Technická úroková míra: mýty vs. fakta

Technická úroková míra: mýty vs. fakta
Prodejci kapitálového životního pojištění se termínem technická úroková míra často ohánějí ve snaze získat další klienty. Věta typu "garantujeme vám roční zhodnocení vašich peněz ve výši xy %," je ovšem nejen zavádějící, je i nepravdivá. Co je tedy tzv. TÚM ve skutečnosti?

Začněme tím, co není technická úroková míra (TÚM). Není to zhodnocení prostředků klienta, které do produktu vložil. TÚM je totiž zhodnocení pojistné rezervy, jejíž výše je dána pojistně-technickými výpočty a která je rozhodně nižší než celková výše klientem zaplaceného pojistného (viz dále). V žádném případě se tedy o procento TÚM nezhodnocují všechny prostředky, které klient pojišťovně zaplatil.

Nejjednodušším příkladem je jednorázové kapitálové pojištění pro případ dožití (v případě smrti je vyplacena hodnota zaplaceného pojistného). Pokud klient zaplatí pojistné 100 000 Kč na dobu 5 let, může být pojistná částka např. 105 401 Kč při TÚM 2,4%.
Vývoj rezervy v jednotlivých letech (0 značí okamžik sjednání) je zachycen v tabulce 1. Rezerva na počátku je rovna zaplacenému pojistnému sníženému o počáteční náklady, v dalších letech je ponížena o administrativní náklady a zúročena technickou úrokovou mírou.

Tabulka 1: Vývoj rezervy jednorázového kapitálového pojištění (v Kč)
Pojistné Počáteční
náklady (4%)
Administrativní
náklady (0,5%)
Rezerva po odečtu nákladů
a zhodnocená o 2,4%
0 100 000 4 000 - 96 000
1 - - 500 97 792
2 - - 500 99 627
3 - - 500 101 506
4 - - 500 103 430
5 - - 500 105 401

V příkladu jsme zanedbali rizikové pojistné. Není tak z důvodu neexistence pojistného rizika, ale spíše z jeho nízké významnosti. Přestože v případě smrti je vyplaceno zaplacené pojistné, i taková smlouva představuj pro pojišťovnu určité riziko. Všimněte si, že je hodnota rezervy v prvních dvou letech nižší než zaplacené pojistné – pokud by klient v těchto letech zemřel, musí pojišťovna vyplatit více, než je hodnota rezervy. To je důvodem, proč i u smluv na dožití je výše pojistné částky ovlivněna pravděpodobností úmrtí.

V příkladu jsme uvažovali TÚM 2,4%. Pokud bychom tímto úrokem zhodnocovali celé pojistné po dobu 5 let, byla by naspořená částka 112 590 Kč. Tak tomu ale není, rezervu na počátku tvoří 90 % - 96 % zaplaceného pojistného, v dalších letech je část použita na správní náklady.

Výše TÚM není pro klienta základní informací při orientaci mezi jednotlivými produkty. Tou je garantovaná pojistná částka, která v sobě nese informaci po odečtu nákladů. Pokud pojišťovna chce nabídnout oproti konkurenci zajímavější produkt z hlediska "naspořené" částky, má tři základní možnosti:

  1. Úspora nákladů (nižší nákladové koeficienty)
  2. Konstrukce produktu (výše podílu na zisku pro klienty)
  3. Vyšší technická úroková míra

Zatímco úspora nákladů nebo konstrukce produktu je čistě záležitostí pojišťovny, výše použité technické úrokové míry je regulována platnými zákony.

Regulace TÚM

Do roku 2002 nebyla výše TÚM regulována, stát se její maximum ale později rozhodl omezit. V dubnu 2002 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva financí, která stanovila maximální výši TÚM na 4 %, v lednu 2004 pak klesla na 2,4 %, kde se drží. V současnosti se řídí vyhláškou 303/2004 Sb. k zákonu o pojišťovnictví z 6. května 2004, která potvrzuje jako maximální 2,4% TÚM. Hodnota je zvolena tak, aby pojišťovna byla dlouhodobě schopna dosahovat tohoto výnosu a o tento úrok byla schopna zhodnotit své pojistné rezervy.

