Třetí pilíř: K čemu jsou a jak fungují předdůchody

Předdůchody mají pomáhat těm, kdo „v předdůchodovém věku“ přijdou o práci. Pokud budou místo podpory čerpat své peníze naškudlené v penzijku nebo doplňkovém penzijním spoření, stát za ně bude platit zdravotní pojištění a doba v předdůchodu se jim bude počítat, jako kdyby platili pojištění sociální. Na rozdíl od předčasného důchodu jim tedy nebude rapidně klesat státní penze. Má to ovšem celé řadu podmínek a nějaké háčky.
Třetí pilíř: K čemu jsou a jak fungují předdůchody

Jazykový koutek

Rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem podle MPSV

Předčasný důchod

Před dosažením důchodového věku mohou lidé požádat o předčasný starobní důchod. Do předčasné penze může jít člověk v závislosti na ročníku narození o tři nebo o pět let dříve. Nevýhodou je, že důchod zůstane trvale krácen. Penze se krátí za každých i započatých 90 kalendářních dnů dřívějšího odchodu – a to tím více, čím dříve před dovršením důchodového věku člověk o předčasnou penzi požádal. Zahájení výplaty pět let před důchodovým věkem může podle výše důchodu znamenat jeho trvalé krácení i o 20 a více procent. Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je, aby pojištěnec ke dni přiznání této dávky měl již získánu dobu pojištění potřebnou pro nárok na řádný starobní důchod.

Předdůchod

Nevyplácí se ze státního rozpočtu, na předdůchod si musí člověk naspořit sám. Pro výplatu před důchodovým věkem je nutné mít naspořeno tolik, aby měsíční splátka dosáhla alespoň 30 procent celorepublikové průměrné mzdy. Výplatu nelze přerušit nebo pozastavit, pokud se v průběhu čerpání člověk vrátí do práce, předdůchod se vyplácí dál. Stát platí po celou dobu čerpání předdůchodu za pojištěnce zdravotní pojištění.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek nového roku byl taky startem nových finančních produktů, které nám mají pomoci se zabezpečením peněz na penzi. Necháme dnes stranou takzvaný druhý pilíř a podíváme se do pilíře třetího. V něm se k penzijnímu připojištění (zakonzervovanému, dál ho není možné sjednávat) přidalo takzvané doplňkové penzijní spoření. Ale ani jemu se nebudeme věnovat v plné šíři, zaměříme se výhradně na jednu jeho součást, takzvané předdůchody.

Když říkáme takzvané, myslíme na to, že v zákoně o doplňkovém spoření nikde takové slovo nenajdete. Je to jen populární označení snad z dílny ministerstva financí. Má své výhody – je stručné, postihuje jeden výrazný aspekt toho, co pojmenovává –, má ale taky nevýhody, totiž jistou, snad až zavádějící podobnost s označením předčasný důchod. Peníze.cz případným terminologickým nejasnostem čelí jazykovým koutkem vpravo.

Předdůchody jsou speciální případ „starobní penze na určenou dobu“ vyplácené z prostředků, které má člověk v doplňkovém penzijním spoření (může si je do něj případně také „přelít“ z penzijního připojištění). Jejich smyslem je poněkud ulevit lidem, kteří přijdou pár let před důchodem o práci – a novou budou jen těžko shánět. Člověk ve věku chvíli před důchodem má na trhu práce velmi omezené možnosti už dnes – a jen těžko se představuje, jak bude jednou shánět práci třeba pětašedesátiletý člověk, kterému ovšem pořád bude pět roků do penze chybět.

Ona úleva spočívá zejména v tom, že za člověka, který si nechá vyplácet předdůchod, bude stát hradit zdravotní pojištění a doba od začátku pobírání předdůchodu do dosažení penzijního věku se považuje z hlediska placení sociálního pojištění za takzvanou vyloučenou dobu, to jest počítá se do let, která si člověk musí „odsloužit“, aby mu vůbec byla penze přiznaná, a „nerozmělňuje“ mu vyměřovací základ pro výpočet důchodu.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

A pak je tu, na to bychom po úplnost neměli zapomenout, ještě úleva pro stát: nezaměstnaný totiž pobírá podporu v nezaměstnanosti a stát za něj platí zdravotní pojištění. Předdůchodcům stát podporu vyplácet nebude muset – a to se státní kase jednoznačně vyplatí.

Rovné podmínky znevýhodňují ženy?

Pokud chcete požádat o předdůchod, musí vám do důchodového věku zbývat nejvýš pět let. Říká zákon na jednom místě. Ob paragraf dál ale formulaci upřesňuje: pro účely tohoto zákona při stanovení důchodového věku „se u žen postupuje stejně jako u mužů stejného data narození“. Co to znamená, si můžeme znázornit třeba na tomhle příkladu:

Petra a Pavel, příkladní předdůchodci

Mějme Petru a Pavla, dvojčata. Narodili se v březnu 1959, kupujte květiny, za pár dní s nimi oslavíme čtyřiapadesátiny. Spolu s námi jim půjdou blahopřát i jejich děti, každý má dvě.

Důchodový věk muže narozeného roku 1959 je 64 let. Do řádného starobního důchodu bude Pavel odcházet nejdřív v březnu 2023, o výplatu předdůchodu může zažádat v roce 2018.

Pavle důchodový věk snižují dvě děti, na starobní důchod má nárok v 61 letech a osmi měsících, v prosinci 2020. O výplatu předdůchodu ale může zažádat nikoli pět let před svým důchodovým věkem, ale až spolu s Pavlem v roce 2018.

Rozdíly v důchodovém, a tím pádem i předdůchodovém věku se se stoupajícím datem narození stírají, zcela zanikají u mužů a žen narozených v roce 1975 a později.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Na naši otázku, proč se předdůchody vypočítávají podle tabulkových hodnot pro muže, takže v současné době dochází k znevýhodnění žen, které by měly o předdůchody zájem, odpověděla tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová takto: „Nastavení tabulek pro výpočet respektuje rovné zacházení.“ A dál nás odkázala na ministerstvo financí, i když svého dílu odpovědnosti se „práce a sociální věci“ zcela nezříkají, neboť – slovy tiskové mluvčí: „Na předdůchodech ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem financí samozřejmě spolupracovalo.“ Je ovšem minimálně zvláštní, že k jedné rovnosti – tedy rovnosti důchodového věku se dobíráme postupně, když ženám snižujeme „kompenzace za dítě“ po měsících, kdežto rovnost věku předdůchodového si nařídíme od počátku. Systémovější by asi bylo postupovat u obou stejně. Minimálně by to ušetřilo jednu kličku v zákoně a spousty slov, kterými ji budeme vysvětlovat až do té doby, než poslední žena ročníku 1975 nastoupí do penze.

Pravděpodobnější ovšem je, že do té doby bude všechno jinak, včetně zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Novela novely ještě neplatného zákona? Paskvil!

Zákon o doplňkovém spoření je zrovna v jedné z pasáží věnované takzvaným předdůchodům zcela nesrozumitelný. Důvod? Ještě než zákon začal platit, zákonodárci se ho rozhodli vylepšit. A to hned dvěma novelami, které se schvalovaly zhruba ve stejnou dobu. Přihodilo se to, že byly vydány v opačném pořadí, než bylo zamýšleno. Takže, když jedna novela říkala: „V § 22 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova (...)“, vypadal už druhý odstavec jinak. A máme z toho například toto (tučně vyznačujeme zamýšlenou návaznost): „(...) účastník určí dobu nebo výši splátek[,] a to tak, aby předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak, nebo nejméně 2 roky v případě dávky (...).

Všichni to bereme, jako že rozumíme, ale... je to zralé na novelu. Nebo na ránu?

Dostatečná doba spoření ve třetím pilíři

Aby člověk mohl začít ze svého účtu u penzijní společnosti vyvádět finanční prostředky v podobě předdůchodu, musí na něj ukládat peníze alespoň po dobu pěti let (zákon ovšem dává možnost ve smlouvě o doplňkovém penzijním připojištění tuto lhůtu protáhnout až na deset roků, dávejte tedy při podpisu pozor).

Předdůchod je sice možné čerpat pouze z doplňkového penzijního spoření, pokud byste o něj ale měli zájem, máte potřebná léta, máte penzijní spoření a na něm dost peněz (o téhle podmínce níž), můžete z penzijka (transformovaných fondů) do doplňkového penzijního spoření (účastnických fondů) kdykoli přestoupit. Roky placení příspěvků do penzijního připojištění se počítají stejně jako roky placení do doplňkového spoření, v tomhle případě platí třetí pilíř jako třetí pilíř. V účastnických fondech sice ztrácíte garanci nezáporného zhodnocení a možnost jednorázové výplaty naspořených peněz při dosažení věku 60 let odsouváte až do doby dosažení důchodového věku, pokud vás ale zlákaly výhody předdůchodu nebo jinou možnost než předdůchod nevidíte, není to už podstatné.

Rezerva je vždycky nutná, vyřízení předdůchodu trvá

Předdůchod je myšlený jako úleva pro ty, kteří mají v době předdůchodem trable s prací. Nedá se ale počítat s tím, že by řešily trable toho, kdo dostane výpověď a nemá někde naškudleno ani na pár měsíců. Zvlášť pokud by teprve chtěli přecházet od penzijka k doplňkovému spoření:

Na ukončení smlouvy s původním transformovaným fondem má penzijní společnost dva měsíce. A výpovědní lhůta začíná běžet až od měsíce následujícího po měsíci, kdy člověk podal výpověď. A první dávka předdůchodu přijde podle smluvních podmínek s penzijní společností až „25. den měsíce bezprostředně následujícího po doručení žádosti“ a nemůžete zažádat dokud není váš přechod z penzijka dokončený... V praxi to pak může při nejhorším souběhu okolností i takhle: V polovině dubna se rozhodnete přestoupit z transformovaných do účastnických fondů, květen a červen běží výpovědní lhůta, od 1. července platí vaše nová smlouva o doplňkovém penzijním spoření: žádáte okamžitě o předdůchod. Přijde vám – 25. srpna.

Anketa

Předdůchody: jak se vám líbí?

Dostatek naspořených peněz

Pro možnost využití předdůchodu potřebujete mít na svém účtu u penzijní společnosti našetřeno také dostatečné množství peněz. Měsíční dávka předdůchodu totiž musí po celou dobu jeho čerpání dosahovat alespoň třiceti procent průměrné mzdy v České republice (jde o průměrnou měsíční mzdu za kalendářní rok předcházející první splátce). Ta je v současné době přibližně 24 500 korun, takže dnes byste museli mít v účastnických fondech k dispozici pro každý měsíc pobírání předdůchodu alespoň 7350 korun. Nejkratší možná doba pobírání předdůchodu je dva roky. Dnes byste tedy na účtu penzijní společnosti museli mít dohromady našetřeno alespoň kolem 176 000 korun. Jestliže byste chtěli využívat předdůchod maximální možnou dobu, tedy pět let, na penzijním účtu byste museli mít dokonce zhruba 442 000 tisíc korun. Do našetřené částky, kterou budete moci využít v případě pobírání předdůchodových dávek, se započítávají nejen všechny vložené peníze účastníka spoření, ale i příspěvky státu a zaměstnavatele a také zhodnocení, které vám penzijní společnost přinesla.

V době žádosti o předdůchod už musí být celá částka „připravena“ v účastnických fondech. Ještě před svou žádostí ale můžete do fondu jednorázově uložit chybějící peníze, které vám následně umožní pobírat předdůchod. Ještě před samotnou žádostí o předdůchod byste si měli uvědomit, že čerpání předdůchodu nejde přerušit ani ukončit, a to ani v případě, že si opět najdete práci.

Užitečnost předdůchodů ukáže čas

Většina penzijních společností hlásí za první dva měsíce fungování doplňkového penzijního spoření řádově stovky klientů, což je ve srovnání s penzijním připojištěním, kterého se na konci loňského roku účastnilo přes 5,1 milionu klientů, velmi slabé číslo. Systém se ale teprve rozjíždí a možnost odpovídajícím způsobem analyzovat počty klientů a jejich zájem o nové druhy spoření, které přináší penzijní reforma, přijde až za pár let. To samé platí i o předdůchodech, na které zatím drtivá většina z těch, kteří by si na základě svého věku a doby spoření mohli tuto novinku nárokovat, nemá u své penzijní společnosti našetřeno dostatečné množství peněz. Budeme si tedy muset počkat, jak se bude vyvíjet chování účastníků třetího pilíře, ale také situace na trhu práce.

Opakování

Nárok na předdůchod máte, když...

  • máte do dosažení důchodového věku pět a méně let (vypočítáváno podle tabulkových hodnot mužů)
  • jste účastníky doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech třetího pilíře důchodového systému
  • jste ve třetím pilíři alespoň pět let (počítá se i dřívější penzijní připojištění)
  • máte u penzijní společnosti naspořeno dostatečné množství peněz (minimálně 24 × průměrnou mzdu podle ČSÚ)

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 29 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

19. 9. 2013 23:32

No úplně jasně lepší předůchod nemusí být, při zvážení, že ho začnu čerpat třeba 3 roky před vznikem řádného starobního důchodu
a utratím tak cca 300 000 Kč svých vlastních úspor, pak se mi ještě o trochu zkrátí výše starobního důchodu, protože budu mít méně let započtených do skutečně odpracovaných let. Snížení sice je menší než u předčasného důchodu, ale důchod je snížen - přesto, že se říkalo že se nesníží. Ano ty 3 roky jsou vyloučeny do výpočtu řádného důchodu, ale budou mi chybět a důchod se mi bude vypočítávat s koeficientem o 3 roky odpracované méně. Tedy pokud bych rovnou čerpala raději předčasný důchod, budu mít důchod snížen o více, ale za dobu těchto 3 let získám 36 měsíců navíc důchod + budu mít stále ještě své naspořené navíc peníze, což po 3 letech může dělat cca čerpaný předčasný důchod + mé úspory, které bych jinak už musela vydat a žít z nich, celkem cca odhad 600 000 Kč. Tedy v době začátku čerpání řádného důchodu tj. po třech letech předčasného budu v plusu cca 600 000 Kč. Sice zbytek let důchodu budu mít už jen ten více snížený, ale zas si mohu z ušetřených mých peněz přidat k důchodu ten rozdíl nebo i více a vystačí mi to ještě na dost let min 15 let i více - jen odhad. Pomíjím další okolnost, že částka, kterou bych čerpala měsíčně z mých uspořených peněz, je opravdu na hranici minima, abych s tím vůbec mohla nějak lidsky fungovat. Při čerpání předčasného důchodu sice penze bude taky o dost snížena trvale , ale měla by při normálním slušném výdělku vycházet více než vyplácená částka z mých úspor + stále bych měla tak rezervu si přilepšit k předčasné penzi z těchto mých úspor a nemusela bych tolik živořit. Tedy pohled na tuto problématiku je různý, snad řeší pouze období mezi 5 do 3 let před řádným důchodem, kdy bych přišla o práci a nemohla žádnou najít ani vykonávat. Tedy pak po dobu X měsíců mohu pobírat podporu v nezaměstnanosti, po její vyčerpánípak bych asi požádala o předůchod, abych měla hrazené zdravotní pojištění a jakmile bych byla ty 3 roky před řádným důchodem zvážila bych odchod do předčasného důchodu i za předpokladu, že mi bude dost snížen, ale nevydám své další úspory, stále s uvážením že za 5 let předůchodu se mi krátí také výše důchodu i když méně příklad cca krácení u předůchodu měsíčně o 1 000 Kč, krácení při předčasném důchodu cca o 2 500 Kč. je to jen příklad, protože základ pro výpočet důchodu máme každý jiný a i věk odchodu do důchodu se posupně zvyšuje. Jsem jen normální člověk, který nepracuje v sociální sféře a jen čtu a uvažuji a vidím v tom dost ale, tedy odpověď bych neměla tak úplně jasnou, že předdůchid je vhdnější. Při přečtení základních pro a proti bych to ale dříve ještě taky tvrdila, tedy uvidíme co nám čas ukáže a jaké ještě změny můžou v důchodovém systému v dalších letech přijít. Do důchodu dle nových tabulek mám s 1 dítětem jít v 64 letech a 2měsíce, přesto chci alespoň už teď být častečně připravená co mně může čekat, ale mám trochu obavu, že do té doby může být vše úplně ještě jinak ... Jita

Zobrazit celé vlákno

+52
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 3. 2013 1:21

Naučte se česky a napište na ni recenzi. Jenže se bojím, že vás česky nikdo nenaučí za všecko zlato světa.

Zobrazit celé vlákno

-11
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (29 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Klady a zápory třetího pilíře nového penzijního systému

18. 12. 2012 | Jan Valášek | 7 komentářů

Klady a zápory třetího pilíře nového penzijního systému

Prvním lednem roku 2013 vejdou v platnost změny třetího pilíře penzijního systému, dosud tvořeného penzijním připojištěním. To se nyní zakonzervovalo a má dožít vedle nového doplňkového... celý článek

Tomáš Prouza: Předdůchody – další nepovedený trik

26. 6. 2012 | Tomáš Prouza | 13 komentářů

Tomáš Prouza: Předdůchody – další nepovedený trik

Když před dvěma týdny vláda schválila návrh zákona o předdůchodech, dostalo se jí až neobvyklé pochvaly z mnoha stran. To by měla být pro vládu příjemná změna – jenže pochvaly skončí... celý článek

Očima expertů: Budou předdůchody v praxi fungovat?

22. 6. 2012 | Ondřej Tůma | 8 komentářů

Očima expertů: Budou předdůchody v praxi fungovat?

Co si myslí Tomáš Prouza, Lukáš Kovanda, Martin Prokop a další osobnosti ze světa financí o zavedení takzvaných předdůchodů?

Předdůchody: užitečná novinka? Snad. Nejsou ale pro každého!

7. 6. 2012 | Ondřej Tůma | 10 komentářů

Předdůchody: užitečná novinka? Snad. Nejsou ale pro každého!

Pět let před důchodovým věkem bude možné zažádat o předdůchod. Fakticky jde o předčasné čerpání z nástupce penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření. Stát zároveň bude... celý článek

Sedmdesátníci jdou do práce. Sci-fi, nebo realita?

10. 11. 2011 | Ondřej Tůma | 37 komentářů

Sedmdesátníci jdou do práce. Sci-fi, nebo realita?

Průměrný věk se prodlužuje, a tak dnešní mimina půjdou do penze až po sedmdesátce. Jenže – prodlužuje se s délkou života také doba, kdy jsme schopni plnohodnotně pracovat? A budou zaměstnavatelé... celý článek

Partners Financial Services