Připraví vás pojišťovna v dobré víře o 11 tisíc?

Připraví vás pojišťovna v dobré víře o 11 tisíc?
Nejednotný postup pojišťoven ve vystavování potvrzení pro daňový odpočet rozlousklo ministerstvo financí novým zákonem. Dvě změněná slova vnesla do problému jasno, některé pojištěné ovšem připravila o daňový odpočet až 11 000 Kč. Co a proč vedlo pojišťovny k nejednotnému postupu a kam se přiklonily autority?

Česká republika zavedla státní podporu životního pojištění v roce 2001. Tato podpora má podobu možnosti daňového odpočtu pojistného placeného na produkty, které jsou v zákonu o daních z příjmu označeny jako "soukromé životní pojištění". Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, konkrétně § 15, odst. 13, je od základu daně z příjmů fyzických osob odpočitatelné pojistné v rozsahu do 12 000 Kč ročně.

Daňový odpočet nelze uplatnit na všechna životní pojištění

Zákon o daních z příjmů definuje soukromé životní pojištění jako legislativní zkratku (resp. souhrnné označení) pro pojištění pro případ dožití, nebo pojištění pro případ smrti nebo dožití, nebo důchodové pojištění. Produkty tohoto druhu nesmějí obsahovat jiná neživotní rizika, respektive pojištění pro případ úrazu nebo nemoci. V praxi jde především o riziko úrazu a riziko vážných onemocnění. Pokud produkt, například pojištění pro případ smrti nebo dožití, zahrnuje i vážná onemocnění, pak nejde o pojištění kvalifikující se na státní podporu.

Odlišná situace je, když jde o produktový balíček, skládající se z pojištění pro případ smrti nebo dožití a z připojištění (doplňkového pojištění) vážných onemocnění. V praxi mohou vznikat problémy vymezit produktový balíček a integrovaný produkt. Jako pomůcku lze uvést, že připojištění (doplňkové pojištění) musí být volitelné (klient je nemusel sjednat a naopak je může samostatně vypovědět) a musí být samostatně deklarováno pojistné za připojištění. Připojištění pro případ vážných onemocnění, invalidity nebo úrazu nepožívá státní podpory.

Zdroj: Právní rádce 

Právě výklad tohoto ustanovení ale v praxi přináší komplikace při posuzování výše odpočtu od daňového základu v případě roční platby běžně placeného pojistného. Jak jsme psali v článku Podivná praxe pojišťoven, jednotlivé pojišťovací ústavy si příslušné ustanovení zákona vykládají různě.

Konkrétně jde o případ pojistníků, kteří uzavřeli smlouvu o životním pojištění například 1. 12. 2003 a současně zaplatili roční pojistné ve výši 12 000 Kč, tedy tolik, kolik mohou za rok maximálně z daní odečíst. Všechny oslovené pojišťovny se shodují, že se jedná o pojištění, které vyhovuje nároku na daňový odpočet, ve vyčíslení uznatelného odpočtu za rok 2003 se ale rozcházejí.

Většina pojišťoven svým klientům potvrzuje předepsané a zaplacené pojistné v roce 2003, v uvedeném případě tedy plných 12 000 Kč, jiné naopak jen poměrnou část pojistného připadajícího na daňové období, tzv. zasloužené pojistné – v případě roku 2003 tedy 1 000 Kč (jednu dvanáctinu roční částky, protože jde pouze o prosinec). Konkrétní přístup jednotlivých pojišťoven naleznete v tabulce na konci článku.

