Kompletní seznam odpovědí Marty Gellové na dotazy čtenářů

Simona Ely Plischke | 25. 1. 2006

Otázky na generálního sekretáře AFIZ Martu Gellovou a její odpovědi jsme z důvodu přehlednosti seřadili do následujících šesti tématických celků:

 1. Financování AFIZ a Martin Gardavský
 2. Odchod členů z AFIZ
 3. Organizace a činnost AFIZ
 4. Budoucnost AFIZ a existence více asociací
 5. Kauza Helvag
 6. Finanční poradenství a MLM

Financování AFIZ a Martin Gardavský

Marek Procházka
Dobrý den, četl jsem Vaši reakci na odchod poradenských firem kde uvádíte, že se bojí samoregulace, Předpokládáte, že odchod je konečný nebo počítáte, že vystoupí ještě další společnosti.
Jedním z důvodů může být i vysoký šestimístný schodek v hospodaření, který vznikl za působení Vašeho předchůdce. Tento schodek pravděpodobně nikdo jiný než stávající členové uhradit nemůže. Bohužel na vyrovnání schodku už je o 9 společností méně... zřejmě se rozdělí ztráta mezi ty kteří zůstali, co když ti co odcházejí jen nechtějí být tím kdo bude v AFIZ zavírat a zhasínat?

Marta Gellová: Zmiňovaný schodek opravdu existuje. Není to však schodek v hospodaření způsobený nějakým tunelováním či neodpovědnou správou cizího majetku. Výdajové části jsou v pořádku, což potvrdily i zprávy z šetření Kontrolního výboru AFIZ. Problém je jinde. V rozpočtu na rok 2005 bylo počítáno s výraznými příjmy souvisejícími se vstupem nových individuálních členů, které navazovaly na dohody o sloučení AFPZ a ARIZ. Rozpočet byl sestaven představenstvem a schválen dozorčí radou, přičemž v obou těchto orgánech jsou zastoupeni klíčoví korporativní členové (v DR dokonce všichni korporativní členové). Situace na trhu jasně ukazuje, že až na několik málo výjimek se potenciální individuální členové AFIZ mohou rekrutovat výhradně z řad spolupracovníků korporativních členů a že pro jejich vstup je nezbytná součinnost (přiměřený tlak) těchto korporativních členů. Bohužel se ukázalo, že přestože tito korporativní členové schválili rozpočet zřetelně postavený na přijetí nových individuálních členů, pro jejich faktické přijetí účinnou součinnost neposkytli. Výjimkou je OVB Allfinanz, a.s., ovšem ani tam nedošlo zdaleka k naplnění očekávaného počtu nových členů, navíc cca 300 spolupracovníků OVB bylo z AFIZ naopak vyloučeno pro neplacení členských příspěvků a dalším vyloučení hrozí.
Co se týká úhrady schodku, všechny (i odchozí) společnosti byly vyzvány k poměrné úhradě. Některé z nich, ještě před náhlým rozhodnutím o ukončení členství v AFIZ svůj podíl uhradily (např. Broker Consulting, IFS, FEDS…).

Mirka
Jak dopadl audit hospodaření za rok 2004? Jak AFIZ hospodařila loni?

MG: Valná hromada byla informována o výsledcích auditu za rok 2004. Výrok auditora, který provedl audit účetní závěrky AFIZ za rok 2004, potvrdil, že účetnictví bylo vedeno v souladu s platnými zákony a účetními předpisy s výhradou ke způsobu zpracování a účtování mezd, ke způsobu účtování hospodářského výsledku a oběhu účetních dokladů. Všechny tyto výhrady jsou v podstatě technického rázu a směřují vůči účetnímu systému, který jsme od 1. 1. 2006 již změnili. Audit za rok 2005 bude probíhat začátkem června letošního roku.

Chundelová

 1. Kdy proběhne audit OVB, který s velkou slávou oznámilo vedení AFIZ v srpnu, poté, co to konečně i veřejně prasklo a byl zveřejněn průšvih s Helvagem?
 2. Je možné potvrdit zprávu, že AFIZ vznikl po jednání OVB a KCP, jako úlitba za to, že KCP nedala OVB exemplární pokutu právě za kauzu Helvag? Tedy jako nástroj? A co je pravdy na tom, že M. Gardavský dal při slučování s druhou Asociací všem novým členům řadu slibů, které zkrátka a dobře nesplnil, a tedy jednal nefér (což se pak táhlo celou dobu)? Co je pravdy na tom, že od začátku do konce kopal výhradně za OVB, bez ohledu na to, co bylo a je třeba skutečně pro kultivaci trhu?
 3. Co je pravdy na tom, že za minulé roky má AFIZ nezpracované účetnictví buď vůbec,...
 4. ...nebo výrok auditora s výhradou?
 5. A že se šušká, že si vedení (zejm. Gardavský) ulévalo peníze přes vzdělávací projekty pro sebe?
 6. Co je pravdy na tom, že Asociace byla a je výrazně ztrátová?
 7. A že už to současné členy prostě nebavilo - neměli žádné slovo, pan Gardavský je dílem zastrašoval a dílem jim podlézal, bez toho, aby splnil jen zlomek toho, co kdy slíbil, a chtěl je udržet jen a jen kvůli penězům....?
 8. A co je pravda na tom, že pan Gardavský neříkal pravdu náměstku Prouzovi i státním úřadům o vlivu a počtu členů Asociace?
 9. A není pravda, že už v počátku roku 2005 se zdvihla výrazná vlna nevole s jednáním a chybami pana Gardavského, s tím, že OVB se osobně zaručila, že zaplatí případnou ztrátu? A co myslíte - na to se pak na podzim nikdo nepamatoval... a pokoušeli se to ještě pod starým manažerem předepsat všem členům...
 10. Takže to shrňme - neschopný, rozhazovačný a vlastní slovo nedržící manažer odstoupil po výrazném tlaku zevnitř a šel do firmy, jejíž zájmy chránil na úkor zájmů ostatních členů, přičemž mu bylo celou dobu jedno, že to je firma, která dělá na trhu spolu se ZFP vlastně největší nepořádek. Dokud ještě byl ve funkci, oháněl se kultivací trhu, na což většina slušných vlastníků, dokud nepoznali jeho "kvality" omezenou dobu slyšela. Zároveň tedy celou dobu řadě členů vysloveně lhal, pročež ho chtěli od začátku roku odvolat, zejména když ale zjistili celou pravdu včetně kontinuální díry v účetnictví. Dali od toho tak ruce pryč, a nechali v tom pouze ZFP a OVB (ostatní, kteří zůstali, jsou pouhá stafáž, drobňoučké firmy o jednom či dvou zaměstnancích). Navíc ví řadu věcí, které ty firmy reportovaly jako svoje interní data - obraty, počty poradců, obrat po produktech - a má tedy dokonalé informace o celém trhu i o konkurenci, a těch teď bude vesele zneužívat. Není toho opravdu trochu moc??

