Sociální pojištění opět dražší, spočítejte si Přehled 2005 s námi

Sociální pojištění opět dražší, spočítejte si Přehled 2005 s námi
Daňová oblast doznala mnoha změn. Jak se promítly do letošních odvodů na sociální pojištění? Přešli jste na paušály? Jak se to odrazí v Přehledu pro OSSZ? Zvýšila se minimální výše vyměřovacího základu a opět vzrostlo procento, z kterého pojistné spočítat. Kolik tedy letos zaplatíte? A z jakých příjmů? Vyplňte Přehled 2005 s naší pomocí.

Kromě zdravotních pojišťoven, o kterých jsme psali v článku Přehled pro zdravotní pojišťovnu: jak je to s dodatečným Přehledem, čeká na Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti (dále Přehled) také vaše okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení (dále OSSZ). Odevzdat jej musí každá osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ), pokud alespoň po část roku 2005 vykonávala výdělečnou činnost.

Formulář je nutné dopravit na příslušný úřad do 30 dnů ode dne, ve kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání, nejpozději tedy do pondělí 2. května 2006. Pokud využíváte služeb daňového poradce, prodlužuje se pro vás tato lhůta do 31. 7. 2006, do 2. 5. ale musíte OSSZ doložit, že skutečně daňového poradce máte. Přehled podávají i ty OSVČ, které mají nulový příjem a nepodávají daňové přiznání, pro ně taktéž platí lhůta 31. 7.
Pokud tiskopis nepředložíte, může vám OSSZ uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. Další sankcí je pak penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Přehled je možné podat následujícími způsoby:

 • Doručíte vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ - tiskopis je k dispozici na každé OSSZ nebo si jej můžete vytisknout z tohoto místa.
 • Vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář zde na našich stránkách, poté ho vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ.
 • Vyplníte elektronický formulář, který odešlete přes Portál veřejné zprávy z 602XML Filleru - program je možné zdarma stáhnout zde (verze 1.6. 06. 0210), elektronický formulář vám půjde otevřít teprve po nainstalování uvedeného programu. Pro tento způsob e - Podání budete potřebovat také šifrovací certifikát ČSSZ. "Jak na to" se dočtete v této příručce.
 • Přehled můžete podat i elektronicky prostřednictvím jiného programu, který komunikuje s Portálem veřejné správy. Výstup z programu, tedy datová věta, musí splňovat kritéria stanovená ČSSZ (viz zde).

Cílem tohoto článku není opisovat pokyny uvedené na Přehledu, podívejme se spíše, proč se tento tiskopis vyplňuje, jaké novinky platí pro letošní rok a jak budou vypadat vaše nové zálohy na sociální pojištění.

Vyplněním Přehledu v podstatě formálně zúčtujete se svojí OSSZ (vyúčtujete pojistné na důchodové pojištění). Podle návodu si vyčíslíte (vyúčtováním doposud uhrazených záloh, pokud jste takové hradili) výši pojistného na důchodové pojištění, kterou musíte za uplynulý kalendářní rok doplatit. Doplatek pojistného jste povinni odvést do 8 dnů ode dne, kdy jste podali (nebo měli podat) Přehled. Samozřejmě se můžete také dopočítat přeplatku, a nemáte-li vůči OSSZ žádné splatné závazky, ta vám jej pak vrátí.

Do úhrnu záloh na pojistné na důchodové pojištění se nezapočítává pojistné na nemocenské pojištění.

Vedlejší činnost je nutno prokázat

OSVČ vedlejší
Za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se pro účely placení záloh na pojistné v roce 2005 považuje OSVČ, která v roce 2005 vykonávala zaměstnání a příjem z tohoto zaměstnání činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2005, tj. částku 86 220 Kč (7 185 * 12).

Za OSVČ se dále považuje osoba vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářním měsíci, v němž po celý měsíc
 • má nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu,
 • má nárok na výplatu příspěvku při péči blízkou nebo jinou osobu,
 • vykonává vojenskou (civilní) službu,
 • je nezaopatřeným dítětem (studium),
 • je ve vazbě nebo výkonu trestu.


Zdroj: ČSSZ
Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní a vedlejší. Stejně jako loni, i pro letošní Přehled je tedy rozlišení hlavní či vedlejší samostatně výdělečné činnosti základem. Pokud do Přehledu uvedete údaje o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (viz sloupek), jste povinni tyto údaje doložit, a to nejpozději spolu s Přehledem. Prokazujete se např. zaměstnavatelem ověřeným Potvrzením o trvání zaměstnání a o výši vyměřovacích základů či školou schváleném Potvrzením o studiu.
Pokud toto nedoložíte nejpozději v den podání Přehledu, budete považováni za hlavní OSVČ s povinností platit pojistné na důchodové pojištění.

OSVČ je účastna důchodového pojištění v těchto případech:

 • hlavní OSVČ vždy, bez ohledu na výši dosaženého příjmu;
 • vedlejší OSVČ povinně, pokud její dosažený příjem po odpočtu výdajů z vedlejší SVČ za rok 2004 dosáhl částky 42 922 Kč. Jestliže OSVČ měla příjmy jen po část roku, snižuje se toto minimum o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy po celý měsíc nevydělávala, za každý měsíc "úplné nečinnosti" se tak odečítá 3 577 Kč. Tato částka se odečítá také za každý kalendářní měsíc, v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenskou, pobírala peněžitou pomoc v mateřství nebo byla na vojně (či civilní službě);
 • vedlejší OSVČ s příjmem z vedlejší SVČ za rok 2005 po odpočtu výdajů nižším než 42 922, pokud se a přihlásí k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění na rok 2006.

Kolik se letos platí?

Do měsíce, do kterého podáte (nebo máte podat) Přehled, platíte zálohy podle podmínek platných do 31. 12. 2005 (viz loňský článek Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný), tedy v nezměněné výši.

Tip Peníze.CZ
Jste-li OSVČ, plaťte si na důchod u státu alespoň z vyměřovacího základu ve výši první redukční hranice. Využijte toho, že si můžete vyměřovací základ stanovit sami, aniž by to mělo vliv na odvody na zdravotní pojištění a daně. Platit si důchodové pojištění pouze z minimálního vyměřovacího základu je pro vás nevýhodné. Vysvětlení a detaily naleznete v článku Jak a proč optimalizovat důchodové pojištění u státu?
Od měsíce, v němž podáte (máte podat) Přehled, se pak situace mění. Jak se dopočítat nové výše záloh? Výše měsíčního vyměřovacího základu pro "nové zálohy" se letos stanoví jako minimálně 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (toto procento je volitelné, pod uvedenou hodnotu ale klesnout nemůže - pozornost ale věnujte sloupku) v průměru připadajícími na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ v roce 2004 vykonávána. Výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti pak činí 29,6 % (28 % na důchodové pojištění plus 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti) ze stanoveného měsíčního vyměřovacího základu.

Pokud si chcete platit i nemocenské pojištění (jeho platba není pro OSVČ povinná, přihlásíte-li se k němu, získáte tak nárok na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství), připočtěte další 4,4 %. Částky se zaokrouhlují směrem nahoru.

Ať už jsou vaše příjmy ale jakkoli nízké, minimálně na sociálním pojištění odvedete toto:

Minimální platby sociálního pojistného OSVČ v roce 2006
Výše měsíčních minimálních záloh: OSVČ hlavní* OSVČ vedlejší**
Důchodové pojištění (29,6 % z VZ) 1 394 Kč 558 Kč
Nemocenské pojištění (4,4 % z VZ)
(jeho platba je dobrovolná)
208 Kč 83 Kč
Pozn.:
* Absolutní minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní SVČ činí v roce 2006 50 % z částky, která se stanoví jako součin poloviny všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a přepočítávacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, tj. částku 4 709 Kč.
** Absolutní minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší SVČ činí v roce 2006 10 % z částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 a přepočítávacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, tj. částku 1 884 Kč.

Zdroj dat: ČSSZ

Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí, do 8. dne kalendářního měsíce následujícího.
Neplatí se za měsíce, ve kterých jste po celý kalendářní měsíc měli nárok na nemocenskou či mateřskou, nebo jste byli na vojně či civilní službě.

Sociální pojištění a daňové novinky
 • Výdajové paušály

 • Pokud vedete daňovou evidenci a rozhodli jste se ve svém letošním daňovém přiznání využít výdajů paušálem (tedy procentem z příjmů) a musíte podat dodatečné daňové přiznání za rok 2004, dodatečný Přehled pro OSSZ za rok 2004 podávat nemusíte. Ačkoli totiž dojde ke změně základu daně z příjmů, nedochází ještě ke změně výše příjmů ani výdajů na jeho dosažení. Vliv na vyměřovací základ pro odvod pojistného OSVČ za rok 2004 není.
  Příjmy z úhrady pohledávky nebo z prodeje zboží a výdaje z úhrady závazků budou uváděny v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ v tom kalendářním roce, ve kterém daná OSVČ příjem a výdaj skutečně obdrží nebo uhradí. Uvede je tedy v Přehledu příštím, tj. za rok 2006.

  Odlišný přístup platí pro OSVČ vedoucí účetnictví. Ty dodatečný Přehled podat musejí, viz poslední část článku Přehled pro zdravotní pojišťovnu: jak je to s dodatečným Přehledem. V tomto článku se o problematice dodatečného Přehledu v souvislosti s přechodem na paušály dozvíte více, např. také to, že některým daňovým odborníkům se přístup, který ČSSZ a zdravotní pojišťovny rozhodly uplatnit, připadá nad rámec zákona.

 • Společné zdanění manželů (SZM)

 • Jestliže manžel - OSVČ využije SZM, není manželka povinna podávat Přehled a platit pojistné. Pokud manželka nespolupracuje s OSVČ, nemůže být z pohledu důchodového pojištění považována za OSVČ.

  SZM na druhou stranu ale ani neovlivňuje vyměřovací základ pro placení pojistného manžela - OSVČ. Pro stanovení jeho vyměřovacího základu se vychází z celkových příjmů a výdajů, kterých na svoji SVČ dosáhl. Skutečnost, že využil k výpočtu daně ze SZM, nebude mít na stanovení výše jejího vyměřovacího základu pro odvod pojistného žádný vliv.
  (Pokud OSVČ využije rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby, nemůže využit výpočet daně ze SZM).

Chcete vydělávat a pojištění neplatit?

Sociální pojištění nemusíte platit v případě příjmů z kapitálového majetku, například z pronájmu nemovitosti nebo movité věci, a také z výdělků na dohodu o provedení práce (na tu ale smíte pracovat jen 100 hodin ročně).

Sociálnímu pojištění také nepodléhá umělecká nebo jiná tvůrčí činnost, pokud tedy píšete například knihy, publikujete vědecké statě nebo skládáte symfonie a z této činnosti máte příjmy podle autorského zákona, je vaše účast v systému "dobrovolná". Legislativa ponechává na autorovi, zda-li svoji tvorbu chápe jako soustavnou. Pouze tato osoba posuzuje, zda svou činnost vykonává soustavně či nikoliv. Jestliže se o soustavný výkon nejedná, není povinna tuto skutečnost sdělovat příslušné správě sociálního zabezpečení. Od zdaňovacího období 2007 se toto ovšem s největší pravděpodobností změní a i z těchto příjmů se bude pojistné na sociální pojištění odvádět.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

Připravili jsme pro vás nový seriál, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005!

Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních.

Jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění vysoké? Kdy odevzdáte Přehled o příjmech a výdajích? Je lepší být zaměstnán, nebo se živit samostatně výdělečnou činností? Platíte si nemocenské pojištění?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Daně: vybíráme z poradny V.

6. 3. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daně: vybíráme z poradny V.

Co užitečného jsme pro vás dnes připravili z naší daňové poradny? Pro uplatnění výdajů paušálem je třeba vědět, o jakou živnost se jedná. Z dnešního článku tedy např. zjistíte, zda... celý článek

Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005

28. 2. 2006 | Lenka Fialková

Jak uplatnit výdaje paušálem v daňovém přiznání 2005

Rozhodli jste se letos využít zvýšených odpočtových paušálů a daň z příjmu vypočítat s jejich pomocí? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém si takový scénář krok za krokem představíme.... celý článek

Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?

23. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Které příjmy zdanit doma a které v zahraničí?

Stále více lidí odjíždí na "pracovní zkušenou" do ciziny a naopak stále více cizinců rozšiřuje české pracovní řady. Jak je to s daněmi ze zahraničních příjmů a s odvody na zdravotní... celý článek

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

14. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Jak a kam správně a bezproblémově odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Kam letos s daněmi?

10. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Kam letos s daněmi?

Nastoupili jste již do letošního daňového kolotoče? Víte, na který úřad a do kdy se jít přiznat či jak to udělat elektronicky? Od 1. ledna kvůli novele zákona patříte pod jiný finanční... celý článek

Partners Financial Services