Slovník finančních pojmů

Vyhledávání finančních pojmů

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - Ú - V - W - Z - Ž

Absolutní hodnota

Hodnota proměnné bez přihlédnutí k jejímu znaménku (absolutní hodnota kladného čísla je právě toto číslo, absolutní hodnota záporného čísla je toto číslo násobené minus jednou).

Absolutní verze teorie parity kupní síly

Teorie, která se snaží vysvětlit výši měnových kurzů. Vychází z působení zákona jediné ceny. Podle této teorie bude kurz dvou měn tíhnout k takové úrovni, která odpovídá poměru cenových hladin v daných zemích. Tuto úroveň kurzu nazýváme paritou kupní síly.

Absolutní výhoda

Schopnost určité země vyrábět některý výrobek/výrobky nebo poskytovat některou službu/služby s nižšími náklady (tj. s menší spotřebou výrobních faktorů) než jiné země.

Adaptivní očekávání

Očekávání, která se vytvářejí pouze na základě minulé zkušenosti.

Administrativní cena

Cena zjištěná podle cenového předpisu.

Administrativní monopol

Administrativní monopol firma získá, je-li vstup na trh vázán na povolení státu a dá-li stát toto povolení pouze této jedné firmě.

Affinity Card

Platební karta vydávaná organizací společně s jinou organizací. Spoluvydavatel obvykle nabízí držitelům karty zvýhodněné podmínky.

Afilace

Organizační složky podniků působící v zahraničí a nadané samostatnou právní subjektivitou. Jsou zakládány mateřským podnikem s cílem usnadnit podmínky vývozu nebo dovozu. Podléhají právnímu režimu země, v níž sídlí.

Agregace

Seskupování, shlukování dílčích veličin v jeden celek. Agregované veličiny se v ekonomii nazývají veličinami agregátními.

Agregátní nabídka

Souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených k prodeji na trhu v celé ekonomice. Je měřena ukazateli hrubého domácího produktu (HDP) či hrubého národního produktu (HNP). Příčiny růstu agregátní nabídky: klesající výrobní náklady, růst produktivity práce a kapitálu, technologické vlivy, hospodářská politika státu (daňové úlevy). Příčiny poklesu agregátní nabídky: rostoucí výrobní náklady, vliv cen vstupů, stagnace či pokles produktivity práce a kapitálu, technologické vlivy, hospodářská politika státu (zvýšení daní, sezónní vlivy, např. neúroda).

Agregátní poptávka

Souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství všech výrobků a služeb. Příčiny růstu agregátní poptávky: růst důchodů, popř. pokles sklonu k úsporám, podpora spotřeby nebo investic státem (půjčky, daňové úlevy). Příčiny poklesu agregátní poptávky: pokles počtu kupujících, pokles důchodů, popř. růst sklonu k úsporám, omezování spotřeby nebo investic státem (např. zvýšení daní).

Agregátní výdaje

Výdaje čtyř ekonomických sektorů – domácností, firem, veřejného sektoru a zahraničních osob – na zboží a služby v dané zemi. Mají čtyři složky – spotřebu, investice, veřejné výdaje na zboží a služby, a čistý vývoz. Jejich velikost je totožná s velikostí nominálního HDP.

Airbag certifikát

Airbag certifikáty zamezují případným ztrátám do předem definované ochranné hranice. Investoři se současně podílí na všech kurzovních růstech, jako kdyby například přímo plně investovali do podkladového aktiva, nebo mohou dosáhnout participace, která bude velmi blízko 100 procent.

Akcept

Písemné přijetí směnky osobou nebo institucí, na kterou je směnka vystavena. Závazek zaplatit směnečnou částku v den splatnosti majiteli směnky.

Akcie

Obchodovatelný cenný papír, s nímž jsou spojena práva majitele (akcionáře) podílet se na řízení společnosti (podniku), na zisku a na majetkovém zůstatku při zániku společnosti. Podíl na zisku se nazývá dividenda. O výši dividendy rozhoduje valná hromada akcionářů. Akcie se dělí na akcie na majitele, které se převádějí při koupi a prodeji pouhým předáním, a na akcie na jméno, k jejichž převodu je potřeba právní akt. Podle rozsahu práv akcionářů se akcie převážně rozlišují na kmenové (obyčejné) a prioritní (přednostní), které zaručují vlastníkům některá zvláštní práva, např. právo na pevnou dividendu bez ohledu na výši zisku společnosti nebo přiznání většího počtu hlasů na jednu akcii. Majitel akcie nemá právo zastupovat nebo řídit společnost ani požadovat vyplacení svého podílu (kromě likvidační kvóty) s výjimkou umořitelných prioritních akcií k určitému datu, může však akcii prodat.

Akcionář

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem podílu (akcie) v akciové společnosti.

Akciová společnost

Právní forma společnosti. Základní jmění je tvořeno akciemi s určitou jmenovitou hodnotou. Firma ručí za porušení závazků celým svým majetkem. Akcionáři za výsledky společnosti neručí – nemusí hradit její ztráty.

Akciové fondy

Fondy investující především do akcií (více než 66 procent majetku fondu). Počítají se mezi rizikovější investice, protože kurzy akcií se poměrně často a někdy i prudce mění, můžou vzrůst i klesnout o desítky procent. dlouhodobě jedny z nejvýnosnějších investičních nástrojů.

Akciové riziko

Akciové riziko – risk on shares: riziko změny (ne nutně jen poklesu) cen akcií.

Akciový trh

Burzovní (burza) nebo mimoburzovní (v Česku RM-Systém, v USA Nasdaq) trh. Obchoduje se na něm s cennými papíry, především s akciemi a dluhopisy, případně s deriváty.

Akcíz

Nepřímá daň uvalovaná na vybrané druhy zboží (alkohol, tabákové výrobky, benzin aj.) vedle jiných nepřímých daní.

Aklamace

Veřejné hlasování, veřejný projev souhlasu.

Akontace

Většinou procentní část ceny zboží či služby, kterou musí klient zaplatit z vlastních prostředků (stojící mimo finanční závazek).

Akreditiv

Platební instrument. Dokument vydaný bankou na základě žádosti zákazníka, ve kterém se banka zavazuje provést platbu, pokud zákazník splní podmínky akreditivu. Používá se ve formě dokumentárního akreditivu především v zahraničním obchodě k proplácení zahraničních směnek. Skýtá záruku jak prodávajícímu, že zboží bude zaplaceno, tak kupujícímu, že výplata bude provedena až po splnění podmínek dodavatelem. Peníze kupujícího jsou při placení akreditivem po určitou dobu vázány na jeho účtu.

Aktivum

Celkový majetek (včetně nehmotných nároků) jednotlivce nebo podniku bez ohledu na způsob jeho získání a financování. Jsou to půda, zařízení, stroje, dopravní prostředky, budovy, zásoby, akcie, pohledávky, patenty a peníze. Aktiva se vykazují jako součet levé strany rozvahy (bilance). Účetnictví rozlišuje aktiva stálá, oběžná a ostatní.

Akumulace kapitálu

Tvorba kapitálu, přeměna peněz v kapitál formou investic, např. vkládání prostředků do výroby, obchodu atd.

Akvizice

Ovládnutí firmy nebo získání zákazníka. Investor získá kontrolní balík akcií nebo hlasovacích práv na jiné společnosti. Akvizicí se označuje také proces získávání zákazníka (návštěva prodejce, telefonní či písemné kontaktování potenciálního zákazníka).

Alikvotní úrokový výnos

Ve skutečnosti se dluhopisy obvykle nekupují přesně jedno období před první kuponovou platbou. Odtud plynou dva problémy. Je ovlivněna doba diskontování u každého cashflow a pro vlastníka dluhopisu denně představuje „nabíhání“ úroků. Kupující dluhopisu platí dohodnutou cenu dluhopisu plus naběhlý úrok neboli alikvotní úrokový výnos.