Nejednoznačný výklad zákona

Přestože pojišťovny uplatňují různý postup, všechny jsou přesvědčeny, že právě jejich praxe odpovídá znění zákona. Tato úprava platná pro roky 2001 až 2003 (od. 1. 1. 2004 platí novela, na daňové odpočty za loňský rok se ale vztahuje znění původní) říká, že od základu daně za příslušné zdaňovací období lze odečíst "poplatníkem zaplacené pojistné na zdaňovací období na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojišťovnou…"

Tato konstrukce se ostatně uplatňuje i u penzijního připojištění a stavebního spoření. U penzijního připojištění se ustálilo potvrzování všeho, co penzijní fond v daném roce obdržel nad 6 000 Kč (nezáleží na tom, zda to bylo 12 x 1 500 Kč v průběhu roku, nebo 18 000 v prosinci. U stavebního spoření také stačí zaplatit těsně před koncem roku a nárok na státní podporu přísluší za celý rok.

Například Česká pojišťovna, která by výše uvedenému "diskutabilnímu klientovi" potvrdila celých 12 000 Kč, uvádí, že se při potvrzování zaplaceného pojistného plně řídí metodikou doporučenou Prezídiem České asociace pojišťoven (dále ČAP). ČSOB pojišťovna, která by se zachovala stejně, svůj postup zase obhajuje výňatkem z výkladu ministerstva financí z 6. 12. 2001, který byl adresován ČAP a říká, že "pro posouzení výše zaplaceného pojistného a s tím spojené odčitatelné položky je nutno vycházet z pojistné smlouvy, a z údajů uvedených v potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období".

"Rebelové" s Mrázem v čele

Jinak si ale zákon vykládá například Pojišťovna České spořitelny. Podle tiskové mluvčí Martiny Priegelhofové je ve znění zákona důležité, že jde o pojistné na zdaňovací období, potvrdit tedy lze jen alikvotní část na konkrétní rok. Jejich "diskutabilní klient" by tak získal potvrzení pouze za prosinec. Stejný postup zvolila Kooperativa, i ta podle svého mluvčí Marka Vícha postupuje v souladu s platným zákonem, podle kterého nelze potvrdit nic jiného než tzv. zasloužené pojistné, tedy ekvivalentní část odpovídající zdaňovacímu období 2003. "Poměrná část pojistného bude poplatníkovi potvrzena v posledním roce trvání pojištění," říká Vích o té části pojistného, která nebude potvrzena za rok 2003. To ovšem vzhledem k novele zákona není tak jisté (viz níže).
Tento přístup je blízký také Jaroslavu Vostatkovi, předsedovi představenstva životní pojišťovny Wüstenrot, který loni publikoval článek v Právním rádci. V něm uvedl právě příklad pojistníka, který zaplatil 1. 12. 2002 roční pojistné 12 000 Kč. "Z pohledu výkladu zákona je nesporné, že potvrzení má být na jeden tisíc korun, neboť má jít o pojistné zaplacené na rok 2002," uvedl tehdy Vostatek.

Své stanovisko má i ČAP, do uzávěrky se nám jej ale bohužel nepodařilo ověřit. Prezidentem asociace je ovšem Vladimír Mráz, jinak také generální ředitel a předseda představenstva Kooperativy, bylo by proto podivné a nepraktické, kdyby v této problematice seděl jaksi "na dvou židlích"…

Kde je pravda?

Samozřejmě jsme požádali o oficiální stanovisko ministerstvo financí. Radek Němeček z tiskového oddělení ministerstva nám zaslal následující "právní názor úřadu":
"Jak vyplývá z ustanovení § 15 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je při uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění nutno vycházet především ze znění pojistné smlouvy.
V otázce tzv. rozpočítávání zaplaceného pojistného na dobu pojištění je tedy nutné respektovat smluvní ujednání. Legislativní úprava, která s účinností od 1. 1. 2004 mění metodiku uplatňování této nezdanitelné části měla za cíl odstranit právě tyto problémy s pojištěním uzavřeným za podmínek, které jsou specifikovány ve vašich dotazech. Obecně vzato se celá problematika omezuje na rok, ve kterém došlo k uzavření pojistné smlouvy a na rok, ve kterém dojde k pojistné události (např. dožití stanoveného věku).
V této věci pravděpodobně bude docházet k dalším zpřesněním výše zmíněného ustanovení, a to tak, aby nárok na uplatnění uvedené nezdanitelné části základu daně mohl být uplatněn všemi poplatníky, kteří splňují všechny předepsané podmínky."

