Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Slovník finančních pojmů

Vyhledávání finančních pojmů

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - Ú - V - W - Z - Ž

Absolutní hodnota

Hodnota proměnné bez přihlédnutí k jejímu znaménku (absolutní hodnota kladného čísla je právě toto číslo, absolutní hodnota záporného čísla je toto číslo násobené minus jednou).

Absolutní verze teorie parity kupní síly

Teorie, která se snaží vysvětlit výši měnových kurzů. Vychází z působení zákona jediné ceny. Podle této teorie bude kurz dvou měn tíhnout k takové úrovni, která odpovídá poměru cenových hladin v daných zemích. Tuto úroveň kurzu nazýváme paritou kupní síly.

Absolutní výhoda

Schopnost určité země vyrábět některý výrobek/výrobky nebo poskytovat některou službu/služby s nižšími náklady (tj. s menší spotřebou výrobních faktorů) než jiné země.

Adaptivní očekávání

Očekávání, která se vytvářejí pouze na základě minulé zkušenosti.

Administrativní cena

Cena zjištěná podle cenového předpisu.

Administrativní monopol

Administrativní monopol firma získá, je-li vstup na trh vázán na povolení státu a dá-li stát toto povolení pouze této jedné firmě.

Affinity Card

Platební karta vydávaná organizací společně s jinou organizací. Spoluvydavatel obvykle nabízí držitelům karty zvýhodněné podmínky.

Afilace

Organizační složky podniků působící v zahraničí a nadané samostatnou právní subjektivitou. Jsou zakládány mateřským podnikem s cílem usnadnit podmínky vývozu nebo dovozu. Podléhají právnímu režimu země, v níž sídlí.

Agregace

Seskupování, shlukování dílčích veličin v jeden celek. Agregované veličiny se v ekonomii nazývají veličinami agregátními.

Agregátní nabídka

Souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených k prodeji na trhu v celé ekonomice. Je měřena ukazateli hrubého domácího produktu (HDP) či hrubého národního produktu (HNP). Příčiny růstu agregátní nabídky: klesající výrobní náklady, růst produktivity práce a kapitálu, technologické vlivy, hospodářská politika státu (daňové úlevy). Příčiny poklesu agregátní nabídky: rostoucí výrobní náklady, vliv cen vstupů, stagnace či pokles produktivity práce a kapitálu, technologické vlivy, hospodářská politika státu (zvýšení daní, sezónní vlivy, např. neúroda).

Agregátní poptávka

Souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství všech výrobků a služeb. Příčiny růstu agregátní poptávky: růst důchodů, popř. pokles sklonu k úsporám, podpora spotřeby nebo investic státem (půjčky, daňové úlevy). Příčiny poklesu agregátní poptávky: pokles počtu kupujících, pokles důchodů, popř. růst sklonu k úsporám, omezování spotřeby nebo investic státem (např. zvýšení daní).

Agregátní výdaje

Výdaje čtyř ekonomických sektorů – domácností, firem, veřejného sektoru a zahraničních osob – na zboží a služby v dané zemi. Mají čtyři složky – spotřebu, investice, veřejné výdaje na zboží a služby, a čistý vývoz. Jejich velikost je totožná s velikostí nominálního HDP.

Airbag certifikát

Airbag certifikáty zamezují případným ztrátám do předem definované ochranné hranice. Investoři se současně podílí na všech kurzovních růstech, jako kdyby například přímo plně investovali do podkladového aktiva, nebo mohou dosáhnout participace, která bude velmi blízko 100 procent.

Akcept

Písemné přijetí směnky osobou nebo institucí, na kterou je směnka vystavena. Závazek zaplatit směnečnou částku v den splatnosti majiteli směnky.

Cese

Převod pohledávky na jinou osobu. Používá se například při poskytování úvěru. Dlužník na banku převede svou pohledávku jako záruku za úvěr.

Cestovní šek

Cestovní šek je cenným papírem, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky v něm určené při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených výstavcem šeku.

Ceteris paribus

Za jinak stejných podmínek (latinsky). Uvedená podmínka se často uplatňuje v ekonomických analýzách, kdy se zvažují důsledky jedné nebo několika změn při ostatních okolnostech ponechaných beze změny.

Akcie

Obchodovatelný cenný papír, s nímž jsou spojena práva majitele (akcionáře) podílet se na řízení společnosti (podniku), na zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti. Podíl na zisku se nazývá dividenda. O výši dividendy rozhoduje valná hromada akcionářů. Akcie se dělí na akcie na majitele, které se převádějí při koupi a prodeji pouhým předáním, a na akcie na jméno, k jejichž převodu je potřeba právní akt. Podle rozsahu práv akcionářů se akcie převážně rozlišují na kmenové (obyčejné) a prioritní (přednostní), které zaručují vlastníkům některá zvláštní práva, např. právo na pevnou dividendu bez ohledu na výši zisku společnosti nebo přiznání většího počtu hlasů na jednu akcii. Majitel akcie nemá právo zastupovat nebo řídit společnost ani požadovat vyplacení svého podílu (kromě likvidační kvóty) s výjimkou umořitelných prioritních akcií k určitému datu, může však akcii prodat.

Akcionář

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem podílu (akcie) v akciové společnosti.

Akciová společnost

Právní forma společnosti. Základní jmění je tvořeno akciemi s určitou jmenovitou hodnotou. Firma ručí za porušení závazků celým svým majetkem. Akcionáři za výsledky společnosti neručí – nemusí hradit její ztráty.

Akciové fondy

Fondy investující především do akcií (více než 66 procent majetku fondu). Počítají se mezi rizikovější investice, protože kurzy akcií se poměrně často a někdy i prudce mění, můžou vzrůst i klesnout o desítky procent. dlouhodobě jedny z nejvýnosnějších investičních nástrojů.

Akciové riziko

Akciové riziko – risk on shares: riziko změny (ne nutně jen poklesu) cen akcií.

Akciový trh

Burzovní (burza) nebo mimoburzovní (v Česku RM-Systém, v USA Nasdaq) trh. Obchoduje se na něm s cennými papíry, především s akciemi a dluhopisy, případně s deriváty.

Akcíz

Nepřímá daň uvalovaná na vybrané druhy zboží (alkohol, tabákové výrobky, benzin aj.) vedle jiných nepřímých daní.

Aklamace

Veřejné hlasování, veřejný projev souhlasu.

Akontace

Většinou procentní část ceny zboží či služby, kterou musí klient zaplatit z vlastních prostředků (stojící mimo finanční závazek).

Akreditiv

Platební instrument. Dokument vydaný bankou na základě žádosti zákazníka, ve kterém se banka zavazuje provést platbu, pokud zákazník splní podmínky akreditivu. Používá se ve formě dokumentárního akreditivu především v zahraničním obchodě k proplácení zahraničních směnek. Skýtá záruku jak prodávajícímu, že zboží bude zaplaceno, tak kupujícímu, že výplata bude provedena až po splnění podmínek dodavatelem. Peníze kupujícího jsou při placení akreditivem po určitou dobu vázány na jeho účtu.

Aktivum

Celkový majetek (včetně nehmotných nároků) jednotlivce nebo podniku bez ohledu na způsob jeho získání a financování. Jsou to půda, zařízení, stroje, dopravní prostředky, budovy, zásoby, akcie, pohledávky, patenty a peníze. Aktiva se vykazují jako součet levé strany rozvahy (bilance). Účetnictví rozlišuje aktiva stálá, oběžná a ostatní.

Akumulace kapitálu

Tvorba kapitálu, přeměna peněz v kapitál formou investic, např. vkládání prostředků do výroby, obchodu atd.

Akvizice

Ovládnutí firmy nebo získání zákazníka. Investor získá kontrolní balík akcií nebo hlasovacích práv na jiné společnosti. Akvizicí se označuje také proces získávání zákazníka (návštěva prodejce, telefonní či písemné kontaktování potenciálního zákazníka).

Alikvotní úrokový výnos

Ve skutečnosti se dluhopisy obvykle nekupují přesně jedno období před první kuponovou platbou. Odtud plynou dva problémy. Je ovlivněna doba diskontování u každého cashflow a pro vlastníka dluhopisu denně představuje „nabíhání“ úroků. Kupující dluhopisu platí dohodnutou cenu dluhopisu plus naběhlý úrok neboli alikvotní úrokový výnos.

Demokracie

Vláda lidu. Moderní demokracie existuje na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobod a práv občanů.

Alokace

Přidělování nebo rozmisťování zdrojů (výrobních faktorů), úvěrů, investic. Efektivní alokace zdrojů je výsledkem fungování tržního mechanismu. Signálem pro umístění zdrojů do nejefektivnějších sektorů ekonomiky je jejich cena. Zisk v odvětvích s převisem poptávky přivádí další zdroje a naopak ztráty v odvětvích s převisem nabídky zdroje odvádějí.

Alternativní investice

Umělecké předměty, starožitnosti, známky, mince a jiné podobné předměty. Úspěšné investování do nich je nepoměrně složitější než do cenných papírů. V průměru nevynášejí více než cenné papíry, najdou se ale výjimky.

Alternativní náklady

Lze je chápat jako „cenu“ za uskutečnění vybrané možnosti. Alternativní náklady lze tedy při jakémkoli rozhodování vymezit jako cenu druhé nejlepší varianty, která nebyla realizována.

Altruismus

Nezištné a nesobecké jednání ve prospěch jiných osob. Podle zastánců svobody trhu je ve svém principu neslučitelný s tržním hospodářstvím, kde ekonomický prospěch celé společnosti dosahuje nejvyšších hodnot tehdy, když každý subjekt sleduje co největší vlastní prospěch.

Americké depozitní certifikáty

Americké depozitní certifikáty (ADR) náleží do skupiny GDR. Obchoduje se s nimi pouze na burzách v USA. Nejdříve vznikly ADR a teprve později, kdy se s certifikáty začalo obchodovat mimo USA, se začal používat název GDR. Jejich popularita mezi americkými investory vychází ze skutečnosti, že s ADR se obchoduje stejně jako s americkými akciemi. Podle amerických předpisů probíhá rovněž vypořádání obchodů.

Amortizace

Proces postihující opotřebovávání fixního kapitálu, tedy přenášení hodnoty odpisovaného hmotného, popř. nehmotného investičního majetku do hodnoty (ceny) zboží. Účetně se toto opotřebení vyjadřuje formou odpisů (viz Odpis). Na makroekonomické úrovni představují investice ve výši amortizace fixního kapitálu tu část hrubých investic, kterými se realizuje prostá reprodukce investic. Amortizace znamená též umořování dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.

Analytická evidence

Tvoří ji podrobná evidence jednotlivých druhů hospodářských prostředků. Analytická evidence vzniká rozpisem konkrétního syntetického účtu, jehož obsah podrobně člení.

Analýza efektivity nákladů

Základní princip racionálního ekonomického rozhodování. Výsledky mají odpovědět na otázku, jakým nejlevnějším způsobem lze dosáhnout daného cíle. Podporuje tak rozhodování o výběru relativně nejúspornější varianty. Používá se zejména tehdy, je-li obtížné vyjádřit veškeré účinky v peněžních jednotkách.

Anomálie investiční

Nestandardní investiční situace. Nejžhavějším tuzemským příkladem je přeměna postkuponových investičních a uzavřených podílových fondů na fondy otevřené.

Anticipace

Předjímání, předvídání nějakého jevu. Chování založené na očekávání nějakého jevu nebo skutečnosti vede často k tomu, že tento jev nebo skutečnost opravdu nastanou. Např. zvyšování cen ze strany výrobců či rostoucí poptávka spotřebitelů v důsledku očekávání inflace k této inflaci skutečně povedou, i kdyby pro to jiné důvody neexistovaly.

Anuita

Pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh, zpravidla roční platba. Část anuity tvoří vlastní splátka dluhu (úmor), zbytek připadá na placení úroku. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru. Hodnoty anuit pro různé úrokové míry a různý počet splátek se v praxi zjišťují pomocí úrokových tabulek.

AOS

Automatizovaný obchodní systém. Používá se na Burze cenných papírů Praha ke komplexnímu vypořádání burzovních obchodů.

Apreciace

Zhodnocení tuzemské měny vůči ostatním v systému volně plovoucích kurzů.

Arbitráž

Je-li na různých lokálních trzích rozdílná cena, obchodníci kupují zboží na levnějších trzích a prodávají je na dražších trzích. Proto se prosazuje zákon jediné ceny.

Arbitrážový obchod

Spekulační obchod. Využívá se při něm rozdílů v cenách při nákupu a prodeji v čase nebo na různých trzích.

Aritmetický průměr

Druh střední hodnoty umožňující jednoduché a přehledné srovnávání úrovně zkoumaného jevu u dvou nebo více souborů, jejíž výše je ovlivněna hodnotami sledovaného znaku všech prvků statistického souboru.

Asociace

Sdružení, spojení, společenství.

Asociace leasingových společností ČR

Sdružení hlavních tuzemských leasingových společností. Shromažďuje a analyzuje statistické údaje o leasingu v ČR, komunikuje je, prosazuje společné zájmy leasingových firem.

Asset class (třída aktiv)

Určitá forma majetku. Finanční teorie definovala celkem čtyři třídy aktiv: akcie, pevně úročené cenné papíry, hotovost a nemovitosti. Někdy se jako pátá třída aktiv označují tzv. hedgefunds.

ATM

Automated teller machine (angl.), bankomat

Audit

Ověřování účetních závěrek a výročních zpráv licencovaným subjektem.

Auditing

Prověřování účetnictví a finančního hospodaření firmy. Činnost auditora.

Auditor

Fyzická nebo právnická osoba provádějící nezávislou revizi hospodaření podniku. Ze zákona musí v ČR každoročně projít auditem účetní závěrka každé akciové společnosti.

Aukční režim

Dražba. Přednost má objednávka s „lepší“ cenou (vyšší nákupní, nižší prodejní).

Autarkie

Silný vliv vlády na ekonomiku. Forma hospodářské politiky vlády, jejímž cílem je zajistit nezávislost na ostatních zemích. Zdůvodňuje se argumenty převážně politickými, částečně i hospodářskými. Je v rozporu s objektivní tendencí k prohlubování mezinárodní dělby práce a integrace.

Autorizace

Proces ověřování transakce platební kartou všemi zúčastněnými stranami – obchodníkem, autorizačním centrem; u bankomatů se ověřuje i PIN.

AÚV

Alikvotní úrokový výnos. Úrokový výnos naběhlý mezi počátečním a koncovým datem výnosového období. Představuje proporcionální část ročního úroku.

Aval

Ručení podpisem na směnce nebo šeku ručitelem (avalistou), které zvyšuje důvěryhodnost tohoto cenného papíru.

Averze

Odpor, nechuť vstupovat do rizika. U většiny osob se averze k riziku předpokládá.

Avízo

Návěští, zpráva, oznámení používané v obchodním styku, např. o odeslání zásilky, dokumentů, peněz, otevření akreditivu bankou aj.

Ážio

Rozdíl mezi vyšší tržní (prodejní) a nižší nominální cenou cenných papírů, deviz apod. Kurz měny nebo akcie je „nad pari“. Opakem je disážio, kdy je kurz „pod pari“. Je-li měnový kurz nebo kurz akcie totožný se stanoveným kurzem nebo s nominální hodnotou, nazývá se „al pari“.

Banka

Finanční instituce přijímající vklady a poskytující úvěry. Zisku dosahuje díky poplatkům a úrokovým výnosům – rozdílům mezi úročením vkladů (nižším) a úvěrů (vyšším). Pro vstup na bankovní trh je nezbytná licence centrální banky.

Banka s částečnými rezervami

Udržuje pouze částečné rezervy ke krytí vkladů. Díky tomu může tvořit peníze.

Bankomat (ATM)

Peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty.

Bankomatová karta

Karta, která umožňuje pouze výběr hotovosti z bankomatu a kterou nelze použít k placení za zboží a služby.

Bankovní dohled

Dohled centrální banky nad licencovanými komerčními bankami. Zjišťuje dodržování platných zákonných předpisů.

Bankovní likvidita

Schopnost banky dostát vždy všem svým splatným závazkům. V praxi především schopnost vyplatit vklady klientů.

Bankovní převod

Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

Bankovní rezervy

Zásoby drahých kovů a deviz, kterými je kryto vydávání peněz do oběhu nebo závazky banky.

Bankrot

Úpadek, právní stav, kdy je jedinec prohlášen za nesolventního (neschopného placení).

Barter

Druh kompenzace, výměnný obchod, při kterém se vyměňuje přímo zboží za zboží bez použití peněz nebo jakéhokoliv jiného prostředku placení.

Basket certifikát

Basket certifikáty jsou cenné papíry, které zobrazují hodnotový vývoj akciových košů, tzv. baskets. Do koše vybírá emitent většinou 5 až 20 akcií, a to podle předem stanovených kritérií, jako jsou likvidita, růstové šance nebo tržní kapitalizace.

Báze

Vybrané emise cenných papírů, tvořící burzovní indexy. Kriteriem pro jejich konstrukci je většinou likvidita a tržní kapitalizace.

Bazický bod

Jedna setina z jednoho procenta. Používá se při stanovení úrokové míry.

Benchmark

Srovnávací úroveň. Ve financích se pojem nejčastěji používá při porovnávání výkonnosti podílových fondů.

Bezhotovostní platební styk

Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

Bezhotovostní transakce

Platby bez využití hotových peněz, převody z účtu na účet, platby kartou za zboží a služby.

Bezkuponový dluhopis

Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší, než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis neobnáší kuponové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.

Bezriziková aktiva

Jejich výnos je jistý, bezrizikové jsou například bankovní termínované vklady nebo státní pokladniční poukázky.

Bezriziková výnosová míra

Je zpravidla nižší než u aktiv rizikových, nezahrnuje rizikovou prémii.

Bezúročné období

Období, během kterého neplatíte bance úrok za vypůjčené prostředky použité k bezhotovostním platbám. Využívá se u kreditních karet a je dobou mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.

Běžná cena

Skutečná cena. Ukazatel vyjádřený v běžných cenách je ukazatel ve skutečných cenách daného období. Výraz běžná cena má smysl především pro odlišení ukazatelů v běžných a stálých cenách.

Běžný účet

Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majiteli účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.

Běžný účet platební bilance

Bilance běžného účtu shrnuje rozdíl mezi naším celkovým vývozem statků a služeb a naším celkovým dovozem statků a služeb. To znamená, že hodnoty vývozů se zapisují do účtů se znaménkem plus a dovozy se znaménkem minus.

Běžný výnos

Poměr mezi roční výší úrokových plateb a aktuální tržní cenou dluhopisu.

BIC

Bohemian Identification Code, identifikační znak cenného papíru přidělovaný Burzou cenných papírů Praha. (Pro cenné papíry něco podobného jako rodné číslo u člověka nebo SPZ u automobilu.)

Bilance

Též rozvaha. Přehled, výkaz aktiv a pasiv. Aktiva se do bilance zaznamenávají na levou stranu a pasiva na pravou stranu. Vedle bilance se sestavuje bilance hospodaření za určité období (zpravidla rok), tzv. výsledovka, která zachycuje výnosy a náklady. Rozdíl je zisk nebo ztráta z hospodaření.

Bludný kruh chudoby

Hypotéza vidí příčinu zaostalosti „třetího světa“ v nedostatku domácího kapitálu. Podle této hypotézy mají chudé země tak nízký produkt, že z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál.

Blue chips

Akcie největších, nejčastěji obchodovaných a nejlépe hodnocených podniků obchodovaných na nejprestižnějším trhu burzy. Pojem je odvozen od modrého žetonu (blue chip), který v pokeru představuje žeton s nejvyšší hodnotou.

Bonita

Ohodnocení klientovy schopnosti dostát závazkům – především schopnosti splácet.

Bonita cenného papíru

Vyjádření kvality cenného papíru. Úzce souvisí s bonitou emitenta. Čím důvěryhodnější, silnější a stabilnější je emitent, tím vyšší je bonita jím vydávaných cenných papírů.

Bonus certifikát

Bonus certifikáty nabízí neomezenou a úplnou participaci na pozitivním vývoji podkladového aktiva; při splatnosti dojde k výplatě nominální hodnoty a bonusu, pokud hodnota podkladového aktiva certifikátu během celé doby trvání neklesne na stanovenou hranici nebo pod ni.

Boom

V hospodářství země období vysoké prosperity.

Brainstorming

Metoda řízené diskuse využívaná k podněcování nápadů.

Brettonwoodský měnový systém

Soustava pravidel, které regulovaly mezinárodní měnové vztahy od roku 1946 až do poloviny 70. let. Základem tohoto systému byly relativně pevné měnové kurzy, odstranění měnových restrikcí, vzájemná konvertibilita měn členských států a rozvoj mnohostranného systému mezinárodních plateb. Pohyby jednotlivých měn se vyjadřovaly současně v amerických dolarech a ve zlatě. Centrální institucí brettonwoodského měnového systému se stal Mezinárodní měnový fond (IMF). Ani prováděné změny nemohly udržet principy systému a koncepce dlouhodobé kurzové stability musela být opuštěna. V roce 1976 byl brettonwoodský měnový systém nahrazen kingstonským (jamajským) měnovým systémem. Podle tohoto nového systému se mezinárodní měnové vztahy opírají o pohyblivé devizové kurzy měn členských zemí. Byly zrušeny zlaté parity měn a cenu zlata dnes určuje trh. Zlato tak přestalo být základem kurzových vztahů a stala se jím jednotka zvláštních práv čerpání (Special Drawing Rights – SDR). Mezinárodní měnový fond také zvýšil limit úvěrů, které poskytuje rozvojovým zemím. IMF má v dnešní době tyto hlavní úkoly: 1. podporuje mezinárodní měnovou spolupráci, 2. podporuje vyvážený růst mezinárodního obchodu, 3. podporuje devizovou stabilitu členských zemí, 4. poskytuje úvěry zemím, které mají problémy s platební bilancí, 5. pomáhá řešit nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích svých členů.

Budoucí kupní smlouva

Předchází kupní smlouvě. Je v ní definováno, za jakých okolností a kdy bude kupní smlouva uzavřena.

Burza cenných papírů

Místo na kterém se v souladu se zákony v pravidelně obchoduje s cennými papíry.

Burza cenných papírů Praha

Jediná burza cenných papírů v České republice – jejími vlastníky jsou banky a obchodníci s cennými papíry.

Burzovní index

Souhrnný ukazatel vývoje kapitálového trhu.

Burzovní informace

Informace uveřejňované burzou pro potřeby investorů. Jedná se především o tržní kurzy, objemy obchodů, charakteristiky jednotlivých cenných papírů a jejich změny.

Burzovní komora

Statutární orgán Burzy cenných papírů Praha.

Burzovní obchody

Transakce s cennými papíry uskutečňované na burzovních trzích.

Burzovní příkaz

Příkaz k prodeji nebo nákupu cenných papírů, který zadává zprostředkovateli obchodu – bance nebo brokerovi.

Burzovní seance

Pracovní doba burzy – čas, kdy se obchoduje.

Burzovní spekulace

Krátkodobé nákupy a prodeje cenných papírů prováděné v očekávání změny kurzu a s tím souvisejícího dosažení zisku nebo zabránění větší ztrátě.

Burzovní výbory

Orgány zřizované burzovní komorou. Na pražské burze existuje výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci a výbor pro burzovní obchody.

Business-to-business

Internetové řešení vztahů mezi podniky. Často se používá zkratka B2B.

Business-to-customer

Internetová aplikace zaměřená na konečného uživatele. Jedná se například o online prodej zboží. Většinou se používá zkratka B2C.

Býčí trh

Rostoucí akciové trhy.

Býk

Spekulant předpokládající budoucí růst ceny cenných papírů.

Call option

Právo koupit, přijmout akcii – opce je cenný papír, který vyjadřuje právo svého držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě call opce tedy koupit či přijmout akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát.

Dokumentární inkaso

Příkaz prodávajícího bance, aby pro něj vyinkasovala u třetí osoby určitou peněžní částku nebo jiné plnění proti předání stanovených dokumentů.

Cap

Označení, které se často používá jako odborný pojem pro nejvyšší možnou hranici, které může podkladové aktivum dosáhnout. Pokud obsahuje certifikát cap, je jeho výnos předem omezen touto nejvyšší možnou hranicí, i kdyby hodnota certifikátu byla nad ní. Tento cap je stanoven emisní bankou, platí po celou dobu trvání a nemůže být změněn.

Cash

Anglicky. Hotovostní peníze, tzn. bankovky a mince.

Cash advance

Vybrání hotovosti v bance nebo ve směnárně proti předložení karty.

Cash flow

Peněžní tok. Jde o peníze, které přitékají a odtékají z podniku. Negativní cash flow nastane, když firma platí více než inkasuje.

CCMR

Komise, která vznikla za účelem zlepšení konkurenceschopnosti amerických kapitálových trhů. Pomoci přitom má omezení regulace a změna prostředí, které v tuto chvíli vytváří příčiny pro zbytečné soudní spory, a také posílení práv akcionářů. Členy CCMR jsou bankéři, šéfové firem, akademici i investoři.

Cech

Cech je sdružení výrobců, které má moc (danou od státu) zabránit vstupu nových konkurentů na trh. Členové cechu mají zájem chránit sami sebe před novými konkurenty.

Celkové vlastní jmění

Rozdíl mezi celkovými aktivy a pasivy (majetkem a způsobem jeho financování).

Celkový náhradový poměr

Pro statistiku používaný podíl současného průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v procentech.

Celkový užitek

Celkové uspokojení z určitého množství statku.

Cena leasingu

Celková částka, která bude zaplacena za předmět pořizovaný na leasing.

Cena při zpětném prodeji

Cena, kterou musí podílový fond zaplatit investorům z aktiv fondu při zpětném odkupu podílových listů. Odpovídá hodnotě čistého obchodního jmění připadající na podílový list snížené o případné výstupní poplatky.

Cenné papíry

Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že jej lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je důležitá, aby se daný nástroj považoval za cenný papír. Se všemi finančními aktivy totiž obchodovat nelze.

Cenné papíry kapitálového trhu

Cenné papíry, které představují dluhy společnosti s dobou splatnosti další než rok – dluhopisy – nebo majetkový podíly – akcie.

Cenné papíry peněžního trhu

Krátkodobé – se splatností do jednoho roku – lehce zpeněžitelné investiční nástroje. Patří mezi ně například vládní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace a depozitní certifikáty.

Cenný papír

Akcie, dluhopis, podílový list, vládní pokladniční poukázky a směnky. Právní nárok držitele papíru vůči tomu, kdo je v něm zavázán.

Cenová elasticita poptávky

Udává vztah mezi procentní změnou množství statku a procentní změnou ceny. Je-li větší než jedna (elastická poptávka), pak zvýšení ceny povede k poklesu spotřebitelových výdajů na daný statek. Je-li menší než jedna (neelastická poptávka), povede zvýšení ceny k růstu výdajů na daný statek.

Cenová priorita

Párování objednávek – nabídky a poptávky – zprostředkovatelů obchodů s cennými papíry. Prioritou pro uspokojení objednávky je cena – nejvyšší při nákupu, nejnižší při prodeji.

Cenový index

Index, který porovnává cenu komodity ve dvou nebo více za sebou následujících obdobích (časové hledisko) nebo ve dvou či více oblastech (prostorové hledisko). V ekonomice celé země se jedná o index změny cenové hladiny všech statků a služeb. Počítá se jako vážený index v různých formách, a to jako index cen výrobců, index spotřebitelských cen, nebo deflátor HDP.

Central Order Book

Elektronický obchodní systém bez burzovního zprostředkovatele. Nákupní a prodejní příkazy se na obchodních terminálech řadí automaticky podle časové a cenové priority.

Centrální banka

Speciální instituce bankovního systému, která má výsadní právo emise hotovostních peněz. Zároveň provádí měnovou politiku, regulaci a dohled nad ostatními bankami.

Centrální trh

Burzovní prostředí, na kterém se v střetává nabídka cenných papírů s poptávkou a vzniká cena.

Cílová částka

Suma peněz, kterou účastník stavebního spoření obdrží od stavební spořitelny v okamžiku, kdy přechází z fáze spoření do fáze splácení. Je tvořena součtem vlastních vkladů střadatele, úroky z těchto vkladů, částkami státních podpor a úvěrem. Na výši cílové částky bývá u stavebního spoření závislý vstupní poplatek.

Cílování inflace

Jeden ze dvou základních měnověpolitických režimů. ČNB jej uplatňuje od roku 1998, kdy vystřídal předchozí schéma měnové politiky založené na tzv. cílování peněžní zásoby. Na rozdíl od tohoto zprostředkujícího cíle znamená cílování inflace přímou orientaci na cenovou stabilitu. ČNB při posuzování vývoje inflace vychází ze statistických dat publikovaných ČSÚ.

Cizí směnka

Směnka vystavená bankou a akceptovaná dlužníkem v její prospěch.

Cizí zdroje

Financování podniku úvěry (dluhy) a rezervami.

Clearing

Zúčtovací centrum. Evidence vzájemných pohledávek a závazků zúčastněných podniků na účtech u dohodnuté banky, přičemž jejich likvidace je prováděna zúčtováním touto bankou.

Clearing house

Centrální místo, na kterém jsou fyzicky vypořádávány sjednané obchody s cennými papíry.

Clo

Veřejná dávka, kterou vybírá stát při přechodu zboží přes hranice.

Compliance rate

Míra zapojení ekonomicky aktivních osob do důchodového systému (na straně plátců).

Credit card

Úvěrová karta, poukázka. Umožňuje obdržet úvěr na nákup na splátky. Zákazník si pořídí zboží na úvěr prostřednictvím banky, která úvěrovou kartu vydala.

Credit crunch

Stav, kdy v ekonomice není dostatek volných úvěrových zdrojů.

Currency board

Fixace kurzu jedné měny na měnu jinou, nejčastěji se v praximěny fixují na americký dolar.

Custodian

Pověřený správce aktiv klienta.

Custody transakce

Transakce prováděná správcem aktiv klienta, jménem správce na účet klienta.

Cyklická nezaměstnanost

Vzniká, když klesá poptávka v celé ekonomice. Důsledkem je pokles poptávky po práci ve všech odvětvích.

Cyklický schodek

Vzniká, když HDP poklesne pod potenciální produkt.

Časová řada

Posloupnost vypočítaných nebo naměřených (zjištěných) hodnot určité proměnné v různých časových okamžicích. Statistické údaje z oblasti ekonomiky se vykazují většinou v měsíčních, čtvrtletních nebo ročních řadách.

Černá ekonomika

Neformální sektor ekonomiky, kdy práce je odvedena, ale není o tom žádný oficiální záznam a neplatí se žádné daně.

Čerpání úvěru

Úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru.

Čipová karta

Platební karta s mikroprocesorem s pamětí a interaktivními možnostmi pro identifikaci a uložení dat.

Čistá inflace

Ukazatel České národní banky. Počítá se z neúplného spotřebního koše (viz Spotřební koš) po vyloučení položek s regulovanými cenami a položek s cenami ovlivňovanými jinými administrativními opatřeními.

Čisté měsíční náklady na hypoteční úvěr

Náklady, které berou v úvahu mimo splátek úvěru také veškeré související náklady (poplatek za vedení účtu, výpisy, povinné pojištění atd.) a výnosy (odpočet úroků z daňového základu).

Čisté obchodní jmění

Aktiva snížená o cizí závazky.

Čisté obchodní jmění fondu

Vyjádření hodnoty majetku ve správě fondu upravené o výši pohledávek, nesplacených poplatků a potenciálních ztrát.

Čistý domácí produkt

Domácí produkt, z něhož se odečítá opotřebení dříve vyrobených statků dlouhodobé životnosti.

Čistý ekonomický blahobyt

Teoretický ukazatel korigující hrubý domácí produkt. Je roven hodnotě HDP zvýšené o produkci stínové ekonomiky, práci pro sebe a snížené o škody na životním prostředí.

Čistý národní produkt (NNP)

Hrubý národní produkt snížený o obnovovací investice, tj. náhradu za opotřebení fixního kapitálu.

Čistý výnos

Výnos po odečtení daně z příjmu a veškerých nákladů spojených s jeho dosažením.

Člen burzy

Obchodník s cennými papíry, který je akcionářem burzy nebo byl přijat burzovní komorou za člena.