Alokace

Přidělování nebo rozmisťování zdrojů (výrobních faktorů), úvěrů, investic. Efektivní alokace zdrojů je výsledkem fungování tržního mechanismu. Signálem pro umístění zdrojů do nejefektivnějších sektorů ekonomiky je jejich cena. Zisk v odvětvích s převisem poptávky přivádí další zdroje a naopak ztráty v odvětvích s převisem nabídky zdroje odvádějí.

Alternativní investice

Umělecké předměty, starožitnosti, známky, mince a jiné podobné předměty. Úspěšné investování do nich je nepoměrně složitější než do cenných papírů. V průměru nevynášejí více než cenné papíry, najdou se ale výjimky.

Alternativní náklady

Lze je chápat jako „cenu“ za uskutečnění vybrané možnosti. Alternativní náklady lze tedy při jakémkoli rozhodování vymezit jako cenu druhé nejlepší varianty, která nebyla realizována.

Altruismus

Nezištné a nesobecké jednání ve prospěch jiných osob. Podle zastánců svobody trhu je ve svém principu neslučitelný s tržním hospodářstvím, kde ekonomický prospěch celé společnosti dosahuje nejvyšších hodnot tehdy, když každý subjekt sleduje co největší vlastní prospěch.

Americké depozitní certifikáty

Americké depozitní certifikáty (ADR) náleží do skupiny GDR. Obchoduje se s nimi pouze na burzách v USA. Nejdříve vznikly ADR a teprve později, kdy se s certifikáty začalo obchodovat mimo USA, se začal používat název GDR. Jejich popularita mezi americkými investory vychází ze skutečnosti, že s ADR se obchoduje stejně jako s americkými akciemi. Podle amerických předpisů probíhá rovněž vypořádání obchodů.

Amortizace

Proces postihující opotřebovávání fixního kapitálu, tedy přenášení hodnoty odpisovaného hmotného, popř. nehmotného investičního majetku do hodnoty (ceny) zboží. Účetně se toto opotřebení vyjadřuje formou odpisů (viz Odpis). Na makroekonomické úrovni představují investice ve výši amortizace fixního kapitálu tu část hrubých investic, kterými se realizuje prostá reprodukce investic. Amortizace znamená též umořování dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.

Analytická evidence

Tvoří ji podrobná evidence jednotlivých druhů hospodářských prostředků. Analytická evidence vzniká rozpisem konkrétního syntetického účtu, jehož obsah podrobně člení.

Analýza efektivity nákladů

Základní princip racionálního ekonomického rozhodování. Výsledky mají odpovědět na otázku, jakým nejlevnějším způsobem lze dosáhnout daného cíle. Podporuje tak rozhodování o výběru relativně nejúspornější varianty. Používá se zejména tehdy, je-li obtížné vyjádřit veškeré účinky v peněžních jednotkách.

Anomálie investiční

Nestandardní investiční situace. Nejžhavějším tuzemským příkladem je přeměna postkuponových investičních a uzavřených podílových fondů na fondy otevřené.

Anticipace

Předjímání, předvídání nějakého jevu. Chování založené na očekávání nějakého jevu nebo skutečnosti vede často k tomu, že tento jev nebo skutečnost opravdu nastanou. Např. zvyšování cen ze strany výrobců či rostoucí poptávka spotřebitelů v důsledku očekávání inflace k této inflaci skutečně povedou, i kdyby pro to jiné důvody neexistovaly.

Anuita

Pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh, zpravidla roční platba. Část anuity tvoří vlastní splátka dluhu (úmor), zbytek připadá na placení úroku. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru. Hodnoty anuit pro různé úrokové míry a různý počet splátek se v praxi zjišťují pomocí úrokových tabulek.

AOS

Automatizovaný obchodní systém. Používá se na Burze cenných papírů Praha ke komplexnímu vypořádání burzovních obchodů.

Apreciace

Zhodnocení tuzemské měny vůči ostatním v systému volně plovoucích kurzů.

Arbitráž

Je-li na různých lokálních trzích rozdílná cena, obchodníci kupují zboží na levnějších trzích a prodávají je na dražších trzích. Proto se prosazuje zákon jediné ceny.