Novela je jednoznačná

Problematické ustanovení bylo letos nahrazeno novým (zákon č. 438/2003 Sb., s platností od 1. 1. 2004), které se sice liší jen ve dvou slovech, pro přístup pojišťoven ovšem zásadních. Podle současného znění lze od základu daně za příslušné zdaňovací období odečíst "poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojišťovnou…".

Podle Kateřiny Hamerské, tiskové mluvčí ČSOB Pojišťovny, na novele znění tohoto paragrafu zákona o daních z příjmů úzce spolupracovala ČAP s ministerstvem financí právě za účelem jednoznačného výkladu daného ustanovení a dosažení jednotné praxe mezi pojišťovnami při vydávání potvrzení.

Znamená to, že příští rok touto dobou budou všechny pojišťovny za rok 2004 potvrzovat svým klientům celé pojistné, které zaplatili ve zdaňovacím období, i kdyby byla část uhrazena pro rok 2004 a část pro rok 2005. Pro klienty většiny pojišťoven se nic nemění, ovšem právě "diskutabilní pojištěný", který 1. prosince 2003 zaplatil své první roční pojistné ve výši 12 000 Kč a obdržel od své pojišťovny potvrzení pouze na 1 000 Kč, zbývajících 11 000 Kč již nikdy neuplatní.
Podle novely totiž za rok 2004, zaplatí-li řádně pojistné, obdrží potvrzení sice na 12 000 Kč, ale potvrzení se bude vztahovat na pojistné zaplacené právě jen v roce 2004. Tedy pokud zaplatí roční částku 12 000 Kč, tak právě těchto 12 000 Kč dostane potvrzeno a jakási "záloha" z loňského roku ve výši 11 000 Kč zůstane nevyužita (maximální odpočitatelná částka činí ročně 12 000 Kč, pojišťovna mu proto nemůže potvrdit 12 000 z roku 2004 + 11 000 Kč, které si "předplatil" v prosinci 2003). Takto by se záloha z prvního roku životní pojistky přesouvala až do ukončení smlouvy, kdy ovšem zůstane nevyužita. "Tento klient pocítí změnu právě až v posledním roce trvání pojištění, za který již potvrzení neobdrží, protože v tomto roce již nebude platit pojistné," vysvětluje Kateřina Hamerská. A o odpočet 11 000 Kč tak definitivně přijde.

Co dodat na závěr? Snad jen upozornění, že na rozdíl od klienta penzijního fondu, má-li klient životní pojišťovny využít možnost daňových výhod, musí dodržet sjednanou dobu pojištění, jinak je povinnen státu veškerou do té doby získanou podporu vrátit. Tato podmínka platí v obou případech - ať už je zaplacené pojistné potvrzováno "ve zdaňovacím období" nebo "na zdaňovací období".

Přístup jednotlivých pojišťoven
Pojišťovna Klientovi, který 1. 12. 2003 zaplatil roční, běžně placené pojistné ve výši 12 000 Kč, potvrdí: Odůvodnění
Allianz
(profil, názory)
12 000 Kč Pojistné bylo předepsáno a zaplaceno v roce 2003.
Credit Suisse Life&Pensions
(profil, názory)
12 000 Kč -
Česká pojišťovna
(profil, názory)
12 000 Kč Pojistné bylo předepsáno (počátek je v roce 2003) a zaplaceno v roce 2003.
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
12 000 Kč Potvrzuje uhrazené předpisy pojistného příslušného zdaňovacího období, které jsou v tomto období splatné.
Generali
(profil, názory)
12 000 Kč Vztahuje se k předpisu pojistného v roce 2003.
ING
(profil, názory)
12 000 Kč Potvrzuje to, co klient fyzicky zaplatil.
Kooperativa
(profil, názory)
1 000 Kč Potvrzuje poplatníkem zaplacené pojistné na zdaňovací období, tedy tzv. zasloužené pojistné.
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
1 000 Kč Klient obdrží potvrzení na 1/12 roční platby.
UNIQA
(profil, názory)
12 000 Kč Potvrzuje to, co klient fyzicky zaplatil.
Wüstenrot
(profil, názory)
1 000 Kč Potvrzuje pouze zasloužené pojistné, tj. pojistné vztahující se k danému daňovému období.
Zdroj dat: pojišťovny

