosti, výkon
   některých denních aktivit omezen
   ---------------------------------------------------------------
   8c   mentální postižení středně těžkého stupně, 70-80
   IQ 35-49
   zachována schopnost jednoduchých fyzických
   a sociálních aktivit, těžké snížení až
   vymizení ovládacích a rozpoznávacích
   schopností
   ---------------------------------------------------------------
   8d   mentální postižení těžkého stupně nebo   100
   hluboké, IQ 34 a nižší
   neschopnost sociálního kontaktu
   ---------------------------------------------------------------
   9    Poruchy psychického vývoje
   Poruchy řeči a jazyka, smíšené specifické
   vývojové poruchy, pervazivní vývojové
   poruchy.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit duševní a
   mentální schopnosti, řečové, komunikační,
   motorické schopnosti, schopnost navazovat a
   udržovat vztahy, úroveň sociální adaptace a
   sociálních dovedností.
   ---------------------------------------------------------------
   9a   lehké postižení,              15-20
   lehce snížená úroveň sociálního fungování,
   některé denní aktivity vykonávány
   s obtížemi nebo výrazný odklon od normy při
   jejich výkonu
   ---------------------------------------------------------------
   9b   středně těžké postižení,          35-60
   podstatně snížená úroveň sociálního
   fungování, podle rozsahu a tíže postižení
   funkčních schopností, výkon většiny denních
   aktivit narušen
   ---------------------------------------------------------------
   9c   těžké postižení,              70-80
   těžké narušení sociálních dovedností,
   inteligence, řečových schopností,
   verbálního myšlení, dezintegrace, závažné
   komorbidity včetně mentální retardace,
   poruchy chování, podstatné snížení mobility
   ---------------------------------------------------------------
   10   Poruchy chování a emocí, tikové poruchy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí duševní a mentální
   schopnosti, chování, emoce, kognitivní
   funkce, schopnost sebekontroly a dodržování
   pravidel, komunikační a motorické
   schopnosti, schopnost navazovat a udržovat
   vztahy, sociální adaptace a sociální
   dovednosti.
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle převažujícího druhu symptomatologie a
   jím podmíněného poklesu pracovní schopnosti
   srovnatelně s některým zdravotním
   postižením uvedeným v kapitole V.
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola VI - POSTIŽENÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se
   vychází z podrobného neurologického nálezu, poruch jednotlivých
   funkčních systémů a struktur, rozsahu a tíže motorických,
   senzitivních, kognitivních poruch, poruch vyjadřování, poruch
   smyslů, poruch inervace močového měchýře a konečníku. Při
   hodnocení by sledované období, rozhodné pro posouzení míry
   poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.
   Míra poklesu pracovní schopnosti u nemocí nervové soustavy se
   stanoví  podle  rozsahu, stupně a lokalizace  zdravotního
   postižení, dopadu postižení na duševní a fyzickou výkonnost,
   funkci pohybového a nosného systému a na schopnost zvládat
   denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1   Cévní postižení mozku a míchy, dětská
   mozková obrna
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit rozsah a tíži
   poruchy motorické, senzorické, řečové a
   kognitivní. Kognitivní deficit se výrazně
   projevuje zejména po opakovaných cévních
   mozkových příhodách.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   minimální funkční postižení,         10
   nevýznamné oslabení funkce s jemnou ztrátou
   speciálních dovedností, zachována schopnost
   vykonávat denní aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   1b   lehké funkční postižení,           20-35
   lehká motorická, senzorická, řečová nebo
   kognitivní dysfunkce, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi nebo je možno je
   vykonávat s využitím kompenzačních
   mechanismů a prostředků
   ---------------------------------------------------------------
   1c   středně těžké funkční postižení,       40-60
   středně těžká motorická, senzorická, řečová
   nebo kognitivní dysfunkce, některé denní
   aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   1d   těžké funkční postižení,           70-80
   těžká motorická, senzorická, řečová a
   kognitivní dysfunkce, většina denních
   aktivit omezena
   ---------------------------------------------------------------
   2   Alzheimerova nemoc
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit postižení
   duševních, fyzických i sociálních
   schopností. Přitom je nutno přihlédnout
   k výsledku Mini-mental state examination
   (MMSE).
   ---------------------------------------------------------------
   2a   minimální funkční postižení,         10
   poškození mozku s minimálním snížením
   duševní a celkové výkonnosti, MMSE 25-26
   bodů, některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   2b   lehké funkční postižení,           20-40
   poškození mozku s lehkým snížením duševní a
   celkové výkonnosti, MMSE 18-24 bodů, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2c   středně těžké funkční postižení,       50-60
   poškození mozku se značným snížením duševní
   a celkové výkonnosti, rozvoj poruch chování,
   MMSE 7-17 bodů, některé denní aktivity
   podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2d   těžké funkční postižení,           70-80
   poškození mozku zvlášť těžké, s těžkým
   narušením integrity mozkových funkcí,
   behaviorálně psychiatrické symptomy u
   demence (BPSD), MMSE méně než 7 bodů,
   většina denních aktivit těžce omezena
   ---------------------------------------------------------------
   3   Postižení extrapyramidového systému,
   Parkinsonova nemoc a další extrapyramidové
   poruchy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit narůstání
   hybných komplikací (rigidita,
   akinéza/hypokinéza a tremor, objevení se
   fluktuací, mimovolních pohybů, postižení
   řeči), přítomnost deprese, kognitivní
   alterace, reakci na léčbu a jejich dopad na
   celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
   denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   zcela lehká forma,              10
   jednostranné postižení, minimální funkční
   porucha, plná pohyblivost, stadium I,
   některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   3b   lehká forma,                 20-40
   bilaterizace, ale přetrvává asymetrie,
   anteroverze trupu, přítomny všechny
   klasické projevy v úrovni lehké poruchy,
   pohybová chudost, incipientní porucha
   posturální stability, stadium II, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3c   středně těžká forma,             50-60
   přítomny všechny klasické projevy v úrovni
   středně těžké poruchy, přidává se dysartrie,
   mikrografie, deprese, stadium III, některé
   denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3d   těžká forma,                 70-80
   trvalý tremor, těžká akinéza, rigidita,
   porucha kognitivních funkcí, nesrozumitelná
   řeč, stadium IV nebo V, denní aktivity těžce
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   4   Epilepsie
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
   epilepsie (druh epilepsie, závažnost
   záchvatu, frekvence záchvatů,
   kompenzovatelnost léčbou včetně saturace
   antiepileptiky a výsledek operační léčby),
   funkční stav v období mezi záchvaty,
   neuropsychický deficit a nežádoucí vedlejší
   účinky léčby.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   forma kompenzovaná,             10-15
   zpravidla jeden rok bez záchvatů, s léčbou i
   bez léčby, bez neuropsychického postižení,
   případně zcela ojedinělé záchvaty během
   roku, zachována schopnost vykonávat denní
   aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   4b   forma částečně kompenzovaná,         25-40
   zpravidla déle než jeden měsíc bez záchvatů,
   několik záchvatů během roku ale ne více jak
   12 záchvatů do roka, přítomnost lehkého
   organického postižení mozku různé etiologie,
   bez neurologického deficitu a bez jiné
   duševní poruchy, některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   4c   forma nekompenzovaná,            50-60
   záchvaty jsou častější než jednou do měsíce,
   zpravidla více než 12 záchvatů do roka,
   závažný neuropsychický deficit, přítomnost
   organického poškození mozku a organických
   duševních poruch různé etiologie, některé
   denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   4d   forma nekompenzovaná těžká,         70-80
   záchvaty zcela refrakterní na léčbu, těžký
   neuropsychický deficit, denní aktivity těžce
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   5   Narkolepsie, hypersomnie, syndrom spánkové
   apnoe
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba funkční postižení
   objektivizovat noční polysomnografií a
   následným testem mnohočetné latence usnutí
   (MSLT).
   ---------------------------------------------------------------
   5a   lehká forma,                 10-20
   lehké snížení psychické a fyzické
   výkonnosti, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   5b   středně těžká forma,             30-45
   některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   5c   těžká forma,                 60-70
   těžké snížení psychické a fyzické
   výkonnosti; o těžkou formu narkolepsie se
   jedná tehdy, usíná-li se i přes zavedenou
   léčbu při chůzi, při jídle, při rozhovoru
   atd., denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   6   Demyelinizační postižení, roztroušená
   skleróza mozkomíšní,
   jiná degenerativní postižení CNS
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit stav funkčních
   systémů - pyramidového, mozečkového,
   senzitivního, zrakového, kmenového, funkci
   sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad
   zjištěných skutečností na celkovou
   výkonnost. K hodnocení pokročilosti
   roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá
   Kurtzkeho škála EDSS. Samotný nález CT, MRI
   bez klinického korelátu a funkčního
   postižení nemá dopad na pracovní schopnost.
   ---------------------------------------------------------------
   6a   minimální funkční postižení,         10
   bez hrubší poruchy funkce nebo malý
   neurologický nález, celková výkonnost a
   pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost
   nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné
   poruchy chůze a snížení dosahu chůze,
   okohybné poruchy, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3
   ---------------------------------------------------------------
   6b   lehké funkční postižení,           25-35
   celková výkonnost omezena, pohyblivost
   zachována, chůze se sníženým dosahem (cca
   500m), vyjádřeny základní příznaky nebo
   kombinace více lehčích příznaků (např. lehké
   parézy dvou končetin, lehké sfinkterové
   obtíže, okohybné poruchy), některé denní
   aktivity vykonávány s obtížemi nebo
   vykonávány s využitím kompenzačních
   mechanismů a prostředků, EDSS 4
   ---------------------------------------------------------------
   6c   středně těžké funkční postižení,       50
   pokles celkové výkonnosti při běžném
   zatížení, středně těžká porucha motoriky,
   chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m),
   výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu
   symptomatologie a funkčního postižení,
   některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6
   ---------------------------------------------------------------
   6d   těžké funkční postižení,           60
   podstatné omezení celkové výkonnosti a
   pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná
   spasticita na dvou končetinách, ataxie,
   afektivní nebo kognitivní poruchy), některé
   denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   6e   zvlášť těžké funkční postižení,       70-80
   těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém
   zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni
   těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi
   obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti
   popř. odkázanost na invalidní vozík,
   závažná afektivní nebo kognitivní porucha,
   denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než
   7
   ---------------------------------------------------------------
   7   Encefalitidy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit výslednou
   poruchu funkce centrální nervové soustavy a
   periferní inervace s ohledem na
   neurologický, popřípadě psychiatrický a
   psychologický nález a dopad postižení na
   celkovou výkonnost a schopnost zvládat denní
   aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   7a   minimální funkční postižení,         10
   bez poklesu celkové výkonnosti při běžném
   zatížení, bez neurologického deficitu
   ---------------------------------------------------------------
   7b   lehké funkční postižení,           20-30
   lehký pokles celkové výkonnosti, lehký
   reziduální neurologický nález, některé denní
   aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   7c   středně těžké funkční postižení,       40-60
   středně těžký pokles celkové výkonnosti,
   funkčně významný neurologický a psychický
   defekt, některé denní aktivity podstatně
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   7d   těžké funkční postižení,           70-80
   těžké postižení motoriky, psychiky,
   intelektu, příp. i smyslových funkcí, těžký
   pokles celkové výkonnosti, denní aktivity
   těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8   Postižení míchy, míšních kořenů a pletení,
   syndromy ochrnutí
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit funkční výpady
   na končetinách a poruchy inervace močového
   měchýře a konečníku a jejich dopad na
   celkovou výkonnost, pohyblivost a schopnost
   vykonávat denní aktivity. Přitom je nutné
   diferencovat, zda je postižena dominantní
   horní končetina a zda se jedná o lehkou,
   středně těžkou nebo těžkou parézu či plegii.
   Tíži a typ poruchy je nutno objektivizovat
   zejména svalovým testem, dynamometrickým
   vyšetřením, zjištěním svalového tonu a síly
   a testy funkčního postižení ruky. Přitom je
   třeba přihlédnout ke skutečnosti, že funkční
   postižení u centrální spastické parézy je
   méně významné než u chabé parézy periferní.
   ---------------------------------------------------------------
   8a   monoplegie,                 40-60
   svalová síla 0-1, není senzorická ani
   motorická funkce
   ---------------------------------------------------------------
   8b   hemiplegie,                 70-80
   není senzorická ani motorická funkce na dvou
   končetinách nebo
   hemiparéza těžká,
   na dvou končetinách zachovány nekompletní
   senzorické funkce a případně neužitečné
   motorické funkce nebo
   triparéza těžká nebo paraparéza těžká,
   denní aktivity těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8c   paraplegie nebo               75-80
   kvadruparéza těžká,
   většina denních aktivit těžce omezena
   ---------------------------------------------------------------
   8d   kvadruplegie,                80-90
   není senzorická ani motorická funkce na
   žádné z končetin
   ---------------------------------------------------------------
   8e   monoparéza lehká,              15
   zachovány nekompletní senzorické funkce a
   užitečné motorické funkce, svalová síla 4,
   zachována schopnost vykonávat denní aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   8f   monoparéza středně těžká,          30-35
   zachovány nekompletní senzorické funkce a
   neužitečné motorické funkce, svalová síla 3,
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   8g   monoparéza těžká,              50-60
   zachovány nekompletní senzorické funkce a
   případně neužitečné motorické funkce,
   svalová síla 2 nebo
   triparéza lehká,
   denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8h   hemiparéza lehká,              20-30
   menší svalová síla a obratnost, změny
   v reflexech, změny kvality čití, některé
   denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo
   paraparéza lehká,
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   8i   hemiparéza středně těžká nebo        50-70
   paraparéza středně těžká
   závažné omezení funkce dvou končetin s
   omezením hybnosti a síly, porušení úchopové
   schopnosti ruky, závažné poruchy stoje a
   chůze, závažné omezení celkové výkonnosti,
   některé denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8j   triparéza středně těžká,           60-70
   některé denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8k   kvadruparéza lehká,             50
   některé denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8l   kvadruparéza středně těžká,         60-70
   některé denní aktivity těžce omezeny
   9   Postižení periferních nervů,
   polyradikuloneuritidy, neuropatie
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, tíži a
   lokalizaci postižení a přihlédnout
   k výsledku EMG vyšetření a dominanci
   končetiny. Míra poklesu pracovní schopnosti
   se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti,
   pohyblivosti končetiny, rozsahu postižení
   motorických a senzitivních funkcí, u horní
   končetiny podle schopnosti manipulace a
   přenášení předmětů a funkčních schopností
   ruky, u dolní končetiny podle narušení
   funkce stoje a chůze, u postižení
   mezižeberních nervů podle dopadu na
   ventilaci.
   V případě, že postižení vede k paréze nebo
   plegii, míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví podle položky 8, kapitola VI, podle
   rozsahu funkčního postižení.
   ---------------------------------------------------------------
   9a   lehké funkční postižení,           10
   omezení zatížitelnosti jedné končetiny nebo
   její části, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   9b   středně těžké funkční postižení,       20-40
   závažná porucha motorických funkcí,
   podstatné omezení pohyblivosti jedné
   končetiny nebo její části nebo lehké
   postižení funkce dvou končetin, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   9c   těžké funkční postižení,           60-70
   těžká porucha motorických funkcí jedné
   končetiny nebo
   středně těžké postižení motorických funkcí
   dvou končetin nebo
   jiný těžký neurologický deficit s podstatným
   omezením hybnosti, svalové síly, fyzické
   výkonnosti, případně i dechových funkcí,
   některé denní aktivity těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   10   Svalová postižení
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit stupeň svalové
   slabosti, postižení funkce jednotlivých
   končetin, celkovou výkonnost a pohyblivost,
   schopnost chůze a stání a postižení
   dýchacích svalů. Přitom se vychází z
   výsledku EMG, vyšetření vitální kapacity
   plic, posouzení svalové síly svalovým
   testem, případně výsledku spiroergometrie.
   ---------------------------------------------------------------
   10a  lehké funkční postižení,           10-25
   lehká porucha funkce a celkové výkonnosti
   při běžném zatížení, omezení dosahu chůze,
   některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
   nebo omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   10b  středně těžké funkční postižení,       35-50
   podstatné snížení celkové výkonnosti při
   běžném zatížení, snížení pohyblivosti, chůze
   jen na kratší vzdálenost (zpravidla 300-500
   m), mírné omezení dechových funkcí podle
   rozsahu postižení, denní aktivity podstatně
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   10c  těžké funkční postižení,           60-70
   těžké poruchy pohyblivosti, omezení
   dechových funkcí podle rozsahu omezení,
   některé denní aktivity těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   10d  zvlášť těžké funkční postižení,       80
   minimální pohyblivost až immobilita, dechová
   nedostatečnost
   ---------------------------------------------------------------
   11   Migréna
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci
   záchvatů, délku trvání záchvatu, intenzitu
   bolesti a výskyt průvodních jevů
   (vegetativní poruchy, oční symptomy, jiné
   cerebrální dráždivé projevy) a dopad stavu
   na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   11a  forma s lehkým průběhem,           5
   subjektivní potíže bez výraznější objektivní
   symptomatologie, záchvat migrény
   neinterferuje s pracovní činností a
   nevyžaduje pracovní neschopnost, denní
   aktivity neomezeny
   ---------------------------------------------------------------
   11b  forma se středně těžkým průběhem,      10-20
   těžké bolesti hlavy s průvodními jevy,
   záchvat ovlivňuje pracovní činnost, některé
   denní aktivity omezeny jen při záchvatu
   ---------------------------------------------------------------
   11c  forma s těžkým průběhem,           25-35
   dlouhotrvající záchvaty se silně vyjádřenými
   průvodními jevy, pauzy mezi záchvaty jen
   několik dní, status migrenosus,
   některé denní aktivity omezeny při záchvatu
   a mezi záchvaty vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   12   Neuralgie, zejména neuralgie trojklanného
   nervu
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci
   záchvatů a případné následné psychické
   změny, výsledek léčby     a dopad stavu na výkon
   denních aktivit.
   ---------------------------------------------------------------
   12a  lehká forma,                 5
   zřídka se vyskytující bolesti nebo stavy
   léčebně kompenzované, bez dopadu na denní
   aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   12b  středně těžká forma,             10-20
   bolesti středního stupně vyvolané již lehkým
   podrážděním, málo frekvenční, několikrát
   měsíčně, některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   12c  těžká forma,                 25-40
   časté ataky bolestí (každý týden), některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   12d  zvlášť těžká forma,             50-70
   silná trvalá bolest nebo ataky bolesti
   vícekrát týdně, bolesti rezistentní k léčbě,
   změny osobnosti, některé denní aktivity
   těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   13   Paréza lícního nervu
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle rozsahu a tíže funkčního postižení,
   zejména očních komplikací, poruchy příjmu
   potravy, artikulace, s přihlédnutím
   k nežádoucím estetickým následkům
   ---------------------------------------------------------------
   13a  lehká forma,                 10
   vyloučení oka z vidění
   ---------------------------------------------------------------
   13b  těžká forma,                 10-25
   mnohočetné komplikace, podle rozsahu a tíže
   ---------------------------------------------------------------
   14   Neurotraumata
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle rozsahu a tíže symptomatologie,
   odpovídající lokalizaci léze, funkčního
   postižení motorických, senzorických nebo
   duševních schopností, tíže posttraumatické
   epilepsie a dopadu stavu na schopnost
   vykonávat denní aktivity srovnatelně
   s některým zdravotním postižením uvedeným
   v kapitole V nebo VI.
   ---------------------------------------------------------------
   15   Nádory centrální nervové soustavy
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle kapitoly II.
   Po dosažení stabilizace po onkologickém
   léčení je možné funkční postižení a míru
   poklesu pracovní schopnosti stanovit rovněž
   srovnatelně s některým zdravotním
   postižením uvedeným v kapitole VI.
   ---------------------------------------------------------------
   16   Myastenia gravis a myastenické syndromy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit slabost a
   únavnost kosterních svalů, dopad na fyzickou
   výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat
   denní aktivity. Přitom je nutné přihlédnout
   ke skutečnosti, že všechny příznaky jsou
   měnlivé; může docházet i k remisím
   s vymizením příznaků. Proto by sledované
   období, rozhodné pro posouzení míry poklesu
   pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla
   jeden rok.
   ---------------------------------------------------------------
   16a  minimální funkční postižení,         5-10
   občasné potíže, zvýšená unavitelnost při a
   po zátěži, zachována schopnost vykonávat
   denní aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   16b  lehké funkční postižení,           15-25
   lehké příznaky po provedení klinických
   testů, značná únava po běžné zátěži, některé
   denní aktivity vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   16c  středně těžké funkční postižení,       30-40
   příznaky po zátěži, intermitentní diplopie a
   ptóza, slabost v oblasti pletencového
   svalstva, zátěžová dušnost, pokles celkové
   výkonnosti při běžném zatížení, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   16d  těžké funkční postižení,           50-60
   příznaky jsou přítomny trvale či při častých
   atakách onemocnění, značné omezení fyzické
   výkonnosti při lehkém zatížení, námahová
   dušnost, pokles celkové výkonnosti při
   lehkém zatížení, některé denní aktivity
   podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   16e  zvlášť těžké funkční postižení,       70-80
   velmi těžká a dlouhotrvající unavitelnost a
   slabost, rozvinuté příznaky, zejména
   postižení svalů pletencových a dýchacích,
   klidová dušnost, těžké omezení fyzické
   výkonnosti, některé denní aktivity těžce
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   17   Huntingtonova nemoc
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit
   neuropsychiatrickou symptomatologii, dopad
   motorických a duševních poruch na celkovou
   výkonnost a schopnost vykonávat denní
   aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   17a  lehké funkční postižení,           10-25
   lehká neuropsychiatrická symptomatologie,
   některé denní aktivity vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   17b  středně těžké funkční postižení,       40-60
   funkčně závažná porucha exekutivních funkcí,
   závažné změny osobnosti a chování,
   dyskinéze, dysartrie, poruchy stability
   s pády, celková výkonnost a některé denní
   aktivity značně omezeny, podle rozsahu
   symptomatologie a funkčního omezení
   ---------------------------------------------------------------
   17c  těžké funkční postižení,           70-80
   selhávání paměťových a exekutivních
   schopností, těžké poruchy osobnosti a
   chování, těžké motorické poruchy, denní
   aktivity těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola VII - POSTIŽENÍ OKA, OČNÍCH ADNEX, ZRAKU
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
   rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady
   funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka,
   zorného  pole, citlivosti na kontrast, adaptace na  tmu,
   barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je rozhodující stupeň poškození zrakových funkcí a
   jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, schopnost práce
   do  blízka, orientaci v prostoru, přizpůsobivost  měnícím
   se světelným podmínkám. Pro posouzení míry poklesu pracovní
   schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální
   korekcí.

