Zase jednou česká dovednost pomůže k vítězství borcům jiných národů...

Zase jednou česká dovednost pomůže k vítězství borcům jiných národů...
... vystihuje českou povahu Jára Cimrman. "Pokud nezačneme vážně řešit problematiku čerpání evropských projektů, může se stát, že budeme z našich daní podporovat zahraniční vědce," říká poradce ministryně školství Simona Wiednerová. Budeme z našich daní podporovat růst konkurenceschopnosti jiných zemí? Proč se námi vložené prostředky do evropského rozpočtu nedaří úspěšně získávat zpět?

Představte si výzkumnou instituci, která má schopné vědce, kteří mají předpoklady a schopnosti získat nové evropské projekty. Mohli by své výzkumné instituci a České republice přinést evropské peníze a slávu, ale nejsou na to v režijních nákladech peníze. Obdivuji jejich optimismus, jak se připravují na nové období 2007-2013 v naprosté nejistotě, jak budou aplikovat a zda na to budou mít peníze.

Překážkou je mimo jiné nespravedlivý výklad současného zákona o DPH, který zatěžuje vlastní rozpočty výzkumných institucí. Problém vznikl v historii zákona o dani z přidané hodnoty platného před naším vstupem do Evropské unie. Tehdejší zákon u neziskových výzkumných institucí stanovil, že jejich plnění jsou osvobozená od daně z přidané hodnoty, bez nároku na odpočet. Po vstupu do EU vešel v platnost zcela nový zákon o dani z přidané hodnoty. Ten zavedl mimo jiné i novou terminologii, a zčista jasna se z osvobozených plnění stala plnění zdanitelná a ekonomickou činností jsme začali rozumět i nezávislou činnost vědeckou.

Většina vědeckých institucí a vysokých škol se během krátké doby od vstupu do EU stala podle nového zákona o DPH plátci daně z přidané hodnoty. Výzkumné instituce (VVI) a vysoké školy (VŠ) se začaly chovat ekonomicky. Výkladový pohled na výzkumné instituce a vysoké školy z pozice zákona o DPH však zůstal stejný, jakoby nedošlo k tak zásadní změně. Proč platný výklad vychází z předpokladu, že VVI a VŠ neprovádí ekonomickou činnost? Že nemají zdanitelná plnění?


Výzkumné instituce, plaťte, ale nenárokujte

Vzniká tak schizofrenní situace, kdy podle současného výkladu zákona o DPH při jakémkoli příjmu VVI nebo VŠ, který není dotací, mají povinnost ze své vědecké činnosti odvést DPH, aniž mohou uplatnit odpočet na DPH nebo nárokovat její vrácení. Je tomu tak proto, že současný výklad zákona o DPH porovnává každý jednotlivý projekt a jeho ekonomickou úspěšnost samostatně a neposuzuje vědeckou instituci či vysokou školu a její ekonomickou úspěšnost jako celek.

Výzkumné instituce a vysoké školy by měly mít nárok na odpočet na DPH tak, jako podnikatelské subjekty, které provádí výzkum a vývoj a mělo by na ně  být pohlíženo jako na celek, na ekonomickou úspěšnost celé instituce, nikoli na ekonomickou úspěšnost jednotlivých projektů. Firma, která má 5 projektů úspěšných a 5 projektů neúspěšných bez problému odpočítává DPH, protože má zdanitelná plnění. Ve stejné situaci výzkumná instituce jako tzv. nezisková, nemá podle současných výkladů ta samá práva, protože se na ni pohlíží z hlediska úspěšnosti každého jednotlivého projektu samostatně.

Ucházíte se o dotaci z Evropské unie?
Nevíte přesně jak na to? Informujte se u nás jak postupovat! Zhodnotíme, zda má váš konkrétní projekt šanci na získání dotace, poradíme, na jaké dotace má šanci firma vaší velikosti a zaměření. Potřebujete zjistit, jaké je finanční zdraví vaší firmy, což je nutná podmínka pro získání dotace, nebo "jen" chcete pomoci se zpracováním žádosti či s výběrem vhodného dotačního titulu? Přečtěte si naše poradenské texty a obraťte se na naši novou unikátní poradnu získávání dotací ze strukturálních fondů EU! Čím více konkrétních informací nám poskytnete, tím přesnější odpověď získáte.

Výzkumné instituce mají procento úspěšnosti nižší, než firmy, protože mají vyšší rizikovost a náročnost projektů. Hledají nové, neprověřené postupy, z ekonomického hlediska tedy s větším rizikem, proto jim na tuto činnost přispívá stát. Nemůžeme ale tvrdit, že instituce, které jsou již dnes plátci DPH, nemají žádná zdanitelná plnění a nulovou úspěšnost projektů. Bohužel jen proto, že podnikatelské subjekty aplikují ve své činnosti v naprosté většině postupy a činnosti známé a často ověřené, mají výhodnější podmínky z hlediska výkladu zákona o DPH, protože procento úspěšnosti je větší.


Důležitý krok je pokyn z řady D MFČR

Proto v rámci pracovní skupiny poradců ministryně školství Miroslavy Kopicové vznikla výkladová analýza, která se pokouší pro účely zákona o DPH sjednotit a vysvětlit terminologii užívanou v jiných zákonech, poukázat na nelogičnost výkladu a diskriminaci VVI a VŠ z pohledu zákona o DPH.

Nový výklad zákona přináší zásadní změnu, protože těmto institucím umožní žádat o větší počet evropských projektů bez rizika neúměrného zatížení vlastních rozpočtů. Díky očekávanému zvýšení počtu projektů financovaných z EU se také zvýší návratnost vkladu ČR do společného fondu na výzkum a vývoj v EU a celkově se tak zvýší výdaje na výzkum a vývoj v ČR.

Jako další krok je důležité, aby Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo z podkladů této analýzy výkladový pokyn z řady D MFČR, aby byla v praxi výkladová analýza správně aplikována v rámci platného zákona o DPH u vědeckých projektů, především využití §72 zákona o DPH. Proč tato dvě ministerstva? Protože jedním z důvodů, proč současné výklady zákona o DPH pohlíží na výzkumné instituce a vysoké školy jinak než na firmy, je nedorozumění v komunikaci dvou stran, tj. strany daňových odborníků a strany vědeckých pracovníků, způsobené rozdílně používanou terminologií. Výkladový pokyn by pro účely správné aplikace zákona o DPH sjednotil termíny věda, vědecká činnost, výzkum a vývoj užívané v jiných zákonech a začal by z hlediska daně z přidané hodnoty pohlížet na instituci jako na celek.


Druhým krokem je potřebná novela zákona o DPH

Výkladová analýza řeší problematiku většiny výzkumných institucí a vysokých škol, které provádí převážně aplikovaný nebo průmyslový výzkum a vývoj. Ty výzkumné instituce, které se zabývají pouze tzv. základním výzkumem, i přes tento výklad pravděpodobně nebudou mít nárok na odpočet DPH, protože zpravidla nedosáhnou zdanitelných plnění ani na konci projektu. To jsou takové VVI a vysoké školy, u nichž bádání nekončí ekonomickým zhodnocením, jinak řečeno, výsledkem bádání je zjištění "tudy cesta nevede". Pro takové výjimečné případy je připravena novela zákona o DPH, která by upravovala §81 zákona o DPH (vracení daně).

Podle této novely by se vracela DPH uhrazená v rámci projektů financovaných z prostředků nenávratné zahraniční pomoci, včetně prostředků financovaných ze zdrojů Evropské unie poskytovaných na projekty výzkumu a vývoje, pokud podle pravidel poskytovatele DPH není uznatelným výdajem projektu, nebo nelze učinit odpočet na DPH podle §72 zákona o DPH. Taková vědecká instituce nebo vysoká škola by měla nárok na vrácení daně z přidané hodnoty a to na základě žádosti. Institut vracení DPH, tedy samotný §81 v zákoně má charakter řešení výjimečných situací a tuto podmínku tato novela splňuje.


Budeme z našich daní podporovat růst konkurenceschopnosti jiných zemí?

Pro tzv. 7. Rámcový program (7. RP) je v novém rozpočtovém období na léta 2007-2013 rozpočet ve výši 53,2 mld. eur. To není málo. Poslední statistiky, prováděné Technologickým centrem AV ČR, které je Národním kontaktním bodem pro rámcové programy, uvádějí, že se námi vložené prostředky nedaří úspěšně získávat zpět. Mezi členskými státy ES je podle statistik zapojení českých vědeckých týmů do projektů 6. RP a výše čerpání prostředků ČR na posledních místech.

Jak již bylo jednou uvedeno, pokud bychom čerpali tímto tempem evropské fondy pro vědu a výzkum i nadále, ztratíme podle Albrechta z Technologického centra AV ČR více než 50 mil. eur, tedy okolo 1,5 mld. Kč! Pokud nedojde k navrhovaným změnám, znamená to, že čeští daňoví poplatníci budou opět podporovat vědecké týmy v ostatních zemích ES, a napomáhat tak rozvoji jejich konkurenceschopnosti. Proč, když jsou čeští vědci stejně dobří, v mnohých případech i lepší? Jako přiklad lze uvést Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, který díky patentům Prof. Holého na momentálně nejúčinnější léky proti HIV a některým dalším virům, získal již přes miliardu Kč na licenčních poplatcích a podílech na výnosech z prodeje léků proti AIDS.

Z vyššího zapojení vědeckých výzkumných institucí a vysokých škol v programech výzkumu a vývoje EU by profitoval také stát v návratnosti daňových odvodů jiných daní, jako například dani ze mzdy, dále pojistného zdravotních pojišťoven, a také pojistného na sociální a důchodové zabezpečení.

Uzavřela bych svůj apel slovy Petra Matějů, náměstka ministryně školství: "Je důležité zdůraznit, že procházíme obdobím, ve kterém dochází k revoluci v pojetí vědy. Téměř všechny ročenky konkurenceschopnosti i práce ekonomů zabývající se hlavními zdroji ekonomické prosperity ukazují, že ekonomicky nejdynamičtějšími se staly země, ve kterých se zdrojem růstu konkurenceschopnosti staly inovace." Vytvořme tedy pro naše vědce příznivější podmínky pro získávání evropských projektů a podpořme iniciativy, které návratnost vkladu ČR do evropských fondů zvýší.

Autorka působí jako poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ředitelka ISEA.

Pomůže zase jednou česká dovednost k vítězství borcům jiných národů? Proč se námi vložené prostředky do evropského rozpočtu nedaří úspěšně získávat zpět?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 12. 2006 11:06, Jirka

Abych nekecal, podíval jsem se na pásku přímo z měřáku emisí (benzín, řízený katalyzátor). Vše mimo uhlovodíků je bráno poměrně k objemu výfukových plynů:

Obsah CO i CO2 je téměř stejný při klidových otáčkách (900) i zvýšených (2700). Uhlovodíky jsou při vyšších otáčkách asi poloviční. Kyslík je při vyšších otáčkách méně, než poloviční.

V absolutních hodnotách je obsah škodlivin přímo úměrný objemu spáleného paliva. Zvýšené otáčky při měření přibližně odpovídají otáčkám na pátý rychlostní stupeň na silnici 1. třídy (v 90km/h). Na dálnici při 130km/h by byly otáčky asi 3900 Tedy když to zkombinujeme a uvedeme v absolutních hodnotách (ne poměrově), emise CO a CO2 se na dálnici na 1km zvýší téměř na dvojnásobek (úměrně spotřebě), uhlovodíky (za předpokladu, že se závislost jejich objemu na nějakých otáčkách neláme) budou přibližně stejné (rostou s objemem paliva, klesají s otáčkami) a kyslíku bude méně. Jak je to u dieselů a u aut bez řízeného katalyzátoru v číslech nevím, ale prostou úvahou: S rostoucí potřebou výkonu roste i objem spáleného paliva, tedy celkových emisí. Může se měnit jejich složení (poměrné zastoupení škodlivin) podle kvality spalovacího procesu.

Zobrazit celé vlákno

+53
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 12. 2006 10:23, Jirka

Je fakt, že se objevují akce ekologických aktivistů hraničící až s fanatismem. Ten je živen účastí lidí, kteří o přírodě moc znalostí nemají, ale baví je proti něčemu protestovat. Máte pravdu, že o nakládání s veřejným majetkem včetně přírodního bohatství by měl rozhodovat soud. Ten se ovšem musí řídit legislativou. Přiznám se, že legislativu z oblasti ochrany přírody moc neznám, ale tuším, že nebude moc kvalitní. Našim politikům se totiž nebude hodit do krámu, protože slýchají určitě pro jejich kapsu zajímavější věci od skupin ekonomicky zainteresovaných na různých stavbách, než od ekologů. Stejně jako se staví k čolkům, ptákům, broukům a jiné havěti, staví se i k nám lidem. Když jim stojí v cestě rodinné sídlo, vyvlastní se v tzv. veřejném zájmu. A to často úplně nelogicky a dokonce neekonomicky. Kapesní ekonomika je přednější, než ta veřejná. Proč by jinak získávaly veřejné a státní zakázky ti nejdražší dodavatelé? Stát pak nejen zaplatí víc, než musí za zakázku, ale ještě se při tom nadělají různé zbytečné škody, které pak musí řešit za další dlouhé peníze. Proto se nelze divit, že se ekologové musí uchylovat k ochraně přírody formou rebélií, když to nejde cestou rozumu a odpovědnosti.

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Evropské univerzity se brání potřebným změnám

1. 11. 2006 | Radim Valenčík

Evropské univerzity se brání potřebným změnám

Otázka financování vzdělání na vysokých školách patří nejen mezi ty, které ve veřejných diskuzích vyvolávají největší emoce, ale kde se vyskytuje i nejvíce nedorozumění až demagogie.... celý článek

Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?

2. 12. 2005 | Radim Valenčík | 1 komentář

Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?

Školné na vysokých školách je nezbytnost. Jak ale systém nastavit tak, aby na něm vydělali všichni, tedy schopní studenti bez ohledu na bohatství jejich rodin, kvalitní vysoké školy... celý článek

Jak financovat náklady na vzdělávání dětí?

15. 4. 2005 | Kateřina Havlíčková

Jak financovat náklady na vzdělávání dětí?

Základním principem financování vzdělávání dětí i jejich mimoškolních činností by měla být zásada financování konečného uživatele, tedy žáka. Co a jakým způsobem by měl hradit stát,... celý článek

Náklady na výchovu dětí: má či nemá platit stát?

13. 4. 2005 | Kateřina Havlíčková

Náklady na výchovu dětí: má či nemá platit stát?

Má nebo nemá se stát, tedy všichni ekonomicky aktivní občané, podílet na nákladech spojených s výchovou dětí? Postarat se o dítě je povinností obou rodičů. Neměl by tedy být spíše rozvedený... celý článek

Pomůže novela vysokoškolského zákona?

7. 7. 2004 | Jiří Šedivý

Pomůže novela vysokoškolského zákona?

Jistě jste zaznamenali senátní "ANO" v otázce vlastní novely vysokoškolského zákona, což se dá přeložit jako ano pro školné. Pokoušíme se nalézt argumenty pro a proti. Budou VŠ moci... celý článek

Partners Financial Services