Daň

Zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, kterou stát vymáhá od různých subjektů, tj. podniků, organizací, domácností, jednotlivců, ať tuzemských, nebo zahraničních. Daně tvoří hlavní příjmovou část státního rozpočtu většiny zemí. Existují dva základní typy daní: a) Přímé daně neboli daně důchodového typu. Platí je plátce přímo do státního rozpočtu, prostřednictvím státních institucí, a je s jejich výší obeznámen. b) Nepřímé daně neboli daně spotřebního typu. Platí je kupující v ceně zboží, do státního rozpočtu je odvádí prodávající.

Daň z přidané hodnoty v leasingu

Nepřímá daň. U leasingu podléhá v tuzemsku zdanění celá leasingová splátka, včetně marže leasingové společnosti.

Daňová kvóta

Daňové kvóty představují mezinárodní srovnávací ukazatel pro podíl vybraných daní příslušného státu na jeho hrubém domácím produktu. Údaje publikuje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Daňová kvóta (DK) se vypočítá jako „poměr výnosu daní a cel (čili odváděné daně) k HDP“ v běžných cenách. Složená daňová kvóta (SDK) se vypočítá jako „poměr výnosu daní, cel a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení k HDP“ v běžných cenách.

Daňový ráj

Výraz vznikl nepřesným překladem z anglického tax haven, tedy daňový přístav. Míní se jím místo (stát, samosrpávnéúzemí), kde důchody a aktiva podléhají velmi nízkému, případně nulovému zdanění. Obvykle platí vysoký stupeň obchodního a bankovního tajemství. Podnikatelům poskytují daňové ráje výhodnější podmínky než jejich vlastní země. Např. Bahamy, Bermudy, Filipíny, ale i některé evropské země, např. Irsko, Lucembursko, Švýcarsko.

Daňový sklad

Daňový sklad je prostorově i stavebně ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odtud odesílá vybrané výrobky. Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, musí požádat na celním ředitelství o vydání povolení.

Daňový únik

Negativní praxe nepřiznávání zdanitelných položek, zisku, který převyšuje povolené úlevy za účelem úniku daně, která je legálně splatná.

Dávky sociální potřebnosti

Dávky, které se dávají lidem s příjmy pod hranicí životního minima. Nazývají se „dávky sociální potřebnosti“, protože výpočet ovlivňují další skutečnosti – majetek, příjmy, náklady na bydlení, snaha uplatnit si všechny příjmy, např. výživné apod.

DB (defined benefit)

Dávkově definovaný (penzijní) systém.

DC (defined contribution)

Příspěvkově definovaný (penzijní) systém.

Dealer

Obecné označení profesionálního obchodníka, který obchoduje pod svým jménem a na svůj účet.

Debet

Dluh, závazek, dlužná částka na účtu.

Debetní karta

Platební karta, u které je platba okamžitě stržena z účtu. Použití karty je možné pouze do výše zůstatku na běžném účtu.

Debetní limit

Objem prostředků, které může klient na svém účtě čerpat do minusu.

Deetatizace

Odstátnění. Proces, jehož cílem je přeměnit státní podniky na soukromé nebo smíšené podniky s částečným vlastnictvím vlády. Deetatizací dochází k oslabení úlohy vlády v ekonomice. Cílem je obvykle nastolení tržních podmínek a zvýšení efektivity hospodaření dříve státních podniků.

Deficit

Schodek, záporný zůstatek. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy nebo potřeby vyšší než zdroje. Opakem je přebytek.

Deflace

Všeobecný pokles celkové cenové hladiny. Je opakem inflace. Je často charakterizována zvyšováním daní, snižováním výdajů státního rozpočtu a omezováním úvěru. Deflační opatření mohou vyvolat obtíže při realizaci zboží, likvidaci některých podniků, tendenci ke snižování mezd, nezaměstnanost.

Deflátor

Podíl nominální a reálné hodnoty, implicitní cenový index HDP v tržních cenách

Defraudace

Zpronevěra majetku, peněz, cenných papírů.

Demagogie

Zkreslování skutečnosti, nesvědomité úsilí směřující k získání přízně pro vlastní prospěch, např. nesplnitelnými sliby.

Demografie

Věda o stavu a vývoji obyvatelstva.

Denní vyměřovací základ

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (posledních 12 měsíců), které předchází vzniku pracovní neschopnosti (karantény), potřeby ošetřování člena rodiny (péče o něho) či nástupu na mateřskou dovolenou, se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do tohoto počtu dnů se však některé dny nezahrnují, aby neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského).

Deponování

Uložení cenných věcí, např. šperků či cenných papírů, v bance.

Depotní směnka

Finanční směnka, kterou zpravidla jako bianko směnku vystavuje (akceptuje) příjemce úvěru ve prospěch banky a deponuje ji u ní jako zajištění přijatého úvěru.

Depozit

Složka peněžní zásoby banky, má formu bankovních vkladů.

Depozitář

Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem. Kontroluje také dodržování zákonných i statutárních investičních limitů.

Depozitář fondu

Kontroluje, zda jsou operace, které fond provádí, zákonné. Většinou je to banka, již musí správce fondu informovat o všech provedených transakcích a předkládat jí své účetní uzávěrky.

Depozitní certifikát

Krátkodobý dluhový cenný papír. Emitent jej vydává za účelem získání krátkodobých finančních zdrojů.

Depozitní účet

Vkladový účet, na kterém je evidován vklad klientem dočasně svěřený bance.

Depozitum

Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, úsporový účet, vkladový účet, vkladní knížku apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.

Depreciace

Tržní znehodnocení domácí měny vůči ostatním měnám v systému plovoucích měnových kurzů.

Deprese

Sklíčenost, skleslost. Hluboký dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství země, charakterizovaný stagnací celkové produkce, vysokou nezaměstnaností, případně vysokou inflací, sníženou investiční činností, bankroty firem a celkovým poklesem ekonomické aktivity.

Deregulace

Nahrazení administrativně stanovovaných cen tržními.

Deriváty

Společný název pro pevné termínové kontrakty a opční termínové kontrakty. Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátového kontraktu je odvozena od tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje). Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.

Desagregace

Rozklad, též rozpad celku na dílčí části. Opakem je agregace.

Desinflace

Snížení tempa inflace (snížení tempa růstu cen). Je cílem hospodářské politiky zemí, kde vysoké tempo inflace působí negativně na hospodářskou rovnováhu, event. i růst. Prudké snížení tempa inflace je pro ekonomiku země nákladnou záležitostí.

Devalvace

Oficiální znehodnocení měny. Kurz domácí peněžní jednotky klesá a kurz cizí peněžní jednotky roste. Devalvací se zdražuje dovoz a zvýhodňuje vývoz. Stát se uchyluje k devalvaci zpravidla tehdy, jestliže je jeho platební bilance pasivní.

Devizové rezervy

Aktiva centrální banky držená v cizích měnách.

Devizový cizozemec

Právnické osoby, které nemají v ČR sídlo, a fyzické osoby, které nemají v ČR své bydliště nebo se zde alespoň po větší část roku nezdržují. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou považovány za devizové tuzemce.

Devizový kurz

Směnný kurz domácí a zahraniční měny.

Devizový swap

Jednorázová transakce, jejíž podstatou je dnešní směna kapitálu v měně A do měny B při současném kurzu a zároveň zpětná směna tohoto kapitálu k dohodnutému termínu v budoucnosti v pevně sjednaném termínovém kurzu.

Devizový trh

Místo, kde se střetává poptávka po devizách s nabídkou a stanovuje se cena cizí měny – devizový kurz.

Devizový tuzemec

Právnická osoba, která má v ČR sídlo, a fyzická osoba, která má v ČR své bydliště nebo se zde alespoň po větší část roku zdržuje. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou považovány za devizové cizozemce.

Devizový účet

Účet vedený v cizí měně. Úroková míra, která se k němu vztahuje, se mezi jednotlivými měnami liší a míra zhodnocení prostředků na něm uložených se také liší od korunových účtů. Volba měny účtu je záležitostí spekulace.

Devizy

Zahraniční měny v bezhotovostní podobě.

Dílčí důchody

Důchody vyplácené podle Koordinačních nařízení EU nebo mezinárodních smluv – v praxi to znamená, že část důchodu za dobu pojištění v ČR vyplácí český nositel pojištění, část důchodů za dobu pojištění v zahraničí pak zahraniční nositel pojištění.

Direktiva

Směrnice, pokyn, návod.

Disážio

Rozdíl, o který je tržní měnový kurz nižší než oficiální kurz měny nebo kurz akcie nižší než její nominální hodnota. Kurz měny nebo akcie je „pod pari“.

Discount certifikát

Finanční instrument, který umožňuje investorům dosahovat zisků i na stagnujících trzích. Hodí se tedy pro investory, kteří v budoucnosti očekávají méně dynamický růst akciových trhů. Discount certifikáty se vyznačují tím, že emitent poskytne investorovi při nákupu slevu (diskont) z kurzu podkladového aktiva (např. akcie, indexu), ale díky tomu může investor profitovat na růstu pouze do předem stanovené výše, tzv. cap.

Diskont

Srážka (poplatek) z transakce realizované před dobou splatnosti. Nejčastěji se používal u otevírání postkuponových privatizačních fondů, častý je též u směnek.

Diskontní sazba

Úroková sazba z půjček centrální banky bankám komerčním nebo státu. Úrokové sazby komerčních bank, za které poskytují úvěry jiným bankám nebo klientům, jsou od diskontní sazby odvozeny. Jsou vyšší, aby komerční banky dosáhly zisku, a jejich pohyb zpravidla odpovídá pohybu diskontní sazby. Změny diskontní sazby jsou jedním z opatření monetární politiky centrální banky zaměřené buď na zvýšení množství peněz v oběhu zlevněním úvěrů (snížením diskontní sazby), nebo na snížení množství v oběhu zdražením úvěrů (zvýšení diskontní sazby).

Diskontní úvěr

Základní a nejpoužívanější druh úvěru poskytovaný centrální bankou komerčním bankám. Běžné diskontní úvěry slouží k překlenutí krátkodobých výkyvů likvidity komerčních bank.

Diskontování

Přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu; zohlednění faktoru času do peněžní hodnoty (např. budoucí hodnota 100 Kč je nižší než 100 Kč v současnosti z důvodu inflace, ušlých úroků atd.).

Diskriminace

Poškozování, znevýhodňování, vytváření nerovných podmínek. Záměrné znevýhodnění určitých subjektů v obchodních a ekonomických vztazích vytvářením nerovných podmínek. Opakem je preference.

Disponibilní důchod domácností

Důchod domácností snížený o daně a zvýšený o transfery.

Dobrovolná nezaměstnanost

Taková nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný hledá práci, ovšem za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá. Výše a průměrná délka trvání dobrovolné nezaměstnanosti je tím větší, čím větší jsou podpory v nezaměstnanosti a další sociální dávky, z nichž mohou nezaměstnaní žít.

Dodatečné objednávky

Průběžné obchodování při pevné ceně sloužící k vyrovnání převisu, který vzniká při stanovení kurzu v kotačním boxu.

Dokonalé trhy

Teorie finančních trhů vycházejí z předpokladu dokonalých finančních trhů (perfect financial markets). V tomto abstraktním světě platí tyto předpoklady: neexistují daně, neexistuje úvěrové riziko, neexistují svolatelné (callable) cenné papíry, neexistují transakční náklady, je možný neomezený krátký prodej (short selling). Ve skutečnosti trhy nejsou dokonalé. Přesto je představa dokonalých trhů dobrým východiskem pro studium finančních trhů.

Dokumentární akreditiv

Závazek banky, že na žádost klienta proplatí třetí osobě určité plnění, jestliže tato osoba splní předem stanovené podmínky.

Diverzifikace

Určitá rizika je možné snížit diverzifikací. Investoři se mohou rozhodnout umístit své prostředky místo do jednoho podniku do velkého množství podniků. Mohou také v případě malého objemu prostředků investovat do investičního fondu nebo do podílového fondu, který sám má značně diverzifikované portfolio. Banka je další takovou institucí, která zajišťuje diverzifikaci. Finanční systém umožňuje diverzifikaci portfolia mnoha způsoby. Nelze však diverzifikovat všechny druhy rizik. Zisky podniků závisí na schopnosti managementu a celkovém ekonomickém a právním stavu hospodářství. Obecná úroveň ekonomické aktivity se mění podle hospodářského cyklu. Zisky firem jsou v určitém rozsahu na sobě závislé a diverzifikací nelze toto riziko snížit. Rozšířením investování na zahraniční finanční trhy lze toto riziko do určité míry omezit. I zde jsou však patrné závislosti mezi hospodářskými cykly jednotlivých zemí. Země s omezenými počty výrobních sektorů mohou být silně ovlivněny zhroucením trhu s určitou komoditou. V extrémním případě by zhroucení důležitého finančního článku mohlo způsobit zhroucení finančního systému země (tzv. systémové riziko), což by mohlo mít vážné dopady na ekonomickou aktivitu a mezinárodní obchod.

Dividenda

Vyplacený podíl na zisku podniku, plynoucí z držby cenného papíru, nejčastěji akcie.

Dividendová politika

Stanovení poměru zisku vyplaceného akcionářům a zisku zadrženého, případně odhad tohoto poměru v budoucnosti.

Dividendový výnos

Tuto veličinu získáme dělením hrubých dividend (čisté dividendy plus daň) tržní kapitalizací podniku (tržní kapitalizace se rovná součinu počtu akcií a jejich momentální tržní ceny). Tento výnos je možno použít pro porovnání s jinými úrokovými mírami. Použitelnost dividendového výnosu je omezena, neboť nebere v úvahu budoucí změny dividend.

Dlouhá pozice

Investice, kterou nelze bez výrazných ztrát proměnit v hotovost v krátké době (např. opce).

Dlouhodobá rovnováha

Dlouhodobá rovnováha firmy nastává, když se její mezní náklady rovnají meznímu příjmu a současně firma dosahuje nulového ekonomického zisku. Tuto situaci můžeme zároveň označit jako rovnováhu trhu – firmy z trhu neodcházejí ani na něj nové firmy nevstupují, takže produkce celého trhu se nemění.

Dlouhodobé závazky

Závazky s dobou splatnosti delší než jeden rok. Jsou určeny k financování těch složek aktiv, které mají delší životnost (rozšíření podniku, pořízení strojního vybavení apod.).

Dluhopis

Dlouhodobý dluhový cenný papír, závazek vydavatele vyplatit držiteli ve stanovené době nominální hodnotu dluhopisu a úrok. Bývá také nazýván bond nebo obligace.

Dluhopis s diskontem

Prodává se za cenu nižší, než je nominální hodnota.

Dluhopis s pohyblivým úrokem

Emitent stanovuje každoročně úrok podle předem známého mechanismu, většinou jej odvíjí od aktuální úrokové sazby na mezibankovním trhu.

Dluhopis s prémií

Prodává se za cenu vyšší, než je nominální hodnota.

Dluhové trhy

Dluhové trhy představují trhy s úvěry a půjčkami a trhy s dluhovými cennými papíry. Tyto nástroje mají omezenou splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou splatností, tzv. perpetuit).

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

Doba návratnosti

Doba, za kterou se vrátí peněžní prostředky z investice.

Doba splácení hypotečního úvěru

Maximální dobou splácení úvěru je 30 let, průměrně se ale pohybuje od 15 do 20 let.

Doba splatnosti

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

Doba stavebního spoření

Začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru, případně vyplacením uspořené částky spolu se státní podporou. Nárok na státní podporu zakládá doba nejméně pěti let.

Dobrá víra

V českém právu není tento pojem přesně definován; jedná se však o určitý subjektivní vnitřní pocit správnosti; nelze jej jako takový dokázat, pouze se na něj usuzuje z okolností, v nichž se mohl projevit.

Dokumentární platby

Platby vázané na předložení sjednaných dokumentů. Využívají se zejména v mezinárodním platebním styku.

Domácí produkt

Tok zboží a služeb vyrobených v určité ekonomice za určité období (rok) – abychom se vyvarovali dvojího započítávání, musíme počítat domácí produkt metodou přidané hodnoty, tj. Započítat do něj u každého výrobce pouze přidanou hodnotu

Domácnost

Osoby, které spolu trvale žijí a podílí se na úhradě nákladů na své potřeby.

Domicil

Domicil podílového fondu říká, v jaké zemi je fond registrován (tedy kde má domicil). Fondy české mají domicil na území České republiky, fondy zahraniční jsou registrovány v zahraničí.

Doplňkové služby v leasingu

Nadstandardní služby (například pojištění, asistenční služby), které zvyšují komfort a komplexnost leasingu jako celkové služby pro nájemce.

Doplňkový úvěr

Bezúčelový úvěr poskytnutý k hypotéce.

Down-tick

Poslední obchod proběhl za klesající kurz.

Dozorčí rada BCPP

Dohlíží na výkon působnosti burzovní komory a na činnost burzy. Má pět členů, volených na tři roky.

Drawdown

Hodnota největšího poklesu vloženého kapitálu. Jinak řečeno, provedeme-li zpětný test (backtesting) své obchodní strategie a systém nám sdělí, že max. drawdown byl 100, znamená to, že systém měl největší ztrátovou sérii ve výši 100 (USD).

Důchod

Příjem, výnos, výdělek. Rozlišuje se důchod: z práce (mzda), z vlastnictví peněžního kapitálu (úrok), z půdy (renta), z produktivního kapitálu (zisk).

Důchodové pojištění

Pojištění (nejčastěji kapitálové) pro případ dožití se důchodového věku s následnou výplatou pojistné částky.

Důchodové zabezpečení

Systém starobních, invalidních a pozůstalostních penzí.

Důchodový efekt

Spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, neboť mu původní částka nestačí na nákup původního množství.

Důchodový věk

Zákonem stanovený věk, při jehož dosažení vzniká nárok na starobní důchod. Váš aktuální důchodový věk spočítá kalkulačka věku odchodu do důchodu.

Dumping

Druh cenového podbízení na trhu, jehož cílem je vytlačit z trhu konkurenci, prosadit se na trhu, ale též překonat celní a jiné obchodní bariéry. Nejčastěji se jedná o dumping cenový (zbožový), což je vývoz zboží za cenu, která se označí buď jako cena nižší, než jsou výrobní náklady v zemi vývozu po odečtení nepřímých daní, příp. cena nižší než nejnižší porovnatelná cena stejného výrobku vyváženého do některé třetí země za obvyklých obchodních podmínek.

Durace

Průměrná doba splatnosti dluhopisu. Je počítána jako vážený aritmetický průměr doby splatnosti obligace, kde každé časové období je váženo současnou hodnotou příšlušných příjmů v poměru k současné hodnotě obligace. Citlivost kurzu obligace na změnu úrokových sazeb je přímo úměrná hodnotě durace – čím vyšší duraci dluhopis má, tím více se případný růst úrokových sazeb promítne do poklesu ceny dluhopisu. Právě durace je hlavním kritériem, podle kterého poznáte, zda se jedná o fond peněžního trhu (má duraci kratší než jeden rok), nebo fond dluhopisový.

Dynamické metody hodnocení investic

Metody respektující faktor času. Příkladem jsou vnitřní výnosové procento a čistá současná hodnota.

Earnings per share

Výnos na jednu akcii – vypočítá se jako podíl výnosů a počtu akcií. Má spíše význam pro držitele akcií jako odhad možných dividend.

Ebit

Zisk před zdaněním zvýšený o zaplacené úroky z přijatých úvěrů.

E-business

Česky elektronické podnikání. Moderní forma podnikání založená na propojení výrobců, zákazníků, dodavatelů a ostatních partnerů elektronickou cestou.

ECN

Electronic Communication Network (Elektronické komunikační sítě). ECNs jsou mimoburzovní elektronické obchodní systémy pro párování pokynů k nákupu a prodeji akcií. Nejznámějšími jsou Island, NYSE Arca, BRUT, BTRADE.

E-commerce

Česky elektronický obchod. Je konkrétní formou elektronického podnikání. Znamená uzavírání obchodů elektronickou cestou.

ECU

Měnová jednotka, používá se k vyrovnání sald mezi členskými zeměmi Evropské měnové soustavy. Emise ECU je kryta zlatem a devizami

Efektivní portfolio

Každé takové portfolio, které má menší riziko než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.

Efektivní trh

Dokáže rychle zpracovat nové informace, analyzovat je a promítnout do kurzů.

Efektivní úrok

Procentně vyjádřený poměr skutečně zaplaceného úroku k jistině. Vzhledem k různým poplatkům bývá efektivní úroková sazba vždy o něco vyšší než úroková sazba dohodnutá v úvěrové smlouvě.

Efektivnost

Poměr účinků (přínosů, výstupů) a nároků (nákladů, vstupů).

Ekonometrie

Metoda opírající se při zkoumání ekonomických jevů o matematicko-statistické analýzy.

Ekonomické náklady

Zahrnují náklady explicitní a implicitní.

Ekonomický zisk

Rozdíl mezi příjmem a ekonomickými náklady. Výrobce odchází k jiné příležitosti, jakmile je jeho ekonomický zisk záporný (změní se v ekonomickou ztrátu).

Ekonomie

Společenská věda zkoumající hospodářské stránky života společnosti. Jejím předmětem je rozhodování o využití vzácných zdrojů (viz vzácnost) a způsoby rozdělování statků a služeb pro současnou i budoucí spotřebu. Zahrnuje makroekonomii a mikroekonomii.

Ekonomika

Národní hospodářství (např. česká ekonomika) nebo jeho část. Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví.

Ekvivalent

Rovnocenná hodnota, veličina, protihodnota.

Ekvivalent neurčitosti

Averzi vůči riziku je možné analyzovat, kromě užitkové funkce, také pomocí ekvivalentů určitosti, které se používají u hazardních her. Ekvivalent neurčitosti hazardní hry se definuje jako peněžní částka, která činí investory indiferentní mezi jistotou a hazardní hrou.

Elasticita

Pružnost, míra procentní změny v jedné proměnné při procentní změně jiné proměnné.

Elektronická burza

Obchody jsou uzavírány prostřednictvím počítačových systémů bez zásahu člověka.

Elektronická peněženka

Speciální čipová platební karta určená k hrazení drobných transakcí (noviny, parkovné atd.).

Elektronické karty

Platební karty bez reliéfního (vystouplého) tisku údajů karty.

Elektronický platební terminál

Zařízení, které umožňuje uskutečnění platby kartou elektronickou formou.

Embargo

Zákaz obchodního styku s určitým státem (zákaz dovozu nebo vývozu zboží nebo vybraných skupin zboží). Má zpravidla politickou povahu a používá se jako forma hospodářského nátlaku na partnerskou zemi.

Embosované karty

Platební karty s reliéfním (vystouplým) tiskem údajů karty.

Emise

Vydávání cenných papírů nebo peněz do oběhu.

Emise cenných papírů

Při vydávání je na straně nabídky emitent. Prvonabyvatel vydávaného cenného papíru se nachází na straně poptávky. Pro emitenta cenného papíru obecně platí, že není schopen předem jasně stanovit zájem o danou emisi. Činí pouze odhad. Emisí se rozumí soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí. V tomto rozhodnutí emitent stanoví zejména druh cenného papíru (např. akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu a počet kusů.

Emisní obchod

Vydávání nových cenných papírů, většinou za účelem získání finančních prostředků.

Emitent

Ten, kdo vydává cenný papír (centrální banka).

Entropie

Míra uspořádanosti informačního systému.

Ergonomika

Nauka o zákonitostech lidské práce ve vztahu k člověku.

ERM II

Exchange Rate Mechanism II. Stát, který usiluje o přijetí eura, musí být aspoň dva roky jeho účastníkem. Základní podmínkou je udržovat pomocí devizových intervencí kurz své měny vůči euru ve fluktuačním pásmu +/- 15 procent okolo vyhlášené střední hodnoty.

ESA 95

Metodika pro měření velikosti veřejného dluhu; odpovídá měření veřejného dluhu podle definic používaných v EU.

Eskalace

Zvýšení, vzestup. Vzestup mezd vázaný na vzestup spotřebitelských cen, životních nákladů nebo celé produkce.

Eskont

Koupě pohledávky (směnky nebo šeku) před dobu splatnosti. Eskont umožňuje přeměnit pohledávku v hotové peníze a zvyšuje tak jejímu majiteli likviditu (viz Likvidita).

Eskontní úvěr

Krátkodobý úvěr poskytnutý bankou na základě odkupu směnky před její splatností.

Etatizace

Zestátnění. Proces, při němž se soukromé podniky přeměňují na státní podniky, event. smíšené podniky s částečným vlastnictvím vlády. Cílem je posílit úlohu vlády v podnicích nebo i celých odvětvích (energetika, doprava, pošty, atd.).

Euro

Jednotná měna členských zemí Evropské měnové unie zavedená 1. 1. 1999. Má postupně nahradit národní měny zemí, které jsou členy Evropské unie.

Eurodolar

Eurodolary nemají nic společného s eurem, jde o dolarové pohledávky a depozita na účtech bank mimo jurisdikci USA. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Eurodolar také není přímo závislý na amerických úrokových mírách, i když je do určité míry spojen s americkým bankovním systémem a v bankách je řízen stejným způsobem jako všechny ostatní měny. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou (existují nejen eurodolary, ale i eurošterlinky nebo dokonce euroeura), není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Když americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA, je tato transakce eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky procházejí americkou bankou v New Yorku, znamená to domácí dolarovou operaci. Vliv eurodolarových transakcí na bankovní systém je uveden v heslu eurotrh.

Eurošek

Zvláštní druh šeku, u kterého banka garantuje proplacení požadované částky i v případě, že šek není dostatečně krytý.

Eurotrh

Na eurotrhu se obchoduje s cennými papíry a dluhy, které jsou denominovány v euroměnách. Euroměnové trhy, z nichž největší je eurodolarový trh, vznikly na konci druhé světové války poté, kdy se měny staly konvertibilními a kdy se začalo poprvé skutečně v mezinárodním měřítku obchodovat s cennými papíry. Předpona euro se objevila téměř náhodně a je poněkud matoucí, neboť nemá nic společného s Evropou. Trh s eurocennými papíry probíhá ve všech hlavních finančních centrech, z nichž na Londýn připadá největší podíl.

Evropská opce

Držitel může opci realizovat jen v přesně určeném termínu splatnosti opce.

Ex ante

Znamená „předem“. Vyjadřuje zamýšlenou, z hlediska ekonomického subjektu žádoucí nebo jím plánovanou úroveň.

Ex post

Znamená „dodatečně“. Vyjadřuje realizovanou, skutečně dosaženou úroveň.

Exaktní

Přesný. Dokonale a plně v souladu se skutečností. Založený na matematických výpočtech a vědeckých metodách.

Exekuce

Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (banky) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy a nehodlá s bankou hledat řešení.

Exkluzivita

Výlučnost, privilegium, výhradní právo. Exkluzivní podmínky určené jen pro někoho.

Expanze

Oživení. Fáze hospodářského konjunkturálního cyklu, ve které roste celková poptávka, zaměstnanost, ceny i zisky.

Expanzivní měnová politika

Zvyšuje peněžní zásobu a snižuje úrokovou míru. Tím dosáhne snížení nezaměstnanosti, zvýšení inflace a zlepšení bilance zboží a služeb.

Expat

Označení pro zahraničního odborníka dočasně pracujícího v České republice.

Explicitní náklady

Tyto náklady platí výrobce za používání cizích výrobních faktorů.

Exploatace

Využívání, těžba, zužitkování, ale též vykořisťování.

Externality

Vnější vlivy. Vedlejší účinky ekonomických činností, které se obvykle nezapočítávají ani do nákladů, ani do výnosů.

Extrapolace

Postup, jak na základě řady číselných údajů stanovit či odhadnout hodnotu dané veličiny mimo tuto řadu.

Faktoring

Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného úvěru specializovanou faktoringovou společností.

Feasibility study

Studie proveditelnosti podnikatelského záměru.

FF (fully funded)

Fondový (penzijní) systém, vždy dávkově definovaný

Financial futures

Pevná dohoda mezi dvěma partnery, která jim dává právo a současně i povinnost koupit, resp. prodat k předem určenému termínu v budoucnosti předem určené množství finančního instrumentu za předem sjednanou cenu.

Finanční inovace

Nové finanční produkty (například druhy finančních derivátů, podílových fondů, automatizace bankovních operací).

Finanční krize

Je charakterizována „spekulační bublinou“ na trzích aktiv. Když „bublina praskne“, ceny aktiv se zhroutí.

Finanční leasing

Forma pronájmu, při níž nájemce postupně splácí zboží pronajímateli. V případě finančního leasingu si nájemce předmět vypůjčuje na celou dobu jeho životnosti. Ve smlouvě je předem upraven převod vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení doby leasingu.

Finanční leasing bez nároku na koupi nebo obnovu

Finanční leasing bez předem upraveného převodu vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení doby leasingu kupní smlouvou na nájemce. Nájemce platí de facto jen ztrátu hodnoty, čerpané služby a marži poskytovatele. Na konci leasingového období předmět (zbytková hodnota) zůstává původnímu majiteli.

Finanční leasing s dělbou zbytkové hodnoty předmětu leasingu

Po ukončení doby leasingu je předmět prodán třetímu subjektu za tržní cenu – zpravidla vyšší, než je zůstatková cena. Výnos z prodeje je rozdělen podle předem stanoveného klíče.

Finanční leasing s periodickým leasingovým nájemným

Leasingové splátky kopírují výnosy, které produkuje předmět leasingu. V případě, že produkce je sezónní, hradí nájemce splátky v periodicky se opakující výši.

Finanční leasing s postupně rostoucím leasingovým nájemným

Pronajímatelé reagují na postupný růst produkce z předmětu leasingu růstem nájemného.

Finanční majetek krátkodobé povahy

Je tvořen především obchodovatelnými cennými papíry. Slouží ke krátkodobému uložení dočasně volných peněžních prostředků, které podnik v případě potřeby rychle přemění v hotové peníze.

Finanční riziko

Riziko plynoucí z míry zadluženosti podnikatele.

Finanční trh

Trh, na kterém se obchoduje s volnými finančními prostředky mezi těmi, kteří je mají, a těmi, kteří je chtějí využívat. Dělí se na trh peněžní a kapitálový.

Finanční účet platební bilance

Finanční účet platební bilance tvoří dovoz a vývoz kapitálu.

Finanční vypořádání

Vypořádání opčního kontraktu v době splatnosti spočívající ve finančním vyrovnání rozdílů cen podkladových aktiv.

Finanční zprostředkování

Finanční zprostředkovatelé (zejména banky) vznikli proto, aby usnadnili tok úspor. První funkcí takového finančního zprostředkování je spárování půjčovatelů a vypůjčovatelů. Podniky mohou hledat prostředky přímo od veřejnosti prostřednictvím inzerování nebo kontaktují osoby a jiné podniky, které podle nich mají přebytek prostředků. Obě metody jsou však drahé. Investoři nemají dostatek znalostí o trhu a cena za individuální získání této informace je vysoká. Navíc firmy nepotřebují získávat prostředky každý den, ale pouze při zahájení nového projektu nebo při dodání prostředků k existujícím projektům.

Fiskální politika

Rozpočtová politika vlády. Společně s monetární politikou je to nejdůležitější oblast hospodářské politiky vlády v tržní ekonomice. Fiskální politika je politika zaměřená na ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů. Hlavní nástroje: 1. daně (příjmová strana rozpočtu), 2. vládní výdaje na nákup zboží a služeb (výdajová strana rozpočtu), 3. transfery, jednostranné převody bez protislužeb (výdajová strana rozpočtu).

Fixace

Období, po které banka garantuje úrokovou sazbu.

Fixace úrokové sazby

Používá se u dlouhodobých úvěrů – zejména u hypoték. Doba, po kterou se úroková sazba a tím i splátka u vašeho úvěru nebude měnit. Kratší fixace umožňuje nižší úrokovou sazbu a tím snížení nároků na měsíční rodinný rozpočet. Kromě toho je možné splatit část úvěru nebo celý úvěr na konci období fixace úrokové sazby, a to bez jakýchkoli poplatků (např. prodejem předchozí nemovitosti, z mimořádného příjmu, z uspořených prostředků rodiny apod.). Delší fixace úrokové sazby sice znamená o něco vyšší úrok, respektive měsíční splátku, ale je přirozenou ochranou příjemce úvěru před nepředvídanými pohyby úrokových sazeb, a to přiměřeně k době fixace. Delší fixace má výhodu v tom, že můžete dlouhodobě dobře a přesně plánovat své rodinné výdaje.

