Kompletní historie případu Harvardského průmyslového holdingu

Monika Paclíková | 18. 6. 2004

Dne 26. 11. 1992 uzavřela společnost Harvard Capital & Consulting investiční společnost, a.s. smlouvu o správě a o poskytování administrativních služeb se šesti harvardskými investičními fondy. V březnu a dubnu roku 1996 se těchto šest fondů transformovalo na akciové společnosti (viz tabulka níže). V červnu téhož roku rozhodla valná hromada akcionářů jedné z transformovaných společností, Harvardského průmyslového holdingu, a.s. (dále jen HPH), o sloučení se zbývajícími pěti transformovanými fondy a se společností Sklo Union, a.s. Teplice.

Následně (20. 8. 1997) přijala valná hromada společnosti HPH rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenovala Ing. Borise Vostrého likvidátorem společnosti. Ve funkci likvidátora společnosti působil Vostrý od 31. 10. 1997 do 15. 12. 2000 (zápis volby a odvolání likvidátora do obchodního rejstříku).

Vývoj názvů společnosti
Název společnosti před transformací Název společnosti po transformaci
Harvardský dividendový investiční fond Harvardský průmyslový holding
Harvardský růstový investiční fond Harvardská finanční společnost
Harvardský diamantový investiční fond Harvardská diamantová společnost
Harvardský investiční fond menších společností Harvardský spolek menších společností
Harvardský arbitrážní investiční fond Harvardská arbitrážní společnost
Harvardský contrariánský investiční fond Harvardská contrariánská společnost
Zdroj dat: KCP

Na valné hromadě konané dne 2. 12. 1999 bylo rozhodnuto o změně likvidátora, zvolen byl JUDr. Michal Pacovský. Návrh na zápis změny do obchodního rejstříku byl podán dne 30. 12. 1999, avšak nebyl nikdy proveden v důsledku podání žaloby na neplatnost volby tohoto likvidátora. Ve věci rozhodl Krajský obchodní soud v Praze a likvidátorem jmenoval Doc. Ing. Zdeňka Častorála.

Likvidátor společnosti Boris Vostrý vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na uzavření kupní smlouvy na prodej veškerého majetku společnosti HPH. Hodnota majetku podle účetní rozvahy ze dne 14. 5. 1997 činila 19,8 miliardy korun. Vítězem soutěže se stal Harvard Capital Management (Woldwide) Limited (dále jen HCMW) – společnost ustanovená v souladu se zákony Bahamských ostrovů, zastoupená Viktorem Koženým. Dne 30. 12. 1997 byla uzavřena kupní smlouva mezi HPH a HCMW. Podle této smlouvy měla společnost HCMW uhradit společnosti HPH za většinu majetku společnosti celkovou kupní cenu ve výši 10,6 miliardy korun s tím, že kupní cenu uhradí předáním směnek v celkové částce 9,88 miliardy korun avalovaných společností Husky Trading. Co. Limited Daventree Limited splatných ve prospěch HPH nejpozději do 31.12.1999, a dále převzetím závazků HPH v celkové výši 679 milionů korun. Pohledávka za společností HCMW se stala rozhodující položkou aktiv společnosti HPH. Směnky nebyly ve lhůtě řádně proplaceny, a byly proto protestovány.

Situace kolem likvidace společnosti

Dne 15. 12. 2000 byl do obchodního rejstříku zapsán likvidátor společnosti HPH, Zdeněk Častorál, čímž na něj přešla pravomoc statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Představenstvo společnosti HPH svolalo na dny 18. 12. 2000 a 10. 1. 2001 mimořádnou valnou hromadu a na 16. 8. 2001 řádnou valnou hromadu společnosti, na kterých bylo opakovaně rozhodnuto o ukončení likvidace. Uvedená rozhodnutí byla napadnuta žalobou na vyslovení neplatnosti ze strany likvidátora i akcionářů společnosti. Ve věci vyslovení neplatnosti usnesení mimořádných valných hromad společnosti HPH ze dne 18. 12. 2000 a 10. 1. 2001 bylo již soudem pravomocně rozhodnuto. V současné době zbývá soudem jediný nerozhodnutý případ žaloby na neplatnost rozhodnutí valné hromady o vystoupení z likvidace, tj. řádné valné hromady z 16. 8. 2001.