MG: Velmi těžko se mi odpovídá na tak neuvěřitelnou směs otázek a obvinění. Navíc musím připomenout, že do funkce jsem nastoupila 1. 11. 2005 a nemohu se vyjadřovat k čemukoliv před tímto datem, co nemohu dohledat v příslušné dokumentaci. Mohu Vám tedy sdělit následující:

 1. Audit členské společnosti OVB Allfinanz a.s. probíhá od poloviny září 2005 a je v současné době před dokončením. Zpracovává se závěrečná zpráva. U tak velké společnosti není takový audit nic jednoduchého a to i proto, že současně probíhají audity i u jiných členských firem. Ukončen byl audit prozatím pouze u jediné z nich (Effectconsulting s.r.o.). Podmínkou členství v AFIZ je pro korporativní členy podstoupení takovému auditu. Přechodné období v kterém se členské společnosti musí auditu podrobit skončí koncem letošního roku. Jak s výsledky auditu OVB Allfinanz a.s. a další společnosti naloží, je jejich věcí. AFIZ výsledky auditů zveřejňovat nebude, využije je při práci se svými členy.
 2. Zkuste si něco více o záležitosti Helvag najít pomocí internetu. Najdete tam informací více než dost. Dozvíte se tam i to, že Komise pro cenné papíry ve svém rozhodnutí jasně konstatovala, že …"……jak spolek HELVAG va Švýcarsku, tak ani komanditní společnost HELVAG v Lucembursku nejsou osobami regulovanými na kapitálovém trhu. Nejedná se o investiční fond ani obchodníka s cennými papíry. Společnosti Helvag působí na trhu s realitami, který není regulován ani jedním z regulátorů finančního trhu, a nemá s kapitálovým trhem nic společného…" Z tohoto jasně vyplývá, že Vaše spekulace o vzniku ARIZ je chybná.
 3. V rámci předávání funkce jsem obdržela kompletní účetní dokumentaci za všechny roky existence ARIZ/AFIZ. Účetnictví je ve všech účetních obdobích kompletní a bylo vždy vedeno daňovým poradcem - členem komory daňových poradců včetně včasného podávání všech daňových přiznání. Účetní uzávěrka za rok 2004 byla navíc ověřena auditorem, podle jeho názoru věrně zobrazuje majetek, pohledávky a závazky. Výhrada auditora byla pouze k formálním záležitostem - k vnitřnímu oběhu dokladů, k formě evidence docházky zaměstnanců a účtování hospodářského výsledku. To znamená, a auditor mi to osobně zdůraznil, že nic nenasvědčuje jakémukoliv nepoctivému jednání zaměstnanců či členů orgánů ve vztahu k hospodaření asociace. Každá vydaná i přijatá koruna je řádně zdokumentována a zaúčtována. Ke shodným závěrům dospěly i opakované vnitřní kontroly prováděné Kontrolním výborem AFIZ.
 4. Podle předběžných konzultací bude výrok auditora k účetní uzávěrce za rok 2005 již bez výhrad.
 5. Předávací inventura pokladny, hmotného i nehmotného majetku nezjistila žádné inventurní rozdíly.
 6. Rozpočet na rok 2005 byl navržen představenstvem a schválen Dozorčí radou podle tehdy platných Stanov. Je z něho na první pohled patrné, že byl postaven na předpokladu výrazného nárůstu členů, a to zejména individuálních. Když si ovšem uvědomíme, že většina fyzických osob působících na trhu spolupracuje s nějakou právnickou osobou, je jasné, že rozpočet předpokládal, že do AFIZ budou vstupovat především obchodní zástupci korporativních členů. Ti rozpočet schválili a toto v něm museli jasně vidět. Následně ovšem do AFIZ vstupovali pouze lidé z OVB, od ostatních korporativních členů nikoliv. To je skutečná příčina rozpočtového schodku. Představenstvo pak reagovalo některými úspornými opatřeními, mimo jiné musím zdůraznit, že můj předchůdce ing. Gardavský si vyplácel o 30 000 Kč měsíčně méně, než kolik mu umožňovala smlouva a hradil ze svého některé platby za AFIZ. Mám pocit, že pan Gardavský považoval AFIZ za své "dítě" a byl pro jeho rozvoj ochoten obětovat leccos. Včetně vlastních peněz. To se v našich zeměpisných šířkách zřejmě neodpouští.
 7. Podle zápisů z Představenstva byl rozpočet a jeho úpravy předmětem každého zasedání, které probíhalo pravidelně 1 x za měsíc.
 8. Určitý problém způsobila skutečnost, že daňový poradce vedl účetnictví mimo sídlo AFIZ a neposkytoval včas měsíční účetní uzávěrky. Představenstvo tak přijímalo opatření na základě samostatně zpracovávaného přehledu cash-flow, který nezobrazoval všechny závazky jako účetní uzávěrka. V současné době je účetnictví již vedeno v sídle AFIZ a v softwaru, který mi dává neustálý přehled o stavu závazků a pohledávek, tato situace se tedy již nemůže opakovat.
 9. Rozpočet na rok 2006 již není postaven na přijímání nových členů, ale na dohodnutých platbách těch stávajících, což zaručuje rozpočtovou stabilitu. Všechny závazky roku 2005 jsou vyrovnány.
 10. Musím odmítnout Vaše tvrzení, že firmy OVB a ZFP dělají na trhu nějaký nepořádek. Jsou to bezesporu dvě největší firmy na trhu, proto jsou na trhu nejvíce vidět, jejich obchodní modely jsou však totožné s praxí naprosté většiny ostatních firem, které jsou menší a nejsou tudíž tolik vidět. Všechny tyto firmy zprostředkovávají finanční produkty napříč finančním trhem a jejich příjmem jsou provize od smluvních partnerů.

