Jaké existují druhy důchodů

Starobní důchod

Nárok na starobní důchod má každý, kdo dosáhne důchodového věku a platil dvacet pět let pojištění nebo pokud je starší než šedesát pět let a platil patnáct let pojištění. Důchodový věk se stanovuje podle pohlaví, u žen je důchodový věk snížen podle počtu vychovaných dětí. Do roku 2012 se bude důchodový věk postupně prodlužovat - viz tabulka. Pro důchody přiznané od roku 2013 bude důchodový věk stanoven u mužů a u bezdětných žen na 63 roků.

Rok splnění věkové hranice muži ženy bezdětné ženy s
1 dítětem
ženy se
2 dětmi
ženy se
3-4 dětmi
ženy s
5 a více dětmi
2003 61 r. + 4 měs. 59 r. + 8 měs. 58 r. + 8 měs. 57 r. + 8 měs. 56 r. + 8 měs. 55 r. + 8 měs.
2004 61 r. + 6 měs. 60 roků 59 roků 58 roků 57 roků 56 roků
2005 61 r. + 8 měs. 60 r. + 4 měs. 59 r. + 4 měs. 58 r. + 4 měs. 57 r. + 4 měs. 56 r. + 4 měs.
2006 61 r. + 10 měs. 60 r. + 8 měs. 59 r. + 8 měs. 58 r. + 8 měs. 57 r. + 8 měs. 56 r. + 8 měs.
2007 62 roků 61 roků 60 roků 59 roků 58 roků 57 roků
2008 62 r. + 2 měs. 61 r. + 4 měs. 60 r. + 4 měs. 59 r. + 4 měs. 58 r. + 4 měs. 57 r. + 4 měs.
2009 62 r. + 4 měs. 61 r. + 8 měs. 60 r. + 8 měs. 59 r. + 8 měs. 58 r. + 8 měs. 57 r. + 8 měs.
2010 62 r. + 6 měs. 62 roků 61 roků 60 roků 59 roků 58 roků
2011 62 r. + 8 měs. 62 r. + 4 měs. 61 r. + 4 měs. 60 r. + 4 měs. 59 r. + 4 měs. 58 r. + 4 měs.
2012 62 r. + 10 měs. 62 r. + 8 měs. 61 r. + 8 měs. 60 r. + 8 měs. 59 r. + 8 měs. 58 r. + 8 měs.
po 1.1.2013 63 roků 63 roků 62 roků 61 roků 60 roků 59 roků

Starobní důchod se skládá ze základní výměry, jež je jednotná a v současné době činí 1 470 Kč a procentní výměry, která se stanovuje procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění. Výpočtový základ se odvozuje z výdělků od roku 1986 do posledního celého roku upravených přepočítacími koeficienty a od počtu let, kdy bylo placeno sociální pojištění. Výše procentní výměry za každý rok pojištění činí 1,5 % výpočtového základu. Procentní výměra činí nejméně 770 Kč měsíčně u všech typů starobních důchodů, horní hranice není omezena.

Předčasný starobní důchod

Před dosažením důchodového věku má pojištěnec nárok na starobní důchod, pokud byl pojištěn nejméně 25 let a do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše 3 roky. Výše základní výměry je 1 470 Kč, procentní výměra činí 1,5 % za každý celý rok pojištění. Za každých 90 dní, které schází do dovršení důchodového věku se procentní výměra důchodu snižuje o 0,9 % výpočtového základu (nesmí však klesnout pod 770 Kč). Pokud pojištěnci schází nejvýše dva roky do dosažení důchodového věku snižuje se tato procentní výměra důchodu o 1 %. Po dovršením důchodového věku má pojištěnec nárok na normální starobní důchod, o jeho přiznání je však potřeba požádat (předčasný důchod se automaticky nemění na normální starobní důchod). Výplata předčasného důchodu je zastavena v případě výdělečné činnosti, po jejím skončení je výplata obnovena a výše procentní výměry je upravena s přihlédnutím ke změněné době pojištění.

Plný invalidní důchod

Nárok na plný invalidní důchod má pojištěnec, jestliže se stal:

  • plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nemá ke dni vzniku plné invalidity nárok na starobní důchod nebo
  • plně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Potřebné doby pojištění pro nárok na plný a částečně invalidní důchod
Věk Doba pojištění
do 20 let méně než rok
20 - 22 let 1 rok
22 - 24 let 2 roky
24 - 26 let 3 roky
26 - 28 let 4 roky
nad 28 let 5 roků
Pojištěnec je plně invalidní, jestliže jeho zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a z důvodu tohoto mu poklesla výdělečná schopnost nejméně o 66 %, nebo je schopen soustavné výdělečné činnosti jen za mimořádných podmínek. Zdravotní stav pojištěnců posuzují lékaři okresní správy sociálního zabezpečení.

Výše plného invalidního důchodu se sestává ze základní složky ve výši 1 470 Kč a procentní výměry 1,5 % (minimálně 770 Kč) výpočtového základu za každý celý rok pojištění. Do procentní výměry se započítává i tzv. dopočtová doba, tj. doba od vzniku invalidního důchodu do dosažení důchodového věku. Nárok na plný invalidní důchod mají i osoby, jimž vznikla plná invalidita před 18. rokem věku, procentní výměra činí 45 % výpočtového základu.