   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Slabozrakost obou očí
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je rozhodující postižení vizu.
   Přitom je nutno přihlédnout i k případné
   poruše barvocitu nebo poruše adaptace na
   tmu.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   lehká slabozrakost obou očí         5-15
   ---------------------------------------------------------------
   1b   střední slabozrakost obou očí,       25-30
   zraková ostrost s optimální korekcí
   v intervalu 6/36 (0,16) - lepší než 6/60
   (0,10)
   ---------------------------------------------------------------
   1c   silná slabozrakost obou očí,        35-40
   zraková ostrost s optimální korekcí
   v intervalu 6/60 (0,10) - lepší než 3/60
   (0,05)
   ---------------------------------------------------------------
   1d   těžká slabozrakost obou očí,        45-60
   zraková ostrost s optimální korekcí
   v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60
   (0,02)
   ---------------------------------------------------------------
   1e   těžká slabozrakost obou očí,        70-80
   se závažným postižením intelektu nebo
   sluchu na úrovni hluchoty
   ---------------------------------------------------------------
   2    Nevidomost
   ---------------------------------------------------------------
   2a   praktická nevidomost obou očí,       70-80
   zraková ostrost s optimální korekcí
   v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit
   s jistou projekcí nebo
   omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu
   fixace, bez omezení zrakové ostrosti
   ---------------------------------------------------------------
   2b   úplná nevidomost obou očí,         80
   ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté
   ztráty světlocitu až po zachování
   světlocitu s chybnou světelnou projekcí
   ---------------------------------------------------------------
   3    Poruchy zorného pole
   ---------------------------------------------------------------
   3a   oboustranné defekty zorného pole sektorové 5-10
   a menší
   ---------------------------------------------------------------
   3b   oboustranné  absolutní defekty  čtvrtiny 20-35
   nebo poloviny zorného pole, podle rozsahu

