Vyberte si životní pojištění podle fér informací

Vyberte si životní pojištění podle fér informací
Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám tato často emotivně laděná inzerce ale nepřinese. My nabízíme mnohem více informací, nahlédněte "za billboard" s námi.

Důvody pro uzavírání životních pojistek jsou různé. Tím nejvznešenějším bývá uvědomění si vlastní odpovědnosti za své závazky vůči rodině, kdy ji v případě smrti živitele přebírá právě pojišťovna. Jindy klienta k uzavření pojistky donutí banka - u dlouhodobějších závazků, například hypotečního úvěru, je často životní pojištění přímo součástí smluvních podmínek. Další skupina vidí v kapitálové podobě životního pojištění "výhodné spoření s daňovým odpisem". (Nakolik je ale kapitálové životní pojištění i výhodným spořením záleží na umění prodejců pojištění čarovat s čísly. My jsme názoru opačného: peníze se určitě dají výhodněji zhodnotit třeba v otevřených podílových fondech, navíc zhodnocení kapitálových rezerv či v případě investičního pojištění výnos  podílových jednotek podléhá, narozdíl od výnosu otevřených podílových fondů, 15% dani. V neposlední řadě pak pojišťovna zatěžuje pojistné poměrně vysokými poplatky).

Kapka historie
Zrod životního pojištění na území České republiky sahá do počátku 19. století, kdy zde začaly působit rakouské pojišťovací ústavy. Životní pojištění poprvé představil Všeobecný vzájemný kapitálový a důchodový úřad ve Vídni v roce 1839. Přímo na našem území pak s takovým produktem přišla První česká vzájemná pojišťovna v roce 1909.
Tak jako jsou různé důvody pro uzavření pojistky, jsou různé i varianty produktu. Pojišťovny, které mají ve svém portfoliu životní pojištění, obvykle nabízí všechny jeho druhy v několika různých variantách.
Obecně ale lze tento produkt rozdělit na tři hlavní skupiny: pojištění na smrt (většinou rizikové), pojištění na dožití (většinou důchodové) a pojištění na smrt a dožití (smíšené - kapitálové životní pojištění, univerzální alias variabilní životní pojištění a investiční životní pojištění).
Abyste se ale vyznali jednodušeji v nabídkách pojišťoven, seřadili jsme produkty podle "marketingových skupin", tedy tak, jak se s nimi přes reklamní plochy, televizní spoty či pop-up webová okna seznámíte nejpravděpodobněji:

Životní pojistky
Typ
Charakteristika
Rizikové životní pojištění
(pojištění pro případ smrti)
Rizikové (nebo také dočasné) životní pojištění je pojištěním pro případ smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy. Po jejím uplynutí pojištění bez náhrady zaniká. Bez náhrady, až na výjimky, zaniká pojištění i v případě jeho vypovězení.
Protože tento produkt zcela postrádá spořící složku, lze jeho pomocí dosáhnout příznivějšího poměru ceny a výkonu, pokud je cílem výlučně zajištění pro případ smrti. Pojistné ovšem nelze v žádném případě odečíst od daňového základu.
Můžete si sjednat buď rizikové pojištění s pevnou pojistnou částkou nebo s klesající pojistnou částkou.  Pojištění s pevnou pojistnou částkou se používá při potřebě dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany (např. zajištění finančně závislých osob). Produkty s klesající pojistnou částkou se často označují jako úvěrová životní pojištění a jsou určena k pojištění osob splácejících úvěr (v případě pojistné události pojišťovna většinou přímo bance, někdy oprávněné osobě, uhradí nesplacenou část úvěru, výše pojistné částky by měla odpovídat nesplacené části úvěru).

Podrobné informace o tom, jak rizikové životní pojištění funguje, naleznete v našem seriálu Analýza: rizikové životní pojištění. Přečtete si texty o: 
- tom, co rizikové pojištění nabízí a naopak požaduje,
- rizikovém životní pojištění s pevnou pojistnou částkou,
- úvěrovém životním pojištění,
- cenách.

