Rozhodčí doložky: trik, jak zbavit spotřebitele práv?

Ivo Jeník | rubrika: Co se děje | 9. 2. 2011 | 26 komentářů
Rozhodčí doložky: trik, jak zbavit spotřebitele práv?
Rozhodčí doložka nemá nic společného s fotbalovým rozhodčím. Jejím podpisem potvrzujeme, že náš případný spor s druhou stranou smlouvy nebude řešit soud, ale rozhodce. Může to mít své výhody. Avšak pozor: rozhodcem může být téměř kdokoli. Hlídejte si proto, aby to byl někdo, kdo „píská fér“.

Podle průzkumu finanční gramotnosti z konce minulého roku se s pojmem rozhodčí doložka setkalo jen 12 % respondentů. Téměř polovina z nich pak nevěděla, co přesně tento pojem znamená. Tato skutečnost je zarážející, uvědomíme-li si, že rozhodčí doložka není ve smlouvách k finančním produktům ničím výjimečným. Na druhou stranu bývá obvykle až na konci smlouvy, kam až ji málokterý spotřebitel dočte, aby se s ní mohl blíže seznámit. Obecně se však rozhodčí doložky netěší zrovna dobré pověsti. Právem?

Alternativa pomalých soudů

Dopustili bychom se velikého omylu, kdybychom všechny rozhodčí doložky stavěli naroveň a předem je zavrhovali jako nemravné a nevýhodné. Je sice pravda, že podle evropské i české judikatury jsou rozhodčí doložky v rozporu s dobrými mravy, ale pouze ty ve spotřebitelských smlouvách. Nejčastěji můžeme o nemravných rozhodčích doložkách hovořit v souvislosti se smlouvami nebankovních poskytovatelů úvěrů. Doložky v takových smlouvách obvykle plní úlohu hradby, chránící stavbu jednostranných povinností, smluvních sankcí a přehnaných úroků. Hradby, která spotřebitele zbavuje možnosti domáhat se spravedlnosti před obecným soudem.

Důležité je ovšem zdůraznit, že institut rozhodčí doložky nebyl „vynalezen“, aby usnadnil okrádání naivních spotřebitelů, nýbrž jako alternativa často pomalé, drahé, neefektivní a málo specializované justice. Své skutečné uplatnění tak nachází především v obchodních smlouvách. Rozhodčí řízení totiž právě v obchodním styku podstatně zvyšuje vymahatelnost práva smluvních stran. Je totiž obvykle rychlejší a flexibilnější než klasický soud. Často probíhá pouze písemnou formou a je neveřejné. Ačkoliv je řízení zpoplatněno, jeho efektivita znamená pro smluvní strany ve finále úsporu nákladů běžně vynakládaných na standardní soudní při. Rozhodčí nález přitom slouží jako podklad pro nařízení exekuce. Žalující smluvní strana tak může velmi rychle dosáhnout uspokojení svých nároků.

Co je vlastně rozhodčí doložka

Podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, se mohou smluvní strany dohodnout, že svůj případný majetkový spor nebudou řešit před běžným (tzv. obecným) soudem, nýbrž před rozhodcem. Takovému ujednání se říká rozhodčí smlouva. Jestliže je však toto ustanovení pouze součástí jiné smlouvy (např. o úvěru), hovoříme o něm jako o rozhodčí doložce.

Rozhodčí doložka tedy svěřuje rozhodování sporů do pravomoci rozhodce. Tím může být jak instituce, např. rozhodčí soud , tak prakticky jakákoliv osoba starší osmnácti let, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena. V případě sporu se smluvní strana, která se chce domáhat svých práv, nemůže se žalobou obrátit ke klasickému soudu, ale výhradně na sjednaného rozhodce. Ten pak ve věci vydá rozhodnutí, obvykle konečné a dále nepřezkoumatelné, označované jako rozhodčí nález.

Anketa

Víte, zda máte v nějaké smlouvě rozhodčí doložku?

Když je rozhodce jenom člověk

Benevolentnost zákona při stanovení požadavků na rozhodce a procesní stránku řízení ovšem usnadňuje, v kombinaci s úzkým vymezením důvodů neplatnosti rozhodčího nálezu, zneužitelnost tohoto institutu. Zatímco v obchodním styku jsou pro rozhodčí řízení využívány specializované soudy s často mnohaletou tradicí, podvodníky spíše láká svěření případného sporu předem určenému jednotlivci. Zdrojem příjmů takového rozhodce jsou poplatky za řízení, a proto lze mít pochybnosti o jeho nezávislosti. Přirozeně totiž může mít tendenci být nakloněn straně sporu, s níž se setkává častěji, a která mu tedy přináší pravidelné příjmy.

Navíc na rozdíl od obecného soudu, který je povinen řídit se striktně platnými zákony a brát v potaz i předchozí judikaturu soudů vyšší instance, rozhodce není v zásadě při svém rozhodování takto přísně svázán. Může tak přiznat nárok na zcela nepřiměřenou smluvní pokutu nebo uznat za platné i smluvní ujednání, jež je v rozporu s dobrými mravy. Zvláště v případě tzv. žraločích firem tak rozhodčí doložky fakticky znemožňují spotřebitelům bránit se proti nevýhodným smlouvám.

Doložky v pojistných smlouvách

Znamená to tedy, že se i pojišťovny snaží využít institutu rozhodčích doložek k získání převahy nad spotřebitelem? Důvodem začleňování rozhodčích doložek do pojistných smluv je spíše v úvodu zmíněná rychlost a efektivita rozhodčího řízení. Pojistné smlouvy jsou standardizované, jejich obsah se tedy obvykle výrazně neliší a neliší se ani majetkové spory, které z takových smluv vyplývají. Pro pojišťovnu je tudíž jednodušší řešit všechny neshody s klientem před stejným rozhodcem. Tomu je problematika pojistných sporů již známá, zná dobře smluvní dokumentaci příslušné pojišťovny, a může tak snáze konkrétní spor posoudit. Samozřejmě i zde platí výše uvedená námitka možné zaujatosti ve prospěch strany sporu (pojišťovny), která začleněním doložky do pojistných smluv „nosí“ rozhodci práci.

Co dělat s rozhodčí doložkou ve smlouvě?

Doložka může být jak ve smlouvě samotné, tak ve všeobecných obchodních (pojistných) podmínkách. Pokud spotřebitel takovou smlouvu uzavírá, měl by v prvé řadě důkladně zvážit, nakolik důvěřuje druhé smluvní straně. Pokud jde o smlouvu například s již zmíněným nebankovním poskytovatelem úvěru, je vhodné před podpisem navrhnout její vypuštění nebo nahrazení prohlášením, že případné spory budou řešeny obecnými soudy. Pokud poskytovatel nevyhoví, je lépe nepodepisovat.

V případě bank či pojišťoven je situace složitější a ze samotné existence doložky ještě nelze dovozovat nevýhodnost celé smlouvy. Finanční instituce obvykle využívají renomované rozhodčí soudy, které si zakládají na nezávislosti a kvalitě rozhodování. V jejich rozhodovací činnosti by tak nemělo docházet k excesům. Stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Pokud je v rozhodčí doložce uvedena jiná rozhodčí instituce či jednotlivec, věnujte pozornost zjištění co nejvíce informací o těchto subjektech. Na internetu dnes naleznete nejen informace o složení rozhodčích soudů, poplatcích a procesních pravidlech, ale velmi často i zkušeností spotřebitelů, kteří se před rozhodcem octli.

Pokud je rozhodčí doložka již uplatněna a ke sporu dojde, měl by zákazník vždy využít služeb advokáta a postup ve sporu s ním konzultovat.

(Autor je právník společnosti Partners)

Máte nějaké - kladné či záporné - zkušenosti s rozhodčí doložkou a rozhodčím soudem? Napište nám o tom!

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 2. 2011 11:47, Jiří Prášil

Každý se může bránit.
Zrušení rozhodčího nálezu soudema zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí -§ 31
Soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže
a) byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu,
b) rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje,
c) ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem,
d) rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců,
e) straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat,
f) rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému,
g) se zjistí, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení.4)

§ 32(1) Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Podání návrhu podle odstavce 1 nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Na žádost povinného může však soud vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit, jestliže by neprodleným výkonem rozhodčího nálezu hrozila závažná újma.

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

4. 3. 2011 10:03, Zdenka

Můžete mi někdo sdělit. Když mi přijde dopis od rozhodce, co mám dělat? Dá se nějak domluvit na splátkách? Poraďte prosím.

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Tomáš Prouza: Půjčky - umyjme si ruce

11. 1. 2011 | Tomáš Prouza | 10 komentářů

Tomáš Prouza: Půjčky - umyjme si ruce

Nový zákon o spotřebitelském úvěru by měl přinést lidem více informací. Na první pohled je to výborná zpráva – ale jen pro ty, kteří nedrželi v ruce nové „informační“ materiály.

Exekuce pod stromeček

28. 12. 2010 | Tomáš Prouza | 13 komentářů

Exekuce pod stromeček

Pokud by stát chtěl opravdu pomoci těm, kteří se nesmyslně zadlužují, tak především dostane z trhu podivné pololichvářské firmy.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru dlužníkům pomůže, vše ale zdaleka neřeší

22. 12. 2010 | František Mašek | 37 komentářů

Nový zákon o spotřebitelském úvěru dlužníkům pomůže, vše ale zdaleka neřeší

Blížící se Vánoce tradičně přinášejí „akční“ nabídku půjček. Jsou ale skutečně výhodné? Jak budou tyto půjčky vypadat za rok, kdy bude platit nový zákon o spotřebitelském úvěru? Přečtěte... celý článek

Finanční gramotnost: víte alespoň, co podepisujete?

14. 12. 2010 | František Mašek | 11 komentářů

Finanční gramotnost: víte alespoň, co podepisujete?

Vánoce bývají spojeny se sháněním dárků, ale i s emocemi, na které hrají někteří podvodníci, nabízející ty nejvýhodnější půjčky. Největší škody si však mnozí Češi způsobí sami svou... celý článek

Třikrát měř a jednou si vezmi úvěr

1. 10. 2010 | František Mašek | 13 komentářů

Třikrát měř a jednou si vezmi úvěr

Půjčíme vám i na nemožné!, slibují dál některé společnosti. Kdo chce půjčku, neměl by ji získat pod časovým či jiným tlakem. I tak mu někdy mohou v případě potřeby pomoci občanské poradny.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.