Penzijní fondy opět v mínusu

Roman Stuchlík | rubrika: Analýza | 4. 11. 2008 | 2 komentáře
Penzijní fondy opět v mínusu
Tržní hodnota aktiv v portfoliích penzijních fondů vlivem vývoje na finančních trzích klesá. Za první pololetí dosáhly penzijní fondy podle odhadů časopisu FOND SHOP reálné výkonnosti mínus 1,5 %.

Asociace penzijních fondů ČR zveřejnila hospodářské výsledky tuzemských penzijních fondů za první pololetí letošního roku. Deset fondů od devíti správců (ČSOB má dva) dosáhlo podle zprávy během 1. pololetí celkového zisku téměř 1,5 miliard Kč. Při celkové účetní hodnotě aktiv v penzijních fondech ke konci pololetí ve výši 177 miliard Kč činí zhodnocení prostředků pod správou přibližně 0,8 % za půl roku.

Kdo sleduje dění na kapitálových trzích a zná zhruba strukturu portfolií tuzemských penzijních fondů, tomu je na první pohled jasné, že se zveřejněným číslem není něco v pořádku. Jak mohly penzijní fondy něco vydělat, když na trzích šlo všechno, co mají v portfoliu, dolů?

Příčina je v tom, že ztráty způsobené poklesem tržní hodnoty dluhopisů v portfoliu penzijního fondu se nedostávají do výsledovky (výkazu zisků a ztrát), ale zůstávají v rozvaze. To umožňuje penzijním fondům vykazovat účetní zisky, přestože tržní hodnota jejich portfolií klesá.

Nikde se nedalo vydělat

Tržní hodnota portfolií penzijních fondůmusela během prvního pololetí letošního roku klesnout z důvodu vývoje na trzích. V březnu 2008, tedy zhruba v polovině zkoumaného období, měly penzijní fondy v portfoliu v průměru 66 % státních dluhopisů, 9 % bankovních dluhopisů (tj. dluhopisů emitovaných bankami), 6 % podnikových dluhopisů (dluhopisů emitovaných mimobankovními podniky), 5 % akcií, 3 % podílových listů(což jsou akcie nebo dluhopisy nakoupené přes podílový fond), 11 % portfolia bylo umístěno na termínových vkladecha 1 % v ostatních investicích, nejčastěji nemovitostech (tabulka 1).

Tabulka 1: Struktura investic penzijních fondů (k 1. 3. 2008)

Penzijní fondy (PF)Státní dluhopisy, pokladniční poukázkyBankovní dluhopisyPodnikové dluhopisyAkciePodílové listyTermínové vklady, běžné účtyOstatní investice, např. nemovitosti
AEGON PF48%0%10%7%0%36%0%
Allianz PF91%2%4%0%0%3%0%
AXA PF42%11%19%5%6%14%3%
ČSOB PF Progres75%8%2%7%1%6%0%
ČSOB PF Stabilita76%9%3%3%2%5%1%
Generali PF48%29%2%7%0%14%1%
ING PF73%8%5%7%1%6%0%
PF České pojišťovny56%6%14%10%5%9%1%
PF České spořitelny71%4%1%4%5%14%0%
PF Komerční banky75%9%5%3%5%3%1%
Průměr66%9%6%5%3%11%1%
Zdroj: Publikace Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Vydala APF ČR v dubnu 2008.

Graf 1: Výkonnost v 1. pololetí 2008

České státní dluhopisy – index Patria GPRI v CZK
Korunové vklady – index PRIBID v CZK
Evropské podnikové dluhopisy včetně bankovních – index Lehman Pan-EA Corporate v EUR
České akcie – index PX v CZK

Výkonnost výše uvedených podkladových aktiv během prvního pololetí zobrazuje graf 1. Téměř nikde se nedalo vydělat. Státní dluhopisy skončily na nule, korporátní dluhopisy 4 % v mínusu a akcie 20 % v mínusu. Pouze vklady v bankách zhodnotily o 2 %. Po zkombinování struktury portfolií penzijních fondů z tabulky 1 a výkonnosti podkladových aktiv z grafu 1 vychází, že reálná výkonnost penzijních fondů za první pololetí letošního roku by se měla pohybovat zhruba někde mezi mínus 1 % a mínus 2 %. Výkonnost trhů je měřena pomocí indexů(viz poznámky pod grafy).

Složení portfolií fondů je většinou nedostupné

Dostat se ke struktuře portfolií penzijních fondů není vůbec jednoduché. FOND SHOP kritizuje otevřené podílové fondy za netransparentnost – ve své většině zveřejňují detailní strukturu portfolia rozepsanou na konkrétní cenné papíry a jejich váhy pouze jednou ročně, ve výroční zprávě, a to ještě s několikaměsíčním zpožděním. Existují výjimky, které zveřejňují detailní složení portfolií i v pololetní zprávě nebo dokonce na měsíční bázi, ale není to časté. Zejména v současné turbulentní době investoři informační otevřenost ohledně struktury portfolia ocení.