Fixing

Způsob obchodování s cennými papíry. Objednávky na nákup určitého cenného papíru jsou průběžně shromažďovány a v předem určený čas je stanoven (zafixován) jediný kurz, za který je cenný papír zobchodován. Přednost dostávají ti obchodníci, kteří nabídli nejvyšší cenu.

Fixní náklady

Nezávisí na rozsahu činnosti a vznikají, i když se nevyrábí.

Fixní obchod

Klasický typ termínových obchodů. Prodávající je bezpodmínečně povinen ke dni plnění dodat cenné papíry a kupující je bezpodmínečně povinen tyto cenné papíry převzít a uhradit příslušnou kupní částku.

Fixní úročení

Neměnná (fixní) úroková sazba po dobu trvání vkladu nebo úvěru.

Fleet Card

Platební karta určená k úhradě nákladů spojených s provozem motorových vozidel (například CCS nebo EuroShell Card).

Floating

Pohyblivý měnový kurz nazývaný též „plovoucí“. Na rozdíl od pevně stanoveného kurzu nemá stanoveno rozpětí pro oscilaci, které centrální banka udržuje pomocí devizových intervencí. Odráží skutečný stav nabídky a poptávky po měně na trhu, svými každodenními změnami však působí obtíže v evidenci, při kalkulacích a při uzavírání smluv.

Floating rate notes

Dluhopisy s proměnlivým úročením, úroková sazba se pravidelně přizpůsobuje aktuální tržní situaci.

Fond

Nástroj kolektivního financování, hlavními druhy fondů jsou investiční a podílové.

Fond fondů

Fond, který investuje svůj majetek do jiných fondů.

Fond pojištění vkladů

Fond, do kterého banky a záložny působící na našem území povinně přispívají určité procento z objemu pojištěných vkladů a který slouží k ochraně vkladů klientů. V případě neschopnosti banky neboi kampeličky vyplatit vklady vkladatelům získají klienti z tohoto fondu sto procent vložených pros4tředků, nejvíc ale ekvivalent sta tisíc eur.

Fondy akciové

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na akcie obchodované na veřejných trzích. Akciové fondy dlouhodobě dosahují nejvyšších výnosů, což je ovšem spjato s vyšší fluktuací cen podílových listů, a tudíž i s vyšším rizikem. Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří mají nižší averzi vůči riziku. Riziko se snižuje délkou investice.

Fondy derivátové

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž portfolio je tvořeno termínovanými kontrakty a finančními opcemi, u nichž působí tzv. pákový efekt (tj. s malým vkladem lze dosáhnout velkých výnosů, ale i ztrát). Pro zájemce, kteří preferují maximální výnos a jsou ochotni přijmout vyšší riziko, představují tyto fondy atraktivní alternativu k ostatním investičním možnostem.

Fondy dividendové

Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné, nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.

Fondy dluhopisové/obligační

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na obligace. Vzhledem k investičnímu zaměření těchto fondů bývá volatilita cen podílových listů (a tedy i riziko investice) vyšší než u fondů peněžního trhu. Výkonnost těchto fondů je obecně také vyšší než u fondů peněžního trhu.

Fondy fondů

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, které investují do podílových listů ostatních fondů. Konkrétní složení portfolia závisí na zaměření fondu. Fondy fondů jsou vhodné pro investory, kteří požadují výraznější stupeň diverzifikace své investice a jako drobný investor nechtějí nebo z nějakých důvodů nemohou sami takovéto diverzifikace dosáhnout.

Fondy garantované

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy využívající při své investiční strategii finančních derivátů obvykle v kombinaci s konzervativními dluhopisy. Hodnota podílového listu nemůže klesnout pod stanovenou úroveň (obvykle 90 % vložených prostředků). Možnost růstu hodnoty investice obecně není omezená, výnos však bývá nižší kvůli nákladům spojeným se zajištěním proti poklesu.

Fondy globální

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě. Rozhodující část jejich portfolia tvoří finanční instrumenty amerického a západoevropského kapitálového trhu. Pro tyto fondy je typický vysoký stupeň geografické diverzifikace investice.

Fondy high yield

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy zaměřené na investice do junk bonds, tedy méně bonitních dluhopisů, které však přinášejí velmi zajímavé výnosy.

Fondy indexové

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, které investují do opcí na daný index. Fluktuace cen podílových listů těchto fondů a jejich dlouhodobá výkonnost obecně závisí na zvoleném referenčním indexu, resp. na konkrétní investiční strategii. Tyto fondy patří mezi velmi oblíbené pro svoji transparentnost a zajímavou výnosnost.

Fondy komoditní

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.

Fondy národní

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na konkrétní teritorium. Tento druh fondů nabízí příležitost účastnit se na příznivém vývoji na finančních trzích v příslušných zemích nebo regionu, zároveň představují možnost podílet se na zhodnocování příslušné měny nebo naopak investicí do domácího trhu kurzové riziko eliminovat.

Fondy odvětvové

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž portfolio tvoří cenné papíry určitého odvětví. Diverzifikace rizika je v tom případě nižší, na druhou stranu však investice do těchto fondů umožňují podílet se na růstu perspektivních odvětví.

Fondy peněžního trhu

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu, tzn. do instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je silně spjat s vývojem úrokových sazeb; bez zohlednění kurzových výkyvů dlouhodobě bývá o cca 1 – 2 procentní body nad úrokovými sazbami. Obecně tyto fondy vykazují nízký stupeň volatility ceny podílového listu.

Fondy reinvestiční

Nevyplácejí výnosy, ale znovu je investují – nakupují další cenné papíry. Tyto fondy maximalizují výnosy formou „úroky z úroků“.

Fondy Small Caps

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž správci se zaměřují na malé společnosti s výraznějším růstovým potenciálem. Investice je sice rizikovější než investice do klasických akciových fondů, ale výnosy jsou většinou zajímavější.

Fondy smíšené/balancované

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, které jsou zaměřené na více druhů cenných papírů, a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu. Strategie smíšených fondů je založena na optimalizaci rizika a souvisejících výnosů na základě aktuálních podmínek na daných trzích. Výnosy těchto fondů dlouhodobě bývají vyšší ve srovnání s fondy peněžního trhu a dluhopisovými fondy a nižší než u fondů akciových.

HDP

Hrubý domácí produkt je součet finální hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných domácími firmami a firmami v zahraničním vlastnictví na území státu.

Hedgeové fondy

Fondy provádějící vysoce rizikové spekulační operace.

Fondy zaměřené na akcie nových firem

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, které jsou primárně orientovány na investice do akcií nově vzniklých společností. U těchto společností existuje poměrně velké riziko bankrotu, ovšem u některých firem dojde během krátké doby k výraznému nárůstu jejich hodnoty, a tedy i hodnoty jejich akcií. Z uvedených důvodů je ovšem rizikovost takto zaměřených fondů vyšší.

Fondy zaměřené na daňovou optimalizaci

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž portfolio tvoří daňově výhodná aktiva, tzn. hlavně aktiva, která mají úrokový výnos osvobozen od daně, jako např. hypoteční zástavní listy.

Fondy ze zisku

Fondy tvořené ze zisku podniku. Jejich tvorba je předepsána buď zákonem (statutární), nebo stanovami společnosti (dobrovolné fondy).

Fondy zelené

Uzavřené nebo častěji otevřené fondy, jejichž manažeři investují do společností, které podporují ochranu životního prostředí. Nejsou přípustné alokace do tabákového průmyslu, zbrojařských koncernů nebo firem, které mají neekologickou výrobu. Tyto fondy obvykle vykazují podprůměrnou výkonnost.

Forfaiting

Odkup středně a dlouhodobých pohledávek vzniklých při vývozu, event. dovozu na úvěr. Subjekt odkupující pohledávky – forfaitér – nemá možnost uplatnit zpětný postih vývozce, jestliže pohledávka není dovozcem řádně zaplacena.

Forward

Kontrakt mezi kupujícím a prodávajícím na prodej a nákup určitého množství aktiva v budoucnosti s tím, že se cena dohodne v okamžiku sjednání kontraktu.

Forwardová výnosová křivka

Vychází z teorie, že výnos za určité časové období je u různých kombinací dluhopisu se stejnou celkovou dobou splatnosti stejný. Očekávaný výnos tak bude shodný nehledě na dluhopisy, do kterých investor investuje. Forwardová výnosová křivka tak představuje očekávanou spotovou výnosovou křivku v budoucnosti.

Forwardy

Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za stejných podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC (over-the-counter), nikoli na burzách. Množství, cena a datum dodávky jsou tak stanoveny při dohodě a kontrakt se dohaduje přímo mezi prodávajícím a kupujícím.

Franchising

Převzetí podnikatelské koncepce vhodné pro nové firmy, obávající se rizika při neznalosti podnikatelského chování. Poskytovatel svěřuje kooperujícím samostatným firmám distribuci svých výrobků, poskytuje finanční, odbytovou a investiční pomoc. Provádí se na základě smlouvy o franchisingu a vzniká tak úvěrový vztah založený na spolupráci. Kromě úvěru je poskytováno i právo prodeje, školení personálu, know-how apod. Příjemce je povinen splácet úvěrované zařízení výnosy z prodeje zboží a platit zvláštní poplatek (např. síť provozoven McDonald´s).

Frikční nezaměstnanost

Vzniká proto, že lidé, kteří opustili původní zaměstnání, si nějakou dobu hledají nové místo. Toto hledání jim zabere určitý čas, protože očekávají lepší nabídky a chtějí si vybrat.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. Snaží se odpovědět na otázku, které akcie jsou nadhodnocené a které jsou podhodnocené, tj. Které akcie koupit, nebo prodat. Využívá exaktní početní metody posuzování finančních ukazatelů podniků. Studuje výkonnost společnosti v minulosti na základě aktivity společnosti jako celku.

Hedging

Přímé zajišťování proti riziku založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

Heterogenní

Různorodý, různého druhu.

Historická cena

Cena, za kterou by bylo možno věc pořídit v době jejího vzniku, a to bez odpočtu opotřebení.

Historický výnos

Výnos, který byl dosažen při investování nebo který mohl být dosažen.

Futures

Kontrakt futures je jiným důležitým derivátovým kontraktem, který má řadu vlastností shodných s forwardovým kontraktem. Futures představuje, stejně jako u forwardů, závazek kupujícího koupit určité podléhající aktivum k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za týchž podmínek. Na rozdíl od forwardů se však s futures obchoduje pouze na burzách (opční a termínové burzy), nikoli na trzích OTC. Podmínky kontraktu včetně standardizace aktiva podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje.

Fúze

Dohoda majitelů firem o splynutí jejich podniků v jediný, ať již vznikem nového subjektu, nebo pohlcením jednoho subjektu druhým. Rozlišuje se fúze převzetím a fúze znovuzřízením.

Fyzické plnění

Vypořádání kontraktu v čase splatnosti spočívající ve fyzickém dodání podkladových aktiv.

G7

Skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa – Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Velká Británie, USA.

Garanční fond burzy

Fond vytvořený členy burzy, který slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z uzavírání a vypořádávání burzovních obchodů. Všichni členové Burzy cenných papírů Praha jsou povinni přispívat do tohoto fondu.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Fond vytvořený licencovanými obchodníky s cennými papíry, který slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik nedostátí závazkům. Všichni obchodníci jsou povinni přispívat do tohoto fondu.

Garantovaný certifikát

Garantovaný certifikát umožňuje investorům ochranu proti kurzovním poklesům zvoleného podkladového aktiva (většinou akcie nebo indexu). I pokud hodnota podkladového aktiva během doby trvání poklesne, bude při splatnosti vyplacena původně investovaná suma, a to v plné výši.

Generální tajemník burzy

Šéf burzy. Řídí činnost burzy a burzovního aparátu. Je jmenován burzovní komorou.

Geografické zaměření fondu

Země či regiony, do kterých je investována většina aktiv fondu.

Geometrický plán

Výsledek zeměměřických činností, který se vyhotovuje v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí.

Gesce

Koordinace a řízení určité činnosti pověřenou osobou nebo organizací. Při gesci přebírá pověřená osoba nebo organizace některé činnosti a odpovědnost za ostatní zúčastněné osoby nebo organizace.

Globalizace

V ekonomickém smyslu jde o rozšíření ekonomických jevů jednotlivých zemí do celosvětového měřítka. Vede k rostoucí vzájemné závislosti ekonomických celků a přenášení pozitivních i negativních vlivů z jednotlivých oblastí do jiných, příp. celé světové ekonomiky. Je důsledkem propojení ekonomik zemí a regionů mezinárodními ekonomickými vztahy, tj. mezinárodním pohybem zboží, služeb, peněz, kapitálu, znalostí, informací a pracovních sil.

Globální depozitní certifikáty

Globální depozitní certifikáty jsou nástrojem používaným na kapitálových trzích. Jejich podstata je jednoduchá. Část kmenových akcií domácího emitenta nakoupí prostřednictvím manažera zahraniční banka (tzv. depotní banka), na kterou přecházejí vlastnická práva spojená s vlastnictvím původních akcií. Může se jednat o novou emisi nebo o akcie ze sekundárního trhu. Zahraniční banka na tyto akcie vydá odpovídající počet GDR, přičemž je dopředu určeno, kolik certifikátů bude vydáno na jednu akcii.

Going public

Veřejná nabídka akcií společnosti, která až doposud byla ve vlastnictví úzké skupiny akcionářů.

Goodwill

Dobrá pověst, dobré jméno firmy nebo zboží v hospodářském světě, v obchodních vztazích nebo ve společenských vztazích. Je formou nehmotného kapitálu a zvyšuje tržní cenu firmy nebo zboží.

Harmonizace

Uvádění do souladu, ve shodu, do stejného řádu.

Harmonogram burzovního dne

Časový rozvrh obchodování na burze v rámci jednoho burzovního dne.

Hlavní trh

Trh Burzy cenných papírů Praha určený pro obchodování nejlikvidnějších emisí cenných papírů. Pro přijetí cenného papíru na hlavní trh burza stanovuje nejpřísnější podmínky.

Hmotná bilance

Přehled hmot do systému vstupujících a ze systému vystupujících.

Hmotný investiční majetek dlouhodobé povahy

Výrobní prostředky. Patří sem například budovy, stavby, dopravní prostředky, inventář, drobný investiční majetek.

HNP

Hrubý národní produkt je finální hodnota zboží a služeb vyprodukovaná domácími firmami doma a domácími firmami, které investují v zahraničí. Např. HNP České republiky je finální hodnota zboží a služeb vyprodukovaná českými firmami doma a českými firmami v zahraničí.

Hodnocení bonity (kredibility)

Stanovení schopnosti ekonomického subjektu (jednotlivce nebo firmy) splatit úvěr.

Hodnotící číslo

Číslo vyjadřuje hodnotu smlouvy, jaké jste dosáhli v průběhu spoření, a má úzký vztah k poskytnutí běžného úvěru. Čím vyšší hodnotící číslo získáte, tím výše se dostanete v řadě klientů čekajících na úvěr. Pro výpočet hodnotícího čísla slouží vzorec, který vyplývá z obchodních podmínek jednotlivých spořitelen. Každý ústav požaduje dosažení jiné hodnoty čísla a odlišný je i způsob výpočtu. Obecně je možné říct, že velikost tohoto ukazatele závisí především na výši cílové částky, variantě spoření, objemu vložených prostředků a na délce spoření. Důležitý je ale i způsob, tzn. zda při jednorázových vkladech vložíte peníze na účet na začátku, či na konci roku. Počítá se vždy k tzv. rozhodnému dni, který není u každé spořitelny stejný. Zpravidla však bývá 4× nebo 12× do roka.

Hold

Strategie při obchodování s cennými papíry spočívající v držení cenného papíru.

Holding

Skupina podniků ovládaná kapitálově jedním subjektem. Firmy v holdingu si zachovávají autonomii, s mateřskou společností spolupracují na základě smluv.

Hologram

Laserem vytvořený obraz působící prostorovým dojmem. Používá se jako ochrana – například platebních karet – proti padělání.

Home banking

Interaktivní provádění bankovních obchodů klientem pomocí domácího PC. S použitím počítače a modemu lze zjistit zůstatek účtu, provést převod, založit termínovaný vklad apod.

Homogenní

Stejnorodý, stejného druhu.

Horké peníze

Krátkodobé pohledávky (depozita) přelévající se mezi zeměmi a hledající výhodné zúročení.

Hospodářský cyklus

Sestává ze čtyř fází: 1) Recese (krize, dno) – ekonomická aktivita dosahuje minima, v ekonomice panuje hluboká nerovnováha. 2) Expanze – krize je překonána a v ekonomice se prosazují rovnovážné tendence. 3) Konjunktura (perspektiva) – období příznivého vývoje ekonomiky, existuje rovnováha při růstu domácího produktu, růst dosahuje maxima. 4) Deprese (pokles) – začínají se projevovat nerovnovážné tendence, především v růstu neprodejných zásob.

Hospodářský růst

V pravém slova smyslu růst potenciálního produktu. Ten je ovlivněn silami na straně nabídky. Hlavním zdrojem hospodářského růstu je kapitál v širokém pojetí, zahrnující i technologie i lidský kapitál. Akumulací kapitálu zde rozumíme nejen výrobu kapitálových statků, ale i investice do výzkumu a do vzdělání.

Hospodářský výsledek

Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku. Pokud jsou výnosy větší než náklady, je to zisk, v opačném případě ztráta.

Hotové peníze

Peníze ve formě papírových peněz a mincí.

Hranice chudoby

Oficiálně stanovená výše příjmů, která odlišuje chudé lidi od ostatních. Stanovení hranice chudoby je v jednotlivých zemích různé. Vychází např. z výpočtu minimálního spotřebitelského rozpočtu (v USA a Německu), z minimální mzdy (ve Francii) nebo minimálního starobního důchodu (ve Finsku). Hranice chudoby se průběžně upravuje podle růstu životních nákladů a růstu národního důchodu.

Hrubý disponibilní důchod

Částka, která domácnostem zůstane po uhrazení daní a běžných výdajů. Je určen ke krytí konečné spotřeby a úspor.

Hrubý domácí produkt (HDP)

Základní makroekonomický ukazatel. Souhrn statků a služeb vyprodukovaných na území daného státu občany tohoto státu a cizinci za určité období, obvykle za jeden rok. Reálný HDP je vyjádřen ve stálých cenách zvoleného výchozího roku, nominální HDP v běžných cenách.

Hrubý národní produkt (HNP)

Celková hodnota statků a služeb vyrobených národními subjekty příslušné země, ať v zemi samé, nebo v zahraničí za určité období, obvykle za jeden rok. Reálný HNP je vyjádřen ve stálých cenách zvoleného výchozího roku, nominální HNP v běžných cenách. HNP na jednoho obyvatele je jedním ze základních indikátorů výkonnosti národního hospodářství.

Hrubý výnos

Výnos před zdaněním.

Hrubý zisk

Údaj vyjadřující příjem z tržeb za výrobky nebo služby minus náklady (provozní náklady) na jejich výrobu, resp. poskytování. Žádné další náklady nebo daně se neodčítají.

Hyperinflace

Prudká inflace.

Hypoteční banka

Banka, která má licenci na poskytování hypotečních úvěrů. Pro financování hypotečních úvěrů je banka oprávněna vydávat hypoteční zástavní listy.

Hypoteční úvěr

Nemovitostní úvěr, který je zajištěn zástavním právem k financované nemovitosti.

Hypoteční zástavní list

Druh dluhopisu, jehož nominální hodnota včetně úroků je plně zajištěna pohledávkami z hypotečních úvěrů. Je vydáván hypotečními bankami, které tak získají zpět půjčené prostředky.

Hypotéka

Zástavní právo k nemovitosti, forma zajištění úvěru. Zřizuje se na základě smlouvy a zápisu do pozemkových knih. Je neodlučitelně spojena s pohledávkou. V případě, že dlužník nezaplatí dluh ve stanovené lhůtě i s úroky, je pohledávka uspokojena z výnosu prodeje nemovitosti.

Hypotéza

Domněnka, předpoklad, vyvozený na základě určitých skutečností, který však není prokázán.

Charge karta

Úvěrová platební karta nabízená nejbonitnějším zákazníkům. Klient má stanovenou bezúročnou lhůtu v délce 14 – 30 dnů od obdržení výpisu z karty. Během lhůty musí svůj závazek vyrovnat.

Charita

Dobročinnost vykonávaná původně církevními institucemi, popř. pod jejich záštitou. Dnes je vějíř charitativních organizací podstatně širší, tipy na zajímavé projekty najdete třeba ve volném seriálu Peníze nejsou všechno.

Charter

Nájemná letecká nebo lodní doprava.

Chudoba

Nižší než minimální úroveň příjmů nezbytná k udržení života.

IBAN

International bank account number – formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a zautomatizování zpracování transakcí v zahraničním platebním styku. IBAN může obsahovat až 34 alfanumerických znaků. Je nutné, aby byl klientem zadán v přesném a plném znění (bez textu „IBAN“).

IBOR

Průměrná úroková sazba mezibankovních úvěrů. První písmena před zkratkou IBOR (např. PRIBOR) určují místo, ve kterém je sazba stanovena (PR = Praha, N = New York, P = Paříž, F = Frankfurt).

IBRD

viz Světová banka.

IČO

Identifikační číslo organizace. Jednoznačné vymezení podnikatelského subjektu v ČR. Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud.

Implicitní náklady

Obětované příležitosti výrobcových vlastních faktorů.

Imprinter

Mechanický snímač pro platební karty, tzv. žehlička. Je alternativou pro placení na elektronickém platebním terminálu, ovšem jen pro embosované platební karty. Funguje tak, že prodavač do tohoto malého zařízení vloží platební kartu a poté z ní obtiskne veškeré vyražené údaje přes kopírák na účtenku. Tu pak zákazník podepíše.

Index

Poměrné číslo, pomocí něhož se srovnávají shodně vymezené ukazatele z hlediska časového, věcného či místního. Vypočítá se jako podíl dvou veličin.

Index cen výrobců

Index cen výrobků a služeb prodaných na úrovni velkoobchodu.

Index kapitálového trhu

Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu, titulu, fondu apod.

Index spotřebitelských cen

Index cen vybraných výrobků a služeb (viz Spotřební koš) prodaných v maloobchodní síti.

Index životních nákladů

Úhrn spotřebitelských výdajů domácností nebo jednotlivců. Statistiky se omezují na životní náklady typických domácností (dělníků, zaměstnanců a důchodců). Sledují se jako změna výdajů při pevné struktuře spotřebního koše ve formě indexů.

Indexace

Indexace nebo dynamizace pojištění je zvyšování pojistné částky a běžného pojistného bez zkoumání zdravotního stavu pojištěné osoby v závislosti na růstu zvoleného cenového indexu (nejčastěji indexu spotřebitelských cen)

Indexovaný dluhopis

Typ dluhopisu, který je vázán na určitou cenu nebo dluhopisový index.

Indexový certifikát

Indexové certifikáty přesně zobrazují vývoj největších světových indexů. Hodnota indexového certifikátu může být kdykoliv přesně odvozena z aktuální hodnoty příslušného indexu.

Indiference

Nerozdílnost. Tvrzení, že určitý statek pro nás není ani lepší, ani horší než statek jiný. Takové statky pro nás tedy mají oba stejný užitek.

Indikátor

Též ukazatel. Poměrná veličina, poměr různých údajů zjištěných ve stejném čase.

Indosament

Písemný převod listinného cenného papíru na dalšího majitele, který se zaznamená na rubu cenného papíru.

Inflace

Snižování kupní síly peněz, nikoliv kupní síly lidí. Zmenšuje délku „metru“, který používáme k měření ekonomických veličin. Samy ekonomické veličiny reálně nejsou inflací měněny. Cenovými indexy pro měření inflace jsou deflátor HDP, index spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců (PPI). Rozlišujeme inflaci poptávkovou (poptávkou taženou) a inflaci nákladovou (náklady tlačenou).

Inflační riziko

Ovlivňuje reálnou výnosovou míru, může způsobit, že reálný výnos z investice bude záporný.

Informační efektivnost

Informační efektivnost závisí na tom, jak tržní ceny odrážejí všechny dostupné relevantní informace. Jestliže je finanční nástroj cenově podhodnocen vzhledem k dané momentální veřejné informaci, investoři se snaží cenný papír nakoupit v očekávání, že se cena zvýší na rovnovážnou cenu. Hnací silou informační efektivnosti je konkurence investorů, kteří se pokoušejí maximalizovat své zisky.

Informační povinnosti na burze

Firmy zařazené na hlavní a vedlejší trh jsou povinny poskytovat burze čtvrtletní ukazatele svého hospodaření, auditovanou účetní závěrku, výroční zprávu, pololetní zprávu a v průběhu roku informace o hospodářských výsledcích, změnách ve finanční situaci společnosti, o personálních změnách v představenstvu, dozorčí radě i vrcholném managementu a řadu dalších informací, které by mohly mít vliv na vývoj kurzu akcie.

Inkaso

Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je vůči majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.

Inovace

Uvedení nového výrobku, služby nebo výrobního postupu na trh.

Input

Vstup. Vše, co vchází do výrobního procesu, co je nutné pro produkci statků a poskytování služeb, tj. půda, budovy, strojní zařízení, lidská práce, suroviny, energie, meziprodukty apod.

Insider

Zasvěcená osoba, interní pracovník s přístupem k informacím o hospodaření firmy souvisejícím s jeho funkčním zařazením a pracovním postavením. Opakem je outsider.

Insider trading

Obecně obchodování na základě neveřejných informací. U nemovitostí může jít např. o snahu prodat nemovitost, o níž prodávající ví, že se na ni vážou problémy, které nejsou veřejně (kupujícímu) známy.

Insolvence

Insolventnost, platební neschopnost dlužníka. Stav, kdy jednotlivec, nebo firma, není schopen splatit své závazky v termínu.

Integrace

Proces slučování, spojení, splynutí. V ekonomickém smyslu spojení dvou nebo více ekonomik nebo ekonomických oblastí.

Internet banking

V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.

Intervence

Činnost, při které centrální banka kupuje nebo prodává na trzích měn tu svou, aby ovlivnila její kurz.

Invalidní penze

V případě invalidity si účastník penzijního připojištění může nechat naspořené prostředky okamžitě vyplatit.

Invence

Důvtip, vynalézavost, vtipný nápad.

Inventarizace

Je formou následné kontroly a spočívá ve zjištění skutečného stavu hospodářských prostředků a zdrojů krytí, které jsou předmětem inventarizace, v porovnání skutečného stavu se stavem účetním, ve vyjádření inventarizačních rozdílů.

Inventura

Činnost, při které se zjišťuje skutečný stav hospodářských prostředků a zaznamenává se v příslušných písemnostech.

Investice

Ekonomická činnost, při které se subjekty vzdávají současné spotřeby za účelem jejího zvýšení v budoucnosti.

Investiční bankovnictví

Transakce s cennými papíry, finančními deriváty a dalšími instrumenty finančních trhů. Zahrnuje emisní obchody, vlastní a zprostředkovatelské obchody s cennými papíry, depotní obchody, majetkovou správu, fúze a akvizice.

Investiční fond

Jeden z hlavních nástrojů kolektivního investování. Je založen na stejném principu jako akciová společnost, prostředky získané emisí akcií investuje na finančním trhu. Držitel akcie se stává akcionářem společnosti.

Investiční horizont

Doba, na kterou je investice plánována. S delším investičním horizontem se snižuje riziko.

Investiční kupon

Investiční kupon je cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupony.

Investiční limity

Ukazatele určující maximální hranice pro investování do cenného papíru nebo skupiny cenných papírů. Obecně platné investiční limity jsou dány zákonem, statutem/prospektem nebo pravidly investování daného fondu.

Investiční produkty

Investiční produkty jsou v den splatnosti shodné s hodnotou podkladového aktiva a nereagují na jeho změny nadproporcionálně nebo formou finanční páky.

Investiční společnost

Obchodní společnost, předmětem jejíhož podnikání je kolektivní investování. Přijímá a realizuje investiční rozhodnutí, vede účetnictví a jedná ve všech administrativních záležitostech investičních a podílových fondů, Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Vztahuje se na ni zvláštní regulace podle zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování a podléhá dozoru ČNB. Její činnost je kontroluje také depozitář a auditor.

Investiční správce

Subjekt poskytující služby související s řízením investičního portfolia.

Investiční strategie fondu

Určuje způsob investování, jakou část aktiv bude fond investovat do jednotlivých typů cenných papírů a v jakých zemích. Je součástí statutu fondu schvalovaného Komisí pro cenné papíry.

Investiční zaměření fondu

Odráží základní strukturu aktiv fondu. Akciový fond by měl mít alespoň 66 % aktiv umístěno v akciích, dluhopisový fond 66 % v dluhopisech. V aktivech fondu peněžního trhu převažují krátkodobé dluhopisové cenné papíry a vklady u bank. Smíšené fondy kombinují víc tříd aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity, alternativní investiční nástroje.

IPO

Initial Public Offering. Veřejná nabídka akcií firmy, jejíž akcie dříve nebyly obchodovány na burze.

Konvence

Úmluva, dohoda, ujednání, zvyklost, ustálené pravidlo, společenský mrav.

Konvertibilita

Směnitelnost měny určitého státu na mezinárodním trhu za měnu jiného státu v poměru, který vychází z aktiv tvořících hodnotu měny a z dalších smluvně dohodnutých podmínek.

Konvertibilní dluhopis

Pevně úročený cenný papír, který může být vyměněn za akcie po splnění předem stanovených podmínek.

Konverze

Přeměna, změna. Přeměna dřívějšího dluhu v nový za současné změny podmínek zápůjčky.

ISIN

Emise veřejně obchodovatelných cenných papírů se označují kódem ISIN (International Securities Identification Number). Tento mezinárodní systém je upraven normou ISO-6166. ISIN je dvanáctimístný alfanumerický kód, kde první dvě pozice představují zkratku země emitenta (CZ – Česká republika). Tato zkratka je upravena v ISO 3166. Dalších devět čísel představuje základní číslo a poslední pozice představuje kontrolní číslo. V ČR je využíváno pouze šest posledních míst základního čísla, tj. první tři číslice základního čísla jsou nuly. Emise jsou podle základního čísla zařazeny do okruhů podle předmětné činnosti společnosti.

Jádrová inflace

Zvýšení indexu spotřebitelských cen celého spotřebního koše očištěné o sezónní vlivy, vliv změn regulovaných cen, vliv daňových úprav a jiná administrativní opatření vedoucí ke změně cen. Viz Čistá inflace a Inflace.

Jedinečné riziko

Riziko vyplývající z aktivit emitenta. Lze diverzifikovat vhodným výběrem aktiv.

Jednoduché úročení

Takové úročení, kdy se úroky počítají stále z původního kapitálu a úroky z předchozích úroků se dále neúročí.

Jednotkové náklady

Náklady na jednotku práce. Jedná se prakticky hlavně o mzdové náklady. Statisticky se sleduje vývoj jednotkových nákladů práce především ve formě indexů jako podíl růstu nominálních mezd a produktivity práce.

Jistina

Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.

Jmenovitá hodnota

Peněžní částka uvedená v textu názvu např. cenného papíru.

Joint-venture

Kapitálová spoluúčast samostatných partnerů na základě smlouvy. Jde o dočasné seskupení podnikatelských subjektů za účelem dosažení vymezeného cíle. Vzniká společné vlastnictví, odpovědnost a podíl na hospodářských výsledcích se dělí mezi jednotlivé účastníky podle smlouvy. V evropské oblasti se tato forma spoluúčasti nazývá konsorcium. Dnes se v ČR pod pojmem joint-venture chápe společný podnik se zahraniční majetkovou nebo technologickou účastí.

Kalkulace

Rozpočet, úvaha, úsudek. Slouží ke stanovení nákladů na jednotku výroby. Kalkulace je potřebná pro hodnocení hospodárnosti a efektivity výroby. Při analýzách lze odpovědět na otázku, na jaký účel byly spotřebovány výrobní činitele.

Kapitál

Jeden z výrobních faktorů. Má dvě základní formy, a to kapitál fyzický a kapitál finanční. Kapitál = vyrobené statky a peněžní prostředky, které jsou užívány jako faktory vstupů pro další výrobu (vlastní zdroje, cizí zdroje) nebo též nahromaděné zdroje na nákup strojů, zařízení, surovin, polotovarů, pracovní síly apod.