František Kolmý
Vážená paní generální sekretářko, když se podíváme na podobná profesní sdružení, jako jsou Unis (AFAM) nebo Akat, tak Váš AFIZ je mírně řečeno "přezaměstnaný". Počet zaměstnanců a výkon se blíží socialistickému podniku. Proč například AFIZ zaměstnává tři právníky, plus platí jednoho externě? Na takový aparát jsou výstupy činnosti těchto zaměstnanců blízké nule.
Plánujete v rámci úsporné politiky personální zeštíhlení nebo mzdovou redukci? Z hospodářských výsledků je jasně vidět, že mzdové náklady nejvíce zatěžují hospodaření AFIZu. Plat Vašeho předchůdce byl zhruba milión ročně a za necelých devět měsíců zanechal za sebou Asociaci ze zmiňovaným "více než šestimístným schodkem". Takový manažer by nepřežil v žádné soukromé firmě. Paradoxem je, že ho v AFIZ nechali slušně a se ctí odejít a sotva za ním zavřeli dveře on se drze vrátil balkonem jako zástupce OVB.

MG: O podstatné části zdrojů na financování AFIZ rozhodují její členové. Jde o členské příspěvky, jejichž podíl na financování asociace je historicky někde mezi 70 až 80 procenty celkových příjmů. Druhou částí zdrojů je vlastní hospodářská činnost asociace. Osobně považuji za optimální poměr 70 : 30. Výše finančních prostředků, které jsou ochotni členové profesní organizace na její činnost utratit je úměrná tomu jaký význam své profesní organizaci přikládají a co od ní očekávají. Předpokládám, že se spolu bavíme o typu profesního sdružení moderního typu. Taková organizace musí splňovat určitá kriteria: je důstojným partnerem státní správy, zákonodárných sborů a ostatních profesních organizací; má zastoupení v mezinárodních organizacích minimálně v rámci EU; je schopna reagovat na legislativní změny, ať již jsou nebo nejsou v zájmu jejich členů a trhu, na kterém členové působí; je schopna svým členům poskytnout odborný servis a přesně (podle zájmu členů) definované služby. Pokud se shodneme na této věci pak už asi nemusíme diskutovat o tom zda profesní sdružení potřebuje právníky (úzce i obecněji specializované), produktové odborníky, specialisty na compliance a jazykově vybavené zaměstnance. Srovnáváte AFIZ s jinými profesními organizacemi. Když se podíváte blíže na asociace typu AFAM (UNIS) či AKAT, snadno zjistíte, že sdružují obrovské právnické osoby s velkým odborným aparátem. Když taková asociace potom potřebuje třeba připomínkovat návrh legislativy nebo dokonce zpracovat návrh svůj, využije odborný aparát - zaměstnance svých členů. Naproti tomu členové AFIZ takovým aparátem nedisponují - v právních záležitostech například využívají advokátní kanceláře. Když se pak podíváte na sazby advokátních kanceláří, zjistíte, že je mnohem levnější zaměstnávat vlastní právníky, zvláště pak, pokud se jedná o právníky specializované na finanční trh.
Myšlenka AFIZ je proto přesně opačná - vytvořit společné odborné zázemí, které mohou členové využívat namísto nespecializovaných advokátních kanceláří. Za tímto účelem zaměstnává AFIZ 2 (nikoliv 3) specializované právníky a žádného dalšího externího nevyužívá. O kvalitě odborného zázemí AFIZ svědčí skutečnost, že někteří odcházející korporativní členové oslovili naše odborníky s nabídkou, aby pro ně pracovali soukromě (mimo AFIZ).
Pokud jde o mého předchůdce Martina Gardavského, byl zakladatelem ARIZ/AFIZ a generálním sekretářem téměř 3 roky (nikoliv 9 měsíců), s Vaším hodnocením jeho osoby tedy nemohu souhlasit. Pokud jde o dnes již vyřešené rozpočtové problémy, neslo za ně odpovědnost celé představenstvo.

Shylock
Paní Gellová, mnoho z diskutérů mluví o vašem předchůdci jako o osobě, která si s asociací dělala vlastně co chtěla! Ten pan Gardavský musí být ale úžasně šikovný manipulátor! Nic proti jeho "schopnostem", ale nějak mě to nehraje (to víte Shylock je liška podšitá). Že by se ti všichni velcí šéfové poradenských firem nechali utáhnout na vařené nudli? To jsou takoví prosťáčci? Jaké měl vlastně pravomoci? Když jsem četl vaše stránky tak jsem zjistil, že tam máte nové stanovy, že? Ty ale loni neplatily. A byly hodně změněny, aspoň to z textů na webu vyplývá. Nešlo by nějak udělat abych si mohl přečíst i ty staré? Pak bych vám mohl položit otázky přímo na "tělo"!

Několik diskutérů mluví o schodku v rozpočtu, nesmyslném rozpočtu a vážné ekonomické situaci AFIZ. Také je zmiňovaná dozorčí rada a jakési podmínečné schválení. Tomu nerozumím - buď něco schválím, a pak za tím stojím, nebo neschválím, a pak nemůže být žádný problém. Kdo vlastně je v té dozorčí radě, která schvaluje podmínečné rozpočty? Jsou ti lidé svéprávní a nebo jsou náhodou z poradenských společností a radí pak jiným lidem jak investovat? A jak je to s hlasy? Stejně jako v obchodním zákoníku každý jeden nebo máte nějaký spolkový výmysl. To jako že třeba Honza má jeden hlas a Franta hlasy dva, protože jeho dědeček poradcoval tatíčku Masarykovi? A když jste finančně v háji, proč bydlíte na tak "high" adrese? To je otázek co?

