Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Opravte si panelák za státní a evropské peníze

| rubrika: Bydlení | 23. 3. 2007 | 15 komentářů
Opravte si panelák za státní a evropské peníze
Bydlíte v paneláku starším než zhruba 30 let? Pak vězte, že svoje "nejlepší léta" má váš dům již dávno za sebou a že je nejvyšší čas do něj investovat. Kde ale vzít statisíce či dokonce milióny? Možným řešením samozřejmě je si peníze na opravu půjčit, ovšem byl by hřích zároveň nevyužít některou ze státních dotací. Přinášíme vám jejich aktuální přehled, letos poprvé podala českým panelákům pomocnou ruku také Evropská unie. A pozor, program Ministerstva pro místní rozvoj pro obce končí už 30. března!

Panelové domy, lidově zvané paneláky, tvoří zhruba třetinu českého bytového fondu. Většina z nich byla postavena v 60. až 80. letech minulého století s cílem rychle řešit bytovou krizi. Ačkoli paneláky byly postaveny rychle a levně, bylo to logicky na úkor kvality stavby. Nekvalitní stavební technologie spolu se zanedbávanou údržbou, odkládáním potřebných oprav i samotným stářím domů (paneláky byly projektovány pro životnost přibližně 40 let) vedly k tomu, že v současnosti je řada sídlišť v dezolátním stavu.

Revitalizace je tak často nezbytnou podmínkou prodloužení životnosti a obyvatelnosti panelového domu. Bohužel se jedná o finančně náročnou záležitost, na kterou peníze ve fondu oprav obvykle nestačí. Stát však přijal určitou spoluzodpovědnost za panelové domy, a pokud se jeho majitelé rozhodnou situaci řešit úvěrem u banky či stavební spořitelny (viz Aby nám paneláky nespadly na hlavu), mohou využít některý z programů na podporu oprav. Jaké možnosti se nabízí?


Program Panel


Paneláky již mají svá nejlepší léta za sebou.

Cílem tohoto programu, který v ČR "běží" již od listopadu 2001, je usnadnit městům a obcím, ale i bytovým družstvům či společenstvím vlastníků jednotek financování oprav a modernizací panelových domů. Program Panel obsahuje tři základní nástroje podpory:

 1. umožnit získání úvěru na opravu domu (bankovní záruka za úvěr),
 2. usnadnit splácení přijatého úvěru (dotace na úhradu úroků),
 3. nabídnout odborně technickou pomoc (pomoc zahrnuje 15 položek od informací o charakteristických vadách panelových domů a doporučených způsobů jejich opravy až k seznamům odborných projektantů a dodavatelů, všechny činnosti najdete zde).

Záruky poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) vlastním jménem, dotace poskytuje ČMZRB jménem Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) a celkem 28 poradenských a informačních středisek  (jejich seznam najdete zde) kromě pomoci žadatelům také k žádostem vystavuje stanoviska.

Bankovní záruka

Žadatelům o úvěr, kteří nemají dostatečné zajištění, ČMZRB nabízí bankovní záruku až do výše 80 % nesplacené jistiny úvěru. Záruka žadateli usnadní získání úvěru a zvýší jeho bonitu, což se může pozitivně promítnout i do výše úrokové sazby. Záruky ČMZRB běžně poskytuje až do výše 30 miliónů Kč na celou dobu splácení úvěru. ČMZRB akceptuje zajištění úvěrující banky a nepožaduje další zajištění. Na jeden projekt (stejné druhy oprav) lze poskytnout záruku jen jednou k jednomu úvěru. Poplatek za posouzení žádosti o záruku činí 1 400 Kč + 0,1 % z hodnoty záruky.

Dotace na úhradu úroků

Dotace odpovídá snížení úroku z úvěru až o 4 % p.a., nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby. Limit podpory je současně stanoven na 5 500 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě. Základem pro výpočet je počáteční výše úvěru, úroková sazba a datum konečné splatnosti úvěru. Dotace se vyplácí postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však 15 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Poplatek za posouzení žádosti o dotaci činí  1 400 Kč.