   ---------------------------------------------------------------
   3c   oboustranné koncentrické zúžení  zorného 25-35
   pole do 20 stupňů od bodu fixace, bez
   omezení zrakové ostrosti
   ---------------------------------------------------------------
   3d   oboustranné koncentrické zúžení  zorného 50-60
   pole v rozsahu od 5 do 10 stupňů od bodu
   fixace,  bez omezení zrakové  ostrosti,
   s přihlédnutím k případné poruše barvocitu
   nebo poruše adaptace na tmu
   ---------------------------------------------------------------
   3e   oboustranné centrální skotomy,       30-35
   snižující zrakovou ostrost hlavně do
   blízka s nemožností čtení textu Jaeger <
   č.5
   ---------------------------------------------------------------
   3f   difuzní pokles citlivosti v obou zorných  15-35
   polích snižující zrakovou ostrost na
   úroveň lehké až střední slabozrakosti,
   podle stupně omezení vidění
   ---------------------------------------------------------------
   3g   koncentrické zúžení zorného pole jediného  25-35
   oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-
   1,0) do 45 stupňů od bodu fixace
   ---------------------------------------------------------------
   3h   koncentrické zúžení zorného pole jediného  55-60
   oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-
   1,0) do 20 stupňů od bodu fixace
   ---------------------------------------------------------------
   3i   koncentrické zúžení zorného pole jediného  70
   oka se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-
   1,0) do 5-10 stupňů od bodu fixace
   ---------------------------------------------------------------
   4    Ztráta oka nebo vizu oka
   ---------------------------------------------------------------
   4a   ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu     20
   jednoho oka při normálních zrakových
   funkcích na druhém oku
   ---------------------------------------------------------------
   4b   ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu     40-50
   jednoho oka se závažnější poruchou
   zrakových funkcí na druhém oku (vizus
   roven nebo horší než 6/60, 0,10) nebo
   koncentrické zúžení zorného pole do 45
   stupňů od bodu fixace nebo zraková ostrost
   s optimální korekcí snížena nejméně na
   6/36 (0,16)
   ---------------------------------------------------------------
   5    Obrny okohybných svalů a víček
   ---------------------------------------------------------------
   5a   obrna horního víčka s úplným uzávěrem oční 10
   stěrbiny, případně blefarospazmus,
   paraspazmus facialis, lagoftalmus
   ---------------------------------------------------------------
   5b   obrny očních svalů na jednom oku, jestliže 10-15
   oko musí být vyloučeno z vidění
   ---------------------------------------------------------------
   5c   trvalá diplopie při pohledu přímo a dolů  20-25
   ---------------------------------------------------------------
   5d   ztráta binokulárního vidění         10
   ---------------------------------------------------------------
   6    Jiné poruchy a postižení oka, očí
   ---------------------------------------------------------------
   6a   lehké, stabilizované formy bez omezení   5
   funkce oka/očí
   ---------------------------------------------------------------
   6b   lehké, vleklé formy částečně poškozující  10-15
   funkci oka/očí
   ---------------------------------------------------------------
   6c   těžké, vleklé formy, léčení vzdorující,   15-20
   trvale poškozující funkci oka
   (jednostranné)
   ---------------------------------------------------------------
   6d   těžké, vleklé formy, léčení vzdorující,   35-50
   trvale poškozující funkci obou očí, podle
   rozsahu omezení zrakových funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   7    Funkční poruchy po nitroočních operacích
   Posudkové hledisko:
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně
   podle rozsahu postižení zrakových funkcí
   srovnatelně se stavy uvedenými v položkách
   1- 6, oddíl A, kapitola VII.
   ---------------------------------------------------------------
   8    Nádory oka
   Posudkové hledisko:
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví podle
   kapitoly II nebo po stabilizaci stavu
   podle rozsahu postižení zrakových funkcí
   srovnatelně se stavy uvedenými v položkách
   1- 6 oddíl A, kapitola VII.
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola VIII - POSTIŽENÍ UCHA, BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU, SLUCHU
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
   rozhodující rozsah omezení smyslové funkce sluchu vztahující se
   k vnímání přítomnosti zvuků, rozlišování a lateralizace zvuků,
   určení výšky, hloubky a kvality zvuků, rozeznávání řeči a
   schopnost mluvení/řeči. Prokázání hluchoty nebo poruchy sluchu
   se musí opírat o anamnézu, otoskopické vyšetření, audiologické
   vyšetření tónovou a slovní audiometrií, tympanometrií, měření
   reflexů  středoušních svalů, evokované kmenové  potenciály
   (BERA), vyšetření otoakaustických emisí, zkoušku rozumění řeči
   se sluchadlem. Hranicí mezi nedoslýchavostí a hluchotou je, že
   sluchově postižený vybavený sluchadlem, v tiché místnosti, ve
   které úroveň rušivých zvuků nepřesahuje 50 dB, rozumí bez
   odezírání vyslovení jednoduchých vět alespoň 90 procenty. Pro
   stanovení míry poklesu pracovní schopnosti jsou nejvýznamnější
   ztráty sluchu na řečových frekvencích 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz
   a 4000 Hz vzdušného vedení na lépe slyšícím uchu. Pro posouzení
   míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy sluchu se
   vždy hodnotí s optimální korekcí sluchadlem/implantátem.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - POSTIŽENÍ UCHA, BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU, SLUCHU
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení           Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Oboustranná praktická hluchota         40
   ztráta sluchu při tónové audiometrii
   v rozsahu 70-90 dB, zbytkový sluch se
   ztrátou slyšení 85-90%,
   sluchově postižený je schopen vnímat zvuk
   mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí
   mu jen minimálně (z 10-15%)
   ---------------------------------------------------------------
   2  Oboustranná úplná hluchota           50-60
   neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči
   ani s nejvýkonnějším sluchadlem
   ---------------------------------------------------------------
   3  Oboustranná úplná nebo praktická hluchota,   70-80
   se závažným postižením intelektu nebo
   zraku na úrovni těžké slabozrakosti obou
   očí
   ---------------------------------------------------------------
   4  Hluchota s poruchami komunikace po
   implantaci kochleární nebo kmenové
   neuroprotézy (kmenový implantát)
   ---------------------------------------------------------------
   4a  schopnost rozumění řeči bez odezírání,     15
   telefonování, komunikace na úrovni lehké
   nedoslýchavosti
   ---------------------------------------------------------------
   4b  schopnost bez odezírání rozumět běžným     20-35
   frázím a frekventovaným slovním spojením,
   identifikovat obecné zvuky, komunikace na
   úrovni středně těžké až těžké
   nedoslýchavosti, podle rozsahu poruchy
   ---------------------------------------------------------------
   4c  diferenciace jen obecných zvuků, detekce    40-60
   zvuku, minimální rozumění řeči, komunikace
   na úrovni praktické hluchoty nebo
   neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči,
   komunikace na úrovni úplné hluchoty, podle
   rozsahu poruchy
   ---------------------------------------------------------------
   5  Oboustranná těžká nedoslýchavost
   ztráta sluchu v rozsahu 56-69 dB, ztráta
   slyšení 65-84%
   ---------------------------------------------------------------
   5a  při používání sluchadel s dobrými        25
   komunikačními schopnostmi
   ---------------------------------------------------------------
   5b  při používání sluchadel s omezenými       35
   komunikačními schopnostmi, bez odezírání
   rozumění pouze běžným frázím a
   frekventovaným slovním spojením, schopnost
   identifikovat obecné zvuky
   ---------------------------------------------------------------
   6  Oboustranná středně těžká nedoslýchavost    20
   ztráta sluchu v rozsahu 41-55 dB, ztráta
   slyšení 40-64%
   ---------------------------------------------------------------
   7  Oboustranná lehká nedoslýchavost        10
   ztráta sluchu v rozsahu 20-40 dB, ztráta
   slyšení 10-39%
   ---------------------------------------------------------------
   8  Objektivizovatelné poruchy rovnováhy
   (poruchy vestibulárního ústrojí)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit příčinu, typ
   závratě, provokační faktory, průběh a
   trvání ataky, vztah nebo závislost
   k poloze těla a pohybu, přítomnost
   doprovodných příznaků, tj. nystagmus, pády
   (Romberg), úchylky horních končetin
   (Hautant), vegetativní projevy. Funkční
   porucha     musí být prokázána audiologickým
   vyšetřením (tónový a slovní audiogram,
   nadprahovou audiometrií, impedanční
   audiometrií, vyšetřením stapediálního
   reflexu, objektivní audiometrií),
   vyšetřením píštělového příznaku a
   otoneurologickým vyšetřením
   (elektronystagmometrie, kalorizace,
   videookulografie, kraniokorporografie,
   posturografie).
   ---------------------------------------------------------------
   8a  lehké poruchy,                 10
   lehká nejistota, lehčí závratě při
   celodenním zatížení, silnější nejistota
   s projevy závratí při vyšších duševních a
   tělesných zatíženích (vyšších než
   obvyklých, středních), řídký výskyt
   záchvatů, s kratším trváním, záchvat
   neinterferuje s pracovní činností
   ---------------------------------------------------------------
   8b  středně těžké poruchy,             20-35
   výrazná nejistota a projevy závratí při
   celodenním zatížení, opakované prudké
   závratě s vegetativními projevy, zvracením
   při obvyklém (středním) duševním a
   tělesném zatížení, častější výskyt
   záchvatů delšího trvání, záchvat ovlivňuje
   pracovní činnost
   ---------------------------------------------------------------
   8c  těžké poruchy,                 50-70
   prudké závratě několikrát měsíčně, značná
   nejistota a těžkosti při chůzi, stání, s
   ohledem na skutečnost, zda k vegetativním
   projevům dochází při obvyklé (střední)
   nebo nízké zátěži nebo i v klidu
   ---------------------------------------------------------------
   9  Postižení středního ucha a bradavkového
   výběžku
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit zejména
   dlouhodobost, častost nebo trvalost výtoku
   z ucha, zda je přítomen převodní nebo
   kombinovaný typ nedoslýchavosti a jak
   těžký, případné celkové projevy
   chronického zánětu, s přihlédnutím
   k výsledku případného operačního řešení.
   Pokud je dominantní porucha sluchu,
   funkční porucha a míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví srovnatelně podle
   poruchy sluchu, v případě perilymfatických
   píštělí srovnatelně s poruchami rovnováhy
   podle položky 8, oddíl A, kapitola VIII.
   ---------------------------------------------------------------
   9a  vleklé záněty s často recidivujícím       10
   výtokem vzdorujícím léčbě
   ---------------------------------------------------------------
   9b  stavy po operacích s otevřenou trepanační   25-40
   dutinou s trvalým výtokem vzdorujícím
   léčbě, podle rozsahu komplikací
   ---------------------------------------------------------------
   10  Komplikace provázející ušní postižení,
   ušní šelesty, tinnitus
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba podrobným
   audiometrickým vyšetřením objektivizovat
   lokalizaci, hlasitost, výšku a trvání
   tinnitu, zda jde šelest maskovat tónem
   nebo šumem frekvenčně blízkým tinnitu,
   stav funkce vnitřního ucha, aktivity a
   reaktivity rovnovážného ústrojí, případně
   stanovit, zda jde o sdružený výskyt
   symptomů. Současně je třeba u úporných
   tinnitů zhodnotit, zda jsou narušeny i
   psychické funkce, funkce kvality spánku,
   udržení pozornosti, bolesti a přihlédnout
   k tomu, zda je možná chirurgická léčba.
   ---------------------------------------------------------------
   10a  stabilizované formy,              10
   lehká symptomatologie neinterferující
   s pracovní činností
   ---------------------------------------------------------------
   10b  funkčně závažné formy, zejména s narušením   25-35
   pozornosti, spánku, s poruchami sluchu,
   poruchou rovnováhy
   ---------------------------------------------------------------
   11  Maligní tumory v oblasti hlavy a krku
   (hrtanu, mandlí, slinných žláz, jazyka,
   hltanu, rtu)
   Posudkové hledisko:
   Zdravotní postižení a míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví podle
   kapitoly II. Rozhodující pro stanovení
   míry poklesu pracovní schopnosti u stavů
   stabilizovaných jsou funkční projevy a
   následky, zejména poruchy příjmu potravy,
   polykací potíže, neurologické poruchy
   s postižením hlavových nervů, bolesti,
   trismus, porucha hybnosti jazyka, záněty
   dýchacích cest a omezení ventilace, dopad
   na smrkání a čich, poruchy hlasu a
   mluvení, kanylonosičství, trvalá ztráta
   hlasu, narušení synchronizace polykání,
   poruchy funkce břišního lisu, mutilující a
   estetické (hyzdící) následky, ovlivnění
   smyslových funkcí sluchu, zraku, hybnosti
   krku a končetin. Přitom je nezbytné
   přihlédnout i k typu a rozsahu operačního
   zákroku.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - PORUCHY ŘEČI
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
   rozhodující rozsah omezení funkce řeči a schopnosti mluvení na
   komunikaci.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Tracheotomie, kanylonosičství jiné než     35-50
   nádorové etiologie
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle úrovně komunikačních schopností, stavu
   dýchacích cest a ventilace.
   ---------------------------------------------------------------
   2  Obrna vratného nervu, nervů
   ---------------------------------------------------------------
   2a  kompenzovaná s dobrým hlasem            5
   ---------------------------------------------------------------
   2b  s částečným obnovením hlasových funkcí      15-30
   ---------------------------------------------------------------
   2c  oboustranné poruchy s afonií, se stenózou      50
   dýchacích cest, s klidovou nebo námahovou
   dušností, s narušením synchronizace polykání
   ---------------------------------------------------------------
   3  Poruchy artikulace, balbuties, breptavost,     5-30
   dysartrie, akustická agnozie řeči, rinolálie
   Posudkové hledisko:
   Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže
   poruch výslovnosti a schopnosti komunikace.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL C - HLUCHOSLEPOTA
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení  míry poklesu pracovní  schopnosti  je
   rozhodující rozsah omezení smyslové funkce zraku a sluchu a
   dopad na schopnost orientace a komunikace.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení          Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Hluchoslepota
   ---------------------------------------------------------------
   1a  lehčí forma,                   35-45
   v   rozsahu  oboustranné  středně  těžké
   nedoslýchavosti (ztráta slyšení podle Fowlera
   40  až  65  procent)  a oboustranné  silné
   slabozrakosti   (vizus   6/60-3/60)   nebo
   oboustranné koncentrické omezení zorného pole
   v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální
   ostrost není postižena
   ---------------------------------------------------------------
   1b  těžká forma,                   60-70
   v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až
   hluchoty a oboustranné těžké slabozrakosti
   ---------------------------------------------------------------
   1c  hluchoslepota s postižením intelektu (podle    70-90
   tíže postižení)
   ---------------------------------------------------------------
   1d  praktická nebo úplná hluchota s praktickou nebo   90
   úplnou nevidomostí
   ---------------------------------------------------------------
   KAPITOLA IX - POSTIŽENÍ SRDCE A OBĚHOVÉ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
   z funkčního postižení, možností a výsledku léčby, vývoje a
   prognózy postižení. Pro hodnocení je nejdůležitější posouzení
   funkčního stavu, které vychází jak z vyhodnocení subjektivních
   kriterií  (NYHA, CCS, dotazníky, skórovací systémy),  tak
   z objektivně zjištěných kriterií (hodnoty ejekční frakce-EF,
   plazmatické koncentrace natriuretických peptidů-NP, výsledku
   Holterova monitorování, hodnot metabolického ekvivalentu-MET,
   spotřeby kyslíku-VO2max., zátěže vztažené k tělesné hmotnosti
   - W/kg tělesné hmotnosti). Pro zařazení do příslušné funkční
   skupiny musí být splněna 3 popř. i více kritérií. Pro stanovení
   míry  poklesu  pracovní schopnosti je  rozhodující  dopad
   zjištěného funkčního omezení na celkovou výkonnost a schopnost
   vykonávat denní aktivity. Při hodnocení by sledované období,
   rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo
   trvat zpravidla jeden rok. Při posouzení je nutno přihlédnout
   ke skutečnosti, že řada srdečně cévních postižení může vyústit
   v syndrom chronického srdečního selhání.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - POSTIŽENÍ SRDEČNÍ
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1     Chronické srdeční selhání
   Systolická a diastolická dysfunkce jako
   výsledný stav řady kardiovaskulárních
   postižení.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí intenzita
   subjektivních potíží podle klasifikace
   NYHA, z objektivních ukazatelů se u
   systolické dysfunkce hodnotí ejekční
   frakce levé komory, event. srdeční index;
   u diastolické dysfunkce transmitrální
   diastolický průtok (poměr rychlostí E/A),
   tok krve v plicních žilách (Vs:Vd),
   diastolický pohyb mitrálního prstence
   (TDI), velikost levé síně, event. plnící
   tlak levé komory (při dysfunkci stoupá
   nad 12 mmHg) a dopad zjištěné funkční
   poruchy na celkovou výkonnost.
   Pro zařazení do příslušné funkční skupiny
   musí být splněna 3 kritéria.
   ---------------------------------------------------------------
   1a    bez podstatného omezení výkonnosti při   5-10
   běžné zátěži,
   NYHA I, tolerovaná zátěž 2W/kg a větší,
   METS 7 a větší, VO2 max. 20 a větší,
   normální systolická funkce levé komory,
   EF větší než 0,50, normální nebo lehká
   diastolická dysfunkce levé komory, BNP,
   NT proBNT(b) normální nebo lehce zvýšené
   ---------------------------------------------------------------
   1b    s lehkým poklesem výkonnosti,       20-40
   NYHA II, tolerovaná zátěž 1- 2W/kg, METS
   5-7, VO2 max. 16-20, lehká systolická
   dysfunkce levé komory, EF 0,35-0,50,
   lehká diastolická dysfunkce levé komory,
   BNP, NT proBNT(b) lehce zvýšené
   ---------------------------------------------------------------
   1c    se středně těžkým poklesem výkonnosti,   50-60
   NYHA III, tolerovaná zátěž kolem 1W/kg,
   METS 3-5, VO2 12-15, středně těžká
   systolická dysfunkce levé komory, EF
   cca 0,30, středně těžká diastolická
   dysfunkce levé komory, BNP, NT proBNT(b)
   značně zvýšené
   ---------------------------------------------------------------
   1d    neschopnost jakékoliv zátěže,       70-80
   NYHA IV, tolerovaná zátěž menší než
   1W/kg, METS 2 a méně, VO2 max. l0 a
   méně, těžká systolická dysfunkce levé
   komory, EF 0,25 a méně, těžká
   diastolická dysfunkce levé komory, BNP,
   NT proBNT(b) výrazně zvýšené
   ---------------------------------------------------------------
   2     Ischemická choroba srdeční, ICHS
   Asymptomatická forma ICHS, stabilní
   angina pectoris, stavy po prodělaném
   infarktu myokardu.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí intenzita
   subjektivních potíží podle funkční
   klasifikace NYHA nebo CCS, z objektivních
   ukazatelů hodnota EF, plazmatická
   koncentrace natriuretických peptidů (NP),
   zátěžové EKG, dále VO2, W/kg, MET,
   výsledek echokardiografického vyšetření,
   event. selektivní koronární angiografie.
   Znevýhodňujícím faktorem je závažný
   koronarografický nález, který je
   nerevaskularizovatelný, dysfunkce levé
   komory s nízkou hodnotou EF nebo závažné
   dysrytmie.
   Míra poklesu pracovní schopnosti u ICHS
   se hodnotí podle položky 1, oddíl A,
   kapitola IX.
   Míra poklesu pracovní schopnosti u
   dysrytmické formy ICHS se hodnotí se
   podle položky 7, oddíl A, kapitola IX.
   ---------------------------------------------------------------
   3     Kardiomyopatie
   Dilatační, restriktivní, hypertrofická,
   kardiomyopatie pravé komory.
   Posudkové hledisko:
   Při posuzování míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno vycházet ze
   skutečnosti, že jednotlivé typy
   kardiomyopatií se liší dopadem na funkční
   stav a pokles pracovní schopnosti.
   Dilatační kardiomyopatie vyúsťuje
   v systolickou dysfunkci LK, restriktivní
   kardiomyopatie v diastolickou dysfunkci
   LK. Míra poklesu pracovní schopnosti se u
   uvedených postižení stanoví srovnatelně
   podle položky 1, oddíl A, kapitola IX.
   Hypertrofická kardiomyopatie a
   kardiomyopatie pravé komory je
   charakterizovaná závažnými komorovými
   poruchami srdečního rytmu vedoucími až
   k náhlé smrti a míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví srovnatelně podle
   položky 7, oddíl A, kapitola IX.
   ---------------------------------------------------------------
   4     Transplantace srdce
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno vycházet ze
   skutečnosti, že dlouhodobá prognóza a
   dopad na pracovní schopnost jsou
   podmíněny reakcí imunitního systému a
   závažnými vedlejšími účinky trvalé
   imunosupresivní léčby a dopadem na
   celkovou výkonnost. Při posuzování se
   vychází z hodnocení funkce štěpu pomocí
   echokardiografie, výsledku
   endomyokardiální biopsie (chronická
   rejekce), koronarografického vyšetření
   (vývoj vaskulopatie štěpu), Holterova
   monitorování EKG, stanovení funkční třídy
   podle klasifikace NYHA a její
   objektivizace bicyklovou ergometrií.
   ---------------------------------------------------------------
   4a    do stabilizace zdravotního stavu      70
   ---------------------------------------------------------------
   4b    po stabilizaci zdravotního stavu s lehkým 20-40
   poklesem výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   4c    po stabilizaci zdravotního stavu se    50-60
   středně těžkým poklesem výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   4d    neschopnost jakékoliv zátěže, přítomnost  70-80
   opakovaných rejekčních epizod, výskyt
   závažných infekcí, komplikace při
   imunosupresivní léčbě, vývoj obstrukční
   vaskulopatie štěpu
   ---------------------------------------------------------------
   5     Získané a vrozené srdeční vady, vady
   velkých cév
   Posudkové hledisko:
   Při posuzování míry poklesu pracovní
   schopnosti se vychází z
   hemodynamické významnosti vady stanovené
   echokardiograficky (u posuzovaných hůře
   vyšetřitelných transezofageálně),
   případně výsledku invazivního vyšetření,
   (které je indikováno nelze-li stupeň
   poruchy objektivizovat a klinický nález
   svědčí pro významnou vadu), zhodnocení
   funkčního stavu na základě klasifikace
   NYHA objektivizované bicyklovou
   ergometrií  případně zátěžovou
   echokardiografií,  z prognózy, kterou u
   hemodynamicky významných vad zásadním
   způsobem ovlivňuje chirurgická léčba. Za
   nepříznivé prognostické ukazatele je
   nutno považovat postižení několika
   chlopní, současnou přítomnost ICHS,
   těžkou plicní hypertenzi,
   trikuspidalizaci vady, mitrální nebo
   aortální regurgitaci s výrazně
   dilatovanou levou komorou, ejekční frakci
   klesající při zátěži, závažné arytmie. Za
   významný gradient v místě zúžení se
   považuje 40 mmHg a vyšší.
   Pro zařazení do funkční podskupiny musí
   být splněna 3 rozhodující kritéria
   určující hemodynamickou významnost vady-
   index plochy ústí, výše gradientu, stupeň
   regurgitace, velikost zkratu a dále
   nejméně 2 další kritéria jako např.
   hodnota ejekční frakce levé komory,
   dosažený výkon při bicyklové ergometrii,
   hodnoty METS, VO2 max., klasifikace NYHA,
   omezení výkonu a rychlosti a dosahu
   chůze.
   Koarktaci aorty hodnotíme obdobně jako
   stenotické vady.
   ---------------------------------------------------------------
   5a    bez podstatného snížení výkonnosti při 10
   obvyklém tělesném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   5b    s lehkým poklesem výkonnosti při obvyklém 25-45
   tělesném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   5c    se značným poklesem výkonnosti při méně 50-60
   než obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   5d    pokles výkonnosti při minimálním zatížení 70-80
   nebo obtíže v klidu
   ---------------------------------------------------------------
   6     Postižení po operačních a intervenčních
   zákrocích na srdci a velkých cévách
   A) Stavy po intervenčních kardiologických
   výkonech a chirurgické revaskularizaci
   myokardu
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se vychází ze stanovení EF
   levé komory echokardiograficky,
   zátěžových testů (bicyklová ergomentrie,
   dynamická zátěžová echokardiografie),
   funkční klasifikace NYHA, CCS. Horší
   prognózu mají stavy se známkami
   reziduální ischemie při zátěži se
   systolickou dysfunkcí levé komory a
   s větším počtem rizikových faktorů.
   Míra poklesu pracovní schopnosti po
   výkonech na věnčitých tepnách se podle
   výsledku zákroku hodnotí podle položky
   2, oddíl A, kapitola IX, v případě
   přetrvávajícího nebo rozvinuvšího se
   chronického srdečního selhání podle
   položky 1, při přetrvávání arytmií podle
   položky 7.
   Angioplastika věnčitých tepen se
   zavedením stentu, balónková
   valvuloplastika chlopenní stenózy,
   alkoholová septální ablace u
   hypertrofické obstrukční kardiomyopatie,
   katetrizační uzávěr defektu síňového
   septa samy o sobě nepodmiňují pokles
   pracovní schopnosti.
   B) Stavy po operační korekci srdečních
   vad, vad velkých cév a aneuryzmat
   Posudkové hledisko:
   Při hodnocení funkčního stavu a míry
   poklesu pracovní schopnosti se vychází
   z výsledku echokardiografie
   transtorakální a transezofageální,
   klasifikace NYHA objektivizované
   bicyklovou ergometrií, Holterova
   monitorování EKG. Hodnocení úspěšnosti
   zákroku a výsledného stavu se provádí
   s odstupem 3 měsíců po operaci,
   rehabilitaci a readaptaci, přičemž za
   rozhodující faktory pro dopad na pracovní
   schopnost a funkční stav se považují
   stupeň korekce hemodynamické poruchy,
   přítomnost reziduální vady, přidružených
   vad a jejich pooperační vývoj, stav
   funkce levé komory srdeční, přítomnost a
   stupeň plicní hypertenze.
   Za faktory, které nepříznivě ovlivňují
   funkční stav se považuje vznik infekční
   endokarditidy, exacerbace revmatické
   karditidy, přítomnost ICHS, kterou nelze
   řešit chirurgicky, přítomnost závažných
   arytmií.
   ---------------------------------------------------------------
   6a    bez snížení výkonu při obvyklém tělesném  10
   zatížení,
   úplná korekce vady, dobrá funkce levé
   komory, dobrý výkon při bicyklové
   ergometrii
   ---------------------------------------------------------------
   6b    lehké snížení výkonu při obvyklém     25-40
   tělesném zatížení,
   téměř úplná korekce vady, lehce snížená
   funkce levé komory, snížený výkon při
   bicyklové ergometrii
   ---------------------------------------------------------------
   6c    se značným poklesem výkonu při středně   50-60
   těžkém zatížení, částečná korekce vady,
   podstatně snížený výkon při bicyklové
   ergometrii
   ---------------------------------------------------------------
   6d    pokles výkonu při lehké zátěži, obtíže   70-80
   v klidu,
   pokročilá vada pozdě indikovaná
   k operačnímu zákroku nebo vady, které
   nebylo možno uspokojivě korigovat, těžká
   porucha funkce levé komory, obtíže při
   jakékoliv tělesné aktivitě
   ---------------------------------------------------------------
   7     Arytmie, synkopy
   A) Tachykardie, supraventrikulární
   tachykardie (sinusová tachykardie, AV
   nodální reentry tachykardie, AV reentry
   tachykardie, ektopické síňové
   tachykardie, fluttery síní, fibrilace
   síní), komorové tachykardie, flutter
   komor, fibrilace komor
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti závisí
   na závažnosti tachykardie, na jejím typu
   a komorové frekvenci, na přítomnosti
   strukturálního kardiovaskulárního
   postižení, frekvenci a intenzitě projevů.
   K posouzení subjektivních potíží lze
   využít klasifikace podle NYHA, míru
   funkčního omezení lze objektivizovat
   bicykloergometrií. Z posudkového hlediska
   je rozhodující efekt farmakologické i
   nefarmakologické léčby (katetrizační
   ablace). Funkčně závažné jsou především
   komorové tachykardie s významně sníženou
   EF levé komory. Tachykardie bez
   organického postižení srdce či primární
   elektrické poruchy myokardu mají
   zpravidla dobrou prognózu.
   B) Bradykardie, kardiostimulátory,
   implantabilní kardioverter-defibrilátory
   Posudkové hledisko:
   Při posuzování míry poklesu pracovní
   schopnosti se vychází z omezení srdeční
   funkce a celkové výkonnosti.
   Asymptomatické bradykardie nevedou ke
   snížení pracovní schopnosti.
   Symptomatické bradykardie vedou
   k projevům nízkého minutového srdečního
   výdeje a vyžadují úpravu farmakoterapie
   (vysazení bradykardizujících léků) nebo
   implantaci trvalého kardiostimulátoru.
   Stavy po implantaci kardiostimulátoru,
   kde není přítomno organické srdeční
   postižení, nevedou k poklesu pracovní
   schopnosti. Při hodnocení je nutno vzít v
   úvahu, zda indikace k implantaci byla
   primárně či sekundárně preventivní.
   C) Synkopy
   Posudkové hledisko:
   Většina neurokardiogenních synkop je
   uspokojivě kompenzovaná režimovými
   opatřeními a nepůsobí pokles pracovní
   neschopnosti. Rozhodující je stanovit
   riziko dalších recidiv a jejich
   závažnost. Míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví zejména podle
   poklesu srdečního výkonu.
   ---------------------------------------------------------------
   7a    stavy bez omezení srdeční funkce a     10
   celkové výkonnosti při běžném zatížení,
   izolovaná synkopa bez strukturálního
   onemocnění srdce, neurokardiogenní
   synkopy s dostatečně dlouhými prodromy,
   kardiogenní synkopy vyřešené implantací
   kardiostimulátoru či katetrizační ablací
   ---------------------------------------------------------------
   7b    stavy s omezením srdeční funkce a celkové 30-60
   výkonnosti při středně těžkém (obvyklém)
   zatížení, podle rozsahu omezení
   recidivující neurokardiogenní synkopy se
   zraněním a s minimálními či žádnými
   prodromy
   ---------------------------------------------------------------
   7c    stavy s omezením srdeční funkce a celkové 70-80
   výkonnosti při lehkém či minimálním
   zatížení,
   recidivující kardiogenní synkopy
   přetrvávající i po zavedení cílené
   terapie
   ---------------------------------------------------------------
   8     Arteriální hypertenze
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit funkční
   poškození cílových orgánů, odpověď na
   léčbu, přítomnost dalších rizikových
   faktorů včetně rizika fatální
   kardiovaskulární příhody (hodnocené dle
   SCORE) a dopad stavu na celkovou
   výkonnost a schopnost vykonávat denní
   aktivity.
   Při posouzení se vychází z monitorování
   hodnot krevního tlaku, výsledků
   biochemického vyšetření krve a moče, EKG,
   ECHO, vyšetření očního pozadí,
   sonografického vyšetření karotid a
   ledvin. V případě sekundární hypertenze
   je nutno přihlížet k charakteru
   základního onemocnění.
   ---------------------------------------------------------------
   8a    minimální postižení,            5
   žádné objektivně prokazatelné orgánové
   morfologické či funkční změny, bez dopadu
   na celkovou výkonnost a schopnost
   vykonávat denní aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   8b    lehké orgánové poškození,         10-20
   postižení ledvin se vzestupem kreatininu,
   mírný pokles kreatininové clearence,
   mikroalbuminemie, normální srdeční
   funkce, změny na očním pozadí ve stadiu
   angiopatie či angiosklerózy, bez omezení
   celkové výkonnosti při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   8c    středně závažné funkční a morfologické   35-45
   změny,
   závažný pokles kreatininové clearence,
   hypertrofie levé komory s poklesem
   srdečního výkonu a celkové výkonnosti při
   středně těžkém zatížení, některé denní
   aktivity vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   8d    těžké funkční postižení,          50-60
   s poklesem srdečního výkonu a celkové
   výkonnosti při lehčím zatížení, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8e    manifestní orgánové postižení,       70-80
   těžký pokles kreatininové clearence,
   výrazná proteinurie, systolická dysfunkce
   levé komory nebo přítomnost levostranné
   srdeční insuficience, změny na očním
   pozadí ve stadiu exudátů na sítnici,
   proběhlá cévní mozková příhoda na
   podkladě krvácení do mozku s těžkými
   funkčními následky, hypertenzní
   encefalopatie
   ---------------------------------------------------------------
   9     Cor pulmonale chronicum
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno vycházet z postižení,
   které vedlo k rozvoji cor pulmonale, z
   přítomnosti či nepřítomnosti oběhové
   nedostatečnosti, ze zjištění známek
   plicní hypertenze v echokardiografickém
   nálezu, event. z hodnot tlaku v plicnici,
   z efektu léčby, tíže dechové
   nedostatečnosti a dopadu stavu na
   celkovou výkonnost. K objektivizaci
   funkčního postižení se používá i test 6
   minutové chůze (hodnoty do 350 m svědčí
   pro špatnou prognózu, hodnoty nad 350 m
   jsou prognosticky příznivější).
   ---------------------------------------------------------------
   9a    dlouhodobá oběhová kompenzace,       30-60
   podle stupně snížení celkové výkonnosti a
   dopadu na schopnost vykonávat denní
   aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   9b    známky pravostranné srdeční insuficience  70-80
   přetrvávající i přes dostatečnou
   komplexní léčbu, neschopnost jakékoliv
   zátěže
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - POSTIŽENÍ CÉV
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1     Ateroskleróza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se vychází z rozsahu a tíže
   degenerativního procesu, dostatečnosti
   průtoku a zásobení cílového orgánu,
   postižení jeho funkce, projevů ischemie a
   dopadu stavu na celkovou výkonnost a
   schopnost vykonávat denní aktivity. Při
   posuzování se vychází z výsledku duplexní
   ultrasonografie, zjištěných rychlostí
   průtoku, významnosti stenózy, z průkazu
   ischemie.
   ---------------------------------------------------------------
   1a    stadium s průkazem mírné ischemie,     10-20
   bez omezení celkové výkonnosti při běžném
   zatížení, některé aktivity vykonávány
   s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   1b    stadium se středně závažnou ischemií,   30-45
   s poklesem celkové výkonnosti při středně
   těžkém zatížení, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   1c    stadium s těžší ischemií,         50-60
   s poklesem celkové výkonnosti při lehčím
   zatížení, některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   1d    stadium s těžkým orgánovým poškozením,   70-80
   neschopnost jakékoliv zátěže
   ---------------------------------------------------------------
   2     Obliterace (stenóza, okluze) karotické
   tepny/tepen
   Funkční postižení po operačních a
   intervenčních zákrocích na karotických
   tepnách
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví na základě cévního a
   neurologického nálezu (ložiskové změny na
   CT a MR, postižení obou karotid) a podle
   rozsahu funkčního postižení.
   ---------------------------------------------------------------
   2a    prostá obliterace nebo           10
   stav po  karotické endarterektomii (nebo
   jiném výkonu),
   minimální funkční důsledky
   ---------------------------------------------------------------
   2b    obliterace provázená lehčími poruchami   35-45
   oběhu,
   tranzitorní ischemické ataky, krátkodobé
   výpadky vědomí, lehčí psychické změny
   nebo
   výše uvedené stavy, které byly
   intervenčně nebo operačně uspokojivě
   korigovány, některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2c    obliterace provázená závažnými poruchami  50-60
   oběhu,
   funkčně závažný neurologický nález,
   významné psychické změny a poruchy nebo
   stavy, které nebylo možno intervenčně
   nebo operačně uspokojivě korigovat,
   některé denní aktivity značně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3     Obliterace tepen dolních končetin
   Funkční postižení po operačních a
   intervenčních zákrocích na pánevních
   tepnách a tepnách dolních končetin
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se vychází z hodnocení
   funkčního stadia podle Fontaina nebo
   Rutherforda. Přitom se bere v úvahu
   rychlost vzniku potíží, rozsah postižení,
   přítomné komorbidity a hodnota
   ischemického indexu, přínos zavedené
   terapie včetně výsledku
   revaskularizačního zákroku.
   ---------------------------------------------------------------
   3a    stadium asymptomatické (Fontain I),    5-10
   bez dopadu na celkovou výkonnost při
   běžném zatížení nebo
   stavy po operačním nebo intervenčním
   zákroku s miminálními funkčními důsledky
   ---------------------------------------------------------------
   3b    stadium mírných klaudikací,        15-25
   klaudikační interval 200 m a více
   (Fontain IIa) nebo
   dobrá korekce a funkce po
   revaskularizačním zákroku,
   některé denní aktivity vykonávány
   s obtížemi nebo omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3c    stadium středně těžkých klaudikací,    30-40
   klaudikační interval pod 200 m (Fontain
   IIb) nebo
   částečná korekce a uspokojivá funkce po
   revaskularizačním zákroku, značné omezení
   funkce končetiny/ končetin, značné
   omezení celkové výkonnosti a některých
   denních aktivit
   ---------------------------------------------------------------
   3d    stadium těžkých klaudikací,        50-60
   klaudikační interval pod 50 m, (Fontain
   IIc) nebo
   stav, který nebylo možno uspokojivě
   revaskularizačně korigovat, závažné
   omezení funkce končetiny/končetin,
   většina denních aktivit omezena
   ---------------------------------------------------------------
   3e    stadium klidových ischemických bolestí,  70-80
   ischemické kožní defekty, gangrény
   (Fontain III a IV), neschopnost zátěže
   končetin
   ---------------------------------------------------------------
   4     Obliterace tepen horních končetin
   Funkční postižení po operačních a
   intervenčních zákrocích na tepnách
   horních končetin
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí funkční důsledky
   aterosklerotického procesu tepen horních
   končetin, které se projevují analogií
   klaudikace, zejména bolestí ve svalech
   paže při jejím zatížení, častěji při
   elevaci končetiny, a poruchou funkce
   končetiny. Postižení tepen předloktí může
   vést k tvorbě ischemických defektů na
   konečcích prstů.
   4a    asymptomatické stadium,          5-10
   ---------------------------------------------------------------
   diference systolických tlaků na horních
   končetinách již větší než 10 mmHg nebo
   stavy po operačním nebo intervenčním
   zákroku s mininálními funkčními důsledky,
   bez dopadu na výkonnost při běžném
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   4b    zátěží vyvolané bolesti nebo        30-40
   dobrá korekce a funkce po
   revaskularizačním zákroku, omezení
   funkce končetiny/ končetin
   ---------------------------------------------------------------
   4c    závažné poruchy prokrvení a funkce nebo  50
   částečná korekce a uspokojivá funkce po
   revaskularizačním zákroku, závažné
   omezení funkce končetiny/končetin
   ---------------------------------------------------------------
   4d    těžké poruchy prokrvení,          60-70
   klidové bolesti až vznik kožních defektů,
   gangrén nebo
   stav, který nebylo možno uspokojivě
   revaskularizačně korigovat, neschopnost
   zátěže končetiny/ končetin
   ---------------------------------------------------------------
   5     Funkční cirkulační poruchy charakteru
   Raynaudova syndromu
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí funkční důsledky
   ischemie prstů ověřené chladovým testem
   nebo pletysmografickým vyšetřením.
   ---------------------------------------------------------------
   5a    stadium I,                 5-15
   lehké poruchy, reverzibilní změny,
   občasné záchvaty postihující špičky prstů
   ---------------------------------------------------------------
   5b    stadium II,                25-35
   občasné záchvaty postihující distální a
   střední články prstů, oboustranné středně
   těžké cirkulační poruchy bez poruch
   trofiky
   ---------------------------------------------------------------
   5c    stadium III,                45-60
   časté záchvaty postihující všechny články
   prstů, trvalé poruchy     vazospastické a
   vazoparalytické s poruchou trofiky kůže,
   ale bez defektů, omezení funkce končetin,
   podle dopadu na celkovou výkonnost a
   schopnost vykonávat denní aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   5d    stadium IV,                70-80
   uzávěry digitálních tepen, trofické kožní
   změny s defekty, neschopnost zátěže
   končetin
   ---------------------------------------------------------------
   6     Aneuryzmata viscerálních tepen, aneuryzma
   aorty
   Funkční postižení po operačních zákrocích
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí lokalizace a
   velikost aneuryzmatu, přičemž za
   posudkově závažné se považuje zvýšené
   riziko ruptury aneuryzmat viscerálních
   tepen o průměru 2-2,5 cm, aneuryzmatu
   aorty o průměru 5 cm a více a dopad
   stavu na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   6a    bez funkční poruchy (malá periferní    10-15
   aneuryzmata),
   bez snížení celkové výkonnosti při běžném
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   6b    aneuryzmata větších průměrů nebo      20-40
   mnohočetná,
   se snížením výkonu při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   6c    velká aneuryzmata aorty abdominální a   50-70
   velkých pánevních arterií, stavy po
   operacích aneuryzmat s omezením funkce
   orgánu a výrazným snížením celkového
   výkonu při lehkém zatížení, s jiným
   paralelním postižením oběhu nebo závažné
   komplikace spojené s léčbou
   7     Aortální disekce
   Funkční postižení po operačním zákroku
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí stupeň rozšíření
   aorty, funkční postižení orgánů, výše
   krevního tlaku, výsledek případného
   operačního zákroku a dopad na celkovou
   výkonnost a event. další komplikace.
   ---------------------------------------------------------------
   7a    bez významného rozšíření aorty a bez   20-30
   orgánové dysfunkce,
   bez omezení celkové výkonnosti při
   běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   7b    rozšíření aorty, lehká orgánová      40-60
   dysfunkce,
   snížení celkové výkonnosti při lehkém
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   7c    s orgánovým postižením,          70-80
   cerebrovaskulární nebo koronární
   insuficience, ischemie končetin,
   paralýza, renální insuficience, dysfunkce
   gastrointestinálního systému, vysoké
   riziko dalších komplikací
   ---------------------------------------------------------------
   8     Nemoci z útlaku v oblasti horní hrudní
   apertury - thoracic outlet syndrom
   (TOS), neurovaskulární kompresivní
   syndrom ramenního pletence, syndrom
   krčního žebra
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí závažnost funkční
   poruchy, závažnost cévního a
   neurologického postižení, zvláště jedná-
   li se o dominantní končetinu a omezení
   celkové výkonnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   8a    lehké funkční omezení,           10-15
   bez snížení výkonnosti při běžném
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   8b    středně těžké funkční důsledky,      25-40
   snížená celková výkonnost při běžném
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   8c    těžké funkční důsledky,          60-70
   omezení celkové výkonnosti při lehkém
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   9     Mízní edém na jedné nebo obou končetinách
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí stadium postižení,
   rozsah a tíže postižení funkce končetiny,
   dopad stavu na celkovou výkonnost a
   pohyblivost.
   ---------------------------------------------------------------
   9a    stadium I,                 10
   bez podstatného omezení funkce
   končetiny/končetin
   ---------------------------------------------------------------
   9b    stadium II,                30-40
   s lehkým omezením hybnosti
   končetiny/končetin
   ---------------------------------------------------------------
   9c    stadium III,                50-60
   s výraznou poruchou hybnosti
   končetiny/končetin, podstatně snížená
   pohyblivost
   ---------------------------------------------------------------
   9d    stadium IV,                70
   se ztrátou motorické funkce
   končetiny/končetin, těžkým omezením
   celkové výkonnosti a pohyblivosti
   ---------------------------------------------------------------
   10    Křečové žíly, posttrombotický syndrom,
   recidivující tromboflebitidy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí závažnost funkční
   poruchy na základě pletyzmografického
   záznamu volumových změn končetin,
   flebografie, varikografie, přímého měření
   žilních tlaků. Při posouzení se vychází
   z klasifikace CEAP a dopadu stavu na
   funkci končetiny/končetin, pohyblivost a
   celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   10a    stadium I,                 10
   bez podstatného omezení funkce, stadium
   C0-1 podle CEAP
   ---------------------------------------------------------------
   10b    stadium II,                20-30
   s lehkým omezením funkce
   končetiny/končetin, stadium C2-3 podle
   CEAP
   ---------------------------------------------------------------
   10c    stadium III,                40-50
   se středně těžkým omezením funkce
   končetiny/končetin, značně snížená
   celková výkonnost a pohyblivost,
   stadium C4-5 podle CEAP
   ---------------------------------------------------------------
   10d    stadium IV,                50-70
   s těžkým omezením funkce končetin, těžkým
   omezením celkové výkonnosti a
   pohyblivosti, stadium C6 podle CEAP
   ---------------------------------------------------------------
   11    Arteriovenózní píštěle s poruchami
   periferního prokrvení
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí hybnost a funkce
   končetiny, přítomnost lymfatického otoku
   a jeho komplikací, přítomnost klaudikací
   a tromboembolických komplikací, dopad
   stavu na celkovou výkonnost. Při
   významném arteriovenózním zkratu může být
   posuzovaný limitován projevy srdeční
   nedostatečnosti. V úvahu je nutno brát
   fyzickou náročnost práce.
   ---------------------------------------------------------------
   11a    bez poruchy funkce,            5-10
   rozsah anomální tkáně je malý a průtok
   zkratem nevýznamný
   ---------------------------------------------------------------
   11b    lehká funkční porucha,           20-25
   lehké omezení funkce končetiny, bez
   snížení celkové výkonnosti při běžném
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   11c    středně těžké funkční postižení,      40
   podstatně snížená funkce končetiny,
   značně snížená celková výkonnost a
   pohyblivost
   ---------------------------------------------------------------
   11d    těžké funkční postižení,          60-70
   projevy srdeční nedostatečnosti
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola X - POSTIŽENÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
   lokalizace, rozsahu a tíže postižení, četnosti recidiv, resp.
   chronicity,  účinnosti léčby, komplikací (zejména  záněty,
   septické  stavy),  případné komorbidity (kardiovaskulární),
   stupně omezení plicních funkcí dle spirometrie, příp. dle
   tělové pletysmografie, vyšetření saturace hemoglobinu kyslíkem
   (SaO2), event. krevních plynů, alterace celkového stavu a
   dopadu zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a
   na schopnost zvládat denní aktivity.  Při posuzování míry
   poklesu pracovní schopnosti by sledované období, rozhodné pro
   posouzení  míry poklesu pracovní schopnosti,  mělo  trvat
   zpravidla jeden rok, v případě chronické obstruktivní plicní
   nemoci a astmatu zpravidla dva roky.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - HORNÍ CESTY DÝCHACÍ
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Funkční následky po operacích rtů,     čelisti,
   patra, jazyka
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit intenzitu a
   rozsah postižení, tj. poruchu artikulace,
   žvýkání, mimiky, poruchu funkce jazyka,
   defekt čelistí, dosažení tvarové a funkční
   nápravy a dopad na celkový stav a
   výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   1a  lehké funkční postižení,            10-15
   s uspokojivou tvarovou a funkční úpravou,
   rinolálie
   ---------------------------------------------------------------
   1b  středně těžké funkční postižení,        30-50
   omezení funkce orgánů v postižené oblasti,
   ovlivnění mastikačních, polykacích,
   dechových, hlasových a řečových funkcí,
   recidivující záněty, poruchy inervace,
   cévního a lymfatického zásobení postiženého
   regionu, podle rozsahu poruch
   ---------------------------------------------------------------
   1c  těžké funkční postižení,            70
   neschopnost zpracování potravy (mastikace,
   transport), těžké poruchy polykání,
   náhradní příjem potravy, závažné poruchy
   dýchání, hlasu a řeči znemožňující
   adekvátní komunikaci, devastující postižení
   ---------------------------------------------------------------
   2  Zúžení nosních průchodů             5
   s chronickými záněty, deformací nosní
   přepážky, polypóza nosní
   ---------------------------------------------------------------
   3  Alergická nebo vazomotorická rýma        5
   perzistentní nebo intermitentní,
   se snížením nosní průdušnosti, s omezením
   čichových funkcí, bez alergických nebo
   nealergických komorbidit dýchacích cest
   ---------------------------------------------------------------
   4  Chronický zánět vedlejších nosních dutin
   chronické rinosinusitidy infekční,
   dentální, alergické, kombinované,
   sinorinopatie
   ---------------------------------------------------------------
   4a  minimální funkční postižení,           5
   lokální a celkové příznaky
   ---------------------------------------------------------------
   4b  středně těžké funkční postižení,        35-50
   s komplikacemi nitrolebními, očními, podle
   rozsahu funkčního postižení
   ---------------------------------------------------------------
   5  Ztráta čichu, chuti               5
   ---------------------------------------------------------------
   6  Tracheální stenóza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit těsnost
   stenózy; za funkčně významné se považují
   stenózy na polovinu a méně než polovinu
   normálního průsvitu. U proximálně uložených
   stenóz dochází k omezení inspiračních
   funkcí, u kaudálně uložených ke kombinované
   dušnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   6a  lehké funkční postižení,            10-15
   stenóza menší než polovina normálního
   průsvitu, bez dopadu na spirometrický nález
   ---------------------------------------------------------------
   6b  středně těžké funkční postižení,        25-35
   s dobrým nebo lehce sníženým spirometrickým
   nálezem, snížení výkonnosti při
   středním/obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   6c  těžké funkční postižení,            40-50
   značně zhoršený spirometrický nález, značné
   snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - DOLNÍ DÝCHACÍ CESTY
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit jak plicní
   složku postižení (bronchiální obstrukci,
   zánětlivou složku), tak mimoplicní. Pro
   stanovení míry poklesu pracovní schopnosti
   je rozhodující stupeň postižení plicní
   funkce, posouzení progrese (poklesu
   plicních funkcí), přičemž za nejvhodnější
   se považuje tříleté, minimálně však
   dvouleté sledování ventilace, event.
   respirace ve stabilním období, exacerbace,
   nutnost ústavní péče v nemocnici nebo
   odborném léčebném ústavu, úroveň nezbytné
   léčby. Klinický obraz je pomocným kritériem
   (dušnost, kašel, expektorace). Bronchiální
   obstrukce se prokazuje spirometrickým
   vyšetřením po bronchodilatačním testu, tj.
   FEV1/FVC je menší než 0,7 a zařazení do
   stadia (I-IV) určuje FEV1 vyjádřená
   v procentech náležitých hodnot.
   V případě, že sledované období trvá pouze
   jeden rok, je nutno ve stabilním období
   provést alespoň dvě spirometrická
   vyšetření.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   lehké funkční postižení, stadium I     5-10
   FEV1/FVC < 0,70,
   FEV1 > 80% náležitých hodnot,
   stavy bez nutnosti hospitalizace,
   stavy, kdy není respektováno doporučení
   přestat kouřit
   ---------------------------------------------------------------
   1b   středně těžké funkční postižení, stadium II 15-30
   FEV1/FVC < 0,70,
   50% < FEV1 < 80% náležitých hodnot,
   dvě a více exacerbací ročně, stavy bez
   nutnosti hospitalizace
   ---------------------------------------------------------------
   1c   těžké funkční postižení, stadium III    40-60
   FEV1/FVC < 0,70,
   30% < FEV1 < 50% náležitých hodnot,
   dvě a více exacerbací ročně, stavy
   s občasnou nutností hospitalizace
   ---------------------------------------------------------------
   1d   zvlášť těžké funkční postižení, stadium IV 70-80
   FEV1/FVC < 0,70,
   FEV1 < 30% náležitých hodnot nebo FEV1 <

   50% náležitých hodnot + chronické
   respirační selhání
   ---------------------------------------------------------------
   2    Bronchiektázie
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit anatomický
   rozsah (lokalizované, generalizované
   bronchiektázie), příznaky (suché, vlhké -
   s nebo bez chronické infekce dýchacích
   cest, event. hemoptýzu, komplikace - záněty
   plic, sepsi či septické stavy, zhoršení
   plicních funkcí (porucha obstrukčního typu)
   event. respirační insuficienci.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   lehká forma,                10-20
   lokalizované bronchiektázie, příznaky
   zpravidla do 3 měsíců v roce, plicní
   ventilace mimo příznakové období normální
   ---------------------------------------------------------------
   2b   středně těžká forma,            25-40
   generalizované bronchiektázie s příznaky
   zpravidla 4-6 měsíců v roce, plicní
   ventilace omezena mírně až středně, bez
   poruchy krevních plynů
   ---------------------------------------------------------------
   2c   těžká forma,                60-80
   generalizované bronchiektázie, opakované
   exacerbace, komplikace záněty plic,
   chronická bakteriální pozitivita, plicní
   funkce pod 50% náležitých hodnot bez nebo s
   poruchou krevních plynů
   ---------------------------------------------------------------
   3    Astma
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit úroveň
   kontroly nad astmatem (zvládání), přičemž
   se kontrola týká denních příznaků, omezení
   denních aktivit, nočních příznaků, plicních
   funkcí (PEF, FEV1), exacerbací, event.
   hospitalizací. Přitom je třeba přihlédnout
   i ke komplikujícím faktorům, vedlejším
   účinkům léčby, syndromu spánkové apnoe,
   respiračním infekcím, depresím. Spirometrie
   je nutná pro posouzení příznakového i
   bezpříznakového období astmatu; přitom se
   bere v úvahu i současná léčba. Spirometrii
   je třeba provést v průběhu jednoho roku
   nejméně 2x u astmatu pod kontrolou;
   v případě částečné nebo nedostatečné
   kontroly 1x za tři měsíce. Pro stanovení
   míry poklesu pracovní schopnosti je
   rozhodující dopad stavu na celkovou
   výkonnost a schopnost vykonávat denní
   aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   astma pod kontrolou,            5-10
   žádné omezení denních aktivit, funkce PEF,
   FEV1 normální, denní příznaky nejvýše 2x
   týdně, zpravidla žádné noční příznaky,
   potřeba úlevových léků nejvýše 2x týdně,
   zpravidla žádné exacerbace, příp. jedna až
   dvě za rok
   ---------------------------------------------------------------
   3b   astma pod částečnou kontrolou,       20-40
   omezení denních aktivit jen při výskytu
   příznaků a exacerbaci, PEF, FEV1 < 80%
   náležitých hodnot nebo osobních nejlepších
   hodnot, denní příznaky více než 2x týdně,
   noční příznaky, potřeba úlevových léků více
   než 2x týdně, tři nebo více exacerbací za
   rok
   ---------------------------------------------------------------
   3c   astma pod nedostatečnou kontrolou,     50-60
   tři nebo více znaků částečné kontroly
   v týdnu, jedna exacerbace v kterémkoliv
   týdnu, FEV1 zpravidla v rozmezí 60-70 %
   náležitých hodnot
   ---------------------------------------------------------------
   3d   obtížně léčitelné astma (OLA),       70-80
   přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší
   diagnostická kritéria, FEV1 < 50%
   náležitých hodnot, nutnost ústavní péče
   v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu
   ---------------------------------------------------------------
   4    Zaprášení plic (pneumokoniózy)
   Silikóza, pneumokonióza uhlokopů, azbestóza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba vzít v úvahu, že
   pneumokoniózy kolagenní (silikóza,
   uhlokopská pneumokonióza, azbestóza)
   zpravidla progredují i po ukončení expozice
   fibrogennímu prachu. Pro stanovení míry
   poklesu pracovní schopnosti je rozhodující
   prokázání rozsahu a tíže postižení (dle rtg
   obrazu a klasifikace, výjimečně dle
   vysokorozlišující tomografie - HRCT),
   dynamika vývoje postižení, zjištění
   plicních funkcí a transfer faktoru (TLCO),
   vyšetření krevních plynů a krevního obrazu,
   přítomnost chronického zánětu dýchacích
   cest.
   Benigní pneumokoniózy nekolagenní nepůsobí
   pokles pracovní schopnosti.
   Míra poklesu pracovní schopnosti u silikózy
   s infekcí Mycobacterium tuberculosis (M.
   tbc) se stanoví podle poruchy plicních
   funkcí srovnatelně podle položky 1, oddílu
   B, kapitoly X.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   silikóza  prostá, pneumokonióza  prostá, 10-15
   azbestóza v počátečním stadiu (s2), stavy
   bez podstatného omezení plicních funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   4b   silikóza komplikovaná, pneumokonióza    20-25
   komplikovaná, pokročilejší stadium
   azbestózy (s3, t2 -výše), stavy bez
   podstatného omezení plicních funkcí nebo
   silikóza prostá s lehkou poruchou plicních
   funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   4c   silikóza,  azbestóza se středně  těžkou 35-50
   poruchou plicních funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   4d   silikóza,  azbestóza s těžkou  poruchou 60-70
   plicních funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   4e   středně těžká nebo těžká porucha plicních 75
   funkcí s kardiovaskulárními komplikacemi,
   s plicní hypertenzí, cor pulmonale
   ---------------------------------------------------------------
   5    Jiná postižení plic, pohrudnice
   Vrozené vady, stavy po plicní embolii,
   intersticiální fibróza, postižení plic při
   systémových postiženích, jizevnaté srůsty
   pohrudnice, stavy po operacích plic.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit zejména rtg
   plic, HRCT, funkční vyšetření plic -
   ventilaci, transfer faktor, plicní
   poddajnost, krevní plyny v klidu a po
   tělesné zátěži a jiné. Pro stanovení míry
   poklesu pracovní schopnosti je rozhodující
   porucha ventilace a respirace.
   ---------------------------------------------------------------
   5a   lehké funkční postižení,          10
   restrikční, obstrukční nebo smíšená porucha
   ventilace beze změn saturace arteriální
   krve kyslíkem (SaO2), snížení hodnot
   plicních funkcí o 10-34% náležitých hodnot
   ---------------------------------------------------------------
   5b   středně těžké funkční postižení,      30-50
   snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých
   hodnot, v klidu SaO2 92 a vyšší, normální
   hodnota krevních plynů, snížení SaO2 nebo
   PaO2 po tělesné zátěži (např. 6 minutový
   test chůze), podle stupně snížení plicních
   funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   5c   těžké funkční postižení,          70-80
   plicní funkce snížené pod 35% náležitých
   hodnot nebo pod 50% náležitých hodnot
   v případě zhoršení krevních plynů již v
   klidu
   ---------------------------------------------------------------
   6    Tuberkulóza (TBC)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je rozhodující přítomnost
   rozsáhlých zbytkových lézí na plicích a
   pokles plicních funkcí a nepříznivý dopad
   na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
   denní aktivity. Míra poklesu pracovní
   schopnosti u plicních forem TBC s poruchou
   plicních funkcí se stanoví srovnatelně
   podle položky 1, oddíl B, kapitoly X.
   Plicní formy TBC, v případě, že jde o M.
   tbc citlivé na léky (antituberkulotika),
   obvykle nevedou k poklesu pracovní
   schopnosti, neboť neinfekčnosti a obnovení
   funkčního stavu je dosaženo během několika
   týdnů (popř. měsíců).
   Míra poklesu pracovní schopnosti se u
   mimoplicní TBC stanoví podle reziduálního
   poškození funkce postiženého orgánu
   srovnatelně podle příslušného zdravotního
   postižení.
   ---------------------------------------------------------------
   6a   plicní forma TBC              5
   s lehkými zbytkovými rentgenovými změnami,
   bez poruchy plicních funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   6b   TBC na léčbu rezistentní, MDR, XDR, pokud  70
   léčba má trvat nebo trvá déle než jeden rok
   ---------------------------------------------------------------
   7    Sarkoidóza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit lokalizaci,
   rozsah a tíži postižení, zda jsou postiženy
   nitrohrudní uzliny, plíce a jiné orgány-
   centrální nervový systém, uvea, myokard,
   ledviny, drobné klouby a slinné žlázy.
   ---------------------------------------------------------------
   7a   zvětšení hilových uzlin, bez omezení    5
   plicních funkcí, stavy v remisi
   ---------------------------------------------------------------
   7b   s lehkou poruchou plicních funkcí      10
   (restrikční)
   ---------------------------------------------------------------
   7c   postižení ve stadiu II.,          30-50
   postižení uzlin i plicního parenchymu,
   se středně těžkou poruchou plicních funkcí,
   snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých
   hodnot, podle stupně poruchy
   ---------------------------------------------------------------
   7d   postižení ve stadiu III.,          60-70
   rozsáhlé postižení plicního parenchymu
   s rozsáhlými fibrózními změnami, s těžkou
   poruchou plicních funkcí nebo s cor
   pulmonale
   ---------------------------------------------------------------
   8    Transplantace plic
   ---------------------------------------------------------------
   8a   do stabilizace zdravotního stavu      70
   ---------------------------------------------------------------
   8b   po stabilizaci stavu,            40-60
   podle stupně omezení plicních funkcí a
   celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   8c   selhávání transplantovaného orgánu     70-80
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola XI - POSTIŽENÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při  hodnocení míry poklesu pracovní  schopnosti  u
   organických a funkčních postižení gastrointestinálního traktu
   je rozhodující rozsah a tíže orgánových poruch, jejich dopad na
   celkový stav, výživu a celkovou výkonnost. Při úbytku hmotnosti
   a malnutrici se vychází z hmotnostního indexu BMI (body-mass
   index), hladiny krevních bílkovin (albuminy) a vlivu karence
   potravy na erytropoezu. Potravinové alergie způsobují pokles
   pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a
   celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ A JÍCNU
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení          Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Stavy po operacích rozštěpu rtů, čelisti a    15-25
   patra
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí přetrvávající poruchy
   polykání, příjmu potravy, řeči a případný
   kosmetický defekt.
   ---------------------------------------------------------------
   2  Porucha funkce jazyka, defekt čelisti,
   poruchy artikulace, žvýkání a mimiky
   s event. nutností přijímat tekutou stravu
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí rozsah funkčních
   důsledků a dopad na celkovou výkonnost.
   Funkční postižení a míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví podle položky 1, oddíl
   A, kapitola X.
   ---------------------------------------------------------------
   3  Achalazie
   ---------------------------------------------------------------
   3a  bez výrazné poruchy příjmu potravy, dysfagie   10
   ---------------------------------------------------------------
   3b  s výraznou poruchou příjmu potravy        20-40
   (regurgitace nestrávené potravy, zvracení,
   tlak za hrudní kostí) a snížením celkové
   výkonnosti, podle rozsahu omezení
   ---------------------------------------------------------------
   4  Refluxní choroba jícnu, refluxní ezofagitida
   ---------------------------------------------------------------
   4a  se slizničními erozemi              20-30
   ---------------------------------------------------------------
   4b  se splývavými cirkulárními erozemi až vředy   35-50
   na sliznici, významným poklesem hmotnosti a
   celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   5  Hiátová hernie
   ---------------------------------------------------------------
   5a  s dyspeptickými potížemi             10-20
   ---------------------------------------------------------------
   5b  s poruchami pasáže, erozemi, ulceracemi,     35-50
   ztrátovou anemií, značným snížením celkové
   výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   6  Divertikly jícnu
   ---------------------------------------------------------------
   6a  s tlakovými bolestmi, dysfagií, regurgitací   10-20
   ---------------------------------------------------------------
   6b  s omezením příjmu potravy, závažnou poruchou   35-50
   výživy, anemií, významným poklesem hmotnosti
   (není-li možná chirurgická léčba) a celkové
   výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   7  Benigní stenóza jícnu
   ---------------------------------------------------------------
   7a  bez výrazné překážky příjmu potravy        10
   ---------------------------------------------------------------
   7b  s funkčně významnou překážkou, dysfagií,    25-40
   odynofagií, s prodloužením doby jídla,
   omezením formy stravy, podle dopadu na
   celkovou výkonnost
   ---------------------------------------------------------------
   7c  s těžkou překážkou příjmu potravy,        50-70
   zvracením, aspirací, malnutricí, významným
   poklesem hmotnosti, s těžkým snížením
   celkové výkonnosti, některé denní aktivity
   podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------

   ODDÍL B - POSTIŽENÍ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU
   ---------------------------------------------------------------
   Míra
   Položka Druh zdravotního postižení           poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Vředová choroba žaludku a dvanáctníku
   způsobená Helicobacterem pylori (HP), HP
   negativní vřed způsobený nesteroidními
   antirevmatiky, stresový vřed
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit pozitivní
   endoskopické vyšetření s biopsií, průkaz HP
   a HP gastritidy, HP-negativní vřed
   v souvislosti s léčbou steroidy a dopad
   stavu na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   1a  sezonní opakované recidivy klinicky       5-10
   prokázané, konzervativně léčené, s kolísáním
   hmotnosti
   ---------------------------------------------------------------
   1b  často recidivující postižení, v mezidobí     15-20
   s erozivní gastritidou, opakovanými
   dyspeptickými potížemi, s mírným poklesem
   hmotnosti
   ---------------------------------------------------------------
   1c  stavy s komplikacemi, závažnou poruchou     30-50
   výživy a významným poklesem hmotnosti a
   celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   2  Stavy po operacích žaludku
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit, zda jde o
   poruchu funkční či organickou, např. stázu
   v přívodné kličce a regurgitaci žluče,
   reflux z přívodné kličky, karenční syndrom a
   dopad stavu na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   2a  lehké funkční poruchy              10-15
   ---------------------------------------------------------------
   2b  středně těžké funkční poruchy          20-40
   ---------------------------------------------------------------
   2c  organická porucha provázená karenčním      50-70
   syndromem s významnou ztrátou hmotnosti,
   anemií, metabolickou osteopatií, s těžkým
   snížením celkové výkonnosti, některé denní
   aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3  Funkční dyspeptický syndrom (žaludeční,     5-15
   střevní)

