Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Poradna - Občanské právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.
  • Vašich dotazů přichází mnoho a my vám za ně děkujeme. Abychom neupřednostňovali kvantitu před kvalitou, tato poradna se každý den po vložení určitého počtu dotazů uzavře a dnes už je plno. Zkuste to prosím zítra.
    Děkujeme za pochopení.

Nejčastější otázky čtenářů

umístění přijímače TV signálu na bytový dům

Dobrý den. Ráda bych vás požádala o radu jakými pravidli se řídí umístění přijímače na TV signál (Anténa, satelit) na střechu bytového domu. Dům má 7bytových jednotek, které jsou v osobním vlastnictví majitelů. Rádi bychom umístili parabolu na střechu našeho půdního bytu. Ale nejsme si jisti, zda potřebujeme k umístění souhlas všech vlastníků bytů či zda stačí souhlas členů výboru našeho domu. Děkuji za odpověĎ.

Celý příspěvek a Odpověd

exekuce

Vážená poradno.Obracím se na Vás s prosbou o radu.Moje přítelkyně u které bydlím i se svými dětmi se dostala do potíží s exekutory,má nařízenou exekuci.Problém je v tom,že 90% věcí je mých.Chtěl bych se zeptat kdybych si sepsal seznam všech svých věcí včetně dokladů o zaplacení a nechal si to notářsky ověřit,zda i přez to by mohl exekutor tyto moje věci zabavit.Pokud ano existuje nějaký jiný způsob jak o své věci nepřijít?Předem moc děkuji za radu.S pozdravem Zdenek z Prahy

Celý příspěvek a Odpověd

FAQ - Občanské právo

Všechny dotazy

Žaloba určení vlastnictví

Dobrý den, zkusím být stručný, v roce 1949 zemřel náš předek a rámci dědického řízení nepřešla část jeho pozemků (zůstali viset na katastru). V roce 1989 však zemřel člověk stejného jména s bydlištěm cca 10km daleko, a vinou nepozornosti úředníků původně naše pozemky zdědil dědic právě tohoto jmenovce. Následně pozemky přešli na stát od kterého je koupil současný vlastník. Vše mohu doložit (smlouvy, LV, dědická rozhodnutí..). Prosím o info, jaká je pravděpodobnost úspěšnosti žaloby o určení vlastnictví v takovém to případě? Díky.