Směnky

Nejsou známy dostatečné informace týkající se směnek v celkové hodnotě 10 miliard korun, kterými měla společnost HCMW zaplatit kupní cenu, a nejsou známy bližší okolnosti ohledně investic společnosti HPH v souvislosti s privatizací v Ázerbajdžánu, v Rusku, apod. Bez těchto údajů a dokumentů nelze kvalifikovaně posoudit objem skutečného majetku, který bude možné po vypořádání závazků společnosti HPH použít k rozdělení akcionářům jako případný likvidační zůstatek. Přitom vezmou-li se v úvahu pouze směnky v hodnotě 10 miliard korun, připadá jako podíl na likvidačním zůstatku na jednu akcii společnosti HPH částka přibližně 620 korun.

Členové představenstva společnosti HPH podali jménem společnosti žaloby k Městskému soudu v Praze, ve kterých se domáhají vydání směnečného platebního rozkazu ze směnek vystavených společností HCMW ve prospěch společnosti HPH, znějících na částku 5,4 miliard a 4,5 miliardy korun. Ze žaloby vyplývá, že ze směnky na 4,5 miliardy korun bylo již částečně plněno a žalobce tak uplatňuje nárok na plnění ve výši 732 milionů korun.

Podle písemného sdělení Zdeňka Častorála byla pohledávka ze směnky znějící na částku 5,4 miliardy korun zároveň uplatněna před Městským soudem v Praze v řízení o vydání směnečného platebního rozkazu společností PACIFIC ALLIANCE BANCORP, INC. (dále jen PAB) se sídlem v USA. Touto společností byla před týmž soudem uplatněna i jiná směnka vystavená společností Oily Rock Group Ltd. ve prospěch společnosti HPH znějící na částku 9,9 miliardy korun. Podle uvedených směnečných žalob byly údajně prvopisy směnek uplatňovaných společností PAB touto společností předloženy a nyní se nacházejí v depozitu Městského soudu v Praze.

Nakládání s majetkem společnosti

V lednu roku 2001 vydal Městský soud v Praze na základě návrhu likvidátora předběžné opatření, kterým uložil členům představenstva společnosti HPH zákaz nakládání se směnkami, s nemovitostmi společnosti specifikovanými v rozhodnutí soudu a s majetkovými hodnotami společnosti HPH v Ázerbajdžánské republice a v Ruské federaci a uzavírání smluv ohledně kupónových knížek vydaných pro účely privatizace v těchto zemích, jakož i uzavírání smluv o správě majetku v těchto zemích.

Městský soud v Praze v březnu roku 2001 v rámci předběžného opatření uložil, aby se členové představenstva společnosti HPH zdrželi jakéhokoli nakládání s prostředky na účtu společnosti HPH a uložil jim, aby se zdrželi jakéhokoli nakládání jménem společnosti HPH s nemovitostmi specifikovanými v rozhodnutí. Výše uvedená usnesení byla potvrzena Vrchním soudem v Praze.

Dále městský soud v Praze nařídil předběžné opatření, podle něhož členové představenstva společnosti HPH Drahomír Ziegler, Tomáš Ševčík, František Maňák, Luděk Černý a Josef Nový nesmí bez předchozího souhlasu likvidátora Zdeňka Častorála uzavírat za společnost HPH smlouvy, zejména mandátní, kupní a nájemní, které by obsahovaly majetkové závazky pro HPH.

