Leasing 2005: návrat k růstu

Petr Vykoukal | 18. 5. 2006
Leasing 2005: návrat k růstu
Český leasingový trh loni svým růstem obnovil "tradici" každoročních přírůstků leasovaných objemů, za 15 let své existence klesal pouze jednou. Loňský rok byl dále charakteristický růstem služeb s přidanou hodnotou a pomalým přesunem spotřebitelů ke splátkovému prodeji.


Rok 2005 přinesl mírný růst leasingového trhu movitých věcí, a to o 4 % na 103,6 miliard korun. V celé dosavadní patnáctileté historii českého leasingu tak jen rok 2004 znamenal mírný pokles. Příčinou tehdy byl především vstup do EU, kdy řada podnikatelských subjektů svá investiční rozhodnutí učinila již dříve nebo je naopak odložila. Druhým významným faktorem byly daňové změny, které způsobily přesun spotřebitelů od leasingu ke splátkovému prodeji, viz níže.

Samotná čísla posledních let by sice mohla být považována za stagnaci (viz tabulka vývoje leasingových obchodů), neboť růst je již jen mírný. Nicméně proto, že ubývá množství spotřebitelských (tedy nepodnikatelských) leasingových obchodů, pak i stagnace, resp. mírný růst, ukazuje, že naopak přibývá typických klientů leasingu - firem.


Objemy leasingových obchodů členů České finanční a leasingové asociace* (v mld. Kč)
Rok Movitosti Nemovitosti
1991 6,5 0,685
1992 16 0,446
1993 17 0,562
1994 28 0,676
1995 32 0,343
1996 46 0,388
1997 63 1,226
1998 63,5 4,366
1999 75 5,642
2000 84,5 4,395
2001 96 5,815
2002 97 9,116
2003 99,3 9,4
2004 96,6 11,778
2005 100,5 12,576
Zdroj: www.cfla.cz
* členové
ČFLA kontrolují asi 97 % leasingového trhu

Silným podílem spotřebitelského leasingu však stále v porovnání se zahraničím vybočujeme ze statistik. Na počátku devadesátých let byla hlavní příčinou tohoto trendu snaha leasingových společností zajistit se proti nesplácení - pokud klient nezaplatil splátku, leasingová společnost předmět zabavila a prodala, tím minimalizovala riziko ztrát. Důvodem, proč se spotřebitelskému leasingu daří i dnes, je skutečnost, že většinou k němu spotřebitelé získají další služby, např. pojištění.

Užitečné internetové adresy
www.clfa.cz - Česká finanční a leasingová asociace
Pokles spotřebitelského leasingu má ale i "vykazovací" příčinu. Změna v režimu DPH, která leasingovou službu zatížila vyšší sazbou, vedla řadu leasingových společností zaměřených na koncové spotřebitele k nabídce nových služeb, především splátkového prodeje. Ten totiž jako finanční služba DPH nepodléhá. To se projevilo v leasingových výsledcích za rok 2004, kdy například GE Money Auto vykázala meziroční pokles objemu obchodů o 37 %. Současně však firma zaznamenala obrovský nárůst splátkových prodejů a spotřebitelských úvěrů (obojí samozřejmě poskytla na nákup automobilů), který pokles leasingu více než kompenzoval. Pokles objemu leasingových obchodů GE Money Auto i loni pokračoval, stejně jako naopak rychle roste její objem v ostatních finančních produktech.

Konsolidace trhu pomalu pokračuje

Už řadu let se na prvních místech tabulky přehledu hráčů na trhu leasingu seřazených podle nově uzavřených obchodů objevují stále stejná jména - ČSOB Leasing (profil, názory), CAC (profil, názory) a ŠkoFIN (profil, názory). V roce 2005 představovaly transakce těchto firem 39,35 % veškerého leasingu movitých věcí v ČR. Rychlý růst prvního v pořadí, ČSOB Leasingu, se odráží v neustálém zvětšování jeho tržního podílu - z 13,8 % v roce 2004 na 16,1 % v roce loňském. Svůj podíl posilují i menší hráči, jejichž pořadí se každoročně obměňuje jen nepatrně. Změny možná přinesou jen případné akvizice, které se ale leasingu, jako jedinému z oboru finančních služeb, zatím spíše vyhýbaly.
První vlaštovkou byla loni v srpnu koupě 9. největšího hráče ČP Leasingu francouzskou společností Sofinco ze skupiny Credit Agricole. Nový vlastník však zatím nezměnil ani logo, na nějaké významnější ovlivnění trhu si tak budeme muset počkat. Celkově však stále na leasingovém trhu působí okolo stovky firem (před pěti lety jich bylo dvakrát více), z toho členy České finanční a leasingové asociace je asi 70 společností, které dohromady kontrolují 97 % trhu.