   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL C - POSTIŽENÍ TENKÉHO STŘEVA A KOLOREKTA
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1   Malasimilační syndrom
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle zdravotního postižení,
   které je příčinou malasimilace.
   ---------------------------------------------------------------
   2   Céliakie, malabsorpční stavy (zejména
   z důvodu deficitu enzymů enterocytů)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit hladiny
   sérových autoprotilátek, výsledek biopsie
   sliznice tenkého střeva, stav výživy, úbytek
   hmotnosti a dopad na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   stavy stabilizované, bez podstatných     10
   následných projevů při dodržování bezlepkové
   diety
   ---------------------------------------------------------------
   2b   se značným snížením celkové výkonnosti a   30-40
   stavu výživy přes dodržování dietetických
   zásad
   ---------------------------------------------------------------
   2c   s komplikacemi - pokročilou malnutricí,   50-70
   metabolickou osteopatií, polyneuropatií,
   ataxií, depresí, ulcerózní jejunoileitidou a
   těžkým snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   3   Jiná postižení tenkého střeva
   Syndrom kontaminovaného tenkého střeva
   (syndrom slepé kličky), intestinální
   lipodystrofie (Whippleova choroba).
   ---------------------------------------------------------------
   3a   lehké formy,                 10-20
   s průjmy a steatoreou
   ---------------------------------------------------------------
   3b   středně těžké formy,             30-40
   s průjmy a steatoreou, anemií, se značným
   snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   3c   těžké formy,                 60-70
   s průjmy, artritidami, postižením
   lymfatických uzlin, seróz, septické stavy,
   s těžkým snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   4   Idiopatické střevní záněty
   Crohnova nemoc, idiopatická proktokolitida.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   stavy uspokojivě stabilizované,        10-20
   občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná
   aktivita
   ---------------------------------------------------------------
   4b   středně těžké formy,             30-40
   časté průjmy, značné odchylky
   v laboratorních nálezech, výrazné změny
   endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se
   značným snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   4c   těžké formy,                 60-70
   s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy,
   píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními,
   očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a
   nutričními (malnutrice, metabolická
   osteopatie, anemie), těžké snížení celkové
   výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   5   Kolitidy se známým etiologickým agens
   Radiační enteritida, ischemická kolitida,
   jiné kolitidy.
   ---------------------------------------------------------------
   5a   lehké formy s nauseou, lehkými průjmy     10-20
   ---------------------------------------------------------------
   5b   středně těžké formy,             30-40
   s bolestmi břicha, střídání průjmů se
   zácpou, úbytek hmotnosti, se značným
   snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   5c   těžké formy,                 60-70
   s komplikacemi jako např. stenózou střeva,
   adhezemi, abscesy, píštělemi, s těžkým
   snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------

   6   Divertikulární postižení tračníku, syndrom
   dráždivého střeva, jiné funkční střevní
   poruchy
   ---------------------------------------------------------------
   6a   s lehkými potížemi - nadýmáním,        5-10
   nepravidelnou stolicí
   ---------------------------------------------------------------
   6b   se silnějšími trvalými symptomy,       25-35
   s průjmy, spasmy několikrát denně, se
   snížením stavu výživy, anemií, snížením
   celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   6c   se značnými trvalými symptomy,        40-60
   se snížením stavu výživy, poruchami pasáže,
   anemií, krvácením, opakovanými záněty nebo
   zúžením střeva, se značným snížením celkové
   výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   7   Perianální píštěle
   ---------------------------------------------------------------
   7a   s občasnou sekrecí              10
   ---------------------------------------------------------------
   7b   silně   secernující,   místní   projevy 40-50
   chronického zánětu
   ---------------------------------------------------------------
   7c   trvale silně secernující, celkové projevy   60-70
   chronického zánětu, s podstatným vlivem na
   celkový stav a výkonnost
   ---------------------------------------------------------------
   8   Inkontinence stolice             70
   ---------------------------------------------------------------
   9   Srůsty pobřišnice
   ---------------------------------------------------------------
   9a   bez podstatného vlivu na střevní pasáž    10
   ---------------------------------------------------------------
   9b   s opakovanými poruchami pasáže        20-30
   ---------------------------------------------------------------
   10   Umělé vyústění trávicího traktu na povrchu  35-45
   těla (nenádorové etiologie), podle funkce
   ---------------------------------------------------------------
   11   Jiná postižení řiti a konečníku, hemoroidy  10-20
   podle dopadu na vyprazdňování a celkovou
   výkonnost
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL D - KÝLY
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení          Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Tříselná, stehenní, pupeční nebo kýla v bílé   10-15
   linii (podle velikosti a reponovatelnosti),
   brániční kýla působící refluxní ezofagitidu
   ---------------------------------------------------------------
   2  Břišní kýla v jizvě
   ---------------------------------------------------------------
   2a  s poruchou funkce břišních orgánů (při      10-15
   poruchách pasáže)
   ---------------------------------------------------------------
   2b  s větší eventerací útrob před břišní stěnu,   35-50
   mechanicky omezující výkonnost, bez možnosti
   operačního řešení
   ---------------------------------------------------------------
   2c  s rozsáhlou eventerací útrob před břišní     60-70
   stěnu, s podstatným omezením celkové
   výkonnosti, bez možnosti operačního řešení
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL E - POSTIŽENÍ PANKREATU, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení          Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Chronické postižení slinivky břišní
   Alkoholická, tropická, hereditární,
   hyperkalcemická, autoimunní, idiopatická
   pankreatitida, stavy po chirurgických
   výkonech na pankreatu.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit klinický
   obraz, výsledky vyšetření exokrinního
   (cholecystokinin, sekretinový test) a
   výsledky vyšetření endokrinního (C peptid,
   stanovení inzulínu v séru), morfologická
   vyšetření (abdominální ultrasonografie, CT
   břicha, ERCP, MRCP a endoskopická
   ultrasonografie) a dopad postižení na
   celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   1a  průjmy jen při dietních chybách, bez       5-10
   výraznějších odchylek v biochemickém a
   morfologickém vyšetření
   ---------------------------------------------------------------
   1b  dyspeptické potíže, průjmy a bolesti při     15-25
   dietních chybách, lehké snížení stavu výživy
   a celkové výkonnosti, lehké odchylky
   v biochemickém a morfologickém vyšetření
   ---------------------------------------------------------------
   1c  průjmy s výraznou steatoreou, snížením     35-50
   stavu výživy, některé příznaky
   malasimilačního syndromu, významný pokles
   hmotnosti, závažné odchylky v biochemickém a
   morfologickém vyšetření, neschopnost zvládat
   běžné zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   1d  malasimilační syndrom,              60-70
   závažné snížení stavu výživy a celkové
   výkonnosti provázené komplikacemi. např.
   pankreatickou pseudocystou, obstrukcí
   žlučových cest, ascitem, pleurálním
   výpotkem, trombózou lienální žíly, denní
   aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2  Chronická onemocnění žlučníku a žlučových
   cest
   Litiáza, chronické recidivující záněty,
   stavy po výkonech na žlučových cestách,
   postcholecystektomický syndrom.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit častost kolik
   nebo zánětů, přítomnost komplikací ve smyslu
   akutní biliární pankreatitidy, akutní
   cholangoitidy, biliárního ileu, gangrény
   žlučníku a dopad stavu na celkovou
   výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   2a  s kolikami v odstupech měsíců, s ojedinělými    5
   záněty, bez komplikací
   ---------------------------------------------------------------
   2b  s častějšími kolikami (jedenkrát měsíčně),    10-20
   s častějšími záněty bez komplikací,
   postcholecystektomický syndrom
   ---------------------------------------------------------------
   2c  stavy po opakovaných výkonech na papile,     40-50
   žlučových cestách, s komplikacemi, stavy se
   závažnými funkčními poruchami, s poruchami
   výživy, značným snížením celkové výkonnosti
   při obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL F - POSTIŽENÍ JATER
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1   Autoimunitní hepatitida, hepatopatie jiné
   než virové etiologie, nealkoholická
   steatohepatitida, primární biliární
   cirhóza, primární sklerotizující
   cholangoitida, alkoholické postižení
   jater, jaterní steatóza, jaterní
   steatofibróza,  jaterní cirhóza, toxické
   poškození jater, poškození chemickými
   látkami
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit funkční
   kapacitu jater (podle biochemické a
   histologické aktivity zánětlivé a
   fibrotické), pokročilost a aktivitu
   procesu, rychlost progrese, poruchy
   metabolismu, případné mimojaterní
   projevy, stav výživy, únavu, toleranci
   zátěže, dopad na celkovou výkonnost a
   schopnost vykonávat denní aktivity. Pro
   hodnocení jaterní cirhózy se využívá
   Child Pughova klasifikace, pro
   alkoholickou hepatitidu DF diskriminační
   funkce nebo Glasgow Alcoholic Hepatitis
   score.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   lehké poruchy,                15-20
   bez komplikací, bez mimojaterních
   projevů, s lehce sníženou výkonností, s
   únavou
   ---------------------------------------------------------------
   1b   středně těžké poruchy,            30-45
   se sníženou funkční kapacitou jater,
   kompenzovaná jaterní cirhóza, lehčí
   mimojaterní projevy, významná dlouhodobá
   únava, se značným snížením celkové
   výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
   denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo
   omezeny, podle rozsahu poruch a omezení
   ---------------------------------------------------------------
   1c   těžké poruchy,                 60
   těžká porucha kapacity jater,
   metabolismu, výživy, rozvoj jaterní
   cirhózy - klasifikace Child-Pugh A,
   funkčně významné mimojaterní projevy,
   podstatné omezení celkové výkonnosti při
   lehkém zatížení, neschopnost     vykonávat
   některé denní aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   1d   zvlášť těžké poruchy,             70-80
   dekompenzovaná jaterní cirhóza -
   klasifikace Child-Pugh B, C,
   těžké mimojaterními projevy nebo konečná
   stadia, jaterní insuficience, terminální
   fáze jaterního selhání
   ---------------------------------------------------------------
   2   Wilsonova choroba
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit, zda jde o
   formu neurologicko-psychiatrickou, kde
   se míra poklesu pracovní schopnosti
   stanoví podle kapitoly V. nebo VI., nebo
   formu jaterní, kde se míra poklesu
   pracovní schopnosti stanoví srovnatelně
   podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.
   ---------------------------------------------------------------
   3   Hereditární hemochromatóza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit formy
   manifestace. U formy jaterní se míra
   poklesu pracovní schopnosti stanoví
   srovnatelně podle položky 1, oddíl F,
   kapitola XI, u formy s manifestací
   diabetu podle položky 2, kapitola IV, u
   formy s převažujícími příznaky
   kardiomyopatie podle kapitoly IX.
   ---------------------------------------------------------------
   4   Porfyrie
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit pokročilost
   a tíži jaterního poškození. Míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle položky 1, oddíl F,
   kapitola XI.
   ---------------------------------------------------------------
   5   Transplantace jater
   ---------------------------------------------------------------
   5a   do stabilizace zdravotního stavu a       70
   jaterních funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   5b   po dosažení stabilizace zdravotního      40-60
   stavu, při stabilizaci jaterních funkcí,
   podle omezení celkové výkonnosti, rozsahu
   a stupně případných komplikací
   ---------------------------------------------------------------
   5c   selhávání transplantovaného orgánu      70-80
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola XII - POSTIŽENÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
   lokalizace a rozsahu postižení, stupně alterace celkového
   stavu, doprovodných projevů, četnosti recidiv, resp. chronicity
   a závažnosti nežádoucích účinků dlouhodobé terapie. Je nutno
   zhodnotit také doprovodné orgánové nebo systémové  změny,
   infekční  komplikace, omezení pohybu a  dopad  zjištěných
   funkčních  poruch na celkový stav, výkonnost a schopnost
   vykonávat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní
   schopnosti u nemocí kůže a podkožního vaziva by sledované
   období,  rozhodné  pro  posouzení míry  poklesu  pracovní
   schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Infekce kůže a podkožního vaziva (chronické
   pyodermie)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
   intenzitu postižení a dopad na celkový stav
   a výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   lehké funkční postižení,          10-15
   ohraničené procesy s mírně rozšířeným
   zánětem na kůži a podkožní vazivo
   ---------------------------------------------------------------
   1b   středně těžké funkční postižení,      30-40
   výrazné kožní změny s reakcí vnitřního
   prostředí, celkové projevy zánětu
   ---------------------------------------------------------------
   1c   těžké funkční postižení,          50-60
   rozsáhlé formy s dlouhodobým silně aktivním
   zánětem, bez dostatečné odezvy na terapii,
   značné snížení výkonnosti při obvyklém
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   1d   zvlášť těžké funkční postižení,      70
   formy s opakovanými septickými stavy,
   neschopnost jakékoliv zátěže
   ---------------------------------------------------------------
   2    Puchýřnatá onemocnění (pemfigus, pemfigoid)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah
   výsevu, lokalizaci a aktivitu procesu a
   dopad na celkový stav a výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   lehké funkční postižení,          10-15
   ohraničené procesy mírného rozšíření
   ---------------------------------------------------------------
   2b   středně těžké funkční postižení,      30-40
   výrazné projevy s mokváním, případně se
   systémovými změnami
   ---------------------------------------------------------------
   2c   těžké funkční postižení,          50-60
   rozsáhlé dlouhodobě silně aktivní formy
   s nežádoucími účinky léčby, značné snížení
   výkonnosti při obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   2d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
   těžko ovlivnitelné formy s výraznou
   superinfekcí nebo rozsáhlými a funkčně
   těžkými nežádoucími účinky dlouhodobé
   kortikoidní terapie
   ---------------------------------------------------------------
   3    Kožní zánět na iritačním, alergickém nebo
   konstitucionálním podkladě (dermatitida,
   ekzém)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah,
   lokalizaci a aktivitu procesu a dopad na
   celkový stav a výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   lehké funkční postižení,          5-15
   ohraničené projevy v predilekčních
   lokalizacích ale i jinde na kůži nebo
   stabilizované formy dlouhodobých ekzémových
   změn při nízkém stupni exacerbací
   ---------------------------------------------------------------
   3b   středně těžké funkční postižení,      25-35
   výrazné projevy s častými exacerbacemi na
   rozsáhlejších plochách kůže nebo
   generalizované stabilizované formy,
   snížení výkonnosti při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   3c   těžké funkční postižení,          40-50
   rozsáhlé a opakovaně recidivující formy
   nebo generalizované formy bez dobré
   odpovědi na lokální nebo celkovou léčbu,
   značné snížení výkonnosti při obvyklém
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   3d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
   formy s generalizací projevů, které
   přetrvávají na kůži několik let beze změn,
   komplikované nežádoucími účinky terapie
   ---------------------------------------------------------------
   4    Choroby se zánětem kůže a poruchou rohovění
   (psoriáza, lichen, keratodermie)
   ---------------------------------------------------------------
   4a   lehké funkční postižení,          5-10
   projevy postihující predilekční
   lokalizaci, malá intenzita zánětu nebo
   rohovění
   ---------------------------------------------------------------
   4b   středně těžké funkční postižení,      20-35
   projevy postihující predilekční lokalizaci
   s větší intenzitou zánětu nebo rohovění, s
   častými exacerbacemi nebo rozsáhlejší
   postižení i v jiné než predilekční
   lokalizaci s dlouhodobou aktivitou
   ---------------------------------------------------------------
   4c   těžké funkční postižení,          40-50
   rozsáhlé postižení kůže s dlouhodobou
   vysokou aktivitou obtížně léčitelné, značné
   snížení výkonnosti při obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   4d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
   rozsáhlé postižení kůže s masivním zánětem
   a značnou tvorbou šupin, rozsáhlé trvalé
   kloubní změny mutilujícího charakteru
   ---------------------------------------------------------------
   5    Urtikarie a angioedém
   ---------------------------------------------------------------
   5a   minimální funkční postižení,        5
   recidivující urtikarie a angioedém bez
   trvalých funkčních následků
   ---------------------------------------------------------------
   5b   středně těžké funkční postižení,      25-40
   angioedém trvalého charakteru se závažnými
   reziduálními následky
   ---------------------------------------------------------------
   6    Chronická expozice škodlivým vlivům zevního
   prostředí (mechanické, termické, fyzikální,
   včetně radiace)
   ---------------------------------------------------------------
   6a   lehké funkční postižení,          15
   postižení malých kožních okrsků nebo
   stabilizované formy     s řídkými exacerbacemi
   ---------------------------------------------------------------
   6b   středně těžké funkční postižení,      25-35
   zřetelné projevy na exponovaných částech
   těla nebo generalizované stabilizované
   formy s řídkými exacerbacemi
   ---------------------------------------------------------------
   6c   těžké funkční postižení,          40-50
   generalizované projevy s nepříznivým
   průběhem nebo projevy v místech pohledově
   exponovaných, značné snížení výkonnosti při
   obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   6d   zvlášť těžké funkční postižení,       70
   generalizované projevy doprovázené vznikem
   nekróz a vředů
   ---------------------------------------------------------------
   7    Nemoci kožních adnex (nehty, vlasy, mazové
   žlázy apod.)
   ---------------------------------------------------------------
   7a   lehké funkční postižení,          10-25
   postiženo více než 8 nehtů na horních
   končetinách nebo na dolních končetinách,
   případně s odloučením nehtových plotének;
   přičemž z hlediska dopadu na pracovní
   schopnost je významnější postižení nehtů
   rukou
   ---------------------------------------------------------------
   7b   alopecie bez ohledu na rozsah a etiologii  10
   ---------------------------------------------------------------
   7c   závažné či rozsáhlé formy acne vulgaris, 10-25
   rosacei  a dalších folikulárně vázaných
   procesů
   ---------------------------------------------------------------
   7d   těžké funkční postižení,          40-60
   velmi těžké formy akné (acne conglobata,
   acne fulminans) s celkovými projevy,
   horečkami, artralgiemi, s tvorbou píštělí
   a omezením hybnosti, značné snížení
   výkonnosti při obvyklém zatížení, podle
   rozsahu postižení
   ---------------------------------------------------------------
   8    Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
   ---------------------------------------------------------------
   8a   minimální funkční postižení,        5
   vitiligo, jizvy, poruchy pigmentace a další
   ---------------------------------------------------------------
   8b   těžké funkční postižení,
   rozsáhlá elefantiáza končetiny/končetin
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle položky 9, oddíl B,
   kapitola IX.
   ---------------------------------------------------------------
   9    Maligní kožní nádory
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle kapitoly II.
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola XIII - POSTIŽENÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se
   vychází z funkčního postižení pohybového systému. Přitom je
   třeba  zhodnotit,  zda jde o zánětlivé,  systémové  nebo
   degenerativní postižení, jeho lokalizaci, rozsah a  tíži,
   aktivitu, stupeň strukturálního postižení, zda je postižen
   jeden nebo více kloubů, postižení funkce kloubů, přítomnost
   mimokloubních příznaků, stupeň alterace celkového stavu. Je
   nutno vzít v úvahu i dosavadní vývoj postižení, tzn. rychlost
   progrese, odpověď na léčbu a event. komplikace léčby.  Pro
   stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad
   zjištěných  skutečností  na celkovou  výkonnost,  pohybové
   schopnosti, schopnost zvládat denní aktivity a na kvalitu
   života.  Pro  hodnocení funkčního postižení se  využívají
   dotazníky na hodnocení funkce, kvality života, algofunkční
   indexy atd. a posouzení funkčních důsledků postižení pohybového
   a nosného ústrojí a funkčních schopností podle Mezinárodní
   klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Samotné
   degenerativní změny bez funkční poruchy nebo provedená operace
   na  pohybovém systému, která má dobrý funkční  výsledek,
   nepodmiňují pokles pracovní schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - ARTROPATIE
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1     Osteoartróza
   Primární lokalizovaná nebo
   generalizovaná, sekundární vzniklá
   následkem traumatu, vrozené nebo vývojové
   vady, z důvodu mechanického přetížení
   nebo v důsledku jiného onemocnění,
   erozivní (postihující ruce, s více
   vyjádřenou zánětlivou komponentou).
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí funkčně významné
   postižení kloubů, lokalizace osteoartrózy
   zhoršující mobilitu (kolenní a kyčelní
   klouby, zejména ve vztahu k dosažení
   kritických hodnot pro pohyblivost a běžný
   život), zda je postižena dominantní horní
   končetina a ruka nebo zda se jedná o
   rychle progredující nebo erozivní
   osteoartrózu. Přihlíží se i k případným
   komplikacím jako je nekróza kosti,
   instabilita kloubu. Pro dopad na pracovní
   schopnost je rozhodující postižení
   pohyblivosti, schopnosti stání, sezení,
   změn polohy těla, vstávání a usedání,
   ohýbání, schopnosti vykonávat
   koordinované činnosti při manipulaci
   s předměty, dopad na celkovou výkonnost a
   schopnost vykonávat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   1a    lehké formy,                10
   s lehkým dopadem na funkci kloubů a
   končetin, pohyblivost a celkovou
   výkonnost
   ---------------------------------------------------------------
   1b    středně těžké postižení,          20-35
   s funkčně významným postižením dvou a
   více velkých/nosných kloubů nebo
   s funkčně významným omezením většiny
   malých kloubů rukou nebo nohou, zachovány
   pohybové schopnosti, snížení celkové
   výkonnosti, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi nebo s využitím
   kompenzačních mechanismů nebo prostředků
   ---------------------------------------------------------------
   1c    těžké postižení,              40-50
   s funkčně těžkým postižením dvou a více
   velkých/nosných kloubů nebo s těžkým
   postižením většiny malých kloubů rukou
   (zejména narušení úchopu) nebo nohou, se
   značným omezením pohybových schopností a
   celkové výkonnosti při středně těžkém
   zatížení, některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   1d    zvláště těžké postižení,          60-70
   těžké postižení pohybových schopností,
   celkové výkonnosti, některé denní
   aktivity značně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2     Revmatoidní artritida (RA)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí celkové příznaky a
   aktivita postižení stanovená klinicky a
   laboratorně, morfologické stadium, vývoj
   postižení, rychlost progrese, vývojová
   fáze, strukturální poškození doprovázené
   kontrakturami, deformitami, atrofiemi
   svalů. Hodnotí se též délka trvání, u
   časných forem (méně než 2 roky trvání) je
   nutno vzít v úvahu, že je větší šance na
   remisi a funkční změny jsou při účinné
   léčbě reverzibilní. Zároveň je nutno
   přihlédnout i k odpovědi na léčbu,
   přítomnosti mimokloubních projevů (např.
   plicní fibróza, vaskulitida), přítomnosti
   kloubních komplikací (nekróza, ankylóza,
   nestabilita) a systémových komplikací
   (osteoporóza, amyloidóza, anemie,
   deprese) a komplikací léčby (žaludeční
   vředy, orgánová toxicita). Ze
   zobrazovacích metod se hodnotí RTG jako
   základní zobrazovací metoda a v určitých
   indikacích lze použít i magnetickou
   rezonanci - MRI nebo sonografii. Ke
   zhodnocení základních ukazatelů u RA je
   vhodné používat valorizované numerické
   ukazatele, tzn. pro aktivitu DAS 28
   (Disease aktivity score) a pro hodnocení
   funkce dotazník HAQ (Health Assessment
   Questionnare).
   ---------------------------------------------------------------
   2a    lehké formy,                10-15
   zřídka recidivující, s trvalou lehkou
   poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0-
   0,5, stavy v remisi, bez výraznějších
   známek aktivity (DAS 28 menší než 2,6)
   ---------------------------------------------------------------
   2b    pomalu progredující formy,         20-35
   lehká až střední porucha funkce, HAQ >
   0,5 a < 1,0, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi, s využitím
   kompenzačních mechanismů a prostředků,
   aktivita trvale nízká, DAS 28 < 3,2,
   možná občasná vzplanutí, stavy bez
   orgánového poškození a systémových
   projevů, rentgenová přechodná progrese
   minimální
   ---------------------------------------------------------------
   2c    středně těžké formy,            40-60