Podle zjištění Komise pro cenné papíry (dále jen Komise) odpírali členové statutárních orgánů společnosti HPH Zdeňkovi Častorálovi přístup k účetním dokladům potřebným pro činnost likvidátora a k řádnému průběhu likvidace. I přes rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze členové statutárních orgánů společnosti HPH požadované dokumenty likvidátorovi nepředali. Likvidátor proto podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 návrh na nařízení výkonu rozhodnutí. Obvodní soud návrhu vyhověl a nařídil výkon rozhodnutí odebráním listin. Likvidátor společnosti HPH není s to bez kompletních dokumentů řádně činit úkony směřující k likvidaci zrušené společnosti a seznámit se s aktuální hospodářskou situací společnosti HPH. Podle údajů dostupných Komisi se účetnictví společnosti HPH v důsledku změn ve statutárních a dozorčích orgánech (podrobněji srov. níže) dostalo v lednu roku 2004 do rukou likvidátora společnosti Častorála. Podle vyjádření předsedy představenstva Karla Staňka se účetnictví díky řadě chybějících údajů doposud nepodařilo zrekonstruovat a představenstvo tudíž nemohlo sestavit řádnou účetní závěrku za rok 2003. Řádná valná hromada společnosti, která má tuto účetní závěrku schválit, neproběhne údajně do poloviny roku, ale zhruba s měsíčním zpožděním.

Nabývání vlastních akcií

Mimořádná valná hromada společnosti HPH přijala dne 16. 8. 2001 a 14. 3. 2002 usnesení o nabytí vlastních akcií za cenu 600 Kč za jednu akcii. Podle usnesení první valné hromady se jednalo o počet nejvýše 20 kusů akcií od každého akcionáře, podle pozdějšího usnesení již o počet až do 150 tisíc kusů akcií od každého akcionáře. Obě výše uvedená usnesení mimořádné valné hromady byla napadena žalobou na vyslovení jejich neplatnosti.

Nabývání vlastních akcií podléhá podmínkám a omezením obsaženým v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a plnění těchto podmínek a omezení podléhá státnímu dozoru Komise. Pokud by byl odkup akcií učiněn v rozporu s uvedenými pravidly, byla by každá takto uzavřená smlouva s akcionářem neplatná, neboť její účastníci by nebyli v dobré víře. Postup by byl navíc zcela v souladu s předběžnými opatřeními soudu, která členům představenstva společnosti HPH zakazují nakládat s majetkem společnosti HPH. Podle poznatků Komise získaných na základě oficiálních informací od příslušných útvarů Policie České republiky mohly finanční prostředky určené k výplatě akcionářům pocházet z výnosů z trestné činnosti. Tyto informace vyplývají z usnesení Úřadu vyšetřování pro Českou republiku, odboru pro vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, kterým vyšetřovatel se souhlasem státního zástupce zakázal jakékoli nakládání s finančními prostředky ve výši 20 milionů amerických dolarů uloženými na účtu vedeném Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice.

Komise upozornila akcionáře HPH, že zákaz převodů akcií stále trvá a vztahuje se na uzavírání všech smluv, jejichž předmětem jsou akcie společnosti HPH. Smlouvy uzavírané mezi akcionáři a společností HPH na základě usnesení výše uvedených valných hromad společnosti jsou v rozporu se zákonem a jako takové od počátku neplatné. Akcionáři by proto takové smlouvy neměli vůbec uzavírat, neboť jim hrozí, že získané finanční prostředky budou muset vrátit. V této souvislosti podala Komise na členy představenstva trestní oznámení.

Ve výroční zprávě společnosti HPH za rok 2001 ze dne 22. 12. 2003 představenstvo společnosti konstatuje, že záměry schválené valnou hromadou týkající se vlastních akcií v letech 2001 a 2002 nebyly realizovány na základě zásahu Komise. Celkově byly vyplaceny zálohy 3867 drobným akcionářům v celkové výši 40,5 milionu korun. Platnost smluv o odkupu vlastních akcií, podle nichž byly zálohy vypláceny, skončila v červnu 2003. Akcionářům vyplacené částky na základě smluv se tak staly pohledávkami společnosti HPH za akcionáři. Část těchto pohledávek vůči akcionářům ve výši 575 tisíc amerických dolarů údajně přešla na Trust v souvislosti s výplatou podílů akcionářům HPH.

