Evropský zdravotní průkaz

redakce Peníze.CZ | 12. 5. 2005
Proč se při zahraničních cestách nespoléhat jen na přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči, kterou nám garantují mezinárodní smlouvy? Kolik v jednotlivých evropských státech zaplatíte za spoluúčast? Kde vám bude Evropský průkaz k ničemu a kde naopak dobře poslouží?

Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie je upraveno nařízeními Rady EHS 1408/71 a 574/72 EHS, ta mají obecně přednost před zákonem a od 1. 5. se vztahují i na nás. Upravují oblast poskytování zdravotní péče a platí nejen ve všech státech EU, ale i ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Díky této úpravě mají čeští občané nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči (péči, kterou stačí pacientovi poskytnout až po jeho očekávaném návratu domů, lékaři poskytnout nemusí) za stejných podmínek jako místní občané, a to na účet jejich české zdravotní pojišťovny. Ta je povinna zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve všech jmenovaných státech, zatím ale kromě Švýcarska. Tato země podle informací Centra mezistátních úhrad (CMÚ) zatím nerozšířilo dohodu s EU o nové státy, takže pojedete-li si zalyžovat právě do Švýcarska, určitě si sjednejte komerční cestovní pojištění.

Nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění máte na základě mezistátních smluv o sociálním zabezpečení i v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku a Černé Hoře. Konkrétní informace o nároku na zdravotní péči v těchto zemích získáte zde. Jelikož je pro Čechy Chorvatsko jednou z nejoblíbenějších letních destinací, hlavní informace naleznete ve sloupku níže v textu.
Existuje i celá řada mezivládních dohod, sjednaných před rokem 1989, na jejichž základě byste měli mít ve smluvních státech nárok na bezplatnou nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet těchto států. Jde například o Afghánistán, Bulharsko, Maroko či Irák (jejich seznam a konkrétní ustanovení naleznete zde). "Vzhledem k tomu, že jde ale často o exotické země, bývá skutečné uplatnění nároku v praxi komplikované a nelze doporučit, abyste se na platnost dohod spoléhali," upozorňuje na svých stránkách CMÚ a doporučuje se pro cesty do těchto zemí vždy cestovně připojistit.

Komerční cestovní pojistka má ovšem "něco navíc"

Považovat komerční cestovní pojištění za zbytečné se ale nemusí vyplatit ani při cestách po EU. Jelikož máte nárok na péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci, znamená to také, že budete muset zaplatit i stejnou spoluúčast. A jak si můžete prohlédnout v tabulce na konci článku, nejde v některých zemích o částky zanedbatelné. Rozhodně nemůžete předpokládat, že zdravotní pojištění v zahraničí funguje obdobně jako u nás, tedy s minimální spoluúčastí pacienta na krytí nákladů na jeho léčbu. I když jste tedy zvyklí podílet se maximálně na ceně vám předepsaného léku, v zahraničí si s největší pravděpodobností zaplatíte i část nákladů na ošetření či hospitalizaci. Stomatologickou péči budete navíc v převážné většině států hradit ze 100 %.
Chcete-li se spoléhat pouze na Evropský průkaz (viz níže), musíte ve většině zemí k ošetření využít veřejných zdravotnických zařízení. V těch soukromých byste byli s největší pravděpodobností nuceni zaplatit celou péči sami, protože ta často nemají smluvní vztah s místní zdravotní pojišťovnou, na refundaci zdravotních nákladů tak nemáte nárok. Zejména v turisticky atraktivních destinacích je přitom většina zdravotnických zařízení soukromých. (Úhrada léčebných výloh z komerční cestovní pojistky se vždy vztahuje na veřejnou i soukromou zdravotní péči.)
Výjimkou tvoří například Finsko, kde máte s Evropským průkazem nárok na proplacení i lékařského ošetření soukromým lékařem (60 % sazby), ošetření soukromým zubařem (až 60 % z pevně stanovené maximální výše nákladů) a léků (50 % nákladů po odečtení povinné spoluúčasti 10 euro a 75 - 100 % nákladů u některých léků po odečtení povinné spoluúčasti ve výši 5 euro).