Klienti penzijních fondů jsou na tom s přístupem k informacím o složení portfolia ještě hůře než klienti podílových fondů. Strukturu portfolia rozepsanou do detailu na jednotlivé cenné papíry a jejich váhy nezveřejňuje většina penzijních fondů vůbec. Ve výročních zprávách mají aktiva popsána pouze typově, například dluhové cenné papíry 26 miliard Kč, z toho vydané vládami 17 miliard Kč. Z výročních zpráv by šlo složení portfolií tuzemských penzijních fondů zrekonstruovat ke konci roku 2007. Nikoli však až na úroveň jednotlivých cenných papírů. V dubnu 2008 vydala APF ČR publikaci, která mimo jiné mapuje složení portfolií k 1. březnu 2008. Také ale pouze typově, ne až na jednotlivé cenné papíry a jejich váhy (tabulka 1).

Lze shrnout, že klient penzijního fondu, který se nechce spokojit s ujišťováním, že „vše je naprosto bezpečné“ a rád by zjistil konkrétní složení portfolia fondu, ve většině případů nemá šanci.

Existuje několik částečných výjimek. Například PF České pojišťovny zveřejňuje aktualizaci typového složení portfolia každý měsíc. Informačně nejotevřenější jsou zřejmě dva penzijní fondy od ČSOB – Stabilita a Progres. Na jejich internetových stránkách lze stáhnout složení portfolia rozepsané na konkrétní cenné papíry a jejich váhy k 30. červnu 2008. Klienti si mohou například přečíst, kdo jsou emitenti bankovních a podnikových dluhopisů. Mohou zjistit, že v Progresu se k danému datu v portfoliu nacházely zanedbatelné podíly dluhopisů od Bear Stearns a Isladbanki (oba po 10 milionů Kč, celé portfolio mělo hodnotu 6,1 miliard Kč). Mohou zjistit, kdo jsou emitenti ostatních bankovních dluhopisů, jichž bylo v portfoliu 5 % (např. Deutsche Bank, Societe Generale a další), kdo jsou emitenti podnikových dluhopisů (např. Škoda, O2 a další), jaké akcie se v portfoliu nachází (většinou české tituly) a co se skrývá pod položkou podílové listy (Lyxor ETF na Euro Stoxx 50). Klienti ostatních penzijních fondů by možnost dozvědět se, do čeho vlastně investují, jistě také ocenili.

Účetní versus reálný zisk

Co ale žádný klient tuzemského penzijního fondu nezjistí, je vývoj tržní hodnoty portfolia fondu. Ten může odhadovat podle přibližné struktury fondu a výkonnosti indexů. Další metodou je analýza hospodářských výsledků (tabulka 2). K účetnímu hospodářskému výsledku se přičte oceňovací rozdíl vytvořený během zkoumaného období. Oceňovací rozdíl je rozdíl mezi nominální a tržní cenou dluhopisu.

Tabulka 2: Odhad reálného zisku (ztráty) penzijních fondů v 1. pololetí 2008

Penzijní fondy (PF)1.2.3.4.5.6.
Oceňovací rozdíly k 31.12.2007 v tis. Kč1)Oceňovací rozdíly k 30.6.2008 v tis. Kč1)Hospodářský výsledek za 1. pololetí 2008 v tis. Kč1)Reálný výsledek za 1. pololetí 2008 v tis. Kč2)Aktiva celkem k 30.6.2008 v tis. Kč1)Reálný výsledek za 1. pol. 2008 v %3)
AEGON PF-478-2 067-24 000-25 589373 568-6,85%
Allianz PF-139 543-261 697107 000-15 1546 568 767-0,23%
AXA PF-744 985-1 400 428171 300-484 14334 335 828-1,41%
ČSOB PF Progres-243 404-415 75512 000-160 3516 465 287-2,48%
ČSOB PF Stabilita-496 835-795 07692 000-206 24115 262 287-1,35%
Generali PF36 653-23 59037 000-23 2431 559 611-1,49%
ING Penzijní fond-574 092-1 399 048260 000-564 95620 440 636-2,76%
PF České pojišťovny-1 020 689-1 922 438409 000-492 74940 809 208-1,21%
PF České spořitelny-421 378-1 060 568182 500-456 69027 148 003-1,68%
PF Komerční banky-686 088-1 176 868212 000-278 78024 355 716-1,14%
Celkem-4290 839-8 457 5351 458 800-2 707 896177 318 911-1,53%
Zdroj: FOND SHOP.
1)Oficiální data dostupná na internetových stránkách Asociace penzijních fondů ČR.
2)Počítáno jako 2.-1.+3.
3)Počítáno jako 4./5.

