Zdravotní pojišťovna: přemýšlíte o změně?

Zdravotní pojišťovna: přemýšlíte o změně?
Ke každému čtvrtletí můžete změnit zdravotní pojišťovnu. Jste s vaší stávající spokojeni? Víte, na co všechno vlastně máte nárok či co se od letošního roku již u žádné pojišťovny neproplácí? Porovnejte si ministrem Rathem "osekané" nabídky zdravotních pojišťoven.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění máme právo na bezplatnou zdravotní péči. Tatáž úprava nám ale také zakládá povinnost se zdravotně pojistit. Dostát zákonu tak můžeme placením pojistného jedné z devíti zdravotních pojišťoven (za některé skupiny – děti, studenty, důchodce apod. hradí zdravotní pojištění stát).

Z veřejného zdravotního pojištění se pak hradí péče, která má pojištěncům zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Zákon vyjmenovává následující úkony:

 • léčebná péče ambulantní a ústavní (včetně diagnostické péče, rehabilitace, péče o chronicky nemocné a zdravotní péče o dárce tkání nebo orgánů související s jejich odběrem),
 • pohotovostní a záchranná služba,
 • preventivní péče,
 • dispenzární péče (tj. poléčebné sledování),
 • odběr tkání nebo orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),
 • poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků,
 • lázeňská péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách,
 • závodní preventivní péče,
 • doprava nemocných a náhrada cestovních nákladů,
 • doprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa, do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhrada cestovních nákladů,
 • doprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,
 • doprava odebraných tkání a orgánů,
 • posudková činnost,
 • prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva, včetně dopravy.

Co potřebujete ke změně pojišťovny
 • občanský průkaz,
 • identifikační číslo zaměstnavatele, v případě OSVČ kopii živnostenského listu a potvrzení dosavadní zdravotní pojišťovny o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu,
 • na pobočce vyplňte přihlášku pojištěnce a evidenční list.

Zdravotní pojišťovnu můžete měnit jednou ročně, a to ke kterémukoli čtvrtletí, na "pololetní změnu" tedy zbývají již jen čtyři dny. Máte-li vybránu zdravotní pojišťovnu, s přestupem neváhejte, pojišťovně musíte doručit přihlášku do 30. 6. Změnu pak musíte oznámit zaměstnavateli, a to nejpozději do 8 dní (pokud byste tak neučinili, může vám pojišťovna podle Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění uložit pokutu až do výše 10 tisíc Kč) a do této doby taky vrátit průkaz pojištěnce dosavadní zdravotní pojišťovně. Té změnu hlásit nemusíte, protože to za vás udělá pojišťovna, ke které se nově přihlašujete.

Podle čeho vybírat?

V úhradách nákladů za výše vyjmenované zdravotní služby se pojišťovny rozcházet nemohou. Aby se odlišily a vytvořily alespoň nějaké konkurenční prostředí, nabízejí svým pojištěncům spoustu výhod nad rámec zákonem vyjmenovaných úkonů (viz výše). Právě na tento "nadstandard" tak pojišťovny lákají potenciální klienty. Možnost nabídnout něco víc než jiní ovšem pojišťovnám k letošnímu 1. lednu svoji snahou ušetřit výrazně omezil ministr Rath. Pojišťovny musely přestat nabízet příspěvky na všechno, co nemá preventivní charakter. Desetitisíce lidí tak přišly o příspěvky např. na antikoncepci, bílé plomby, obroučky na brýle či přípravky podporující sexuální potenci. Např. Česká národní a Vojenská zdravotní pojišťovna v rámci těchto opatření pozastavily i příspěvek na plavání.

Než si ale začnete vybírat podle "zbylých výhod", věnujte pozornost zejména oblasti, kde pojišťovna působí. Ne všechny totiž fungují celorepublikově (třeba Revírní bratrská pokladna působí zejména na Moravě, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zase ve středních a východních Čechách). Ne všechny pojišťovny se také mohou prokázat širokou sítí smluvních lékařů (nejhustší smluvní síť má VZP). Zjistěte si proto, zda lékaři, kteří se starají právě o vaše zdraví, mají s pojišťovnou, o níž uvažujete, smlouvu.