Zdravotní pojištění oproti cestovnímu navíc nezahrnuje žádnou asistenční službu a náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR, nebo také převoz tělesných ostatků v případě úmrtí.
"S ohledem na stávající stav v systému poskytování, čerpání a úhrad zdravotní péče v zemích EU i mimo ně stále doporučujeme uzavírat cestovní pojištění jako garanci úhrady léčebných výloh, spoluúčastí a repatriací," uvádí Jiří Suttner, tiskový mluvčí VZP.

Bez cestovní pojistky?

Do Chorvatska bez pojištění

Ať již jako turista či vyslaný pracovník máte v Chorvatsku nárok na věcné dávky v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na účet své české zdravotní pojišťovny. Musíte sice platit spoluúčast ve stejné výši jako místní pojištěnci, nicméně v Chorvatsku se nehradí žádná spoluúčast za děti do osmnácti let, za první pomoc a přepravu záchrannou službou, za rychlou stomatologickou pomoc, za některé léky a za zdravotně nezbytnou nemocniční zdravotní péči (vyjma nákladů za lůžko a stravu, kde uhradíte 25% spoluúčast při léčení chronických onemocnění a 30% spoluúčast při léčení akutních onemocnění). Chorvatská zdravotní péče je tedy téměř štědrá jako ta naše.

Jestliže jí ale chcete využít, musíte si na pobočce své české zdravotní pojišťovny vyžádat formulář CZ/HR 111. A pokud chcete mít jistotu, že vás chorvatský smluvní lékař Zavodu za zdravstveno osiguranje (zahrnuje 90 % chorvatských lékařů) v případě potřeby ošetří bez toho, aby po vás vyžadoval úhradu péče v hotovosti, obraťte se s doma potvrzeným formulářem CZ/HR111 hned po příjezdu na místo určení v Chorvatsku na nejbližší Pobočku Chorvatského ústavu zdravotního pojištění – Hrvatski Zavod Za Zdravstveno Osiguranje. Která to konkrétně bude, zjistíte v seznamu uvedeném na konci této stránky, kde také naleznete všechny potřebné informace.

Jednoznačné doporučení vycestovat bez cestovního pojištění z výše uvedených důvodů dát nelze. A to ani v případě zemí jako je Kypr, Řecko, Španělsko či Litva, ve kterých vás ošetření ani hospitalizace s Evropským průkazem ve veřejných zdravotnických střediscích nic stát nebude a finančně se budete podílet jen na úhradě léků. Proč? Jestliže se vám totiž dostane ošetření na soukromém pracovišti, může se stát, že na svůj úraz budete vzpomínat ještě několik let při pravidelných splátkách právě tomuto středisku. Bez cestovní pojistky tak rozhodně nevyjíždějte např. do rakouských hor. Právě většina zdravotnických zařízení v těchto oblastech je soukromá a Evropský průkaz zdravotního pojištění zde není akceptován.
Uvažovat o "nepojištění" by se snad dalo v případě Chorvatska, kde jsou podle informací CMÚ smluvní lékaři prakticky v každé větší vesnici - 90 % lékařů v Chorvatsku je smluvních a zdravotní péče téměř zdarma, viz sloupek. Velmi levná nebo zdarma je zdravotní péče také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku, viz tabulku na konci článku, a i tam je převážná většina lékařů smluvních.

V Belgii, Francii, Norsku, Švédsku a v dalších zemích ovšem zaplatíte nezanedbatelné částky i za "pouhou spoluúčast" na léčení ve veřejných střediscích, o soukromých tedy ani nemluvě (viz tabulku na konci článku).
Pro představu: náklady na léčbu zlomeniny stehenní kosti se v Evropě vyšplhají na 65 000 až 130 000 Kč, zlomeniny bérce na 40 000 až 120 000 Kč a operace slepého střeva průměrně na 60 000 Kč. Pro úhradu spoluúčasti na těchto částkách musíte do české peněženky sáhnout poměrně hluboko.

Vyjíždíte s Evropským průkazem?

Pokud se ale rozhodnete cestovně nepojistit, máme pro vás "průvodce". Před odjezdem do zahraničí požádejte svoji zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Ve všech státech má tento průkaz stejné technické parametry a vzhled (založený na evropských symbolech, viz obrázek), což zaručuje jeho jednoznačnou rozpoznatelnost poskytovateli zdravotní péče. V kompetenci jednotlivých států je ale také rozhodnutí, zda bude Evropský průkaz vydáván jako samostatná karta nebo bude integrován do již existujícího národního průkazu.
Pokud vaše pojišťovna ještě není technicky připravena na jeho vydání, nechte si vystavit papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. Přechodné období končí 31. 12. 2005, do té doby musí zdravotní pojišťovny v zemi stihnout Evropské průkazy vydat.

V případě náhlého onemocnění nebo úrazu v zahraničí tento doklad předložte lékaři. Místní systém zdravotního pojištění za vás ve většině případů zaplatí ošetření do výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Spoluúčast, která je v různé výši vyžadována téměř ve všech případech, přitom zaplatíte na místě.

V některých státech, například Francii, Belgii či Lucembursku, ovšem musíte při ambulantním ošetření uhradit celý účet a s ním poté zajít na tamní zdravotní pojišťovnu. Ve Francii navštivte pobočku Caisse Primaire d’Assurance Maladie, úhradu ovšem neobdržíte na místě, udejte proto spolu se žádostí číslo svého bankovního účtu, případně adresu, na niž má být úhrada zaslána. V Belgii Evropský průkaz se všemi účty a lékařskými zprávami předložte ještě během pobytu pobočce Fondu nemocenského a invalidního pojištění (Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité/Hulpas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering) nebo pobočce místních nemocenských fondů (Mutualité/Ziekenfonds), která vám náklady proplatí. V Lucembursku vám náhradu refunduje pobočka zaměstnanecké pokladny – Caisse de Maladie des Ouvriers. "Není-li to možné, obraťte se s originály účtů za ošetření až v ČR na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila zahraniční pojišťovna. Na tuto refundaci ale budete muset počkat zhruba šest i více měsíců. Pokud účet nepřesahuje 1 000 euro, můžete svoji zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době," radí Centrum mezistátních úhrad, kde také získáte podrobné informace o využívání Evropského zdravotního průkazu v jednotlivých evropských zemích.

Do EU za prací?

Evropský zdravotní průkaz nemůžete použít, pokud začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost. Českým pojištěncem jste totiž jen do okamžiku, než začnete pracovat jinde v EU. Zpravidla se tak automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

V některých státech budete předem hradit také léky, i když vám budou předepsané, pro jejich proplacení pak navštivte místní instituci. Ve Finsku, kde předem zaplatíte i za zubaře, se například s předpisem po zaplacení léku obraťte na nejbližší pobočku finské správy sociálního zabezpečení, tzv. KELA, se žádostí o refundaci nákladů. Ze své kapsy ale i tak zaplatíte významnou část - 50 % ceny léku po odečtení povinné spoluúčasti 10 euro nebo 75 až 100 % nákladů u některých léků po odečtení spoluúčasti ve výši 5 euro. Pokud jste nemohli pobočku KELA navštívit, uschovejte si účty a obraťte se po návratu na svoji českou zdravotní pojišťovnu.
Stejný postup platí i pro Francii (náklady vám budou refundovány prostřednictvím Caisse Primaire d’Assurance Maladie) a Lucembursko.

Centrum mezistátních úhrad doporučuje před vycestováním např. do Maďarska či Nizozemí Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo "Potvrzení" několikrát okopírovat. Lékaři je totiž někdy vyžadují a pacientům odebírají.