Který přístup se vám zdá správnější? Co vede pojišťovny k odlišným praktikám? Sjednali jste si na konci roku životní pojistku ve snaze získat plný daňový odpočet? Co říkáte na právní názor ministerstva financí?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 2. 2004 8:07, Petr Šafránek

Podle mého názoru by pojišťovny vůbec nemusely sporná potvrzení vydávat, neboť zákon neříká nic o tom, že by odpočet bylo možno uplatnit na základě potvrzení pojišťovny. Pokuď daňový poplatník prokáže existenci pojistné smlouvy a provedení platby (například výpisem z účtu), je to podle mého názoru zcela dostatečné pro uplatnění odpočtu. Z pohledu správce daně je potvrzení pojišťovny jen jedním z možných dokladů, kterým lze splnění podmínek prokázat. Pokud je tento doklad chybný, nevyviňuje daňového poplatníka z důsledků chybného odpočtu. Druhou otázkou je pak samozřejmě možnost uplatnění náhrady vzniklé škody na pojišťovně...

Zobrazit celé vlákno

+33
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 2. 2004 13:56, JCiprovska

myslím že výraz "připravila" je nepravdivý. Já sám jsem dostal od pojišťovny potvrzení o odpočitatelné částce 4000.- ač jsem zaplatil 12000.- Díky tomu, že to bylo v září, počítá se mi proporcionální částka. Rozdíl, tedy 8000.- nikam nezmizí, přesouvá se do dalšího roku. Takže když opět v yáří zaplatím 12000, půjde do letošního roku 4000.-
Mohu také zaplatit v lednu 8000 a mám pro letošní rok uhrazeno.

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Podivná praxe pojišťoven

2. 2. 2004 | Petr Šafránek

Podivná praxe pojišťoven

Je velmi podivné, že pojišťovny vystavují svým klientům potvrzení pro odpočet zaplaceného pojistného podle různých pravidel. Který postup je správný, ptá se v dopise náměstkovi ministra... celý článek

Rok 2004 očima šéfů pojišťoven

14. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Rok 2004 očima šéfů pojišťoven

Sazby pojistného ovlivní změna zákona o DPH, cena nových životních pojistek vzroste kvůli nižší maximální technické úrokové míře. Po vstupu do EU navíc můžeme očekávat i přibližování... celý článek

Nejisté pojištění

28. 11. 2003 | Simona Ely Plischke

Nejisté pojištění

Pojišťovny lákají klienty na různé spořící životní pojistky - kromě pojištění jim nabízí také garantovaný výnos a podíly na zisku z "vložených" peněz. Procenta celkového zhodnocení... celý článek

Neštěstí v neštěstí? Pojistné podmínky...

3. 10. 2003 | Simona Ely Plischke

Neštěstí v neštěstí? Pojistné podmínky...

"Do bytu se mi vloupal zloděj. Vzal jen to nejcennější, vše ostatní zničil. Pojišťovna zaplatila pouze hodnotu věcí ukradených." Prožili jste něco podobného? "Soused vyhořel a v mém... celý článek

Překvapení mezi řádky pojistných smluv

19. 8. 2003 | Simona Ely Plischke

Překvapení mezi řádky pojistných smluv

Víte, že pojistné riziko vandalismu se nevztahuje na rozbití okna? Víte, že poškodíte-li přední sklo svého auta a promáčknete i střechu, z plnění z pojistky čelního skla nic nedostanete?... celý článek

Partners Financial Services