Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!
Základní smysl životního pojištění, tedy chránit blízké pro případ vaší předčasné smrti či převzetí odpovědnosti za své závazky, nejlépe naplňuje rizikové životní pojištění. Pomocí tohoto produktu můžete dosáhnout rozumného poměru ceny a výkonu. Co český trh připravil? Jak si z nabídky vybrat? Naše analýza vám jistě ulehčí práci.

Původním a nejvznešenějším důvodem pro uzavření životního pojištění je uvědomění si vlastní odpovědnosti vůči své rodině a odpovědnosti za svoje závazky. Ať již ve formě různých krátkodobých půjček nebo dlouhodobých úvěrů, které v případě smrti živitele přebírá právě pojišťovna. Hledáte- li toto pojištění pro případ smrti, vybírejte z produktů označených pojmem rizikové životní pojištění (nebo také dočasné životní pojištění).

Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy (výjimkou je sebevražda, viz níže). Pokud skutečně ke škodní události dojde (pojištěný zemře), bude osobám uvedeným v pojistné smlouvě (tzv. obmyšleným) a/nebo dědicům, vyplaceno sjednané pojistné plnění.

"TIP" Peníze.CZ
Pokud jste svobodní a bez závazků a v nejbližší době rodinu neplánujete, životní pojištění pro případ smrti je pro vás vyhazováním peněz.
Maximální pojistná doba bývá omezena na např. 30 let nebo do určitého věku (např. do 80 let pojištěné osoby), viz tabulky 1 a 2. Po jejím uplynutí pojištění bez náhrady zaniká. Bez náhrady, tedy bez nároku na tzv. odkupné (dříve odbytné), zaniká pojištění i v případě jeho vypovězení. Výjimkou jsou např. produkty pojišťovny Uniqa a některé jednorázově placené pojistky, v jejichž případě se odbytné rovná nespotřebovanému pojistnému, např. některé pojistné tarify Allianz a Kooperativy (pro konkrétní data opět viz tabulky 1 a 2).

Produkt s pevnou, nebo s klesající pojistnou částkou?

Posuzování zdravotních a finančních rizik
Při sjednávání rizikového životního pojištění se klienti setkávají s prověřením svého zdravotního stavu a někdy i aktuální finanční situace. Důvodem je snaha pojišťoven zabránit tzv. negativnímu výběru, tj. většímu zájmu o pojištění ze strany osob s vyšší pravděpodobností úmrtí než odpovídá průměru v populaci a prevence pojistných podvodů.
Zjištěné zdravotní komplikace znamenají nejčastěji zdražení pojistného. Jen výjimečně dochází k odmítnutí klienta pojišťovnou. Ovšem v případě, že se zájemce o pojištění naopak těší nadprůměrnému zdraví, nemůže v žádném případě očekávat slevu pojistného. Jak se zdravotní stav prokazuje, si přečtete zde.
Pojistná částka může být sjednána jako pevná, kdy je pojištěný kryt po celou dobu pojištění na stejnou sumu, například na milión korun, nebo klesající - v tomto případě se v čase pojistné krytí zmenšuje, např. z 2 miliónů při podpisu smlouvy až na nulu při vypršení smlouvy.

Sjednání dobrého rizikového životního pojištění by mělo být samozřejmé pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní. A právě pojištění s pevnou pojistnou částkou se používá při potřebě dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany (třeba pro zajištění finančně závislých osob). Mělo by být standardem pro každého reálně uvažujícího živitele rodiny v případě, že nemá dostatečná zpeněžitelná aktiva k zajištění pravidelné renty.
Konkrétní údaje o jednotlivých produktech s pevnou pojistnou částkou naleznete v tabulce 1.