   HAQ > 1,0 a < 1,5, střední až výraznější
   porucha funkce horních a/nebo dolních
   končetin, podstatné snížení celkové
   výkonnosti, některé denní aktivity
   omezeny, přítomny deformity a kloubní
   deformace, svalové atrofie, šlachové
   problémy, aktivita zpravidla střední až
   vysoká, DAS 28 > 3,2, trvalá rentgenová
   progrese
   ---------------------------------------------------------------
   2d    těžké formy,                70
   těžká porucha funkce, HAQ > 1,5, těžké
   snížení celkové výkonnosti, většina
   denních aktivit omezena, destrukce a
   deformity kloubů, komplikace (nekrózy,
   subluxace, ankylózy, destrukce), výrazná
   rentgenová progrese, aktivita vysoká, DAS
   28 > 5,1 ( u pozdní formy může již
   aktivita poklesnout)
   ---------------------------------------------------------------
   3     Reaktivní artritidy
   Aseptické, imunologicky podmíněné záněty
   kloubů, které vznikají v návaznosti na
   vzdálenou infekci.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno vycházet ze
   skutečnosti, že jde převážně o postižení
   prognosticky příznivá, krátkodobá a
   dočasná.
   Pokud je průběh chronický, trvající déle
   než jeden rok, funkční následky a míra
   poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle revmatoidní artritidy
   podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.
   ---------------------------------------------------------------
   4     Infekční artritidy
   Artritidy bakteriální (negonokoková,
   gonokoková, při lymeské borrelióze,
   specifická), virové (retrovirové včetně
   HIV), parazitární a navozené plísněmi.
   K artritidám se vztahem k infekci se řadí
   i revmatická horečka.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí porucha funkce
   (omezení pohyblivosti postižených
   kloubů), aktivita a rozsah procesu,
   strukturální postižení a dopad postižení
   na celkovou výkonnost a pohybové
   schopnosti. Funkční následky se hodnotí a
   míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví srovnatelně podle položky 2,
   oddíl A, kapitola XIII.
   ---------------------------------------------------------------
   5     Dna
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí porucha funkce
   (omezení pohyblivosti postižených
   kloubů), aktivita a rozsah procesu,
   strukturální postižení (destrukce
   kloubních tkání, deformity, kostní eroze
   na RTG) a mimokloubní projevy dny
   (především ledvinové postižení) a dopad
   postižení na celkovou výkonnost a
   pohybové schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   5a    lehké formy,                10-15
   s řídkou frekvencí záchvatů, s minimálním
   omezením pohyblivosti kloubů
   ---------------------------------------------------------------
   5b    progredující formy,            20-35
   s častou frekvencí záchvatů, se
   strukturálními změnami více kloubů,
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   5c    chronická tofózní dna,           40-60
   závažná strukturální a funkční postižení
   více kloubů, podstatné snížení celkové
   výkonnosti, některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   5d    těžké formy,                70
   těžká strukturální postižení (deformity)
   a funkční postižení více kloubů,
   přítomnost mimokloubních projevů, těžké
   snížení celkové výkonnosti, většina
   denních aktivit omezena
   ---------------------------------------------------------------
   6     Psoriatická artritida
   Séronegativní artritida sdružená
   s psoriázou, formy asymetrická,
   oligoartikulární, symetrická, distální,
   mutilující, axiální.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se vychází ze strukturálních
   změn dle RTG nálezu, které jsou
   charakteru destruktivní artritidy až
   s akroosteolýzou, přítomnosti
   periostitid, entézopatií a ankylóz, změn
   na páteři, funkční schopnosti aker
   horních i dolních končetin a dopadu
   zjištěných skutečností na pohybové
   schopnosti, celkovou výkonnost a
   schopnost vykonávat denní aktivity.
   Zároveň je nutno přihlédnout k odpovědi
   na léčbu.
   ---------------------------------------------------------------
   6a    lehké formy,                10-15
   zřídka recidivující, s lehkou poruchou
   funkce několika kloubů, HAQ 0 - 0,5, bez
   výraznějších známek aktivit, maximálně 1
   aktivní kloub
   ---------------------------------------------------------------
   6b    pomalu progredující formy,         20-35
   se středně těžkou  poruchou  funkce
   několika kloubů,
   HAQ > 0,5 a < 1,0, s počínajícími
   mimokloubními projevy, počet aktivních
   kloubů 1 - 3, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   6c    středně těžké formy,            40-60
   se značnou poruchou funkce horních a/nebo
   dolních končetin, s podstatným snížením
   celkové výkonnosti, s častými recidivami,
   HAQ > 1 a < 1,5, 3 a více aktivních
   kloubů, některé denní aktivit omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   6d    těžké formy,                70
   progredující, léčebně těžko ovlivnitelné,
   s výraznými destruktivními změnami až
   akroosteolýzou, ankylózami,
   polyartikulární postižení nebo finální
   destrukce několika kloubů, HAQ > 1,5,
   aktivita zpravidla vysoká, ale může být
   již vyhaslá, stavy s těžkou poruchou
   funkce horních a/nebo dolních končetin,
   u axiálních forem omezení rozvíjení
   páteře, exkurzí hrudníku, kyfóza páteře,
   s výraznými mimokloubními projevy,
   těžkým snížením celkové výkonnosti,
   většina denních aktivit omezena
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - OSTEOPATIE A CHONDROPATIE
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1   Osteoporóza
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí opakovaně
   denzitometricky (T skóre) patologie na
   více kostech, snížení celkové kostní
   masy, porucha architektoniky kostí,
   celkový rozsah postižení a výskyt
   zlomenin souvisejících s osteoporózou,
   zejména zlomeniny distálního předloktí,
   kompresivní zlomeniny obratlových těl a
   zlomeniny proximálního femuru, nepříznivé
   funkční následky po zlomeninách a odpověď
   na léčbu. Jde-li o osteoporózu bez
   prodělané zlomeniny, přihlíží se i k
   stanovenému individuálnímu riziku pro
   její vznik. Pro stanovení míry poklesu
   pracovní schopnosti je rozhodující dopad
   zjištěných skutečností na pohybové
   schopnosti, celkovou výkonnost a
   schopnost vykonávat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   lehká forma,                  10
   osteopenie, s omezením pro dlouhé stání,
   chůzi a těžkou fyzickou práci, celotělová
   kostní denzita (DXA) poklesla o 10 až
   25%, Tskóre 1,0 až - 2,5 SD
   ---------------------------------------------------------------
   1b   středně těžká forma,             20-35
   se snížením celkové výkonnosti při
   obvyklém zatížení,  celotělová kostní
   denzita (DXA) poklesla o více než 25%,
   Tskóre horší než - 2,5 SD
   ---------------------------------------------------------------
   1c   těžká forma,                 40-60
   s výskytem alespoň jedné zlomeniny na
   podkladě osteoporózy, s podstatným
   snížením celkové výkonnosti a zpravidla
   značným ovlivněním pohyblivosti,
   celotělová kostní denzita (DXA)
   poklesla o více než 25 %, Tskóre horší
   než - 3,5 SD
   ---------------------------------------------------------------
   1d   zvlášť těžká forma,              70-80
   Tskóre horší než 3,9 SD, denní aktivity
   těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2   Komplexní regionální bolestivý syndrom
   Algodystrofický syndrom, Morbus Sudeck,
   syndrom rameno-ruka
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí rozsah, tíže a
   lokalizace postižení,     frekvence a tíže
   bolestí, vazomotorická dysfunkce,
   dystrofické nebo atrofické změny,
   demineralizace kosti, trofické změny
   kůže, atrofie svalů, pohyblivost kloubů,
   přítomnost nervové léze (I. typ bez
   definované nervové léze, II. typ
   s definovanou nervovou lézí) a dopad
   zjištěných skutečností na schopnost
   vykonávat denní aktivity a na postižení
   pohybových schopností, chůze, stání,
   schopnost udržování a změny polohy těla,
   schopnost vykonávat koordinované činnosti
   při přemisťování a manipulaci s předměty,
   nutnost užití kompenzačních mechanismů a
   pomůcek. Funkční stav se hodnotí pomocí
   ergoterapeutického testování, svalového
   testu, cévního vyšetření, EMG a markerů
   kostního obratu.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   lehká lokální porucha             10
   ---------------------------------------------------------------
   2b   středně těžká porucha,            20-35
   s omezením funkce končetiny, některé
   denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi
   nebo s využitím kompenzačních mechanismů
   a pomůcek
   ---------------------------------------------------------------
   2c   těžká porucha,                40-50
   neschopnost běžného zatížení, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2d   zvlášť těžká porucha,             60-70
   neschopnost zatížení, většina denních
   aktivit omezena
   ---------------------------------------------------------------
   3   Chronická osteomyelitida
   Exogenní typ, hematogenní typ včetně
   spondylodiscitid, osteomyelitidy
   související s poruchou prokrvení (např.
   diabetická gangréna).
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí funkční postižení
   plynoucí z lokalizace, rozsahu
   postižení, častosti atak, laboratorních
   známek aktivity, postižení jiných orgánů
   vlivem chronické infekce a dopad
   zjištěných skutečností na celkovou
   výkonnost a pohybové schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   lehkého stupně,                10
   lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou, bez
   poklesu celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   3b   středního stupně,               30-40
   větší rozsah procesu, mírná trvalá
   sekrece z píštěle, známky zánětlivé
   aktivity v laboratorních nálezech, značné
   snížení celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   3c   těžkého stupně,                60-70
   rozsáhlejší chronická ulcerace zasahující
   ke kosti, laboratorní známky dlouhodobé a
   značné aktivity, časté těžké ataky s
   horečkou, zřetelná infiltrace měkkých
   tkání, hnisání a vylučování sekvestrů, s
   alterací celkového stavu a těžkým
   snížením celkové výkonnosti, se známkami
   sekundárního postižení orgánů, např.
   anemie, amyloidóza
   ---------------------------------------------------------------
   4   Poruchy růstu se zaměřením na systémová
   onemocnění skeletu
   Vrozená systémová onemocnění skeletu
   (achondroplazie, dysostosis
   cleidocranialis), metabolická onemocnění
   provázená změnou pevnosti kosti (Marfanův
   syndrom, mukopolysacharidózy, zřídka
   osteogenesis imperfecta), získaná
   systémová onemocnění skeletu (rachitis).
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí, zda jde o prostou
   poruchu růstu či je-li tato spojena
   s deformitami, disproporcemi, poruchou
   ventilace, srdeční výkonnosti, pohybových
   schopností a snížením celkové výkonnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   tělesná výška proporcionální, po ukončení   35-50
   růstu nepřesahující 120 cm, s ohledem na
   pohybové schopnosti a celkovou výkonnost
   ---------------------------------------------------------------
   4b   porucha růstu spojena s funkčně        60-70
   významnými deformitami končetin a
   hrudníku, poruchou pohyblivosti,
   ventilace a srdeční výkonnosti,
   s výrazným snížením celkové výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL C - POSTIŽENÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1   Idiopatické zánětlivé myopatie
   Heterogenní skupina získaných chronických
   postižení dermatomyozitidy,
   polymyozitidy, myozitidy v rámci
   překryvných syndromů, myozitidy spojené
   s maligním onemocněním, myozitidy
   s inkluzními tělísky.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí stupeň svalové
   slabosti (podle Kendalla, Jandy),
   přítomnost extramuskulárních projevů,
   aktivita postižení, přítomnost
   kontraktur, kožních a kloubních příznaků,
   postižení svalů hrtanu, postižení
   myokardu a dopad zjištěných skutečností
   na pohybové schopnosti a celkovou
   výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   lehké poruchy,                 10
   lokální postižení, zachována schopnost
   zvládat běžné zatížení, omezení pro
   dlouhé stání a chůzi
   ---------------------------------------------------------------
   1b   středně závažné poruchy,           20-30
   s lehkým omezením pohyblivosti a celkové
   výkonnosti
   ---------------------------------------------------------------
   1c   těžké poruchy,                40-60
   se závažným snížením celkové výkonnosti
   při lehké zátěži a značnými poruchami
   pohyblivosti, dlouhodobě značná aktivita
   ---------------------------------------------------------------
   1d   zvlášť těžká porucha,             70-80
   těžké snížení celkové výkonnosti,
   pohyblivosti, přítomnost mimosvalového
   postižení, závažné poruchy dýchací,
   polykací, postižení srdečního výkonu,
   dlouhodobě vysoká aktivita
   ---------------------------------------------------------------
   2   Epikondylitida a jiné entézopatie
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí, zda je porucha
   (úponová bolest v oblasti radiálního nebo
   ulnárního epikondylu) jednostranná či
   oboustranná a dopad zjištěné poruchy na
   zatížitelnost končetiny prací.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   jednostranné postižení s lehkou poruchou   5-10
   funkce končetiny
   ---------------------------------------------------------------
   2b   jednostranné postižení se závažnější     15-25
   poruchou funkce končetiny, zejména
   dominantní
   ---------------------------------------------------------------
   2c   oboustranné postižení, podle rozsahu a    15-35
   tíže
   ---------------------------------------------------------------
   3   Fibromyalgie
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí lokální nález s
   přítomností bolesti při palpaci alespoň
   11 z 18 fibromyalgických bodů,
   mimokloubní příznaky - ztuhlost,
   chronická únava, pocit vyčerpanosti,
   bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad
   zjištěného stavu na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   lokální nález bez celkových příznaků,     5-10
   zachována schopnost zvládat běžné
   zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   3b   lokální nález s celkovými příznaky,      15-25
   pokles výkonu při středním zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   4   Úžinové syndromy, syndrom karpálního
   tunelu
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí omezení funkce
   končetiny, zejména pak ruky, tíže
   zánikových neuromuskulárních projevů
   s přihlédnutím k EMG nálezu a dominanci
   končetiny a v případě motorického
   deficitu výsledek ergodiagnostického
   vyšetření (funkční test ruky). Samotné
   prodloužení distální motorické latence
   nebo senzitivní rychlosti vedení zjištěné
   na EMG bez funkčního omezení nepůsobí
   pokles pracovní schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   postižení jedné končetiny s lehkou       10
   poruchou funkce ruky, omezení
   zatížitelnosti končetiny nebo její části
   ---------------------------------------------------------------
   4b   postižení jedné končetiny se středně     15-20
   těžkou poruchou senzitivních a
   motorických funkcí, zejména funkce ruky
   ---------------------------------------------------------------
   4c   postižení jedné končetiny s těžkou      20-30
   poruchou senzitivních a motorických
   funkcí, těžká porucha funkce ruky, s
   atrofiemi drobných svalů thenaru,
   s ohledem na dominanci
   ---------------------------------------------------------------
   4d   postižení obou končetin s lehkým       15-20
   narušením jemné motoriky,  s lehkou
   poruchou funkce rukou
   ---------------------------------------------------------------
   4e   postižení obou končetin se středně těžkou   35-45
   poruchou funkce rukou
   ---------------------------------------------------------------
   4f   postižení obou končetin s těžkou poruchou   50-60
   funkce rukou, zejména porušením úchopu a
   podstatným poklesem síly,
   s atrofiemi drobných svalů thenaru
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL D - SYSTÉMOVÁ POSTIŽENÍ POJIVA
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1   Systémový lupus erythematodes (SLE),
   systémová skleróza, polyarteritis nodosa,
   polymyozitida, dermatomyozitida,
   vaskulitidy, Sjögrenův syndrom
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí stav podle rozsahu a
   tíže postižení pojivové tkáně (artritida,
   myokarditida, pneumonitida, známky
   séropozitivity), přítomnosti cévního
   syndromu (s projevy na kůži, v ledvinách,
   centrálním nervovém systému, sítnici),
   projevů katabolismu (horečka, váhový
   úbytek) a výsledků laboratorních vyšetření
   (vysoká FW, leukopenie, lymfopenie,
   trombocytopenie, aktivita B lymfocytů
   s tvorbou autoprotilátek,
   hyperimunoglobulinemie, proteinurie a
   mikroskopická hematurie). Hodnotí se
   rovněž množství a závažnost jednotlivých
   orgánových postižení (např. u
   dermatomyozitidy postižení především kůže
   a příčně pruhovaného svalstva, u SLE
   postižení kůže, kardiovaskulárního
   systému, ledvin, kloubů, centrálního
   nervového systému a plic) a dopad
   zjištěných skutečností na celkovou
   výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   lehké formy,                 10-15
   zřídka recidivující, bez výraznějších
   známek aktivity
   ---------------------------------------------------------------
   1b   vleklé, pomalu progredující formy,      20-35
   s kolísavou aktivitou, s lehkým snížením
   celkové výkonnosti při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   1c   středně těžké formy,             40-60
   trvale (středně) aktivní, s výraznější
   poruchou funkce některých orgánů a
   systémů, se závažným snížením celkové
   výkonnosti při běžném zatížení, s častými
   recidivami
   1d   těžké formy,                 70-80
   trvale vysoce aktivní, progredující,
   léčebně těžko ovlivnitelné, s těžkou
   poruchou funkce některých orgánů a
   systémů, neschopnost jakéhokoliv zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL E - DORZOPATIE A SPONDYLOPATIE
   ---------------------------------------------------------------
   Položka  Druh zdravotního postižení        Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1     Bolestivý syndrom páteře včetně stavů po
   operaci páteře nebo po úrazech páteře,
   degenerativní změny páteře, výhřezy
   meziobratlových plotének
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí funkční postižení
   páteře a z toho vyplývající omezení
   celkové výkonnosti a pohyblivosti a dopad
   na schopnost vykonávat denní aktivity.
   Přitom se vychází z rozsahu a lokalizace
   postižení (monosegmentální,
   plurisegmentální poruchy), časového
   průběhu funkčně významných
   strukturálních změn (komprese, dislokace
   a nestabilita, osteoporóza, degenerativní
   změny), funkčně významné neurologické
   symptomatologie (zpravidla hypo až
   areflexie, poruchy čití, iritační
   projevy, parézy, snížený tonus, poruchy
   trofiky v segmentu, svalové atrofie,
   dlouhodobá bolest v příslušném segmentu
   s reflexními změnami), nálezu EMG,
   svalové dysbalance apod. Tíži periferní
   parézy je nutno stanovit svalovým testem.
   Stejně tak je nutno objektivizovat
   případné poruchy funkce svěračů.
   ---------------------------------------------------------------
   1a    s minimálním funkčním postižením,     5
   postižení jednoho či více úseků páteře,
   občasné blokády s přechodným omezením
   pohyblivosti páteře, svalové dysbalance,
   bez projevů kořenového dráždění
   ---------------------------------------------------------------
   1b    s lehkým funkčním postižením,       10-20
   postižení zpravidla více úseků páteře,
   polytopní blokády s omezením
   pohyblivosti, svalové dysbalance, porucha
   statiky a dynamiky páteře s občasnými
   projevy kořenového dráždění,
   s recidivujícím lehkým neurologickým
   nálezem, bez známek poškození nervu,
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   1c    se středně těžkým funkčním postižením,   30-40
   závažné postižení jednoho nebo více úseků
   páteře, se závažnou poruchou statiky a
   dynamiky páteře, insuficiencí svalového
   korzetu, s často recidivujícími projevy
   kořenového dráždění, s funkčně významným
   neurologickým nálezem, s poškozením
   nervu, popř. symptomatologie neurogenního
   močového měchýře, se závažným snížením
   celkové výkonnosti při běžném zatížení,
   některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   1d    s těžkým funkčním postižením,       50-70
   těžké postižení více úseků páteře,
   s trvalými projevy kořenového dráždění,
   trvalým funkčně významným neurologickým
   nálezem, s těžkým poškozením nervů,
   závažné parézy, svalové atrofie, poruchy
   hybnosti končetin, závažné poruchy funkce
   svěračů, pokles celkové výkonnosti při
   lehkém zatížení, některé denní aktivity
   značně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   2     Vrozené nebo získané deformity páteře
   Skoliózy, spondylolýza, spondylolistéza,
   vadné držení těla, deformity
   v souvislosti s kompresivními frakturami
   obratlů, Klippel-Feilův syndrom (splynutí
   krčních obratlů), degenerativní
   onemocnění páteře, stenózy páteřního
   kanálu, kyfózy, gibus.
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí rozsah a tíže
   postižení, závažnost posunu podle
   Mayerdingovy klasifikace, úhel dle
   Cobba, přítomnost neurologického
   deficitu, plicního nebo
   kardiovaskulárního postižení. Míra
   poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle dopadu stavu na omezení funkčních
   schopností, zejména na celkovou
   výkonnost, pohyblivost, schopnost chůze,
   stání a schopnost zvládat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   2a    s poruchou statiky a dynamiky páteře,   10
   občasné kořenové dráždění, ztížení
   dlouhodobé chůze, stání, sezení, ohýbání,
   zachována schopnost zvládat běžné
   zatížení, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   2b    kombinace závažného postižení více úseků  40-50
   s nepříznivou neurologickou
   symptomatologií, trvalé kořenové dráždění
   nebo závažné výpadové jevy, závažné
   postižení nervů, popř. projevy
   neurogenního močového měchýře,
   se závažným snížením celkové výkonnosti
   při běžném zatížení, některé denní
   aktivity omezeny
   2c    s těžkou poruchou funkce,         60-70
   např. se ztuhnutím rozsáhlých oddílů
   páteře, extrémně vytvořená skolióza,
   spondylolistéza s projevy dráždění nebo
   komprese míchy, pokles celkové výkonnosti
   při lehkém zatížení, některé denní
   aktivity značně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3     Ankylozující spondylitida
   Forma axiální, postihující pouze páteřní
   struktury, forma periferní postihující i
   periferní klouby, forma rhizomelická
   postihující     kořenové klouby (kyčle,
   ramena).
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí rozsah a tíže
   postižení (klinicky i RTG), aktivita
   procesu, funkční porucha páteře a
   kloubů, postižení celkové výkonnosti,
   pohyblivosti, chůze, sezení, stání,
   schopnost manipulace s předměty,
   deformity, destruktivní změny. Přitom se
   přihlíží i k extraskeletálním orgánovým
   projevům (oční, kožní, slizniční,
   kardiovaskulární, plicní, neurologické
   aj.). K hodnocení funkce se používá
   HAQ, k hodnocení aktivity BASDAI (Bath
   Ankylosing Disease Activity Index);
   přitom se přihlíží i k odpovědi na léčbu.
   ---------------------------------------------------------------
   3a    s minimálním funkčním postižením,     10
   postižení jednoho úseku páteře
   s minimálním omezením pohyblivosti nebo
   kombinované minimální postižení páteře a
   kloubů nebo postižení více než dvou
   kloubů s minimálním omezením
   pohyblivosti, HAQ 0 - 0,5, BASDAI trvale
   < 4,0
   ---------------------------------------------------------------
   3b    s lehkým funkčním postižením,       15-20
   postižení více než dvou úseků páteře
   s lehkým omezením pohyblivosti nebo
   postižení jednoho úseku páteře s lehkým
   omezením pohyblivosti a postižení více
   než dvou kloubů s minimálním až lehkým
   omezením pohyblivosti nebo
   postižení více než dvou kloubů s lehkým
   omezením pohyblivosti,
   lehce aktivní proces, HAQ > 0,5 < 1,0,
   BASDAI převážně < 4,0
   ---------------------------------------------------------------
   3c    se středně těžkým funkčním postižením,   30-40
   postižení více než dvou úseků páteře se
   středně těžkým omezením pohyblivosti nebo
   postižení jednoho úseku páteře s těžkým
   omezením pohyblivosti nebo ztuhlostí nebo
   postižení jednoho úseku páteře se středně
   těžkým omezením pohyblivosti a postižením
   více než dvou kloubů s lehkým až středně
   těžkým omezením pohyblivosti kloubů nebo
   postižení více než dvou kloubů se středně
   těžkým omezením pohyblivosti,
   středně aktivní proces, HAQ > 1, 0 a >