Trust

Podle dohody o vytvoření trustu ze dne 22. 12. 2002 nazvané "The HPH Settlement" zřídila společnost HPH Cayman Limited tzv. trust, který tvoří prostředky ve výši 114,5 milionů amerických dolarů, přičemž jako správce trustu (tzv. trustee) byla určena společnost Daventree Trustees Limited (dále jen DTL). Osoby oprávněné čerpat prostředky z trustu (tzv. beneficiaries) jsou akcionáři společnosti HPH. Akcionáři HPH byli představenstvem společnosti HPH vyzváni, aby vůči trustu své právo uplatnili.

Dne 12. 12. 2002 a 10. 3. 2003 podali členové představenstva společnosti HPH jménem společnosti u Městského soudu v Praze návrh na vydání předběžného opatření, ve kterém se dožadují, aby soud uložil společnosti Daventree Resources Limited, aby se zdržela výplaty jakékoli finanční částky patnácti kyperským společnostem uvedeným v žalobě, které jsou akcionáři HPH, a aby soud zakázal těmto osobám uplatnit práva vyplývající z výše uvedené smlouvy "The HPH Settlement".

Podle údajů uvedených v pololetní zprávě za 1. pololetí roku 2003, která byla Komisi předložena dne 31. 7. 2003, bylo správci trustu č. 1 předáno více než 51 tisíc žádostí podílníků, kterým bylo dohromady vyplaceno více než 24,5 milionů amerických dolarů. Dále z pololetní zprávy vyplývá, že dne 6. 2. 2003 byl založen trust č. 2, ve kterém byla soustředěna aktiva společnosti Daventree Resources Ltd. investiční povahy. Jeho cílem je údajně zpeněžit investice a podíly vyplatit akcionářům HPH.

Zmíněné trusty byly podle vyjádření představenstva HPH založeny proto, aby bylo možné vyplatit akcionářům společnosti HPH finanční prostředky, které se měly být akcionářům společností vyplaceny v souvislosti s odkupem vlastních akcií. Odkup však, vzhledem k zákazu převodů akcií společnosti HPH, nebylo možné uskutečnit.

Statutární a dozorčí orgány HPH

Nejasná situace trvá ve vztahu k volbě statutárních a dozorčích orgánů HPH. Dne 2. 4. 2003 rozhodl Vrchní soud v Praze o neplatnosti usnesení valné hromady konané dne 10. 1. 2001, která kromě rozhodnutí o zrušení vstupu do likvidace provedla volbu JUDr. A. Klimeše a JUDr. M. Šancové jako členů představenstva, a dále pravomocně zamítl návrh na zápis členů představenstva do obchodního rejstříku.

Městský soud v Praze rozhodl o neplatnosti usnesení náhradní valné hromady konané dne 19. 6. 2002, kde bylo zvoleno představenstvo společnosti ve složení Ing. T. Ševčík, JUDr. F. Maňák, Ing. D. Ziegler, L. Černý a Mgr. J. Nový.

Náhradní valná hromada společnosti HPH konaná dne 12. 10. 2003, kterou i přes předběžné opatření Krajského soudu v Hradci Králové, po odvolání ho Vrchní soud v Praze zamítl, svolal jediný člen dozorčí rady Matějka, rozhodla o odvolání Ševčíka, Maňáka, Zieglera, Černého a Nového z funkce členů představenstva a Matějky, JUDr. Podzimka a JUDr. Sainerové z funkce členů dozorčí rady. Novými členy představenstva byly zvoleni JUDr. Cabalka, Husník, Černý, Matějka, Punar, členy dozorčí rady RNDr. Kaňovský, Sedláček a Staněk.