Vyhláška 303/2004 Sb. k zákonu o pojišťovnictví z 6. května 2004
§ 3

Technická úroková míra

(1) Maximální výše technické úrokové míry se stanovív rozsahu maximálně 60 % průměrného výnosu z dluhopisů vydaných Českou republikou, s dobou splatnosti alespoň 5 let, vydaných během posledních dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících šesti kalendářním měsícům přede dnem, od něhož má nově stanovená technická úroková míra vstoupit v platnost. Průměrný výnos se vypočítá jako vážený aritmetický průměr výnosů dlouhodobých státních dluhopisů uveřejňovaných Českou národní bankou formou oznámení o aukci státních dluhopisů.

(2) Maximální výše technické úrokové míry činí 2,4 %. Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") změní maximální výši technické úrokové míry, jestliže průměrný výnos vypočtený podle odstavce 1 je rozdílný nejméně o 0,5 procentního bodu oproti platné maximální výši technické úrokové míry. Pojišťovna uvede svou technickou úrokovou míru do souladu s vyhlášenou maximální technickou úrokovou mírou ve lhůtě do 6 měsíců od jejího vyhlášení.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužije pro pojistné smlouvy
a) kde investiční riziko nese zcela pojistník nebo
b) s jednorázově zaplaceným pojistným s pojistnou dobou maximálně 8 let.

Lze ji chápat jako ochranu klienta před nabídkami produktů s nereálně kalkulovanými předpoklady. Pokud by pojišťovna kalkulovala s TÚM např. 1 0%, nabídka pro klienta by byla jistě bezkonkurenční – nejvyšší pojistná částka za dané pojistné. Alespoň tak by se nabídka jevila v okamžiku sjednání, realita po několika letech by pro klient mohla být zcela jiná. Pojišťovna by nebyla schopna dlouhodobě dosáhnout tohoto výnosu, ztrátu na úroku by musela dorovnat z jiných zdrojů. Pokud by byly nedostatečné, pojišťovna by nemohla vyplatit pojistná plnění (dostát svým závazkům) a zkrachovala by.

Ve vyhlášce je ale definována výjimka, která umožňuje použít vyšší TÚM. Pokud se jedná o jednorázovou smlouvu s dobou trvání maximálně 8 let, je výše TÚM neomezena a záleží pouze na pojišťovně, kterou hodnotu zvolí. Důvod této výjimky lze nejspíš nalézt v následující úvaze: u jednorázového produktu je pojistné investováno celé na počátku. Pokud pojišťovna má v tomto okamžiku možnost nákupu cenného papíru s vyšším výnosem než 2,4 % se stejnou dobou splatnosti jako je doba trvání pojistné smlouvy, může ho použít jako podkladové aktivum ke svému závazku (pojistné smlouvě). Tak lze klientovi garantovat stejný úrok, jako má cenný papír, který má pojišťovna v držení až do jeho splatnosti.

Maximální TÚM podle typu pojištění
Placení Typ
pojištění

Maximální TÚM

Běžně Kapitálové 2,4 % po dobu trvání smlouvy
Univerzální
Důchodové 2,4 % po dobu placení pojistného,
TÚM během výplaty pojistného plnění (důchodu) není regulována
Investiční není garantován výnos
Jednorázově Kapitálové pojistná doba do 8 let včetně bez omezení,
pojistná doba nad 8 let 2,4 %
Univerzální
Důchodové doba odkladu výplaty důchodu do 8 let včetně bez omezení,
doba odkladu výplaty důchodu nad 8 let 2,4 %,
TÚM během výplaty pojistného plnění (důchodu) není regulována
Investiční není garantován výnos

Ve vyhlášce není pamatováno na fázi výplaty pojistného plnění ve formě důchodu, výše TÚM během výplaty není regulována. To umožňuje konstruovat např. produkt, kdy klient vloží jednorázově pojistné a po 8letech je vyplácen důchod např. na 10 let. Pojišťovna po celou dobu používá technickou úrokovou míru vyšší než 2,4 %. V prvních 8 letech díky výjimce ve vyhlášce; v době výplaty důchodu proto, že výše není nijak regulována.

Jiným příkladem může být ihned splatný doživotní důchod. Zde je doba trvání smlouvy 0 let, technické úroková míra pro dobu výplaty není definována, záleží pouze na pojišťovně.

Výnosy na trhu

Omezení TÚM dané vyhláškou ale není jediné a nejdůležitější. Základem je paragraf 18 zákona o pojišťovnictví. Odstavec (4) říká: "Použitá technická úroková míra však nesmí přesáhnout výnos z aktiv vypočítaný způsobem, který je potvrzen odpovědným pojistným matematikem."
Tato věta tedy "reguluje" i jednorázové smlouvy do 8 let doby trvání. Mělo by platit, že TÚM musí být nižší než výnos podkladového cenného papíru. Srovnejme TÚM u těchto produktů s výnosem státních dluhopisů.