(Zaručená částka při dožití = 0)

Kapitálové životní pojištění
Nejčastěji nabízené a uzavírané. Spojení rizikového pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. V případě úmrtí vyplatí pojišťovna dědicům a/nebo oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku (pro případ smrti).
V případě dožití předem pevně daného věku vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pojištěnému (pro případ dožití).
KŽP klientovi zajistí vyplacení garantované pojistné částky (nikoli garantované zhodnocení, ačkoli je to takto některými agenty prezentováno). Je to smlouva mezi klientem a pojišťovnou, ve které se pojišťovna zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku v případě pojistné události (smrt nebo dožití, pojistná částka se může lišit pro obě události) a klient se zavazuje za tuto službu zaplatit úhradu (pravidelně či jednorázově). KŽP není "individuálním účtem" tak jako investiční nebo univerzální pojištění, zaplacené pojistné je majetkem pojišťovny,  nejedná se o peníze, které by nějakým způsobem patřily klientovi. Pokud pojistík přestane pojistné platit, část rezervy mu pojišťovna vrátí v podobě odkupného (odbytného).
Pokud by klient chtěl posoudit kapitálové pojištění pouze z hlediska "spoření", je možné vypočítat efektivní úrok (přesněji vnitřní míru výnosnosti, IRR) - zde.

Podrobné informace o tom, jak kapitálové životní pojištění funguje, naleznete v našem seriálu Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění. Přečtete si texty o:
- nejčastějších mýlkách o KŽP,
- druzích KŽP,
- rezervě a odbytném u KŽP,
- podílech na zisku u KŽP,
- výpočtu ceny KŽP,
- efektivním úroku KŽP.(Zaručená částka při dožití =  jednorázová částka)

Důchodové pojištění
Ve většině vlastností se chová jako KŽP, klient si uzavřením smlouvy ale předem sjedná pevnou výší vyplácené doživotní měsíční renty - důchodu. Vzhledem k prodlužující se průměrné době života došlo ovšem k výraznému omezení nabídky důchodového pojištění na pojistném trhu.

(Zaručená částka při dožití =  měsíční renta)
Univerzální (variabilní) pojištění
Od klasických KŽP se liší zejména variabilitou pojistného krytí (možnost volby relativně širokého rozpětí pojistné částky pro případ smrti k danému pojistnému vzhledem k placenému pojistnému), variabilitou parametrů pojištění (možnost změny rozsahu a výše pojistného krytí v průběhu trvání pojištění, dočasné přerušení placení pojistného, změny ve výši pojistného atd.), možností vyčerpat část hodnoty pojištění v průběhu trvání pojištění a možností kdykoli vložit mimořádné pojistné. Během pojistné doby lze pojistnou částku měnit.
Dostanete-li se do finanční tísně (například ztratíte zaměstnání), můžete u některých produktů využít tzv. platebních prázdnin. Po určité období pak pojistné neplatíte a přitom o pojistnou ochranu nepřijdete. Délka platebních prázdnin ovšem závisí na tom, na jak dlouho vám vystačí kapitálová hodnota z již zaplaceného pojistného. Z ní se totiž během vašich finančních potíží čerpají platby na sjednaná rizika.
Klientovi je narozdíl od kapitálové životní pojistky veden individuální účet.
Pojišťovna garantuje minimální zhodnocení individuálního účtu ve výši technické úrokové míry platné v době uzavření pojistky. Výjimkou je mimořádné pojistné, na které se vztahuje technická úroková míra platná v době, kdy je pojistné na smlouvu vkládáno.

Podrobné informace o tom, jak variabilní životní pojištění funguje, naleznete v našem seriálu:
Která variabilní pojistka je nejlepší I.
Která variabilní pojistka je nejlepší II.

(Není zaručena částka při dožití, je ale zaručeno zhodnocení)
Investiční životní pojištění
Narozdíl od KŽP v případě investičního pojištění vede pojišťovna každému klientovi individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Podílové jednotky pojišťovna klientovi nakupuje za celé nebo část přijatého pojistného, naopak z podílového účtu si pojišťovna strhává správní poplatky a rizikové pojistné. Hodnota pojistného plnění (ať již v případě smrti nebo dožití) je vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události. Investiční riziko nese pojistník, nikoliv pojišťovna jako tomu je u KŽP.
V případě smrti je vyplacena nejméně sjednaná pojistná částka, v případě dožití aktuální hodnota fondu.

Podrobné informace o tom, jak investiční životní pojištění funguje, naleznete v našem seriálu Jak funguje investiční životní pojištění, obsahuje tato témata:
- charakteristika produktu, investování,
- rizikové pojistné,
- počáteční poplatky, odbytné,
- ostatní poplatky,
- slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace, apod.

(Není zaručena částka při dožití, plnění je vázáno na podílovou jednotku)

Na rozmachu životního pojištění nemají zájem pouze pojišťovny, ale i stát. Důchodová reforma je bohužel zatím spíše v nedohlednu (navštivte naši stránku reforma.penize.cz), ale již dnes je jasné jedno. Finální příjem člověka ve starobním důchodu se bude odvíjet nejenom od státního sociálního pojištění, ale právě od soukromých dodatkových zdrojů. K založení životního pojištění (se spořící složkou) nás proto motivuje i vláda, a to daňově.
Zhodnocení kapitálových rezerv či v případě investičního pojištění výnos  podílových jednotek sice podléhá dani z příjmu, ale ta má odloženou splatnost. Daň tak bude stržena až v okamžiku čerpání naspořených prostředků. Tím klient dosáhne při stejné úrokové míře vyššího zhodnocení vložených peněz. Vydělává mu totiž nadále i obnos, který by byl jinak odveden jako daň.
Fyzické osoby a jejich zaměstnavatelé si navíc mohou odečíst část zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu. Maximální výše pro jednotlivce je stanovena na 12 tisíc korun ročně. Zaměstnavatel pak má možnost odečíst zaplacené pojistné až do výše 8 tisíc korun ročně za každého zaměstnance. Takto odečtená částka je osvobozena od placení sociálního a zdravotního pojištění.

Zákon ovšem stanoví podmínky pro uplatnění daňových odpočtů, které musí platit současně: pojistka byla sjednána minimálně na 5 let a pojištěný v době výplaty plnění dosáhl 60 roků věku. Nová úprava, platná od 1. 5. 2004, ovšem dodává ještě třetí předpoklad - minimální pojistnou částku pro případ dožití u kapitálových životních a důchodových pojistek. Ta je pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně stanovena na 40 000 Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. Že se mnohým zdá nová podmínka nesmyslná a její přijetí nabádá ke spekulacím o tom, jaké zájmové skupiny a proč stály za jejím prosazením, píšeme v článku Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty.

Zda pojištěný uplatní, či neuplatní odpočet zaplaceného pojistného ze základu daně, záleží pouze na jeho rozhodnutí. Zdá se to výhodné, ale kdo z nás si je jistý, že si tímto způsobem bude spořit až do 60 let? Pokud výhody využijete, ale smlouvu vypovíte dříve, budete muset státu veškeré neprávem přičtené úlevy zpětně na daních vrátit. Na to už bohužel málo který poradce upozorní. 

Daňové úlevy tak své poslání "malé důchodové reformy" asi příliš nesplní. Pokud si totiž mladší, potenciální klienti pojišťoven, plně uvědomí, že podmínky jsou výhodné hlavně pro klienty ve věku 40 až 55 let, nejsou a ani nebudou motivování pro spoření tímto způsobem. To proto, že jim vlastně zbude pouze původní zvýhodnění - odložená splatnost daně. A jak již bylo uvedeno výše, investice do kapitálových trhů obvykle vynášejí více a při splnění jednoduché podmínky (investici držíte déle než půl roku) jsou osvobozeny od daně z příjmu úplně.

Možná připojištění

K většině životních pojištění lze sjednat různé druhy připojištění. Ta mohou zvyšovat ochranu proti základním rizikům anebo se vztahují na rizika, která základní složka nehradí. Obvykle je možné uzavřít je i na rodinné příslušníky, především na děti. Některá z jich lze sjednat i jako samostatný produkt, aniž by klient měl uzavřenou životní pojistku. Konkrétní druhy připojištění a jejich charakteristiky najdete zde.

Životní pojištění i připojištění je ze strany pojišťovny nezrušitelné. Pokud tedy nedojde k výpovědi smlouvy v počáteční dvouměsíční lhůtě, nemůže ji pojišťovna později vypovědět. Lhůta pro výpověď pojistky nemusí ani existovat, záleží na konkrétním znění smlouvy. I kdyby tedy došlo ke zhoršení zdravotního stavu klienta, na podmínkách se nic nemění. Výjimkou jsou ale důsledky úmyslných nepravdivých prohlášení klienta v době sjednávání pojištění, které se týkaly jeho zdravotního stavu nebo věku.

Trh životního pojištění zaznamenal v posledních letech opravdový boom. Nerostl o procenta či desítky procent, ale o své násobky. Od roku 1996 se více než ztrojnásobil. Stále ještě ale jeho objem nedosahuje úrovně vyspělých států. Tam životní pojištění předstihlo i pojištění neživotní. V zemích s nejvyšším životním standardem (Švédsko, Velká Británie, Finsko) přesáhl podíl životního pojištění na celkovém pojištění dokonce 70 %. O tom, kam náš pojišťovací trh míří, tedy není pochyb. Stačí se podívat na "škatulata hejbejte se" neživotních kmenů pojištění.

Uzavřeli jste již životní pojistku? Používáte životní pojistku jako spoření? Vyplatí se více pojištění životní nebo úrazové pojištění a k němu spořit jinak? Je současné daňové zvýhodnění životního pojištění motivující?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 7. 2005 8:11, R2D2

Dobré shrnutí, jasné dělení. Možná jenom k terminologii V zahraničí se název variable life používá pro investiční pojištění (i mě to překvapilo).

Důchodové pojištění za běžně placené pojistné asi v Česku nabízí pouze Kooperativa, ottaní pojišťovny ne, vědí proč.

+51
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 7. 2005 15:17, Karel Brzobohatý

Já jsem nemyslel, že klient "může" zrušit připojištění. Ale jak jste se společně utvrdili, pojišťovna "může" zrušit připojištění.
Pokud již teď to nemají pojišťovny v nových podmínkách, že mohou produkt zrušit, tak tam mají alespoň podmínku změnit výši pojistného dle nových kalkulací.
JIž podle starého zákona o pojišťovnictví prošel pojišťovně paragraf v jejich VPP životního pojištění, že mohou změnit výši pojistného nebo pojistného plnění u ŽP (nejen u připojištění).
Hypoteticky tedy mohu zvednout pojistné tak nevýhodně, že okamžitě klient připojištění zruší.

Zobrazit celé vlákno

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

1. 7. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

Raiffeisenbank přišla na trh s hypotékou kombinovanou s investičním životním pojištěním. Prý tím "reaguje na neustále rostoucí oblibu IŽP, které dává možnost vyššího úrokového zhodnocení."... celý článek

Co jste chtěli vědět o kapitálovém životním pojištění

11. 1. 2005 | Martin Podávka

Co jste chtěli vědět o kapitálovém životním pojištění

Rozdělení pojistného na jednotlivé složky a výpočet efektivního úroku byly dva nejčastější požadavky, které se objevovaly v diskuzích k seriálu Co vám neřekli o kapitálovém životním... celý článek

Životní pojištění: jak spočítat efektivní úrok

7. 1. 2005 | Petr Syrový

Životní pojištění: jak spočítat efektivní úrok

Objevují se názory, že by se u životního pojištění mělo uvádět také vnitřní výnosové procento (efektivní úrok), aby bylo vidět, jak je pojištění výnosné. Nechť se klient sám rozhodne,... celý článek

Která variabilní pojistka je nejlepší I.

15. 4. 2004 | Martin Novotný

Která variabilní pojistka je nejlepší I.

Den co den jsme masivní reklamou přesvědčováni o výjimečnosti a výhodnosti životního pojištění Dynamik České pojišťovny. Je na těchto slovech něco pravdy, nebo jde jen o trik na spotřebitele?... celý článek

Analýza: rizikové životní pojištění I.

13. 10. 2003 | Martin Novotný

Analýza: rizikové životní pojištění I.

Potřebujete zabezpečit své blízké a spoření prostřednictvím pojistných produktů se vám nezdá výhodné? Nebo po vás banka požaduje životní pojištění jako podmínku uzavření úvěru? Náš... celý článek

Partners Financial Services