Arbitrážový obchod

Spekulační obchod. Využívá se při něm rozdílů v cenách při nákupu a prodeji v čase nebo na různých trzích.

Aritmetický průměr

Druh střední hodnoty umožňující jednoduché a přehledné srovnávání úrovně zkoumaného jevu u dvou nebo více souborů, jejíž výše je ovlivněna hodnotami sledovaného znaku všech prvků statistického souboru.

Asociace

Sdružení, spojení, společenství.

Asociace leasingových společností ČR

Sdružení hlavních tuzemských leasingových společností. Shromažďuje a analyzuje statistické údaje o leasingu v ČR, komunikuje je, prosazuje společné zájmy leasingových firem.

Asset class (třída aktiv)

Určitá forma majetku. Finanční teorie definovala celkem čtyři třídy aktiv: akcie, pevně úročené cenné papíry, hotovost a nemovitosti. Někdy se jako pátá třída aktiv označují tzv. hedgefunds.

ATM

Automated teller machine (angl.), bankomat

Audit

Ověřování účetních závěrek a výročních zpráv licencovaným subjektem.

Auditing

Prověřování účetnictví a finančního hospodaření firmy. Činnost auditora.

Auditor

Fyzická nebo právnická osoba provádějící nezávislou revizi hospodaření podniku. Ze zákona musí v ČR každoročně projít auditem účetní závěrka každé akciové společnosti.

Aukční režim

Dražba. Přednost má objednávka s „lepší“ cenou (vyšší nákupní, nižší prodejní).

Autarkie

Silný vliv vlády na ekonomiku. Forma hospodářské politiky vlády, jejímž cílem je zajistit nezávislost na ostatních zemích. Zdůvodňuje se argumenty převážně politickými, částečně i hospodářskými. Je v rozporu s objektivní tendencí k prohlubování mezinárodní dělby práce a integrace.

Autorizace

Proces ověřování transakce platební kartou všemi zúčastněnými stranami – obchodníkem, autorizačním centrem; u bankomatů se ověřuje i PIN.

AÚV

Alikvotní úrokový výnos. Úrokový výnos naběhlý mezi počátečním a koncovým datem výnosového období. Představuje proporcionální část ročního úroku.

Aval

Ručení podpisem na směnce nebo šeku ručitelem (avalistou), které zvyšuje důvěryhodnost tohoto cenného papíru.

Averze

Odpor, nechuť vstupovat do rizika. U většiny osob se averze k riziku předpokládá.

Avízo

Návěští, zpráva, oznámení používané v obchodním styku, např. o odeslání zásilky, dokumentů, peněz, otevření akreditivu bankou aj.

Ážio

Rozdíl mezi vyšší tržní (prodejní) a nižší nominální cenou cenných papírů, deviz apod. Kurz měny nebo akcie je „nad pari“. Opakem je disážio, kdy je kurz „pod pari“. Je-li měnový kurz nebo kurz akcie totožný se stanoveným kurzem nebo s nominální hodnotou, nazývá se „al pari“.

Spočítejte si

Výpočet čisté mzdy 2023

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Interaktivní grafiky

Kolik bere ajťák, prodavač, bankéř? Nový přehled mezd

Kolik bere ajťák, prodavač, bankéř? Nový přehled mezd

Velký mzdový průzkum společnosti Grafton Recruitment zmapoval finanční ohodnocení stovek...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Kde prodávali špatný benzin, naftu nebo LPG? Nový přehled pokut od ČOI

Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící...více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů

Souboj osobností

Kdo je vám sympatičtější? Hlasujte v našem souboji osobností a zvolte si svého oblíbence (případně menší zlo). Stačí kliknout na fotografii.

Jaroslav Klíma

podnikatel, Tuscan

Jiří Pospíšil

politik

Jaroslav Klíma
ÚSPĚŠNOST
0,00 %

z 0 duelů
×
Jiří Pospíšil
ÚSPĚŠNOST
50,00 %

z 2 duelů

Chci jiný souboj
Souhrnné výsledky duelů

Partners Financial Services