Zdravotní pojištění: jak je to s dodatečným Přehledem

Zdravotní pojištění: jak je to s dodatečným Přehledem
Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2005 a dopočítat se doplatku pojistného a záloh na zdravotní pojištění? Kolik činí minimální pojistné a koho se týká? Kdo musí podat dodatečný Přehled a kdo ne? Poradíme vám, jak se letos vypořádat s odvodovými povinnostmi ke zdravotní pojišťovně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podaly nebo měly podat daňové přiznání (a některé další, které je nepodaly, viz dále), musejí do osmi dnů po odevzdání daňového přiznání, nejpozději tedy do 10. dubna (8. 4. je sobota), předložit zdravotní pojišťovně "Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné" (dále jen Přehled). Vyplnit tento formulář můžete např. pomocí našeho interaktivního souboru zde. Jestliže máte daňového poradce, termín pro odevzdání tohoto formuláře se vám posune spolu s termínem pro odevzdání daňového přiznání, i tak jste ale povinni do 31. března pojišťovně nahlásit, kdy přiznání podáte.

Začali jste podnikat v roce 2005?
Pokud jste začali podnikat v loňském roce, bylo vaší první povinností vůči zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od počátku výdělečné činnosti toto zahájení ohlásit. Letos jste povinni za uplynulý rok doplatit zdravotní pojistné podle Přehledu a podle něj si též stanovit výši měsíční zálohy na tento rok.

Pokud nenahlásíte zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti do osmi dnů, může vám být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Stejnou povinnost mají i spolupracovníci OSVČ a příjemci autorských honorářů.

Povinnost odevzdat Přehled se týká také OSVČ, které mají daň stanovenou paušální částkou, nebo těch, na které byl prohlášen konkurz. Stejně tak Přehled nemine ani ty, kdo mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (SVČ), ale nejsou povinni daňové přiznání podávat. Jsou to ti, kteří mají roční příjmy do 15 000 Kč či příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně (např. plynoucí z autorských honorářů, z nichž byla odvedena srážková daň) apod.
Spolupracující osoba, na kterou je převedena část příjmů a výdajů OSVČ, je pro účely zdravotního pojištění považována za OSVČ. Musí tedy podávat samostatný Přehled a platit zálohy na pojistné. (Pokud není od placení záloh zákonem osvobozena, např. je zaměstnancem a zaměstnání je hlavním zdrojem příjmů.)

Zároveň s Přehledem je OSVČ povinna předložit i doklad o dni podání daňového přiznání. Za tento doklad se považuje razítko finančního úřadu na 1. straně Přehledu, potvrzení na zvláštním formuláři, případně potvrzená kopie daňového přiznání (1. strana). Pokud jste daňové přiznání podali poštou, poslouží vám poštou stvrzený podací lístek dokládající odeslání daňového přiznání na finanční úřad. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání podávat, uvedou tuto skutečnost na 1. straně Přehledu v místě pro razítko FÚ.

Spočítat doplatek i zálohu musíte sami

Byli jste letos dlouhodobě nemocní?
Za měsíce, kdy jste byli uznáni práce neschopnými, jste sice zálohy platit nemuseli, ale pojistné za tyto měsíce jste po podání daňového přiznání stejně povinni doplatit!

Výši doplatku za minulý rok a výši záloh na letošek spočítáte podle vzorců uvedených a vysvětlených v Přehledu, jako pomocník vám dobře poslouží i toto Poučení k formuláři.

Vyměřovacím základem pro rok 2005 (a tedy i pro zjištění doplatku) je pro OSVČ 45 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Z nich pak zjistíte částku svého ročního pojištění, která činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Minimální pojistné činilo pro uplynulý rok 1 143 Kč měsíčně, tato částka je brána jako minimum a nevrací se, a to i pokud byste se za loňský rok ocitli ve ztrátě. Minimální pojistné ovšem neplatí pro měsíce a osoby uvedené v bodě 9 Poučení k formuláři - např. studenty, zaměstnance, OSVČ na nemocenské apod.

Porovnáním pojistného pro rok 2005 s výší vámi zaplacených záloh získáte částku nedoplatku, případně přeplatku vůči zdravotní pojišťovně.

  • Doplatek pojistného za rok 2005 je splatný ve stejné lhůtě jako podání přehledu, tedy do 10. 4. 2006.
  • Dopočítáte-li se přeplatku, na první straně Přehledu uveďte, zda žádáte o jeho vrácení, nebo o jeho použití na úhradu záloh na pojistné v dalším období. Žádáte-li o vrácení v maximální výši, vyplňte na 1. straně Přehledu v poli týkajícím se přeplatku místo částky písmena "MAX". Pojišťovna vám pak přeplatek poukáže. Pokud vám jej nevrátí v plné výši, dříve než rozzuřeně zavoláte úřednici, zjistěte, zda ústavu něco nedlužíte. Zdravotní pojišťovny totiž vrácený přeplatek snižují o vaše splatné závazky - penále, pokuty apod.

A jak je tomu se zálohami pro tento rok? Do doby, než odevzdáte Přehled (nebo jste měli Přehled odevzdat), platíte zálohy na zdravotní pojištění ve stejné výši jako během roku 2005. Pokud nemáte daňového poradce platíte zálohy v loňské výši, tedy ještě za leden až březen 2006 (pokud Přehled odevzdáte v nejzazší lhůtě, tedy na začátku dubna). V měsíci, ve kterém Přehled pojišťovně předložíte, již musíte zaplatit zálohu v nové výši, určené pro rok 2006.
Sazba 13,5 % se nemění, ovšem vyměřovacím základem pro pojistné je již 50 % příjmů po odpočtu výdajů dosažených v roce 2004. Minimální pojistné (tedy minimální výše zálohy) pro letošní rok činí 1 218 Kč měsíčně. (Vychází z průměrné mzdy za rok 2004, která byla Ministerstvem zdravotnictví stanovena na 18 035 Kč, a uplatňuje minimální vyměřovací základ jako 50 % z této částky, pro rok 2006 tedy 9 017,50 Kč).

Pokud nemáte hlavní příjem z podnikání nebo za vás zároveň neplatí zdravotní pojištění stát či se jiným způsobem nenajdete v bodě 9 a 10 Poučení k formuláři (na tyto osoby se dolní limit zálohy nevztahuje a platí tolik, kolik skutečně vyčíslily v Přehledu), měsíčně musíte pojišťovně poukázat alespoň 1 218 Kč, bez ohledu na výsledek vzorce v Přehledu.

Tuto minimální výši zálohy mají povinnost platit také OSVČ, které během roku 2006 teprve zahájily svou podnikatelskou činnost.

Kdyby vám ale vyšla záloha pro letošní rok nižší, než jste dosud platili, sami si ji snížit nemůžete. Musíte o to požádat zdravotní pojišťovnu, ta o snížení rozhodne sama. Např. u VZP žádáte pomocí formuláře uvedeného zde.

Pokud vykonáváte výdělečnou činnost byť jen jeden den měsíčně, je na vás pohlíženo, jako byste ji vykonávali po celý měsíc.

Osoby bez zdanitelných příjmů, tedy osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel ani stát, ani ony samy z důvodu výkonu SVČ, byly povinny od ledna 2006 zvýšit pojistné z dřívějších 970 Kč na 1 022 Kč. Od platby pojistného za červenec 2006 pak bude tato platba již 1 074 Kč.

Pojistka se odvádí buď bezhotovostním převodem na účet pojišťovny, nebo hotovostně poštovní poukázkou - ta je k dispozici v příslušné pojišťovně. Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu 0558, pro hotovostní 379. Variabilní symbol je v obou případech rodné číslo nebo číslo, které plátci přidělila zdravotní pojišťovna. Odvedete-li pojistné nebo zálohu pod jiným variabilním symbolem nebo jinému ústavu, považuje se pojistné či záloha za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Na to, že byste Přehled neodevzdali, raději ani nemyslete. Při nedodržení zákonem stanovené lhůty podání vám totiž může být uložena pokuta až 50 tisíc Kč. Pokud neplatíte zálohy na pojistné, nebo je platíte pozdě, případně v nižší částce než máte, pojišťovna vám vyměří penále ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den.

Začali jste uplatňovat paušální výdaje? Kdy nemusíte podávat dodatečný Přehled?

Obecně platí, že pokud se dodatečně změní skutečnosti ve vašem Přehledu (například v důsledku podání opravného nebo dodatečné daňového přiznání), jste povinni podat do osmi dnů opravný Přehled. Opět je třeba dát tento fakt vědět všem pojišťovnám, u kterých jste v daném roce byli pojištěni. Pokud navíc zjistíte, že musíte pojišťovně část pojištění doplatit, máte na to nejvýše 30 dní ode dne, kdy jste tyto změny zjistili.
Pokud jde o opravu pouze nepřesně nebo chybně vyplněného Přehledu, nejedná se o opravný Přehled, ale jen o opravu Přehledu.

Mezi ČSSZ a zdravotními pojišťovnami ovšem proběhlo jednání, na kterém bylo dohodnuto, že poplatníci, kteří uplatňují daňovou evidenci a z titulu použití výdajových paušálů ve zdaňovacím období 2005 musí podávat dodatečné daňové přiznání za rok 2004, nemusejí podávat dodatečný Přehled 2004 ani správě sociálního zabezpečení ani zdravotním pojišťovnám. Splacené pohledávky a vypořádané závazky, které dodaňujete v rámci dodatečného daňového přiznání, ale musíte uvést v Přehledu za rok, kdy k jejich úhradě došlo. Uvedete je tedy v Přehledu příštím, tj. za rok 2006. 

Odlišný přístup je u OSVČ, které vedou účetnictví. Na rozdíl od OSVČ, které vedou jen daňovou evidenci (kde se při stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného vychází z výše skutečných příjmů a výdajů), u OSVČ vedoucích účetnictví se pro stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného vychází z dílčího základu daně podle daňového přiznání. Tyto OSVČ tedy dodatečný Přehled podat musejí.

Z logiky věci doporučujeme řídit se tímto výkladem (přece jenom jde o názor institucí, kterým Přehledy odevzdáváte a které si je také kontrolují), musíme upozornit, že někteří daňoví odborníci s ním nesouhlasí. Například Lenka Fialková, daňová konzultantka z poradenské společnosti KPMG říká: "Podle našeho názoru jdou v tomto výkladu zdravotní pojišťovny i ČSSZ nad rámec zákona, neboť v obou zákonech (rozuměj o zdravotním pojištění a o sociálním pojištění, pozn. red.), co se týče vymezení příjmů a výdajů, je odkaz na zákon o daních z příjmů (ZDP) a paragrafy definující základ daně." Eva Nováková z tiskové oddělení VZP se k tomuto problému ovšem vyjadřuje tak, že odkaz na základ daně je platný jen u osob, které vedou účetnictví (viz minulý odstavec). V tomto případě se úpravy podle § 23 odst. 8 ZDP promítnou. Obecně je ale podle Novákové platný odkaz na příjmy podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP a výdaje podle podle § 7 odst. 8 a § 24 odst. 1 a 2. Tím je prý úprava pro daňovou evidenci neúčinná. "Ale netvrdíme, že by se zákon neměl změnit, v tomto smyslu by měla být sjednocující úprava od 1. 1. 2007. A také netvrdíme, že někdo nemůže mít jiný názor," dodává Nováková.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Vyplňujete si Přehled sami? Využíváte daňového poradce? Co si myslíte o minimální výši pojistného na zdravotní pojištění?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-351
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

8. 3. 2006 13:42

Jsem zaměstnanec na HPP a z důvodu výkonu funkce statutáře společnosti jsem byl u OZP a ČSSZ registrován jako OSVČ- nemám živnostenský list ani IČO. Od začátku roku 2006 však již tuto funkci nezastávám. Chystám se teď podat daňové přiznání a roční přehledy na OZP a ČSSZ za rok 2005, ale vidím, že termín pro odhlášení činnosti OSVČ do 8 dnů (od konce roku 2005) jsem již propásl a pokutu rozhodně platit nechci. Zároveň se chci co nejdříve zbavit tohoto odporného papírování a žít životem zaměstnance, který se o to nemusí starat (daňové přiznání podává zaměstnavatel). Co teď s tím?

+69
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005

28. 2. 2006 | Lenka Fialková

Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005

Rozhodli jste se letos využít zvýšených odpočtových paušálů a daň z příjmu vypočítat s jejich pomocí? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém si takový scénář krok za krokem představíme.... celý článek

Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?

23. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?

Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny a naopak stále více cizinců rozšiřuje české pracovní řady. Jak je to s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní... celý článek

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

14. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Kam letos s daněmi?

10. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Kam letos s daněmi?

Nastoupili jste již do letošního daňového kolotoče? Víte, na který úřad a do kdy se jít přiznat či jak to udělat elektronicky? Od 1. ledna kvůli novele zákona patříte pod jiný finanční... celý článek

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

2. 2. 2006 | Dana Chytilová

Daň z příjmů fyzických osob: změny pro rok 2006 v kostce

Změnám ve zdanění příjmů jsme se letos věnovali již v mnoha článcích a z mnoha různých pohledů. V rámci přehlednosti proto nabízíme jeden ucelený souhrn důležitých změn týkajících se... celý článek

Partners Financial Services