Částečný invalidní důchod

Pojištěnec má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže:

  • se stal částečně invalidním a splnil potřebnou dobu pojištění (stanovené doby jsou stejné jako plně invalidního důchodu) nebo
  •  se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Za částečně invalidního se považuje pojištěnec, kterému z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Okruh zdravotních postižení značně ztěžujících životní podmínky stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 284/95 Sb. Potřebná doba pojištění se nevyžaduje, vznikla-li částečná invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Výše částečně invalidního důchodu se skládá ze základní 1 470 Kč a procentní výměry 0,75 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění, minimálně 770 Kč. Stejně jako u plně invalidního důchodu se bere v úvahu tzv. dopočtová doba.

Částečně invalidní důchodce může mít příjmy z výdělečné činnosti. Pokud nepřesahují 66 % srovnatelného vyměřovacího základu, částečný invalidní důchod se vyplácí v plné výši. Od 66 % do 80 % vyměřovacího základu se důchod vyplácí ve výši poloviny základní výměry a poloviny procentní výměry. Při příjmu vyšším než 80 % vyměřovacího základu není důchod vyplácen. Pro stanovení výše příjmů z výdělečné činnosti se používá průměrný měsíční příjem za předchozí rok. Srovnatelný vyměřovací základ se stanoví vynásobením osobního vyměřovacího základu, z něhož byl částečný invalidní důchod vypočten, koeficientem vyjadřujícím nárůst všeobecného vyměřovacího základu za stanovené období.

Vdovský důchod

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem důchodu nebo splnil potřebné doby nároku na plný starobní důchod, anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Vdovský důchod je vyplácen 1 rok po úmrtí manžela. Delší dobu je důchod vyplácen pokud vdova pečuje o nezaopatřené dítě či dlouhodobě těžce zdravotně postižené zletilé, pečuje o bezmocné rodiče anebo je plně invalidní či dosáhla věku 55 let.

Vdovský sestává ze základní výměry 1 470 Kč a procentní výměry. Výše procentní výměry činí 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, zemřelé osoby v době smrti, nebo 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní nebo starobní důchod. Pokud vdova pobírá vlastní starobní nebo plný imvalidní důchod náleží ji vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu má nárok pouze na polovinu procentní výměry (základní výměra nenáleží).

Vdovecký důchod

Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce. Podmínky výplaty tohoto důchodu jsou téměř shodné s podmínkami vdovského důchodu. Nárok na vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství. V takovém případě je vdovci vyplaceno odbytné ve výši 12 měsíčních splátek.

Sirotčí důchod

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li jeho rodič (popř. osvojitel), nebo osoba, která dítě převzala do péče. Současně je nutné pro nárok na sirotčí důchod splnění podmínky, aby zemřelý byl ke dni smrti poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečně invalidního důchodu, nebo aby splňoval ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod anebo zemřel-li následkem pracovního úrazu. Oboustranně osiřelé dítě má při splnění výše uvedených podmínek nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (či osvojitelů). Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo po jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil.

Výše sirotčího důchodu sestává ze základní výměry ve výši 1 470 Kč a procentní výměry. Ta činí 40 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu.

Co když máte nárok na více důchodů?

Splňujete-li současně podmínky na více důchodů například na starobní, plně invalidní nebo částečně invalidní důchod, vyplácí se jen jeden důchod a to ten nejvyšší.

Důchod může, kdo na něj má nárok, nechat vyplácet zástupci anebo zvláštnímu příjemci.

Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu je možno důchod poukazovat na jeho účet u banky v České republice.

Podrobné informace k podmínkám výplaty všech druhů důchodů lze nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v sekci pojištění.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+51
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Silné koloběžky musí mít nově povinné ručení

23. 7. 2022 | Jana Divinová | 44 komentářů

Silné koloběžky musí mít nově povinné ručení

Provozovatele elektrických koloběžek a segwayů čeká nová povinnost: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Naopak elektrokol se unijní směrnice netýká.

Záplava není povodeň. Jak nepřijít o peníze z pojišťovny

13. 7. 2022 | dTest | 2 komentáře

Záplava není povodeň. Jak nepřijít o peníze z pojišťovny

Co si pohlídat, když si chcete správně pojistit nemovitost nebo domácnost proti velké vodě? Tady jsou rady od spotřebitelského sdružení dTest.

Allianz má nového finančního ředitele

1. 6. 2022 | redakce Peníze.CZ

Allianz má nového finančního ředitele

Novým členem představenstva Allianz pojišťovny a Allianz penzijní společnosti, který od 1. června zodpovídá za oblast financí, je Venelin Yanakiev.

Pojišťovny čekají nové spory. Ústavní soud se zastal klienta

24. 5. 2022 | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 3 komentáře

Pojišťovny čekají nové spory. Ústavní soud se zastal klienta

Někteří lidé, kteří si před lety sjednali investiční životní pojištění, mají šanci na vrácení víc peněz. Podle Ústavního soudu nemuseli hned od začátku vědět, že je smlouva neplatná.... celý článek

Pojištění pro případ války. Připlatili byste si?

21. 4. 2022 | Petr Kučera | 11 komentářů

Pojištění pro případ války. Připlatili byste si?

Více než dvě pětiny obyvatel Česka by mělo zájem o pojištění majetku i pro případ válečných událostí. Ukázal to průzkum společnosti EMA data z konce března na vzorku 1116 lidí ve věku... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.