Koupě ojetého automobilu: znáte svá práva?

Koupě ojetého automobilu: znáte svá práva?
Chystáte se koupit ojeté auto? Víte, na co máte nárok a jaké jsou povinnosti autobazaru či přímého prodejce? Jak napsat kupní smlouvu, aby nebyla pro spotřebitele nevýhodná? Na jak dlouhou záruční dobu máte nárok nebo jak reklamovat případné vady? Jak zjistit, zda na autě nevázne zástavní právo, nesplacený leasing či není předmětem právního sporu?

Nejprve se podívejme na náležitosti kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí Občanským zákoníkem. Může, ale nemusí být uzavřena písemně. Pochopitelně však doporučujeme uzavření písemné smlouvy, ústně uzavřená dohoda je pro spotřebitele nevýhodná v tom, že bude jen obtížně prokazovat svoje případná tvrzení o ujednáních, která byla při uzavírání smlouvy dohodnuta. Autobazary jsou povinny dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele. Na dodržování těchto povinností dohlíží Česká obchodní inspekce a také místně příslušný živnostenský úřad, kam se můžete také obrátit s případnou stížností.

Autobazary často mívají vzorové smlouvy, bohužel někdy napsané ve prospěch autobazaru na úkor  kupujícího. Pozor na to, smlouvu si vždy pečlivě přečtěte, pokud vám něco není jasné, ptejte se a jeví-li se vám nějaké ujednání pro vás jako kupujícího nevýhodné, zkuste o smlouvě vyjednávat. Nebude-li autobazar ochoten ustoupit, zvažte, zda vám koupě auta stojí za případné budoucí komplikace, které může nevýhodná smlouva přinést.

V souvislosti s nákupem ojetého automobilu číhá na spotřebitele mnoho rizik, proto jsme pro vás ve spolupráci se Sdružením na Ochranu Vlastníků Automobilů (SOVA) a Sdružením obrany spotřebitelů (SOS) připravili třídílný seriál věnovaný právě této problematice. V dnešním prvním díle se budeme věnovat právní stránce koupi ojetého vozu.

Ve druhém díle se zaměříme na to, jak zjistit, zda je ojetý automobil kradený či "omlazený" (tzn. odpovídá-li inzerovaný rok výroby tomu skutečnému). Poradíme vám, jak zkontrolovat základní identifikátory vozidla a prověřit, zda kupujete auto s těmi parametry, které jsou uvedeny v technickém průkazu, a zda opravdu kupujete to auto, které je v něm uvedeno. Třetí závěrečný díl bude věnován praktickému prověření technického stavu vozidla. Přečtete si, co o autě zjistíte pouhým okem, co při prohlídce na rampě i na co se zaměřit při testovací jízdě.

Podle ustanovení § 588 Občanského zákoníku na základě kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Základem kupní smlouvy je tedy kdo prodává komu co a za kolik. Ale jsou tu i další podstatná ustanovení. V kupní smlouvě je třeba specifikovat smluvní strany (fyzické osoby uvedou jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo, právnické osoby název, sídlo, IČO, zastoupení), další článek určuje předmět smlouvy. Ten by měl být co nejpodrobněji rozepsán: od základních informací o autě, jako je jeho značka, typ, rok výroby, objem a číslo motoru, kód VIN (viz odstavec Nesplacený leasing), SPZ, barva karoserie, seznam příslušenství až po technickou dokumentaci, která zahrnuje číslo technického průkazu, číslo OTP, informace o platnosti STK a emisí apod. a případně také historie vozidla, tzn. počet majitelů, záznamy v servisní knížce, stav tachometru, celkový stav ujetých kilometrů či původ vozidla.

Následují důležitá prohlášení jednotlivých kupních stran. Prodávající prohlásí, že je výlučným vlastníkem věci a že auto nemá žádné faktické ani právní závady, ani mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného vozu. Kupující prohlásí, že se řádně seznámil s technickým stavem auta a je s ním srozuměn a  že včas zaplatí kupní cenu a převezme auto do svého vlastnictví.

