Slovník nejdůležitějších pojmů z oblasti povinného ručení

Bonus
Zvýhodnění pro majitele vozidla (pojistníka), který v průběhu roku neuplatnil žádnou pojistnou událost a nezpůsobil žádnou nehodu.

Česká kancelář pojistitelů
Je samostatnou organizací pojistitelů, poskytujících povinné ručení. Především spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění, zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v mezinárodní Radě kanceláří, vede příslušné statistiky atd.

Držitel vozidla
Je osoba (firma) zapsaná do technického průkazu.

Garanční fond
Je fond České kanceláře pojistitelů a tvoří jej především příspěvky pojistitelů. Z Garančního fondu se za přesně vymezených podmínek poskytuje plnění poškozenému za: škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti; - škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže hradit tuto škodu; škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním pojištěním; škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění, a další.

Hraniční pojištění
Týká se jen cizozemských řidičů, kteří nemají platnou zelenou kartu vydanou pojišťovnou jiného státu nebo jejich odpovědnost v ČR není zaručena Kanceláří pojistitelů jiného státu. Jejich povinností je uzavřít s Českou kanceláří pojistitelů pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti. Uzavírá se na dobu pobytu cizozemského vozidla na území ČR, nejméně však na dobu 15 dnů.

Kategorizace vozidel
Na jejím základě se podle obsahu motoru vozidla, jak je zapsán v technickém průkazu vozidla, určí, do které skupiny patří, a určí odpovídající výše platby povinného ručení. Zákon stanovil, že pro první tři roky platí dosavadní kategorizace, jak ji stanoví vyhláška č. 492/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Limity
Každá pojistná smlouva standardně obsahuje tzv. pojistnou částku, která je nejvyšším možným limitem plnění ze strany pojišťovny. Více viz Pojistné krytí.

Kontrola
Bude ji jako dosud provádět Policie České republiky. Ke splnění povinnosti u sebe musí řidič vozidla mít doklad o pojištění, který mu vystaví jeho smluvní pojišťovna, zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění.

Malus
Je opakem bonusu aje využíván pojišťovnami v případě častého plnění odpovědnosti ke zvýšení pojistného pro takového řidiče. Jeho záměrem není poškodit řidiče nebo majitele vozidla, ale vést k odpovědnějšímu chování na silnici a zabránit zneužívání pojištění odpovědnosti.

Pojistitel
Je pojišťovna s licencí udělenou ČNB. S výjimkami uvedenými v zákoně má pojistitel vůči pojištěnému povinnost za něj nahradit poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody na zdraví nebo usmrcením, škody vzniklé poškozením nebo zničením věci, jakož i škody vzniklé odcizením nebo ztrátou věci v důsledku nehody, pozbyla-li fyzická osoba možnost ji opatrovat a dále škody mající povahu ušlého zisku a účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastupováním při uplatňování uvedených nároků.

Pojistník
Vlastník motorového vozidla, který uzavře smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s příslušnou pojišťovnou, která má licencované povolení nabízet tento druh pojištění. Vztahují se na něj všechny zákonem stanovené povinnosti a pravidla, která přijal při podepsání smlouvy (tj. všeobecné pojistné podmínky pojistitele).

Pojistné krytí
Pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Zákon stanoví minimální výši krytí pojistného rizika u věcných škod do výše18 miliónů korun a u škod na zdraví do výše35 miliónů korun. Zaniká tím dosavadní neomezené krytí.

Pojištěný
Za pojištěného zákon považuje každou osobu, která bude odpovídat za škodu způsobenou provozem pojištěného vozidla. Toto řešení je nutné, neboť pojistná ochrana se musí vztahovat na kohokoli, kdo provozem pojištěného vozidla způsobí škodu a bude za ni odpovídat. V praxi existuje široká škála případů, kdy vlastník vozidla svěří ať jednorázově či opakovaně vozidlo jiné osobě (otec synovi, prarodiče vnukovi, zaměstnavatel zaměstnanci atd.). Cílem zákona je zabezpečit komplexní pojistnou ochranu pro všechny situace odpovědnosti za škodu.

Poškozený
Za poškozeného zákon považuje kohokoli, kdo prokáže, že mu provozem pojištěného vozidla byla způsobena škoda. Specificky zákon za poškozeného považuje i vlastníka vozidla, jestliže mu byla provozem jeho vlastního vozidla způsobena škoda na zdraví, avšak jen za podmínky, že v době vzniku škody vozidlo řídila jiná osoba. Tato konstrukce umožňuje poskytnout pojistné plnění vlastníkovi vozidla, (tj. tomu subjektu, který je naopak zásadně nositelem odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), jestliže vlastník utrpěl škodu na zdraví a vozidlo řídil jiný člověk. Typicky se může jednat o situaci, kdy syn-řidič veze otce-vlastníka, způsobí nehodu a otec je zraněn.

Sankce
Jsou upraveny přímo novelou zákona o přestupcích tak, že za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti se hrozí pokutou až do výše 20 tisíc korun a zákazem činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku.

Smlouva
Povinné smluvní pojištění odpovědnosti vzniká, na rozdíl od dosavadní praxe, na základě uzavření pojistné smlouvy. Její náležitosti předpisuje zákon a jsou pro všechny pojišťovny shodné. Po jejím uzavření by měl pojistník na místě obdržet doklad o pojištění a na požádání i zelenou kartu pro cesty do zahraničí.

Škody na zdraví
Zákon stanoví pro všechny pojišťovny shodně, že minimální částka, kterou musí krýt v případě škod na zdraví je35 miliónů korun (na každého poškozeného). Další navýšení pojistného krytí je možné, jde ale o individuální rozhodnutí pojišťovny, které vychází z její ekonomické síly.

Územní rozsah
Pojištění se vztahuje na území České republiky nebo cizího státu uvedeného v seznamu ve vyhlášce Ministerstva financí, respektive v zelené kartě.

Věcná škoda
Zákon stanoví pro všechny pojišťovny shodně, že minimální částka, kterou musí krýt v případě škod na majetku je18 miliónů korun. Další navýšení pojistného krytí je možné, jde ale o individuálním rozhodnutím pojišťovny, které vychází z její ekonomické síly.

Zánik pojistné smlouvy
Pojistná smlouva zaniká výpovědí podle zákona 168/99 Sb., a to změnou vlastníka, zničením vozidla, jeho vyřazením z evidence, odcizením, nezaplacením pojistného v určené lhůtě. Skutečnosti rozhodné pro zánik pojistné smlouvy je pojistník povinen sdělit pojistiteli písemně.

Změna pojišťovny
Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu rozhodne v průběhu pojištění změnit pojišťovnu, nic mu v tom nebrání. Musí jen dodržet zákonem stanovenou výpovědní lhůtu.

Zelená karta
Je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla

Kalkulačka povinného ručení

Povinné ručení

Dobré pojištění auta? Spolehlivé krytí za solidní cenu. Ochráníme vaše auto, aniž by to výrazně zatížilo rozpočet. Víme, co děláme.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services