Graf 2: Výkonnost ve 3. čtvrtletí 2008

České státní dluhopisy – index Patria GPRI v CZK
Korunové vklady – index PRIBID v CZK
Evropské podnikové dluhopisy včetně bankovních – index Lehman Pan-EA Corporate v EUR
České akcie – index PX v CZK

Tím, že oceňovací rozdíly zůstávají v rozvaze a nedostávají se do výsledovky, může APF ČR komunikovat veřejnosti zisk 1,5 miliard Kč za 1. pololetí. Toto číslo nereflektuje vývoj tržní hodnoty portfolií fondů. Reálná výkonnost založená na tržním ocenění aktiv je podle výpočtů FOND SHOPu mínus 1,5 % (tabulka 2).

Kumulace záporných oceňovacích rozdílů v rozvaze (někdo by mohl říci zatajování tržních ztrát) má pro správce penzijních fondů nepříjemnou konsekvenci. Klesá hodnota vlastního kapitálu. Ke konci pololetí dosáhl vlastní kapitál záporné hodnoty 0,8 miliard Kč (tab. 3). Většina penzijních fondů má víc závazků než majetku oceněného aktuální tržní cenou. Pokud bude tržní cena aktiv v penzijních fondech nadále klesat, stane se situace neudržitelnou pro správce penzijních fondů i pro ČNBjakožto regulátora. Jak z toho ven? Dál reportovat účetní zisky a čekat, že se vývoj na trhu otočí, nebo přecenit portfolio na tržní hodnotu a přiznat klientům ztráty?

Další problém tížící penzijní fondy jsou náklady příštích období. Jde o skryté vstupní poplatky, které budou rozpouštěny v budoucích obdobích. Jejich kumulovaná výše dosáhla 2,14 % aktiv (tabulka 3).

Tabulka 3: Potíže s vlastním kapitálem a náklady příštích období

Penzijní fondy (PF)1.2.3.4.
Vlastní kapitál penzijního fondu k 30.6.2008 v tis. Kč1)Náklady příštích období k 30. 6. 2008 v tis. Kč1)Vlastní kapitál minus náklady příštích období k 30. 6. 2008 v tis. KčNáklady příštích období jako podíl na celkových aktivech k 30. 6. 2008
AEGON PF67 78692 216-24 43024,69%
Allianz PF78 41177 6257861,18%
AXA PF-131 168779 002-910 1702,27%
ČSOB PF Progres78 145281 302-203 1574,35%
ČSOB PF Stabilita-129 681325 237-454 9182,13%
Generali PF84 80024 11460 6861,55%
ING Penzijní fond-46 001426 377-472 3782,09%
PF České pojišťovny-312 4881 067 817-1 380 3052,62%
PF České spořitelny-417 413105 084-522 4970,39%
PF Komerční banky-101 142620 386-721 5282,55%
Celkem-828 7513 799 160-4 627 9112,14%
Zdroj: FOND SHOP.
1)Oficiální data dostupná na internetových stránkách Asociace penzijních fondů ČR.

Graf 3: Státní dluhopisy (říjen 2008)

Pokles státních dluhopisů

Třetí čtvrtletí by podle vývoje indexů mělo být příznivější než první pololetí. Akcie a korporátní dluhopisy dále klesaly, ale státní dluhopisy, kterých je v penzijních fondech nejvíc, rostly o 5 % (graf 2).

Výhled na 4. čtvrtletí ale není příznivý. V říjnu postihla český trh celosvětová změna sentimentu a averze zahraničních investorů k riziku na rozvíjejících se trzích. Cena státních dluhopisů začala klesat (graf 3). Pokud bude pokles pokračovat, problém penzijních fondů se sám od sebe v brzké době nevyřeší.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 22/2008.

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Kdo s koho: Penzijní připojištění vs. dluhopisové fondy

30. 4. 2008 | Petr Syrový | 9 komentářů

Kdo s koho: Penzijní připojištění vs. dluhopisové fondy

Co je lepší, spořit na stáří do penzijního fondu nebo dluhopisového podílového fondu. Zkusili jsme, jak by to vypadalo, kdybychom do každého z nich dávali 500 Kč měsíčně. Nebýt státní... celý článek

Penzijní fondy: vábení klientů pokračuje

21. 11. 2007 | Věra Tůmová

Penzijní fondy: vábení klientů pokračuje

Penzijním fondům vzrostl zisk za první tři čtvrtletí letošního roku na 3,45 miliardy korun. Navíc se jim stále daří získávat nové klienty. Teď se chtějí zaměřit na zhruba milion dalších,... celý článek

Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách

7. 12. 2005 | Simona Ely Plischke

Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách

Státem podporované penzijní připojištění nevyužívá ani 50 % ekonomicky aktivních obyvatel. Nejvíce klientů si ukládá částku, díky níž sice čerpají plnou státní podporu, ale na stáří... celý článek

Základní otázky a odpovědi penzijního připojištění

29. 10. 2005 | redakce Peníze.CZ | 22 komentářů

Penzijní připojištění je název pro dlouhodobé spoření do důchodového věku. Většinou klienti spoří více jak 10 let, výjimkou nebudou v budoucnu ani 30 – 40 leté kontrakty. Stále vás... celý článek

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.