   1,5 , BASDAI > 4,0
   ---------------------------------------------------------------
   3d    s těžkým funkčním postižením,       45-60
   ztuhnutí několika úseků páteře, silně
   aktivní proces nebo
   postižení všech úseků páteře s velmi
   těžkým omezením pohyblivost nebo
   stavy se ztuhnutím jednoho úseku páteře,
   omezeným rozvíjením hrudníku, fixovanou
   hrudní kyfózou a s funkčně významným
   postižením více než dvou velkých kloubů,
   stavy se středně těžkým omezením
   hybnosti,
   dlouhodobě aktivní proces, HAQ > 1,5,
   BASDAI > 4,0
   ---------------------------------------------------------------
   3e    velmi těžkým funkčním omezením,      65-75
   ztuhnutí všech úseků páteře, na rtg nález
   bambusové páteře, nebo
   stavy se závažným postižením páteře a
   s funkčně závažným postižením více než
   dvou kloubů nebo
   těžké destruktivní změny více než dvou
   kloubů s velmi těžkým omezením
   pohyblivosti až ankylózou nebo
   stavy s funkčně závažnými poruchami
   ventilace, stavy s trvalou vysokou
   aktivitou procesu, těžkým omezením
   pohyblivosti,
   HAQ > 1,5, BASDAI > 4,0 (ale může i
   vyhasnout)
   ---------------------------------------------------------------
   4     Difuzní idiopatická skeletální
   hyperostóza (ankylozující hyperostóza,
   Forestierova choroba)
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí funkční postižení
   páteře, omezení hybnosti, přítomnost
   entézopatií, neurologické komplikace
   z tlaku osifikací na okolní struktury,
   v pozdějších stadiích komplikace typu
   dysfagie, dušnosti a dopad zjištěných
   skutečností na celkovou výkonnost a
   pohyblivost.
   ---------------------------------------------------------------
   4a    omezení páteře s lehkou poruchou hybnosti 10
   ---------------------------------------------------------------
   4b    rigidita páteře se středně těžkou     20-30
   poruchou hybnosti a snížením celkové
   výkonnosti při běžném zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   4c    závažná porucha hybnosti s neurologickými 40-50
   komplikacemi, dysfagií, námahovou
   dušností
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola XIV - POSTIŽENÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - POSTIŽENÍ MOČOVÉ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
   rozsahu a tíže postižení, stupně aktivity procesu, poruch
   funkce  uropoetického  systému, které  je  nutno  zjistit
   speciálními funkčními zkouškami (např. určením kreatininu a
   močoviny,  vyšetřením glomerulární filtrace a koncentrační
   schopnosti, izotopovým vyšetřením, urografií, urodynamickým
   vyšetřením, endoskopií, sonografií). Přitom je nutné vzít v
   úvahu i případné postižení jiných orgánů. Pro stanovení míry
   poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad poruchy funkce
   na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní
   aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u
   poruch močové soustavy by sledované období, rozhodné pro
   posouzení  míry poklesu pracovní schopnosti,  mělo  trvat
   zpravidla jeden rok.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Vrozené vady močové soustavy, jiné vady
   Cysta ledviny, vícečetné cysty ledvin,
   polycystóza ledvin, hydronefróza, solitární
   ledvina, vady močových cest, striktura
   ureteru, megaureter, stavy po
   rekonstrukčních operacích ledvin nebo
   močového měchýře a jiné.
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle rozsahu a tíže postižení, poruchy
   funkce uropoetického systému, rozsahu
   zánětlivých komplikací a postižení odtoku
   moče.
   V případě, kdy vrozená vada vyústí
   v chronické selhání ledvin nebo
   inkontinenci, míra poklesu pracovní
   schopnosti se stanoví srovnatelně podle
   příslušných položek kapitoly XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   vady dobře funkčně kompenzované nebo    5-15
   s minimálním nebo lehkým dopadem na funkci
   ledvin nebo odtok moče, lehčí zánětlivé
   komplikace
   ---------------------------------------------------------------
   1b   lehké poruchy,               25-35
   stavy s poruchami funkce ledvin a močových
   cest, snížení funkce o více než třetinu,
   poruchy odtoku moče s recidivujícími
   zánětlivými komplikacemi
   ---------------------------------------------------------------
   1c   středně těžké poruchy,           45-50
   snížení funkce ledvin o více než polovinu,
   ureterostomie, cystostomie
   ---------------------------------------------------------------
   2    Zánětlivá postižení močové soustavy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a druh
   postižení (recidivující chronická
   cystitida, intersticiální cystitida,
   chronická pyelonefritida, chronická
   intersticiální nefritida), laboratorní
   nálezy (významná bakteriurie, pyurie,
   proteinurie, leukocytóza, další celkové
   známky zánětu), poruchu funkce a případné
   komplikace.
   V případě, kdy zánětlivé postižení vyústí
   v chronické selhání ledvin, míra poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně
   podle položky 6, kapitola XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   2.1   chronický či recidivující bakteriální zánět 10
   dolních močových cest,
   minimální nebo lehký nález ve funkčních
   zkouškách
   ---------------------------------------------------------------
   2.2   intersticiální cystitida,          20-40
   snížení funkce o více než jednu třetinu ve
   funkčních zkouškách, značné snížení
   výkonnosti při obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   2.3   chronická pyelonefritida, chronická     20-40
   intersticiální nefritida,
   snížení funkce o více než jednu třetinu ve
   funkčních zkouškách, značné snížení
   výkonnosti při obvyklém zatížení
   ---------------------------------------------------------------
   3    Urolitiáza
   Posudkové hledisko:
   Samotná urolitiáza bez funkční poruchy nebo
   provedená operace (odstranění konkrementu)
   s dobrým funkčním výsledkem, nepodmiňuje
   pokles pracovní schopnosti.
   V případě, že je postižení komplikováno
   intersticiální nefritidou, míra     poklesu
   pracovní schopnosti se stanoví podle
   rozsahu komplikací srovnatelně podle
   položky 2 nebo 6, kapitola XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   4    Glomerulopatie (primární, sekundární) a
   jiná postižení ledvin bez ohledu na
   etiologii
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a
   závažnost změn, stupeň aktivity, poruchu
   renální funkce na základě laboratorního
   souboru vyšetření, markerů zánětu,
   proteinurie, koagulace, imunologického
   vyšetření, ultrasonografie případně i
   biopsie ledvin. Přitom je nutné vzít v
   úvahu i případné komplikace renálního
   postižení (anemie, poruchy koagulace,
   porucha kalciofosfátového metabolismu,
   hypertenze, hyperlipidemie a další) a
   nežádoucí účinky léčby.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   minimální funkční postižení,        10-15
   dosažení remise, pokles aktivity, pokles
   nebo vymizení proteinurie, normalizace či
   zlepšení renální funkce a močového nálezu,
   pokles nebo vymizení titru protilátek,
   nepřítomnost funkčního postižení ledvin,
   bez komplikací, případně jen lehké
   komplikace, zvýšená unavitelnost
   ---------------------------------------------------------------
   4b   lehké funkční postižení,          20-30
   snížení renální funkce (středně těžké
   snížení glomerulární filtrace), chronické
   formy s postižením tubulointersticia,
   přítomnost funkčně významnějších
   chronických komplikací, zpomalení progrese
   funkčního a morfologického postižení,
   zajišťovací dlouhodobá renoprotektivní a
   imunosupresivní léčba, podle rozsahu
   funkčního omezení
   ---------------------------------------------------------------
   4c   středně těžké postižení,          40-50
   snížení renálních funkcí na III. až IV.
   stupeň dle KDOQI, glomerulární filtrace
   pod 30 ml/min/1,73 m˛, současně přítomné
   jiné chronické komplikace, značné snížení
   výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
   denní aktivity omezeny, podle rozsahu
   funkčního omezení
   ---------------------------------------------------------------
   4d   těžké funkční postižení,          70-80
   významně snížená renální funkce V. stupně
   dle KDOQI, chronické komplikace se závažným
   funkčním postižením jiných orgánů a
   systémů, velká nefrotická proteinurie, plně
   rozvinutý, perzistující nefrotický syndrom,
   pokročilá chronická renální insuficience,
   některé denní aktivity těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   5    Polycystická choroba ledvin autozomálně
   dominantního typu (PCHLAD)
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle závažnosti chronické renální
   insuficience a přidružených komplikací
   (porucha fosfokalciového metabolismu,
   krvácení, infekce) a extrarenálních projevů
   (postižení jater) srovnatelně podle položky
   6, kapitola XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   6    Chronické selhání ledvin/chronická renální
   insuficience
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit rychlost
   progrese, stadium selhání, komplikace
   spojené s renální insuficiencí, zejména
   kardiovaskulární komplikace, infekční
   komplikace, poškození centrálního nervového
   systému, anemii, krvácivé stavy, renální
   osteopatii/kostní nemoc, efekt
   transplantace nebo komplikace s ní spojené
   a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní
   aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   6a   lehké funkční postižení,          20-30
   stadium I. nebo II., některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   6b   středně těžké funkční postižení,      40-50
   stadium III. až IV., funkčně závažné
   chronické komplikace, značné snížení
   výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   6c   těžké funkční postižení,          60-80
   stadium chronického selhání ledvin,
   nezvratné selhání ledvin, stadium V.,
   glomerulární filtrace je snížena na méně
   než jednu osminu fyziologické hodnoty, tedy
   pod 0,16 ml/s, bez nebo s uremickými
   symptomy (neuropatie, encefalopatie,
   pleuritida, perikarditida, malnutrice,
   hemoragická diatéza) nebo s mnohočetnými
   komplikacemi, denní aktivity těžce omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   6d   chronické selhání ledvin léčené dialýzou  60-80
   s mnohočetnými těžkými komplikacemi
   ---------------------------------------------------------------
   6e   chronické selhání ledvin léčené dialýzou  50-60
   bez nebo s lehčími komplikacemi, podle
   rozsahu omezení
   ---------------------------------------------------------------
   7    Transplantace ledviny
   Posudkové hledisko:
   Pokud dojde ke zhoršení funkce štěpu a
   funkce transplantované ledviny, míra
   poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně dle rozsahu funkčního postižení
   podle položky 6a až 6e, oddíl A, kapitola
   XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   7a   stav po transplantaci do dosažení      70
   stabilizace renální funkce
   ---------------------------------------------------------------
   7b   stav po transplantaci ledviny při dobré   10-20
   stabilizaci renálních funkcí a bez výskytu
   komplikací
   ---------------------------------------------------------------
   7c   stav po kombinované transplantaci ledviny a 35-50
   pankreatu při stabilizaci renálních a
   pankreatických funkcí a bez výskytu
   komplikací
   ---------------------------------------------------------------
   8    Inkontinence moče u žen
   ---------------------------------------------------------------
   8a   nahodilý a ojedinělý únik moče při zatížení 5-10
   do několika ml (potřeba malé vložky),
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   8b   ztráty moče při stresových manévrech jsou  20-30
   menší než 30 ml (únik moče při kašli,
   smíchu, kýchnutí či zvedání těžkých
   předmětů, používání kompenzačních pomůcek
   nepravidelné), některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8c   střední stresová inkontinence,       40-50
   ztráty moče při stresových manévrech jsou
   mezi 30-80 ml, únik moče nastává při změně
   polohy, běhu, chůzi, lehčí fyzické práci,
   používání pomůcek je zpravidla trvalé,
   některé denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8d   těžká inkontinence moče, úplná inkontinence 70
   ztráty moče při stresových manévrech jsou
   větší než 80 ml, únik moče nastává již při
   minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku,
   moč uniká trvale, používání pomůcek pro
   inkontinenci je trvalou nutností
   ---------------------------------------------------------------
   9    Inkontinence moče u mužů po prostatektomii
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně dle rozsahu funkční poruchy
   podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   10   Neurogenní močový měchýř
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí klinický nález včetně
   základních reflexů anogenitální oblasti,
   mikční karty, vyšetření moče,
   ultrasonografie ledvin a močového měchýře,
   uroflowmetrie event. komplexního
   urodynamického vyšetření.
   ---------------------------------------------------------------
   10a   stavy s frekventní mikcí (polakisurie),   25-40
   urgentní mikce, nykturie, podle rozsahu
   postižení
   ---------------------------------------------------------------
   10b   úplná inkontinence
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle položky 8, oddíl A,
   kapitola XIV nebo podle příčiny postižení.
   ---------------------------------------------------------------
   11   Chronické píštěle močového a pohlavního
   ústrojí, veziko-vaginální, uretero-
   vaginální
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotní klinický nález,
   poruchy močení, rozsah úniku moče, aktivita
   infekčního procesu, případná porucha
   renálních funkcí, vulvitidy, kolpitidy,
   dekubity a dopad stavu na celkovou
   výkonnost a denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   11a   chronické píštěle s trvalou mírnou sekrecí, 30-50
   místní zánět, frekventní nebo urgentní
   močení, některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   11b   chronické píštěle s vydatnou sekrecí,    70
   s celkovou odezvou, extrauretrální
   inkontinence moče totální, permanentní,
   některé denní aktivity podstatně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   12   Striktura, stenóza     uretry
   ---------------------------------------------------------------
   12a   s uspokojivým vyprazdňováním        10
   ---------------------------------------------------------------
   12b   poradiační, provázená poradiační cystitidou 35-50
   a proktitidou, algickým syndromem
   ---------------------------------------------------------------
   13   Maligní nádory ledviny, močového měchýře,
   močových cest
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   srovnatelně podle kapitoly II.
   ---------------------------------------------------------------
   14   Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při     10
   dobré funkci druhé ledviny
   ---------------------------------------------------------------
   15   Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při
   zhoršené funkci druhé ledviny
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle položky 4 nebo 6, kapitola XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   16   Nefrotický syndrom
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit velikost
   proteinurie, hypoproteinemie,
   hypoalbuminemie, hyperlipidemie a
   přidružené komplikace, zejména infekce,
   tromboembolické komplikace, poruchu
   metabolismu lipidů a proteinovou malnutrici
   a dopad stavu na celkovou výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   16a   lehký stupeň,                20-40
   proteinurie 3-4g/24hodin, mírná
   hypoproteinemie, mírná hypoalbuminemie,
   mírná hypercholesterolemie, řídce infekční
   komplikace, nejsou známky proteinové
   malnutrice, snížení celkové výkonnosti při
   běžném zatížení, podle rozsahu omezení
   ---------------------------------------------------------------
   16b   střední stupeň,               50
   proteinurie cca 5g/24hodin, značná
   hypoproteinemie a hypoalbuminemie,
   hypercholesterolemie, občasné infekční
   komplikace, zpravidla nejsou známky
   proteinové malnutrice, podstatné snížení
   výkonnosti při obvyklém zatížení, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   16c   těžký stupeň,                60-70
   proteinurie nad 6g/24hodin, těžká
   hypoproteinemie, hypoalbuminemie,
   hypercholesterolemie, trvalé nebo často
   recidivující otoky, infekční a
   tromboembolické komplikace, známky
   malnutrice, některé denní aktivity těžce
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - POSTIŽENÍ POHLAVNÍ SOUSTAVY
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle
   lokalizace a rozsahu postižení a funkčních poruch a komplikací
   z něj vyplývajících (celkové, místní, močové, střevní a jiné) a
   dopadu zjištěných poruch na celkový stav a výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení          Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Maligní nádory
   Karcinom prostaty, penisu, tumor varlete
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
   Rozhodující pro stanovení míry poklesu
   pracovní schopnosti u stavů
   stabilizovaných jsou funkční projevy a
   následky zejména inkontinence, poradiační
   cystitida, poradiační proktitida,
   lymfedémy, psychické problémy a jiné.
   ---------------------------------------------------------------
   2  Chronický zánětlivý proces adnex,        10
   parametria nebo dělohy
   chronické zánětlivé stavy, často
   recidivující
   ---------------------------------------------------------------
   3  Postižení po odstranění dělohy pro benigní
   proces
   Posudkové hledisko:
   Hysterektomie - operační odstranění dělohy
   pro benigní proces nepodmiňuje pokles
   pracovní schopnosti. Pokles pracovní
   schopnosti mohou působit jen pozdní
   komplikace, zejména poranění uropoetického
   a gastroinstestinálního traktu a
   pooperační píštěle.
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   v takových případech stanoví dle typu
   funkční poruchy a zdravotního postižení
   srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   4  Endometrióza těžkého stupně
   4a  funkční poruchy související s bolestivou    10
   symptomatologií, poruchy mikce (urgence,
   nykturie, polakisurie)
   ---------------------------------------------------------------
   4b  velmi pokročilé formy endometriózy,      20-35
   funkční orgánové komplikace, zejména
   stenóza ureteru, vznik hydronefrózy,
   poškození ledvin nebo
   funkční poruchy následkem operační léčby,
   zejména uropoetického a
   gastroinstestinálního traktu, pooperační
   píštěle, hypotonie močového měchýře,
   retence moče.
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví dle typu funkční poruchy a
   zdravotního postižení srovnatelně podle
   kapitoly XI nebo XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   5  Menopauzální a perimenopauzální poruchy,    10
   klimakterický syndrom
   6  Pokles stěny vaginy, prolaps vaginy nebo
   dělohy
   Posudkové hledisko:
   Při stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je nutno zhodnotit závažnost
   klinického stagingu sestupu, funkční
   poruchy (místní, močové, střevní) a dopad
   zjištěných funkčních poruch na celkovou
   výkonnost.
   ---------------------------------------------------------------
   6a  lehké funkční postižení,            15
   bez inkontinence nebo s nepatrnou
   stresovou inkontinencí, lehké místní a
   střevní symptomy nebo
   stav po operaci s uspokojivým funkčním
   výsledkem
   ---------------------------------------------------------------
   6b  těžké funkční postižení,            60-70
   závažný sestup až výhřez doprovázený
   těžkou močovou inkontinencí, stadium III.
   a IV., stav, který není možno řešit
   chirurgicky
   ---------------------------------------------------------------
   7  Inkontinence při postižení ženských
   pohlavních orgánů
   Posudkové hledisko:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní
   schopnosti je třeba zhodnotit závažnost
   inkontinence.
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl
   A, kapitola XIV.
   ---------------------------------------------------------------
   8  Maligní nádory vulvy, pochvy, děložního
   hrdla, děložního těla (endometria),
   vejcovodu, vaječníku, gestační
   choriokarcinom Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se
   stanoví srovnatelně podle kapitoly II.
   Rozhodující pro stanovení míry poklesu
   pracovní schopnosti u stavů
   stabilizovaných jsou funkční projevy a
   následky, zejména poradiační cystitida,
   poradiační proktitida, lymfedémy, případné
   uretrální léze, píštěle vesico či
   rectovaginální, poruchy střevní pasáže,
   algický syndrom, psychické problémy a
   jiné.
   ---------------------------------------------------------------
   Kapitola XV - FUNKČNÍ PORUCHY, POSTIŽENÍ PO ÚRAZECH, OPERACÍCH
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází
   z  funkčního postižení, na kterém se podílí jak postižení
   nosného a pohybového systému, tak i postižení funkce dalších
   orgánů  a  systémů. Přitom se hodnotí zejména  postižení
   výkonnosti, pohyblivosti (chůze, stání), schopnost koordinace
   pohybů, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat
   denní aktivity. Dopad na pracovní schopnost mají rozsah a tíže
   postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, anatomické nebo
   funkční ztráty končetin nebo jejich částí, muskuloskeletální
   změny, narušení pohyblivosti kloubů a končetin, lymfedém,
   neuropatie, poruchy mluvení, přijímání potravy,  zažívání,
   močení, defekace, chronická bolest, psychické změny, poruchy
   smyslů, výsledek operačního výkonu popř. estetické postižení.
   Samotné prodělání úrazu, operace, implantace kloubní náhrady
   s  dobrým  funkčním  výsledkem nepůsobí  pokles  pracovní
   schopnosti.
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL A - POSTIŽENÍ HLAVY, KRKU, TĚLA
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Funkční poruchy po úrazech hlavy, klenby
   nebo baze lební, mozku
   Posudkové hledisko:
   Pro stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti je rozhodující rozsah a tíže
   neurologické symptomatologie,     omezení
   duševních schopností a intelektu,
   komunikace, popř. rozsah poruchy zraku či
   sluchu.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   minimální funkční poruchy          5-10
   ---------------------------------------------------------------
   1b   stavy s lehkým funkčním postižením,     15-25
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   1c   středně těžké postižení,          30-45
   výkon některých denních aktivit omezen
   ---------------------------------------------------------------
   1d   těžké postižení,              50-60
   výkon některých denních aktivit podstatně
   omezen
   ---------------------------------------------------------------
   1e   zvlášť těžké postižení,           70-80
   kombinovaná těžká postižení duševních,
   smyslových a motorických schopností, výkon
   většiny denních aktivit těžce omezen
   ---------------------------------------------------------------
   2    Funkční poruchy po úrazech orofaciální
   oblasti
   Posudkové hledisko:
   Pro stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí poruchy otevírání
   úst, poruchy žvýkání, změny okluze,
   estetické deformity, ankylóza
   mandibulárního kloubu, změny polohy očního
   bulbu, omezení pohybu nebo souhybu očního
   bulbu, poruchy binokulárního vidění,
   průchodnost nosu.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   lehké poruchy                10
   ---------------------------------------------------------------
   2b   středně těžké poruchy            30
   ---------------------------------------------------------------
   2c   těžké poruchy,               50-70
   s omezením mluvení, neschopnost žvýkání,
   nutnost konzumace mixované stravy,
   znetvoření obličeje, podle rozsahu poruch
   ---------------------------------------------------------------
   3    Funkční poruchy po úrazech krku
   Posudkové hledisko:
   Míry poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle převažujícího funkčního postižení,
   rozsahu a tíže symptomatologie zejména
   srovnatelně podle položky 1, oddíl E,
   kapitola XIII.
   ---------------------------------------------------------------
   4    Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber,
   prsní kosti a nitrohrudních orgánů
   Posudkové hledisko:
   Pro stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí deformace a ztráta
   pohyblivosti hrudní stěny, nervové poruchy
   - neuralgie, parézy interkostálních nervů,
   stav dechových funkcí a srdeční výkonnosti,
   rozsah omezení celkové výkonnosti a dopad
   na schopnost vykonávat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   4a   lehké poruchy,               10-15
   snížení pohyblivosti hrudní stěny
   ---------------------------------------------------------------
   4b   středně těžké poruchy,           25-35
   lehké snížení srdečního výkonu a dechových
   funkcí
   ---------------------------------------------------------------
   4c   těžké poruchy,               50-70
   s funkčně závažným poklesem srdečního
   výkonu a dechových funkcí, podle tíže
   poruch
   ---------------------------------------------------------------
   5    Funkční poruchy po úrazech břicha,
   nitrobřišních orgánů, ledvin
   Posudkové hledisko:
   Pro stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí rozsah reziduálního
   postižení břišní stěny, postižení zažívání
   a pasáže, postižení funkce nitrobřišních
   orgánů, metabolismu a vylučování.
   ---------------------------------------------------------------
   5a   lehké poruchy                10-15
   ---------------------------------------------------------------
   5b   středně těžké poruchy            25-35
   ---------------------------------------------------------------
   5c   těžké poruchy,               50-70
   podle rozsahu postižených funkcí a orgánů
   ---------------------------------------------------------------
   6    Funkční poruchy po úrazech pánve,
   zlomeninách pánevních kostí, symfýzy,
   zlomeninách křížové kosti a kostrče
   Posudkové hledisko:
   Pro stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí, zda došlo k porušení
   celistvosti pánevního kruhu, postižení
   funkce močového měchýře, poruchy močení,
   poruchy defekace, rozsah omezení fyzické
   výkonnosti a pohyblivosti a dopad na
   schopnost vykonávat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   6a   lehké poruchy,               10-20
   občasná neurologická symptomatologie,
   poruchy statiky a dynamiky dolního úseku
   páteře
   ---------------------------------------------------------------
   6b   středně těžké poruchy,           30-40
   funkčně významná porucha funkce pánevního
   pletence a reziduální neurologické projevy
   na dolních končetinách (recidivující
   kořenové dráždění, lehké parézy)
   ---------------------------------------------------------------
   6c   těžké poruchy,               50-60
   podstatné omezení fyzické výkonnosti,
   pohyblivosti, středně těžké parézy, poruchy
   vyměšování, některé denní aktivity značně
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   6d   zvlášť těžké poruchy,            70-80
   minimální pohyblivost, případně odkázanost
   na invalidní vozík, kompletní postižení
   sfinkterů
   ---------------------------------------------------------------
   7    Funkční poruchy po polytraumatu
   s mnohočetnými poúrazovými následky
   (zejména kombinované postižení hlavy,
   hrudníku a končetin)
   Posudkové hledisko:
   Pro stanovení míry poklesu pracovní
   schopnosti se hodnotí rozsah a tíže
   postižení jednotlivých orgánů a systémů,
   zejména ve vztahu k celkové výkonnosti,
   pohyblivosti a schopnosti vykonávat denní
   aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   7a   lehké poruchy                10
   ---------------------------------------------------------------
   7b   středně těžké poruchy            25-40
   ---------------------------------------------------------------
   7c   těžké poruchy                50-60
   ---------------------------------------------------------------
   7d   zvlášť těžké poruchy            70-80
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL B - POSTIŽENÍ KONČETIN
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení         Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1    Ztráty končetin, jejich částí
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle omezení fyzické výkonnosti,
   pohyblivosti, chůze, stání, schopnosti
   koordinace pohybů, funkčního postižení
   ruky, manipulace a přenášení předmětů,
   dopadu na schopnost vykonávat denní
   aktivity, s přihlédnutím k dominanci horní
   končetiny.
   ---------------------------------------------------------------
   1a   anatomická ztráta jedné končetiny nebo   70
   ztráta končetiny s krátkým pahýlem stehna
   nebo paže, bez možnosti kompenzace protézou
   ---------------------------------------------------------------
   1b   anatomická ztráta části dolní končetiny ve 50-60
   stehně nebo
   ztráta horní končetiny v paži s ohledem na
   dominanci
   ---------------------------------------------------------------
   1c   anatomická ztráta dolní končetiny v bérci  35-45
   nebo
   ztráta horní končetiny v předloktí s
   ohledem na dominanci
   ---------------------------------------------------------------
   1d   anatomická ztráta ruky nebo         35
   částečná ztráta ruky s úplnou ztrátou
   úchopu s ohledem na dominanci, nebo
   a ztráta nohy
   ---------------------------------------------------------------
   1e   anatomická ztráta části ruky s ohledem na  25-30
   dominanci při částečně zachované funkci
   úchopu nebo
   ztráta palce ruky s ohledem na dominanci
   při částečně zachované funkci úchopu nebo
   ztráta části nohy v nártu nebo
   ztráta části nohy v záprstí
   ---------------------------------------------------------------
   1f   anatomické ztráty několika prstů jedné ruky 5-15
   při zachovaném úchopu nebo
   ztráta několika prstů nohy nebo nohou
   (kromě palce nohy)
   ---------------------------------------------------------------
   1g   anatomické ztráty několika prstů na obou  15-25
   rukách při zachovaném úchopu nebo
   ztráta palce či obou palců na nohách nebo
   ztráta několika prstů nohy včetně palce
   nohy
   ---------------------------------------------------------------
   1h   kombinované anatomické ztráty částí dvou  40-70
   končetin nebo podstatných částí končetin
   podle rozsahu a významnosti ztráty, ztráty
   dominantní horní končetiny, dopadu
   postižení na funkci končetin, na
   pohyblivost, schopnost chůze, stání,