MG: Můj předchůdce Martin Gardavský měl pravomoci, které příslušejí generálnímu sekretáři. Ve starých i "nových" stanovách jsou téměř totožné. Generální sekretář se za svoji činnost odpovídá představenstvu. Představenstvo má možnost ho kdykoliv odvolat. Pan Gardavský byl současně i členem představenstva a jeho hlas tam měl stejnou váhu jako hlasy ostatních osmi členů (představenstvo bylo devítičlenné). Nemohl si rozhodně "dělat co by chtěl"! To ostatně nemohu ani já. Pro rozpočet na rok 2005 zvedlo ruce všech tehdejších devět členů představenstva. A to včetně pánů Petra Hrubého (Broker Consulting) a Michaela Pyšíka (AWD). Oba jsou velmi schopní manažéři a silné osobnosti. Musíte se tedy zeptat jich, nakolik považovali návrh za rozumný. Dozorčí rada návrh schválila většinou hlasů. Vymínila si, aby byla průběžně o vývoji rozpočtu informována. Každý z členů dozorčí rady měl tehdy opravdu jeden hlas. Hlas společností OVB Allfinanz, a.s. nebo ZFP Akademie, a.s. nebo AWD Česká republika, s.r.o. měl stejnou váhu jako hlas kterékoliv jiné členské společnosti. Zastoupení v dozorčí radě měly společnosti všechny. Ve finančním "háji" nejsme, adresa na které sídlíme je opravdu dobrá, našim účelům vyhovuje a nevidíme nejmenší důvod se stěhovat někam jinam.

Anonym
Schodek v rozpočtu Afiz nebyl malý. Viníkem byl pan Gardavský který rozdával peníze svým kamarádům bez vědomí dozorčí rady. Také platil některé představitele vedení opět bez schválení dozorčí radou. A tak mu bylo navrhnuto ať odejde sám bez popularity. Škoda že nebyl vyhozen se vší parádou. A ještě ke všemu je bývalý kontráš, a tak v tom umí chodit... Jeho jen tak nic neporazí.

MG: Opět jedna ze zlých otázek, kdy se tazatel vlastně nic nechce dozvědět. Jeho touhou je beztrestně a zbaběle plivat.

Odchod členů z AFIZ

Shylock
Dobrý den, v článku je citován pan Hrubý: "Setrvání v AFIZ po změnách, které přinesla nedávná valná hromada a kde svoje zájmy prosadily společnosti věnující se finančnímu zprostředkování, pro nás nemá význam. AFIZ nadále nedokáže hájit naše zájmy ani zájmy našich klientů." Jaké změny má pan Hrubý na mysli? A jak vůbec vznikaly nové stanovy? Mohla do jejich znění společnost Broker mluvit? Nebo si to rozhodly společnosti, které zůstaly v AFIZ a ty odcházející neměli sílu nic měnit?! To by asi nebylo příliš demokratické, že?

MG: Všechny změny, které přinesla valná hromada AFIZ jsou výsledkem několikaměsíční vnitroasociační diskuse. Každý z členů se debaty o stanovách mohl zúčastnit. Pan Petr Hrubý se diskuse zúčastnil aktivně. Některé významné změny sám navrhoval. Na představenstvu pak pro návrh novely stanov hlasoval. Představenstvo AFIZ schválilo v září 2005 věcný záměr pro vypracování návrhu nových stanov AFIZ. Reagovalo tímto mimo jiné na výzvu některých členů AFIZ představenstvu, ve které její signatáři projevili nespokojenost s dosavadní činností AFIZ. Představenstvo vydalo věcný záměr stanov, byla vytvořena Komise pro úpravu stanov složená z různých zástupců korporativních i individuálních členů, která se sešla celkem 3x a jejíž závěry byly průběžně k dispozici na webu. Dále jsme pozvali zástupce všech menších korporativních členů na schůzku nad změnami stanov, které měly být předloženy valné hromadě. Kolik myslíte, že se zúčastnilo zástupců z pozvaných společností? TŘI….
Poté představenstvo předložilo návrh nových stanov ke schválení valné hromadě konané dne 8. prosince 2005. Pro návrh stanov hlasovala drtivá většina korporativních členů i členů individuálních. Jen pro pořádek, pro návrh stanov hlasovala i společnost Broker Consulting, a.s., jejímž předsedou představenstva je pan Hrubý stejně jako většina ostatních společností, které ukončily členství.

Aleš Nováček
Je veřejným tajemstvím, že impulsem k odchodu byla uražená ješitnost pana Petra Hrubého ze společnosti Broker Consulting, kterého valná hromada nezvolila do představenstva. Najednou otočil i pan Pyšík z AWD - oba před tím seděli v představenstvu a nesou osobní spoluzodpovědnost i za rozpočtový schodek.
Nyní se snaží tvrdit, že oni dělají poradenství, zatímco ostatní jen prodávají. To je fakt komický. VŠICHNI totiž prodávají, a to především ŽP, provize jsou jediným zdrojem jejich příjmů, poradenství placené klientem a nezávislé tak na prodeji produktů nenabízí ani AWD ani BROKER CONSULTING...
Chtěl bych se proto zeptat paní Gellové, jestli zaznamenala na půdě AFIZ nějaký konflikt mezi poradenstvím a prodejem, jak o tom nyní hovoří pánové Hrubý a Pyšík jako od důvodu svého odchodu z AFIZ?

MG: Co je to AFIZ? Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců, neboli místo je tu pro oboje a vždycky bylo. Na žádném představenstvu, kterého jsem se od počátku svého působení v AFIZ účastnila (1. 11. 2005), se diskuse na téma rozdílů mezi poskytováním finančních služeb nevedla a rozhodně mezi členskými společnostmi zastoupenými v představenstvu nepanovaly žádné názorové neshody na toto téma.