Dotaz poslal/a: pepamachek1, 16. 05. 2017 06:39

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Váš dotaz by bylo třeba konkretizovat, neboť v rámci dědictví platí zásada, že při projednání dědictví se vždy vychází z právních předpisů účinných v době smrti zůstavitele. V této věci bychom tedy potřebovali bližší informace k dědictví v roce 1949 resp. 1989. Obecně se dá předpokládat, že v roce 1949 se dědictví mj. řídilo císařským patentem č. 208/1854 ř. z., a Obecným zákoníkem občanským, z čehož je možno dovodit, že dědické řízení podle předpisů platných a účinných v den smrti skončilo okamžikem vydání odevzdávací listiny dědicům (dědici). Plyne to zejména z § 179 císařského patentu č. 208/1854 ř. z., jenž stanoví, že nalezne-li se po odevzdání pozůstalostní jmění dříve neznámé, buďtež dodatečně o něm provedena potřebná úřední jednání, a zejména učiněna opatření k zapravení nebo zajištění zákonných poplatků. Při tom není třeba nové dědické přihlášky a odevzdání. Dobová judikatura též vázala skončení dědického řízení k vydání odevzdací listiny. Tak v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 1939 (Vážný 17239/1939) se uvádí: Ježto se objevilo nové jmění a odevzdací listina nebyla dosud vydána, takže pozůstalostní řízení dosud nebylo skončeno, bylo nutno pokračovati v projednávání pozůstalosti nehledíc na dědickou dohodu již uzavřenou. Z toho se jednoznačně podává, že byla-li odevzdací listina vydána, je dědické řízení skončeno. Dále v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 1923 (Vážný 3172/1923) se praví: Projednáním a odevzdáním pozůstalosti vykonal soud úkol vložený naň zákonem. Důkazem toho jsou §§ 179 a 180 pat. o nesp. říz. z roku 1854 a § 823 obč. zák., dle nichž ani jmění, nově se vyskytnuvší, ani silnější dědické právo třetí osoby nemůže býti důvodem k zrušení provedeného již řízení pozůstalostního a opětného projednání pozůstalosti. Předpokládáme tedy, že v roce 1949 skončilo dědictví odevzdáním pozůstalosti a byla vydána odevzdací listina. Odevzdáním pozůstalosti se dědic ve smyslu § 179 císařského patentu ze dne 9. 8. 1854, přijatého zákonem č. 218/1854 Říšského zákona, ve spojení s § 819 Obecného zákoníku občanského z roku 1811 (ABGB) stane vlastníkem i toho majetku, který v odevzdací listině nebyl uveden a jehož existence vyšla najevo až po pravomocném odevzdání pozůstalosti. Soud sice v takovém případě provede řízení, avšak nově vyšlé jmění dosavadním dědicům neodevzdává, neboť pozůstalost je považována za právně nedělitelný celek a jeho původní odevzdání se vztahuje i na majetek nově objevený. Vydáním odevzdací listiny tedy bylo dědické řízení pravomocně skončeno. V roce 1949 v platné právní úpravě byly upraveny dědické žaloby, tedy právní institut, jehož mohl použít ten, kdo se domníval, že má lepší nebo stejné dědické právo než dědic, jemuž byla pozůstalost odevzdána. Jakmile totiž byla doručena odevzdací listina a řízení o dědictví bylo skončeno, nejednalo se nově o pozůstalosti ani v případě, že se objevil pravý dědic, nová závěť zůstavitele nebo další majetek. V této souvislosti je třeba rozlišovat žalobu dědickou, tedy žalobu na vydání dědictví jako celku nebo podílu na něm, od žaloby vlastnické, tedy žaloby na vydání určité věci z dědictví, ve které někdo třetí uplatňoval své vlastnické právo proti dědici, který nabyl děděním s odkazem na odevzdací listinu. Pokud byla pozůstalost soudem odevzdána, nebylo již možné, aby někdo podal dědickou přihlášku. Pravý dědic se mohl domoci dědictví jen dědickou žalobou, jejímž cílem bylo vydání dědictví jako celku nebo podílu na něm. Promlčecí lhůta k podání dědické žaloby činila 30 let a počínala běžet ode dne úmrtí zůstavitele. V České republice byl v roce 1950 a 1964 přijat občanský zákoník, který byl přizpůsoben společenským poměrům upřednostňujícím kolektivní vlastnictví před vlastnictvím soukromým. V roce 1989 bylo tedy dědictví upraveno v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Je pravděpodobné, že v rámci dědictví v roce 1989 platilo, že pokud v řízení o dědictví bylo dědictví potvrzeno někomu, komu být potvrzeno nemělo, tedy tzv. nepravému dědici, může se oprávněný dědic, tedy ten, kdo skutečně měl být dědicem, ale nebyl účastníkem dědického řízení, proti nepravému dědici domáhat, aby mu dědictví vydal. Toto právo se ale promlčuje. Promlčuje se ve lhůtě do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí, kterým se skončilo dědické řízení. Takže v rámci této lhůty je nutné právo proti nepravému dědici uplatnit u soudu. Pokud se stane, že v mezidobí nepravý dědic majetek, který byl předmětem dědictví, např. prodal, pak má oprávněný dědic právo se domáhat, aby mu za to vydal peněžitou náhradu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 24. 05. 2017 17:45