Vrchní soud v Praze rozhodl o odvolání žalovaného Pavla Matějky proti výše uvedenému předběžnému opatření (kterým Matějkovi uložil, aby se bez souhlasu dozorčí rady zdržel jednání a předsedání náhradní valné hromady svolané na 12. 10. 2003 a aby uveřejnil oznámení, že se náhradní valná hromada nekoná) tak, že změnil usnesení soudu prvního stupně a návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Ševčík zaslal Komisi na podzim roku 2003 notářsky ověřenou kopii usnesení Krajského soudu v Praze, kterým se ukládá Punarovi a Cabalkovi, aby se zdrželi veškerých jednání a úkonů jménem společnosti HPH. Toto bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu ze dne 16. 2. 2004. Dále Ševčík zaslal Komisi kopii usnesení Městského soudu v Praze, kterým se Matějkovi, Cabalkovi, Husníkovi, Černému a Punarovi ukládá, aby se zdrželi veškerých jednání jménem společnosti HPH a Staňkovi, Kaňovskému a Sedláčkovi, aby se zdrželi veškerých jednání a úkonů, které příslušejí členům dozorčí rady. Toto usnesení bylo usnesením Vrchního soudu v Praze bylo změněno tak, že se návrh na předběžné opatření vůči Matějkovi, Cabalkovi, Husníkovi, Černému, Punarovi, Kaňovskému a Sedláčkovi zamítá. Vzhledem k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2003 o neplatnosti usnesení náhradní valné hromady konané dne 19. 6. 2002, kde bylo zvoleno představenstvo společnosti ve složení Ševčík, Maňák, Ziegler, Černý a Nový, a usnesení valné hromady ze dne 12. 10. 2003, která rozhodla o odvolání stávajícího představenstva a dozorčí rady a volbě nových členů, zůstává situace kolem členů představenstva a dozorčí rady společnosti HPH velmi nepřehledná.

Výroční zprávy společnosti HPH

Výroční zpráva za rok 1997 – zpráva auditora

Auditor společnost HZ Praha, s.r.o. (dále jen „HZP“) konstatuje, že rozhodující transakcí byl prodej aktiv zahraničnímu investorovi v rámci veřejné obchodní soutěže. Auditor konstatoval, že podmínky veřejné obchodní soutěže byly likvidátorem společnosti dodrženy. Ze zprávy o ocenění aktiv společnosti Daventree Ltd. vyplývá, že ocenění se pohybuje výrazně pod úrovní vykazovaných účetních cen. Z tohoto důvodu považoval auditor dosaženou prodejní cenu za přiměřenou.

Výroční zprávy 1998 – 2000 – zprávy auditora

Auditor, kterým je společnost HZP, se od roku 1998 odmítá vyjádřit k ocenění pohledávky za společností HCMW, neboť se mu nepodařilo získat důvěryhodné informace týkající se této pohledávky. Nemohl proto posoudit ani její reálnou návratnost.

Podíl ve společnosti Daventree Resources Ltd

K nepřehlednosti hospodářské situace společnosti HPH významně přispívá skutečnost, že rozhodující složku jejích aktiv tvoří majetkový podíl ve společnosti Daventree Resources Limited (exaktní ocenění není k dispozici). Akcie společnosti byly poskytnuty společností Daventree Ltd.jako zástava pro případ nesplnění směnečného závazku směnečným dlužníkem, kterým je společnost Harvard Capital Management (Worldwide) Limited na základě smlouvy o prodeji veškerého majetku společnosti HPH.

Z neauditované výroční zprávy společnosti HPH za rok 2001 vyplývá, že v roce 2001 mělo podle tvrzení představenstva HPH proběhnout fyzické převzetí zástav z majetku firmy Oily Rock, reprezentované privatizačními kupóny a opcemi ázerbajdžánské kupónové privatizace, a dále že byla realizována rozhodující část zástav za neproplacené směnky. Realizací této části zástav získala společnost HPH 100% majetkový podíl ve společnosti Daventree Resources Limited. Ovládnutím této společnosti byl získán 25% podíl ve společnosti Kantupan Holdings Co. Ltd.