Poradce
Můžete potvrdit, že pánové Hrubý a Pyšík byli členy předchozího představenstva AFIZ, a hlasovali tam pro všechny změny stanov i pro rozpočet, které následně přijala beze změn valná hromada? Pokud ano, v čem tedy vidíte skutečnou příčinu jejich názorového obratu, když valná hromada údajně přijala pouze to, co oni před tím jako členové představenstva připravili a schválili?

MG: Ano, potvrdit to mohu. Pan Hrubý i pan Pyšík byli členové předchozího představenstva AFIZ a oni i jejich společnosti se aktivně podíleli na změně stanov i schvalování rozpočtu 2006. Valná hromada rozpočet na rok 2006 pouze vzala na vědomí.
Příčinám jejich názorového obratu dost dobře nerozumím. Pravdou je, že ne vždy a na všechno panoval mezi členy představenstva konsensus, ale vždy se mezi sebou pro dobro věci a v rámci společného zájmu nakonec po diskusi dohodli.

Organizace a činnost AFIZ

AlfredD@seznam.cz
Paní Gellová, děkuji za zveřejnění původních stanov AFIZ. Trošku jsem si oboje stanovy porovnal a vyšlo mně zajímavé zjištění: pěkně jste dali na frak významu fyzických členů! A jim to ani nevadilo? Zajímalo by mě, proč jste změnili tak radikálně celý systém organizace. Připadá mně, že ten původní o dvou komorách byl rozhodně demokratičtější vůči fyzickým členům a možná i malým právnickým členům. A to měly menší společnosti určitě větší váhu při hlasování, že? A co ta hrůza s tou vaší dozorčí radou? Loni měla docela hodně možností jak "pozlobit" hlavouny v představenstvu. Schvalovala přece rozpočet, ne? A mohla svolat valnou hromadu i bez souhlasu představenstva, ne? A všechny firmy tam měli jen jeden hlas, bez ohledu na velikost, ne? A teď může leda tak houby! Kdesi na webu jsem četl povídání vašeho předchůdce o demokratičnosti vašeho spolku, nezměnil náhodou názory v souvislostí se svojí změnou trička? Bližší košile než kabát a čí chleba jíš toho píseň zpívej. Teď asi "we are the champions von OVB" … Co Vy na to?

MG: Nemohu s Vámi souhlasit, pouhé mechanické porovnání dvou variant stanov Vám nepomůže pochopit důvody a výsledek změn. Systém organizace byl změněn na základě požadavků členů a to těch, kteří přišli z AFPZ (původně Komora finančních poradců). Tyto společnosti nechtěli mít činnost asociace rozdělenu na dvě komory. Požadavek zazněl již na valné hromadě asociace v roce 2004 a bylo dohodnuto, že se během roku vytvoří kompromisní model. Tak se i stalo. Sama dost dobře nechápu proč se menší společnosti vzdaly možnosti ovlivňovat fungování asociace prostřednictvím svého členství v dozorčí radě. Můj předchůdce byl (usuzuji podle zápisů z valné hromady, zápisů představenstva a dozorčí rady) zásadním odpůrcem zrušení dvoukomorového systému. Většina členů představenstva byla jiného názoru a zřejmě se jim pana Gardavského podařilo přesvědčit. Na tomto modelu se dohodly OVB Allfinanz, ZFP Akademie, AWD Česká republika a Broker Consulting, u kterých došlo k navýšení plateb. Podmínkou ovšem bylo, že individuální členové budou mít hlasy odpovídající jimi zaplaceným příspěvkům, nikoliv však právo veta, které ve dvoukomorovém systému měli. Změna stanov tedy reflektovala změnu modelu financování asociace. Individuální členové mají 2 zástupce v Představenstvu, což odpovídá jejich podílu na financování asociace. Dozorčí rada byla sloučena s Kontrolním výborem a má funkci čistě kontrolní. Plnou odpovědnost za činnost AFIZ nese Představenstvo, proto má i plné kompetence - tedy i právo schválit rozpočet.
Ke členství pana Gardavského v Představenstvu mi nepřísluší se vyjadřovat, je to věc pouze OVB Allfinanz, koho navrhne a Valné hromady AFIZ, koho zvolí.

tridac
Paní Gellová, mám na Vás profesní dotaz, byl zájem o program Afizu na vedení kompletní agendy poradce. Stanovili se tři stupně i s cenovou kalkulací. Chtěl jsem tyto programy objednávat, ale nikdo mi neodpovídá na emaily s dotazy, nikdo nekomunikuje, zájem zřejmě není.
Přiznám se, že po sledovaných událostech uvnitř Afizu již nemám důvěru ani v program, ale ani v tuto instituci. Zvláště potom, kteří a jací lidé prošli a odešli s tím, jak vystupovali na veřejnosti a jak se zachovali. To je jistě předmětem jiné diskuse.
Děkuji za odpověď k programu KIS.

MG: Ujišťuji Vás, že celý projekt KIS běží dál a odchod části korporativních členů nemá a nemůže mít na projekt nejmenší vliv. Můj předchůdce Martin Gardavský celý projekt nastavil tak, že do něho AFIZ nevkládá ani korunu - všichni zúčastnění jsou odměňováni formou podílu na tržbách z prodeje. Klientský informační systém KIS je k dispozici ve verzi MINI, verze STANDARD bude k dispozici od února t.r. Veškeré informace včetně elektronické objednávky jsou na http://kis.afiz.cz. Musím však důrazně odmítnout Vaše tvrzení o nereagování na objednávky a dotazy - není to pravda, všechny objednávky i dotazy jsou obratem vyřizovány.