Ukončení ubytovací smlouvy na dobu určit

Dobrý den, mám pronajmutý byt na dobu určitou s ukončením do konce srpna, avšak se potřebuji odstěhovat. V kapitole 5., oddstavci 5 je napsáno: "Pro jiné případy se sjednává výpovědní lhůta jednoměsíční, jenž je platná pro obě strany této nájemní smlouvy a započne běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé straně této nájemní smlouvy. ". Pokud doručím písemnou výpověď do konce měsíce května mám na základě výše citovaného odstavce nárok na odstoupení od smlouvy? Níže přikládám relevantní části smlouvy. IV. Nájemní poměr se sjednává dohodou obou zúčastněných stran na dobu určitou jednoho roku, počínaje dnem 1. 9. 2016 a konče dnem 31. 8. 2017 s možností dalšího prodloužení po dohodě obou zúčastněných stran. Po ukončení nájmu je nájemce povinen vyklidit a předat předmět nájmu pronajímateli a nevzniká mu nárok na náhradní ubytování. Nájem skončí uplynutím doby na kterou byl sjednán, nedohodnou-li se strany smlouvy jinak. V. Výše nájmu ... atd. Případné nedoplatky nebo poškození předmětu nájmu je možno uhradit z uložené kauce, pokud se strany nedohodnou jinak. Dále budou platby nájemného probíhat vždy do 20 kalendářního dne měsíce na měsíc následující bezhotovostním převodem na účet pronajímatele, číslo účtu ... V případě, že bude nájemce v prodlení s platbou nájemného o dobu delší než-li 10 kalendářních dnů, má pronajímatel právo dát nájemci výpověď s 10-ti denní lhůtou na vystěhování, která započne běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi nájemci. Pro jiné případy se sjednává výpovědní lhůta jednoměsíční, jenž je platná pro obě strany této nájemní smlouvy a započne běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé straně této nájemní smlouvy. VIII. Pro ostatní smluvní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou , platí platné právní ustanovení Občanského zákoníku. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení platná. Účastníci smlouvy se zavazují nahradit neúčinná ustanovení jinými, účinnými, která svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídají ustanovení původnímu, neúčinnému.

Dotaz poslal/a: david789, 17. 05. 2017 11:13

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V první řadě je zásadní rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a její výpovědí. Nájem bytu je v občanském zákoníku upraven v ustanoveních § 2235 až § 2301. Skončení nájmu je pak upraveno v ust. § 2285-2296 OZ. Dle § 2286 výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu, přičemž výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně. Výpověď ze strany nájemce je v OZ upravena v § 2287, kdy platí, že nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. V první řadě bych tedy na Vašem místě zkusil dohodu s pronajímatelem. Pokud by dohody nebylo možné dosáhnout, bylo by nutné se opřít o výše zmíněnou změnu okolností, kdy bych se přiklonil k měsíční výpovědní lhůtě (smlouva) oproti tříměsíční (výkladové stanovisko č. 21). Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 22. 05. 2017 14:37

Malá odchylka v původním plánu

Dobrý den, před deseti lety jsme koupili dům včetně oplocení a vjezdové brány. Nyní jeden ze sousedů nás nahlásil na stavební úřad, že brána je postavena jinak než bylo v původním plánu. Podotýkám, že se jedná odhadem o odchylku cca 70 cm (měla být více sešikmená) a vše je na našem pozemku. Za samotnou bránou nám patří ještě 2,5 m cesty. Tak nevíme jak máme postupovat. Úřad nám tvrdí, že musíme toto uvést do původní podoby. Jednalo by se o nákladné překopání, protože brána je na elektrický pohon a vše je tomu již celých 10 let přizpůsobené. Brána slouží pouze nám, nikoho nijak neobtěžuje. Soused se nám takto mstí, protože jsme ho požádali ať v zimě netopí petkami. Můžete nám, prosím, poradit?? Velice děkuji. Lenka Z.

Dotaz poslal/a: LenkaZaj, 15. 05. 2017 08:36

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Stavební zákon v § 125 stanoví, že vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Je tedy na místě zvážit případnou náhradu škody po původním vlastníkovi stavby. Bez znalosti podrobností konkrétního řízení nelze než nabídnout například variantu tzv. změny dokončené stavby. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 15. 05. 2017 16:28

dědické řízení, úmrtí cizince

Dobrý den, přečetla jsem na tomto portálu článek „Dědické řízení krok za krokem“. Děkuji Vám za podrobné informace procesu řízení. Momentálně vyhledávám informace k dědickému řízení po úmrtí cizince občana Ruské federace, který neměl žádný pobyt v Česku (ani v EU). Zároveň zesnulý byl spolumajitelem firmy v ČR (podíl 90%), na této firmě je nemovitost (byt s gar.stáním). Všichni (potenciální) dědici jsou také občane Ruská bez pobytu v ČR. Pouze mám jifo, že o projednání dědictví musí požádat sami dědicové u příslušného českého soudu, v obvodu nemovitosti této společnosti. K tomu by měli doložit výpis z katastru nemovitostí, výpis z účtu a výpis z obchodního rejstříku. Soud pak zahájí řízení a pověří konkrétního notáře z Prahy. Je tomu ták? V jaké lhůtě musí podat tuto žádost, může to byt jedná osoba, která v tomto případě? Jaké dokumenty z Ruská musí byt k tomu dodány (včetně jakých překladů)? Předem děkuji za odpověď na adresu: prague.05@volny.cz S pozdravem