V obou případech musí panelový dům i žadatel o záruku či dotaci programu Panel splnit hned několik podmínek:

 • panelový dům se musí nacházet na území České republiky,
 • panelový dům musí být postaven v některém z typizovaných konstrukčních soustav (viz Seznam typizovaných soustav),
 • dodavatel opravy stavby musí mít certifikován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 nebo EN ISO 9001,
 • nejméně 50 % z výše úvěru musí být určeno na financování tzv. podporovaných oprav (viz Seznam oprav),
 • k žádosti musí být přiloženo stanovisko některého z poradenských a informačních středisek (viz výše),
 • žádost musí být podána před zahájením staveních prací, před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení a v případě dotací navíc nejpozději do 6 měsíců od uzavření úvěrové smlouvy.

Podporovaný úvěr může poskytnut banka či stavební spořitelna, může být v české, ale i cizí měně. Nerozhoduje typ úrokové sazby ani způsob splácení,  ČMZRB či SFRB však musí být doložena výše úvěru, úroková sazba a datum splatnosti úvěru.

Oproti loňskému roku se program Panel musel přizpůsobit evropské legislativě. Jednou ze změn je, že nově se bude na příjemce podpory pohlížet jako na podnikatele. Podpora je poskytována ve svou režimech:

 • podpora malého rozsahu (v režimu de minimis - limit daný předpisem EU, podle kterého podpora poskytnutá jednomu příjemci nesmí překročit objem 100 000 eur během tříletého období) se vztahuje jen na úhradu nákladů na doporučení poradenského a informačního střediska,
 • podpora vymezená intenzitou veřejné podpory, tj. poměrem mezi hrubým ekvivalentem podpory a celkovými investičními náklady na opravu a limity se liší podle typu podnikatele (malý 35 %, střední 25 %, velký 15 % - kritéria jsou součástí přílohy programu Panel).

Veškeré další informace včetně formulářů žádostí najdete na webu ČMZRB (profil, názory). V loňském roce poskytla banka z Programu Panel 277 záruk za 1,17 mld. Kč a jménem SFRB pak 839 dotací na úroky z úvěrů za 1,3 mld. Kč. Na Program Panel má SFRB v letošním rozpočtu 700 mil. Kč. Na podporu oprav havarijních stavů panelových domů (viz odstavec Dotace na opravy) bylo vyčleněno 130 mil. Kč. Podle slov Jana Wagnera, ředitele SFRB, však tyto peníze vzhledem k nynějšímu rychlému rozvoji oprav a rekonstrukcí panelových bytových domů nebudou stačit. Proto Jiří Čunek, ministr pro místní rozvoj, navrhuje jejich navýšení formou přesunů v rámci výdajové části rozpočtu SFRB. Jeho návrh bude v nejbližších týdnech projednávat Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Poslanecká sněmovna.


Dotace na opravy

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytuje od dubna 2006 vlastníkům panelových domů a bytů (tzn. opět městům, obcím, bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek) dotace na úhradu části nákladů spojených s opravami panelového domu v havarijním stavu. Tyto peníze jsou určeny výhradně pro opravy a sanace vážných závad na konstrukci panelového domu - stavební úřad musí vydat pravomocné nařízení o provedení neodkladných zabezpečovacích prací. Dotaci SFRB poskytuje nejpozději před ukončením oprav, a to do výše 40 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 000 Kč na 1 byt v panelovém domě.

Podmínkou poskytnutí dotace je, aby dům byl postaven v letech 1950-1990 v některé z typizovaných konstrukčních soustav. Technické řešení oprav včetně příslušné dokumentace  musí být zpracováno autorizovaným technikem či inženýrem pro obor pozemní stavby. Opravy musí být provedeny v souladu s technickým řešením oprav a musí být ukončeny do 2 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace se čerpá na základě neproplacených faktur. Následně musí příjemce nejpozději do 6 měsíců od ukončení oprav předložit SFRB seznam prací a dodávek, které se týkají provedených oprav, a faktury dokládající vynaložené náklady na tyto opravy. Dotaci nelze poskytnout na stejnou konstrukční část panelového domu opakovaně, ale na jinou opravu stejného domu ano.