Kapitalizace pohledávek

Převedení pohledávek do podoby podílu na společnosti (akcií nebo jiných cenných papírů).

Kapitálová přiměřenost (capital adequacy)

Charakterizuje riziko neadekvátnosti kapitálu banky vzhledem k podstupovaným rizikům. Současné předpisy ČNB a BIS definují kapitálovou přiměřenost jako poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv.

Kapitálová ztráta

Situace, kdy je prodejní cena nižší než kupní.

Kapitálové riziko

Výše závazků subjektu je větší než tržní hodnota veškerých aktiv.

Kapitálové trhy

Trhy s akciovými cennými papíry (akciemi) a trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností vyšší než jeden rok. Finanční nástroje peněžního trhu jsou obvykle likvidnější než finanční nástroje kapitálového trhu.

Kapitálový zisk

Situace, kdy je prodejní cena vyšší než kupní.

Kardinální užitek

Užitek, kterému lze přisoudit určitou číselnou hodnotu.

Karenční lhůta

Časová lhůta v úrazovém pojištění při plnění z denního odškodného pro případ úrazu nebo v pojištění ušlého výdělku při pracovní neschopnosti. V tomto případě se jedná o lhůtu od vzniku pojistné události, během níž se neposkytuje plnění (je to vlastně forma spoluúčasti). Zpravidla bývá v rozsahu 7 – 28 dnů.

Kupní síla peněz

Množství zboží a služeb, které lze koupit za určitou sumu peněz při dané cenové hladině.

Kartel

Dobrovolná úmluva samostatných podnikatelů, zpravidla téhož výrobního odvětví, jíž se zavazují omezit nebo vyloučit mezi sebou soutěž společnou úpravou výroby, odbytu, obchodních podmínek nebo sazeb. Ve většině států jsou domluvy tohoto typu zakázané.

Katastr nemovitostí

Souhrn údajů o nemovitostech včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Katastrální mapa

Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, jež jsou předmětem katastru nemovitostí.

Katastrální úřad

Instituce pověřená vedením katastru nemovitostí.

Kauce

Peněžitá záruka, jistota, zástava. Je určena především ke krytí případné škody.

Keynesovy ekonomické poučky

Zjednodušeně řečeno, keynesiánská ekonomická škola stojí na následující úvaze: v období hospodářské krize a nedostatečné soukromé poptávky, tedy spotřeby, je nutné zvýšit veřejné výdaje, respektive snížit daně, a podpořit domácí poptávku. Naopak, v době hospodářské expanze je nutné veřejné výdaje snížit, respektive zvýšit daně. V průběhu hospodářského cyklu měl zůstat veřejný rozpočet vyrovnaný a přebytky v době expanze měly kompenzovat schodky v době krize.

Klasifikovaný úvěr

Problémový úvěr, tj. úvěr, jehož splácení je nějakým způsobem ohroženo. Banky musí na takové úvěry tvořit rezervy.

Klouzavý průměr

Statistická metoda eliminující výkyvy v časových řadách. Počítá se z údajů časové řady tak, že se postupně k danému počtu údajů (např. 12 měsíců) přiřazuje vždy jeden údaj následující a první údaj v řadě se vypouští.

Know-how

Znamená „vědět jak“. Technické nebo obchodní informace, které lze označit za obchodní tajemství, ale které nejsou jako obchodní tajemství zachovávány, nýbrž jsou poskytovány za úplatu zákazníkům. Patří do nehmotných aktiv podniku.

KOBOS

KOBOS (Kontinuální Burzovní Obchodní Systém) je založen na principu průběžného uzavírání obchodů v závislosti na okamžité nabídce a poptávce po cenných papírech. Obchody v KOBOS jsou uzavírány na základě porovnání a spárování objednávek, které jsou obchodníkem přímo vkládány do KOBOS v reálném čase (v reálném čase probíhají obecně burzovní obchody s časovou prioritou). Obchodování v KOBOS navazuje v harmonogramu burzovního dne na obchodování při pevné ceně. Důvodem je skutečnost, že otevírací kurz v KOBOS je roven kurzu z obchodování při pevné ceně (fixing). Při uzavírání těchto burzovních obchodů je uplatňován princip cenové a následně časové priority, kdy při párování (uspokojování objednávek) rozhoduje jejich cena a v rámci ní čas vložení objednávky.

Kód trhu

Ukazatel stavu trhu. Nabývá hodnot 1 – 8 podle toho, zda bylo dosaženo rovnováhy, lokálního, globálního nebo totálního převisu nabídky či poptávky, nebo nebyl cenný papír obchodován.

Koeficient navýšení

Udává poměr mezi skutečně zaplacenou a pořizovací cenou předmětu splátkového prodeje.

Kolaudační rozhodnutí

Rozhodnutí stavebního úřadu, kterým povoluje užívání stavby.

Kolektivní investování

Společné investování volných finančních prostředků jednotlivců a institucí především prostřednictvím fondů.

Komanditní společnost

Druh obchodní společnosti, tvořené alespoň dvěma osobami, komanditistou a komplementářem. Komanditista ručí do výše svého vkladu, není oprávněn ani povinen společnost spravovat. Komplementář ručí plně svým majetkem. Statutárním orgánem společnosti je komplementář.

Komise pro cenné papíry

Orgán státního dozoru a regulace kapitálového trhu v ČR. Reguluje chování účastníků kapitálového trhu, především obchodníků s cennými papíry a správcovských společností.

Komisionářská smlouva

Smlouva, která za provizi zplnomocňuje banky nebo obchodníky s cennými papíry k nákupu nebo prodeji cenných papírů klienta.

Komodita

Jakýkoliv výrobek, druh zboží, surovina, obecně statek nebo služba.

Komoditní trhy

Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu. Potom spadá do kategorie měnových trhů.

Komparace

Srovnávání.

Kompenzace

Vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek bez použití hotového placení, základ bezhotovostního platebního styku. Znamená též druh zahraničně obchodních operací.

Kompromis

Dohoda na základě oboustranných ústupků, tedy ústupků v zájmu dohody.

Koncepce

Pracovní rozvrh, pojetí úkolu, plán přípravy a provedení úkolu nebo práce.

Koncern

Seskupení právně samostatných podniků podřízených jednomu vedení. Vzniká buď na základě kapitálové účasti, nebo na smluvním základě.

Koncese

Úřední povolení k provozování činnosti (živnostenské, umělecké) v ČR. Podmínka pro provozování vyjmenovaných koncesovaných živností, kterou uděluje živnostenský úřad.

Konfigurace

Uspořádání, seskupení.

Konjunktura

Příznivý stav, příznivý vývoj, příznivé podmínky. Fáze hospodářského cyklu, též vrchol. Ekonomický růst dosahuje maxima a začínají se projevovat nerovnovážné tendence, především v růstu neprodejných zásob.

Konkludentní úkon

Nevýslovně učiněný právní úkon – jednáním nebo opomenutím.

Konkurence

Hospodářská soutěž mezi výrobci zboží (konkurence nabídky) nebo spotřebiteli (konkurence poptávky). Konkurence může existovat a volně působit pouze v tržním hospodářství, urychluje technický pokrok a vývoj v sociální sféře.

Konkurz

a) Soutěž, při které vypisovatel vyhlašuje podmínky pro přijetí nabídky a posléze vybere (zpravidla) tu nejvýhodnější. b) Soudní řízení, na jehož základě dlužník neschopný plnit své závazky pozbývá práva nakládat se svým majetkem, který je prohlášen za konkurzní podstatu, za účasti soudu se zajistí a zpeněží. Jde o všeobecnou exekuci na jmění dlužníka.

Konsolidace

Upevnění, popř. uspořádání či zajištění hospodářských poměrů nebo též přeměna krátkodobých úvěrů na dlouhodobé.

Konsolidace půjček

Splacení dříve poskytnutých existujících úvěrů a půjček novým úvěrem.

Konsorciální leasing

Leasingová transakce, jejíž financování je rozděleno mezi několik subjektů s různými právy a povinnostmi.

Konsorcium

Příležitostné a dočasné sdružení podnikatelů za určitým cílem (např. uskutečnění výstavby určitého díla) na společný účet. Nezapisuje se do podnikového rejstříku, není právnickou osobou a nemá způsobilost k právům a povinnostem. Viz Jonit-venture.

Konstantní symbol

Část kódu užívaného v automatizovaném platebním a zúčtovacím styku v rámci ČR. Obsahuje informaci o ekonomickém obsahu transakce.

Kontinuální režim

Způsob obchodování, při kterém dochází k průběžnému vkládání příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů. Při párování nabídky s poptávkou se uplatňuje princip cenové a následně časové priority – pokud je více objednávek se stejnou cenou, prioritu mají dříve podané.

Konto

Účet, vedený ve formě osobní nebo věcné. Osobní účty zahrnují stav pohledávky vůči obchodnímu partnerovi peněžního ústavu. Věcné účty zachycují stav a pohyb různých druhů stálých a oběžných aktiv.

Kontokorent

Krátkodobý revolvingový úvěr k běžnému účtu. Má-li klient otevřený kontokorent, může ze svého běžného účtu čerpat určitou částku i do minusu. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá z čerpané částky, a to až do doby, než je tato částka zaplacena. Při přečerpání kontokorentu si banka může účtovat vysoké úroky z úvěru (25 % až 30 % z přečerpané částky).

Kontokorentní účet

Sloučený vkladový a úvěrový účet. Vede jej banka pro klienta, zachycuje na něm veškeré jeho úvěrové obchody a bankovní operace. Kontokorentní úvěr se obvykle pohybuje v předem dojednaném a stanoveném rámci (limitu).

Kontokorentní úvěr

Krátkodobý úvěr poskytovaný bankou na běžném účtu tak, že klient může krátkodobě čerpat peněžní prostředky do minusu.

Kontrakt

Kupní smlouva. Písemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím o prodeji a koupi zboží nebo služeb.

Konzervativní strategie investic

Málo rizikový způsob investování (například peněžní trh a státní dluhopisy). Kolísání investice je malé, v dlouhém horizontu (pět a více let) zaostává oproti rizikovějším alternativám i výnos.

Kooperace

Dobrovolná spolupráce mezi hospodářsky samostatnými podniky na základě smluv.

Koordinace

Uvedení do souladu.

Korelace

Formální kladný nebo záporný vztah mezi porovnatelnými jevy. Stupeň závislosti mezi proměnnými při jejich růstu nebo poklesu. Nemusí znamenat příčinný vztah. Měří se pomocí korelačního koeficientu, který nabývá hodnot -1 až +1. Pokud se blíží k +1, jde o silnou závislost, blíží-li se k -1, jde o slabou závislost.

Korporace

Společnost. Výraz používaný pro právnickou osobu zejména v USA.

Kotace

Stanovení nákupní a prodejní ceny cenného papíru.

Kotace měnových kurzů

Stanovení směnných kurzů cizích měn bankami a dalšími obchodníky s měnami.

Kotování

Prvotní vstup cenného papíru na burzu po splnění podmínek pro obchodování.

Koupěschopnost

Způsobilost domácností vystupovat na trhu jako kupující. Závisí na celkové zaměstnanosti, na vývoji nominálních mezd a spotřeby a na rozsahu veřejného financování osobní spotřeby.

Krátká pozice

Držení cenného papíru za účelem krátkodobé spekulace.

Krátkodobé závazky

Závazky splatné do jednoho roku. Jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Hlavní druhy: dluhy vůči dodavatelům, dlužné daně, krátkodobé bankovní úvěry, závazky vůči zaměstnancům a institucím.

Krátký prodej

Krátký prodej znamená, že investor prodává cenný papír, který nevlastní. Záměrem je prodat cenný papír za momentální cenu v očekávání zpětného nákupu cenného papíru v budoucnosti za nižší cenu. Aby mohl investor krátký prodej uskutečnit, půjčí si cenný papír od jiného investora, který daný cenný papír vlastní. Krátký prodávající musí během období výpůjčky cenného papíru platit půjčovateli všechny výnosy, které jsou s cenným papírem spojeny (dividendy, kupony apod.). V době skončení krátkého prodeje nakoupí krátký prodávající cenné papíry na trhu a vrátí je půjčiteli. Krátký prodávající bude mít zisk (ztrátu), jestliže cenné papíry nakoupí za nižší (vyšší) cenu. Krátký prodej není časově omezen. Časové omezení na krátké pozice mohou představovat zástavy (collateral), které půjčovatel přijme od krátkého prodávajícího.

Kreativita

Tvořivost, souhrn psychologických procesů vedoucích k novým nápadům a myšlenkám.

Kredit

Úvěr, pravá strana na účtu, převaha strany „Dal“ nad stranou „Má dáti“. Opakem je debet.

Kreditní karta

Úvěrová platební karta. Není vázána na zůstatek hotovosti na bankovním účtu. Uskutečněné transakce jsou majitelem karty hrazeny až po určité době, buď jednorázově, nebo ve volitelných splátkách.

Kritéria úspěšnosti hospodářské politiky

Hodnotí se ekonomický růst (růst HNP, HDP), saldo platební (obchodní) bilance, míra inflace a míra nezaměstnanosti. Cílem je dosahovat co nejvýhodnějších proporcí mezi uvedenými kritérii.

Kritérium

Měřítko pro srovnání více jevů, hledisko při posuzování, určovací znak.

Krize

Fáze hospodářského konjunkturálního cyklu. Viz Recese. Ekonomická aktivita dosahuje minima, v ekonomice panuje hluboká nerovnováha.

Krok kotace

Nejmenší možná změna mezi novou a předchozí cenou cenného papíru v rámci burzovních obchodů.

Krytá opční pozice

Otevřená tržní pozice, zajištěná odpovídající hodnotou finančních prostředků nebo podkladových aktiv.

Křižovaný šek

Ochrana šeku (jeho výstavce) před proplacením neoprávněné osobě ochrannými prvky na lícní straně šeku.

Kumulace

Načítání.

Kumulativní dopad

Součet jednotlivých dopadů (výsledků) za několik období. Př. o1 -3, o2 +1, o3 -2. Kumulativně (o1 až o3) -4.

Kupní opce

Zaručuje majiteli opce právo nákupu dohodnutého množství aktiva za předem stanovenou cenu v předem známém termínu.

Kupní smlouva

Projev shodné vůle dvou smluvních stran, ze kterého jedné straně (prodávajícímu) vzniká povinnost předmět koupě odevzdat a druhé straně (kupujícímu) povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu. K nabytí vlastnického práva je nutný vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Kuponový dluhopis

kuponové dluhopisy jsou dluhovými nástroji s obvykle podstatně delší dobou splatnosti než bezkuponové dluhopisy. Vlastnictví těchto dluhopisů opravňuje k pravidelným příjmům mezi emisí a dobou splatnosti nominální hodnoty. Pravidelné platby se nazývají kupony. Při splatnosti se stejně jako u diskontovaných dluhopisů vyplácí nominální hodnota dluhopisu.

Kupony

Pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu lze vydávat kupony jako cenné papíry na doručitele. Většinou se vyplácejí ročně či pololetně.

Kurz

Stanovená směnná cena. U dluhopisů se vyjadřuje v procentech nominální hodnoty, u většiny ostatních aktiv včetně akcií, podílových listů a měn v penězích.

Kurz akcií

Cena, za kterou se v určitém čase akcie obchoduje na veřejném trhu.

Kurz nákup

Kurz, za který je obchodník ochoten nakoupit měnu nebo jiné podkladové aktivum.

Kurz podílového listu

Hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat. U otevřených podílových fondů je tato hodnota obvykle shodná s hodnotou majetku fondu (čistého obchodního jmění) připadajícího na jeden podílový list. Často se používá zkratka NAV.

Kurz prodej

Kurz, za který je obchodník ochoten prodat měnu nebo jiné podkladové aktivum.

Kurz střed

Kurz odpovídající aritmetickému průměru mezi kurzem nákupním a prodejním.

Kurzové riziko

Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.

Kurzovní lístek BCPP

Kurzy a objemy obchodů všech cenných papírů obchodovaných na trzích Burzy cenných papírů Praha.

Kvitance

Písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splacen. Toto potvrzení je věřitel povinen vydat dlužníkovi na jeho požádání.

Kvóta

Limit uvalený na množství vyráběných nebo nakupovaných statků.

Leasing

Nákup zboží formou finančního pronájmu. Na leasing lze koupit spotřební zboží, nejčastěji se využívá pro financování koupě automobilů. Na počátku je třeba zaplatit akontaci – část ceny zboží v hotovosti, dále se platí stejná výše splátek po celou dobu pronájmu. Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném splacení.

Leasing automobilů

Nejrozšířenější leasingem financovaná komodita. Nad jinými dluhovými způsoby financování vítězí rychlostí a pro podnikatele též daňovou výhodností.

Leasing pro soukromé osoby

Spotřebitelský leasing, v tuzemsku více rozvinut než v zemích EU, kde vítězí bankovní úvěry.

Leasingová smlouva

Právní úprava vztahu pronajímatele a nájemce při leasingové operaci.

Leasingová splátka

Smluvně dohodnutá peněžní částka splácená pravidelně klientem po dobu trvání leasingové smlouvy.

Leasingová společnost

Pronajímatel předmětu leasingu.

Leasingové navýšení

Rozdíl mezi pořizovací cenou předmětu leasingu a celkovou cenou zaplacenou za předmět při leasingu.

Leasingový koeficient

Poměr celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu při platbě v hotovosti.

Lednový efekt

Růst tržní ceny akcií na kapitálových trzích je historicky v lednu vyšší než v jiných částech roku.

Liberalismus

Systém politických, ekonomických, kulturních, sociálních aj. hodnot, zejména: individualismus, víra v pokrok, preferování politické svobody, tolerance, uznávání soukromého vlastnictví, omezení role státu a státní moci.

Liberalizace

Odstranění překážek.

LIBID

Zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID. LIBID – London Interbank Bid Rate.

LIBOR

LIBOR – London Interbank Offer Rate. LIBOR je aritmetickým průměrem úrokových mír z depozit nad 10 mil. GBP na určitou dobu, které nabízí v 11 hod. dopoledne londýnské referenční banky (běžně National Westmister, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris a Morgan Guaranty Trust) londýnským clearingovým bankám. Velké banky platí za zdroje o něco méně, než činí LIBOR, a tyto zdroje půjčují se ziskem menším bankám. Malé banky půjčují prostředky podnikům, které platí určitou přirážku nad LIBOR. Široce akceptovaný LIBOR je výhodný, protože snad všechny úrokové míry krátkodobých a střednědobých úvěrů a půjček na euroměnovém trhu se stanovují na základě LIBOR. Úrokové míry pro splatnosti od jednoho dne (overnight) až po jeden rok pro všechny hlavní euroměny denně publikuje Financial Times.

Licence

Vývozní a dovozní povolení, smlouva o využití zahraničního patentu nebo výrobní dokumentace.

Licitace

Dražba, vydražování, veřejný prodej.

Lichva

Účtování výrazně vyšší ceny peněz, než je v místě obvyklé.

Likvidace

Vyúčtování, vyrovnání, vyřízení, poukázání k výplatě, nebo zrušení, zničení, usmrcení.

Likvidita

Schopnost dostát svým závazkům. Schopnost přeměnit kapitál v peníze, poměr pohotových prostředků firmy k jejím závazkům. Viz Solventnost.

Likvidity

Likvidita – schopnost přeměnit aktivum na hotové peníze.

Likvidní aktivum

Lze rychle a bez velkých nákladů nebo ztrát přeměnit v prostředek směny – v peníze.

Limit

Horní nebo dolní hranice nějaké hodnoty, např. cenový limit.

Limitní cena

Maximální cena při nákupu a minimální cena při prodeji, za kterou je investor ochoten obchodovat.

List vlastnictví

Doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, jež eviduje katastrální úřad, tj. vlastníka, označení nemovitosti, její rozlohu a způsob využití, případná věcná práva vztahující se k nemovitosti, např. věcná břemena nebo zástavní právo, a další údaje.

Listinný cenný papír

Materializovaná podoba cenného papíru. U veřejně obchodovaných společností velmi málo rozšířená.

Lombardní úvěr

Krátkodobý úvěr zajištěný zástavou movité věci, zpravidla cenných papírů, někdy též zboží nebo drahých kovů.

Lot

Jednotka minimálního obchodovatelného množství cenného papíru na veřejném trhu.

M2

Peněžní agregát – skládá se z hotovostního oběživa, běžných účtů, termínovaných účtů a úsporných vkladů.

Majetek

Statky a peněžní prostředky, stálá a oběžná aktiva, účetně je vymezen v levé straně rozvahy.

Majetek fondu / Čisté obchodní jmění

Hodnota čistého obchodního jmění je vypočítávána na základě tržní hodnoty všech aktiv obsažených v portfoliu fondu k danému datu.

Majetek podniku

Souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných aktiv patřících podniku.

Majetková správa

Řízení zákaznických portfolií bankami a společnostmi specializujícími se na majetkovou správu (asset management).

Majorita

Většina. Majoritní podíl v akciové společnosti nemusí být nadpoloviční podíl. Záleží na struktuře vlastníků akcií. Při velkém rozdrobení akcií mezi drobné akcionáře lze společnost ovládat i s podstatně menším než nadpolovičním „balíkem“ akcií.

Majoritní akcionář

Investor disponující nadpoloviční většinou akcií společnosti, případně takovým množstvím akcií, které mu umožní podnik ovládat (při velkém počtu drobných akcionářů je to možné i smenším podílem než 50 procent).

Makléř

Zprostředkovatel obchodu s cennými papíry, který má přístup na burzu.

Makroekonomická rovnováha

Stav národního hospodářství, kdy je agregátní poptávka na úrovni odpovídající agregátní nabídce při plném využívání ekonomických zdrojů. Hlavními činiteli porušení rovnováhy jsou soukromé i veřejné výdaje na investice a na spotřebu, inflační tlaky, vysoká nezaměstnanost a nerovnováha obchodní, resp. platební bilance.

Makroekonomie

Ekonomická teorie, která zkoumá ekonomiku jako celek. Zajímá se o hospodářskou rovnováhu a růst HNP, inflaci, nezaměstnanost, měnový kurz, zadluženost země apod.

Maloobchodní bankovnictví

Maloobchodním bankovnictvím se rozumí poskytování služeb široké veřejnosti, tj. poskytování úvěrů na splátky, hypotečních úvěrů, depozitní služby apod. V porovnání s velkoobchodním bankovnictvím se jedná o velké spektrum činností na mnoha pobočkách. Některé služby maloobchodního bankovnictví (např. úvěrové karty) jsou vysoce ziskové.

Malverzace

Zpronevěra falšováním údajů v účetnictví s cílem např. daňového úniku.

Management

Řízení, správa, vedení, též ředitelství. Obratné zacházení s něčím (např. umět si pomoci, zvládnout úkol, zastávat úřad apod.).

Manko

Schodek – rozdíl mezi údaji účetní evidence a skutečným stavem, zjištěným inventarizací.

Marginový účet

Účet, který umožňuje kombinovat nákup cenných papírů z vlastních prostředků a z úvěru od brokerské firmy.

Market making

Je tzv. péče o kurz. Většina emitentů certifikátů se zavazuje průběžně kótovat nákupní a prodejní kurzy pro emitované finanční produkty (certifikáty). Tím automaticky zabezpečují likviditu. Ve své podstatě jde o stanovování nákupních (bid) a prodejních (ask) kurzů.

Marketing

Komplexní přístup k trhu, tedy souhrn opatření, která směřují k tomu, aby výrobek byl dodán spotřebiteli za správnou cenu, správnou obchodní metodou a ve správné formě. Marketingová politika musí vycházet z průzkumu potřeb zákazníků.

Marné uplynutí lhůty

Právnický výraz pro vypršení lhůty, aniž by v ní došlo ke splnění toho, co bylo požadováno.

Marxismus

Učení nazvané podle zakladatele Karla Marxe (1818–1883), německého filozofa, sociologa, politického teoretika a ekonoma. Ve svém díle „Kapitál“ analyzoval zákony kapitalismu.

Marže

Rozdíl mezi cenou pořízení a cenou prodeje.

Matice

Soustava čísel (prvků) uspořádaných do tvaru pravoúhelníku (čtverce nebo obdélníku). Pořadí prvků ve sloupcích a řádcích je určité a nelze je libovolně měnit.

Maturity

Doby splatnosti cenných papírů.

Medián

Jedna ze středních hodnot ve statistice. Prostřední hodnota souboru (vzorku) dat, hodnota, nad níž leží 50 % pozorování. Vystihuje střed, kolem něhož jsou pozorování rozprostřena.

Medián mezd

Střední hodnota mezd: dělí zaměstnance na dvě stejně početné části s nižší a vyšší mzdou; vždy je nižší než průměrná mzda.

Médium

Prostředek přenosu, nosič: např. pára (médium, které přenáší teplo), texty, plány, schémata, filmy, diapozitivy apod.

Medvědi

Spekulanti na pokles cen cenných papírů.

Medvědí trh

Klesající trh s cennými papíry.

Měna

Označení pro národní soustavu peněz.

Měnová parita

Stav ekvivalence mezi veličinami základních peněžních jednotek dvou národních měn.

Měnová politika

Součást hospodářské politiky. Cílem je stabilita měny (reguluje se množství peněz v oběhu) a zajištění dostatečné likvidity v rámci vnitřní ekonomiky i ve vztahu k zahraničí.

Měnové (devizové) trhy

Jedná se o trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, nebo o trh peněžních prostředků v různých měnách (tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny).

Měnové futures

Dohoda o budoucím obchodu s měnou při v současnosti pevně stanoveném měnovém kurzu.

Měnové riziko

Riziko změny měnových kurzů.

Měnový koš

Vyjadřuje poměrné zastoupení jednotlivých volně směnitelných měn. S jeho pomocí se např. do kurzu české koruny promítají vzájemné změny kurzů těchto měn.

Měnový kurz

Poměr, ve které lze směnit jednu měnu za jinou.

Měrné náklady

Náklady v Kč na účelovou jednotku.

Mezní náklady

Udávají přírůstek celkových nákladů vyvolaný zvýšením produkce o jednotku.

Mezní produkt výrobního faktoru

Přírůstek produkce dosažený zvýšením daného faktoru o jednotku, při ostatních faktorech nezměněných. Výrobce při najímání výrobního faktoru porovnává jeho nájemní cenu s jeho čistým peněžním mezním produktem. Najímá výrobní faktor pouze do takového množství, kdy je jeho mezní produkt větší nebo roven nájemní ceně.

Mezní příjem

Přírůstek celkového příjmu dosažený prodejem dodatečné jednotky produkce.

Mezní užitek

Přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku. Mezní užitek klesá s rostoucí spotřebou statku. Spotřebitel porovnává mezní užitek statku s jeho cenou a nakupuje takové množství statku, jehož mezní užitek je větší nebo roven ceně.

Migrace

Územní pohyb obyvatelstva. Sleduje se migrace uvnitř státu a migrace mezinárodní. Rozdíl mezi přistěhovalectvím a vystěhovalectvím představuje migrační saldo.

Mikroekonomie

Část ekonomické teorie, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů, zejména podniků, domácností a firem. Opírá se přitom o analýzy trhu a cen.

Mimoburzovní obchod

Obchod s cennými papíry uzavřený mimo veřejné burzovní trhy.

Mimoburzovní trh

Též OTC, over-the-counter. Alternativní místo pro obchod s cennými papíry. Regulace, nároky na kvalitu obchodovaných cenných papírů a v neposlední řadě též samotný vstup na trh je regulován méně než trh burzovní. Nejznámějším mimoburzovním trhem je americký Nasdaq, v Česku je to pak RM-Systém.

Mimořádná splátka

Částečné nebo úplné splacení půjčky – například hypotéky – mimo pravidelné (měsíční) splátky.

Minimální měsíční úložka

Minimální částka, kterou musí účastník stavebního spoření v dohodnutých intervalech ukládat na svůj účet u stavební spořitelny.

Minimální mzda

Minimální částka, která má být podle mzdového systému vyplacena zaměstnanci.

Minimální počáteční investice

Částka, kterou musí klient minimálně investovat, má-li mu být u investiční společnosti nebo brokera otevřen účet.

Minimální základ daně

Minimální základ daně je definován jako polovina součinu všeobecného vyměřovacího základu používaného pro důchodové zabezpečení (tj. průměrná mzda v národním hospodářství upravená přepočítacím koeficientem) a počtu kalendářních měsíců provozování výdělečné činnosti.

Minoritní akcionář

Akcionář s méně významným počtem akcií společnosti, nejednající s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení.

Míra inflace

Snižování kupní síly peněz v důsledku zvyšování cen zboží a služeb. Měří se například indexem spotřebitelských cen nebo indexem cen výrobců. Každý z indexů zahrnuje několik stovek druhů produktů.

Míra nezaměstnanosti

Významný makroekonomický ukazatel. Procentuální podíl nezaměstnaných lidí, kteří práci aktivně hledají, z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel.

Mladé akcie

Nově vydané akcie společnosti sloužící k navýšení základního kapitálu firmy.

Modernizace

Rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti hmotného majetku, také přizpůsobení soudobým požadavkům a potřebám.

Modus

Jedna ze středních hodnot ve statistice. Je to hodnota nejčetnější. Používá se tehdy, když je žádoucím výsledkem celé číslo, nikoliv zlomek.

Monetarismus

Teoretická škola považující množství peněz v ekonomice za rozhodující činitel makroekonomické rovnováhy. Vychází z kvantitativní teorie peněz a zdůrazňuje samoregulační schopnost tržního mechanismu. Hlavním představitelem je Milton Friedman. Základním požadavkem rovnovážného ekonomického růstu dle monetaristů je zajistit soulad mezi růstem množství peněz v ekonomice a růstem nominálního hrubého domácího produktu z dlouhodobého hlediska.

Monetární politika

Peněžní nebo měnová politika. Důležitá součást hospodářské politiky vlády. Monetární politiku provádí ústřední banka ovlivňováním rozsahu a podmínek nabídky peněz.

Monokriteriální

Založeno na jednom kritériu.

Monopol

Výsadní postavení na trhu, jehož důsledkem je uplatňování subjektivních zájmů s cílem dosažení ekonomických a jiných výhod.

Morální opotřebení majetku

Postupná ztráta užitnosti původních parametrů, k níž dochází vlivem technického pokroku, např. na trh se zavádějí nové, progresivnější výrobky.

Moratorium

Pozastavení, zákaz, též prodloužení platební lhůty.

Movitý majetek

Za movitý majetek se považují: movité věci osobní a domácí potřeby fyzických osob (např. oblečení, vybavení bytu), osobní automobily, motocykly a jiné dopravní prostředky, obrazy, sochy a jiné umělecké předměty, sbírky, šperky, výrobní zařízení a stroje, cenné papíry, peněžní prostředky, vklady na účtech bank a majetková práva (např. autorská, jiná majetková práva a nároky na pohledávky).

Multilaterální vztahy

Mnohostranné vztahy mezi zeměmi týkající se zejména rozvoje ekonomiky a obchodních a platebních styků. Realizují se formou mnohostranných dohod a smluv. Zvýhodňují členské nebo účastnické země.

Multiplikátor

Koeficient udávající změnu určité makroekonomické veličiny v závislosti na změně jiné veličiny.

Municipalita

Správa města.

Mzda

Odměna za práci vyplývající ze závislé činnosti. V ekonomických modelech se vztahuje k časové jednotce, např. hodině, dni apod.

Mzdový tarif

Smluvně nebo zákonem stanovená sazba mzdy, částka v Kč na jednotku času. Je součástí tarifní stupnice, jeho velikost je ovlivněna zařazením zaměstnance do příslušné platové třídy.

Nabídka

Je vyjádřena množstvím určitého druhu zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat. Množství nabízeného zboží stoupá s rostoucí cenou (zákon rostoucí nabídky).

Nabídka práce

Obecně se vytváří z rozhodování člověka, zda pracovat, nebo nepracovat. Člověk se rozhoduje mezi prací a volným časem. Volný čas je statek, protože přináší člověku uspokojení a je vzácný.

Nabídková cena

Nejnižší cena akceptovatelná prodávajícím.

Nabídkové šoky

Jsou způsobeny náhlým zvýšením mezd nebo zvýšením cen některé základní suroviny – například ropy. Následkem je krátkodobé vychýlení HDP od potenciálního produktu. Nepříznivý nabídkový „šok“ zvýší ceny a zároveň sníží HDP. Příznivý nabídkový „šok“ se projeví v poklesu cenové hladiny a ve zvýšení HDP.