Dotaz poslal/a: Prag, 08. 05. 2017 12:44

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Hlavním rozhodným kritériem pro určení příslušnosti soudních orgánů k rozhodování o dědictví s mezinárodním prvkem je členský stát obvyklého pobytu zůstavitele v době jeho smrti. Jako podpůrné kritérium určující příslušnost se v případě, kdy se místo obvyklého pobytu zůstavitele v době smrti nenacházelo na území žádného členského státu EU, uplatní umístění majetku zůstavitele. Standardním rozhodným právem pro posouzení dědění jako celku je právo státu, v němž měl zůstavitel svůj obvyklý pobyt v době smrti. Bližší informace k danému tématu Vám na vyžádání poskytne Notářská komora. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 05. 2017 13:36

Poskozeni majetku cizí osobou

Dobry den,chtel bych se zepta jake mam moznosti resit tento problem.Mam u rodinneho domu vybeh pro kone a prez noc jsem v nem kone mel,rano jsem zjistil ze je paska el ohradniku na nekolika mistech prerezana a spadena na zemi,kone neutekly.Nevim kdo to udelal.dekuji za odpoved.

Dotaz poslal/a: Petan8513, 07. 05. 2017 08:03

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Můžete například informovat místní oddělení policie, která provede prověření. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 09. 05. 2017 13:22

darování či prodej za korunu

dobrý den, rodiče chtějí převést všechny své nemovitosti na mne (RD a louky). Řešíme co bude pro nás finančně nejméně náročné, zda prodej za korunu či dar? v případě daru, máme obavu, zda tuto darovací smlouvu nemůže napadnout bratr a eventuelně ji zrušit. Bratra sice rodiče již kvůli kriminální minulosti a nezájmu o ně, vydědili, ale i tak mají obavu, zda na zrušení darovací smlouvy nemohou třeba i jeho dědi. Chtěli by proto raději vše mi prodat a aby jsme nemuseli platit daň na kterou nemáme, tak zda je řešení prodat mi vše za již řečenou korunu. Můžeme kupní či darovací smlouvu sepsat sami a jen ověřit podpisy? děkuji

Dotaz poslal/a: cibulova, 28. 04. 2017 15:41

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Prodej za korunu je při vysoké hodnotě předmětu prodeje de facto darem. Navíc se vystavujete pozornosti finančního úřadu, kdy daň z nabytí bude v takovém případě stejně vypočítána dle tzv. směrné hodnoty nemovité věci. Ve Vašem případě a situaci bych rozhodně doporučil přípravu smlouvy odborníkem. Vyhnete se tak možným, Vámi nastíněným, komplikacím v budoucnu. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 02. 05. 2017 14:53

Protipravne strzene penize

Preji dobry den Byli mi strhavany peníze exekutorem na dluh me manzelky z meho invalidniho duchodu a to i po 1. 7. 2015 kdy uz to nebylo mozne. Soud exekuci zastavil. Mel bych dotaz, kdo mi vrati protipravne strzene peníze. Jak a kde se jich domahat. Dekuji za odpoved Pave Jun

Dotaz poslal/a: pajupa, 28. 04. 2017 06:50

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V případě nezákonného stržení prostředků Vám finanční plnění oproti žádosti vrátí exekutor, za kterého v případě nesplnění takového závazku ručí stát. Pro pomoc s uplatněním těchto nároků je možné se obrátit na ministerstvo spravedlnosti. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 02. 05. 2017 14:45

Diety

Dobrý den,Jsem zaměstnán u stavební firmy jako montážní pracovník. Jako místo práce mám uvedené ČR. Když jsou stavby daleko od bydliště,tak nám hradí ubytování a platí diety. Teď máme stavbu 50 km od bydliště a tak dojíždím. Tudíž o ubytování je postaráno a zaměstnavatel ušetří. Mám nárok na nějaké diety,když ráno odjíždím z domova a večer se vracím domů ? Pracovní doba proměnlivá,podle práce od 8 do 12 hod. Děkuji za odpověď. Vašek