Marie Radová
Vážená paní Gellová, chtěla bych se zeptat k té samoregulaci. Jako finanční poradce, pokud budu konkurenčně vadit třeba OVB a podá na mě uměle vyvolanou stížnost, bude se celá věc projednávat u etického výboru AFIZ, kde má většinu OVB + ZFP a hrozí mi likvidační pokuta .....odvolám se k představenstvu AFIZ a ouha! Opět většina OVB + ZFP. Bránit se u soudu? Zapomeňte, členové AFIZ mají podepsanou dnes kontroverzní rozhodčí smlouvu, kvůli které proběhly velké diskuse. V těchto souvislostech má obyčejný poradce, který chce dělat jen svoji práci i trochu strach, když prohlašujete, že AFIZ si nehodlá na samoregulaci jen hrát.
Jak funguje kontrola proti zneužití samoregulace v konkurenčním boji? A jaký máte názor na rozhodčí smlouvy?

MG: Zaprvé musím podotknout, že není pravda, že v etickém výboru AFIZ má většinu OVB a ZFP. Etický výbor má nyní devět členů. Z těchto devíti členů jsou dva členové "za" OVB - jeden za OVB jako korporativního člena a jeden za individuální členy (nejvíce individuálních členů AFIZ spolupracuje s OVB). Členem etického výboru je mimo jiné i individuální člen AFIZ, který nespolupracuje s žádným jiným korporativním členem AFIZ. Musím však zdůraznit, že dodržování nejen zákonných, ale i etických pravidel jednání při poskytování služeb na finančním trhu, a z toho vyplývající ochrana spotřebitele, nás mimo jiné vedla k tomu, že jsme za členy etického výboru přijali i dva zástupce organizací věnujících se ochraně spotřebitele. Jsou to paní Libuše Olívková, místopředseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitele, známého též pod zkratkou SOS, a pan Libor Novák, ředitel Sdružení českých spotřebitelů.

Myslím, že není co dodat, snad jen, že předsedou etického výboru je z titulu své funkce prezident AFIZ Doc. Ing. Tomáš Ježek, jehož dosavadní působení na poli etiky v podnikání, zejména pak při poskytování služeb na finančním trhu, je více než výmluvné a troufám si tvrdit, že nezpochybnitelné.

Tolik ke kontrole zneužití samoregulace v konkurenčním boji.

Diskuse okolo přijetí či nepřijetí rozhodčí smlouvy byly velmi zdlouhavé. Nejde ani tak o to zvýhodnit jednu, či druhou stranu, rozhodčí smlouva koneckonců byla rovná - každá ze sporných stran, tedy AFIZ a její člen, si mohla nominovat jednoho rozhodce. Šlo hlavně o to, aby projednávání sporu nebylo neúměrně zdlouhavé a nákladné. Po přijetí rozhodčí smlouvy jako podmínky pro vznik členství se přesto tyto diskuse vlekly nadále. V listopadu loňského roku došlo k dohodě, že rozhodčí smlouvu nebude AFIZ aplikovat a požádá-li kterýkoliv člen, který ji má s AFIZ uzavřenu, o její zrušení, pak bude tato smlouva zrušena. Přemýšleli jsme i o tom, že by smlouvu vypověděl AFIZ, ale to by bylo s ohledem na počet těchto smluv administrativně velmi namáhavé a finančně velmi nákladné. Mohu však s plnou odpovědností prohlásit, že AFIZ v žádném případě nebude rozhodčí smlouvu aplikovat. Nové stanovy rozhodčí smlouvu již nevyžadují. Je zajímavé, že tento institut byl použit právě proto, že menší společnosti se bály zneužití samoregulace proti nim. Strach není nikdy ten nejlepší rádce!

Budoucnost AFIZ a existence více asociací

Jan Landsman
Paní Gellová, je veřejným tajemstvím, že jsou na odchodu další dvě společnosti. Už jistě víte jaké, bude pro Vás přijatelné řídit asociaci ke bude jen jedna nebo dvě společnosti a jejich fyzické osoby ?

MG: Nejsem tak dobře informována jako Vy a nechám se překvapit. Mohu Vás však ujistit, že nemám z budoucnosti velké obavy. Já i můj tým se soustřeďujeme na práci, vidíme před sebou velké úkoly a těšíme se na ně.

Nezávislý poradce
Není hloupých otázek, jsou jen hloupé odpovědi. Paní Gellová, jak dlouho ještě budete generálním sekretářem?

MG: Možná není hloupých otázek, ale na některé se přece jen dost špatně hledají odpovědi. Jaká odpověď by se Vám líbila? Do švestek?

Zdeňěk
Paní Gellová, jak se dívám na AFIZ, předpokládala jste do jakého vlaku jste nastoupila? Nebo současný stav potápějícího se AFIZu je pro Vás překvapením?
Chtěl jsem se zeptat jak je ošetřena otázka ochrany údajů, které členové poskytují AFIZU. Nelze vyloučit že po působení v AFIZ rovněž odejdete do některé z poradenských firem (i když asi ne prodávat pojištění).
Příklad: všechny právnické osoby v rámci transparentnosti trhu poskytovali citlivé údaje o produkci a struktuře obratu generálnímu sekretáři. Pokud však odešel do konkurenční firmy, není to zrovna etické jednání, právě když měl k těmto údajům přístup. Jaký na to máte názor?

MG: Nemyslím, že se AFIZ potápí. Naopak vidím zajímavou perspektivu. Odchodu několika společností je mi líto, rozhodně mě to netěší. Respektuji ovšem jejich rozhodnutí, jdou jinou cestou a já jim osobně přeji úspěch. Tím to pro mě ale končí. Máme před sebou zajímavé cíle a myslím, že i víme, jak jich dosáhnout. Jsem generálním sekretářem AFIZ ne proto, abych plakala nad tím, co se nepovedlo, ale proto, abych budovala silnou a aktivní profesní organizaci. Taková práce mě baví.