Produkty s klesající pojistnou částkou se často označují jako úvěrová životní pojištění a, jak již název napovídá, jsou určena k pojištění osob splácejících úvěr. V případě pojistné události pojišťovna většinou přímo věřiteli, tedy finanční instituci, uhradí nesplacenou část úvěru. Tomuto "upsání pojistného plnění" se říká vinkulace, v případě vaší smrti pak díky ní rodina nepřijde o nesplacenou střechu na hlavou či auto, na jehož spácení (např. na leasing) nemá peníze. Výše pojistné částky by v těchto případech měla odpovídat nesplacené části úvěru, která se pochopitelně v čase snižuje, proto jde o klesající pojistnou částku. Vaši odpovědnost za závazky si někdy finanční instituce vyloženě vynutí. U dlouhodobějších závazků, například hypotečního úvěru, je často vinkulace životního pojištění přímým požadavkem. Ústav, který půjčku poskytl, má nárok nejvýše na vyplacení zůstatku pohledávky. Rozdíl mezi pojistným plněním a částkou požadovanou finanční institucí pojišťovna proplatí osobám uvedeným v pojistné smlouvě, příp. dědicům.

Nejen "úvěrové" pojištění 
Pojistka s klesající pojistnou částkou nemusí být využitelná jen pro úvěry. Chcete-li například zajistit dítě do té doby, než si bude samo vydělávat, např. do 20 let věku, může být tako dobrým nástrojem. Čím bude dítě starší, tím bude potřeba nižší částka na jeho zajištění.
Důležitým parametrem tohoto typu pojištění je způsob klesání pojistné částky. Nejvíce rozšířený je lineární způsob klesání. Jeho výhodou pro pojišťovny je jednoduchost kalkulace pojistného. Druhým způsobem je přizpůsobování pojistné částky nesplacené jistině úvěru. V tomto případě na sebe pojišťovny berou vyšší riziko, protože většina úvěrů je splácena anuitně, a tak je pojistná částka v jednotlivých letech vyšší než při lineárním klesání. Pojištěná osoba má jistotu, že v případě její smrti v kterýkoliv okamžik bude pojistná částka stačit k uhrazení dlužné částky. Třetí variantou je individuální klesání pojistné částky, kdy si klient může stanovit pro každé pojistné období libovolnou výši pojistné částky. V případě, že již zná v době uzavření pojištění potřebnou výši pojistné ochrany v jednotlivých letech, má možnost sestavit plán klesání pojistné částky na celou dobu pojištění.

Konkrétní údaje o nabídce produktů s klesající pojistnou částkou včetně uvedení způsobu klesání naleznete v tabulce 2.

Příznivý poměr cena/výkon

Cena pojištění závisí na pojistné částce, vstupním věku a pohlaví pojištěného a délce trvání pojištění, výjimečně i na úrokové míře zajišťovaného úvěru.

Protože rizikové životní pojištění na rozdíl od kapitálového, investičního či univerzálního zcela postrádá spořící složku, platíte za ně nízké pojistné, lze s jeho pomocí dosáhnout příznivějšího poměru ceny a výkonu (pokud je cílem výlučně zajištění pro případ smrti). Za pojistné ve výši několika stokorun měsíčně můžete být chráněni miliónovou pojistnou částkou. Pojistné ovšem nelze odečíst od daňového základu (na rozdíl od kapitálového, investičního či univerzálního životního pojištění).

Produkt s klesající pojistnou částkou vyjde levněji než produkt s pevným plněním. Pojistné se totiž v prvním případě zpravidla platí jen třeba 2/3 pojistné doby (např. 7 let u pojistky sjednané na 10 let).

Cenový obrázek
Winterthur, pevná pojistná částka:
  • Muž: 40 let,
  • Doba pojištění: 20 let (pojistné se platí 20 let),
  • Výše pojištěného úvěru: 500 000 Kč
  • Pravidelné roční pojistné: 5 900 Kč

Česká pojišťovna, klesající pojistná částka:

  • Muž: 25 let,
  • Doba pojištění: 10 let (pojistné se platí jen 7 let),
  • Výše pojištěného úvěru: 800 000 Kč
  • Pravidelné roční pojistné: 3 337 Kč (7% sleva za frekvenci placení a výši pojistné částky).