   koordinaci pohybů, manipulaci a přenášení
   předmětů
   ---------------------------------------------------------------
   1i   anatomické ztráty dvou končetin nebo částí 80
   tří končetin
   ---------------------------------------------------------------
   1j   anatomické ztráty obou horních končetin   70-80
   v zápěstí a výše nebo
   obou dolních končetin v bércích a výše
   ---------------------------------------------------------------
   2    Endoprotézy na horních končetinách,
   endoprotézy ramenního kloubu, loketního
   kloubu
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   jen při prokázání omezení rozsahu pohybu,
   svalové síly a funkce končetiny pro
   manipulaci a přenášení předmětů a denní
   aktivity, podle rozsahu funkční poruchy.
   ---------------------------------------------------------------
   2a   lehké poruchy,               10
   lehké omezení hybnosti a funkce
   ---------------------------------------------------------------
   2b   středně těžké poruchy,           25-35
   s poruchou motorických funkcí končetiny,
   svalovými atrofiemi, podstatným omezením
   hybnosti v kloubu, některé denní aktivity
   omezeny s ohledem na dominanci končetiny
   ---------------------------------------------------------------
   2c   těžké poruchy,               50-70
   uvolňování, zánětlivé komplikace, těžké
   poruchy hybnosti paže
   ---------------------------------------------------------------
   3    Ztuhnutí nebo omezení pohybu v ramenním
   kloubu, loketním kloubu /kloubech
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   s ohledem na skutečnost, zda je postižen
   jeden nebo dva klouby, dále podle rozsahu
   omezení pohybu, omezení fyzické výkonnosti,
   koordinace pohybů, manipulace a přenášení
   předmětů.
   ---------------------------------------------------------------
   3a   lehké omezení hybnosti jednoho nebo dvou 10
   kloubů
   ---------------------------------------------------------------
   3b   středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo 15-25
   dvou kloubů,
   omezení funkce končetiny pro manipulaci a
   přenášení těžkých předmětů
   ---------------------------------------------------------------
   3c   ztuhnutí lokte nebo ramene s přihlédnutím  25-35
   k postavení,
   některé denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   3d   ztuhnutí dvou kloubů,            50
   značné snížení celkové výkonnosti, některé
   denní aktivity značně omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   4    Ztuhnutí nebo omezení pohybu zápěstního
   kloubu/kloubů
   ---------------------------------------------------------------
   4a   omezení hybnosti              10
   ---------------------------------------------------------------
   4b   ztuhnutí                  15-20
   ---------------------------------------------------------------
   5    Deformity prstů rukou
   ---------------------------------------------------------------
   5a   při zachovaném úchopu            10
   ---------------------------------------------------------------
   5b   při částečně zachované úchopové schopnosti 20
   ruky
   ---------------------------------------------------------------
   5c   při úplné ztrátě úchopové schopnosti ruky, 30-35
   podle dominance
   ---------------------------------------------------------------
   6    Funkční postižení po zlomeninách  kostí
   horní končetiny
   ---------------------------------------------------------------
   6a   minimální funkční poruchy          5-10
   ---------------------------------------------------------------
   6b   lehké postižení funkce končetiny,      15-20
   snížení zatížitelnosti končetiny, výkon
   některých denních aktivit s využitím
   kompenzačních mechanismů a prostředků
   ---------------------------------------------------------------
   6c   těžké postižení,              30-40
   značné omezení funkce končetiny pro
   manipulaci s předměty, těžké omezení
   hybnosti ve dvou velkých kloubech, omezení
   svalové síly na 3, svalové atrofie, těžké
   deformity paže nebo předloktí, výkon
   některých denních aktivit omezen i přes
   využívání kompenzačních mechanismů a
   prostředků
   ---------------------------------------------------------------
   7    Funkční poruchy po rupturách svalů a šlach
   horní končetiny
   ---------------------------------------------------------------
   7a   lehké poruchy,               10
   omezení zatížitelnosti končetiny
   ---------------------------------------------------------------
   7b   výraznější poruchy,             20
   s omezením funkce končetiny pro manipulaci
   a přenášení těžkých předmětů
   ---------------------------------------------------------------
   8    Endoprotézy na dolních končetinách,
   endoprotézy kyčelního, kolenního,
   hlezenního kloubu
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   jen při prokázání omezení rozsahu pohybu,
   svalové síly, funkce končetiny a celkové
   pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na
   celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
   denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   8a   lehké poruchy,               10-15
   lehké omezení hybnosti a funkce jednoho
   nebo dvou velkých kloubů dolních končetin
   nebo závažnější omezení hlezenního kloubu,
   omezení jen pro delší chůzi a stání
   ---------------------------------------------------------------
   8b   středně těžké poruchy,           30-40
   s poruchou motorických funkcí končetiny,
   svalovými atrofiemi, podstatným omezením
   hybnosti v kolenním a/nebo kyčelním
   kloubu, se značným snížením celkové
   pohyblivosti, některé denní aktivity
   omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   8c   těžké poruchy,               70
   s uvolněním jedné nebo obou komponent nebo
   s progresí deformace nebo s neúplnou
   zlomeninou dříku nebo s úplnou zlomeninou
   nebo s recidivující subluxací nebo luxací
   endoprotézy nebo s infikovanou endoprotézou
   nebo
   stavy se závažnou pooperační poruchou
   motorických funkcí na obou dolních
   končetinách
   ---------------------------------------------------------------
   9    Ztuhnutí nebo omezení pohybu v kyčelním
   nebo kolenním kloubu/kloubech
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly,
   funkce končetiny/končetin a celkové
   pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na
   celkovou výkonnost a schopnost vykonávat
   denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   9a   lehké omezení hybnosti jednoho nebo více  5-10
   kloubů nebo končetiny/končetin
   ---------------------------------------------------------------
   9b   středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo 15-30
   více kloubů nebo končetiny/končetin, podle
   rozsahu funkčního postižení
   ---------------------------------------------------------------
   9c   těžké omezení hybnosti jednoho nebo více  35-50
   kloubů nebo končetiny/končetin, podle
   rozsahu funkčního postižení
   ---------------------------------------------------------------
   9d   ztuhnutí jednoho kloubu s ohledem na    30-50
   lokalizaci, příznivost či nepříznivost
   postavení v postiženém kloubu a dopad na
   funkci končetiny
   ---------------------------------------------------------------
   9e   ztuhnutí dvou kloubů s ohledem na      60-70
   lokalizaci, příznivost či nepříznivost
   postavení v postižených kloubech a dopad
   na funkci končetiny/končetin
   ---------------------------------------------------------------
   10   Poškození vazivového aparátu kolena/kolen
   ---------------------------------------------------------------
   10a   nestabilita, potřeba kompenzační pomůcky, 10-15
   omezení pro delší chůzi a stání
   ---------------------------------------------------------------
   10b   značná nestabilita i přes používání     20-30
   kompenzační pomůcky/pomůcek, s výrazným
   porušením stereotypu funkce
   končetiny/končetin pro chůzi a stání
   ---------------------------------------------------------------
   11   Ztuhnutí nebo omezení pohybu v hlezenním  10-20
   kloubu/kloubech
   podle rozsahu omezení
   ---------------------------------------------------------------
   12   Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle dopadu postižení na fyzickou
   výkonnost a pohyblivost.
   ---------------------------------------------------------------
   12a   lehké deformity a poruchy nohy/nohou,    10-20
   jednostranné nebo oboustranné, s narušením
   stereotypu chůze, s potřebou kompenzační
   pomůcky
   ---------------------------------------------------------------
   12b   výrazné deformity a poruchy nohy/nohou,  20-30
   jednostranné nebo oboustranné, závažné
   poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu
   chůze i přes kompenzační pomůcky
   ---------------------------------------------------------------
   12c   deformity prstů nohy jednostranné nebo   5-10
   oboustranné,
   s potřebou kompenzační pomůcky
   ---------------------------------------------------------------

   13   Funkční postižení po zlomeninách kostí
   dolní končetiny
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly,
   funkce končetiny a celkové pohyblivosti a
   dopadu na celkovou výkonnost a schopnost
   vykonávat denní aktivity.
   ---------------------------------------------------------------
   13a   lehké postižení,              10-15
   lehké deformity bérce nebo stehna, lehké
   hypotrofie svalů, omezení funkce končetiny
   pro delší chůzi a stání
   ---------------------------------------------------------------
   13b   středně těžké postižení funkce končetiny,  30-35
   značná deformita bérce nebo stehna, svalové
   atrofie, značné omezení funkce končetiny,
   některé denní aktivity vykonávány s
   obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   13c   těžké postižení,              50
   těžké deformity, podstatné omezení funkce
   končetiny a celkové pohyblivosti, některé
   denní aktivity omezeny
   ---------------------------------------------------------------
   14   Pseudoartrózy - paklouby končetin
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   podle lokalizace pakloubu, omezení fyzické
   výkonnosti a pohyblivosti, dopadu na
   schopnost koordinace pohybů, přenášení a
   manipulaci s předměty.
   Současně je nutno zohlednit, zda jde o
   vitální nebo avitální pakloub.
   ---------------------------------------------------------------
   14a   závažné omezení funkce končetiny,      35-50
   podle stupně omezení statické zátěže
   končetiny a dominance horní končetiny,
   vitální pakloub
   ---------------------------------------------------------------
   14b   těžké postižení,              50-70
   podstatně omezená schopnost až neschopnost
   chůze a stání nebo neschopnost přenášení a
   manipulace s předměty, avitální pakloub,
   podle lokalizace a neschopnosti statické a
   mechanické zátěže
   ---------------------------------------------------------------
   15   Poúrazové postižení nervů, nervových kořenů
   a nervových pletení
   Posudkové hledisko:
   Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví
   s ohledem na lokalizaci, rozsah a tíži
   funkčního postižení srovnatelně podle
   kapitoly VI.
   ---------------------------------------------------------------
   16   Zkrat končetiny
   ---------------------------------------------------------------
   16a   zkrat končetiny v rozsahu 3-5 cm      5-10
   ---------------------------------------------------------------
   16b   zkrat končetiny v rozsahu 6-10 cm      20-25
   ---------------------------------------------------------------
   16c   zkrat končetiny o více než 10 cm, podle  35-50
   rozsahu funkční poruchy
   ---------------------------------------------------------------
   ODDÍL C - POPÁLENINY, POLEPTÁNÍ
   ---------------------------------------------------------------
   Obecné posudkové zásady:
   Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je
   rozhodující rozsah, tíže a lokalizace procesu, poškození funkce
   některých orgánů nebo systémů v důsledku léčby, omezení fyzické
   výkonnosti,  omezení  pohyblivosti  končetin,  schopnosti
   koordinace  pohybů, funkční postižení ruky s  vlivem  na
   manipulaci a přenášení předmětů, dopad na schopnost vykonávat
   denní aktivity. V případě poškození funkce oka a zraku se míra
   poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle kapitoly
   VII,  při postižení dýchacího ústrojí podle kapitoly  X,
   v případě poškození jiných vnitřních orgánů podle příslušného
   orgánového poškození.
   ---------------------------------------------------------------
   Položka Druh zdravotního postižení          Míra
   poklesu
   pracovní
   schopnosti
   v %
   ---------------------------------------------------------------
   1  Popáleniny a poleptání
   ---------------------------------------------------------------
   1a  popálení nebo poleptání lokalizovaná,     5-15
   menšího rozsahu, nižšího stupně,
   s následným lehkým funkčním postižením,
   podle rozsahu postižení
   ---------------------------------------------------------------
   1b  popálení nebo poleptání více částí těla,    20-30
   vyššího stupně, s funkčně významným
   omezením funkce části těla nebo orgánů a
   celkové výkonnosti, některé denní aktivity
   vykonávány s obtížemi
   ---------------------------------------------------------------
   1c  těžké popálení nebo poleptání více částí    40-60
   těla, rozsáhlejší postižení, postižení
   vyššího stupně s komplikacemi, s poškozením
   funkce některých orgánů nebo systémů,
   s podstatným poklesem celkové výkonnosti
   při běžném zatížení, některé denní aktivity
   omezeny, podle rozsahu funkčního postižení
   ---------------------------------------------------------------
   1d  zvlášť těžké postižení, mnohočetné těžké    70
   postižení, s těžkými funkčními následky
   ---------------------------------------------------------------
  

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Další zvýšení důchodů se blíží. Spočítejte si, kolik dostanete

30. 11. 2022 | redakce Peníze.CZ | 3 komentáře

Další zvýšení důchodů se blíží. Spočítejte si, kolik dostanete

Od začátku roku 2023 se opět zvýší všechny důchody – tedy nejen starobní, ale i invalidní a pozůstalostní. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, což znamená, že se budou zvyšovat obě... celý článek

Důchody čekají změny. Projděte si podrobný přehled

22. 11. 2022 | Petr Kučera

Důchody čekají změny. Projděte si podrobný přehled

Lednová valorizace a příspěvek 500 Kč za vychované dítě. Jaké další novinky týkající se důchodů už jsou definitivně schválené a jaké se teprve chystají? Provedeme vás.

Má se šetřit i na důchodcích? Nižší valorizace očima expertů

18. 11. 2022 | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Má se šetřit i na důchodcích? Nižší valorizace očima expertů

Vláda zoufale hledá, kde ušetřit výdaje státu. Nově zástupci některých koaličních stran ukázali na valorizaci důchodů, která se může vrátit před rok 2018 a být nižší. Je to dobrý nápad? celý článek

Bonus pro rodiče a později do penze. Slováci mění důchody

15. 11. 2022 | redakce Peníze.CZ | 3 komentáře

Bonus pro rodiče a později do penze. Slováci mění důchody

Slovensko zruší strop pro věk odchodu do penze. Ten je od července 2019 zakotvený přímo v ústavě a garantoval občanům nárok na odchod do starobního důchodu nejpozději po dovršení 64.... celý článek

Nová zelená úsporám Light je i pro chudší. Máme podrobnosti

14. 11. 2022 | Gabriel Pleska | 5 komentářů

Nová zelená úsporám Light je i pro chudší. Máme podrobnosti

Na dotace teď dosáhnou i lidé s nižšími příjmy, například důchodci nebo domácnosti, které mají nárok na příspěvek na bydlení. Stavební úpravy nemovitostí dokážou přinést prakticky okamžitou... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.