Pokud představenstvo AFIZu usoudí, že generální sekretář nemá mít přístup k údajům, které členové poskytují na základě vnitřní normy AFIZu pro statistické účely, tak budu takové rozhodnutí respektovat. Pokud bude má pracovní smlouva obsahovat konkurenční doložku, pak ji budu také respektovat. Příslušná vnitřní norma detailně určuje, jak se s takovými daty zachází. Musím přiznat, že doposud mně mé pracovní vytížení neumožnilo se z daty informační povinnosti seznámit, znám je pouze v souhrnné podobě. Navíc musím přiznat, že příliš nechápu "povyk" kolem celé záležitosti. Za zcela transparentní bych považovala, kdyby všechny společnosti na trhu průběžně zveřejňovaly své výsledky. Nechápu proč z toho mají strach!

Pan Gardavský již v červnu 2005 informoval představenstvo o tom, že se nebude s detailními informacemi o jednotlivých společnostech seznamovat. Podle svého tehdejšího vyjádření tak učinil proto, že hodlá z funkce generálního sekretáře odejít.

Jirka
Podle mých informací, ti kteří kritizují hospodaření AFIZ nechali v AFPZ prohospodařený téměř milion - pan Síkora z nich vytahal půjčky na tzv. akreditaci a nic z toho neviděli - a vůbec jim to nevadí. Dokonce se proslýchá že zítra budou AFPZ znovu zakládat. Jak vidíte možnou existenci dvou asociací?

MG: O hospodaření AFPZ nevím vůbec nic. Jen bych dodala, že otázka financování je problém asi každé profesní organizace. Jak jsem už odpovídala někde jinde: členové musí vědět co chtějí a musí být za to ochotni platit. Jinak to ještě nikdo nevymyslel. Považuji za zbytečné aby v sektoru bylo několik profesních sdružení. Generální sekretář FECIF, pan Vincent Derruder, nás chválil v prosinci loňského roku právě za to, že jdeme cestou jedné profesní organizace. Myslím, že se zbytečně vracíme tam, kdež jsme již jednou byli. Na druhou stranu ale otevřeně říkám, že mně existence "konkurence" v této situaci až tak moc nevadí. Konkurenční prostředí sebou nese vyšší kvalitu. Pokud bude nějaký nový subjekt založen tak mu jistě nabídnu spolupráci.

Brunno
Mělo podle Vás dojít ke spojení AFPZ a ARIZ? Nepřineslo to spíš více škody než užitku?

MG: Je dobře, že ke spojení došlo. Možná ale mohlo být postupné. Obě organizace byly natolik rozdílné, že jejich spojení nemělo být uspěcháno. Skutečností ovšem je, že členské firmy AFPZ vstupovaly do ARIZ. Jistě věděly kam jdou.

Kauza Helvag

Pavla
Dobrý den, zajímal by mě Váš názor na odchod pana Gardavského do OVB. Místo aby pan Gardavský ještě jako generální sekretář AFIZ OVB za Halvag z AFIZ vyloučil, rozšířil nedávno jejich řady, a to jako "pořádné zvíře". Svádí to k myšlence, že již v době, kdy rozhodoval o budoucnosti OVB v AFIZu věděl, že by si podřízl vlastní židli.
Také Vás prosím o vyjádření k tomu, proč AFIZ opustilo 9 korporátů a jakou roli v jejich odchodu hrál právě odchod Gardavského do OVB. Chápu, že to je otázka spíše pro odcházející firmy, jich se ale zeptat nemohu. Věřím ale, že z rozhovorů s nimi tyto informace máte také.

MG: Nevím v jakém okamžiku se pan Gardavský rozhodl pracovat v OVB Allfinanz, a.s. a po pravdě řečeno je mi to zcela lhostejné. Vy se patrně ptáte na historii vzniku tiskové zprávy AFIZ k tzv. aféře HELVAG. Pan Gardavský disponoval v představenstvu AFIZ v době kdy se hlasovalo o této tiskové zprávě jedním hlasem. Víc k tomu říci neumím, nebyla jsem jednání přítomná.

Karel
Dobrý den paní Gellová, zajímá mne váš názor na stanovisko AFIZ k případu OVB-Helvag. Nepřipadá vám to trochu jako strkání hlavy do písku? Nebo jde o to, že to je spíše uzavřený kruh - bez finančního přispění OVB by AFIZ utrpěl nepříjemnou újmu, proto si nedovolí jednoho ze svých hlavních chlebodárců kritizovat, není to tak? Děkuji za odpověď.

MG: Nesouhlasím s Vámi. Stanovisko AFIZ ke kauze Helvag obsahuje jednoznačné stanovisko k postupu společnosti OVB Allfinanz a.s. a zdůvodnění postupu (viz zde).
Ve stanovisku je jasně řečeno, že se nelze zcela zříci morální odpovědnosti za doporučení produktu klientovi tak, jako by si klient příslušný produkt koupil zcela bez účasti zprostředkovatele či poradce. Etický výbor AFIZ se tím však nezabýval z toho důvodu, že v době, kdy OVB produkt Helvag nabízela, AFIZ neexistovala.

Finanční poradenství a MLM

otomar.gottstein@uverysburinkou.cz
Diskuze závislý-nezávislý je zcela nepodstatná. Každý je totiž na někom závislý... Nezávislý prodejce bude pouze v případě, kdy ho bude platit klient a prodejce nebude závislý na provizi, což v našich podmínkách zatím není možné. Nicméně já bych od asociace očekával jedno: že si svým postavením získá takový kredit, že pro všechny ať již závislé či nezávislé poradce bude čest v této organizaci být členem. A že členství v této asociaci bude garantovat určité znalosti a zkušenosti v oboru. Domnívám se, že by strategie neměla být založena na spolupráci s MLM firmami, ale přímo s bankami a pojišťovnami, které mají přece zájem, aby jejich produkty prodávali kvalitní prodejci a prodejní týmy a je jim zcela jedno, zda se jedná o prodejce závislé či nezávislé.... Pokud asociace nenajde cestu a financování přes banky a pojišťovny, nemá šanci uspět. Ing. Otomar Gottstein, manažer externí prodejní sítě České spořitelny, a.s.