Počty pojištěnců, smluv a regionální působnost
Zdravotní
pojišťovna
Počet pojištěnců k: Počet smluvních lékařů 1) Působnost
31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2003 31. 12. 2004 31. 12. 2005
Česká
národní
306 907 308 467 cca
310 000
19 540 19 740 cca
17 500 3)
Celorepubliková
působnost
Hutnická 332 178 335 317 343 165 8 296 8 823 9 081 Snaží se působit
celorepublikově.
Hlavní působnost
má na Moravě
Metal
-Aliance
cca
304 000 
cca
314 000 
cca
320 000
6 638 7 277 7 520 Celorepubliková
působnost,
ředitelství v Kladně.
Minister-
stva
vnitra
968 632 1 011 317  1 014 370 25 107 25 474 21 548 Celorepubliková
působnost
Oborová 536 628 591 801  629 300 27 437 2) 27 176 2) 21 107 3) Celorepubliková
působnost
Revírní bratrská pokladna 329 240 346 112 353 145 5 689 5 923 5 217 3) Regionální působnost. 
Především v Moravsko-
slezském kraji
(80 % pojištěnců),
dále střední a jihovýchodní
Morava. Expozitury
v Ostravě, Karviné,
Havířově, Opavě,
Frýdku-Místku, Kopřivnici,
Kroměříži, Valašském
Meziřící a v Hodoníně.
Zaměst-
nanecká
poj.
Škoda
121 584 125 165 127 391 5 250 4 941 3 382 Regionální působnost.
Pobočky v Mladé Boleslavi,
Praze, Vrchlabí, Rychnově
nad Kněžnou, Nymburce,
a v Kvasinách.
Vojenská 577 648 574 807 přes
570 000
21 655 22 101 cca
19 700 3)
Celorepubliková
působnost
VZP 6 801 230 6 680 790  6 617 714 20 5683) 34 256 34 106 Celorepubliková
působnost

Zdroj dat: pojišťovny
Vysvětlivky: 
1) Počtem smluvních lékařů máme na mysli počet ambulantních zdravotnických zařízení - praktické, zubní, ambulantní specialisty, rehabilitační zdravotní zařízení, domácí péči, vyšetření krve apod. (nezapočítáváme mezi ně nemocnice, LDN, dopravní a záchrannou službu, lékárny, lázeňská a ozdravná zařízení, apod.).
2) Jde o počty smluvních zdravotnických zařízení, tedy včetně lékáren, nemocnic, apod.
3) Jde o počet praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost, praktických zubních lékařů a ambulantních specialistů.

Největší pozornost je ze strany zdravotních pojišťoven (ZP) věnována dětem. Všechny pro ně mají něco přichystáno, přispívají na různá očkování, rovnátka, školky v přírodě apod. VZP, Vojenská ZP, Česká národní ZP, ZP Metal–Aliance či Zaměstnanecká pojišťovna Škoda uhradí dětem s kožními a dýchacími nemocemi dokonce i část ceny ozdravného pobytu u moře. Programů a výhod pro děti je samozřejmě spousta, ty nejběžnější příspěvky jsme pro vás seřadili do následující tabulky, obsáhlejší přehled pak zíkáte pod odkazy uvedenými na konci článku. 

Nadstandardní pozornost je věnována i ženám, zejména těhotným a starším, opět viz následující tabulku. I pro muže ale některé pojišťovny připravily speciální nabídky, např. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí mužům ve věku od 45 let preventivní vyšetření prostaty prováděné prostřednictvím vyšetření vzorku krve, obdobně Metal – Aliance uhradí vyšetření k prevenci nádorových onemocnění.

Výše některých příspěvků jednotlivých pojišťoven (za rok a v Kč)
Zdravotní pojišťovna

Dětem

Ženám

Plavání Rovnátka Očkování Vitamíny
pro
těhotné
Mamograf
Klíšťová
encefa-
litida
Žloutenka Chřipka Menin-
gokok
Česká národní zrušeno 1 400 1)

Až 1 500 Kč v souhrnu v průběhu 18 let(použitelné pro kterýkoli druh těchto očkování).