Spoluúčast pacienta na ošetření, léky a hospitalizaci ve vybraných evropských zemích
Země Ošetření Léky na předpis Hospitalizace
Belgie Lékařská / stomatologická péče: 25 - 40 % 1 – 2 EUR (29,64 - 59,28 Kč) denní spoluúčast (vícelůžkový pokoj) 12,07 EUR (357,75 Kč), jednorázový paušální poplatek 27,27 EUR (808,28 Kč), paušální spoluúčast na léky 0,62 EUR (18,38 Kč)/den
Dánsko

Stomatologické ošetření všeobecné 100 %, u některých akutních případů 35%–60 %

100 %, 50 %, 25 %, 15 % podle výše celkových nákladu -
Estonsko až 50 EEK (94,70 Kč) 20 EEK (37,88 Kč) až 50 EEK (94,7 Kč) + 50 % z rozdílu ceny a 50 EEK (94,7 Kč), maximálně do výše 200 EEK (378,8 Kč) za recept až 25 EEK (47,35 Kč) za den a lůžko max. po dobu 10 dnu trvání nemoci
Finsko

11 EUR (326,04 Kč) – 22 EUR (652,08 Kč) příp. extra poplatek až do výše 15 EUR (444,6 Kč) za péči v době mimo ordinační hodiny, 22 EUR (652,08 Kč) za vyšetření na poliklinice, 72 EUR (2134,08 Kč) za ambulantní chirurgický zákrok,
stomatologická péče 35 EUR

- 50 % ceny léku po odečtení povinné spoluúčasti 10 EUR (296,4 Kč) nebo 75 až 100 % nákladů u některých léků po odečtení spoluúčasti ve výši 5 EUR (148,2 Kč). 26 EUR/den (770,64 Kč) u základní péče (osoby mladší 18 let platí tuto částku max. 7 dnů)"
Francie 30 % nákladů, laboratorní testy 40 % nákladů 35 - 65 % 20 % nákladů, nebo 10,67 EUR/den (316,2588 Kč)
Island 500 ISK (185,71 Kč) – 1 400 ISK (519,99 Kč) za návštěvu, odborné vyšetření 2 100 ISK (779,98 Kč) + 40 % zbývajících nákladů (max. 18 000 ISK),
stomatologické ošetření 100 %
záleží na věku: 0–100 % -
Itálie až 36,15 EUR (1071,48 Kč) 100% -
Kypr návštěva lékaře / stomatologa: 1 CYP (50,92 Kč),
zubní protéza: 40 CYP (2 036,80 Kč)
- -
Lichtenštejnsko Lékařské ošetření: 67 CHF (1 281,911 Kč), stomatologické ošetření: 100 % - 67 CHF (1 281,911 Kč) po dobu 30 dnů (33,50 CHF osoby 16 – 20 let + důchodci)
Litva - 0 %, 10 %, 20 %, 50 % (100 % pro léky, které nejsou uvedeny v ceníku léků) -
Lotyšsko 0,5 LVL (8,51 Kč) 100 %, 75 % nebo 50 % Vstupní poplatek 5 LVL (212,81 Kč), dospělí 1,5 LVL/den (63,843 Kč) (děti 0,45 LVL/den), max. úhrada: dospělí 15 LVL (638,43 Kč) (děti 5 LVL)
Lucembursko 5 %, max. 2,25 EUR (66,69 Kč) za ošetření důležité léky 0 %, normální ošetření 20 %, odborné léčení 60 % 9,08 EUR/den po dobu prvních 30 dnů
Maďarsko Stomatologická péče podle druhu ošetření 0 % až 100 % – podle konkrétního typu léku -
Německo 10 EUR (296,40 Kč) 10 % ceny, min. 5 EUR (148,2 Kč), max. 10 EUR (296,40 Kč) 10 EUR (296,40 Kč) za den po dobu max. 28 dnů
Nizozemí

Stomatologické ošetření: většinou si pacient hradí sám

individuální pro různé typy léku příplatky za nadstandard
Norsko 114 NOK – přes den, 168 NOK (605,13 Kč) – večer, v noci, přes víkend,
ošetření specialistou 201 NOK (724 Kč)
Modrý recept 36 % (max. 400 NOK/předpis), jinak barevně provedený recept 100 % -
Polsko - 100 %, 50 %, 30 % nebo paušální úhrada 3,20 zloté (7,54 Kč) -
Portugalsko 2 – 6,90 EUR (59,28 - 204,516 Kč) 30 %, 60 %, 80 %, některé zdarma -
Rakousko - 4,35 EUR (128,94 Kč) za položku na receptu 8 (237,12 Kč) – 9 EUR/den (266,76 Kč) pro pojištěnce, 10 (296,40 Kč) – 15 EUR/den (444,6 Kč) pro rodinné příslušníky
Řecko - 25 % -
Slovensko 20 Sk (15,65 Kč) za návštěvu 20 Sk (15,65 Kč) za recept, plus různá výška spoluúčasti podle léku 50 Sk (39,1195 Kč) denně za služby související s poskytováním ústavní zdravotní péče, nejdéle za 21 dní stejné ústavní zdravotní péče
Slovinsko 5 % – 20 % až 25 % až 15 %
Španělsko

Stomatologické ošetření: většinou si pacient hradí sám

40 % (vyjma důchodců) -
Švédsko 100 – 250 SEK (372,4 - 931 Kč) cena léku do 900 SEK (2 946,6 Kč): 100 %, cena od 900 – 4 300 SEK (3 351,6 - 14 078,2 Kč): 10 % – 50 % 80 SEK/den (261,92 Kč)
Velká Británie - Ł 5,90 (254,40 Kč) za lék -
Zdroj dat: Centrum mezistátních úhrad
Vysvětlivky: k přepočtu měn byl použit kurz ČNB platný k 04. 03. 2005

Překrývá se nárok na úhradu zdravotní péče aneb proč cestovní pojistky nezlevní?

Napadlo vás, že v případě, kdy si pojištěnec vyzvedne svůj Evropský zdravotní průkaz a k tomu ještě pořídí komerční cestovní pojistku, se nárok na úhradu zdravotní péče překrývá? Jde o jakési dvojí pojištění. Pojišťovny ale ve své nabídce cestovního pojištění, konkrétně pojištění léčebných výloh, na tento fakt cenově nijak nereagovaly. Proč?
"Snížení sazeb pojistného by bylo zcela legitimní, kdyby platilo, že úhrada celkových nákladů spojených s poskytnutím zdravotní péče českému občanu v zahraničí by se dala rozdělit na část, která se uhradí z prostředků všeobecného zdravotního pojištění a část, kterou uhradí komerční pojišťovny jako pojistné plnění z titulu cestovního pojištění," říká Rudolf Voborský, tajemník sekce pojištění osob České pojišťovny. V takovém případě by komerční pojišťovna hradila to, co veřejné zdravotní pojištění nehradí. "Takto pojatou dělbu pojištění vnímá i Česká asociace pojišťoven, ale ani přes její úsilí není tak chápána zdravotními pojišťovnami," vysvětluje současnou situaci Voborský.
"Vzájemný vztah mezi plněním ze smluvního pojištění a poskytnutím věcné dávky zdravotního pojištění neexistuje. Z veřejného zdravotního pojištění je totiž nárok pouze na věcnou dávku zdravotní péče, kterou příslušná zdravotní pojišťovna poskytne svému pojištěnci prostřednictvím určeného poskytovatele zdravotnických služeb," vysvětluje Marek Zeman tiskový mluvčí Ministerstva financí a zdůrazňuje, že vztah mezi veřejným systémem a komerčním pojištěním v žádném případě nelze charakterizovat jako "dvojí pojištění".
Současná praxe je taková, že pokud je ošetření českého občana v zahraničí hrazeno v rámci likvidace pojistné události z komerčního cestovního pojištění, je hrazen celý závazek. Pojišťovna podle Voborského nemá možnost vymáhat na příslušné zdravotní pojišťovně tzv. regres, tj. úhradu té části vyplacené částky, která by odpovídala nároku pojištěnce zdravotní pojišťovny na úhradu poskytnuté péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění (jde o částku, kterou by vyplatila zdravotní pojišťovna, kdyby neměl občan sjednáno komerční cestovní pojištění a vykazoval by se v zahraničí pouze Evropským zdravotním pasem). "Vzhledem k tomu, že nefunguje výše uvedený způsob dělby plnění z jedné pojistné události, která by ve svém důsledku byla ku prospěchu občanů (snížení pojistného za cestovní pojištění), hradí komerční pojišťovny v současné době stále plně léčebné výlohy v zahraničí. S ohledem na tuto skutečnost tak kalkulují i své pojistné," říká Voborský.
Jiří Suttner, tiskový mluvčí VZP, k tomu uvádí, že komerční pojišťovny hradí léčebné výlohy v zahraničí právě proto, že jsou komerční. Kdyby se jim toto podnikání nevyplácelo, zanikly by. Nelze však podle něj konstatovat, že výlohy hradí plně. "Nesmíme zapomínat na tzv. výluky z plnění a na skutečnost, že smlouvy jsou uzavírány nikoli neomezeně, ale s limitem plnění. Není tedy pravdou, že komerční pojišťovny hradí plně léčebné výlohy v zahraničí," upozorňuje Suttner a dodává, že se již vyskytly i případy, kdy limit komerčního pojištění nestačil na krytí pojistné události a zdravotnické zařízení část péče vyúčtovalo předepsaným způsobem české zdravotní pojišťovně.

Marek Zeman na adresu komerčních pojišťoven uvádí, že je možné, aby komerční pojišťovna nabídla produkt, sloužící skutečně jen ke krytí výdajů pojištěného na úhradu přímých plateb spojených s poskytnutím věcné dávky zdravotní péče v rámci EU a EHP," upozorňuje. Dlužno dodat, že žádný takový produkt na našem pojistném trhu není.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Jakou cenu má váš dům podle pojišťoven. Zkuste novou kalkulačku

19. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Jakou cenu má váš dům podle pojišťoven. Zkuste novou kalkulačku

Češi mají podpojištěné domy a často o tom ani nevědí. Česká asociace pojišťoven proto nově nabízí kalkulačku, kde zájemci zjistí, jakou cenu jejich rodinný dům má. Díky tomu si pak... celý článek

Povodeň, nebo záplava? Pochlubte se, co víte o pojištění

8. 9. 2023 | Gabriel Pleska

Povodeň, nebo záplava? Pochlubte se, co víte o pojištění

My triky pojišťoven, záludnosti smluv a zákeřná slovíčka známe. A vy? Jste obmyšlení? Do zábavného kvízu jsme připravili i pár chytáků z historie.

Změny v povinném ručení. Nový zákon podpořila vláda

23. 8. 2023 | Petr Kučera

Změny v povinném ručení. Nový zákon podpořila vláda

Povinné ručení se rozšíří na víc druhů vozidel, nově se bude týkat provozovatele místo vlastníka a zvýší se minimální limity pro pojistné plnění. Při cestách po Česku už nebude nutné... celý článek

Dvě pětiny domácností nemají pojištění proti krádeži

15. 8. 2023 | redakce Peníze.CZ

Dvě pětiny domácností nemají pojištění proti krádeži

Pouze 57 procent domácností v Česku má sjednáno pojištění proti vykradení rodinného domu či bytu. Ukázal to průzkum společnosti ČPP Servis, dceřiné společnosti České podnikatelské pojišťovny,... celý článek

I kvíz můžete mít rádi. Ukažte, jak znáte slogany bank

15. 8. 2023 | Petr Kučera

I kvíz můžete mít rádi. Ukažte, jak znáte slogany bank

Přesně podle mého gusta – takový bude, doufejme, dnešní kvíz. Zažijete pocit příjemné svěžesti, ale vypravíme se i hluboko do minulosti. S námi to zvládnete!

Partners Financial Services