Nabývací titul

Listina, na základě které vlastník získal nemovitost (např. kupní, dědická, darovací smlouva).

Nad pari

Výraz používaný na měnovém trhu nebo na trhu cenných papírů, jestliže je kurz měny vyšší než oficiální měnový kurz nebo kurz cenných papírů vyšší než nominální hodnota cenných papírů (viz Ážio).

Nadhodnocená měna

Měna, jejíž měnový kurz je vyšší, než odpovídá tržní rovnováze. Opakem je podhodnocená měna.

Náhodný výběr

Výběr, jehož složení je výsledkem náhody.

Náhradní doby

Doby, které se započítávají jako odpracované, i když nebylo placeno pojistné (mateřská, studium, invalidita atd.).

Náhradový poměr

Poměr prvního důchodu k poslední hrubé mzdě v %.

Náklady

Hodnotové vyjádření všech vstupů výroby. Náklady lze klasifikovat podle různých hledisek.

Náložné listy

Podle smlouvy o přepravě věci může být dopravce povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list. Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat po dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny.

Národní účty

Systém národních účtů (SNÚ) poskytuje ucelený rámec pro systematický a detailní popis národního hospodářství. SNÚ se snaží odpovědět na otázku: „Kdo co dělá, jakými prostředky, za jakým účelem, s kým a výměnou za co a s jakými změnami ve stavových veličinách?“ SNÚ slouží k monitorování ekonomiky, makroekonomické analýze, tvorbě hospodářské politiky, mezinárodnímu srovnávání a makroekonomickému modelování.

Neplánované investice do zásob

Vznikají tehdy, když firma prodá méně zboží, než kolik plánovala (zamýšlela) prodat. Neplánované snížení zásob je naopak neplánovanou desinvesticí.

Nasdaq

The National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System. Mimoburzovní trh v USA. Proslavil se prudkým růstem na něm obchodovaných akcií v druhé polovině devadesátých let. Podmínky pro přijetí cenného papíru jsou zde méně přísné než u tradičních burz.

Naspořená částka

Termín používaný zvláště u stavebního spoření. Zahrnuje vklady plus úroky z vkladů plus úroky ze státní podpory minus poplatky.

Nástroje měnové politiky

Diskontní půjčky, operace na volném trhu, povinná míra bankovních rezerv a devizové rezervy.

Naturální směna

Barter, historicky první forma směny zboží na trhu před vznikem peněz. V současné době se nazývá barterem směna zboží v zahraničním obchodu ve formě kompenzace.

Net asset value – u indexových akcií je jedenkrát za den vypočítána hodnota čistého obchodního jmění (NAV – net asset value). Vychází ze závěrečných cen jednotlivých akcií, ke kterým je připočtena výše dividend a naopak jsou odečteny poplatky za správu investiční společnosti.

Projev vůle směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým osobám; je právně závazný.

NDC (notionally defined contribution)

Systém fiktivních účtů.

Nebankovní subjekty

Finanční instituce, které nemají bankovní licenci. Neplatí pro ně přísná pravidla bankovní regulace (v minulosti například KTP Quantum).

Necenová konkurence

Snaha přilákat zákazníky jinak než snížením ceny. Obvyklé formy jsou reklama, výrobkové inovace apod.

Nedobrovolná nezaměstnanost

Je taková nezaměstnanost, kdy nezaměstnaní hledají práci za takovou mzdu, která na trhu práce převládá, avšak nemohou ji najít. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd. K nim patří odpor odborů proti snižování mezd. Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti se může stát i uzákoněná minimální mzda, a to zejména u málo kvalifikovaných profesí, kde bývají mzdy nízké.

Nedokonalý trh

Jedná se o situaci, kdy výrobci mohou změnami své produkce ovlivnit docilovanou cenu.

Nedokončená výroba

Polotovary, meziprodukty. Produkty, které prošly alespoň jedním výrobním stupněm a nejsou již materiálem, ale také ještě nejsou hotovým výrobkem.

Nehmotný investiční majetek

Nehmotný majetek, jako např. patenty, licence, koncese, vydavatelská a autorská práva, software, goodwill a další.

Nekalá soutěž

Zakázané jednání, konkurenční činnost, která je v rozporu s etikou hospodářské soutěže a může vyvolat neoprávněný prospěch na úkor ostatních podnikatelů či spotřebitelů, nebo jim uškodit či je uvést v omyl. Napodobování cizích výrobků, obalů, porušování cizích obchodních a výrobních tajemství, cenové podbízení, podplácení, snižování a očerňování konkurence.

Nekalosoutěžní jednání

Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

Nekrytý úvěr

Úvěr, který není zajištěn proti nesplacení pohledávkami, cennými papíry nebo jinými aktivy dlužníka. Vyšší rizikovost nekrytého úvěru je hlavním důvodem vyšší úrokové sazby.

Nemovitosti

Za nemovitý majetek se považují: zemědělská půda – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, pozemky hospodářských lesů, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy, byty, rodinné a obytné domy, chaty a jiné stavby pro individuální rekreaci, garáže, vinné sklepy, hotely, restaurace, stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro dopravu a energetiku, stavby pro lesní a vodní hospodářství, ostatní stavby.

Nemovitostní fond

Fond investující do kancelářských prostor, nákupních center, hotelů, jiných budov nebo pozemků.

Neobchodovatelné statky

Statky, u nichž jsou vysoké náklady na arbitráže.

Neoklasická ekonomie

Zdůrazňuje význam tradičních hodnot kapitalismu, tj. soukromou iniciativu a podnikatelskou aktivitu podnikatelských subjektů. Preferuje ekonomiku strany nabídky, viz Monetarismus.

Nepřímá daň

Daň, která se vztahuje ke statkům a službám, a není tedy adresována na fyzické nebo právnické osoby.

Nerozdělený zisk

Zisk zůstávající v podniku po naplnění zákonných fondů, daňové povinnosti a výplatě dividend.

Netto

Označení hmotnosti zboží jako takového.

Neúročená obligace

Obligace bez vyplácených úroků. Vydavatel ji prodává za nižší než jmenovitou hodnotu. Tržní cena roste s blížící se splátkou jistiny. Rozdíl mezi tržní a nominální cenou činí úroky za dobu trvání půjčky.

Neúročený dluhopis

Dluhopis bez vyplácených úroků. Vydavatel jej prodává za nižší než jmenovitou hodnotu. Tržní cena roste s blížící se splátkou jistiny. Rozdíl mezi tržní a nominální cenou činí úroky za dobu trvání půjčky.

Neutrální bankovní obchody

Obchody, které se neobjevují v rozvaze banky, ústav v nich není ani dlužníkem ani věřitelem.

Neveřejná informace

Veřejnosti neznámá skutečnost mající vliv na vývoj kurzu cenného papíru.

Neviditelná ruka trhu

Podle této doktríny tržní systém funguje dokonale bez vnějších zásahů a funguje ku prospěchu všech, i když každý účastník sleduje svůj vlastní soukromý zájem, protože ekonomiku řídí trh svojí „neviditelnou rukou“.

New Deal

Program sociálních a ekonomických reforem prezidenta USA F. D. Roosevelta v letech 1933–39. První část programu (1933–35) si kladla za cíl obnovit důvěru veřejnosti v systém demokratického státu a jeho instituce po hospodářské krizi a poskytnout pomoc tehdy asi 14 mil. nezaměstnaným. V průběhu prvního „sta dní“ Rooseveltova prezidentství byla přijata řada zákonů (např. zákon na záchranu bankovnictví, bankovní zákony na ochranu vkladů a investorů, které mj. zakazovaly obchodním bankám zprostředkovávat investice). Federální zákon o cenných papírech ze 27. května 1933 zavedl povinnou registraci nových emisí cenných papírů u Federální obchodní komise a později u Komise pro burzu a cenné papíry, která byla založena 6. června 1934 s cílem regulovat kapitálový trh. Byla rovněž zřízena Federální správa pro nutnou výpomoc, Národní správa pro obnovu (NRA), Správa pro regulaci zemědělství (AAA) a další. Kongres USA program Nového údělu v podstatě podporoval, ale Nejvyšší soud mu kladl různé překážky. Od roku 1937 sílily kritické hlasy označující program za „plíživý socialismus“. Nový úděl měl velký vliv na obnovení důvěry v politický i hospodářský systém demokratických států.

Nezaměstnanost

Důležitý makroekonomický ukazatel. Stav, kdy část z celkového počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva není kapacitně a kvalifikačně plně využita.

Nezaměstnaný

Jedinec, který nemá práci a nějakou si hledá. Hledání zaměstnání je nezbytným znakem nezaměstnaného.

Nezaopatřené děti

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu není schopné vykonávat výdělečnou činnost

Soustavná příprava na budoucí povolání je studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Nominále, nominál

Výraz používaný pro jmenovitou hodnotu cenného papíru. Částka, na kterou zní cenný papír. Od nominále je třeba odlišit kurz cenného papíru, tj. cenu, za kterou se prodává a kupuje podle nabídky a poptávky.

Nominální domácí produkt

Nominální domácí produkt zjistíme, když vyjádříme produkci běžného období v cenách běžného období (odráží růst produkce i cen).

Nominální hodnota

Cena vyjádřená v určité měně, vytištěná například na cenném papíru, která se může lišit od tržní ceny (hodnoty). Celkový součet nominálních cen všech akcií dané akciové společnosti představuje hodnotu jejího základního kapitálu.

Nominální mzda

Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci. Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace. Normalizace, zavedení jednotného typu mechanismů, strojů, přístrojů, zařízení a jejich součástí. Též uvedení do běžného, obvyklého stavu.

Nominální roční úroková sazba

Roční úroková sazba prezentovaná v propagačních materiálech finančních produktů. Nezahrnuje daně a další související náklady.

Nominální úrok

Úrok jmenovitě uvedený. Jeho opakem je reálný úrok. Nominální úrok nebere v úvahu zdanění ani inflaci.

Nominální úroková míra

Cena placená za vypůjčení peněz. Vyjadřuje se procentem ze zapůjčené částky za rok.

Nominální výnos

Výnos nezohledňující míru inflace a související náklady.

Nový trh

Burzovní trh s cennými papíry určený pro emise společností s krátkou historií.

Nulové navýšení

Zvláštní případ prodeje na splátky, kdy se součet splátek a akontace rovná pořizovací hodnotě věci.

Obecná hodnota

Cena, za kterou se skutečně obchoduje (viz tržní hodnota).

Obětovaná příležitost

Nákladem příležitosti je obětovaný výnos nebo užitek, který bychom mohli mít v druhé nejlepší příležitosti.

Oběživo

Část peněžní zásoby země, která skutečně ekonomikou obíhá. Skládá se z papírových peněz a mincí.

Oběžná aktiva

Souhrn zásob, pohledávek a finančního majetku.

Obchodní bilance

Bilance hodnot vývozu a dovozu daného státu za dané období, zpravidla jeden rok. Při přebytku vývozu je obchodní bilance aktivní, v opačném případě je pasivní.

Obchodní majetek

Soubor majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných dalších hodnot, které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání.

Obchodní marže (rozpětí)

Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Kryje náklady obchodního mezičlánku a jeho zisk.

Obchodní podmínky leasingové společnosti

Právní náležitosti doplňující a konkretizující leasingovou smlouvu.

Obchodní rejstřík

Veřejný seznam podnikatelských subjektů. Zapisují se do něj zákonem stanovené údaje, zejména: obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, právní forma, jméno prokuristy apod.

Obchodní společnost

Sdružení dvou nebo více podnikatelů (výjimečně jedna osoba) k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem. Založení společnosti musí být zakotveno v písemně uzavřené společenské nebo zakladatelské smlouvě. Hlavní typy obchodních společností jsou: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a akciová společnost.

Obchodník s cennými papíry

Zprostředkovatel obchodů s cennými papíry. Pracuje na příkaz klienta a na jeho účet. Sám cenné papíry většinou nevlastní.

Obchodování po telefonu

Forma přímého obchodování s cennými papíry. Pokyny přijímá pracovník obchodníka s cennými papíry telefonicky.

Objekt úvěru

Nemovitost, která se financuje hypotékou.

Oblast volného obchodu

Seskupení zemí, mezi nimiž byly odstraněny překážky obchodu. Vůči zemím mimo tuto oblast si každá země zachovává svůj režim zahraničně obchodní politiky.

Obligace

Dluhový cenný papír. Vyjadřuje závazek emitenta vůči vlastníkovi cenného papíru. Jedná se o dlouhodobé, většinou pevně úročené cenné papíry. Používá se též názvu dluhopis nebo bond.

Obligace s pohyblivým úrokem

Výnos není předem stanoven – emitent vyplácí úrok podle předem známého mechanismu odvozeného od aktuální tržní úrokové sazby.

Oborový index

Ukazatel vývoje kurzu akcií určitého segmentu podnikání (např. index automobilového průmyslu, telekomunikací, rychloobrátkového zboží atd.).

Obrat

Příjem tržeb, který obdržela společnost nebo jednotlivec z podnikání během určitého období.

Očekávaná výnosnost

Zhodnocení, které investor očekává od vložené částky.

Očekávaná výnosová míra

Celkové zhodnocení, které investor očekává od vložené částky během doby investice.

Očekávaný výnos

Zhodnocení, které investor očekává od vložené částky.

Očekávaný výnos portfolia

Vážený průměr očekávaných výnosů jednotlivých instrumentů tvořících portfolio. Vahami jsou podíly investic na celkovém portfoliu.

Odbytné

Nebo také odkupní hodnota pojištění je částka, kterou pojišťovna vyplatí tomu, kdo s ní uzavřel pojistnou smlouvu, v případě, že dojde k předčasnému zániku životního pojištění, se kterým je spojeno právo na odbytné. Důvody zániku mohou být výpověď pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo pojistitele, neplacení pojistného nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Základem pro jeho výpočet je rezerva pojistného, která se snižuje o určité procento – storno poplatek, jenž je tím větší, čím je delší doba zbývající do konce pojištění.

Odhad

Kvantitativní určení parametru ekonomického modelu. Věrohodnost odhadu se zvyšuje, opírá-li se o statisticky zpracovaná data.

Odhad nemovitosti

Ocenění nemovitosti vypracované smluvním odhadcem banky, který stanoví tržní cenu.

Odkup leasingových pohledávek

Odkup pohledávek před jejich splatností od pronajímatele. Leasingové společnosti prodávají pohledávky kvůli zajištění financování.

Odkupní cena

Cena, za kterou se převádí předmět leasingu po skončení smlouvy z pronajímatele na nájemce. Může být symbolická, ve výši zůstatkové ceny nebo vyšší, než je zůstatková cena.

Odložený důchod

Odchod do důchodu později než v důchodovém věku, zvýhodněný zvýšením důchodu (procentní sazby).

Odpis

Účetní kategorie sloužící k vyjádření procesu postupného snižování hodnoty fixního kapitálu. Prostřednictvím odpisů, jejichž poměrná výše vystihuje rychlost opotřebení, se vytváří fond náhrady fixního kapitálu, který postačuje k zajištění prosté reprodukce. Podnik tak během předpokládané doby životnosti určitého zařízení naakumuluje finanční zdroje potřebné k jeho obnově. Odpis vystupuje jako zvláštní náklad, který se pro výpočet daně ze zisku podniku odečítá od příjmů spolu s ostatními náklady.

Odpisová politika

Zákonem stanovený postup podniků při vyjádření opotřebení fixního kapitálu formou odpisu, tj. snižování jejich hodnoty evidenčním způsobem, které může být zaměřeno na podporu rychlejší obnovy fixního kapitálu podle různých metod odpisování.

Odpisová sazba

Koeficient vyjadřující roční míru odpisování, uvádí se obvykle v %.

Odpisování v leasingu

Předmět leasingu odepisuje pronajímatel (leasingová společnost).

Odpisy

Vyjadřují fyzické a morální opotřebení majetku. Do nákladů na dosažení příjmů se zahrnují: přímo – v systému podvojného účetnictví, nepřímo – v systému jednoduchého účetnictví.

Odpovědnostní pojištění

Kryje rizika způsobení škody pojištěncem jinému subjektu.

Odúročitel

Úroková sazba. Půjčená částka se rovnou snižuje o úroky.

Odvětvová analýza

Analýza konkrétního odvětví, prognózování jeho dalšího vývoje.

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Mezivládní organizace založená roku 1961, se sídlem v Paříži. Její činnost se zaměřuje na všechny aspekty hospodářské a sociální politiky.

OEEC

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Mezinárodní vládní organizace založená v roce 1948 na základě Marshallova plánu jako první společná ekonomická organizace zemí západní Evropy po 2. světové válce. V roce 1961 byla nahrazena OECD.

Offset

Státní program podpory ekonomiky. Podmínění velké státní zakázky kompenzací národnímu hospodářství (např. podílením se domácích výrobců na dodávce).

Offshore fond

Fond založený v zemích s nulovým nebo minimálním zdaněním (například v Lucembursku nebo Irsku).

Ohlášení stavebnímu úřadu

Oznámení stavebníka o záměru zahájit stavební práce, které je možné provést dle stavebního zákona na ohlášení, tj. zejména drobné stavby a stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby či způsob užívání a neohrožují se zájmy společnosti.

Ochranná lhůta pro nárok na nemocenskou po skončení pracovního poměru

Termín stanovený zákonem a jedná se o období, ve kterém mají zaměstnanci nárok na nemocenské dávky od bývalého zaměstnavatele (vypočtené ze mzdy ze zaměstnání) i po skončení zaměstnání. Obecně trvá 42 kalendářních dnů; pouze u žen, které opouští zaměstnání již jako těhotné, je tato lhůta prodloužena na 6 měsíců. Výjimkou je situace, kdy pracovní poměr netrval ani oněch 42 kal. dnů, pak je ochranná lhůta stejně dlouhá jako pracovní poměr.

Okunův zákon

Okunův zákon říká, že míra nezaměstnanosti závisí nepřímo úměrně na tempu růstu domácího produktu.

Oligopol

Existence pouze několika výrobců/dodavatelů služeb, které můžeme označit jako hlavní. Jejich podíl na trhu je nezastupitelný a rozhodující. Tak např. existuje tři až pět firem, které dodávají na trh 50 až 80 % celkové produkce.

Oligopson

Tržní struktura, kdy se malý počet kupujících střetává s velkým počtem prodávajících.

Ombudsman

Ochránce lidských práv, ochránce občanů proti nezákonnému, popř. nespravedlivému jednání nebo nečinnosti státní administrativy. Ombudsman je nezávislý funkcionář volený parlamentem, který přešetřuje stížnosti občanů proti jednání a rozhodování veřejné správy.

Omezení konkurence

Je způsobeno překážkami vstupu na trh. Jsou-li trhy otevřené, konkurence si najde cestu a prosadí se, i když to někdy trvá delší dobu.

Online obchodování

Obchodování přes internet. Zadávání příkazů na www stránky poskytovatele služby.

Opatrnostní zůstatky

Lidé je drží pro případ některých málo předvídatelných výdajů.

Opatrovnický soud

Soud, který probíhá nejčastěji s cílem získat rozsudek, že úvěrová smlouva na nezletilé dítě je platná. V případě nesrovnalostí může být finanční institucí souhlas opatrovnického soudu vyžadován také u výplaty prostředků nezletilého či nesvéprávného.

Opatrovník

Osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití jeho prostředků.

Opce

Zvláštní druh burzovních obchodů. Jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu (hlavně cenné papíry, též komodity nebo akciové indexy) v určitém termínu za předem dohodnutou cenu.

Opční dluhopis

Zaručuje majiteli právo (ale ne povinnost) koupě stanoveného dluhopisu za předem pevně určenou cenu v průběhu určeného období.

Opční prémie

Finanční částka, kterou platí majitel opce za právo volby koupit či prodat určitý počet cenných papírů ve stanovený den za předem sjednanou cenu.

Opční série

Opce stejné třídy se shodnou hodnotou a dnem splatnosti.

Opční třída

Opce stejného typu na stejné podkladové aktivum.

Opční typ

Druh opce – existují dva: kupní (call) a prodejní (put).

OPEC

Mezivládní organizace se sídlem ve Vídni, založená roku 1960 na ochranu zájmů zemí těžících a vyvážejících ropu.

Operace na volném trhu

Nákupy nebo prodeje vládních dluhopisů centrální bankou.

Outsider

Subjekt, který není významný a při rozhodování v určité situaci na něj není nutno brát zřetel. Též nečlen burzy. Opak je insider, člen burzy.

Outsourcing

Je to vyčlenění vybraných podnikových činností a jejich zajištění dodavatelským způsobem nebo kooperací s jinými firmami s cílem snížit náklady koncentrací firmy na hlavní činnosti.

Oživení

Fáze hospodářského konjunkturálního cyklu (viz Prosperita).

Operační efektivnost

Podmínkou alokační efektivnosti primárních trhů je operační efektivnost sekundárních trhů. Trh je operačně efektivní, pokud existuje pouze malý rozdíl mezi výnosem z prodeje cenných papírů a náklady na nákup cenných papírů, tj. pokud jsou transakční náklady nízké. Tento rozdíl nazývaný v případě market makerů rozpětí (spread) je ziskem finančních zprostředkovatelů. Market-maker v každém okamžiku kótuje cenu, za kterou je ochoten nakoupit finanční nástroj (bid price) a cenu, za kterou je ochoten tentýž finanční nástroj prodat(asked price). Rozpětí představuje rozdíl mezi těmito dvěma cenami.

Operativní leasing

Leasing s komplexními doprovodnými službami. Na jeho konci zůstává předmět leasingu v majetku pronajímatele.

Opotřebení majetku

Postupná ztráta původních užitných parametrů, účetně se podchycuje pomocí odpisů.

Oprávky

Postupně se hromadící (kumulované) odpisy, účtují se v rámci podvojného účetnictví.

Optimální množství znečištění

Takové znečištění, při němž se mezní škoda ze znečištění rovná mezním nákladům na snižování znečištění.

Optimální portfolio

Takové portfolio, které vykazuje nejvyšší poměr dodatečného výnosu (= očekávaný výnos – úrok) k riziku. Toto portfolio můžeme kombinovat v libovolném poměru s bezrizikovou investicí a vždy budeme dosahovat stejného poměru dodatečného výnosu k riziku.

Opt-out

Možnost vyvázat se z důchodového systému: jak na straně příspěvků, tak dávek (obvykle možno pouze částečně).

Ordinální užitek

Přístup spotřebitele k jeho rozpočtu, kdy uspokojení, které mu přinášejí spotřebovávané statky a služby, vyjadřuje preferencemi, kterými jim přisuzuje určité pořadí.

Osobní finanční plán

Souhrn nástrojů k řízení osobních financí. Zahrnuje rozpočet, pojištění rizik, spoření a investování na budoucí výdaje.

Osobní náklady

Úhrnné mzdové náklady, zvýšené o další náklady, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel, tj. povinné pojištění: část nákladů na sociální pojištění a část nákladů na všeobecné zdravotní pojištění.

Osobní vyměřovací základ

Průměrný měsíční příjem od roku 1985 (bez vyloučených dob); za každý rok se příjmy valorizují koeficientem růstu mezd.

Osobní vyměřovací základ a hranice redukce vym. základu

Průměrný vyměřovací základ přepočítaný podle hranic pro redukci do první hranice (9500 Kč) se počítá celý, od první do druhé (19 200 Kč) 30 %, nad druhou hranici 10 %.

OTC trh

Over the counter market („přes přepážku“) je místo, na kterém dochází k dvoustranným dohodám mezi prodávajícím a kupujícím. Podmínky obchodu nejsou standardizovány, tak jako je tomu na organizovaných trzích. Tyto trhy tak nabízí možnost individuálních podmínek obchodu. Viz též mimoburzovní trh.

Otevřená ekonomika

Ekonomika zapojená do mezinárodního obchodu, vyjadřuje se jako poměr zahraničního obchodu vůči hrubému domácímu produktu.

Otevřená fáze SPAD

V této fázi obchodování na Burze cenných papírů Praha jsou všichni tvůrci trhu povinni zveřejňovat své ceny nákupu a prodeje pro emise, u kterých vykonávají činnost tvůrce trhu.

Otevřený podílový fond

Nejrozšířenější nástroj kolektivního investování. Fond je povinen vydané podílové listy od investorů odkupovat zpět za aktuální tržní hodnotu odpovídající podílu investora na majetku fondu.

Outperformance

Nadvýnos. Popisuje okolnost, kdy investice v daném období dosáhne ve srovnání s jinou investicí lepšího výnosu (zhodnocení). Tak se například strategické certifikáty orientují na to, aby dosáhly outperformance vzhledem ke korespondujícímu indexu. Opak: Underperformance.

Outperformance certifikát

Outperformance certifikát má již při emisi stanoven tzv. participační faktor, kterým se lze nadproporcionálně podílet na pozitivním růstu podkladového aktiva.

Output

Výstup, celkové množství vyrobených výrobků a poskytnutých služeb měřené ve fyzických nebo peněžních jednotkách.

p. a., per annum

Z latiny – roční, za rok. U úvěru i vkladu značí úrok za jeden rok.

p. c., per capita

„Na hlavu“, výraz používaný pro ukazatele vypočítané jako průměr na jednoho obyvatele, např. hrubý domácí produkt na hlavu, spotřeba na hlavu apod.

p. q., per quartale

„Za čtvrtletí“, např. úroková míra 4 % p. q. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 4 % za čtvrtletí.

p. s. = per semestre

„Za pololetí“, např. úroková míra 6 % p. s. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 6 % za půl roku.

P/E

Price-earnings ratio. Vyjadřuje, kolik peněžních jednotek jsou investoři ochotni zaplatit za jednu jednotku zisku.

Pákové produkty

Ve srovnání s přímým nákupem podkladového aktiva je pro nabytí pákových produktů zapotřebí méně kapitálu a při správném odhadu tržní situace s nimi lze dosáhnout nadproporcionální hodnotový vývoj.

Paradox hodnoty

Spočívá v tom, že životně nezbytné statky, jako např. voda, mají nízkou hodnotu, zatímco luxusní zbytečné statky, např. diamanty, mají cenu vysokou. Paradox je jen zdánlivý, protože cena není odrazem celkového užitku statku, ale jen jeho mezního užitku. Kdyby byl vody nedostatek, její cena by byla vysoká.

Paradox spořivosti

Spočívá v tom, že rozhodnutí celé společnosti více spořit může vést ve skutečnosti k menším úsporám. Větší úspory znamenají menší spotřebu, nižší spotřeba snižuje agregátní poptávku, to vede k nižším investicím, nižším důchodům a nakonec i nižším úsporám.

Parametr ohodnocení

Bodové ohodnocení účastníka stavebního spoření. Dosažení určitého množství bodů je jednou ze tří podmínek pro přidělení cílové částky.

Parametrická změna

Změna pravidla beze změny systému (zvýšení důchodového věku, změna podmínek předčasného důchodu, změna pojistné sazby atd.).

Pari

Kurz, při kterém jmenovitá (nominální) hodnota cenného papíru a jeho kurzovní hodnota jsou si rovny. Je-li kurz cenného papíru nižší než jeho nominální hodnota, je to kurz pod pari, je-li kurz cenného papíru vyšší než jeho nominální hodnota, je to kurz nad pari.

Parita

Rovnost, rovnocennost, porovnatelnost hodnot. Parita měnová – vyjádření rovnocennosti jedné měny vůči jiné měně. Též v rámci mezinárodní obchodní smlouvy s paritní doložkou si smluvní strany poskytují stejné výhody, jako mají domácí firmy.

Parita kupní síly měny

Znamená, že lze za měnu koupit stejné množství zboží a služeb doma i v zahraničí.

Participace

Podílení se na kurzovním vývoji podkladového aktiva.

Participační faktor

Udává, do jaké míry certifikát umožňuje investorům podílet se na kurzovních změnách podkladového aktiva. U indexových a strategických certifikátů se investoři neomezeně podílí na veškerých růstech nebo poklesech (100procentní – neomezená participace). Naproti tomu ostatní certifikáty nabízejí nižší participaci nebo participaci, která je omezená pouze do určité výše.

Pasivní bankovní obchody

Obchody, ve kterých banka vystupuje jako dlužník. Odrážejí se v pasivech banky.

Pasivum

Dluh, závazek, který má ekonomický subjekt uhradit. Porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě bilance neboli rozvahy.

Patent

Chráněné právo na průmyslové a jiné využití vynálezu, listina dokládající toto právo.

Pauperizace

Ochuzování, zejména v masovém měřítku.

PAYG (pay-as-you-go)

Průběžný (penzijní) systém (může být příspěvkově i dávkově definovaný).

PayPal

Služba PayPal umožňuje bezpečné placení kartou na internetu. PayPal může využít kterýkoliv majitel e-mailové adresy a platební karty.

Penále

Pokuta za nedodržení smluvních podmínek.

Peněžní agregát

Součet všech peněžních zůstatků v ekonomice.

Platební bilance

Porovnává platby ze zahraničí a platby do zahraničí. Tvoří ji běžný účet, finanční účet a změna devizových rezerv centrální banky.

Platební kalendář

Uspořádaný přehled splatných pohledávek a závazků.

Platební karta

Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zakoupeného zboží.

Peněžní iluze

Znamená, že si člověk nebo firma dobře uvědomuje růst své vlastní ceny, ale neuvědomuje si růst ostatních cen. Po vyprchání těchto iluzí se ale zaměstnanost a produkce opět vrací na původní úroveň. Nevyžaduje oboustrannou shodu potřeb, protože peníze fungují jako prostředek směny. Nezáleží na tom, z čeho jsou peníze „dělány“, nýbrž na tom, zda lidé věří, že budou ve směně přijímány. Důkazem je vznik papírových peněz. Papírové bankovky byly nejprve směnitelné za zlato. Později však byly nahrazeny bankovkami centrální banky, které, ač nejsou směnitelné za zlato, jsou přesto ve směně přijímány. Je to proto, že jsou státem prohlášeny za zákonné platidlo.

Peněžní trh

Trh finančních instrumentů s krátkou dobou splatnosti (do 1 roku). Subjekty, které na něm provádějí své obchody, jsou obvykle banky a velké finanční instituce.

Peněžní úvěr

Půjčka hotových peněz klientovi.

Peněžní zásoba

Celková výše peněžních zůstatků v ekonomice (centrální banka má v zásadě tři nástroje, kterými může změnit nominální peněžní zásobu: operace na volném trhu, diskontní půjčky a povinnou míru bankovních rezerv).

Peněžní zůstatky

Mají podobu oběživa (mince a bankovky) a zůstatků na bankovních vkladech – jsou likvidním aktivem. Rozlišujeme nominální peněžní zůstatky a reálné peněžní zůstatky. Reálné zůstatky jsou „očištěné“ od inflace.

Peníze

Univerzální zboží, cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení. Funkce peněz: univerzální prostředek k vyjadřování cen ostatního zboží, prostředek směny a uchovatel hodnot.

Penzijní fond

Podnikatelský subjekt s licencí ministerstva financí, který shromažďuje, spravuje a vyplácí prostředky penzijního připojištění a vytváří různé druhy penzijních plánů.

Penzijní plán

Základní, všem přístupný dokument penzijního fondu, obsahující vše, co je pro klienta důležité.

Penzijní připojištění

Investování prostřednictvím penzijních fondů. Produkt není možné nově sjednat, jeho nástupcemje doplňkové penzijní spoření.

Performance

Hodnotový vývoj nebo výnos akcie, indexu nebo jiného investičního instrumentu.

Performance index (růstový index)

Index, který nezohledňuje pouze kurzovní vývoj společností vybraných do indexu, nýbrž do jeho hodnoty jsou započteny (díky reinvestici) i vyplacené dividendy zohledněných společností. Znamená to, že index každý rok zvyšuje svoji hodnotu o vyplacené dividendy.

Pevná úroková sazba (fixní)

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.

Pevně úročená obligace

Obligace s úrokem stanoveným procentem ze jmenovité hodnoty. Podmínky půjčky se bez ohledu na vývoj trhu po celou dobu splatnosti nemění.

Pevně úročený dluhopis

Dluhopis s úrokem stanoveným procentem ze jmenovité hodnoty. Podmínky půjčky se bez ohledu na vývoj trhu po celou dobu splatnosti nemění.

Phishing

Phishing je podvod směřující ke krádeži vaší identity. Autoři nevyžádané pošty se v případě phishingu pokoušejí přimět vás k odhalení cenných osobních údajů (například čísel kreditních karet, hesel, informací o účtu a dalších) pod falešnými záminkami. Phishingové projekty se realizují osobně, přes telefon nebo online pomocí nevyžádaných e-mailů nebo informačních oken.

Phone banking

Komunikace mezi klientem a bankou prostřednictvím telefonních linek. Takto lze zjistit např. stav zůstatku na účtu, platby, které na účet přišly, provést bezhotovostní převod apod.

PIN

Osobní identifikační číslo, ochranný prvek platebních karet. Používá se většinou při výběru hotovosti prostřednictvím bankomatu.

Plán zaměstnaneckého držení akcií

Nákup akcií zaměstnavatele, za peníze zaměstnavatele, jménem zaměstnance. Když zaměstnanec z firmy odchází, jsou mu cenné papíry předány nebo vloženy na jeho důchodový účet.

Plátce daně

Ten, kdo daň do státního rozpočtu nebo do jiného určeného veřejného fondu skutečně platí.

Plomba

Upozornění, že právní vztahy v listu vlastnictví jsou dotčeny právní změnou.

Poddlužník

Banka, u které je uložen vklad sloužící jako zástava pro stavební spořitelnu.

Podílník

Držitel podílových listů podílového fondu.

Podílový fond

Subjekt kolektivního investování. Není samostatnou právnickou osobou. Zřizuje a obhospodařuje jej investiční společnost. Peněžní prostředky shromažďuje vydáváním podílových listů. Podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech mohou být prostředky podílového fondu investovány pouze do cenných papírů nebo ukládány na bankovní účty.

Podílový fond otevřený

Fond, který vydává neomezené množství podílových listů na základě poptávky investorů. Cena podílového listu se odvíjí od hodnoty čistého obchodního jmění připadajícího na daný počet podílů. Investiční společnost má povinnost odkoupit podílové listy na základě žádosti podílníka. Své podílové listy nemusí tedy podílník prodávat na kapitálovém trhu (burze). Z tohoto důvodu je likvidita podílových listů otevřených podílových fondů podstatně vyšší než v případě fondů uzavřených.

Podílový fond uzavřený

Fond, jehož majetek (resp. čisté obchodní jmění) je rozdělen na fixní počet podílů. Podílové listy se obchodují na kapitálových trzích, stejně jako akcie. Jejich cena je stanovena na základě nabídky a poptávky a je často nižší než čisté obchodní jmění fondu. Rozdíl mezi hodnotou čistého obchodního jmění a tržní cenou se nazývá diskont.

Podílový list

Cenný papír, na jehož základě je majitel oprávněn disponovat s podílem na majetku a zisku z portfolia vytvořeného podílovým fondem.

Podkladové aktivum

Finanční instrument (např. akciový index), který určuje výši splatnosti cenného papíru od něj odvozeného – například certifikátu. Používá se i pojem underlying. Emitent se může rozhodnout mezi množstvím podkladových aktiv, jimiž mohou být jak jednotlivé akcie a akciové indexy, tak různé obory či regiony, úrokové míry, měny nebo komodity. Dlouhou dobu byly hlavním podkladovým aktivem emitentů akciové indexy, proto se zažil pojem indexové certifikáty.

Podnikatel

Právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí činnost svým jménem a na svůj účet. Ten, kdo řídí a provádí podnikání na vlastní riziko.

Podnikatelství

V moderním pojetí čtvrtý výrobní faktor vedle půdy, práce a kapitálu. Představuje organizační a manažerské schopnosti podnikatele. Některými ekonomy je považován za rozhodující výrobní faktor v budoucnosti.

Podvojné účetnictví

Soustava chronologického, systematického a úplného zobrazení činnosti podniku většinou v peněžních jednotkách. Jde o vedení účtů, jehož předmětem je vyčíslení rozdílu výnosů a nákladů. Podvojné účetnictví zachycuje každou účetní položku na dvou účtech (jednou na straně Má dáti a jednou na straně Dal). Hospodářský výsledek se zjišťuje současně ve výsledovce a v rozvaze. Jednoduché účetnictví zachycuje chronologicky příjmy a výdaje a vyčísluje jejich rozdíl.

Pohledávka

Nárok věřitele na peněžní, příp. věcné plnění ze strany dlužníka. Vzniká obvykle poskytnutím úvěru. V bilanci tvoří pohledávky položku na straně aktiv.

Pohyblivá sazba

Sazba, která se během úvěrového vztahu nebo během trvání vkladu může měnit. Obvykle je vázána na určitou sazbu, s níž banka pracuje jako se základní.

Pohyblivé úročení

Úroková sazba z vkladu se mění v závislosti na změnách základní veličiny, například diskontní sazby centrální banky nebo tržní sazby.

Pojistná částka

Částka pojistného plnění splatná pojišťovnou při naplnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě.

Pojistná doba

Doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva.

Pojistná událost

Událost, kterou byl postižen pojištěný předmět, pojištěný zájem nebo pojištěná osoba. Na základě právních předpisů nebo na základě pojistné smlouvy za ni pojišťovna poskytuje pojistné plnění.

Pojistné na sociální zabezpečení

Z něho se pojištěným hradí především nemocenské a podpory (např. podpora při ošetřování člena rodiny), dávky důchodového zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Příslušnou agendu zabezpečují okresní správy sociálního zabezpečení.

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

Z něho se plně nebo částečně hradí pojištěným léčebná péče, prevence, léčiva a prostředky zdravotní techniky, doprava nemocných apod. Příslušnou agendu zabezpečují zdravotní pojišťovny.

Pojistné plnění

Nárok pojištěného, který vzniká, nastane-li pojistná událost vymezená jako předmět pojistky.

Pojistné podmínky

Taxativní vymezení pojistných rizik, která pojišťovna přebírá a zavazuje se ke krytí škod z nich plynoucích, do výše stanovené pojistnou smlouvou.

Pojistné riziko

Přesně definované a vymezené riziko kryté pojištěním.

Pojistník

Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.

Pojistný fond

Rezervní fond pojišťovny vytvořený z přijatých plateb za pojistné.

Pojištění

Zabezpečení rizik specializovanou institucí – pojišťovnou. Pojistník platí poplatky, ze kterých pojišťovna vytváří fond na hrazení škod vzniklých v důsledku pojistné události.

Pojištění majetku

Zahrnuje krytí rizik škod na majetku.

Pojištění nemovitosti

Krytí majetkových rizik.

Pojištění pro případ dožití

Druh životního pojištění. Pojistník platí pojistné a po dosažení předem stanoveného dne obdrží plnění ve výši sjednané pojistné částky.

Pojištění pro případ smrti

Pojištění, jehož plnění nastává v případě smrti pojištěné osoby.

Pojištění vkladů

Záruka, že klient – majitel vkladu – bude v případě krachu banky odškodněn. Aktuálně jsou vklady ze zákona pojištěny do výše 100 procent hodnoty vkladu, maximálně do protihodnoty 100 000 eur.

Pojištění životní

Krytí životních rizik klienta.

Pokladniční poukázka

Krátkodobý dlužnický cenný papír, zpravidla se splatností 3 až 12 měsíců, vydávaný státem nebo orgány a institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz (např. na přelomu kalendářního roku).

Politický cyklus

Před volbami vláda obvykle zvyšuje výdaje, aby snížila nezaměstnanost. Po volbách snižuje výdaje, aby potlačila inflaci.

Poměr důchodu ke mzdě

Pro statistiku používaný podíl současného průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v %.

Poměr odběru (podíl na hodnotě podkladového aktiva)

Udává, v jaké relaci zobrazuje příslušný certifikát hodnotový (kurzovní) vývoj podkladového aktiva. U certifikátů, jejichž podkladovým aktivem jsou jednotlivé akcie, činí poměr odběru zpravidla 1 : 1. Certifikáty, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy, mají poměr směny většinou 1 : 10 nebo 1 : 100.

Pool

Pool je označení pro společný fond nijak neodlišených peněžních zdrojů.

Poplatek při odkupu

Srážka provedená při odkupu podílových listů. Poplatek je příjmem investiční společnosti.

Poplatek při prodeji

Srážka provedená při prodeji podílových listů. Poplatek je příjmem investiční společnosti.

Poplatek za správu

Odměna investiční společnosti za správu fondu. Stanovuje se buď procentem z obhospodařovaného majetku, nebo podílem na výnosu fondu.

Poptávka

Je vyjádřena množstvím určitého druhu zboží, které jsou kupující ochotni při dané ceně koupit. Množství poptávaného zboží roste s jeho klesající cenou.

Poptávková cena

Nejvyšší cena, kterou je kupující ochoten zaplatit.

Poptávkové šoky

Jsou vyvolány změnami nominální peněžní zásoby. Změní reálný HDP a zaměstnanost pouze krátkodobě, nikoli dlouhodobě. Nemají vliv na potenciální produkt, vyvolávají pouze krátkodobé odchylky HDP od potenciálního produktu.

Populismus

Politika zaměřená na získání vlivu na masy a využívající často sociální demagogie.

Porodnost

Počet celkem narozených (tj. živě i mrtvě) na 1000 obyvatel středního stavu (méně užívaný ukazatel).

Portfolio

Původně přenosná brašna na listiny. V současnosti soubor reálných a finančních investic. V investiční bankovní terminologii soubor různých cenných papírů ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby zvolený tak, aby se snížilo riziko jeho rozložením do více titulů.

Pořizovací cena

Cena při nákupu strojů a zařízení. Je důležitou veličinou pro odpisování.

Postoupení pohledávky

Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje novému věřiteli své pohledávky vůči třetí osobě, jako zajištění přijatého úvěru.

Postžiro

Žirový účet, viz Sporožiro.

Potenciální míra růstu

Potenciální míra růstu HDP je maximální míra růstu, které lze dosahovat při daném stavu technologie a počtu obyvatelstva, aniž dochází k urychlení inflace. Dnes se všeobecně chápe jako míra růstu produktu, která odpovídá přirozené míře nezaměstnanosti.

Potenciální produkt

Produkt, který se vyrábí při přirozené zaměstnanosti.

Potřeby

Požadavky lidí, hmotného i nehmotného charakteru. Jsou podmíněny prvotními biologickými nutnostmi lidského organismu a dále rozvojem výroby i kultury.

Povinná míra bankovních rezerv

Sníží-li centrální banka povinnou míru bankovních rezerv, zvyšuje peněžní multiplikátor, čímž roste peněžní zásoba.

Povinné minimální rezervy bank

Povinný objem hotovosti, který musí mít každá banka uložený v trezoru centrální banky. Výše rezervy je zpravidla stanovena určitým procentem z vkladů uložených v bankách.

Povinné pojištění

Souhrnné označení pro pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

Povinné pojištění vkladů

Záruka, že klient – majitel vkladu – bude v případě krachu banky odškodněn. Aktuálně jsou vklady ze zákona pojištěny do výše 90 procent hodnoty vkladu, maximálně do protihodnoty 25 000 eur.

Povolené rozpětí

Kurzové pásmo, v rámci kterého je možné uzavírat obchody.

Pozitivně korelované investice

Investice, které působí stejným směrem – nesnižují celkové riziko.

Pozůstalostní penze

Peníze, které získávají v případě smrti účastníka osoby stanovené ve smlouvě. Pokud účastník tyto osoby nestanoví, stává se celá naspořená částka součástí dědického řízení.

Požadovaná výnosnost

Cena, kterou investor požaduje za odložení spotřeby a podstoupení rizika.

Požadovaná výnosová míra

Cena, kterou investor požaduje za odložení spotřeby a podstoupení rizika. Investor počítá též s předpokládanou inflací.

Práce

Účelná a cílevědomá lidská činnost, která sama o sobě nebo za pomoci nástrojů, strojů, zařízení přetváří přírodní zdroje a vytváří tak statky; viz Výrobní činitele.

Pragmatismus

Věcnost, nezaujatost, prakticismus, zaměřenost k účinnému (efektivnímu) řešení problému.

Praní špinavých peněz

Zakrytí příjmů z nelegálních transakcí (nezákonné obchody se zbraněmi, drogami, prostituce apod.). Obvykle se takto získané peníze ukládají na anonymní bankovní konta, odkud se pak dále čerpají. Jsou-li konta v zahraničí, jedná se současně o nezdaněný vývoz kapitálu. Kroky vlád podnikané proti těmto aktivitám jsou úspěšné jen částečně.

Právní podstata leasingu

Právo považuje leasing za úplatné užívání cizí věci – pronájem.

Preference

Přednost, výhoda, zvýhodnění, upřednostnění určitých subjektů vytvářením nerovných podmínek.

Prémie za finanční riziko

Čím vyšší je riziko znehodnocení cenného papíru, tím vyšší rizikovou prémii investoři požadují.

Prémie za likviditu

Čím delší je doba splatnosti investice, tím větší riziko vzniká a investoři požadují prémii za nižší možnost proměnit investici na hotovost.

Prémie za nesplacení dluhu

Za vyšší pravděpodobnost nesplacení dluhu vyžadují investoři rizikovou prémii. Vidět je například v úročení státních a podnikových dluhopisů. (Riziko krachu státu je podstatně nižší, a proto jsou nižší i úroky jeho dluhopisů.)

Prémie za riziko

Odměna investorům za ochotu převzít riziko.

Prémiový obchod

Obchody s možností odstoupení. Jedna strana (kupující prémie) poskytuje druhé (prodávajícímu prémie) určitou majetkovou výhodu – prémii – a má nárok buď v příznivém případě obchod uskutečnit, nebo v nepříznivém případě od plnění ustoupit.

Prescoring

Předběžné vyhodnocení schopnosti klienta splácet požadovaný úvěr.

PRIBID

Jedním z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID (Prague Interbank Bid Rate). Stanovuje se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

PRIBOR

Jedním z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Stanovuje se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

Price index (cenový index)

Index, který nezohledňuje dividendové platby společností vybraných do indexu.

Price/earning ratio (P/E)

Price/earning ratio (P/E) vyjadřuje podíl tržní ceny akcie a výnosu na jednu akcii. Vyjadřuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za výnosy u dané akciové společnosti.

Primární bilance

Z hlediska úrokových výdajů ekonomická praxe rozlišuje celkový a primární deficit (přebytek). Úroky placené z veřejného dluhu se zahrnují do rozpočtových výdajů a zvyšují celkový deficit. Tyto úroky jsou však důsledkem vlivů minulých období, a proto se k hodnocení fiskální politiky stávajícího období používá primární deficit, při jehož výpočtu se úroky z veřejného dluhu nezahrnují do výdajové strany rozpočtu.

Primární deficit

Z hlediska úrokových výdajů ekonomická praxe rozlišuje celkový a primární deficit. Úroky placené z veřejného dluhu se zahrnují do rozpočtových výdajů a zvyšují celkový deficit. Tyto úroky jsou však důsledkem vlivů minulých období, a proto se k hodnocení fiskální politiky stávajícího období používá primární deficit, při jehož výpočtu se úroky z veřejného dluhu nezahrnují do výdajové strany rozpočtu.

Primární trh

Primární trh se zabývá emisí nových cenných papírů a jejich splácením. Vytvoření nové pohledávky znamená přenos hotovosti od investora k vypůjčiteli. Pohledávka se likviduje tím, že dlužník splatí investorovi hotovost (úrok, jistina). Nejde o sekundární trh, neboť na tomto zvláštním trhu emitent nabízí něco, co ještě neexistuje a co vznikne pouze za předpokladu, že vydávaný cenný papír najde svého prvonabyvatele. Operace na primárním trhu má tedy emitent plně pod svou kontrolou. Při vydávání cenného papíru emitent často též ovlivňuje, kdo se stane a kdo se naopak nemůže stát jeho prvonabyvatelem.

Priorita

Prvenství, přednost, přednostní právo.

Prioritní akcie

Akcie s přednostním právem na výplatu dividendy. Zákon připouští možnost kompenzovat prioritu odejmutím hlasovacích práv.

Prioritní obligace

Její majitel má přednostní právo na upsání akcií společnosti, pokud ve stanovené době zvýší své základní jmění.

Private banking

Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby.

Procentní bod

Rozdíl mezi dvěma procentními údaji. (Například pokles nezaměstnanosti z 10 na 9 % není poklesem o procento, ale o procentní bod.)

Procentní výměra

Část důchodu ve výši 1,5 % výpočtového základu za započítaný rok.

Prodejní cena předmětu leasingu

Prodejní cena předmětu leasingu nájemci po vypršení smlouvy.

Prodejní opce

Zaručuje majiteli opce právo prodeje za předem stanovenou cenu ve stanoveném termínu.

Produkční funkce

Ukazuje závislost produkce na množství výrobních faktorů.

Produktivita

Množství účelových jednotek výrobků (zboží) vztažené na počet pracovníků, popř. na jednotku času.

Profil investora

Charakteristika osoby, která investuje, a to z hlediska parametrů zamýšlené či realizované investice. Je dán zamýšleným investičním horizontem, vztahem klienta k riziku, majetkovou situací apod. Na základě profilu investora je sestavena investice.

Prognóza

Kvalifikovaně odvozená výpověď o budoucnosti. Odhad budoucích hodnot sledované veličiny na základě analýzy jejího minulého vývoje.

Progresivní sazba

Sazba vyjádřená procentem se s růstem veličiny, pro kterou je stanovena, zvyšuje. Progresivní sazby jsou typické u daní z příjmů, s rostoucím příjmem roste procento zdanění. Opakem je degresivní sazba.

Prohlášení k přidělení

Formulář, který zasílá stavební spořitelna účastníkovi přibližně dva měsíce před termínem přidělení. Na jeho základě připraví spořitelna ukončení smlouvy a vyplacení naspořené nebo cílové částky.

Prokura

Forma generálního zmocnění k zastoupení podniku v obchodních a právních jednáních.

Prokurista

Fyzická osoba, které byla svěřena prokura.

Promptní finanční trh

K realizaci obchodu na takovém trhu dochází hned po jeho uzavření.

Promptní kurz

Kurz pro transakce vypořádané do dvou obchodních dnů od uzavření.

Promptní obchody

Finanční obchody, u nichž se termín sjednání a vypořádání obchodu shodují.

Proporcionální

Mající správné zastoupení.

Prospekt emitenta

Zákonem stanovený přehled údajů o společnosti, která chce vydat veřejně obchodovatelné cenné papíry.

Prosperita

Období příznivého vývoje ekonomiky, existuje rovnováha při růstu hrubého domácího produktu.

Protekcionismus

Ochranářství, hospodářská politika zaměřená na ochranu domácí výroby.

Průměrná mzda

Průměrná mzda zaměstnance v ČR není jednotná, závisí na metodice výpočtu např: 1. průměrná mzda za plný pracovní úvazek bez přesčasů, 2. průměrná mzda se vším všudy (přesčasy, odměny).

Průměrné náklady

Náklady na jednotku produkce.

Průměrné roční náklady

Statický způsob hodnocení investičních projektů. Srovnávají se průměrné roční náklady jednotlivých investičních variant, za nejvhodnější je považována varianta s nejnižšími náklady.

Průměrný produkt výrobního faktoru

Průměrný produkt výrobního faktoru je celkový produkt dělený počtem jednotek výrobního faktoru.

Průměrný vyměřovací základ

Suma předepsaného pojistného dělená počtem plátců (u zaměstnanců je zaměstnavatel a zaměstnanec jeden plátce). Liší se od průměrné mzdy vzhledem k odlišnému stanovení v. z. u OSVČ, pracím na dohody atd.

Přebytek

Kladný zůstatek. Představuje nerovnováhu v bilanci obecně pozitivního charakteru. Vzniká tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje nebo zdroje vyšší než potřeby. Opakem je schodek, deficit.

Předčasné splacení

Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

Předčasný důchod

Odchod do důchodu dříve než v důchodovém věku, penalizovaný snížením důchodu (procentní sazby).

Předepsané pojistné

Konečná částka pojistného po přirážkách a slevách, kterou má uhradit klient pojišťovně. U pojišťovny pak předepsané pojistné představuje souhrn plateb předepsaných klientům za určité období.

Předhypoteční úvěr

Úvěr poskytnutý na stejné účely jako hypotéka, je možná jeho pozdější přeměna na úvěr hypoteční.

Předkupní právo

Přednostní právo stávajících investorů na navyšování kapitálu jimi vlastněné společnosti.

Předlhůtní úročení

Úroky z půjček, které se splácejí vždy na začátku období.

Předmět dozajištění

Další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

Předmět zajištění

Nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

Předpokládaná doba dožití

Průměrný počet let, kterých se podle demografických odhadů v průměru dožije osoba odcházející do důchodu v určitém věku (používá se při výpočtech DC důchodů).

Předvaha

Sestava, která napomáhá zajistit kontrolu dodržování zásady podvojnosti při provádění účetních zápisů na syntetických účtech.

Přejímací protokol

Dokument, jehož podpisem nabyvatel stvrzuje, že obdržel předmět smlouvy.

Převis

Stav, kdy je poptávka větší než nabídka nebo nabídka větší než poptávka.

Převis nabídky

Tržní situace na dokonale konkurenčním trhu, kdy aktuální cena na trhu je vyšší než cena rovnovážná a na trhu vznikne přebytek daného zboží.

Převis poptávky

Tržní situace na dokonale konkurenčním trhu, kdy aktuální cena je nižší než cena rovnovážná a na trhu vznikne nedostatek daného zboží.

Přidaná hodnota

Přesně hodnota přidaná zpracováním. Hodnota, kterou každý výrobce přidá svým úsilím k hodnotě nakupovaných meziproduktů, tj. surovin, materiálů, paliv, polotovarů a služeb. Je to rozdíl mezi tržní cenou výrobku a cenou meziproduktů.

Přidělení cílové částky

Stav smlouvy o stavebním spoření, který nastane po splnění stanovených podmínek (od uzavření smlouvy o stavebním spoření uběhlo min. 24 měsíců, zůstatek na účtu činí min. 40 % cílové částky, parametr ohodnocení činí min. 55).

Přijetí přidělení

Umožňuje k termínu přidělení čerpat cílovou částku stavebního spoření za předpokladu, že účastník bude mít uzavřenou úvěrovou smlouvu a úvěr řádně zajištěn.

Přijetí přidělení a zřeknutí se úvěru

Konec smlouvy a výplata zůstatku na účtu stavebního spoření k termínu přidělení (výplata státní podpory a úrokového zvýhodnění se řídí zákonem 96/1993 a všeobecnými obchodními podmínkami).

Přijetí smlouvy

Potvrzení, že návrh smlouvy o stavebním spoření spořitelna přijala, datum přijetí smlouvy = datum uzavření smlouvy.

Příkaz k inkasu

Pokyn k platbě z účtu, který dává věřitel.

Příkaz k úhradě

Příkaz, kterým majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby ze svého účtu ve prospěch účtu jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.

Přímá investice

Situace, kdy investor místo certifikátu nakoupí přímo podkladové aktivum.

Přímé daně

Dopadají na důchod fyzických a právnických osob přímo. Typickou přímou daní je zdanění příjmů. Poplatník i plátce daně je zde jedna osoba.

Přímé náklady

Přímé náklady na práci odpovídají nákladům zaměstnavatele na hrubou mzdu zaměstnance. Další složkou jsou nepřímé náklady, které představují zejména povinné odvody do fondů a další sociální náklady. Poslední složkou jsou personální náklady, což jsou různé zaměstnanecké výhody, příspěvek na stravování apod.

Přímé obchody

V rámci tohoto způsobu obchodování jsou v burzovním obchodním systému registrovány obchody mezi členy burzy s takovým množstvím cenných papírů, jehož minimální objem je 200 000 Kč. Cena a množství zobchodovaného cenného papíru je předem stanovena dohodou obou smluvních účastníků přímého obchodu. Při těchto obchodech tedy nedochází k vytváření transakční ceny na základě porovnání anonymní nabídky a poptávky, neboť oba účastníci obchodu se předem znají. Cena, za kterou je uzavřen přímý obchod, není kurzem a její odchylka od platného kurzu není nijak omezena.

Připojištění

Rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění.

Přirozená míra nezaměstnanosti

Taková míra, při které jsou ceny a mzdy v rovnováze, takže nedochází k inflaci. Je to míra nezaměstnanosti, která odpovídá potenciálnímu produktu. Přirozená míra nezaměstnanosti se liší podle zemí a mění se s časem.

Přirozená zaměstnanost

Zaměstnanost, na kterou se trh práce navrací po prolomení mzdových strnulostí a po vyprchání peněžních iluzí. HDP, na který se ekonomika navrací, nazýváme potenciálním produktem.

Přirozený monopol

Vzniká z důvodu přirozených bariér vstupu na trh – když jsou dodávky vázány na přenosovou síť, jejíž zbudování vyžaduje vysoké fixní náklady.

Put option

Právo prodat, dodat akcii – opce je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě put opce tedy prodat či dodat někomu akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude dotyčný přát.

PX 50

Pražská burza vyhlašuje celkem 22 indexů. Klíčovým je PX 50. K jeho stanovení byl zvolen standardní výpočet ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation). Index měří změnu tržní hodnoty reprezentativního portfolia akcií zařazených do báze indexu. Každé emisi přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci. Báze indexu PX 50 je složena z 50 emisí. Do báze indexu se nezařazují emise investičních fondů, neboť v jejich kurzech se již promítají cenové pohyby bazických emisí. Emise zařazené do báze indexu se na objemu obchodů s akciemi podílejí téměř 88 % (neuvažovány investiční fondy).

Rabat

Sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi v rámci faktury nebo dobropisem. Rabat je obvykle vyjádřen procentem z prodejní ceny.

Racionální očekávání

Tvoří se především na základě dnešních informací o pravděpodobném budoucím vývoji (nemá ani krátkodobé účinky).

Rally

Rychlý růst trhů, doprovázený nákupy ve velkých objemech.

Rating

Standardní mezinárodní nástroj měření bonity firem pro posouzení jejich důvěryhodnosti, případně hodnocení zemí se zřetelem na rizikovost podnikání pro zahraniční firmy. Prosazuje větší transparentnost hospodaření firem a usnadňuje věřitelům rozhodnutí o poskytování úvěrů. Podle stupně ohodnocení přiřazuje ratingová agentura firmám ohodnocení pomocí symbolů (např. AAA jako nejlepší až CCC jako nejhorší, resp. kombinací velkých a malých písmen a přidáváním znamének + a -).

Ratingový stupeň

Stupně ratingu charakterizují věřitelské riziko a finanční stabilitu společnosti.

Realitní fond

Subjekt kolektivního investování, který investuje kapitál do realit, nemovitostí a hypotečních zástavních listů. V tuzemsku do nemovitostí v omezené míře investují kvůli legislativním omezením pouze penzijní fondy.

Realizační cena

Dohodnutá cena, za kterou má být v budoucnu transakce uskutečněna.

Reálná cena

Cena upravená o inflaci tak, aby byla zachována kupní síla nominální ceny.

Reálná hodnota

Skutečná hodnota vzhledem ke kupní síle peněz, tedy hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace.

Reálná mzda

Nominální mzda snížená o míru inflace. Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze za nominální mzdu nakoupit.

Reálná úroková sazba

Nominální úroková sazba snížená o inflaci.

Reálná veličina

Ukazatel ve stálých cenách (viz Stálá cena a Běžná cena). Vyloučením vlivu změny cen vyjadřuje ukazatel vývoj pouze v objemových jednotkách. Týká se všech hodnotových ukazatelů, tj. takových, jejichž velikost nelze souhrnně vyjádřit v hmotných jednotkách. Jsou to ukazatele agregované, např. domácí produkt, průmyslová výroba, prodej v maloobchodě aj. Výraz reálná veličina je vlastně paradoxní pojem, protože se jedná o veličinu fiktivní, vykonstruovanou, nikoliv skutečnou.

Reálná výnosová míra

Nominální výnosová míra očištěná o vliv inflace.

Reálný domácí produkt

Reálný domácí produkt zjistíme, když produkci běžného období vyjádříme v cenách minulého období (odráží pouze růst produkce).

Reálný hrubý domácí produkt

Viz Hrubý domácí produkt.

Reálný měnový kurz

Nominální měnový kurz násobený poměrem zahraniční a domácí cenové hladiny.

Reálný úrok

Vyjadřuje kupní sílu peněžní částky nominálního úroku. Vypočítá se jako podíl nominálního úroku (viz Úrok) a míry inflace (viz Míra inflace).

Reálný výnos

Výnos ve stálých cenách. Vypočítá se z nominálních hodnot snížením o inflaci.

Retail banking

Maloobchodní, drobné bankovnictví. Segment bankovnictví orientovaný na velké množství drobných klientů.

Revalvace

Zhodnocení měny. Oficiální zvýšení kurzu domácí peněžní jednotky. Opakem je devalvace (viz Devalvace).

Recese

Fáze poklesu v konjunkturním cyklu. V praxi se recese definuje jako období, kdy reálný hrubý domácí produkt klesá nejméně ve dvou za sebou následujících čtvrtletích, příp. třech za sebou následujících měsících. Též fáze hospodářského cyklu, ve které výrazně klesá celková poptávka, nákup spotřebních statků a investice, narůstají zásoby statků dlouhodobé spotřeby a zvyšuje se míra nezaměstnanosti.

Reciproční hodnota

Převrácená hodnota, tedy číselná hodnota umocněná na minus 1.

Reeskont

Koupě směnky již dříve eskontované. Reeskontním místem je často centrální banka, která tak ovlivňuje výši diskontní sazby a úvěrovou politiku bank.

Reeskontní úvěr

Služba prováděná na žádost majitele směnky (směnečného věřitele), při níž banka eskontuje (odkupuje) směnku splatnou v budoucnosti a přitom požaduje převod směnečných práv majitelem směnky na banku.

Reexport

Vývoz dříve dovezeného zboží. Reexporty se využívají většinou k překonání obchodně politických překážek, pro kompletaci vývozních dodávek nákupem zboží ze zahraničí, příp. k vyrovnání obchodní bilance s některými partnery u zemí s nesměnitelnou měnou.

Reference

Doporučení, dobrozdání.

Referenční sazba

Sazba sjednaná na trhu, která slouží jako základ pro určení úrokové sazby u instrumentů s proměnlivým úročením (například tzv. plovoucí hypotéky).

Refinancování

Splacení úvěru novým úvěrem, v ideálním případě s lepšími podmínkami.

Refinancování leasingové společnosti

Získávání peněz pro financování budoucích leasingových operací.

Refundace

Náhrada, vrácení zaplacené částky.

Registrace

Záznam, např. v obchodním rejstříku.

Regres

Postih. Právo toho, kdo splnil určitý finanční závazek, požadovat na jiném, který byl povinován nebo byl odpovědný za závazek, aby mu v rozsahu této povinnosti částku uhradil.

Regulace

Usměrňování, úprava, uvědomělý zásah do živelného vývoje.

Reinvestice

Zpětný vklad čistého výnosu z původní investice.

Reklama

Významný nástroj komunikační politiky. Jde o podporu základních strategických cílů firmy, jako např. seznámení spotřebitelů s výrobkem, povzbuzení spotřebitele k nákupu apod.

Reklamace

Vytčení vady nebo nedostatku dodaného výrobku nebo služby, oznámení, že výrobek je vadný.

Relace

Vztah mezi dvěma či více subjekty.

Relativní verze teorie parity kupní síly

Nesnaží se vysvětlit výši měnových kurzů, ale pouze změny měnových kurzů. Podle ní je změna měnového kurzu způsobena změnou cenových hladin.

Rendita

Zúročení, výnos cenného papíru.

Renta

Důchod založený na majetku, zejména na výnosu peněžního kapitálu, popř. půdy (pozemková renta).

Rentabilita

Výnosnost, ziskovost. Ukazatel výsledku hospodaření podniku. Měří se jako poměr celkového zisku k některému základnímu ekonomickému ukazateli, např. obratu, vlastnímu či cizímu kapitálu aj. (viz Efektivnost).

Renting

Krátkodobý pronájem např. osobních automobilů, sportovního vybavení apod.

Repatriace

Převoz klienta po ošetření nebo jeho tělesných ostatků zpět do České republiky.

Repo-operace

Prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo-operací úrokovou míru, která se označuje jako repo-sazba.

Reprodukční cena

Cena, za kterou bychom pořídili určitý výrobek v čase, ve kterém se ocenění provádí. Oceňuje se jí zejména hmotný a nehmotný majetek, majetek nabytý darováním apod.