MG: Vážený pane inženýre, reálná situace na trhu je taková, že zejména velké MLM firmy patří ze strany finančních domů k velmi vyhledávaným distribučním kanálům a v důsledku toho zaujímají na zprostředkovatelském trhu jednoznačně přední místo. Pokud mají finanční domy (zejména stavební spořitelny a pojišťovny) přímé sítě, rovněž je v naprosté většině organizují různě modifikovaným systémem MLM. Firmy, které systém MLM nepoužívají, mají na trhu zcela zanedbatelné postavení. Členem AFIZ mohou být samozřejmě obě skupiny, to, že převládají MLM firmy, není žádnou strategií AFIZ, ale odrazem reálné situace na trhu.

Samozřejmém v AFIZ rádi přivítáme i přímé zprostředkovatele pojišťoven, stavebních spořitelen, atd. S některými přímými sítěmi již jednáme. Financování přes banky a pojišťovny je ale samozřejmě nevhodné.
Pokud jde o garanci kvality, ta by v této počáteční fázi neměla být řešena formou členství, ale formou nezávislé certifikace odborné způsobilosti, na které AFIZ již delší dobu pracuje.

Kamil
Z čeho dovozujete, že nemůže být v našich podmínkách nezávislý finanční poradce? Vždyť tomu naprosto nic nebrání. Poradce provede analýzu klientských potřeb a vhodných produktů a řekne mu - produkt XY od instituce ABC je pro Vás nejlepší, tak si ho pořiďte. A klient zajde na přepážku dané instituce a produkt pořídí. Žádná provize pro "poradce", žádné omezení. Klient prostě za radu zaplatí a troufám si tvrdit, že se mu to vyplatí, protože to co mu dnes vnucují různé sítě je většinou nevýhodné právě z toho důvodu, že produkty jsou speciálně upravované tak, aby snesly co nejvyšší provizi pro síť.....

MG: Vámi popsaný model nezávislého poradenství může jistě teoreticky fungovat, praxe ovšem ukazuje, že zájem ze strany klientů je minimální. Proto na trhu převládá obchodní model založený na zprostředkování doporučených produktů, ve kterém klient neplatí zprostředkovatele přímo, ale prostřednictvím provizí za zprostředkované produkty. Tento obchodní model zaznamenává neustálý meziroční nárůst obratu. Bylo by proto nesmyslné, aby AFIZ tento model odmítala. AFIZ se však chce výrazně angažovat v tom, aby i v modelu MLM byly poskytovány kvalitní služby. Podle mého názoru je chybou, když se zprostředkovatelé finančních produktů stydí za to, že jsou zprostředkovateli a staví se do role nezávislých poradců. Zakládají tím zbytečné diskuse a mohou se i sami dostat v budoucnosti do problémů s klienty. Jsem přesvědčena, že práce finančního zprostředkovatele je na trhu velmi důležitá a není třeba se za ni stydět. Závěrem této odpovědi mi dovolte vyslovit názor, že ani přímá platba klienta za poradenství bez zprostředkování navrženého řešení není zárukou kvality poskytnuté služby, zejména pak u finančních plánů, jejichž kvalita se může projevit až po mnoha letech.

Jarmila
Jenže na druhou stranu si musíme přiznat, že i bance a pojišťovně je taky naprosto jedno, KDO produkt prodává, jestli je kvalitní nebo ne, ale rozhodující je, KOLIK toho prodá, protože podle toho je hodnocen. Pokud už šlo o nějakou regulaci, tak proč proboha prošel zákon o pojišťovací smlouvě, kdy dostanete všeobecné smluvní podmínky, ve kterých je něco jiného než v pojistné smlouvě, takže nakonec nevíte, jestli platí všeobecné smluvní podmínky nebo ten druhý papír. Podle pojišťovny oba, podle právníka pojistná smlouva. Tak na co mi jsou celé slavné všeobecné podmínky? Hlavně, že se vyplňuje hromada papírů, sjednatel se musí pojistit, zaevidovat, zaplatit za to poplatek, atd. Mluvilo se o tom, že MLM-sítě nejsou vhodné pro prodej finančních produktů a že bude zákon, který to omezí, Co se stalo? Nic, až na to, že se zas popsaly stohy papíru. Vždyť je to celé šaškárna.
Čekala jsem, že AFIZ bude vedle bank a pojišťoven partnerem pro MF, takhle se ale ukazuje, že tu zas nejde o nic jiného, než o prodej, a je jedno, jestli se to zabalí do hezkých slovíček o poradenství nebo péče o blaho lidu.

MG: Pokud jde o vztah smluvních ujednání a VPP - mají jednoznačně přednost smluvní ujednání a není na tom nic neobvyklého či nesrozumitelného. Pojišťovna vydá jedny VPP a u konkrétních produktů se pak od těchto VPP může odchýlit smluvními ujednáními, která mají jednoznačně přednost. Aby to bylo jasné i laikovi, jsou zpravidla uvozeny větou "Odchylně od VPP se ujednává:"
Ve věci registrace pojišťovacích zprostředkovatelů AFIZ v těchto dnech předkládá k odborné diskusi věcný záměr novely zákona 38/2004Sb., která by měla proces registrace podstatně zjednodušit a zlevnit. K problematice MLM jsem se vyjádřila v odpovědích panu Ing. Gottsteinovi a panu Kamilovi.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Jak se vám odpovědi Marty Gellové líbí?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

AFIZ

A tohle už jste četli?

Je nesmysl, aby AFIZ odmítal MLM model, říká Marta Gellová

25. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Je nesmysl, aby AFIZ odmítal MLM model, říká Marta Gellová

"Firmy, které odešly, se aktivně podílely na změně stanov i schvalování rozpočtu 2006. Gardavský považoval AFIZ za své ´dítě´ a byl pro jeho rozvoj ochoten obětovat leccos, včetně vlastních... celý článek

Ptejte se Marty Gellové!

17. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Ptejte se Marty Gellové!

Proč AFIZ opustila téměř polovina korporátních členů? Co to udělá s vlivem asociace? Jde o spolek, ve kterém mají hlavní slovo zástupci tzv. MLM poradenských firem, zvláště pak OVB?... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.