Dotaz poslal/a: kocian03, 23. 04. 2017 17:39

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Pracovní cestou je podle § 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Pro účely poskytování cestovních náhrad se však podle § 156 odst. 2 ZP za pracovní cestu považuje také cesta mimo pravidelné pracoviště a mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Místo pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě sjednáno být nemusí. Pak se toto místo pro účely cestovních náhrad zjišťuje podle § 34a ZP. Za dobu výkonu práce na pracovní cestě přísluší zaměstnanci samozřejmě mzda nebo plat. Podle ustanovení § 210 ZP se doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, považuje za překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci se za tuto dobu mzda nebo plat nekrátí. Doba strávená na pracovní cestě mimo pracovní dobu zaměstnance, při které výkon práce neprovádí, však výkonem práce není a mzda nebo plat za tuto dobu mu nepřísluší. Pro určení výše náhrad cestovních výdajů je také, kromě znění pracovní smlouvy, důležitá doba trvání pracovní cesty a pro určení výše mzdy nebo platu také pro pří- slušný kalendářní den rozvrhem směn stanovená pracovní doba zaměstnance a doba výkonu práce (plnění pracovních úkolů) v příslušném kalendářním dni. Za dobu výkonu práce se přitom považuje výkon práce sjednaný v pracovní smlouvě, kterou zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou vykonává. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 24. 04. 2017 15:16

Opravy při společném jmění

Dobrý den. Tchýně má ve společném jmění se svým bratrem a sestrou nemovitost, kterou zdědili. Sestra ji užívá k bydlení. Nyní je třeba udělat přípojku vody a kanalizace a bratr se na těchto nákladech odmítá podílet. Je jako spolumajitel nějak povinován se podílet na údržbě? A jestli ne, lze nějak o výdaje, které zaplatily sestry samy ponížit jeho podíl? Věcí k rekonstrukci bude totiž přibývat. Děkuji. Petr S.

Dotaz poslal/a: Starry, 21. 04. 2017 10:26

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Bohužel neuvádíte velikost podílu jednotlivých spoluvlastníků. Proto pouze obecně. V rámci správy společné věci může dojít veskrze ke třem základním variantám: 1. nutná oprava či údržba po dohodě (na základě většinového principu), 2. investice (nikoliv běžná oprava či údržba) po dohodě (na základě většinového principu), 3. nutná oprava či údržba bez svolení ostatních spoluvlastníků (a nikoliv na základě většinového principu). Většinový princip v tomto smyslu znamená rozhodování prostou většinou (§ 1128 odst. 1 OZ) v případě shora označeném jako 1, a většinou alespoň 2/3 (§ 1129 OZ) v případě shora označeném jako 2. Pro případ označený jako bod 3 platí, že pokud spoluvlastník provede investici (nikoliv tedy běžnou opravu či údržbu) bez souhlasu či přímo proti vůli spoluvlastníků ostatních, vzniká právo na vydání bezdůvodného obohacení až při zániku podílového spoluvlastnictví. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 24. 04. 2017 15:08

Zpět vzetí souhlasu se stavbou

Dobrý den chci se zeptat zda lze vzít zpět souhlas, který jsme dali - (podepsali jsme nějaký papír mezi dveřmi) sousedovi před 5 lety, aby aby stavěl svou garáž blízko našeho plotu. Stavět by měl letos, ale po zkušenostech s ním již s tím nesouhlasíme. Co máme dělat? Lze to písemně zrušit? Děkuji

Dotaz poslal/a: Michal7181, 14. 04. 2017 08:44

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Dle § 106/2 stavebního zákona lze přezkoumat souhlas s ohlášením stavby v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Proti souhlasu s ohlášením stavby se lze bránit rovněž prostřednictvím žaloby proti jinému zásahu správního orgánu podle § 82 a násl. soudního řádu správního. Bylo-li naopak v případě Vašeho souseda vydáno stavební povolení, bude možné se bránit prostřednictvím odvolání, pokud však již neuplynula odvolací lhůta. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 04. 2017 12:06

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

Podílník, Explicitní náklady, Tezaurace, Omnicom, ADRA, šetřit, renta, generální ředitel, HANZE@M€DICI.COM, krize likvidity, zákon o některých službách informační společnosti, Insurance Mediation Direction, krym

9T05842, 1H99096, 1Z31136, 1Z31135, 5Z47382

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK