Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má letos nárok a na kolik

Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na auto. Kdo má nárok, kolik dělají a jak o ně žádat?
Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má letos nárok a na kolik

Zdroj: Shutterstock

Příspěvek na mobilitu

Jednou z dávek, která má zmírnit finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na mobilitu. Mohou o něj žádat osoby starší jednoho roku – za nezletilé podávají žádost zákonní zástupci, typicky rodiče.

Základem pro jeho získání je, že vám úřady přiznaly nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP či ZTP/P (tedy průkaz osoby zvlášť těžce postižené nebo zvlášť těžce postižené s průvodcem).

Příspěvek dělá pro obě skupiny 550 korun a vyplácí se zpětně za každý měsíc. Na vlastní žádost ho může příjemce dostávat v jedné splátce vždy za tři kalendářní měsíce, za které náležel.

Podmínkou pro přiznání příspěvku je, že se zdravotně postižená osoba opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována. To se prokazuje čestným prohlášením.

Nárok za daný měsíc však nemá osoba, která byla po celý kalendářní měsíc nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Příspěvek nenáleží za měsíc, kdy jsou takové osobě poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Úřad může udělat výjimku z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Kde se hlásit o průkazku osoby se zdravotním postižením, pokud ji ještě nemáte? Podejte žádost na kontaktním pracovišti úřadu práce. Ten ji předá okresní správě sociálního zabezpečení, respektive posudkovému lékaři, který posoudí vaši schopnost pohyblivosti a orientace a doporučí konkrétní typ průkazu. Vycházet bude z tiskopisu vyplněného vaším ošetřujícím lékařem – počítejte proto s tím, že si vás doktor může pozvat na kontrolní lékařskou prohlídku.

Na základě posudku ze sociálky pak úřad práce rozhodne o typu průkazu. S ním se pak pojí určité úlevy:

 • Průkaz TP: držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
 • Průkaz ZTP: držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
 • Průkaz ZTP/P: držitelé mají vedle výhod uvedených v předchozích dvou bodech nárok bezplatně (nebo se slevou) cestovat i s doprovodem nebo vodícím psem, pokud je nedoprovází průvodce.

Hrajte na jistotu

Pod bus
Zdroj: Shutterstock

Dobré pojištění může být k nezaplacení. Rádi vám pomůžeme vybrat.

Příspěvek na mobilitu úřad práce přizná pouze držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Ti dostanou také Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. V Česku i dalších zemích Evropské unie opravňuje k parkování na vyhrazených místech, v Česku si navíc díky němu nemusíte kupovat dálniční známku (netýká se zahraničí). Parkovací průkaz vydávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku slouží na pořízení těch, které mají hendikepovanému usnadnit základní soběstačnost, hledání pracovního uplatnění, přípravu na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání a styk s okolím.

Úředníci vám dávku přiznají, jen když spadáte do jedné ze tří skupin:

 • Osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí: příspěvek lze čerpat na speciální úpravy motorového vozidla, schodišťovou plošinu nebo stavební úpravu koupelny a WC.
 • Těžce sluchově postižení: z příspěvku lze hradit nejrůznější vizuální signalizace, telefonní zesilovač, zařízení pro online tlumočení do znakového jazyka a další.
 • Těžce zrakově postižení: z příspěvku lze financovat pořízení vodicího psa, digitální čtecí přístroj, kalkulačku s hlasovým výstupem a další.

Podrobnější popis zdravotních postižení obsahuje příloha zákona. Od března 2020 se okruh zdravotních indikací pro přiznání příspěvku rozšířil o zdravotní postižení interní povahy (nemoci srdce, cév a plic) způsobující těžké omezení pohyblivosti. A od roku 2022 mohou příspěvek na zvláštní pomůcku získat nově i osoby s těžkou demencí. 

V některých případech může o nároku na dávku rozhodnout také příjem žadatele: Kdo žádá o příspěvek na pomůcku levnější než deset tisíc korun, dosáhne na něj, jestliže jeho příjem a příjem společně posuzovaných osob (typicky jde o členy domácnosti) dělá méně než osminásobek životního minima. Kalkulačku životního minima najdete o pár odstavců níž. Pokud pomůcka stojí víc než deset tisíc korun, příjem se neposuzuje. 

Posledním kritériem pro přiznání dávky je věk. Obecně mají nárok osoby starší jednoho roku, u některých typů pomůcek je však věkový limit vyšší. Například na koupi motorového vozidla, úpravu bytu, schodolez nebo zvedací plošinu lze dávku čerpat od tří let věku. Pokud má příspěvek pokrýt pořízení vodicího psa pro nevidomého, musí být žadateli nejmíň patnáct let.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se odvíjí od její ceny. Vždycky ale platí horní limit: maximálně 350 tisíc korun. Výjimkou je pořízení schodišťové plošiny, kde je maximální dávka 400 tisíc. Zároveň nesmí součet všech vyplacených příspěvků přesáhnout 800 tisíc (respektive 850 tisíc) korun v pěti po sobě jdoucích letech.

V praxi je nutné počítat také se spoluúčastí: deset procent z ceny zvláštní pomůcky. Pokud má příspěvek pokrýt nákup pomůcky levnější než deset tisíc korun, musíte dát z vlastní kapsy vždycky alespoň tisícovku. Někdy, například když máte nízké příjmy, můžou úředníci spoluúčast snížit.

Příspěvek na auto

Příspěvek na zvláštní pomůcku lze získat i na nákup motorového vozidla. Pravidla jsou však odlišná.

Na dávku má nárok pouze:

 • člověk s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí,
 • člověk s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,
 • člověk s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu (výslovná zmínka o nich v zákoně přibyla od roku 2022).

Další podmínkou je, že jde o osobu, která se musí každý měsíc pravidelně dopravovat a zároveň je schopná motorové vozidlo řídit nebo se v něm nechat převážet. Nutnost pravidelného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Příspěvek na pořízení auta dosahuje minimálně 100 tisíc a maximálně 200 tisíc korun. Konkrétní částka se odvíjí od příjmu žadatele a příjmů společně posuzovaných osob – těmi jsou typicky další členové domácnosti. Vychází se z životního minima – tedy státem určené úrovně měsíčního příjmu, který má pokrýt základní životní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. Životní minimum domácnosti se odvíjí od počtu členů.

Spočítejte si životní minimum 2022

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Pro příjem žadatele a společně posuzovaných osob platí v současnosti tyto limity:

 • 200 tisíc korun: pokud je váš příjem nižší nebo se rovná 16násobku životního minima;
 • 180 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 16násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 17násobek životního minima;
 • 160 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 17násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 18násobek životního minima;
 • 140 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 18násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 19násobek životního minima;
 • 120 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 19násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 20násobek životního minima;
 • 100 tisíc korun: pokud je váš příjem vyšší než 20násobek životního minima.

Jak vysoký (nebo nízký) násobek životního minima představuje váš příjem, si snadno propočtete na naší kalkulačce.

Mohou nastat i situace, kdy osoba, které byl příspěvek vyplacen, musí jeho část nebo celý příspěvek vrátit. Například když ho nepoužije ve stanovené lhůtě (tři měsíce ode dne výplaty, pokud úřad práce nestanoví jinak) nebo pokud uvedla v žádosti nepravdivé údaje. Důvodem je také, když se přestane pravidelně dopravovat nebo není schopna převozu potom, co zažádala o příspěvek na auto.

Jak žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku

O příspěvek na zvláštní pomůcku se žádá na úřadu práce buď osobně, nebo elektronicky (s využitím bankovní identity nebo třeba datové schránky). Potřebujete především žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Kdo chce pomůcku levnější než 10 tisíc korun nebo příspěvek na auto, neobejde se bez doložení příjmu, respektive dokladu o výši čtvrtletních příjmů. S sebou si vezměte také občanský průkaz, u dětí do patnácti let rodný list. Seznam dalších potřebných dokladů najdete na poslední straně žádosti.

Pokud úředníci vaši žádost zamítnou, případně nejste spokojení s výší příspěvku, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Na podání odvolání máte patnáct dní od doručení rozhodnutí. O výsledku odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí – žádost o přezkoumání ale musíte podat na úřadu práce, se kterým jste přiklepnutí dávky řešili.

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

Kateřina Jungvirtová

Autor článku Kateřina Jungvirtová

Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+52
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

26. 1. 2022 13:01, Petr

Manželka úplně slepá na pravé oko od 7tridy a levý po 4 operacích sítnice téměř nevidí a prognóza se to nezlepší a bude to čím dál horší.A nemá nárok na péči ani ZTP.

+31
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 1. 2022 19:59

Nezapomínejte, že se ale zvedaly důchody.

Zobrazit celé vlákno

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Kdo a jak dostane 5000 Kč na dítě. Úřad řekl podrobnosti

23. 5. 2022 | Petr Kučera | 161 komentářů

Kdo a jak dostane 5000 Kč na dítě. Úřad řekl podrobnosti

Mimořádný příspěvek na dítě dostal podrobnější pravidla. Ministerstvo dokončilo konkrétní návrh, který přináší i odpovědi na některé dosavadní nejasnosti. Nepotěší rodiče osmnáctiletých. celý článek

Na pomoc v hmotné nouzi dosáhne méně lidí. Hrozí bouře

5. 5. 2022 | Michal Skořepa | 29 komentářů

Na pomoc v hmotné nouzi dosáhne méně lidí. Hrozí bouře

Nejchudší z nás jsme nechali příjmově klesnout o 13 procent oproti roku 2007. Existenční minimum stouplo méně než inflace, píše analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Příspěvek na ubytování uprchlíků startuje. Jak žádat

5. 4. 2022 | redakce Peníze.CZ | 21 komentářů

Příspěvek na ubytování uprchlíků startuje. Jak žádat

Od pondělí 11. dubna lze žádat o „příspěvek na solidární domácnost“. Nakonec to půjde jen online, upřesnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Přídavky na děti: Dosáhnete na ně po zvýšení životního minima?

1. 4. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Přídavky na děti: Dosáhnete na ně po zvýšení životního minima?

Spočítejte si, jak se od dubna zvýší limit pro nárok na dětské přídavky.

Porodné dostane víc rodin. Spočítejte si, jak jste na tom

1. 4. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Porodné dostane víc rodin. Spočítejte si, jak jste na tom

Růst životního minima od dubna zvyšuje i limit pro nárok na porodné. Tady je nová kalkulačka.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.