Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro sociálku: formulář a návod, jak na to

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 7. 4. 2014 | 6 komentářů
Daňové přiznání je za námi. Teď ještě podat přehled o příjmech a výdajích pro sociálku a zdravotní pojišťovnu. Dnes se zaměříme na první jmenovaný. Na Peníze.cz si můžete stáhnout aktuální formuláře. Poradíme, jak postupovat, abyste neudělali chybu.
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro sociálku: formulář a návod, jak na to

Přehled správě sociálního zabezpečení musí letos podat všichni podnikatelé, živnostníci a lidé samostatně výděleční, kteří v roce 2013 vykonávali výdělečnou činnost.

„Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 platí i pro OSVČ, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku 2013 nebo které v loňském roce oznámily ukončení samostatné výdělečné činnosti. K 31. 12. 2013 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 977 228 OSVČ, ale přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 by ve skutečnosti mělo odevzdat více než milion osob,“ uvádí mluvčí České správy sociálního zabezpečen Jana Buraňová.

Termíny, které byste si měli zaškrtnout v kalendáři

Čas na podání přehledu správě sociálního zabezpečení máte do druhého května – a platí, že do tohoto termínu ho musí vaše okresní správa sociálního zabezpečení obdržet, nestačí ho tedy pouze odeslat. Do osmi dní po podání přehledu pak musíte doplatit případné nedoplatky na sociálním pojištění za loňský rok – osmidenní lhůta se tedy nepočítá od druhého května, nýbrž ode dne, kdy jste přehled skutečně podali.

Když vám daňové přiznání zpracovává poradce, lhůta na podání přehledu se prodlužuje do prvního srpna. „Tuto skutečnost jsou ovšem OSVČ povinny oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do konce dubna,“ upozorňuje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Jestliže vám byla finančním úřadem prodloužena lhůta na podání daňového přiznání, můžete přehled podat do měsíce po jejím uplynutí.

Podnikatelé a živnostníci, kteří letos nemají povinnost podávat daňové přiznání (třeba proto, že měli loni příliš nízké příjmy), musí podat sociálce přehled nejpozději do konce července.

„Za nepodání „přehledu“ nebo jeho opožděné podání může okresní správa sociálního zabezpečení udělit OSVČ pokutu až do výše dvacet tisíc korun,“ upozorňuje Jana Buraňová.

Nejlepší věci jsou zadarmo

Stáhněte formulář!

Peníze.cz pro vás přichystaly ke stažení formuláře přehledu pro sociálku. A pak že vám zadarmo nikdo nic nedá!

A máme taky rozsáhlou sbírku aktuálních formulářů pro zdravotní pojišťovny!

Jak přehled podat: Na papíře nebo elektronicky

Přehled můžete sociálce podat hned několika způsoby. Formuláře, které k tomu budete potřebovat, si můžete stáhnout v boxu. Nabízíme klasický tištěný, interaktivní i formuláře určené pro podání prostřednictvím datové schránky či elektronického rozhraní VREP spravovaného Českou správou sociálního zabezpečení.

Předně je možné vyplnit klasický tištěný formulář a poslat ho poštou, případně osobně doručit okresní správě sociálního zabezpečení. Pohodlnější je přitom využít interaktivní formulář, který po vyplnění základních údajů leccos dopočte za vás. Výsledek si pak můžete vytisknout.

Další variantou je e-podání prostřednictvím datové schránky – pokud ji tedy máte. Přehled můžete odeslat buď do datové schránky „své“ okresní správy sociálního zabezpečení, nebo do speciální datové schránky České správy sociálního zabezepčení zřízené za tímto účelem – bližší údaje o této speciální schránce v tabulce:

Identifikátor datové schránky e-podani ČSSZ:

5ffu6xk

Název datové schránky:

e-podani CSSZ

Pokud využijete formulář ve formátu pdf a chcete ho podat prostřednictvím datové schránky, je třeba ho zaslat do datové schránky vaší místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Kdo chce využít speciální datovou schránku ČSSZ, kterou jsme zmiňovali výš, bude potřebovat formulář ve formátu xml.

Jestli máte zřízený elektronický podpis, můžete podat přehled také přes Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP), zřízené Českou správou sociálního zabezpečení.

Detailní informace o postupu při elektronickém podání najdete přímo na webu správy sociálního zabezpečení.

Sankce a pokuty

„Případné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení musí OSVČ zaplatit do osmi dnů od podání přehledu,“ upozorňuje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. V případě že Přehled o příjmech a výdajích OSVČ sociálce nedodáte a případné nedoplatky včas neuhradíte, začne vám nabíhat penále ve výši 0,05 procenta dlužné částky za každý den prodlení.

Krok za krokem: Na co dávat při vyplňování pozor

Máte obavy, že při vyplňování přehledu šlápnete vedle? Postupujte s námi krok za krokem. Doporučujeme pracovat s interaktivním formulářem – hodně toho totiž vypočte za vás. Ke stažení je v boxu výš. K ruce si nachystejte také daňové přiznání za loňský rok a inventuru pohledávek za rok 2013, kterou začátkem letošního roku rozesílala sociálka.

V úvodu označte, že vyplňujete přehled řádný. Na opravný dojde, až když uděláte v prvně odevzdaném přehledu chybu nebo se dodatečně dozvíte skutečnosti, které bude třeba opravit.

V prvním oddílu byste neměli narazit na žádnou potíž – vyplníte své identifikační a kontaktní údaje. Pokud si nevybavujete svůj variabilní symbol, najdete ho v inventuře pohledávek. Případně se přeptejte přímo na sociálce.

ID datové schránky vyplňují jen ti, kteří ji mají.

V druhém oddíle vyznačte, jestli vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, či nikoli. A podle skutečnosti zaškrtněte i další políčka. S většinou z nich by neměl být problém. Pozor si dejte u políčkačíslo čtrnáctdaň stanovená paušální částkou není totéž jako daňový paušál. Jedná se o způsob danění, kdy se daň stanovuje předem, na začátku daného zdaňovacího období. Kdo chce tuto formu danění využívat, musí o to nejprve požádat finanční úřad a splňovat několik podmínek. Pokud tedy používáte výdajový paušál, neznamená to, že máte daň stanovenou paušální částkou.

Zmást by vás mohla také kolonka číslo 17: účtování v hospodářském roce. Běžně OSVČ účtují v klasickém kalendářním roce, který trvá od 1. ledna do 31. prosince. Hospodářským rokem je účetní období, které trvá dvanáct měsíců, ale začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden – většiny podnikatelů a živnostníků se to tedy netýká.

Ve třetím oddíle zaškrtněte, zda jste loni vykonávali samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, vedlejší nebo postupně jako obojí. Ale pozor, nezapomeňte, že jakmile jste účastni na nemocenském pojištění, započítává se vám v daném kalendářním měsíci samostatná výdělečná činnost vždy jako hlavní – i kdyby účast na pojištění trvala jen jeden den v tomto měsíci. (Od ledna 2014 je možné platit si nemocenské pojištění i při vedlejší činnosti – tato novinka se však do přehledů promítne až příští rok.)

Ve čtvrtém oddíle vyznačte důvod, pro který se vaše samostatně výdělečná činnost v loňském roce považuje za vedlejší – například, že jste byli zároveň zaměstnáni nebo jste byli nezaopatřeným dítětem (čili studentem do 26 let). Tento důvod pak budete muset sociálce také doložit – a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy podáte přehled. K pozdějšímu doložení už sociálka nebude přihlížet a započte vám vedlejší činnost jako hlavní. Dokládat však není třeba skutečnosti, které sociálka zná z vlastních zdrojů – například, že jste pobírali důchod nebo mateřskou či rodičovskou.

V pátém oddíle jednoduše vyznačte, zda a jak dlouho jste si dobrovolně platili nepovinné nemocenské pojištění a zda a jak dlouho jste byli účastni důchodového spoření. Pokud už vaše účast ve druhém pilíři zanikla, což je vysoce nepravděpodobné, uveďte do posledního políčka oddílu datum zániku důchodového spoření.

V šestém oddíle začínají skutečné počty. Kdo využívá interaktivní formulář, bude mít snazší práci – formulář totiž leccos spočte za vás. Ostatní nechť důkladně nastudují pokyny k vyplnění přehledu – taktéž si je můžete stáhnout v boxu výš.

Daňový kalendář 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 přináší přehled termínů podstatných pro včasné placení daní a pojistného. 

Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ.

Daňový kalendář 2014

My budeme postupovat podle interaktivního formuláře.

Podle daňového přiznání vyplňte svůj daňový základ. (Jednoduchá definice říká, že základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji, které prokazatelně vynaložila na jejich dosažení. Nicméně – za výdaje prokazatelně vynaložené se v tomto případě považují i výdaje stanovené paušální částkou, tedy ty, které se paradoxně vůbec nijak neprokazují.)

Pak už do interaktivního formuláře stačí vyplnit počet měsíců hlavní a vedlejší činnosti (řádky 27 a 28) a úhrn záloh, které jste loni zaplatili na sociálním pojištění (řádek 44) – příslušnou částku najdete v inventuře pohledávek za loňský rok.

Zbytek interaktivní formulář vyplní za vás. Pozor jen na řádek 33 – ten se ale týká pouze těch, kteří si dobrovolně platili nemocenské pojištění. Odpovídáte v něm na to, zda jste si loni navyšovali měsíční základ pro nemocenské pojištění, a tudíž i základ pro zálohu na důchodové pojištění. Řádek 34 pak vyplňují jen ti, kteří u čísla 33 uvedli ano. Příslušný údaj pak opět najdete v inventuře pohledávek – tam je zapsaný v řádku označeném jako Určený MVZ.

V případě, že jste loni byli zároveň zaměstnaní, vyplňte ještě do řádku 37 úhrn vyměřovacích základů pro placení pojistného ze zaměstnání.

Na druhé stránce nahoře nezapomeňte znovu uvést své rodné číslo (interaktivní formulář by ho měl zkopírovat automaticky).

Pokud vám v oddíle číslo šest vyšlo, že jste na sociálním pojištění za loňský rok zaplatili víc, než jste museli, a vznikl vám tudíž přeplatek, uveďte v sedmém oddíle, jakým způsobem ho chcete využít nebo vrátit.

V osmém oddíle uveďte, zda budete v roce 2014 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní nebo vedlejší. Interaktivní formulář vám pak už sám dopočte výši měsíčních záloh.

Nezapomeňte, že od měsíce, kdy sociálce přehled odevzdáte, už musíte platit vyšší zálohy. Výše minimální zálohy na sociální pojištění pro rok 2014 dělá (při hlavní činnosti) 1894 korun. Pro lidi, kteří vstoupili do druhého pilíře (důchodového spoření), dosahuje minimální záloha 1700 korun. Při vedlejší činnosti dělá nová výše minimální zálohy 758 Kč korun. Respektive 680 korun, když jste vstoupili do důchodového spoření. Platit ji ovšem musíte jen v případě, že váš daňový základ za loňský rok dosahoval alespoň rozhodné částky ve výši 62 122 korun.

Více se o minimálních zálohách OSVČ pro rok 2014 dočtete v našem starším článku:

Pokud si v roce 2014 nechcete platit dobrovolné nemocenské pojištění, uveďte do políčka číslo 45 nulu. Pro rok 2014 dělá minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění 115 korun. Vaše maximum se odvíjí od vypočteného vyměřovacího základu za loňský rok – interaktivní formulář vám ho opět nabídne.

V devátém oddíle vyplníte informace o spolupracující osobě, pokud nějakou máte – většina OSVČ nevyplňuje.

Desátý oddíl vám umožňuje, abyste se přihlásili k účasti na sociálním pojištění navzdory tomu, že jste loni vykonávali jen vedlejší činnost a váš daňový základ nedosáhl výše zmiňované rozhodné částky: 62 122 korun.

V případě, že nepodáváte řádný přehled, ale jedná se již o přehled opravný, uvedete v oddíle číslo jedenáct, kdy jste se o změně dozvěděli a jaký je její důvod. Pokud podáváte řádný přehled, můžete tento oddíl rovnou přeskočit.

V poslední dvanácté části už nezbývá než uvést datum, počet příloh a podepsat se.

Propojeno

Zase minimální záloha? No to jste šikulové. Ale...

Je přirozené, když se živnostník snaží tlačit daně dolů. S trochou fištróna nebo dobrým daňovým poradcem se klidně dostane i na nulovou daň a minimální platby na zdravotní a sociální pojištění. Jenže ono to může mít i jisté nevýhody. Minimální odvody na sociálku znamenají například minimální důchod. Většinu nevýhod lze eliminovat. Pokud si je připustíme.

Více v seriálu Václava Valáška

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 5. 2015 8:30, pravěk?

Nechápu, proč člověk musí stejná data posílat různým úřadům. Proč si úřady nepředají data mezi sebou a otravujou lidi aby jim nosili vše pod nos? Na co teda máme všechny ty počítače, databáze a vymoženosti?

+4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Živnostníci v palbě. Zvýší jim stát daně?

4. 4. 2014 | Ondřej Tůma | 33 komentářů

Očima expertů: Živnostníci v palbě. Zvýší jim stát daně?

Jsou živnostníci z hlediska daňové zátěže opravdu tak zvýhodněni, jak nám často tvrdí politici? A jak nejlépe srovnat „nepoměr“ mezi živnostníky a zaměstnanci? Zeptali jsme se ekonomky... celý článek

Zkušenosti z volné nohy: Pět let v nóbl řetězech

21. 3. 2014 | Michal Kašpárek | 12 komentářů

Zkušenosti z volné nohy: Pět let v nóbl řetězech

Roztěkané poznámky k práci na volné noze za časů diktátu „dělej, co miluješ“, šarlatánů a infopodnikání.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ: Přehled a unikátní kalkulačka

22. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Mateřská a rodičovská pro OSVČ: Přehled a unikátní kalkulačka

Ženy samostatně výdělečně činné. Když přijde čas mateřství, čeká řadu z nich nepříjemné překvapení: stát se nepostará. Rozhodně ne tak, jako o matky, které jsou klasicky zaměstnané.... celý článek

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

11. 12. 2013 | Petra Dlouhá | 21 komentářů

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

Podnikáte? Pracujete na živnostenský list? Nebo jste „zaměstnáni na švarcsystém“? Konec roku se blíží – nejvyšší čas podívat se, kolik budete platit za zdravotní a sociální pojištění... celý článek

Očima expertů: Zvýšit živnostníkům zdravotní a sociální pojištění?

22. 11. 2013 | Ondřej Tůma | 51 komentářů

Očima expertů: Zvýšit živnostníkům zdravotní a sociální pojištění?

Relativně nízké odvody živnostníků na zdravotní a sociální pojištění jsou trnem v oku mnoha politiků. Jak se na věc dívají předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků,... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.