Podle zprávy auditora HZP k účetní závěrce společnosti HPH za rok 2001 (jedná se o jinou verzi účetní závěrky, než která byla jako součást výroční zprávy společnosti HPH za rok 2001 předložena Komisi) auditor poukazuje na nesrovnalosti týkající se vykázání akcií společnosti Daventree Resources Limited. Dále se v této zprávě zmiňuje klíčová položka výkazů společnosti Daventree Resources Limited, kterou je 25% podíl ve společnosti Kantupan, oceněný částkou ve výši téměř 154,5 milionů amerických dolarů. V této souvislosti společnost HZP ve své zprávě uvádí, že je nutné doložit auditované účetní výkazy společnosti Kantupan. Ze skutečností uvedených ve zprávě pro představenstvo společnosti HPH vyplývá, že situace kolem stavu majetku společnosti HPH vzhledem k pohledávce za společností HCMW zajištěné podle tvrzení představenstva společnosti HPH zástavním právem k akciím společnosti Daventree Resources Limited je velmi nejasná a že výkaznictví společnosti HPH nepodává skutečný obraz o stavu jejího hospodaření.Výroční zpráva za rok 2002 doručená Komisi dne 29. 4. 2003 je označena jako předběžná, přičemž její součástí je neauditovaná účetní závěrka, předběžná příloha k účetní závěrce a textová část. Podle informací Komise se v zákonném termínu (tj. ke 30. 6. 2003) nekonala řádná valná hromada společnosti HPH, která má podle příslušných právních předpisů projednat a schválit řádnou účetní závěrku.

Dne 5. 1. 2004 doručilo představenstvo společnosti HPH (v čele s Ševčíkem) Komisi výroční zprávu za rok 2002 ze dne 22. 12. 2003 včetně zprávy auditora k účetní závěrce. Představenstvo společnosti konstatuje, že v rámci účetní závěrky byla vytvořena opravná položka ke směnečné pohledávce ve výši rozdílu mezi nominální hodnotou směnek a oceněním společnosti Daventree Resources Ltd. v úrovni účetní hodnoty čistého obchodního majetku vyplývající z auditu účetní závěrky k 30. 6. 2002. V důsledku této účetní operace byl výrazně ovlivněn hospodářský výsledek za rok 2001, což ve svém důsledku představovalo celkovou účetní ztrátu 3,7 miliard korun. Představenstvo společnosti HPH poukazuje na skutečnost, že vklad aktiv dceřiné společnosti do 1. a 2. trustu představuje snížení účetní hodnoty dceřiné společnosti, a tím výrazné snížení hodnoty čistého obchodního majetku Daventree Resources Ltd. Disponibilní zdroje společnosti HPH použitelné k úhradě ztráty nedosahují úrovně, která by zajišťovala možnost úhrady ztráty v takové výši, aby neuhrazená ztráta nepřesáhla polovinu základního kapitálu. Jedná se tudíž o vnik povinnosti podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku.

Ze zprávy auditora HZP k účetní závěrce společnosti HPH za rok 2002 sestavené ke dni 22. 12. 2003 vyplývá, že auditor nezjistil žádné významné nedostatky v části, která se netýká majetku zahraniční dceřiné společnosti Davetree Resources Ltd. Cyprus. Auditor má nicméně výhrady k ocenění výše majetkové účasti společnosti HPH v zahraniční dceřiné společnosti Davetree Resources Ltd. Neauditovaná účetní závěrka společnosti Daventree Resources Ltd. obsahuje výčet transakcí uskutečněných v roce 2003 v celkové výši 1,433 miliard korun snižujících majetek této společnosti. Kvantifikace důsledků těchto transakcí však z účetní závěrky nevyplývá. Auditor konstatuje, že HPH by měl o tuto částku v účetní závěrce za rok 2002 snížit hodnotu aktiv (a vlastního kapitálu). Auditor dále uvádí, že tato částka může být zpřesněna po obdržení zprávy auditora společnosti Daventree Resources Ltd.