Přidaná hodnota táhne

O tom, že český trh začíná dospívat, svědčí kromě ubývajícího spotřebitelského leasingu i to, že ve struktuře leasingů začínají přibývat služby s přidanou hodnotou. Například podíl operativního leasingu vyskočil z 8 procent v roce 2004 na 12 procent loni. Tento posun ukazuje, že zájem klientů se začíná posouvat od jednoduchého financování směrem k outsourcingu konkrétní služby. Operativní leasing už totiž není leasingem tak, jak si jej představujeme, ale především službou. Zájem o něj mají v současnosti stále především nadnárodní společnosti, které jej preferují nejen pro možnost dosažení úspor, ale také z účetních důvodů. Zatímco finanční leasing vstupuje podle mezinárodních účetních standardů do rozvahy, a ovlivňuje tak řadu poměrových ukazatelů finanční analýzy (například výnosnost aktiv), operativní leasing rozvahu nezatěžuje. Především pro společnosti obchodované na burze je tato skutečnost důležitá, neboť investoři tyto ukazatele bedlivě sledují. Díky těmto faktorům lze očekávat pokračování rychlého růstu segmentu operativního leasingu i v letošním roce.

Zatím nejoblíbenějším předmětem operativního leasingu u nás jsou automobily. Svědčí o tom i přehled největších hráčů v tomto segmentu. Na prvních šesti místech jsou společnosti poskytující téměř výhradně operativní leasing automobilů, například LeasePlan (profil, názory), ŠkoFIN či Business Lease (profil, názory). První a třetí zmíněné firmy působí na trhu již řadu let a byly průkopníky, kteří přesvědčovali firmy o tom, že operativním leasingem vozového parku ušetří. Jejich úsilí začíná přinášet ovoce, ovšem také jejich konkurentům. Zatímco ještě v roce 2000 šlo v podstatě o trh těchto dvou firem, dnes je na něm řada silných hráčů, kteří často přišli teprve nedávno. Například společnost Arval, která patří ke světové špičce, na český trh vstoupila teprve v roce 2003.

Vývoj objemu operativního leasingu
Rok Objem v mil. korun Meziroční změna
2002 4 126
2003 4 605 11,61 %
2004 7 725 67,75 %
2005 12 133 57,06 %

Zájem o vyšší přidanou hodnotu také vidíme u spotřebitelského leasingu. Této službě zůstávají "soukromí" klienti věrní i proto, že jim nabízí možnost získat spolu s leasingem další služby (pojištění, asistenční služby apod.), které by samostatně sjednané byly velmi drahé.

Splátkový komplement

Jak již bylo zmíněno výše, stává se především pro společnosti zaměřené na spotřebitele důležitou službou i splátkový prodej. Ten je spolu s bankovními úvěry produktem, který bývá na západ od našich hranic nejčastěji využíván k financování nákupu osobních automobilů. Také u nás se začínají při prodeji aut mnohem více prosazovat tyto produkty, nicméně leasing má (i přes změny daňového režimu) stále své výhody v dodatečných službách (viz výše). I přesto splátkový prodej roste ročně o desítky procent. Statistiky splátkového prodeje podle předmětu však bohužel neexistují, nelze tak odhadnout, kolik z něj nahrazuje dřívější leasing aut a kolik jsou ostatní předměty.

Nejen spotřebitelé ale využívají splátkový prodej, ten často nahrazuje leasing u projektů financovaných z různých grantů či podpor EU. V podmínkách poskytnutí finanční podpory bývá totiž často požadováno, aby příjemce byl vlastníkem financovaného předmětu, což leasing splnit nedokáže. Leasingové společnosti tak dnes mají pro tyto situace připraven i splátkový prodej pro právnické osoby. Typickými klienty jsou obce, byla tak už financována řada čističek odpadních vod, veřejného osvětlení a podobných projektů. O splátkový prodej ale mají zájem i podnikatelé, kteří si chtějí před koncem roku nakoupit nové výrobní prostředky a ještě v daném roce je dostat do odpisů.

Auta stále vedou

Většina z nás si při vyslovení slova leasing vybaví osobní automobil. Je to i proto, že tento předmět býval, a stále je, nejčastěji financovaným objektem leasingu. Statistiky se mění ve prospěch ostatních aktiv jen pomalu, auta stále převažují. Loni bylo na leasing pořízeno 109 tisíc aut dohromady za 46 miliard korun. To představovalo necelých 46 % celkového objemu, jde tak o mírný pokles z více než 47 % o rok dříve. Viditelnější je pokles u leasingu ojetých automobilů, který se meziročně snížil z 8,5 na 6,3 miliard. Největší příčinou tohoto poklesu je výše zmíněný přesun financování těchto vozidel z leasingu do splátkového prodeje. Druhou nejoblíbenější položkou byly nákladní automobily, autobusy a další dopravní technika s 27,5 miliardami korun (asi 27 % celku), třetí nejvýznamnější jsou pak strojní zařízení s 21% podílem.

Leasing podle komodit (v mil. korun)
2003 2004 2005
Strojní zařízení 19 487 20 785 21 468
Počítače 1 315 11 43 1 122
Dopravní prostředky bez os.aut 26 899 25 154 27 492
Osobní automobily 48 382 45 719 46 125
Letadla, lodě, vagony 76 579 426
Ostatní 3 134 3 176 3 867
jen za členy ČFLA

Zdroj: www.cfla.cz

Drobné změny se projevují i v časové struktuře leasingových obchodů. Většina (91 %) je stále v časovém horizontu do 5 let, pomalu však přibývá i delších kontraktů. Zatímco v roce 2003 představovaly smlouvy na déle než 5 let jen 2,8 %, loni to bylo už 5,5 %.

Rozdělení leasingových obchodů podle délky smluv (mil korun)
2003 2004 2005
Do 2 let včetně 1 368 2 124 3 282
Do 5 let včetně 95 101 8 9701 91 960
Do 10 let včetně 2 821 4 731 5 524
Nad 10 let 0 0 4
Zdroj: www.cfla.cz

Továrna na leasing

Svou stabilní pozici si na leasingovém trhu vydobyly i nemovitosti. Objem uskutečněných obchodů loni dosáhl 12,6 miliard korun, při růstu o objemu 6,5 %, ale při menším počtu transakcí. Průměrná velikost leasované nemovitosti vzrostla z 98 milionů korun v roce 2004 na 145 milionů loni. Struktura uskutečněných obchodů se vyvíjí v silné korelaci s českým nemovitostním trhem. Zatímco před několika lety v nemovitostních leasingových operacích převažovaly retailové prostory, jejich podíl v několika posledních letech klesá. Jen za poslední dva roky klesl z 34 % na 24 % na celkovém objemu leasingu nemovitostí. To je dáno především nasyceností trhu, ale také rostoucí rizikovostí nových retailových projektů. Naopak silnější pozici začínají získávat průmyslové prostory, o jejichž financování roste zájem spolu s pokračujícím příchodem nových průmyslových výrobců do ČR. Významně roste i leasingové financování hotelů, turistických a zábavních zařízení. Také u nemovitostí se mění časová struktura uzavíraných smluv, ovšem směrem ke kratším kontraktům. Stále sice převažují smlouvy v rozmezí 8 až 16 let, začíná ale přibývat kratších.

Struktura leasingu nemovitostí podle typu nemovitosti (mil CZK)
2004 2005
Retailové objekty 4 055 3 059
Průmyslové objekty 3 452 4 051
Administrativní budovy 1 412 1 155
Hotely, turistická a závabní zařízení 1 756 4 074
Veřejné služby 58 111
Ostatní 1 045 126
Zdroj: www.cfla.cz

Vyvíjí se leasingový trh v ČR podle vašeho očekávání? Pořídili jste si něco na finanční leasing? Využívá vaše firma leasing operativní?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Operativní leasing: Rozvoj vozového parku aneb jednotná pravidla jsou nutná

26. 4. 2006 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Rozvoj vozového parku aneb jednotná pravidla jsou nutná

Malá úspěšná firma roste a místo původních čtyř aut jich najednou má 23. S tím přicházejí problémy typu kolik vozidel ročně obměnit, za kolik, je klimatizace povinnou výbavou, nebo... celý článek

Zabezpečení vozidel v operativním leasingu

12. 4. 2006 | Ivo Ščuka

Zabezpečení vozidel v operativním leasingu

Bojíte se, že vám ukradnou auto? Asi to nebude tak úplně zbytečná obava. Vždyť nejrůznějších zabezpečovacích systémů se v roce 2005 prodalo více, než nových vozidel. Znamená to tedy,... celý článek

Operativní leasing: Jízda soukromá, jízda služební aneb jak na knihu jízd

15. 3. 2006 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Jízda soukromá, jízda služební aneb jak na knihu jízd

Přes 90 % uživatelů služebních automobilů to řeší. Někdo za pomoci sofistikovaného software, někomu stačí excel, stále je k vidění i papírová podoba. Ano, mluvíme o Knize jízd a o všem,... celý článek

Hodnota vozidla v bazaru určuje cenu operativního leasingu

15. 2. 2006 | Ivo Ščuka

Hodnota vozidla v bazaru určuje cenu operativního leasingu

Celková hodnota odpisů, které jsou kalkulovány v rámci nákladů operativního leasingu, je závislá na prodejnosti vozidla na konci kontraktu. Čím je tato hodnota ovlivňována a co mít... celý článek

Evropa a operativní leasing: je u nás dražší?

26. 1. 2006 | Ivo Ščuka | 1 komentář

Evropa a operativní leasing: je u nás dražší?

České pobočky mezinárodních firem často musejí ústředí vysvětlovat, proč v ČR zaplatily za služby operativního leasingu víc, než by vydaly na západ od nás, nebo proč se někdy tolik... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.