Roční pojistné na pojistnou částku jeden milión Kč pro 30letého muže na dobu 20 let se většinou pohybuje mezi 4 000 a 7 000 Kč ročně, tedy pár stovkami měsíčně. Krytí stejně staré ženy je zhruba o polovinu levnější.

Kdy s vašimi pozůstalými pojišťovna "vyrazí dveře"?

Ač rozsah výluk a omezení není nijak dlouhé, je ale důležité na ně upozornit.

Nejčastější výlukou je sebevražda pojištěné osoby. Pojišťovny v tomto případě uplatňují časové testy trvání pojistné smlouvy a podle nich stanovují výši plnění nebo vyrovnání se s oprávněnou osobou. V horizontu 2 let od uzavření pojištění nejčastěji pojišťovny nevyplatí nic nebo vyplatí odbytné, což u pojištění s běžně placeným pojistným znamená totéž. Nárok na odkupné totiž vzniká zpravidla nejdříve po 2 letech, nehledě k tomu, že u rizikového životního pojištění na něj zpravidla nevzniká vůbec (viz tabulky). Trvá-li pojištění 2 až 5 let, pojistné plnění již nebývá omezeno, narazit ale můžete i na tarify, které plnění snižují na polovinu i po pěti letech trvání smlouvy.

Dalšími výlukami jsou válečné události a různé vnitrostátní nepokoje. Méně časté výluky jsou příčiny smrti radioaktivním zářením nebo nukleární katastrofou, při letectví (a pojištěný nebyl cestujícím) a účastí na motoristických závodech. Některé pojišťovny nekryjí ani smrt způsobenou provozováním leteckých a extrémních sportů či v odlehlých místech planety. Na toto místo tedy patří obligátní rada: čtěte pojistné podmínky a čtěte je pozorně a až dokonce.

Rozloučíme se detailním pohledem na nabídku rizikových životních pojistek a jejich parametrů. Tabulka 1 shrnuje produkty s pevnou pojistnou částkou, tabulka 2 s klesající pojistnou částkou a tabulka 3 prozradí, co všechno se v konkrétní pojistce skrývá - vedle pojištění pro případ smrti, jaké další pojištění a připojištění. Stručné vysvětlení toho, co které připojištění kryje, naleznete zde.

Všechna následující data naleznete také v naší sekci rizikového životního pojištění.

Tabulka 1: Riziková životní pojištění s pevnou pojistnou částkou
Nárok na
odkupné
Min. pojistná částka (v Kč) Min. roční pojistné (v Kč) Trvání pojištění do věku Min. pojistná doba v letech Max. pojistná doba v letech
AEGON
(profil, názory)
Premium ne není 2 400 Kč; min. běžné/frekvenční pojistné: 400 Kč preferované riziko 65 let, standardní riziko a univerzální třída 75 let 5 20
Allianz
(profil, názory)
Allianz rizikové pojistné ne* 500 000 3 600 85 5 67
AMCICO AIG Life
(profil, názory)
Term ne 250 000 2000 75 5 50
AMCICO AIG Life ADPI ne 200 000 1053 64 1 neurčito
AMCICO AIG Life FRAKTO ne 200 000 1053 64 1 neurčito
AMCICO AIG Life NEMO ne 200 000 1053 64 1 neurčito
Aviva
(profil, názory)
Rizikový životní plán (RŽP) ne není 2 000 75 5 25
Aviva Rizikový životní plán (RŽJ) ano není jednorázové, podle pojistné doby, min. 10 000 75 5 25
Česká podnikatelská
(profil, názory)
Rizikové s Filipem PLUS ne 30 000 200 70 10 52
Česká podnikatelská Úvěrové s Filipem PLUS ne 30 000 200 70 1 52
Česká pojišťovna
(profil, názory)
1U ne 50 000 75 5 25
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
Garant - U3 ne 150 000 1 800 65 5 30
ČSOB Pojišťovna Garant - SVCH1 ne 150 000 1 800 65 5 30
ČSOB Pojišťovna Garant - U3/J ne 200 000 65 5 30
Generali
(profil, názory)
ZV5 ne 50 000 75 1 30
Hasičská vzájemná Spektra Plus ne 50 000 300 70 5 25
ING
(profil, názory)
1020 ne 3 600 80 5 65
Kooperativa
(profil, názory)
Dočasné pojištění pro případ smrti ne 50 000 2 400 70 1 30
Kooperativa Dočasné pojištění pro případ smrti ano 50 000 70 1 30
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
Komplexní pojištění pro účastníky PFČS ne 10 000 70 1
UNIQA
(profil, názory)
850 ano 50 000 75 3 25
Winterthur
(profil, názory)
Riziková životní pojištění ano* 50 000 1 500 80 1 30
Poznámka: * - u jednorázově placených smluv (odbytné je rovno nespotřebovanému pojistnému)
Zdroj: pojišťovny