Účetní závěrka za rok 2002 ze dne 22. 12. 2003 byla schválena náhradní valnou hromadou společnosti HPH konanou dne 4. 2. 2004 svolanou představenstvem společnosti v čele s Ševčíkem (odvolaného však valnou hromadou konanou dne 12. 10. 2003). Valná hromada současně pověřila představenstvo, aby s cílem uhradit minulé ztráty připravila návrh na jejich úhradu snížením základního kapitálu společnosti.

Náhradní valná hromada společnosti HPH konaná dne 29. 4. 2004 (svolaná představenstvem zvoleným na valné hromadě ze dne 12. 10. 2003) ovšem rozhodnutí náhradní valné hromady ze dne 4. 2. 2004 zrušila v rozsahu, ve kterém byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2002 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku. Tato valná hromada dále přijala zejména následující rozhodnutí: zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 13. 12. 2002, kterým byla schválena roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2001 a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku; zrušení rozhodnutí náhradní valné hromady konané dne 16. 12. 2002, kterým byla provedena volba členů představenstva společnosti: Ing. Tomáše Ševčíka, JUDr. Františka Maňáka, Ing. Drahomíra Zieglera, Mgr. Josefa Nového a Luďka Černého. Valná hromada dále konstatovala, že podstatná část finančních prostředků a hmotného majetku byla v rozporu s ustanovením §193 odstavec 2 obchodního zákoníku převedena mimo tuto společnost na tzv. trust č.1 a trust č.2. a vyzvala společnost Daventree Trustees Ltd., Ing. Borise Vostrého, Ing. Tomáše Ševčíka a Juraje Širokého k neprodlenému převodu těchto finančních prostředků a hmotného majetku do České republiky, pod přímou kontrolu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. –v likvidaci. Valná hromada konstatovala, že bere na vědomí zprávu likvidátora k aktuální finanční situaci ve společnosti, včetně informace o započaté rekonstrukci účetnictví HPH za minulá období a podporuje úsilí likvidátora k převedení veškerého hmotného a finančního majetku patřícího HPH do ČR pod kontrolu akcionářů HPH. Podle vyjádření valné hromady přetrvávají v účetnictví společnosti dlouhodobě vážné nedostatky, které vznikly v důsledku neoprávněného a netransparentního nakládání bývalých členů představenstva s majetkem společnosti. Valná hromada doporučila představenstvu, aby v součinnosti s likvidátorem neprodleně poté, co nechá posoudit odpovědnost konkrétních osob za stav majetku společnosti, zvážilo rovněž kroky, které bude třeba učinit vůči těmto odpovědným osobám, a dále v součinnosti s likvidátorem provést úplnou revizi stavu soudních sporů, popř. obdobných řízení a soustředit úsilí na co nejrychlejší a dostatečně účinnou ochranu majetku společnosti. Valná hromada dále odvolala Matějku a Černého z funkce členů představenstva a členem představenstva zvolila Staňka. Funkce člena představenstva se vzdal Punar. Nové představenstvo HPH je tříčlenné a tvoří jej Staněk jako předseda představenstva a dále Cabalka a Husník.

Představenstvo společnosti HPH v čele s Ševčíkem, odvolané náhradní valnou hromadou společnosti HPH dne 12. 10. 2003, doručilo Komisi dne 30. 4. 2004 "zprávu emitenta registrovaných cenných papírů za rok 2003". V jejím úvodu je konstatováno, že vzhledem k nejasné právní situaci v orgánech společnosti byla předkládaná zpráva vyhotovena na základě neúplných informací a podkladů, nejedná se tudíž o výroční, ale pouze prozatímní zprávu emitenta. Tato zpráva není ověřena auditorem. Kromě výše uvedených údajů vyplývajících již z výroční zprávy za rok 2002 ze dne 22. 12. 2003 se bývalé představenstvo společnosti odvolává na nejasnosti ve vztahu k volbě statutárních a dozorčích orgánů HPH. Podle jeho názoru není ani jedna ze sporných stran schopna v současné době zajistit kontinuitu vedení účetnictví.

