Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2017: Můžete dostat víc

Naše kalkulačka vypočítá výši podpory v nezaměstnanosti v roce 2017. Přinášíme všechny důležité informace: kdo má na podporu v nezaměstnanosti nárok, kdo ne, jak dlouho ji budete brát, jestli si smíte přivydělat a mnoho dalšího.
Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2017: Můžete dostat víc

Na podporu v nezaměstnanosti má v roce 2017 nárok ten, kdo je bez práce a na úřadu práce se o zaměstnání uchází. Ještě ale musíte splňovat podmínku, že jste během dvou let předcházejících zařazení do evidence úřadu práce alespoň po dobu dvanácti měsíců platili sociální pojištění – tedy byli zaměstnaní, pracovali na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, případně podnikali.

Do potřebné doby pojištění se započítávají i takzvané náhradní doby zaměstnaní, které jmenujeme v boxu.

Náhradní doba je, když...

Náhradní doby zaměstnání

 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Může se stát, že výš uvedeným podmínkám vyhovíte a podporu v nezaměstnanosti stejně nedostanete. Čerpat ji nemůžete, když:

Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti

Do fronty!

Přišli jste o práci a jinou hned nemáte? Poradíme, jak a kde si říct o podporu v nezaměstnanosti. A kdy na úřad práce zamířit, abyste nepřišli o peníze. A mimochodem – fronty tam teď prý až tak nejsou.

Žádáme o podporu

Kolik dostanete v roce 2017

Doba, po kterou můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti, závisí na tom, kolik vám je v době žádosti o podporu let. Podpůrčí doba trvá:

 • pět měsíců u člověka do 50 let,
 • osm měsíců u člověka nad 50 do 55 let,
 • jedenáct měsíců u člověka staršího 55 let.

Když po odchodu ze zaměstnání dostanete odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se odloží: při odstupném ve výši tří platů lze podporu čerpat až od čtvrtého měsíce. Podpůrčí doba se tedy rozběhne později, ale její délka se nekrátí.

První dva měsíce dosahuje podpora v nezaměstnanosti šedesáti pěti procent průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Další dva měsíce padesáti procent. Následně čtyřiceti pěti procent předchozího výdělku.

V případě, že jste před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, podpora v nezaměstnanosti dosáhne jen pětačtyřiceti procent předchozího příjmu – a stejná bude po celou dobu.  

Podpora v nezaměstnanosti má každopádně jasně stanovený strop. Pokud jste před obdobím nezaměstnanosti vydělávali hodně a vychází vám vyšší podpora než stanovená maximální hranice, budete brát jen měsíční maximum, které je pro všechny stejné: v roce 2017 dělá 15 660 korun měsíčně. V roce 2016 byl strop nižší: 15 024 korun měsíčně.

Jestli vás zajímá, jak se horní hranice podpory v nezaměstnanosti určuje, mrkněte do boxu.

Pozor!

Podpora má strop

Výše podpory v nezaměstnanosti nemůže přesáhnout 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 se rovnala částce 27 000 korun. Takže podpora v nezaměstnanosti v roce 2017 nemůže být vyšší než 15 660 korun.

Podnikatelé: Jak se počítá podpora

Jestli podnikáte, můžete na podporu v nezaměstnanosti pomýšlet, jen když samostatně výdělečnou činnost ukončíte nebo přerušíte. Stejně jako lidé, kteří přišli o zaměstnání, se musíte evidovat na pracáku a splňovat i ostatní podmínky: v posledních dvou letech mít aspoň dvanáct měsíců placené sociální pojištění. I vám se do dob pojištění započítávají náhradní doby zaměstnání uvedené výš.

Doba čerpání podpory v nezaměstnanosti je stejná jako u ostatních, liší se ale výpočet. Pokud jste před zařazením do evidence podnikali, bude vaše podpora dosahovat:

 • první dva měsíce šedesáti pěti procent přepočteného měsíčního vyměřovacího základu (upřesníme níž),
 • další dva měsíce padesáti procent téhož,
 • zbytek podpůrčí doby čtyřiceti pěti procent téhož.

Zkuste něco nového

Při rekvalifikaci berete víc

Jestli jste bez práce a nové zaměstnání se nedaří najít, může pomoct rekvalifikační kurz. Kromě nových dovedností a zvýšení šancí na profesní uplatnění má rekvalifikace ještě jednu pěknou vlastnost: zvyšuje podporu v nezaměstnanosti. V roce 2017 se může vyšplhat až na 17 550 korun.

Rekvalifikace: Kolik vám dají a jak na to

U bývalých podnikatelů se podpora nepočítá ze zisku přepočteného na měsíc, ale z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Ten se rovná polovině zisku (příjmů po odečtení výdajů) v předešlém roce – správnou cifru dohledáte v posledním přehledu příjmů a výdajů, který jste podávali sociálce.

Příklad: dosáhli jste zisku pět set tisíc. Vyměřovací základ pro sociální pojištění v dalším roce tedy bude dvě stě padesát tisíc. Přepočtený měsíční vyměřovací základ 20 833 tisíc. Z něj se bude počítat vaše podpora v nezaměstnanosti podle klíče, který jsme vysvětlili na předchozích řádkách. I pro podnikatele ale platí stanovené maximum: měsíční podpora v nezaměstnanosti nemůže v roce 2017 přesáhnout 15 660 korun.

Na pracák po rodičovské

Když budete o podporu v nezaměstnanost žádat po rodičovské nebo po jiné náhradní době zaměstnání, vypočítá se podpora z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předešlého roku. V roce 2017 tedy z částky 27 000 korun.

První dva měsíce budete brát její 0,15násobek (4050 korun), další dva měsíce její 0,12násobek (3240 korun) a pak až do konce podpůrčí doby její 0,11násobek (2970 korun). Stejný výpočet se využije u člověka, který bez vlastního zavinění nemůže doložit výši předchozího vyměřovacího základu nebo čistého výdělku.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2017

výdělků
let

Další kalkulačky

Opakované čerpání podpory v nezaměstnanosti

Bez práce a na podpoře můžete skončit víckrát za život. Při posuzování toho, jestli máte na podporu v nezaměstnanosti nárok, se zohledňují vždy poslední dva roky, tedy čtyřiadvacet měsíců před podáním žádosti.

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Pokud jste v posledních dvou letech před znovuzařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, nevyčerpali celou odpůrčí dobu, nastoupili do práce nebo zahájili jinou výdělečnou činnost a získali tak dobu důchodového pojištění alespoň v rozsahu tří měsíců, máte znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti v rozsahu celé podpůrčí doby. Když v mezičase budete důchodové pojištění odvádět míň než tři měsíce, dostanete podporu v nezaměstnanosti jen na zbývající (nevyčerpanou) část podpůrčí doby.

Pokud jste během uplynulých dvou let vyčerpali celou podpůrčí dobu, nastoupili do práce a pak se znovu ocitli v evidenci úřadu práce, vznikne vám nárok na podporu pouze v případě, že jste v meziobdobí získali výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce šesti měsíců. Tuto dobu nemusíte splnit, pokud jste zaměstnání nebo výdělečnou činnost ukončili kvůli zdravotním důvodům, z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele nebo jste o práci přišli proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Každopádně ale musíte splňovat základní podmínku: důchodové pojištění v rozsahu alespoň dvanácti měsíců za poslední dva roky.