300
Hutnická ne Až 1 500 Kč v souhrnu, podle zařazení do "boxu", viz níže v textu. 500 (na vitaminy, nebo tělesnou výchovu)
Metal-
Aliance
bezplatný nebo příspěvkem zvýhodněný vstup do vybraných plaveckých bazénů v Čechách (zde) a na Moravě (zde 800 2)  ano3) 2003) ano3)  
Minister-
stva

vnitra
Plavání pro neplavce (v rámci "balíčků", viz dále v textu)

Ano (v rámci "balíčků", viz dále v textu)

ano (v rámci "balíčků", viz dále v textu)
Oborová Volné vstupy ve vybraných bazénech Pojištěncům OZP zařazeným do Kreditního systému příspěvky ve výši od 350 do 2 000 Kč (podle typu přiznaného kreditu, viz níže v textu).
Revírní
bratrská
pokladna
500 (dítě do 3 let) 1 000 2. a 3. očkování a přeočkování 1 000 ne ne lze vyzvednout na kterémkoli praco višti po předložení těhotenského průkazu ne
Zaměst-
nanecká
poj.
Škoda
300 (600 pro dárce krve, 1 500 pro nositele Zlatého kříže) 750 2) 300 1 000 140 300 300 mamografický screening hrazen jednou za 2 roky 
Vojenská zrušeno 1 200 2) 1/3 nákladů a přeočkování  ne 350 700 100 300 (1 x za 2 roky) 
VZP zrušeno 1 000 2) 400 ne ne ne ne mamografické vyšetření hrazeno jednou za 2 roky 
Vysvětlivky:
1) příspěvek se neposkytuje ročně, ale v průběhu 18 let
2) příspěvek na 1 čelist
3) celkový roční příspěvek na služby (kumulovaně) do výše max. 300 až 500 Kč ročně - závisí na délce pojistného vztahu s ZPM-A (viz text dále)
Zdroj dat: pojišťovny

Čtyři pojišťovny rozdělují klienty do skupin, podle kterých pak mají nárok na příspěvky - mohou si vybrat cokoli, co pojišťovna nabízí, ale do jejich limitu.  

 • U zdravotní pojišťovny Metal - Aliance závisí výše jednotlivých příspěvků na délce pojištění u této pojišťovny. Pojištěnci zaregistrovaní v roce 2006 mohou získat příspěvek ve výši 300 Kč, klienti pojišťovny zaregistrovaní v letech 1995 až 2005 dostanou 400 Kč a ještě dříve registrovaní pojištěnci 500 Kč.
 • U Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zase záleží na rozřazení pojištěných podle kreditního systému. Noví pojištěnci mají nárok na příspěvek v hodnotě 350 Kč, pojištěnci s nízkými náklady na zdravotní péči a s vysokou mírou zodpovědnosti k preventivním prohlídkám 500 Kč, těhotné ženy na 1 200 Kč a letošní novorozenci na 450 Kč. Největší příspěvky jsou poskytovány dárcům krve a kostní dřeně – až 2 000 Kč ročně.
 • Roční příspěvky ve formě paketů, tzv. "boxů plných zdraví" nově nabízí i Hutnická zdravotní pojišťovna. Tzv. baby box je určen dětem do 6 let včetně a nabízí jim k využití 1 500 Kč (na preventivní očkování, školky v přírodě či vitaminy). Teen box je pro 7-18leté, ti mohou také využít 1 500 Kč, a to na očkování, rovnátka či školy v přírodě. Student box je sestaven pro studenty do 26 let včetně, pojišťovna jim ročně přispěje až 700 Kč na očkování a preventivní prohlídky pro studium v zahraničí a pro sportovce. V rámci lady boxu HZP poskytne 500 Kč těhotným ženám na vitaminy nebo léčebnou tělesnou výchovu.
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (dále ZPMVČR) nabízí "balíčky", a to pro ženy (max. 500 Kč), pro muže (max. 500 Kč), pro rodiny s dětmi do 15 let (max. 800 Kč), balíček pro děti a mládež do 18 let (max. 500 Kč), pro studenty do 26 let (max. 700 Kč) a v neposlední řadě balíček pro dárce krve a kostní dřeně (až 4 400 Kč). Klient, který splňuje podmínky pro čerpání příspěvku, si v rámci balíčku vybere libovolný počet položek, které může čerpat maximálně do částky uvedené v závorce a to za všechny položky souhrnně - konkrétně viz níže uvedený proklik.

Příspěvků pojišťovny nabízejí mnohem více, než vidíte v přechozí tabulce. Abychom vám pomohli se co nejlépe na "trhu zdravotního pojištění" zorientovat, kompletní nabídky výhod naleznete pod následujícími odkazy:

Při výběru pojišťovny posuzujte, co ta která pojišťovna působící ve vašem regionu nabízí právě vám, ne která má nejdelší list výhod. Potřebujete-li chemoterapii, bude vás zajímat, že třeba VZP finančně podporuje ozdravné pobyty onkologicky nemocných, ale také třeba to, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vám nabízí 2 000 Kč jednou ročně na paruku. Pokud přemýšlíte operaci hemoroidů, asi se budete snažit darovat krev s Oborovou zdravotní pojišťovnou, která má pro dárce zajímavou nabídku, obdobně zajímáte-li se o laserové operaci očí, 2 000 Kč vám na ni přispěje ZPMVČR, pokud s ní darujete krev či kostní dřeň. Má-li vaše dítě astma, Mořský koník Všeobecné ZP je určitě jedna z možností právě pro vás. A tak dále...

Jakou pojišťovnu jste si vybrali vy? Již jste někdy pojišťovnu měnili? Jste spokojeni s vaší současnou pojišťovnou? 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 6. 2006 12:11, Michal, Brno

Asi před rokem jsem se rozhodl pro změnu zdravotní pojišťovny. Důvodem byla neschopnost několika zaměstnanců VZP.
Jednak dámy na pobočce se chovaly ke svým klientům standardně arogantně a pak přišlo obvinění z nezaplacení pojistného - samozřejmě neoprávněné, protože všechny platby a doklady byly pojišťovně předány v pořádku a včas, pouze si je nebyla schopna zpracovat.
Odešel jsem k OZP. Musím si sice dávat větší pozor při hledání lékaře, abych se nehlásil k některému, který nemá s OZP smlouvu (většina naštěstí má), ale jinak jsem spokojen.

+85
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 11. 2011 12:11, Změna Zdravotní pojišťovny

Dobrý den,

nabízíme přechod ke ZPMVČR - 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) s garancí přechodu k 1.1.2012, zařídíme přechod kompletně emailem bez nutnosti chodit na pobočku. Navíc pro každého pojištěnce máme připravený dárek - vitamínový balíček.

Více info k přechodu na http://www.zmena-zdravotni-pojistovny.cz

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

Pojišťovny

A tohle už jste četli?

Jsou zdravotní pojišťovny zabijáky aktivních lékařů?

23. 9. 2005 | Simona Ely Plischke | 2 komentáře

Jsou zdravotní pojišťovny zabijáky aktivních lékařů?

Zdravotní pojišťovny uplatňují vůči lékařům limity na předepisované léky. Mají zabránit plýtvání. Někteří lékaři ale tvrdí, že systém finančně trestá schopné, vzdělávající se lékaře,... celý článek

Noční můra studenta? Zdravotní pojištění

11. 8. 2005 | Dana Chytilová

Noční můra studenta? Zdravotní pojištění

Přihlašujete se sami, například jako absolvent vysoké či střední školy, k platbě zdravotního pojištění? Postup pojišťoven není jednotný. Někde stačí vyplnit přihlášku, jinde se nevyhnete... celý článek

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

22. 6. 2005 | Dana Chytilová | 1 komentář

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny? Pokud si tak přejete učinit již k následujícímu pololetí, neváhejte. Změnu totiž můžete provést jen ke čtvrtletí. Poradíme vám, jak na to, do... celý článek

Partners Financial Services