Restituce

Uvedení věci do původního stavu, v němž se nacházela před způsobením škody, vrácení věci původnímu majiteli.

Restrikce

Omezování. Ochranářský prostředek zahraničně obchodní politiky vlády zaměřený zpravidla na omezení množství dováženého, někdy i vyváženého, zboží.

Restriktivní měnová politika

Snižuje peněžní zásobu a zvyšuje úrokovou míru. Tím dosáhne snížení inflace, zvýšení nezaměstnanosti a zhoršení bilance zboží a služeb.

Revolvingový spotřební úvěr

Nekonečný obnovující se úvěr poskytnutý formou úvěrového rámce k běžném účtu.

Revolvingový termínovaný vklad

Vklad, který je po uplynutí sjednané doby trvání vkladu automaticky prodloužen na další stejné období s úrokovou sazbou platnou v den otočky (den obnovení vkladu).

Revolvingový úvěr

Půjčka poskytnutá formou úvěrového rámce. Čerpaný i splácený volitelně podle možností dlužníka.

Revolvingový vklad

Automatické obnovení termínovaného vkladu po uplynutí sjednané lhůty.

Rezerva pojistného

Nebo také hodnota pojištění představuje částku, kterou tvoří celkově zaplacené pojistné a připsané podíly na zisku po odpočtu ceny za krytá rizika (přirozené pojistné) a nákladů pojišťovny připadajících na danou pojistnou smlouvu za uplynulou dobu podle pojistně technických zásad pojišťovny.

Rezervní fond

Součást vlastního jmění, která se tvoří příděly ze zisku podniku. Je určen ke krytí podnikatelského rizika a rozvojových potřeb.

Rezervy

V souvislosti se zjištěním základu daně z příjmů se v ČR vytvářejí pro vymezený okruh budoucích výdajů na dosažení a udržení příjmů jako: bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, v podnicích na opravy hmotného majetku a další podle platného zákona.

Rezistence

Neboli odpor. Úroveň, na níž se trh při růstu pravděpodobně zastaví a otočí směrem dolů.

Risk management

Snaha minimalizovat potenciální škody, identifikace a předpovídání rizik, preventivní opatření.

Riziko

Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vypořádací riziko (settlement risk), které je rizikem ztráty z nevypořádání obchodů. Dalším důležitým rizikem je tržní riziko, které se dělí na úrokové, akciové, komoditní a kurzové. Jedná se o riziko ztráty v případě malé likvidity trhů (riziko tržní likvidity) nebo riziko momentální platební neschopnosti (riziko cash flow). Operační riziko je rizikem ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatků informačních systémů. Právní riziko je rizikem ztráty v případě právní neprosaditelnosti kontraktu.

Riziko portfolia

Vážený průměr rizik finančních nástrojů tvořících portfolio.

Riziková ochrana

Částka, o kterou může podkladové aktivum certifikátu maximálně poklesnout, aniž by investor utrpěl peněžní ztrátu.

Riziková prémie

Odměna za podstoupené riziko požadovaná investory. Rozdíl mezi výnosem investice a bezrizikových aktiv typu státních dluhopisů.

Rizikový kapitál

Kapitál pro financování mladých nebo rizikových, ale potenciálně velmi ziskových firem.

RM-Systém

Český mimoburzovní trh s cennými papíry vlastněný společností PVT. Není založen (na rozdíl od burzy) na členském principu. Obchodovat s cennými papíry na jeho přepážkách může široká veřejnost.

ROA

Return on assets: ukazatel, který popisuje zhodnocení celkových aktiv, tzn. kolik bance vydělá jednotka aktiv za dané období. Poměr čistého zisku po zdanění k průměrným aktivům.

Roční míra inflace

Meziroční zvýšení cenové hladiny.

ROE

Return on equity: ukazatel, který říká, kolik vydělá kapitál akcionářů. Poměr čistého zisku po zdanění k průměrným fondům akcionářů.

Rovnováha

V ekonomii se rovnováhou obvykle rozumí stav, kdy subjekty fyzické a právnické osoby nemají žádný důvod měnit své ekonomické chování, protože si z hlediska sledovaného ekonomického kritéria nemohou zlepšit své postavení.

Rovnováha firmy

Situace, kdy výrobce zvyšuje produkci do takového objemu, že se mezní náklady již rovnají meznímu příjmu. V takovém případě je zisk maximalizován.

Rovnovážná cena

Cena zboží, při které je dílčí trh v rovnováze. Při této ceně se množství, které jsou výrobci ochotni prodat, rovná množství, které jsou kupující ochotni koupit.

Rozestavěná budova

Rozestavěnou budovou se rozumí budova, která ještě nebyla zkolaudována. Okamžikem, kdy je patrné stavebně technické uspořádání jejího prvního nadzemního podlaží, se stává samostatným předmětem práv a může být zapsána do katastru nemovitostí na základě ohlášení vlastníka. Katastrálnímu úřadu je nutné k zápisu doložit pravomocné stavební povolení, geometrický plán vyhotovený oprávněným zeměměřičským inženýrem a čestné prohlášení, že se jedná o rozestavěnou budovu.

Rozhodný příjem

Příjem, ze kterého se při výpočtu dávek vychází – pro některé dávky se zjišťuje za kalendářní rok, pro jiné za kalendářní čtvrtletí.

Rozhodovací analýza

Metoda sloužící pro podporu rozhodování.

Rozpětí

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou proměnné.

Rozpočet

Obecně odhad nákladů (výdajů) na určitou akci nebo dobu. V hospodářské politice vlády představují rozpočty krajů, obcí a státní rozpočet souhrn příjmů a výdajů na jeden rok. Státní rozpočet schvaluje parlament.

Rozptyl

Vyjadřuje těsnost seskupení údajů okolo průměru.

Rozptyl výnosů portfolia

Výpočet rozptylu výnosů portfolia je složitější. Chybná by byla interpretace, která by předpokládala, že rozptyl výnosů portfolia je váženým průměrem rozptylů jednotlivých komponent portfolia, tj. uplatněním podobného přístupu jako při stanovení středního výnosu portfolia. Jednou z hlavních zásad současné teorie portfolia je, že riziko portfolia je běžně nižší než součet rizik jednotlivých komponent.

Rozvaha

Též bilance. Účetní výkaz zachycující stav hospodářských prostředků (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasiv). Aktiva třídí podle likvidity, pasiva podle původu zdrojů – vlastní a cizí.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Při porovnání nabídky jednotlivých bank a zejména splátkových společností doporučujeme sledovat právě tento údaj, který nejlépe vypovídá o „výhodnosti“ spotřebitelského úvěru z hlediska částky, kterou klient za dobu úvěru celkem zaplatí.

Rubopis

Též zvaný „indosament“ nebo „žíro“. Způsob písemného převodu cenného papíru. Písemným projevem majitele cenného papíru se převádějí práva na jinou osobu (nového věřitele). Vyznačuje se zpravidla na rubu cenného papíru.

Ručitel

Ten, kdo se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácen dlužníkem.

Saldo

Zůstatek. Rozdíl kladných a záporných hodnot. Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladný zůstatek se nazývá přebytek, záporný schodek.

Saldo migrace

Počet přistěhovalých minus počet vystěhovalých.

Saldo státního rozpočtu

Výsledek rozdílu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Rozpočet skončí přebytkem, tj. příjmy jsou vyšší než výdaje, nebo schodkem, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný.

Samofinancování

Financování hospodářské činnosti z vlastních zdrojů.

Samoregulační schopnost trhu

Postulát klasiků ekonomické teorie, podle kterého je trh sám schopen zajistit rovnováhu v ekonomice, a to tak, že nabídka reaguje na podněty poptávky, nedochází k nadvýrobě, a tudíž ani k nezaměstnanosti.

Sanace

Ozdravení, opatření, které má odstranit ztráty nebo celkový nepříznivý hospodářský stav podniku, též poskytnutí podpory neúspěšným soukromým podnikům.

Sankce

Nepříznivý důsledek nesplnění právní povinnosti.

Sazba P plus

Je tvořena roční sazbou PRIBOR (vyhlašovanou ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka. Každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR. Odchylka je pevná vždy na dobu 5 let. Po uplynutí této doby může klient požádat o přechod na fixní 5, 10 či 15letou sazbu, současně má možnost mimořádnou splátkou splatit hypoteční úvěr nebo jeho část bez sankcí a poplatků.

Sazba pojistného

Procenta hrubé mzdy, která platí OSVČ nebo zaměstnavatel a zaměstnanec na důchodové zabezpečení.

Sběrný dluhopis

Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, na jehož celkové jmenovité hodnotě se majitelé podílejí určitým počtem kusů dílčích dluhopisů, aniž je těmto dluhopisům přidělováno pořadové číslo. V emisních podmínkách musí být stanoveno, kdy a za jakých podmínek vydá emitent majiteli konkrétní kusy dluhopisů.

Sdružení

Smluvní spojení fyzických nebo právnických osob vytvořené za účelem společné činnosti (viz Konsorcium).

Segmentační teorie

Nepoužívá pojmu forwardová úroková míra, ale rozlišuje mezi preferencemi jednotlivých investorů. Krátkodobé a dlouhodobé dluhopisy se obchodují na odlišných trzích, krátkodobém a dlouhodobém, které se navzájem neovlivňují. Tj. dlouhodobá úroková míra nezávisí na vývoji krátkodobé.

Sekundární trh

Sekundární trh je trhem již emitovaných cenných papírů. Transakce na sekundárním trhu nevytvářejí ani nelikvidují finanční pohledávky za dlužníky. Při změně majitele nepřechází hotovost mezi investory a dlužníky, ale mezi investory. Dlužník zůstává transakcemi na sekundárním trhu neovlivněn, zatímco věřitel přenáší práva splacení na jiné osoby. Ekonomickou funkcí sekundárního trhu s cennými papíry je změna struktury jejich majitelů. Emitent akcie často nemá žádnou možnost, jak nákupům a prodejům zabránit.

Sekuritizace

Přeměna klasických úvěrových smluv na cenné papíry (dluhopisy nebo akcie).

Senzál

Účastník burzy, zprostředkovatel v německé oblasti.

Setrvačná inflace

Protože lidé očekávají inflaci, zvyšují své ceny a očekávaná inflace se mění ve skutečnou inflaci.

Shermanův antitrustový zákon

Sherman Antitrust Act podepsal v roce 1890 prezident Harrison. Koncernům a trustům, které bránily volné hospodářské soutěži, hrozily finanční tresty a jejich představitelům vězení. S odvoláním na tento zákon podala 18. listopadu 1906 vláda Spojených států žalobu na společnost „Standard Oil“. Kromě této společnosti bylo žalováno dalších 65 podniků, které „Standard Oil“ kontrolovala. Obžalováni byli rovněž nejvyšší představitelé společnosti, jako John a William Rockefellerovi, Henry Flager či Oliver Payne. Léta se táhnoucí proces nakonec skončil 5. května roku 1911 rozbitím „Standard Oil Company“.

Short selling

Půjčení si cenných papírů od brokera a jejich následný prodej klientem. K této operaci přistupují investoři, pokud si myslí, že cena vypůjčeného cenného papíru v budoucnu poklesne.

Schodek

Záporný zůstatek (viz Deficit).

SIPO

Zkratka pojmu soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Jde o trvalé povolení inkasa na vašem běžném účtu. Využívá se pro platby za telefon, nájemné či energie.

Skalpování

Technika obchodování spočívající v tom, že se pozice, která je jen nepatrně zisková, tedy kdy je třeba jen pár ticků, okamžitě zavírá.

Skladištní list

Potvrzení o převzetí věci ke skladování skladovatelem od ukladatele může mít povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci (skladištní list).

Skonto

Je stanoveno určitým procentem jakožto sleva, kterou může prodávající poskytnout kupujícímu formou srážky z hodnoty dle faktury. Odběratel má právo si tuto srážku odečíst, pokud proplatí fakturu před uplynutím stanovené lhůty.

SKP

Standardní klasifikace produkce neboli systém třídění stavebních prací a stavebních děl podle opatření ČSÚ č. j. 1174/1993-3010 k zavedení SKP.

Skutečná úroková sazba

Úroková sazba, která bere v úvahu výši splátek a všechny související náklady (např. povinné poplatky za vedení účtu nebo pojištění) a výnosy (např. možnost daňového odpočtu).

Složené ukazatele

Počítají se na základě agregace několika dílčích ukazatelů, zpravidla takových, které mapují sledovaný fenomén z různých úhlů pohledu.

Složené úročení

Úroky počítané ze součtu vloženého kapitálu a minulých úroků.

Spotové obchody

Finanční obchody se shodnou dobou sjednání a vypořádání obchodu.

Spotový kurz

Cena obchodu platná při vypořádání do dvou obchodních dnů od uzavření.

Směnka

Zpravidla krátkodobý cenný papír, který ztělesňuje jednostranný slib o výplatě peněz bez právních výhrad. Výnosem směny je úrok. Vlastní směnkou dává její výstavce závazný slib, že na stanoveném místě a ve stanovenou dobu vyplatí stanovený obnos. Oblast směnek upravuje zákon.

Směrodatná odchylka

Je v teorii pravděpodobnosti a statistice často používanou mírou statistické disperze. Zhruba řečeno vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Směrodatná odchylka se obvykle definuje jako odmocnina z rozptylu náhodné veličiny.

Smíšené fondy

Fondy s nejvolnější investiční strategií. V jejich portfoliích lze najít akcie, podílové listy, obligace i nástroje peněžního trhu. Žádný druh cenných papírů by neměl přesáhnout šedesát procent hodnoty portfolia. Jejich rizikovost záleží právě na celkové skladbě portfolia.

Smíšené životní pojištění

Kombinace pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. Pojišťovna se zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku ve sjednaný den v případě, že se pojistník tohoto dne dožije, a v případě, že se pojistník tohoto dne nedožije, vyplácí pojistné.

Smíšený systém

Kombinace PAYG a fondového systému.

Smlouva o dílo

Smluvní vztah definující dodavatele, rozsah prací, harmonogram prací, cenu, termíny dodání.

Sociální politika státu

Souhrn opatření k zabezpečení existence té části obyvatelstva, která si v dané situaci nemůže zajistit uspokojení základních potřeb z pracovních příjmů.

Solventnost

Schopnost plnit platební závazky, okamžitá platební schopnost podniku. Za dostačující se považuje, je-li uvedený poměr alespoň 2 : 1. Opakem je insolventnost.

Soukromá emise

Emise neobchodovatelných cenných papírů. Jsou špatně prodejné a investoři je většinou drží po celou dobu životnosti.

SPAD

Zkratka pro „Systém pro Podporu trhu Akcií a Dluhopisů“. Nejdůležitější obchodní systém Burzy cenných papírů Praha. Je založen na tvůrcích trhu, kteří jsou povinni udržovat likviditu cenného papíru v obchodním systému.

Splátka

Část úvěru spolu s příslušnými úroky, kterou klient pravidelně splácí úvěr.

Splátkové období

Frekvence splácení dohodnutá ve splátkového plánu. Při standardních obchodech se používá měsíční nebo čtvrtletní interval.

Splátkový kalendář

Součást úvěrové nebo leasingové smlouvy. Obsahuje přesnou specifikaci splátek a termíny splatnosti.

Splátkový plán

Časový rozvrh splácení dluhu.

Splátkový prodej

Do kategorie prodeje na splátky patří spotřebitelský leasing, spotřebitelský úvěr a hypotéka.

Splatnost

Časový termín, k němuž se musí splnit závazek, nebo též ukončení kontraktu.

Splynutí cenného papíru

Spojení dvou či více emisí cenných papírů do jedné.

Spoludlužník

Ten, kdo se podílí na splácení závazku.

Spoluvlastnictví

Vlastnické právo několika osob k jedné věci. Rozlišujeme podílové (podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech ke společné věci) a bezpodílové (společné jmění manželů)

Sporožiro

Druh běžného účtu. Slouží k pravidelnému spoření formou srážek ze mzdy a jiných pravidelných příjmů i k nepravidelnému ukládání peněz. Prostředky pak lze použít k výběrům v hotovosti, k opakovaným nebo jednorázovým platbám na základě trvalých nebo jednorázových platebních příkazů.

Spot

Promptní obchod: nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurz na finančním trhu v daném okamžiku.

Spotová výnosová křivka

Závislost mezi očekávaným výnosem do určité splatnosti daného nástroje a splatností. Důležité je, aby dluhopisy byly vydávány za stejných podmínek s výjimkou splatnosti, aby rozdíly ve výnosech byly závislé pouze na této době. Tj. musí být stejné riziko dluhopisů, stejné zdanění, stejná doba výplaty atd.

Spotřeba

Konečná fáze reprodukčního procesu, v makroekonomickém pohledu část hrubého domácího produktu určená pro osobní, výrobní a též veřejnou spotřebu.

Spotřebitelský leasing

Leasing pro soukromé osoby, většinou je levnější než leasing podnikatelský.

Spotřebitelský úvěr

Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. Od komerčních úvěrů se zásadně liší způsobem svého užití: předmět, na jehož pořízení se úvěr použije, se nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).

Spotřebitelský úvěr od splátkové firmy

Prodej na splátky se sjednává přímo v prodejně. Vyřízení úvěru je rychlé a jednoduché. Ihned po nákupu zboží se zákazník stává jeho majitelem. Je třeba zaplatit část pořizovací ceny zboží, tzv. přímou platbu, která je již od 10 %. Zbývající část ceny zboží je celková výše úvěru. Délka splácení a výše splátek jsou volitelné.

Spotřebitelův přebytek

Rozdíl mezi částkou, kterou spotřebitel byl ochoten zaplatit, a částkou, kterou skutečně platí.

Spotřební daň

Nepřímá daň uvalovaná na vybrané druhy zboží (alkohol, tabákové výrobky, benzin aj.).

Spotřební funkce

Udává závislost spotřeby na disponibilním důchodu. S růstem důchodu spotřeba roste, ale důchod roste pomaleji. Zvýšení úrokové míry snižuje sklon ke spotřebě a posouvá křivku spotřební funkce dolů.

Spotřební jednotka domácnosti

Počet spotřebních jednotek domácnosti závisí na složení domácnosti a věku dětí: spotřební jednotka je rovna 1,0 pro osobu v čele domácnosti, 0,5 pro děti ve věku 0 až 13 let a 0,7 pro každou další osobu domácnosti.

Spotřební koš

Soubor vybraných výrobků a služeb, který má reprezentovat rozsah a strukturu výdajů na statky a služby, jež jsou typické pro domácnosti.

Spotřební úvěr

Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem, většinou na nákup spotřebního zboží a služeb, dělí se na účelový a neúčelový. Mezi spotřebitelské úvěry se nepočítají půjčky na koupi domu.

Správa aktiv

Český výraz pro pojem asset management – správu majetku profesionálním obhospodařovatelem podle požadavků klienta.

Správce fondu

Společnost spravující fond, investující obhospodařovaný majetek v souladu s investiční strategií.

Spread

Rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem měny či jiného aktiva. Spread se liší u jednotlivých měn (méně obvyklé a rizikovější měny mají vyšší spread) i podle typu obchodu a jeho objemu.

Sprint certifikát

Cenný papír, který se vždy vztahuje na jednu určitou akcii. Počínaje emisním kurzem až do předem stanového cílového kurzu přinese svému majiteli na konci své platnosti dvojnásobek toho, co by získal z přímé investice do dané akcie. Jakmile se akcie vyšplhá na vyšší než cílovou hodnotu, certifikát již svou hodnotu nezvýší. Jeho maximální výnos je omezen. Pokud propadne kurz dané akcie pod emisní kurz, sníží se odpovídajícím způsobem i hodnota certifikátu. Ztráty investora se ale nezdvojnásobí.

Spyware

Spyware je obecný pojem používaný pro software, který způsobuje nebezpečné chování počítače, jako je shromažďování osobních údajů nebo změna konfigurace počítače bez řádného získání vašeho souhlasu.

Stagflace

Nepříznivý stav ekonomiky projevující se stagnací (nulové nebo záporné tempo růstu hrubého domácího produktu) spojenou s vysokou nezaměstnaností a pokračující inflací.

Stálá cena

Cena určitého konkrétního období. Oceněním ukazatele ve stálých cenách se získá fiktivní hodnota ukazatele, která zachycuje změnu ukazatele pouze ve fyzických jednotkách při konstantních cenách.

Standard

Pravidlo, směrnice, měřítko, předpis, též právní předpis (zákon, vyhláška apod.).

Standardní množství

Stanovený počet kusů cenného papíru, který je předmětem obchodů v systému SPAD. Tento počet je určen pro každou emisi jednotlivě.

Starobní penze

Sociální dávka určená ke krytí životních nákladů a sociálních potřeb v poproduktivním věku – ve stáří.

Statické metody hodnocení investic

Metody nerespektující faktor času – například doba návratnosti nebo průměrné roční náklady.

Státní dluh

Je tvořen souhrnem státních finančních pasiv (závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů a jiné závazky státu).

Státní podpora ke stavebnímu spoření

Přísluší účastníkovi stavebního spoření při splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření. V roce 2016 byla ve výši deseti procent z ročního vkladu, maximálně dva tisíce korun.

Státní příjmy

Příjmy státního rozpočtu. Jejich hlavní složky tvoří daně, poplatky, cla.

Státní příspěvek k hypotečnímu úvěru

Podle nařízení vlády č. 149/1997 Sb. lze poskytnout státní podporu (dotaci úroků) na hypoteční úvěry při splnění stanovených podmínek.

Státní rozpočet

Ústřední peněžní fond určený k hrazení výdajů státu. Souhrn státních příjmů a státních výdajů a návrh jejich čerpání na dané období, obvykle na jeden rok.

Státní výdaje

Výdaje státního rozpočtu, slouží k financování potřeb společnosti, zejména pro státní správu, obranu a bezpečnost, zdravotnictví, školství, kulturu. Další složky státních výdajů: sociální dávky, dotace a subvence státním a obecně prospěšným podnikům.

Statut/prospekt fondu

Statut nebo prospekt (v případě fondů registrovaných v zahraničí) fondu určuje základní investiční principy, limity a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné papíry.

Stavební parcela

Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání.

Stavební povolení

Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení tak, aby byla zajištěna ochrana zájmů společnosti. Je výsledkem stavebního řízení.

Stavební spoření

Spoření určené pro podporu bydlení. Klient vkládá prostředky na účet, který se úročí, stát k němu poskytuje státní podporu (ročně 10 procent vkladu, maximálně ale 2000 korun). Po splnění podmínek (doba spoření, naspoření určité částky apod.) vzniká klientovi nárok na úvěr s výhodnou sazbou úročení.

Stavební spořitelna

Banka se zvláštním povolením. Předmětem její činnosti je pouze stavební spoření a další zákonem povolené činnosti. Účet ve stavební spořitelně je ze zákona pojištěn, za vklady ručí stát.

Stavební úvěr

Překlenovací úvěr určený na zahájení a dokončení stavby. Většinou je jištěn zástavním právem k pozemku.

Stavová veličina

Údaj, který vyjadřuje stav k určitému časovému okamžiku. Např. stav pohledávek a závazků nebo hodnotu kapitálu či zásob. Součet stavových veličin za více jednotlivých období nemá smysl. Je nutno ji odlišit od tokové veličiny.

Stimul

Pobídka, vnější podnět ke zvýšení činnosti, který usměrňuje vnitřní motivaci pracovníků. Cílem je posílit nebo omezit určitou aktivitu.

Stínová ekonomika

Ekonomické aktivity, které nejsou oficiálně podchyceny. Práce prováděné načerno. Vyskytuje se v ekonomikách v oblastech, kde je činnost zakázaná nebo nedostatečně rozvinutá v oficiálních strukturách, příp. z důvodu daňového úniku. Patří sem: 1) Produkce domácností, kterou nelze statisticky podchytit, např. opravárenské a údržbářské práce, pěstitelství, domácí výroba spotřebních předmětů aj. 3) „Černá ekonomika“, všeobecně nezákonná činnost jako obchod s drogami, prostituce, krádeže aj.

Storno

Způsob opravy chybného záznamu v účetní evidenci nebo zrušení objednávky, kupní smlouvy apod.

Strategické certifikáty

Strategické certifikáty jsou syntézou transparentní indexové investice a investiční strategie „stock picking“, jejímž cílem je najít jednotlivé akcie, které jsou trhem podhodnoceny, a mohou tak dosáhnout lepšího výnosu než celkový trh.

Strategie maximální likvidity investic

Investor volí takové investice, které se dají nejsnáze přeměnit na hotovostní peníze. Jedná se například o krátkodobé termínované vklady, fondy peněžního trhu a krátkodobé cenné papíry. Výnosnost likvidních investic není vysoká, zhruba jeden procentní bod.

Struktura portfolia fondu

Vyjadřuje rozložení majetku spravovaného fondem do jednotlivých investic.

Strukturální nezaměstnanost

Vzniká v důsledku strukturálních změn, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují. Zmenšující se odvětví propouštějí část zaměstnanců a ti si mohou nalézt práci v expandujících odvětvích. To však vyžaduje, aby se zorientovali na pracovních trzích a aby se rekvalifikovali.

Střadatel

Budoucí hodnota současných peněz.

Střední hodnota

Statistická veličina nahrazující soubor čísel jednou hodnotou. Nejčastěji průměr.

Střední výnos portfolia

Nebo také očekávaný výnos portfolia je váženým průměrem očekávaných výnosů jednotlivých komponent portfolia.

Substituce

Obecně záměna, náhrada. Záměna jednoho statku za jiný, který uspokojí tutéž potřebu zákazníka.

Substituční efekt

Spotřebitel při zvýšení ceny kupuje méně statku, protože jej substituuje jinými statky.

Subvence

Podpora, poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů (stát, kraj, obec) jednotlivým podnikům, přitom účel použití je přesně určen. Obdobný charakter jako subvence má dotace.

Support

Úroveň, kde se trh při poklesu pravděpodobně otočí směrem nahoru.

Světová banka

Jedna ze specializovaných agencií OSN založená v roce 1945 spolu s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v USA. Členství v bance je podmíněno členstvím v MMF.

Swap

Swap je anglický výraz pro výměnu: označuje prodej jedné měny za druhou s jejím následným zpětným odkoupením po určité době za předem dohodnutý kurz.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Mezinárodní počítačová síť pro rychlé a bezpečné předávání příkazů a informací mezi bankami světa.

Syndikovaný úvěr

Úvěr poskytnutý firmě syndikátem – sdružením několika bank. Důvodem je většinou jeho výše (financování jednou bankou by například mohlo znamenat nedodržení regulačních pravidel – překročení maximálního podílu půjček jednomu subjektu na základním jmění banky) nebo také rozložení rizika.

Syntetická evidence

Soubor syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu a změnách jednotlivých druhů hospodářských prostředků a zdrojů jejich financování a o celkovém průběhu hospodářské činnosti podnikatelského subjektu v peněžním vyjádření.

Systém národních účtů

Soustava účtů, která zachycuje celou ekonomiku země v rozdělení na několik částí s jejich vzájemnými vazbami. Pro každou část je založen účet, na kterém se sledují vstupy a výstupy, a to jednak hmotných výkonů, jednak příjmů a výdajů, eventuálně se jedná o vyrovnávací položky. Systém národních účtů je založen na jednotné metodice OSN, která tak umožňuje mezinárodní srovnání ekonomik jednotlivých zemí.

Systematické riziko

Riziko vyplývající z vývoje ekonomiky a jednotlivých makroekonomických ukazatelů. Dá se snížit investicemi v různých zemích.

Šek

Cenný papír, listina obsahující písemný příkaz majitele pohledávky u peněžního ústavu, aby peněžní ústav zaplatil z jeho pohledávky částku v šeku uvedenou určité osobě nebo majiteli šeku.

Šek na doručitele

Šek bez uvedení osoby, které má být proplacen.

Šek na majitele

Šek, na němž není uvedena osoba, které má být placeno. K převedení šeku na majitele stačí pouhé předání.

Šek na řad

Šek, který je vystaven na určitou osobu. Práva z šeku lze na další osoby převést zápisem na rubové straně, převod musí stvrdit podpisem původní majitel.

Široce definované peníze

Zahrnují navíc také termínované vklady.

Štěpení cenných papírů

Zvýšení počtu cenných papírů při současném snížení jejich nominální hodnoty, ale při nezměněné velikosti emise.

Talon

Kupon na dividendovém listu k akcii nebo na listu úrokových kuponů. Talón je součást kuponového archu. Jsou-li všechny odstříhány a vyplaceny, majitel obdrží nový list.

Tantiéma

Podíl na čistém zisku akciové společnosti vyplácený podle stanov jako odměna členům přestavenstva nebo dozorčí rady.

Technická analýza

Technická analýza se snaží odhalit krátkodobé pohyby kurzů akcií vycházející ze střetu nabídky a poptávky po těchto akciích. K tomu využívá jednak grafy, v nichž se snaží rozpoznat určité trendy či typické formace, a jednak hodnotové ukazatele, které berou v úvahu cenové a objemové charakteristiky. Technickou analýzu lze používat kromě jednotlivých akcií i na zkoumání akciových indexů.

Technická úroková míra

Zhodnocení pojistné rezervy. Používá se při pojistně-technických výpočtech pojišťovny, pro klienta nemá žádný přímý vztah k pojistnému nebo pojistné částce. Ministerstvo financí vyhlašuje její maximální sazbu.

Tematické certifikáty

Na rozdíl od indexových a strategických certifikátů jsou podkladovými aktivy oborových certifikátů akciové indexy, popř. akciové koše (baskets), které obsahují pouze cenné papíry, jež vykazují nějaký vzájemný vztah mezi sebou, např. příslušnost k určitému odvětví či oboru.

Tempo růstu

Ve smyslu koeficientu růstu jím rozumíme míru dynamiky časové řady porovnávající hodnotu ukazatele, např. HDP, cenové hladiny investic apod., v daném časovém bodě (období) s hodnotou bezprostředně předcházející, a to formou poměrného čísla.

Teoretická cena dluhopisu

Současná hodnota všech budoucích plateb plynoucích z dluhopisu.

Teorie lokálního očekávání

Očekávaný výnos dluhopisů všech splatností během následujícího období se rovná bezrizikové úrokové míře, tj. výnosu dluhopisů s nejkratší splatností.

Teorie nestranných očekávání

Forwardové úrokové míry jsou určeny tržním očekáváním o budoucích úrokových mírách, tj. forwardové úrokové míry jsou nestrannými odhady budoucích spotových úrokových měr.

Teorie očekávání

Nejvíce diskutované teorie o časové struktuře úrokových měr. Skládají se z několika podobných teorií. Všechny teorie očekávání mají společné to, že investoři se v držení dluhopisů o různých splatnostech neliší.

Teorie peněžního substitutu

Podle teorie peněžního substitutu představují velice krátkodobé dluhopisy blízké substituty hotovosti. Mnoho investorů se vzhledem k riziku omezuje na nákupy krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Ceny nástrojů peněžního trhu se tudíž zvyšují a odpovídající úrokové míry se v porovnání s delšími splatnostmi snižují. Teorie předpokládá velké množství investorů do krátkodobých dluhopisů. Kupující tak na rozdíl od emitentů velice silně dávají přednost krátkým splatnostem. Tato skutečnost zvyšuje ceny dluhopisů a snižuje odpovídající úrokové míry.

Teorie preferenčního chování

Dle teorie preferenčního chování investoři preferují nákup dluhopisů o určitých splatnostech, nikoli však pouze krátkodobé dluhopisy a při nákupu ostatních dluhopisů požadují vyšší výnosy. V podstatě je tato teorie kombinací segmentační teorie a teorie rostoucí prémie za likviditu. Místo stále preferovaných krátkodobých splatností u teorie rostoucí prémie za likviditu mohou investoři dávat přednost jiným splatnostem v závislosti na svých individuálních investičních cílech.

Teorie rostoucí prémie za likviditu

Podle této teorie se výnosy s rostoucí splatností zvyšují. Investoři, kteří investují do dluhopisů, jsou averzní vůči riziku (tj. dávají přednost nízké volatilitě výnosů). Ceny dlouhodobých dluhopisů mají vyšší volatilitu. Investoři u dlouhodobých dluhopisů vyžadují vyšší výnosy, čímž kompenzují vyšší riziko.

