Trestuhodně neprůhledná charita

Trestuhodně neprůhledná charita
Po asijském neštěstí opět vystoupila do popředí otázka národních sbírek, darů a humanitární pomoci. Pohled na tuto problematiku z praktického a ekonomického hlediska není příliš častý, ovšem podle nás velmi důležitý. Která organizace si ponechává nejmenší podíl ze svěřených peněz? Kdo má nejmenší administrativní aparát? Kdo v minulosti nejvíce pomohl? A jak ochotně organizace prezentují svou činnost veřejnosti?

Už jste si určitě položili otázku, zda vaše pomoc nejrůznějším obětem katastrof a humanitárních krizí najde ty nejpotřebnější a bude s ní správně naloženo. Komu svěřit a komu ne? Jednoznačná odpověď pochopitelně neexistuje, ale pro lepší rozhodování vám nabízíme výsledek našeho pátrání a zkoumání. Může se zdát, že je to trošku pozdě, ale taková informace se docela určitě může hodit i pro případné další sbírky.

Kritéria

Humanitární prospěšnost nelze objektivně a jednoduše změřit, na rozdíl od výkonů sportovců nebo bilance státního rozpočtu. Zvolili jsme proto několik hledisek, ze kterých lze podle nás pohlížet na kvalitu a účelovost humanitární organizace. Váhu jednotlivých kritérií si prosím přiřaďte podle vlastních preferencí sami.
Zvolili jsme tato: realizovaná a zprostředkovaná pomoc, náklady na provoz organizace, počet zaměstnanců, státní a nadnárodní spoluúčast. Ne všude se podařilo požadované údaje vysledovat, někde jsme byli ignorováni, anebo co bylo přislíbeno, nestalo se.

Organizace

Přehled jednotlivých humanitárních organizací začínáme tabulkou s čísly kont. Hodláte-li pouze přispívat, můžete prakticky kamkoliv a skutečně nejjednodušší způsob nabízí dárcovská SMS (DMS). Dále se dočtete, co ovlivnilo náš názor a proč.

Největší humanitární organizace v ČR
Organizace Účet Náš názor

ADRA ČR

85558555/0300, variabilní symbol 777
DMS ASIE na číslo 87777.

Nejjednodušší
Netransparentní

Český výbor pro UNICEF

11771177/0300, variabilní symbol 800
online mezinárodní UNICEF.

Mezinárodní
Doporučujeme

Sdružení Česká katolická charita

369-369369369/0800
variabilní symboly: 1071 - Indická republika,
1151 - Indonésie, 1711 - Srí Lanka.
(složenkou 3690369369369/0800),

"Proč ne"

Společnost Člověk v tísni, o.p.s.
(TIP Peníze.CZ)

991 991 991/0300
DMS SRILANKA
87777.
Doporučujeme
Transparentní

Český červený kříž

Nevyhlašuje sbírku.
ČČK je ochoten shromažďovat prostředky na Fondu humanity ČČK:
10030-7334-011/0100 variabilní symbol 444
a zaslat Mezinárodní federaci ČK a ČP.

Univerzální
Doporučujeme
 

ADRA

Novináři se neptají...

...kam doputovala pomoc z veřejných sbírek v minulosti. Podobně se obvykle po tomto typu informací nepídí ani veřejnost a jen zřídkakdy se ptají jednotlivci při konkrétním příspěvku do kasiček.
Měli bychom asi pečlivěji vyžadovat informace o tom, kolik kdo a kam zajistil pomoci a ne poslal peněz apod. Obvykle nás však nezajímá ani to.

Přislíbili zaslání výroční zprávy, ale nic takového se nestalo. Vzhledem k našim opakovaným žádostem i opakovaným příslibům je to minimálně neseriózní. Adra je však partnerem významných humanitárních organizací (viz dále) na našem území, a tak i přes jejich nevhodné chování doporučujeme všem, kdož hodlají využít systém dárcovských SMS - DMS pro jejich jednoduchost.

UNICEF

Český výbor pro UNICEF vyhlásil sbírku pro pomoc dětem postiženým asijskou přírodní katastrofou. Bohužel obdobně jako výše uvedená organizace, ani zde se nejprve nenamáhali dostát svým opakovaným slibům. Svoji výroční zprávu spolu s omluvou a vysvětlením, že UNICEF má v ČR pouze 8 pracovníků a nikoho, kdo by se zabýval výhradně komunikací, nám zaslali až poté, co výsledky našeho průzkumu zveřejnil Český rozhlas. Jak je to tedy s UNICEF?
Výdaje organizace  specializované na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa dosáhly v roce 2003 1 480 miliónů dolarů. Z toho 93 %, tedy 1 382 miliónů dolarů, bylo určeno na programy v jednotlivých zemích (1 227 miliónů dolarů na přímou pomoc, 155 miliónů dolarů na podporu těchto programů), 87 miliónů dolarů, tedy 6 % celkových výdajů, spolkl management a administrativa organizace a 11 miliónů dolarů, tedy 1 %, bylo odepsáno či použito na další poplatky.

Příspěvek ČR do UNICEF (v USD)
Vládní příspěvky Příspěvky soukromých organizací Celkem
Český výbor pro UNICEF Další příspěvky
219,18 328,461 0 547,641
Zdroj dat: UNICEF

Až 5 % nemusí dorazit

Zákon o veřejných sbírkách, § 23 říká, že:
(1) Pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky, a vést o něm odděleně od svého ostatního majetku a závazků účetnictví podle zvláštního právního předpisu.
(2) Právnická osoba může na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky použít část hrubého výtěžku sbírky, která však nesmí převýšit 5 % z hrubého výtěžku.
(3) Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten, v jehož prospěch byla sbírka konána, použít výhradně ke stanovenému účelu sbírky.

Česká katolická charita

Vyhlásila sbírkové konto, jehož výtěžek bude použit na podporu některého konkrétního projektu navrženého Caritas Internationalis. Na darech a sbírkách v roce 2003 přijala 161 milionů Kč, což představovalo 12 % výnosů. Pro porovnávání je problém v tom, že organizace je velmi aktivní i v oblastech skutečné pomoci v terénu, a tudíž náklady se pak rozpouštějí do celkového počtu více než 4 000 zaměstnanců.
Organizace získala státní dotace ve výši 564 miliónů, což již ukazuje na solidní záruku, naboť nakládání s dotacemi si stát sleduje. Organizuje pravidelnou Tříkrálovou sbírku, pomáhala např. v Čečensku, Ingušsku, Afghánistánu, Angole, Arménii, Bělorusku, Bulharsku, Indii, Gruzii, Iráku i na Slovensku.

Český červený kříž

Nevyhlašuje materiální ani veřejnou finanční sbírku. Realizoval po povodních v roce 1997 pomoc za 650 miliónů Kč, když spolufinancoval desítky bytů i rodinných domků. V roce 2002 to bylo v důsledku "konkurence" dalších organizací jen 270 miliónů. Zahraniční pomoc se pak počítá v řádech jednotek miliónů: Turecko (10), Řecko (3) a Irán. Auditor hodnotil ČČK jako bez závad, i když se věnoval jen oblasti, kam přispívá stát, neboli kde existuje auditorská povinnost. ČČK dbá důsledně na to, aby nepřekročil zákonem stanovené maximum (5 %) na administrativních nákladech při organizaci veřejných sbírek.

Člověk v tísni

Společnost Člověk v tísni, o.p.s. zřídila sbírkové konto SOS Srí Lanka na pomoc Srí Lance a dalším oblastem, postiženým ničivou přírodní katastrofou. Přístup a otevřenost vůči veřejnosti budiž hodnocena na výbornou. Po informacích se vlastně ani nemusíte příliš pídit. Přehledná a konkrétní výroční zpráva je k dispozici každému na internetových stránkách společnosti. Podrobnější údaje nabízíme v tabulce. Auditor se v účetní závěrce za rok 2003 vyjádřil takto: "Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti."

Člověk v tísni - přehled údajů

Výnosy (realizovaná pomoc aj.)

Zprostředkovaná
pomoc

Celkové výnosy

Provoz
(% výdajů)

Prům. počet zaměst.

Osobní náklady celkem

371 mil. Kč

91 mil. Kč

467 mil. Kč

2,18 %

82

29 mil.Kč
(Členové orgánů společnosti
za činnost v orgánech společnosti
nedostali žádnou odměnu)

Zdroj dat: Výroční zpráva

Významní spolupracují pro společný cíl

Zástupci tří neziskových organizací ADRA, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. a Sdružení Česká katolická charita vydaly následující prohlášení:

Organizace se podílejí na pomoci zemím, postiženým zemětřesením v jihovýchodní Asii. Jednotlivé organizace se vzájemně podporují, informují se o svých aktivitách v Asii a konzultují možný společný postup. Organizace jsou připraveny společně koordinovat humanitární pomoc s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Organizace se chtějí dlouhodobě zasazovat o osvobození DMS od jejich zdanění.

A k poslední myšlence se připojují i Peníze.CZ. Milý státe a vládo, zkuste to nějak zařídit, aby pomoc nesměřovala již nikdy ke státu, když ji volič posílá někomu, kdo jí potřebuje mnohem víc.

Volba konkrétní charity je tedy celkem nedůležitá. Opravdu velmi zarážející je, jak neochotně spolupracují některé humanitární organizace s veřejností v otázkách informovanosti o svých aktivitách. To se bohužel týká i těch největších (ADRA, UNICEF), jejichž přehled jsme vám nabídli. Otázky na minulé úspěchy nebo na podíl administrativních nákladů na celkové zprostředkované pomoci jsou často označovány za nestandardní. Pomalu jakoby se mělo ozvat: "Přestaňte se pídit po informacích, které vám nechceme říci." U těchto organizací bychom měli zvážit, zda jim svou pomoc vůbec svěřovat. ČČK (zprvu rozpačitě, posléze ochotně) a Česká katolická charita sice nedokázaly přesně odpovědět na některá námi stanovená kritéria, ale důležitá čísla poskytly. Celkově se snažily odpvědět na naše dotazy a reagovat na naše požadavky. Člověk v tísni se stal naším tipem pro vás, neboť prokázal nejlepší připravenost na všetečné dotazy a  poskytl přehlednou a konkrétní tabulku.

Jakou humanitární organizaci doporučujete pro zprostředkování pomoci vy? Znáte nějaké perličky "k tématu"? Ptali jste se někdy na to, kde váš příspěvek opravdu skončí? Přispíváte spíše kvůli pomoci druhým nebo kvůli dobrému pocitu, že jste pomohli?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 65 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 1. 2005 10:18, Jirka

Nemám na to tak jednoznačný názor, ale rozumím Vám. Také nejsem přítelem výuky bludů. Na druhou stranu - pokud se té výchovy nechopí nějaká "duševně zdravá" organizace, je asi lepší katolická výchova, než nějaké mnohem nebezpečnější náboženství, či dokonce sekty nebo výchova k terorismu. Přeji si tedy s Vámi, aby se té výchově začal věnovat někdo příhodnější.

Zobrazit celé vlákno

+35
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 1. 2005 18:57, Kateřina

Pane Horáku,
vy jste zřejmě článek nečetl pozorně. Nikde se nemluví o výroční zprávě za rok 2004, ale jde o výroční zprávy za rok 2003. Je pochopitelné, že za rok 2004 ji počátkem ledna ještě nikdo neměl.
Adra ovšem neměla ani tu za rok 2003, jak potvrdil ve své reakci na tento článek i předseda správní rady nadace Adra pan Vurst.
Pláčete tedy na nesprávném hrobě.

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (65 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Ani dárek není zadarmo

16. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Ani dárek není zadarmo

Víte, kolik státu zaplatíte, když dostanete například od babičky pozemek jako svatební dar? Zajímá vás kdy a komu se podává daňové přiznání a kolik vlastně zaplatíte? Stát z některých... celý článek

Firma 'dobrý občan'

27. 9. 2004 | Simona Ely Plischke

Firma 'dobrý občan'

Podnikatelé a firmy vynakládají na sponzorské dary nemalé peníze, někdy jde až o několik desítek milionů ročně. Ne vždy se ovšem snaží zviditelnit své jméno. Koho a proč sponzorují?... celý článek

Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

11. 12. 2003 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

Závěr roku je časem bilancování. Jak účetního, tak toho osobního, lidského. Ještě není pozdě si obě dvě bilance vylepšit. Poskytnutím daru na charitu nebo třeba na zdravotnické účely... celý článek

Dej a bude ti dáno

12. 9. 2002 | Jan Heřman

Dej a bude ti dáno

Mnoho peněz přišlo na povodňová konta různých charitativních organizací. Uvědomují si dárci, že poskytnutím pomoci si rovněž mohou snížit daňovou povinnost? Jak si tedy snížit daně... celý článek

Partners Financial Services