Tabulka 2: Riziková životní pojištění s klesající pojistnou částkou
Způsob klesání Nárok na odkupné Min. pojistná částka (v Kč) Min. roční pojistné (v Kč) Trvání pojištění do věku Min. pojistná doba v letech Max. pojistná doba v letech
AEGON Move lineární ne není 2 400 Kč; min. běžné/frekvenční pojistné: 400 Kč pojištění pro případ smrti 60 let, pojištění pro případ smrti nebo závažných onemocnění 55 let 5 30
Allianz Allianz rizikové pojistné lineární nebo volitelné ne* 500 000 3 600 85 5 67
Česká podnikatelská Úvěrové s Filipem PLUS lineární nebo podle úroku z úvěru ne 30 000 200 70 1 52
Česká pojišťovna PP1 lineární ne 50 000 n/a n/a 3 20
ČSOB Pojišťovna Garant - UP3/J lineární (čtvrtletně) ne 200 000 n/a 65 5 30
Generali ZV5C lineární ne 50 000 n/a 75 3 30
Generali ZVR lineární ne 50 000 jednorázové 75 2 30
Hasičská vzájemná Spektra Plus lineární ne 50 000 300 70 5 25
ING 1210 lineární ne jednorázové; 10 000 (na dobu kratší 14 let); 20 000 (na dobu delší 15 let) do 80 let 5 65
Kooperativa 20KN podle klesání úvěru ne 50 000 1 200 70 1 40
Kooperativa 15KK lineární ano 50 000 jednorázové 70 1 40
Pojišťovna České spořitelny Credit Risk podle klesání úvěru ne 30 000 70 1 15
Pojišťovna České spořitelny Hypotéka podle klesání úvěru ano** 10 000 70 1 30
Pojišťovna České spořitelny Buřinka podle klesání úvěru ne 10 000 70 1 20
UNIQA 861 lineární ano 50 000 75 3 25
Winterthur Riziková životní pojištění lineární ne 50 000 1 500 80 1 30
Poznámka: * - u jednorázově placených smluv je odbytné rovno nespotřebovanému pojistnému, ** - při jednorázově zaplaceném pojistném
Zdroj: pojišťovny