Podle Jana Wagnera lze na panelové domy využít i programy na opravy a modernizaci bytových domů či na podporu bydlení mladých, těm jsme se věnovali v článku Co všechno nabízí státní podpora bydlení).

Pro obce Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypsalo program Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2007, termín uzávěrky je však již 30. března 2007.


Peníze z Evropské unie

Letos poprvé je možné na regeneraci českých panelových domů využít také evropské peníze, a to v rámci tzv. Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 3.3. Zlepšení prostředí v sídlištích (panelových i ostatních "problémových" sídlišť). Program zahrnuje nejen opravy samotných domů (opravy statických poruch, střech, fasád, schodištní, výtahů, vstupů, technických zařízení, zlepšení energetické úspornosti při vytápění), ale také úpravy veřejných prostranství (parků, chodníků, dětských hřišť, veřejného osvětlení apod.). V rámci IOP bylo vyčleněno asi 770 miliónů Kč ročně. Pro srovnání český stát na podporu bydlení ročně vydává kolem 25 miliard Kč, více než polovinu těchto peněz však "spolkne" podpora stavebního spoření (v roce 2006 to bylo něco přes 15 miliard Kč).

Program Zlepšení prostředí v sídlištích bude další možností, jak získat peníze na regeneraci sídlišť. Zatím ale ještě nebyl vyhlášen, česká vláda jej schválila teprve 28. února a nyní čekáme na vyjádření Evropské komise – jde o peníze z evropské pokladny. Podle MMR lze předpokládat ještě drobné změny.

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.

Bydlíte v zrekonstruovaném paneláku? Jakým způsobem byla rekonstrukce financována? Využili jste některou z výše zmíněných podpor? Jsou podle vás dostatečně, nebo by měl stát na paneláky dávat víc peněz?

 • RSS
 • Kindle
 • Poslat e-mailem
 • Vytisknout

Líbil se vám článek?

-3
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 4. 2007 12:53

Pro rekonstrukci či modernizaci panelového domu ve vlastnictví bytového družstva nebo SVJ můžete použít program PANEL, zde můžete využít státní dotaci.

Reagovat

 

+87
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 29. 03. 2007 10:30)

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 4. 2007 13:23

Pro rekonstrukci výtahu z využitím programu PANEL budete potřebovat:
- projektovou dokumentaci navrhovaných oprav,
- podbobný položkovový rozpočet,
- doklady o podlahové ploše bytů v domě,
- vyjádření PIS,
- úvěrovou smlovou.

Reagovat

 

-29
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 25. 03. 2007 17:01)

Další příspěvky v diskuzi (15 komentářů)

24. 9. 2007 | 13:56

Pomocná je jen do pátý třídy... více

17. 7. 2007 | 9:43

Kde je sehnat, to nevím. Vím ale, že by ses měl vrátit do školy, neboť tvé pravopisné schopnosti jsou na úrovni 7. třídy pomocné, analfabete. více

18. 4. 2007 | 7:46

Nejde o nový názor náš ale žádost o názor ostatních jak by se nám dalo pomoci. Chtěli jsme si opravit panelový dům-oslovili jsme stavební spořitelnu o možnost financování.Byl nám poskytnut úvěr který byl podmíněn tím že...více

10. 4. 2007 | 13:23

Pro rekonstrukci výtahu z využitím programu PANEL budete potřebovat: - projektovou dokumentaci navrhovaných oprav, - podbobný položkovový rozpočet, - doklady o podlahové ploše bytů v domě, - vyjádření PIS, - úvěrovou...více

10. 4. 2007 | 12:53

Pro rekonstrukci či modernizaci panelového domu ve vlastnictví bytového družstva nebo SVJ můžete použít program PANEL, zde můžete využít státní dotaci. více

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK