Iniciativy Společenství

redakce Peníze.CZ | 13. 4. 2004
Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci. Pro tzv. programovací období 2000-2006, v němž ČR vstupuje do EU, došlo v porovnání s předchozím programovacím obdobím ke snížení na pouhé 4 iniciativy, na které bylo vyčleněno 10,44 mld. EUR, což představuje maximálně 5,35% rozpočtu strukturálních fondů.

Program INTERREG III
Program INTERREG III, jež má tři části, je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie a je nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. Část A se týká přeshraniční spolupráce, část B je zaměřena na nadnárodní spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. Jednou z hlavních zásad Evropské unie je, že státní hranice by neměly být překážkou rovnoměrného rozvoje a integrace evropského území. Z tohoto důvodu se klade velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, které jsou znevýhodněny izolací příhraničních komunit od svých přirozených sousedů na druhé straně hranice a zároveň okrajovým postavením území v rámci svých vlastních státních hranic a politik. Nástrojem pro překonání těchto nevýhod je iniciativa Společenství - INTERREG a její tři části: část A týkající se přeshraniční spolupráce, část B týkající se nadnárodní spolupráce a část C týkající se meziregionální spolupráce. Program INTERREG III je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí na období let 2000-2006 pro členské země Evropské unie.Česká republika bude po vstupu do Evropské unie oprávněna čerpat 68,67 mil. EUR z Evropského regionálního rozvojového fondu, určených pro tento program. Na období 2004-2006 bylo na program INTERREG IIIA vyčleněno 55 mil. EUR, INTERREG IIIB 9,6 mil. EUR, INTERREG IIIC 4,07 mil. EUR. INTERREG IIIA bezprostředně v příhraničních oblastech navazuje na předvstupní program Phare CBC, který byl ukončen programem roku 2003. V současnosti je dohodnuto územní vymezení pro jednotlivé programy (základní územní jednotkou byl stanoven region NUTS III). Byly stanoveny jednotlivé priority a soubor opatření, schváleny indikativní finanční plány pro období 2004 - 2006, je navrženo rozdělení prostředků programů na vymezené priority. Na jednotlivých hranicích jsou připravovány Programy Iniciativy Společenství (CIP = Community Initiative Programme), přičemž na hranici ČR - Polsko byl již tento program přijat Evropskou komisí a na hranici ČR - Slovensko byl zaslán pracovní návrh programu Evropské komisi. Česko - rakouský program byl předložen 15.10.03, Česko - saský a Česko - bavorský program bude předložen Evropské komisi do Bruselu do konce roku 2003. Souběžně probíhají diskuse o vytvoření společných struktur programů a o společném monitorovacím systému. Na základě dvoustranných dohod a na základě dohody s EK v Bruselu budou vykonávat funkci Řídících orgánů u programů Česko - saského, Česko - bavorského, Česko - rakouského a Česko - slovenského příslušné úřady v partnerské zemi. U programu Česko - polského bude řídícím orgánem odbor programů EU na Ministerstvu pro místní rozvoj. V rámci programu Interreg IIIA jsou navrženy finanční alokace na období 2004 - 2006 na jednotlivé hranice (programy) takto:

Interreg IIIA
Příhraniční region mil. Euro %
ČR- Německo 18,50 33,64
ČR- Sasko 9,90 18,00
ČR- Bavorsko 8,60 15,64
ČR- Rakousko 11,00 20,00
ČR- Polsko 16,50 50,00
ČR-Slovensko 9,00 16,36
Celkem 55,00 100,00
Zdroj dat: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Hlavním cílem iniciativy EQUAL je prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. V Návrhu společné pozice EU a ČR je stanoveno, že Iniciativa Společenství LEADER+ nebude v plánovacím období 2004 – 2006 otevřena jako samostatný finanční zdroj, ale aktivity typu LEADER+ mohou být začleněny v rámci příslušných programových dokumentů. V rámci OP Zemědělství se ČR rozhodla realizovat přechodné opatření LEADER+ v podobě výběru omezeného počtu pilotních místních akčních skupin a spolufinancování realizace jejich integrovaných strategií místního rozvoje. Program Urban financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), nebude zatím v ČR fungovat. Suplovat ho budou dílčí cíle programů zahrnutých v Rámci podpory Společenství. Hlavním cílem iniciativy ES Interreg IIIB CADSES je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES mezi ústředními, regionálními a místními orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě. Jedná se o integraci všech dílčích složek prostorového plánování území. Věcné cíle programu jsou dále specifikovány ve 4 prioritách a ty se dále dělí na jednotlivá opatření. Program Interreg IIIC je zaměřen na meziregionální spolupráci v evropském prostoru. Základním cílem programu Interreg IIIC je zlepšení efektivnosti politik, nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti formou výměny informací ve velkém rozsahu a sdílením zkušeností. Jedná se o podporu evropských regionů při řešení vznikajících socioekonomických problémů pomocí výměny zkušeností s dalšími nesousedícími regiony.

Program ESPON Program ESPON (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise z důvodu nedostatečných znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské perspektivy. Jedná se o výzkumný program, který sbírá a porovnává informace o rozvojových trendech napříč Evropou, zahrnující nejen stávající členské státy EU, Norsko a Švýcarsko, ale i 10 kandidátských zemí. Do budoucna se počítá i s dalšími státy (například Rumunsko a Bulharsko). Program se zaměřuje na zkoumání územních dopadů sektorových politik na oblasti, jakými jsou např. zemědělství, doprava, výzkum a vývoj. Dále zkoumá vliv evropských strukturálních fondů na městské oblasti a hraje také klíčovou úlohu při formulování Evropských perspektiv územního rozvoje (ESDP) a vytváření vazeb mezi výzkumem a politikou územního rozvoje nové Evropy (EU 27+2).

Program INTERACT Program INTERACT je součástí iniciativy ES Interreg III. Jeho hlavní náplní je využívat zkušeností a poznatků z předchozích etap iniciativy ES Interreg, a zejména zvyšovat efektivnost probíhající etapy iniciativy ES Interreg III (2000 – 2006). Program INTERACT je založen na expertizách realizovaných v oblastech regionálního rozvoje a přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Na jejich základě se zaměřuje na odstranění vyskytujících se nedostatků s cílem zvýšit dopad iniciativy ES Interreg III na hospodářskou a sociální soudržnost a spolupráci jak v rámci Evropské unie, tak se sousedícími zeměmi.

Iniciativa Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL, která se realizuje v programovém období 2000-2006 na celém území jednotlivých zapojených států, vznikla v návaznosti na Iniciativy Společenství realizované v programovém období 1994-1999 ADAPT a EMPLOYMENT. Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. Jde o iniciativu, která je součástí strategie zaměstnanosti EK a pro členské země EU je financována z ESF. Akce a principy Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL je založena na principu podpory konkrétních projektů. Samotné projekty mají 3 fáze - tzv. akce: Akce 1 - sestavení rozvojových partnerství a navázání mezinárodní spolupráce (obvyklá doba trvání Akce 1 maximálně 6 měsíců), Akce 2 - implementace konkrétního pracovního programu DP (tj. samotná realizace jednotlivých projektů trvající 2-3 roky) Akce 3 - vytvoření národních a mezinárodních tematických sítí, šíření zkušeností a jejich využívání v národní politice.

Sdělením Komise COM(2000)853 je definována ještě tzv. Akce 4, která odpovídá technické asistenci nezbytné pro zajištění realizace Programu. Mezi principy Iniciativy Společenství EQUAL patří kromě tématického přístupu (dle kterého musí být v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL vybrány v jednotlivých členských státech priority v souladu s vyhlášenými tématickými oblastmi EK), principu partnerství (dle kterého jsou jednotlivé projekty realizovány prostřednictvím tzv. rozvojových partnerství), mezinárodní spolupráce umožňující společně využívat zkušenosti a poznatky z různých států EU, resp. ostatních států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL a principu inovativnosti, také společné rozhodování a mainstreaming. Společné rozhodování znamená, že v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít možnost spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace, včetně zástupců skupin nejvíce ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce. Mainstreaming jakožto další princip, na němž je Iniciativa Společenství EQUAL založena, má za cíl umožnit rozšíření výsledků Iniciativy Společenství EQUAL mezi tvůrce národních, resp. regionálních politik tak, aby nejlepší z nově vyvinutých nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce mohly být využity při přípravě národních, resp. regionálních strategických dokumentů a rozvojových plánů (např. při přípravě národních akčních plánů zaměstnanosti) a následně při přípravě hlavních forem pomoci v následujícím programovém období strukturálních fondů.


Iniciativa Společenství EQUAL je realizována prostřednictvím dvou tzv. kol (dvou kol výzev k předkládání projektů), přičemž první kolo bylo ve státech EU zahájeno v roce 2001 a vyhlášení kola druhého je plánováno na rok 2004. Česká republika vstoupila již do prvního kola, a to jako první kandidátská země roku 2001 prostřednictvím projektu Phare č. 2002/000-282.08.02 připraveného v rámci Národního programu Phare 2002. V rámci prvního kola se Česká republika přihlásila k 7 tematických prioritám, přičemž v současnosti probíhá implementace 10 projektů pod 6 prioritami. Druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL vzhledem k jeho plánovanému zahájení v období po předpokládaném vstupu ČR do EU nebude již v ČR spolufinancováno prostředky programu Phare, nýbrž prostředky Evropského sociálního fondu. (Celkem bude na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR vynaloženo z ESF přibližně 32 milionů EUR). Pro zapojení do druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL byl MPSV v úzké spolupráci s partnerskými organizacemi a regiony zpracován Program Iniciativy Společenství EQUAL, který je samostatnou formou pomoci definovanou čl. 9 (e) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Řídícím orgánem pro druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL je odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí.

Iniciativa Společenství LEADER+
V Návrhu společné pozice EU a ČR je stanoveno, že Iniciativa Společenství LEADER+ nebude v plánovacím období 2004 – 2006 otevřena jako samostatný finanční zdroj, ale aktivity typu LEADER+ mohou být začleněny v rámci příslušných programových dokumentů. Pro Cíl 1 budou tyto aktivity financovány z orientační sekce EAGGF, jako součást financování strukturálních fondů. Implementace LEADER+ v nových členských státech EU by měla být zaměřena na Oblast 1 Iniciativy LEADER+ - Strategie pilotního charakteru pro integrovaný rozvoj venkovských oblastí. V rámci OP Zemědělství se ČR rozhodla realizovat přechodné opatření LEADER+ v podobě výběru omezeného počtu pilotních místních akčních skupin a spolufinancování realizace jejich integrovaných strategií místního rozvoje. Přechodné opatření LEADER+ je podopatřením 1.4.4 v opatření 1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí v rámci priority I. Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství, a rozvoj venkova. Rozhodnutí se opírá o zkušenosti nabyté s předvstupním programem SAPARD, o možnost využití institucionální struktury doposud používané pro SAPARD a v neposlední řadě rovněž o pomoc v rámci twinningového projektu „CZ-01-IB-AG-01 Budování struktur CAP/EAGGF - integrovaný rozvoj venkova“. V rámci twinningového projektu proběhne školení pracovníků pověřených realizací LEADER+ a školení potenciálních zájemců o projekt v rámci tohoto podopatření. Rovněž bude poskytnuta metodologická podpora pro analýzu a doporučení pro přizpůsobení stávajících řídicích a platebních struktur a procedur pro LEADER+.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Evropští Lehman Brothers? Dvě obří banky hasí problémy

3. 10. 2022 | Jana Divinová | 1 komentář

Evropští Lehman Brothers? Dvě obří banky hasí problémy

Akcie dvou evropských bankovních obrů se teď obchodují na extrémně nízkých hodnotách, jaké trhy neviděly od finanční krize v roce 2008. Akcie Credit Suisse se kupují za 0,23násobek... celý článek

Euro oslabuje, stojí jako dolar. Hrozí další zdražování

12. 7. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Euro oslabuje, stojí jako dolar. Hrozí další zdražování

Společná evropská měna je vůči americkému dolaru aktuálně nejslabší za posledních téměř dvacet let. Dnes poprvé od roku 2002 klesla na takzvanou paritu – jedno euro se prodávalo za... celý článek

Zásah Putina i peněženek. Embargo dál zdraží benzin

31. 5. 2022 | Lukáš Kovanda | 23 komentářů

Zásah Putina i peněženek. Embargo dál zdraží benzin

Embargo EU na ruskou ropu přichází pro Fialovu vládu ve špatný čas, myslí si ekonom Lukáš Kovanda. Ropa zdražuje v předvečer snížení spotřební daně z paliv. Putin kvůli embargu přijde... celý článek

V žebříčku nejbohatších lidí světa je devět Čechů

5. 4. 2022 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

V žebříčku nejbohatších lidí světa je devět Čechů

Nejbohatším člověkem světa je padesátiletý Elon Musk, který stojí za společnostmi jako Tesla a SpaceX. Vyplývá to z čerstvého žebříčku časopisu Forbes. Muskův majetek odhaduje na 219... celý článek

První bitcoinový stát má problémy. Experiment nefunguje

2. 4. 2022 | Jana Divinová | 22 komentářů

První bitcoinový stát má problémy. Experiment nefunguje

Salvadorský prezident se nevzdává a chce v bitcoinech financovat chod země. Chystá dluhopisy na nové město, kde chce kryptoměnu těžit. Z dálky to připomíná vzdušné zámky.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.