Tabulka 3: Součásti pojistek (ano/ne) a možná připojištění (mp)
Zproštění placení v případě plné invalidity Připojištění pro případ plné invalidity Připojištění pro případ civilizačních chorob Připojištění pro případ smrti úrazem Připojištění pro případ trvalých následků úrazu Připojištění denního odškodného v případě úrazu Připojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti
AEGON Premium mp ne mp mp mp ne ne
AEGON Move mp mp ano ne ne ne ne
Allianz Allianz
rizikové
pojistné
ano ano ano ano ano ano ano
AMCICO
AIG Life
Term ne ano ano ano ano ano ano
AMCICO
AIG Life
ADPI,
FRAKTO,
NEMO
ano ne ano ne ne ano ano
Aviva Rizikový
životní plán
(RŽJ, RŽP)
ne mp ne mp mp ne ne
Česká
podnik.
Rizikové a
úvěrové
s Filipem
PLUS
mp ne ne mp mp mp mp
Česká
poj.
1U, PP1 ne ne ne ne ne ne ne
ČSOB
Poj.
Garant - U3 ano ne ne mp mp mp ne
ČSOB
Poj.
Garant -
SVCH1
ano ne ano mp mp mp ne
ČSOB
Poj.
Garant -
U3/J, UP3/J
ne ne ne ne ne ne ne
Generali ZV5 ne mp mp mp mp mp mp
Generali ZV5C, ZVR ne ne ne ne ne ne ne
Hasič-
ská vzáj.
Spektra Plus ano ne ano ano ne ne
ING 1020 mp mp mp mp mp mp ne
ING 1210 ne ne ne ne mp mp ne
Koop. 20KN,
15KK,
dočasné PJ
pro případ
smrti
ano ne ne ne ne ne ne
Poj. ČS Credit Risk ne ano ne ano ne ne ano
Poj. ČS Hypotéka ne ano ano ne ne ne ano
Poj. ČS Buřinka ne ano ne ne ne ne ano
Poj. ČS Kompl. PJ
pro účast-níky
PFČS
ne ne ne ano ano ano ne
UNIQA 861, 850 ne ne mp ne ne mp mp
Winter-
thur

105/115,

106/
116,107

ano ne ne ano ano ano ano
Zdroj: pojišťovny

V textu byly mimo jiné využity informace z Analýzy produktů rizikového životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Co si o rizikovém pojištění myslíte? Co říkáte na výluky a posuzování zdravotních a finančních rizik? Jaká data jste ochotni pojišťovně poskytnout? Dáváte přednost pojistkám se spořící složkou?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 4. 2006 23:46, Gergic

OK, omlouvam se, muj citat byl z kombinovane pojistky cestovni pojisteni + rizikovka. Neni pravdou, ze HIV jse stejnym zpusobem vyloucena vsude, muj citat vyse je extremni - ovsem pravdivy. V jinych podminkach - uz si nevzpominam ktere pojistovny - jsem videl vyluku HIV v tom smyslu, ze pokud k nakazeni dojde pri transfuzi, vyluka se takoveho pripadu netyka. Nevim jak vam, ale me to prijde podstatne.

Zobrazit celé vlákno

+49
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 4. 2006 13:58

Jen poznámka: HIV není úraz, takže ji mají ve výluce všechny pojišťovny... co se týče úrazového pojištění! zajistiť HIV pozitivitu lze nejlépe u Wüstenrotu. Dobrou úrazovku má AMCiCO.

Zobrazit celé vlákno

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme

25. 11. 2005 | Simona Ely Plischke

Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme

Vysvětlíme, jak investiční životní pojištění funguje, podle čeho si vybírat pojišťovnu, produkt i konkrétní fond a nabídneme kompletní přehled produktů, poplatků a investičních možností.... celý článek

S životním pojištěním to jde z kopce. Čím to je?

8. 9. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

S životním pojištěním to jde  z kopce. Čím to je?

Ještě v roce 2003 bylo možné napsat, že o tom, kam náš pojišťovací trh míří, není pochyb. Objem předepsaného pojistného na životní pojištění nerostl o procenta či desítky procent, ale... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

1. 7. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem

Raiffeisenbank přišla na trh s hypotékou kombinovanou s investičním životním pojištěním. Prý tím "reaguje na neustále rostoucí oblibu IŽP, které dává možnost vyššího úrokového zhodnocení."... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění V.

3. 5. 2005 | Martin Podávka | 1 komentář

Jak funguje investiční životní pojištění V.

Víte, co je switch, splacený stav či částečný odkup? V posledním díle seriálu popíšeme termíny, které se vážou pouze k investičnímu pojištění. Zároveň zodpovíme vaše dotazy a podíváme... celý článek

Partners Financial Services