Přivydělat si k podpoře nesmíte

Když si budete k podpoře v nezaměstnanosti přivydělávat a úřad práce to zjistí, podporu vám sebere. Jestli vám ale nesejde na podpoře v nezaměstnanosti nebo na ní stejně nemáte nárok, a chcete hlavně, aby vám úřad práce zprostředkoval zaměstnání, je tu možnost přilepšovat si finančně v rámci takzvaného nekolidujícího zaměstnání, úřad práce vás kvůli němu z evidence nevyloučí. Může to být jakékoli zaměstnání, pozor ale na omezení: nesmíte si měsíčně vydělat víc než půlku minimální mzdy. Ta nyní dělá jedenáct tisíc korun, polovička tedy vychází na pět a půl tisíce za měsíc. Jestli máte výdělků víc, platí tato hranice pro jejich součet. Můžete si přivydělávat v rámci dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti nebo v pracovním poměru.

Když si najdete přivýdělek, musíte to úřadu práce oznámit, nejpozději v den nástupu do práce. Budete také muset doložit výši měsíčního příjmu. Pokud nepřesáhne limit pro nekolidující zaměstnání, bude za vás stát dál platit zdravotní pojištění. Když budete vydělávat víc než pět a půl tisíce měsíčně, začnou pro vás platit stejná pravidla jako pro každého zaměstnance: stát za vás přestane platit zdravotní pojištění a doba evidence se už nebude započítávat jako účast na důchodovém pojištění. S hledáním nového zaměstnání vám ale úřad práce dál může pomáhat.

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+96
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 50 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 5. 2017 21:52, August

Dobrý den,neni to spíš tak, že se podpora počítá z posledního zaměstnání? Když např. Budu pracovat rok za 50000, ukončím poměr a přejdu na týden do práce za 10 000 tak se mi podpora bude počítat už z těch 10 000 bez ohledu na to, co bylo před tim... Alespoň tak mi to bylo řečeno. Děkuji

Zobrazit celé vlákno

+17
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 7. 2017 16:38, martina doskova

Dobry den.Jsem vedena na urade prace,pobiram a dostavam podporu do srpna 2017.Mohu pozadat o prispevek na opatrovani meho manzela,ktery je v invalidnim duchodu 3.stupne?Dekuji,Doskova

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (50 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Podpora v nezaměstnanosti zpřísní. Úřad si posvítí na spekulanty

25. 5. 2023 | Kateřina Hovorková

Podpora v nezaměstnanosti zpřísní. Úřad si posvítí na spekulanty

Opakované čerpání podpory v nezaměstnanosti bude komplikovanější. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prodloužit dobu, kdy je možné znovu žádat o peníze od státu.

Řekněte si o příspěvek na dojíždění. Novou práci může podpořit stát

20. 3. 2023 | Gabriel Pleska

Řekněte si o příspěvek na dojíždění. Novou práci může podpořit stát

Jste delší dobu na pracovním úřadě, nikde v okolí pro vás práce není, ale za humny by byla? Pak je právě pro vás určený příspěvek na podporu regionální mobility, zvaný také příspěvek... celý článek

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

22. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová | 1 komentář

Práce v Německu a dávky. Přehled, na jaké máte nárok

Krankengeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld. Moc se v tom neorientujete? Nárok na nemocenskou, přídavky na děti nebo podporu v nezaměstnanosti máte, i když pracujete pod německým zaměstnavatelem.... celý článek

Nezaměstnaných je víc než volných míst. Poprvé po pěti letech

8. 2. 2023 | Gabriel Pleska

Nezaměstnaných je víc než volných míst. Poprvé po pěti letech

Počet nezaměstnaných podle dat, která dnes zveřejnil Úřad práce ČR, po skoro pěti letech převýšil počet volných míst. Naposledy bylo víc evidovaných uchazečů o zaměstnání než nabízených... celý článek

Kolik teď dostanete, když přijdete o práci. Podpora v nezaměstnanosti 2023

4. 1. 2023 | Zdeněk Bauer

Kolik teď dostanete, když přijdete o práci. Podpora v nezaměstnanosti 2023

Kdo má nárok na podporu a na jak dlouho? Proč si dát pozor na dobrovolné ukončení předchozí práce bez vážného důvodu? Jak je to s odstupným? Může si nezaměstnaný přivydělávat? Tady... celý článek

Partners Financial Services