Dalším bodem je ujednání o kupní ceně, a to nejen o její výši, ale také o způsobu a termínu platby, tzn. jak a kdy budou peníze prodávajícímu uhrazeny. Plus případné sankce při pozdní platbě. Smlouvu je vhodné zakončit závěrečnými ustanoveními o tom, že je vyhotovena ve dvou (nebo více) stejnopisech pro každou smluvní stranu, řídí se Občanským zákoníkem v platném znění a že smluvní strany smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí, odpovídá projevu jejich vůle, což stvrzují svými podpisy.


Jak dlouhá je záruční lhůta a jak postupovat při reklamaci

Koupě ojetého auta z autobazaru: prodávající odpovídá za vady, které má auto při převzetí kupujícím, ovšem mimo vady odpovídající míře jeho používání či opotřebení. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících a prodávající neprokáže, že vznikla až po převzetí vozu, považuje se za vadu existující při převzetí a prodávající za ni ručí. Po uplynutí 6 měsíců naopak prokazuje vadu při převzetí kupující. Vadu použitého auta můžete reklamovat nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí vozu. Dohodou lze tuto lhůtu snížit, maximálně však na 12 měsíců.

O čem prodejce mluví aneb autobazarnický slang
 • Laple – kradený nebo jinak nekale nabytý automobil
 • Kořen, kolouch – zákazník autobazaru
 • Velkej votoč – velký obrat
 • Metla – metalíza
 • Malé ťuknutí, drobnej ťukec – může být každá havárie, která neskončila totálním zničením vozidla, např. taková, po které bylo nutné vyřezat polovinu karoserie a navařit ji z jiného auta, které bylo zas "malinko ťuknuté" z druhé strany
 • Tachouš – tachometr
 • Prašule v keši – peníze v hotovosti
 • Lízačka – leasing
 • Účko – úvěr
 • Akontačka – akontace
 • Pajcka, padesát klacků – padesát tisíc korun
 • Kilo – sto tisíc korun
 • Kár, vozejk – automobil
 • Záložka – záloha
 • Baziš – bazar
 • Dobírání, vyvolávání – trik, kdy prodejce autobazaru kupujícímu tvrdí, že jiný kupující nabídl vyšší částku s cílem vyvolat dojem konkurence a prodat auto za víc a naopak na prodávajícím požaduje slevu s tím, že auto je za dříve dohodnutou částku neprodejné, tzn. autobazar si tímto způsobem může vydělat slušné peníze bokem
 • Bouchnout – prodat
 • Vojet – vyzrát na zákazníka, okrást ho
Koupě ojetého auta od individuálního prodejce: nejedná se o vztah podnikatel - spotřebitel, jde o rovnoprávný vztah dvou osob, kupujícího a prodávajícího, není tedy možné uplatnit právní úpravu ochrany spotřebitele. Prodávající v tomto případě odpovídá za vady, které existovaly při převzetí auta a na které nebyl kupující upozorněn. Pokud dodatečně vyjde najevo jiná vada, je na kupujícím, aby prokázal, že existovala již v době převzetí auta. Podle zákona prodávající musí informovat o vadách, které jsou mu známé. Vyjde-li najevo vada, na kterou jste nebyli upozorněni, máte nárok na přiměřenou slevu. V případě vady, která činí vůz neupotřebitelným, můžete od smlouvy odstoupit. Reklamovat lze do 6 měsíců od převzetí vozu a to bez zbytečného odkladu. Stejně tak máte právo do půl roku od smlouvy odstoupit, pokud jste byli prodávajícím ujištěni o kvalitě auta či o tom, že nemá žádné vady, a ty se pak projevily.

Pozor na situaci, kdy autobazar prodej vozu pouze zprostředkovává, v takových případech často dává jen omezené garance a v případě problémů má tendenci svalovat všechnu vinu na původního majitele auta. Svých práv se pak budete muset domáhat soudní cestou.

Je-li vada označena za nedůvodnou, můžete se obrátit na soudního znalce, který může takový názor vyvrátit. Nebude-li prodávající ochoten přihlédnout k názoru soudního znalce, obraťte se na soud.


Právní závady auta: nesplacený leasing, zástavní právo, soudní spor

Právní závady mohou vést k tomu, že vám auto zabaví buď exekutor, nebo soud. Můžete tak přijít o auto i peníze. Bohužel jen těžko zjistíte, zda je auto právně "čisté". Řešením je vyhnout se nákupu od "známého", na inzerát či od dovozců ojetin a auto koupit jen od prodejce, který vám poskytne garanci původu vozidla a 100% záruku vrácení peněz v případě, že by některý z výše uvedených případů nastal. Toto ujednání rozhodně zahrňte do kupní smlouvy (viz odstavec Náležitosti kupní smlouvy).

Při výběru vhodného autobazaru dejte na kladné reference, všímejte si spolupráce s bankou či leasingovou společností, to totiž také mluví pro serióznost firmy, prověřte si historii autobazaru (tzn. jak dlouho existuje, zda se podezřele často nemění jméno firmy či majitel). Na místě pak mějte oči otevřené – sledujte prostředí, chování zaměstnanců, čistotu a označení vystavených aut apod.


Nesplacený leasing

Podle SOVA je jediným jistým způsobem, jak zjistit, zda na autě nevázne nesplacený leasing obvolat všechny leasingové společnosti, případně navštívit jejich internetové stránky – většina větších firem má na webu vyhledavač podle kódu VIN - nejdůležitější ("rodné") číslo automobilu (najdete jej většinou vyražený v motorovém prostoru, více o kontrole identifikátorů se dozvíte ve druhém díle našeho seriálu). Problém je v tom, že v současné době na českém trhu působí asi 200 leasingových společností. Auto také mohlo být zakoupeno na leasing u společnosti, která již zanikla (např. zkrachovala). Pak je šance dozvědět se pravdu téměř nulová. V minulosti se navíc v rozmezí asi 2 let do technického průkazu zapisoval pouze držitel vozidla a ne jeho majitel. Tato skutečnost ještě dnes působí problémy, protože si můžete zakoupit vůz od držitele uvedeného v technickém průkazu, ale jeho majitelem může být úplně jiná osoba, tedy např. leasingová společnost. Stejně tak bylo v minulosti možné si dát vystavit duplikát technického průkazu, kde poznámka o vlastnictví nebyla uvedena. O zřízení databáze, jakéhosi "katastru movitostí", kde by takové informace byly uvedeny a byly veřejnosti přístupné se zatím neuvažuje.

Zástavní právo

Skutečnost, že je vůz předmětem zástavní smlouvy, je bohužel stejně obtížně zjistitelná jako to, zda na autě nevázne nesplacený leasing. A když prodávající autem zaručí nějakou svoji půjčku a přestane ji splácet, exekutor může zabavit auto bez ohledu na to, zda jej mezitím původní majitel prodal.

Problém může být i jinde: potvrzení o ukončení leasingu sice existuje, ale s dodatkem, kterým je dohoda o finančním vyrovnání, které musí být provedeno např. do jednoho měsíce. Prodejce má tedy k dispozici potvrzení o ukončení leasingu, které ukáže kupujícímu, ale zatají mu dodatek o tom, že ještě musí doplatit určitou částku. Pokud ale leasingová společnost zjistí, že jsou na autě nějaké nedoplatky, nechá ho zablokovat a převod není možný. Pokud částka není zaplacena, leasingová společnost zabaví automobil a nebo předá případ exekutorovi. Ten vydá exekuční výměr a přijde vůz zabavit bez ohledu na to, zda jej třeba původní držitel mezitím prodal někomu jinému.

Zatím neexistuje veřejný seznam úpadců, tj. lidí jejichž majetek je v exekuci a Komora exekutorů tyto informace neposkytuje. Máte tedy jen minimální šanci zjistit, zda auto je či není exekucí zatíženo.


Soudní spor a žaloba

K převzetí auta do soudní úschovy může dojít v případech, kdy si koupíte vůz, o nějž je veden spor dvou subjektů. V této situaci může dojít k odebrání auta a následnému rozhodnutí policie o vydání vozu nikoli subjektům, které vedou spor, ale do soudní úschovy. Jedná se od dlouhodobou záležitost, kdy se čeká, komu soud auto přiřkne. Je-li auto ve společném majetku manželů, musí ze zákona souhlas s prodejem udělit i manžel či manželka prodávajícího. Bez tohoto souhlasu by mohl druhý z manželů prodej napadnout a vaše nové auto by mohlo opět skončit v soudní úschově.

Máte vlastní zkušenost s prodejem nebo koupí ojetého auta? Dáváte přednost koupi v autobazaru, nebo od přímého prodejce? Jak se vám líbí slang prodejců autobazaru?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+98
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 44 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

15. 10. 2007 13:51

Jestli se bude smlouva řídit občanský a nebo obchodním zákoníkem rozhoduje kdo vozidlo kupuje. Pokud je kupující soukromá osoba, řídí se prodej občanským zákoníkem a pokud vozidlo kupuje právní subjekt, řídí se prodej obchodním zákoníkem.

Zobrazit celé vlákno

+122
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 4. 2014 12:29, Linda

Dobry den, mám stejny problem jako vy mohl by jste mi poradit,přeposlat jestli vám odpovedeli ? Díky predem Lesniaková

Zobrazit celé vlákno

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (44 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Koupě ojetého automobilu: jak zkontrolovat jeho technický stav

9. 8. 2006 | Kateřina Boušová | 12 komentářů

Koupě ojetého automobilu: jak zkontrolovat jeho technický stav

Jak při koupi ojetého vozidla rozlišíte auto v dobrém technickém stavu od "navoněné bídy"? Co zjistíte pouhým okem? Kam a na co se podívat? Jak poznáte, že auto nebylo zatopené či nemělo... celý článek

Koupě ojetého automobilu: jak poznat, že je auto kradené či omlazené

4. 8. 2006 | Kateřina Boušová | 19 komentářů

Koupě ojetého automobilu: jak poznat, že je auto kradené či omlazené

Věděli jste, že v České republice je každé čtvrté auto úředně omlazené, každé desáté auto má pozměněné identifikátory a každých 25 minut je nějaké auto ukradeno? Poradíme vám, jak při... celý článek

Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba

16. 6. 2006 | Dana Chytilová

Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba

Budete trávit dovolenou za hranicemi a za volantem svého auta? Víte co udělat, když zaviníte nehodu nebo do vás někdo jiný narazí? Cestu ven z problémů vám ukáží asistenční služby povinného... celý článek

Kde na to vzít aneb na jaký úvěr nakoupit?

12. 6. 2006 | Petr Vykoukal | 31 komentářů

Kde na to vzít aneb na jaký úvěr nakoupit?

Potřebujete nové auto, opravit střechu, pořídit novou lednici či zaplatit jinou drahou věc a nemáte na to? Nejrychlejším řešením je půjčit si. Určitě to ale nedělejte bezhlavě, u velkých... celý článek

Leasing 2005: návrat k růstu

18. 5. 2006 | Petr Vykoukal

Leasing 2005: návrat k růstu

Český leasingový trh loni svým růstem obnovil "tradici" každoročních přírůstků leasovaných objemů, za 15 let své existence klesal pouze jednou. Loňský rok byl dále charakteristický... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.