Nově zvolený předseda představenstva HPH Staněk oznámil (deník Právo, 28. 5. 2004), že řádná valná hromada společnosti neproběhne do poloviny roku, ale zhruba s měsíčním zpožděním. Důvodem je stav účetnictví, které se údajně dostalo do rukou likvidátora společnosti Častorála až v lednu 2004 a doposud se jej nepodařilo zrekonstruovat. Díky řadě chybějících dokumentů nemohlo představenstvo doposud sestavit řádnou účetní závěrku za rok 2003.

Kroky Komise v případu HPH:

 • 5. 2. 2001 - rozhodnutí Komise ve věci zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne 8. 2. 2001.
 • 7. 8. 2001 - rozhodnutí Komise o prodloužení zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne 9. 8. 2001.
 • 7. 2. 2002 - rozhodnutí Komise o dalším prodloužení zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne 10. 2. 2002.
 • 8. 11. 2002 - rozhodnutí Komise o dalším prodloužení zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne12. 11. 2002.
 • 13. 8. 2003 - rozhodnutí Komise o dalším prodloužení zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne 16. 8. 2003.
 • 16. 2. 2004 - oznámení o zahájení správního řízení a rozhodnutí o předběžném opatření č. j. 10/E/1/2004/1
 • rozhodnutí Komise č.j. 10/E/1/2004/4 o zastavení řízení
 • oznámení o zahájení správního řízení a rozhodnutí o předběžném opatření
 • Komise podala dne 22. 11. 2001 pod č. j. 45/Trk/1/2001 trestní oznámení na členy představenstva společnosti HPH pro podezření ze spáchání trestné činnosti (trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí) v souvislosti s výkupem akcií společnosti HPH přes zákaz Komise. Trestní oznámení bylo odloženo.
 • Komise zahájila správní řízení s kyperskými společnostmi – akcionáři HPH ve věci možného porušení oznamovací povinnosti, kterého se mohli dopustit tím, že v zákonné lhůtě, tj. do 1. 7. 2001, neoznámili společnosti HPH, Komisi a Středisku cenných papírů skutečnost, že jako osoby jednající ve shodě disponují podílem na hlasovacích právech spojených s akciemi cílové společnosti v rozsahu převyšujícím 5 %.
 • Podle rozhodnutí Komise se společnosti Elobelium Trading Co. Ltd., Calutta Holdings Co. Ltd. a Worryco Holdings Co. Ltd. dopustily porušení oznamovací povinnosti, neboť v zákonné lhůtě, tj. do 2.7.2001, neoznámily společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se sídlem Ohradní 65, Praha 4 - Michle, IČ 44269595, Komisi a Středisku cenných papírů skutečnost, že společně s dalšími osobami jednajícími ve shodě disponuje podílem ve výši 24,91 % na hlasovacích právech spojených s akciemi cílové společnosti k datu 1. 1. 2001.
 • Správní řízení se společnostmi Likeit Holdings Co. Ltd., Siocaco Holdings Co. Ltd., Keyran Holdings Co. Ltd. a Frabrand Holdings Co. Ltd. ve výše uvedené záležitosti bylo zastaveno, neboť se nepodařilo prokázat porušení oznamovací povinnosti.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-43
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Další kroky komise v kauze Harvardů

18. 6. 2004 | Simona Ely Plischke

Další kroky komise v kauze Harvardů

Komise pro cenné papíry včera učinila důležitá rozhodnutí týkající se Harvardského průmyslového holdingu, kromě jiného zrušila zákaz převodu akcií. V příloze článku najdete i přehlednou... celý článek

Partners Financial Services