Maximální TÚM
Doba TÚM – jednorázové smlouvy Státní dluhopis *)
Max. omezení Max. na trhu Výnos Titul
5 Neomezeno 3,5% 2,8% SD 2.55/10
6 Neomezeno 3,5% 3,0% SD 6.55/11
7 Neomezeno 3,5%
8 Neomezeno 3,5% 3,3% SD 3.70/13
9 2,4% 2,4%
10 2,4% 2,4% 3,5% SD 3.80/15
*) Zdroj: www.patria.cz, 25.7.2005

Z tabulky je patrné, že pojišťovny, které nabízí produkty s vyšší TÚM než 2,4% musí jako podkladová aktiva používat jiné cenné papíry než státní dluhopisy. Jejich výnos je v současnosti nižší než 3,5%. Jiný závěr plynoucí z tabulky se týká podílu na zisku. Vzhledem k současným výnosům státních dluhopisů nelze v dohledné době očekávat vysoké podíly na zisku a modelové výpočty s celkovým zhodnocením 5 % - 6 % patří spíše do říše snů a přání.

Jaký údaj je pro vás z hlediska výhodnosti pojištění nejdůležitější? Klesne ještě TÚM, nebo poroste? Jakému životnímu pojištění dáváte přednost?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+14
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 31 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 8. 2005 8:49, Karel Brzobohatý

A kde by na to asi tak vydělali? V Albánii? jak tady někdo podotknul mezi diskutujícími. Ale to máte ještě kurzovní riziko a to Vám to stlačí stejně zpět na těch 3,5% max. garantovaných. Podle mě je to uvádění klienta vědomě v omyl.
Nenechte se zmást reklamou pojišťoven, že loni připsaly 4, 5 nebo 6%. ČP na Dynamiku běžně placené části dokonce 7,5%!
Vše to jsou jen abnormality bondového trhu, když úroky padají, realizuje se zisk z ceny bondu. Navíc ČP si to může u běžně placené části dynamiku dovolit, protože tam mají nula nula nic na rezervách a tak 7,5% z nuly je pořád nula :-)

Zobrazit celé vlákno

+94
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 8. 2005 13:12, Jahoda Frantisek

Myslel jsem, že se bavíme o produktu, kde pojišťovák klientovi ukazuje, kolik by vydělal,pokud by průměrná míra zhodnocení byla 6,1% za rok. Od té doby, co jsem viděl nabídky hedge fondů, jejichž "cílová hodnota výnosů" byla 5% nad LIBOR, mi předpoklad výnosů 2,6% nad TÚM v dostatečně dlouhém horizontu zase nepřipadá tak moc. Kooperativa onu míru 6,1% někde garantuje?

Zobrazit celé vlákno

-21
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (31 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

20. 7. 2005 | Simona Ely Plischke

Vyberte si životní pojištění podle fér informací

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Jak mít dovolenou v pohodě

4. 7. 2005 | Simona Ely Plischke

Jak mít dovolenou v pohodě

Protože je téma cest do zahraničí právě nyní vysoce aktuální, vracíme se k němu ještě jednou. Připravili jsme pro vás souhrnný článek, ve kterém poradíme, jak předejít zbytečným problémům... celý článek

Zdravotní pojištění: pomozte svému tělu i peněžence

24. 6. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Zdravotní pojištění: pomozte svému tělu i peněžence

Už jen pár dní zbývá na změnu zdravotní pojišťovny. Jste s vaší stávající spokojeni? Víte, na co všechno vlastně máte nárok? Porovnejte si nabídku tuzemských zdravotních pojišťoven.... celý článek

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

22. 6. 2005 | Dana Chytilová | 1 komentář

Na změnu zdravotní pojišťovny je nejvyšší čas

Přemýšlíte o změně zdravotní pojišťovny? Pokud si tak přejete učinit již k následujícímu pololetí, neváhejte. Změnu totiž můžete provést jen ke čtvrtletí. Poradíme vám, jak na to, do... celý článek

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

16. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Žádný hrad není nedobytný, je-li pán navíc u moře

Červen až září je oblíbená doba dovolených. Jak vám ukážeme na policejních statistikách, je to bohužel také oblíbená část roku pro bytové zloděje. Podívejme se na účinné maličkosti,... celý článek

Partners Financial Services