Teorie výnosových křivek

Závislost úrokových měr (výnosu do splatnosti) na splatnosti bezkuponových dluhopisů v prostředí dokonalých finančních trhů se nazývá výnosovou křivkou neboli časovou strukturou úrokových měr. Výnosová křivka může být rostoucí, plochá, klesající. Nejčastější je rostoucí. Znamená to, že čím delší je splatnost, tím vyšší je očekávaný výnos a také volatilita ceny dluhopisu.

Termín ohodnocení

Termín, ve kterém stavební spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Sleduje aktuální cílovou částku, variantu, zůstatek a součet zůstatků v uplynulých hodnoticích obdobích. Termíny Termín, ve kterém stavební spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Termíny ohodnocení jsou čtyři do roka: 31. březen, 30. červen, 30. září a 31. prosinec.

Termín přidělení

Termín, ve kterém spořitelna přiděluje cílové částky. Nastává nejdříve 4 až 6 měsíců po termínu ohodnocení, ve kterém klient splnil podmínky pro přidělení.

Termín vypořádání

Datum převodu cenných papírů od prodávajícího k nakupujícímu a peněz opačným směrem.

Termínovaný vklad

Vklad v bance, obecně vyzvednutelný pouze po podání výpovědi, pokud není v podmínkách o termínovaném vkladu uvedeno jinak. Termínované vklady poskytují vyšší výnos než běžné účty, přibližně na úrovni inflace.

Termínový kurz

Platný pro obchody s plněním ve stanoveném termínu v budoucnosti.

Tezaurace

Vyjmutí hotovostních peněz z peněžního oběhu. Tyto peníze nepřinášejí výnos ani svému vlastníkovi, ani státu.

The American Stock Exchange

Na AMEX se obchoduje především s akciemi společností malé a střední velikosti. Je po The New York Stock Exchange (NYSE) druhou největší burzou v USA.

Tick

Rozdíl akcií zobchodovaných za up-tick a down-tick. Up-tick – poslední obchod proběhl za rostoucí kurz, down-tick – poslední obchod proběhl za klesající kurz

Toková veličina

Veličina, která má časový rozměr. Její velikost je dána délkou období, ke kterému se vztahuje. Příkladem mohou být údaje z účetní výsledovky. Tyto údaje lze za více období sčítat. Naproti tomu stavová veličina je veličinou k určitému okamžiku.

Trading

Rychlé, spekulativní prodávání a nakupování finančních instrumentů s cílem vydělávat na krátkodobých pohybech kurzu.

Transakční limit

Maximální povolená částka v korunách za určitý typ transakce kartou během určitého období (obvykle se stanovuje ve dnech).

Transakční zůstatky

Slouží pro zabezpečování běžných každodenních transakcí (nákupů).

Transfer

Jednostranná platba. V rámci rozpočtové politiky vlády se jedná o různé podpory, např. podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory, důchody aj. Ovlivňují velikost disponibilních příjmů a tím velikost spotřeby.

Transferová platba

Platba plynoucí od státu k občanovi. Plnění závisí na legislativním a sociálním systému státu.

Tranše

Vlna umístění emise cenných papírů na kapitálovém trhu. Upisování po částech se používá například u uzavřených podílových fondů.

Treasury

Finanční správa – soubor činností, jako jsou např. řízení vztahů k bankám, řízení likvidity, řízení rizik, řízení pohledávek, daňová optimalizace atp.

Trojská unce

Zkratka oz. Měřicí jednotka hmotnosti zlata, používaná zejména v mezinárodním obchodu. 1 trojská unce = 31,1034 g.

Trust

Sdružení podniků, ve kterém jednotlivé firmy ztrácejí svou hospodářskou a často i právní samostatnost. Jejich řízení se uskutečňuje pomocí jednotného vedení.

Trvalý příkaz

Příkaz, kterým majitel účtu dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb.

Tržní cena

Cena dosažená na trhu. Je dosahována s tendencí k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou.

Tržní cena dluhopisu

Stanovuje se v procentech nominální hodnoty dluhopisu. Je dána stavem nabídky a poptávky na trhu.

Tržní hospodářství

Je charakteristické v kapitalismu a funguje při současné existenci těchto faktorů: soukromé vlastnictví, smluvní svoboda, volnost soutěže, neomezená konkurence, právní stát.

Tržní kapitalizace

Hodnota firmy na burze či mimoburzovním trhu. Vypočítá se jako cena akcie × počet akcií v oběhu.

Tržní nabídka

Je funkcí mezních nákladů. Cena, které firmy docilují, je totiž rovna jejich mezním nákladům.

Tržní rovnováha

Tržní rovnováha je taková situace, kdy na trhu není ani nedostatek, ani přebytek statku. Nastává v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, kde je poptávané množství rovno nabízenému množství. Cena, při které je toto splněno, se nazývá rovnovážná cena.

Tržní úroková míra

Úroková sazba vzniklá střetem nabídky a poptávky po penězích na peněžním či kapitálovém trhu.

Tunelování

V ekonomii způsob získání osobního prospěchu na úkor majetku firmy, který byl pořízen z příspěvků členů družstev, podílových fondů, klientů bankovních ústavů apod. Vytunelovaný podnik obvykle není schopen plnit své závazky a bankrotuje.

Tvůrce trhu

Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování a udržovat jeho likviditu.

Účastník smlouvy

Každá ze smluvních stran.

Účastník stavebního spoření

Klient stavební spořitelny, který uzavřel smlouvu o stavebním spoření.

Účetní hodnota

Součet aktiv snížený o závazky. Pro stanovení tržní hodnoty podniku má velmi omezenou vypovídací schopnost.

Účetní závěrka

Sestává z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a někdy také z výkazu cash flow (viz cash flow).

Účetnictví

Zaměření na minulost. Úplnost, nepřetržitost, uspořádanost, dokladovost, přesnost, spolehlivost. Uspořádaná soustava informací, která v peněžním vyjádření zjišťuje, měří a hodnotí hospodářskou činnost příslušného subjektu. Zachycuje stav a pohyb hospodářských prostředků (majetku a závazků, nákladů a výnosů, popř. výdajů a příjmů), zjišťuje výsledek hospodaření, je nástrojem řízení, zejména pak kontroly. Předmětem účetnictví jsou hospodářské operace, účetním obdobím je jeden rok.

Úhrada za uzavření smlouvy

Poplatek za uzavření smlouvy o úvěru nebo o hypotéce, případně za uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Úhrnná plodnost

Počet dětí, které by se živě narodily každé ženě během jejího reprodukčního věku (tj. 15 – 49 let) za předpokladu zachování úrovně reprodukce jako ve sledovaném roce.

Ukazatel

Poměrná veličina, poměr různých údajů zjištěných ve stejném čase.

Ukončení leasingové operace

Řádné – po skončení může dojít k přechodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. Předčasné – v případě závažného porušení smlouvy ji může pronajímatel jednostranně vypovědět a leasing předčasně ukončit.

Úmor

Splátka jistiny bez úroků, tedy splátka dluhu.

Umořování

Splácení dluhu.

Underlying

Viz Podkladové aktivum.

Underperformance

Popisuje okolnost, kdy investice v daném období dosáhne ve srovnání s jinou investicí horšího výnosu.

Univerzální životní pojištění

Pružné pojištění, pojistník může v každém okamžiku platnosti smlouvy měnit pojistnou částku a dobu výplaty v závislosti na svých potřebách a finančních možnostech.

Upisovací cena

Cena, za kterou může majitel předkupního práva zakoupit nové akcie. Bývá obvykle nižší než aktuální kurz akcie na trhu.

Upisovací lhůta

Doba, během které mohou dosavadní akcionáři společnosti uplatnit předkupní právo. Během lhůty mohou předkupní právo také prodat.

Up-tick

Poslední obchod proběhl za rostoucí kurz.

Úrazové pojištění

Zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného.

Úročení

Způsob výpočtu úroku. Nejčastěji se používá jednoduché nebo složené úročení.

Úrok

Cena peněz, úplata za poskytnutí úvěru. Úroková míra, průměr úrokových sazeb stejných či podobných druhů úvěrů na trhu. Rozlišujeme nominální a reálnou úrokovou míru: Nominální úroková míra je dána skutečně stanoveným procentem úroku. Reálná úroková míra je nominální úroková míra snížená o míru inflace. Je-li kladná, neztrácejí vklady věřitelů v bance svoji kupní sílu, je-li záporná, pak se jejich kupní síla snižuje.

Úroková míra

Poměr úroku k jistině, vyjádřený v procentech.

Úroková sazba

Konkrétní vyjádření ceny půjčení peněz v procentech.

Úrokové období

Období, během kterého jsou připisovány úroky.

Úrokové riziko

Riziko změn tržních úrokových sazeb a jejich dopadu na zisk.

Úspory

Rozdíl mezi disponibilním důchodem a výdaji na současnou spotřebu. Spotřebitelé odkládají spotřebu kvůli výhledu zvýšení budoucí spotřeby. Pomocí finančního trhu se úspory proměňují na investice.

Úspory hrubé míry a přímé míry

Hrubé úspory obsahují i hodnotu spotřeby fixního kapitálu a jsou důležité především z hlediska své vazby na celkové investice (tvorbu hrubého kapitálu). Zatímco čisté úspory jsou určující pro růst čistého jmění (spotřeba fixního kapitálu představuje přenesenou hodnotu, nikoliv hodnotu nově vytvořenou).

Úvěr

Půjčka, přenechání vlastních prostředků třetí osobě za sjednaných podmínek.

Úvěr splácený pravidelnými anuitami

Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.

Úvěr splácený v pravidelných splátkách

Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.

Úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty

Je poskytován na předem neurčitou dobu s výpovědní lhůtou. Úroky jsou splatné v pravidelných periodách.

Úvěr splatný najednou v době splatnosti

Je poskytnut na předem smluvenou dobu, po jejímž skončení je uhrazen najednou. Úroky jsou splatné průběžně v dohodnutých periodách.

Úvěrová karta

Kreditní karta k revolvingovému úvěrovému účtu. Úvěrový limit se automaticky obnovuje splácením dlužné částky. Vždy je stanovena minimální výše splátky úvěru, obvykle 10 % z dlužné částky.

Úvěrové družstvo

Kampelička – družstvo vzniklé s cílem poskytování bankovních služeb svým členům.

Úvěrové hodnocení

Stanovení úvěrového rizika dluhových nástrojů společností (tj. dluhopisů, úvěrů a půjček) je složitý proces. Nepřekvapuje, že profesionální investoři a investiční poradci se snaží najít cesty, jak tento problém zjednodušit. V USA, kde je dluhové financování významnějším zdrojem financování společností než například ve Velké Británii, existuje řada specializovaných společností, které se zabývají hodnocením (ratingem) jednotlivých dluhových nástrojů. Nejpopulárnější jsou Moody´s, Standard and Poor a Fitch and Co. Hodnotí se země, společnosti a určité dluhové emise. Společnost se hodnotí podle velikosti, relativního objemu dluhu k financování její činnosti a podílu na zisku určeného k financování dluhu. V úvahu se také berou další faktory spíše kvalitativního charakteru. U různých společností se tyto ukazatele zahrnují s různou vahou. To může mít vliv na rozdílné hodnocení.

Úvěrové riziko

Nebezpečí nesplácení úvěru dlužníkem.

Úvěrový limit

Maximální povolená částka úvěru k čerpání kartou, musí být dohodnuta ve smlouvě.

Úvěrový registr

Databáze informací o platební disciplíně klientů bank a leasingových společností. Prostřednictvím registru mohou banky zjistit, zda klient, který u nich žádá o úvěr, není předlužen a jak své závazky splácí. Disciplinovaným klientům může pak banka poskytnout lepší podmínky. Klientům, kteří jsou příliš zadluženi a mají potíže se splácením, může naopak odmítnout úvěr poskytnout. Chrání tak klienta před dalším zadlužováním.

Uzavření smlouvy

Okamžik, kdy všechny smluvní strany souhlasí s návrhem smlouvy.

Uzavřený podílový fond

Fondy emitující omezený počet podílových listů na dobu určitou (zpravidla 3 – 6 let). Investor je před dobou realizace investice nemůže fondu vrátit, může je pouze prodat jinému zájemci.

Úzce definované peníze

Zahrnují oběživo a vklady na běžných účtech.

Užitek

Uspokojení, ale i štěstí. Schopnost výrobku nebo služby uspokojovat některou potřebu.

Užitková funkce

Užitková funkce znázorňuje závislost mezi užitkem (tj. subjektivní hodnotou) a konečnou hodnotou z investice. Všichni racionální investoři dávají za jinak stejných podmínek přednost většímu užitku před nižším užitkem. Jejich užitková funkce je rostoucí. U rizikově averzních investorů každá další koruna z výnosu představuje stále klesající užitek. Jestliže první koruna výnosu představuje jednotku užitku, druhá koruna výnosu odpovídá užitku nižšímu než jednotka atd. – jeho užitková funkce je konkávní. U rizikově neutrálních investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stejné dodatečné množství užitku, čemuž odpovídá lineární užitková funkce. U rizikově hledajících investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stále vyšší dodatečné množství užitku a užitková funkce je konvexní.

Valorizace

Jeden ze dvou základních způsobů kompenzace (druhým je indexace) negativního dopadu inflace na hodnotové ukazatele, zejména různé formy důchodů a dávek. Hodnotové veličiny se zvyšují v poměru k poklesu kupní síly měny. Provádí se nepravidelně podle rozhodnutí veřejných orgánů (zejména vlády).

Valorizace důchodů

Zvyšování důchodů v %, vždy k 1. lednu. Zákon stanovuje minimum ve výši růstu cen (inflace) + 1/3 růstu reálných mezd.

Valuta

Hotovostní forma zahraničních měn.

Valutový kurz

Cena hotovostních zahraničních měn.

Valuty

Hotovostní forma zahraničních měn.

Variabilní náklady

Náklady, které se mění s rozsahem činnosti. Pokud výroba roste, rostou i variabilní náklady, pokud výroba klesá, klesají také.

Variační koeficient

Poměr směrodatné odchylky a aritmetického průměru. Je to bezrozměrové číslo, jehož stonásobek udává variabilitu v procentech.

Vázací lhůta

Lhůta stanovená zákonem o stavebním spoření, po kterou účastník nesmí nakládat s vkladem, aby neztratil nárok na státní podporu. U smluv uzavřených do 31. 12. 2003 trvá 5 let, u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 je to 6 let.

Věcné břemeno

Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcné břemeno je zapsané na listu vlastnictví.

Věčný dluhopis

Vyplácí kupony po neomezenou dobu a jeho cena se rovná součtu současných hodnot diskontovaných dluhopisů pomocí výnosu do splatnosti.

Vedlejší trh

Po Hlavním trhu druhý nejprestižnější a nejlikvidnější trh Burzy cenných papírů Praha.

Velkoobchodní bankovnictví

Velkoobchodní bankovnictví představují služby nabízené podnikům, investičním společnostem, investičním fondům, penzijním fondům, vládním agenturám apod. Jedná se např. o poskytování úvěrů, služby depozitáře, leasing apod.

Věnové pojištění

Pojištění pro případ dožití, které se sjednává na dožití finančně závislé osoby (dítěte). Pojistné plnění se vyplácí, když se pojištěná osoba dožije sjednaného věku (plnoletosti, ukončení studií, sňatku).

Veřejná emise

Emise přístupná široké veřejnosti.

Veřejné finance

Označení příjmových a výdajových aktivit vlády.

Veřejné právo

Právní normy, které upravují vztahy mezi státem, jako nositelem státní moci, a občany (též právnickými osobami).

Veřejné výdaje na zboží a služby

Nákupy zboží a služeb od soukromého sektoru.

Veřejný dluh

Státní dluh, dluh vlády a všech veřejných institucí (republikových, krajských, místních) vůči domácím a zahraničním subjektům.

Veřejný rozpočet

Do veřejných rozpočtů patří vedle státního rozpočtu také rozpočty obcí.

Veřejný statek

Statek, který musí být poskytován bezplatně, protože spotřebitele nelze vyloučit ze spotřeby. Existuje zde neodstranitelný problém „černého pasažéra“. Nevylučitelnost ze spotřeby je základní vlastností veřejných statků, podle které je odlišíme od soukromých statků.

Veřejný trh

Organizovaný sekundární trh, na kterém lze obchodovat pouze s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. V ČR burza a RM-Systém.

Věřitel

Osoba právnická nebo fyzická, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá úrok.

Vinkulace

Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události.

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného.

Vinkulovaný účet

Peníze jsou uloženy na účtu do doby, než dojde ke splnění všech sjednaných podmínek. Pak teprve dochází k jejich převodu.

Vklad na pevnou lhůtu

Termínovaný vklad, který je do banky vložen na předem pevně sjednanou dobu od jednoho týdne do několika měsíců.

Vklad na viděnou

Vklady, které jsou kdykoli bez výpovědní lhůty splatné na požádání klienta.

Vklad s výpovědní lhůtou

Termínovaný vklad, u něhož je nakládání s uloženými prostředky omezeno předem dohodnutou výpovědní lhůtou.

Vkladní knížka

Potvrzení o úsporném vkladu. Její předložení je podmínkou dispozice s vloženými prostředky.

Vkladový list

Forma dluhopisu emitovaného bankou.

Vládní pokladniční poukázka

Cenný papír emitovaný pro krytí schodku státního rozpočtu. Je cenným papírem s minimálním rizikem, neboť za jeho splacení ručí stát. Pokladniční poukázky tvoří významnou část portfolií fondů peněžního trhu.

Vlastnické právo v leasingu

Vlastníkem předmětu leasingu je leasingová společnost – pronajímatel.

Vnitřní výnosové procento

Úroková míra, při níž se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná kapitálovým výdajům. Investice se považuje za výhodnou, jestliže VVP představuje vyšší úrok, než je požadovaná minimální výnosnost investice.

Volatilita

Pravděpodobnost, že se cena, výnos, zisk atd. budou během určitého období měnit. Obecně se volatilita vyjadřuje jako směrodatná odchylka od střední hodnoty možných cen, výnosů, zisků za určitou časovou jednotku. Čím je volatilita vyšší, tím výše se pohybuje i při jinak stejných vlastnostech opční cena. Rozeznává se volatilita historická, spočívající na údajích z minulosti, a implikovaná, která odpovídá v daném okamžiku očekávané budoucí volatilitě.

Volatilní trhy

Trhy, na kterých kolísají ceny investičních instrumentů a výnosů.

Volná soutěž

Stav tržní ekonomiky, kdy jednotliví prodávající a kupující mají na trhu stejné postavení, tedy nikdo nemá lepší podmínky oproti ostatním. Do tržních vztahů nezasahuje stát.

Volný statek

Statek, který není vzácný a jehož tržní cena je nulová, tzn. že je k dispozici zdarma. Vyskytuje se velmi zřídka.

Volný trh

Po hlavním a vedlejším trhu třetí z trhů Burzy cenných papírů Praha. Pro emitenta neplynou, na rozdíl od hlavního a vedlejšího trhu, z registrace na tomto trhu žádné nadstandardní informační povinnosti.

Volný zdroj

Zdroj, který je každému k dispozici bezplatně. Ale jsou-li takové zdroje vzácné, jejich bezplatné využívání může vést k neefektivnosti, nebo dokonce k nevratnému zničení zdroje.

Vstupní cena

Cena majetku, který podléhá odpisování.

Vstupní cena v leasingu

Cena, za kterou pronajímatel zařadil předmět leasingu do účetní evidence.

Vstupní věk

Věk pojišťované osoby nejčastěji stanovený jako rozdíl mezi kalendářním rokem uzavření pojistné smlouvy a kalendářním rokem narození pojištěného.

Všeobecné obchodní podmínky

Upravují smluvní vztahy mezi klientem a bankou ve věci hypotečního úvěru a jiných produktů, které má klient s bankou sjednány. Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o úvěru, jejíž ustanovení mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

Výkaz cash flow

Účetní výkaz srovnávající bilančně zdroje tvorby peněžních prostředků s jejich užitím za určité období.

Výkaz zisku a ztrát

Písemný přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku podniku za určité období.

Výkonnost fondu

Veličina vyjadřující zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, nezaručuje však stejnou výkonnost v budoucnosti.

Vyměřovací základ

Průměrný měsíční příjem od roku 1985 (bez vyloučených dob). Za každý rok se příjmy valorizují koeficientem růstu mezd.

Výnos

V procentech vyjádřený rozdíl mezi konečnou hodnotou investice a použitým kapitálem.

Výnos do doby splatnosti

Anglicky „Yield-to-Maturity“ (YTM) je celkový výnos, který získáme, pokud nakoupíme dluhopis za aktuální tržní cenu, držíme jej do doby splatnosti a zároveň reinvestujeme veškeré kuponové platby z dluhopisu plynoucí. Výnosy dluhopisů, které se uvádějí v kurzovních lístcích ve finančním tisku, jsou právě výnosy do doby splatnosti.

Výnos z akcií

Výnos má dvě složky: dividendy vyplácené ze zisku firmy a změnu ceny akcie.

Výnos z dluhopisů

Výnosem jsou především úroky a odměny, může jím být také tržba z případného prodeje dluhopisu.

Výnos z podílové investice

U reinvestičních podílových fondů tvoří výnos změna ceny podílového listu v průběhu období. U dividendových fondů má výnos dvě složky: dividendy z výnosů fondu a změnu ceny podílového listu.

Výnos z podílových listů

U reinvestičních podílových fondů tvoří výnos změna ceny podílového listu v průběhu období. U dividendových fondů má výnos dvě složky: dividendy z výnosů fondu a změnu ceny podílového listu.

Výnosová křivka

Znázorňuje v čase vztah mezi výnosem a časem do doby splatnosti.

Výnosově-rizikový profil

Výnosově rizikový profil je patrný zejména při výběru a poměrovém zastoupení finančních produktů v investičním portfoliu: Investor, který je velmi rizikově averzní se bude při svých investičních rozhodnutích koncentrovat především na výběr standardních a etablovaných akciových titulů (tzv. „Blue Chips“) a kromě indexových certifikátů bude ještě možná zvažovat alokaci svých volných finančních prostředků do strategických certifikátů. Pokud ale investor bude ochoten podstoupit větší riziko, bude rovněž zvažovat angažmá do růstových akcií. Pro tento typ investorů bude proto vhodné podstoupit tematické a oborové investice.

Výpočet ceny podílového listu

Čisté obchodní jmění fondu je součtem tržních cen aktiv fondu sníženým o závazky fondu. Vydělením čistého obchodního jmění počtem emitovaných podílových listů vzniká cena podílového listu.

Vypořádání smlouvy

Ukončení smlouvy včetně finančního vypořádání (vyplacení kladného nebo doplacení záporného zůstatku účtu).

Výpovědní lhůta

Lhůta, po které je možno vybrat z termínovaného nebo spořicího vkladu své peníze.

Výrobní faktory

Tři obecné výrobní faktory jsou půda, kapitál a práce. Ty reálně existují jen v podobě specifických výrobních faktorů. Specifickými výrobními faktory jsou různorodé pozemky, kapitálové statky a pracovní profese.

Výročí úrokové fixace

Okamžik změny staré úrokové sazby na novou. Nastává vždy po uplynutí doby, na kterou byla sazba hypotečního úvěru smluvně fixována.

Vyrovnání

Soudní forma řešení úpadku firmy s upokojením věřitelů, a tedy odvrácením konkurzu. Znamená likvidaci dluhů po dohodě s věřiteli.

Výsledovka

Výkaz zisku a ztráty, souhrn údajů o výsledcích hospodaření podniku. Poskytuje přehled o hospodářském výsledku (zisku, ztrátě) včetně údajů pro jeho výpočet.

Výsluhová penze

Vyplácí se v případě, že klient chce peníze vybrat před dosažením 60 let věku. Aby vznikl nárok na výplatu této penze, musí připojištění trvat alespoň 15 let. Výsluhovou penzi tvoří pouze zaplacené příspěvky a jejich zhodnocení, státní příspěvky se vracejí.

Výzva k uzavření smlouvy

Na rozdíl od návrhu na uzavření smlouvy není právně závazná.

Vzácnost

Pojem běžný v ekonomii, užívaný pro charakteristiku omezenosti zdrojů. Omezenost zdrojů je v protikladu k neomezenosti potřeb. Vyvolává nutnost volby kombinace zdrojů a jejich efektivního využívání. Nadbytek zdrojů by významně snížil význam ekonomie.

Warrant

Warranty jsou investiční alternativou k akciím, velmi blízké opcím. Nákupem warrantu získáváte právo koupit nebo prodat v budoucnosti předem dané podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. Při obchodování s warranty se využívá tzv. pákového efektu, díky kterému je možné znásobit výnosnost vlastních prostředků.

Zahraniční dluh

Roste, když nové zahraniční půjčky převyšují splátky starých půjček a úroků. Růst zahraničního dluhu se projevuje apreciací měny a schodkem obchodní bilance.

Zahraniční fondy

Fondy spravované správcovskými společnostmi registrovanými v zahraničí – zpravidla v zemích s příznivějším daňovým režimem. Většina zahraničních fondů je proto registrována v Lucembursku a v Irsku. Zahraniční fondy nabízejí širší paletu investičních příležitostí než fondy spravované tuzemskými správci.

Zajištění

Spočívá v možnosti fixovat cenu finančního instrumentu ke sjednanému termínu pomocí derivátů.

Zajištění úvěru

V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří: prověrka úvěrové způsobilosti, limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty, diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů, kontrola úvěrového subjektu a objektu. V užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění (bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další, třetí osoba) a věcné zajištění (které dává bance právo na určité majetkové hodnoty).

Základna pro výpočet

Částka, ze které je daňová povinnost nebo státní podpora v daném roce vypočítána.

Základní kapitál

Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých a nepeněžitých vkladů společníků do dané společnosti. Vytváří se povinně ve společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech. Zapisuje se do obchodního rejstříku.

Základní výměra

Část důchodu ve výši paušální částky.

Zaknihovaný cenný papír

Cenný papír v dematerializované podobě, evidovaný v zákonem stanovené evidenci, například ve Středisku cenných papírů.

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům (například rodič za nezletilé dítě).

Zaměstnanecká akcie

Akcie za zvýhodněnou cenu, znějící na jméno, převoditelná jen mezi zaměstnanci a důchodci společnosti. Již nejsou zvláštní kategorií, ale stále jsou daňově zvýhodněny. Jejich udělení se slevou totiž není pro zaměstnance příjmem podléhajícím zdanění. Povinnost platit daň nastává až jejich prodejem, pokud je doba od nákupu kratší než šest měsíců.

Zaplacená smlouva

Smlouva, která je zavedena v počítači a úhrada za uzavření smlouvy je zcela provedena.

Zaručený šek

Šekový systém používaný v ČR, jedná se o modifikaci Eurošeku.

Zástava

Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zástavce

Vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru.

Zástavní hodnota nemovitosti

Hodnota nemovitosti stanovená hypoteční bankou jako cena obvyklá.

Zástavní právo

Právo (banky) k věci cizí (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje (zástavnímu) věřiteli (bance) uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch banky.

Zástavní věřitel

Věřitel, jehož pohledávka je kryta zástavním právem.

Zatímní listy

Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurz upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku (tzv. nesplacená akcie), vydá společnost po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

Závazkový vztah

Společenský vztah upravený právní normou; právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.

Závazky podniku

Zdroje financování – dluhy. Dělí se podle časového hlediska na krátkodobé a dlouhodobé.

Závislá činnost

Zaměstnanec plní v rámci pracovněprávního vztahu příkazy zaměstnavatele a pobírá za to mzdu.

Zbožový cenný papír

Dokument vyjadřující vlastnictví určitého zboží a právo s ním disponovat.

Zdaňování výnosů z cenných papírů

Zdaňování výnosů z cenných papírů (akcií, podílových listů a dluhopisů) je dáno obecně závaznými právními předpisy platnými v ČR. V současné době jimi jsou zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a dále platné mezinárodní smlouvy uzavřené za účelem zamezení dvojího zdanění.

Zdaňování výnosů z hypotečních zástavních listů

Podle platné právní úpravy nepodléhá splacení jmenovité hodnoty a vyplácení výnosů z hypotečních zástavních listů dani z příjmů.

Zdravotní a nemocenské pojištění

Je komerčním doplňkem všeobecného zdravotního pojištění. Používá se pro případy, které jím nejsou kryty, nebo pokud chce klient krýt větší rozsah případů.

Zelená karta

Mezinárodně uznávaný doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinném ručení).

Zisk

Jeden z nejdůležitějších ekonomických pojmů. Rozdíl mezi výnosy a náklady.

Ziskový výnos

Ziskový výnos se počítá jako podíl zisku po zdanění a tržní kapitalizace podniku. Použitelnost ziskového výnosu je omezena stejně jako u dividendového výnosu. Dvě společnosti se mohou lišit v datu vykazování a zisky se mohou vztahovat k různým obdobím. Často se publikuje reciproká hodnota ziskového výnosu označovaná jako poměr P/E, tj. poměr momentální tržní ceny akcie podniku k zisku podniku připadajícího na jednu akcii.

Zlatá akcie

Akcie dávající svému vlastníku právo veta při hlasování akcionářů na valné hromadě. Umožňuje vlastníku ovládat akciovou společnosti i při minoritním majetkovém podílu.

Zlatý padák

Dohoda o vyplacení vysoké sumy peněz dlouhodobému zaměstnanci, když je propuštěn – například při odchodu do důchodu.

Zlatý standard

Klasický systém peněžního oběhu, jehož základem je zlato.

Zpětný leasing

Odprodej majetku do portfolia leasingové společnosti a jeho následný zpětný pronájem nájemcem – bývalým majitelem.

Zpětný odkup

Zpětný převod předmětu leasingu od pronajímatele na dodavatele tohoto předmětu. Je jednou z možností zajištění leasingové transakce pro pronajímatele v situaci, kdy nájemce není schopen dále splácet leasingové splátky.

Zproštění od placení pojistného

Druh připojištění, které bývá často automaticky zakalkulované do sazeb životních pojištění. Pojišťovna se jím zavazuje, že v případě invalidity (přiznání plného invalidního důchodu nebo dlouhodobá pracovní neschopnost) pojistníka nebo pojištěného bude za pojistníka platit pojistné.

Způsoby obchodování

Způsoby zadávání nákupních a prodejních příkazů obchodníkům s cennými papíry. Nejrozšířenější varianty: osobní návštěvou, telefonicky, internetovou aplikací.

Ztráta

Rozdíl mezi celkovým hrubým příjmem a náklady firmy při převaze nákladů. Je opakem zisku.

Zúčtovací období

Účetní cyklus kreditních karet stanovený ve smlouvě (1 měsíc, nemusí se vždy shodovat s měsícem kalendářním).

Zůstatek na účtu ze stavebního spoření

Vklady + úroky z vkladů + státní podpora + úroky ze státní podpory minus poplatky.

Životní minimum

Částka stanovená vládou jako součet nezbytných výdajů jednotlivce na osobní potřeby a nákladů na domácnost v závislosti na počtu jejích členů. Slouží jako základ pro stanovení sociálních dávek. Životní minimum se zvyšuje s růstem životních nákladů.

Životní náklady

Úhrn spotřebitelských výdajů domácností nebo jednotlivců. Statisticky se omezují na životní náklady typických domácností (zaměstnanců, dělníků, důchodců). Sledují se jako změna výdajů při pevné struktuře spotřebního koše ve formě indexů.

Životní pojištění

Pojistka kryjící rizika ohrožující zdraví a životy lidí.

Životní úroveň

V ekonomickém pojetí stupeň materiálního blahobytu jednotlivce nebo domácnosti. Měří se obvykle množstvím spotřebovaných statků a služeb. Není totožná s ekonomickou úrovní země, je však na ní těsně závislá. Růst životní úrovně je z větší části dán ekonomickým růstem země.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Spočítejte si

Výpočet čisté mzdy 2019

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradnaOstatní

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,... více

Rodinné právo

Daně

Investiční poradna

Hypoteční úvěr

Karty, účty, úvěry

Pojištění a penzijní připojištění

Sociální poradna

Dotace z EU

Právní poradna

Stavební spoření

Realitní poradna

Spotřebitelská poradna

Spoření na stáří

Poradna při finanční tísni

Elektronická evidence tržeb (EET)

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Jiří Rusnok

ekonom a politik

Dalibor Dědek

podnikatel

Jiří Rusnok
ÚSPĚŠNOST
77,27 %

z 22 duelů
×
Dalibor Dědek
ÚSPĚŠNOST
47,83 %

z 23 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK