Dobrovolné důchodové pojištění: Aby na důchod nechyběla odsloužená léta

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 18. 6. 2014 | 16 komentářů
Ženy v domácnosti, invalidní důchodci, studenti, stážisti, dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé, kteří přechodně pracují v zemi, se kterou Česko nemá uzavřenou smlouvu o sociálním pojištění. Těm všem se může vyplatit dobrovolné důchodové pojištění – aby jednou vůbec dostali důchod. Jen je třeba začít včas. Peníze.cz přinášejí přehled všeho důležitého.
Dobrovolné důchodové pojištění: Aby na důchod nechyběla odsloužená léta

Důchodové pojištění není pro řadu lidí povinné. Co se ovšem momentálně jeví jako příjemná výhoda, se časem může nevyplatit. Teď neplatit totiž může znamenat později nic nedostat. Dostatečně dlouhá účast na důchodovém pojištění je rozhodujícím kritériem pro posuzování toho, jestli budete nebo nebudete mít nárok na starobní důchod. Pokud byste chtěli začít pobírat penzi letos, musíte mít odpracováno třicet let, nebo přesněji: musíte mít třicet let účasti na důchodovém pojištění. Na výši důchodového pojištění, které státu odvedete (nebo které za vás odvede zaměstnavatel), zase závisí, jak vysoký důchod budete brát.

Slovníček

Sociální a důchodové pojištění

Oba pojmy se velmi často používají synonymně, totožný význam ale nemají. Sociální pojištění, které odvádějí zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé, má totiž tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sociální pojištění, které státu odvádějí podnikatelé, má jen dvě složky – důchodové pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Proto také živnostníci nemají nárok na nemocenské dávky, pokud si od státu nekoupí zvlášť nemocenské pojištění. 

Dobrovolné důchodové pojištění je čistě důchodové pojištění, neobsahuje ani nemocenské pojištění, ani příspěvek na státní politiku čehokoli.

Kdo nevydělává, sociální pojištění platit nemusí, ale…

Zatímco zdravotní pojištění si alespoň v minimální výši musíme platit všichni (pokud ho za nás neodvádí zaměstnavatel nebo v přesně vymezených situacích stát), u sociálního pojištění stejné pravidlo není. Lidé, kteří „nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění“ – čili typicky nepodnikají nebo nejsou zaměstnáni – sociální pojištění platit nemusí.

Když si ale sociální pojištění neplatíte a zároveň vám neběží některá z náhradních dob pojištění, nezapočítává se vám toto období do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a nezohlední se ani při určování výše důchodu. Což jinými slovy znamená: může se stát, že vám nárok na starobní důchod vůbec nevznikne. Lidé, kteří potřebnou dobu pojištění nesplní, zůstávají ve stáří odkázáni pouze na sociální dávky; pokud tedy v pokročilém věku nevydělávají nebo je někdo neživí.

Náhradní doba pojištění

Kolik let to vlastně platím?

Netušíte, kolik roků jste vlastně důchodově pojištění? Jednou za rok se na to můžete zadarmo zeptat České správy sociálního zabezpečení. Aby vám úřad správně porozuměl, žádejte po něm „zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a náhradních dob pojištění, tedy období, kdy jste sice pojištění neplatili, ale stát na ně nahlíží, jako kdybyste platili.

Aby to bylo jednodušší, připravili jsme pro vás žádost o informativní osobní list ke stažení. Stačí doplnit jméno, adresu a rodné číslo a poslat na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Poslat ho prý lze rovněž mailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku, naše pátrání po správném mailu či číslu datové schránky však na webu sociálky nebylo úspěšné. A telefonovat na infolinku v úterý před čtvrtou hodinou nemá cenu.

Pozor! Správa sociálního zabezpečení má na zaslání dokumentu 90 (!) dní od doručení žádosti.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Účast na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění se týká:

 • osob, které studovaly na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let (v období před rokem 2010);
 • osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, a to po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží;
 • osob se zdravotním postižením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost;
 • osob konajících vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě;
 • osob konajících civilní službu (do roku 2004);
 • osob pečujících osobně o dítě ve věku do čtyř let;
 • osob pečujících osobně o osobu mladší deseti let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu;
 • poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně;
 • osob, u nichž po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění podle zvláštního předpisu, trvá: dočasná pracovní neschopnost, kterou si nepřivodily úmyslně nebo karanténa nařízená podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, případně podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného či podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období před porodem;
 • osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Kalkulačka: důchodový věk

Pomoct může dobrovolné pojistné

Jestli si sociální pojištění delší čas povinně neplatíte, vyplatí se zvážit platbu dobrovolného pojistného. „Od letošního roku je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez uvedení důvodu v rozsahu nejvýše patnácti let v rámci celého života. Podle právní úpravy platné do konce roku 2013 to bylo nejvýše deset let,“ vysvětluje Renáta Provazníková z České správy sociálního zabezpečení.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Postup není nikterak náročný. Stačí podat žádost na okresní správě sociálního zabezpečení – potřebný formulář si můžete stáhnout v boxu. Podmínkou je, že budete platit alespoň minimální pojistné, které letos dosahuje 1817 korun měsíčně, respektive 1946 korun, pokud jste vstoupili do druhého pilíře penzijního systému (důchodového spoření).

Na dobrovolném pojistném si můžete platit i víc. V praxi se to ovšem příliš nevyplatí. Minimální sazba odpovídá mzdě, která se pohybuje okolo šesti a půl tisíce. Což je dokonce méně než minimální mzda, která aktuálně dosahuje osmi tisíc pěti set korun. Kdybyste chtěli, aby se vám do výpočtu výše důchodu za daný měsíc započetla například průměrná mzda ve výši dvaceti pěti tisíc korun, museli byste si platit na dobrovolném důchodovém pojistném sedm tisíc měsíčně. Dobrovolné pojištění je proto vhodnější využívat jako prostředek ke splnění potřebných dob pojištění pro vznik nároku na důchod, spíš než pro ovlivňování jeho budoucí výše.

Dobrovolného důchodového pojištění můžete být účastni nanejvýš do doby, než vám vznikne nárok na starobní důchod. Odhlášku z něj lze podat kdykoli – potřebný formulář si můžete stáhnout v boxu.

Chybějící rok doplatíte snadno i zpětně. Víc může být problém

Zásadní ovšem je nezačít se o možnost dobrovolného pojištění zajímat pozdě. „Pokud totiž někomu chybí potřebná doba pojištění pro nárok na důchod, zákon mu umožní doplatit pouze jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění,“ upozorňuje Renáta Provazníková z České správy sociálního zabezpečení. Zákon však vymezuje i několik situací, kdy je možné si dobrovolné pojistné doplatit zpětně i za víc let. Jejich přesný výčet vidíte v následujícím boxu.

Kdo si může zpětně zaplatit víc roků pojištění

Zákon o důchodovém pojištění vymezuje situace, kdy se můžete k dobrovolnému důchodovému pojištění přihlásit zpětně i za delší období než jeden rok. Patří mezi ně:

 • doba, kdy jste v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pokud vám po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,
 • soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v Česku (výjimkou je prvních šest let studia po 18. roce věku, pokud spadají do období od roku 1996 do roku 2009 včetně),
 • výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995 – účast je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby – účast je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky (nejdříve od 1. 1. 2003),
 • činnost v Česku ve prospěch zahraničního zaměstnavatele – účast je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky (nejdříve od 1. 1. 2009),
 • výkon funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území Česka – účast je možná zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení (nejdříve od 19. 9. 2009),
 • pobyt v cizině z důvodu následování manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky – účast je možná zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení (nejdříve od 1. 1. 2010).

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

STÁT SE O VÁS NEPOSTARÁ. MY ANO…

Čím dříve začnete spořit na stáří, tím lépe se budete mít.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Kdo by měl o dobrovolném pojištění uvažovat. A kdo ne

Skupinou, která by měla o dobrovolném pojistném popřemýšlet určitě, jsou dlouhodobě nezaměstnaní a ženy v domácnosti – zejména, když doma tráví dlouhé roky. Pokud jim tedy zároveň z nějakého důvodu neběží náhradní doba pojištění, o které jsme mluvili výš.

„Dobrovolné důchodové pojištění mohou využít i mladí lidé, kteří odkládají svůj vstup na pracovní trh, dlouhodobě studují nebo se účastní stáží. Účastí na dobrovolném pojištění si zajistí, aby jim doba studia, která od 1. 10. 2010 již není považována za náhradní dobu pojištění, byla v budoucnu započítána pro nárok na starobní důchod,“ říká Renáta Provazníková z České správy sociálního zabezpečení.

Dobrovolné pojištění se může vyplatit také v situaci, kdy po určitý čas pracujete ve státě, který s Českou republikou nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. „K odpracované době získané v „nesmluvní“ cizině totiž nelze pro nárok na český důchod přihlédnout,“ upozorňuje Renáta Provazníková. Pokud ale pracujete ve státě Evropské unie nebo státě, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu, tato doba se vám započte. „V tomto případě by tedy účast na dobrovolném pojištění nebyla účelná,“ dodává Renáta Provazníková.

Smlouvu o sociálním zabezpečení má Česká republika kromě států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru uzavřenou také například s USA, Japonskem, Kanadou, Quebecem, Jižní Koreou, Ukrajinou nebo Tureckem.

Anketa

Jste spokojeni s dobou, kdy půjdete do důchodu?

Další situací, kterou je možné řešit účastí na dobrovolném důchodovém pojištění, jsou případy, kdy lidé pobírají invalidní důchod prvního nebo druhého stupně a při jeho pobírání nevykonávají výdělečnou činnost ani nejsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. „Tato doba jim v budoucnu může chybět pro splnění podmínky pro nárok na starobní důchod. Při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně však dobrovolné důchodové pojištění není účelné, neboť tato doba je náhradní dobou pojištění a pro nárok na starobní důchod se započítá,“ uzavírá Renáta Provazníková z České správy sociálního zabezpečení.

Přemýšlíte o doborovolném důchodovém pojištění? Platili jste si ho? Podělte se v diskuzi o zkušenosti s ostatními.

Kalkulačka budoucího důchodu

A kolik to tak může sypat? Máme pro vás kalkulačku, která propočte, s jak vysokým důchodem při výši svých odvodů na důchodové pojištění můžete počítat. Pokud máte do penze ještě daleko, tak alespoň orientačně.

Pro pokročilé, tedy ty, kteří už mají k důchodu co by kamenem dohodil, pak máme monstrózní přesnou kalkulačku starobního důchodu.

A pro všechny, kteří se na důchod těší a už by nejradši stříhali metr, je tu kalkulačka důchodového věku.


Výpočet důchoduVěk odchodu do důchodu

Orientační výše starobního důchodu

+

Další kalkulačky

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+43
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 6. 2014 8:25, czernekova

ráda bych se dozvěděla z čeho se vypočítává důchod pro Romy, kteří nepracují tudíž neplatí sociální pojištění.

+47
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Má smysl určovat hranice důchodového věku?

9. 5. 2014 | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Očima expertů: Má smysl určovat hranice důchodového věku?

V Česku se hranice odchodu do důchodu neustále posouvá. Sousední Německo se naopak snaží umožnit lidem odcházet do důchodu dřív než dosud. Můžou mít pracující sedmdesátníci na trhu... celý článek

Chystáte se do penze? Spočítejte si, jaký dostanete důchod

15. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Chystáte se do penze? Spočítejte si, jaký dostanete důchod

Blíží se důchod? Pak jistě oceníte další várku našich kalkulaček, aktualizovaných pro rok 2014. Můžete si spočítat, jak velkou penzi od státu dostanete. Že budete ještě nějaký čas pracovat?... celý článek

Máte věk, chcete do penze – a nemůžete. Jak dohnat chybějící roky povinného pojištění?

22. 5. 2013 | Jan Bednář, Martin Kohoutek | 7 komentářů

Máte věk, chcete do penze – a nemůžete. Jak dohnat chybějící roky povinného pojištění?

Klidně se to může stát. Podle tabulek už máte léta, abyste mohli jít do penze. Jenže na úřadě řeknou, že smůla, že věk není všechno. Že jste dost dlouho nepracovali a neplatili dostatečnou... celý článek

Předčasný důchod v příkladech

7. 5. 2013 | Jan Bednář, Martin Kohoutek | 40 komentářů

Předčasný důchod v příkladech

Každý, kdo zvažuje odchod do předčasného důchodu, si klade otázku, nakolik je to pro něj (ne)výhodné. O kolik odchod do předčasného důchodu sníží penzi? Jen těžko lze najít univerzální... celý článek

Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu v počtech

21. 6. 2012 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu v počtech

Nastoupili jste právě do důchodu a zdá se vám, že státem vyměřená penze je proklatě nízká? Úřad se mohl zmýlit. Není od věci si výši důchodu důkladně přepočítat. Poradíme, jak na to. celý článek

Partners Financial Services