Krach penzijního fondu – nesmysl, nebo realita?

Krach penzijního fondu – nesmysl, nebo realita?
Penzijní fondy jsou regulovány řadou prostředků, které mají zajistit co největší stabilitu a střadatelům jistý, bezrizikový výnos. Jedná se však jen o preventivní opatření. Vklady do penzijního připojištění navíc nejsou ze zákona pojištěny, a tak se může stát, že klientům nakonec zůstanou jen oči pro pláč. Co tedy reálně čeká účastníky penzijního připojištění, když se fond dostane do potíží?

Dobrá zpráva na začátek. V loňském roce nezkrachoval jediný penzijní fond. Od roku 1994, kdy získaly licenci první fondy, z původních 46 penzijních fondů v současné době úspěšně funguje už jen 12 největších a nejsilnějších. Dalo by se říct, že zánik fondu je tedy v současné době prakticky nemyslitelný, ale co kdyby?

Jistota za všechny peníze

Penzijní fondy jsou zajištěny několika mechanismy, aby byl jejich zánik co nejméně možný. V první řadě je to Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Ten stanovuje dost přísná pravidla pro vznik a fungování penzijního fondu, takže není možné, aby se různé pochybné fondy rodily jako houby po dešti. Mezi nejtvrdší podmínky patří například přísná pravidla pro investování vložených peněz. Ty jsou z největší části investovány do státem garantovaných cenných papírů a jsou tedy nejméně rizikové. Další povinností je například základní jmění v minimální výši 50 milionů korun tvořené jen peněžitými vklady, které musí být splaceny před podáním žádosti o povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu.

Statut a penzijní plán

Statut musí obsahovat:
a) rozsah činnosti penzijního fondu podle § 12 odst. 1 a § 32 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, 
b) zaměření a cíle investiční politiky penzijního fondu, zejména druhy majetkových hodnot, které budou pořizovány z peněžních prostředků penzijního fondu,
c) zásady hospodaření penzijního fondu,
d) způsob použití zisku,
e) obchodní jméno a sídlo depozitáře,
f) způsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem penzijního fondu a změnách statutu a informaci o tom, kde lze tyto zprávy obdržet.

Penzijní plán musí stanovit:
a) druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění,
b) podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu,
c) způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění,
d) důvody vypovězení penzijního připojištění,
e) výši příspěvků,
f) podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše příspěvků,
g) pravidla a způsob placení příspěvků a postup při neplacení a opožděném nebo nesprávném placení příspěvků,
h) podmínky převzetí peněžních prostředků z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí, i) zásady, podle kterých se účastníci včetně příjemců penzí podílejí na výnosech hospodaření penzijního fondu.

Dalším prostředkem, který zvyšuje bezpečnost penzijního fondu, je depozitář. V podstatě jde o banku, u které jsou účty penzijního fondu a která zajišťuje obchodování na finančním trhu a běžný platební styk. Dále pravidelně kontroluje, zda fond při investování nepřekročil zákonem stanovená pravidla pro investování. Důležité je, že penzijní fond a depozitář nesmí být přímo ani nepřímo majetkově nebo personálně propojeny. A tak má například Penzijní fond Komerční banky (profil, názory, koupit) jako depozitáře Českou spořitelnu (profil, názory) a Generali penzijní fond (profil, názory, koupit) má za depozitáře HVB Bank (profil, názory).

Penzijní fondy musí mít ze zákona proveden audit účetní uzávěrky. I tímto způsobem se tedy zvyšuje bezpečnost penzijních fondů. Auditor musí objektivně ověřit účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, zejména posoudit, jestli je účetnictví vedeno v souladu s platnými právními předpisy.

V neposlední řadě nad bezpečností fondů bdí stát. Všechny penzijní fondy totiž podléhají státnímu dozoru, který vykonává Ministerstvo financí společně s Komisí pro cenné papíry. Zajímavé je, že všechny tyto ochranné prostředky mají spíš preventivní charakter. V případě, že by selhaly, mají klienti smůlu a vyplaceno jim bude jen to, co z fondu zbude. Majetek klientů penzijních fondů totiž není pojištěn a tak neexistuje ani žádný "státní fond", ze kterého by mohli být klienti vyplaceni jako v případě bankovních vkladů.

Nic není stoprocentní

"Zánik a likvidace penzijního fondu se řídí obchodním zákoníkem s odchylkami dále stanovenými," tolik praví zákon, ale co to prakticky znamená? Penzijní fond stejně jako jiné obchodní společnosti zanikne výmazem z obchodního rejstříku. Tomu ale předchází zrušení. V nejlepším případě může být penzijní fond zrušen bez likvidace, což je varianta, kdy majetek přechází na právního nástupce. "Státní dozor se vždy snaží, aby klienty zaniklého penzijního fondu převzal jiný fond," doplňuje Milan Káňa z Allianz penzijního fondu (profil, názory). Klientovi původního fondu přijde poštou vyrozumění o zrušení penzijního fondu a o podmínkách penzijního připojištění u nově vzniklého fondu. Pokud klient do jednoho měsíce od vyrozumění neodmítne penzijní připojištění u nového fondu, stává se jeho účastníkem. Nároky z penzijních plánů zrušeného penzijního fondu se převádějí do penzijního připojištění u nového fondu a to způsobem, který je stanoven v penzijním plánu nástupnického fondu.

Další možností, méně příjemnou, ale stále ještě pro klienty bezpečnou, je zrušení fondu s jeho likvidací. Poté, co Ministerstvo financí odebere penzijnímu fondu povolení k jeho činnosti, společně s Komisí pro cenné papíry jmenuje likvidátora fondu. Ten pak zodpovídá za proces zrušení společnosti a má na starosti vypořádání nároků klientů. "Pokud dojde ke zrušení bez právního nástupce, pak se nároky účastníků vypořádají výplatou jednorázového vyrovnání nebo odbytného. A to v případě, kdy se penzijní fond nedohodne s účastníkem o převedení prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu," dodává Kateřina Štěrbová z ČSOB Penzijního fondu Stabilita (profil, názory, koupit).

Jednorázové vyrovnání, odbytné, převod prostředků

Jednorázové vyrovnání, tedy celý objem prostředků, se vyplácí v případě, že účastník splní nárok na penzi. Toto vyrovnání se vyplácí do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek účastníka zaplacen. Odbytné, což v tomto případě znamená dávku bez státního příspěvku a podílu na zisku ze státního příspěvku, se vyplácí tehdy, jestliže účastník nemá ještě splněny podmínky na penzi a tím ani na jednorázové vyrovnání. Odbytné se vyplácí do tří měsíců ode dne doručení žádosti účastníka o jeho výplatu. Pokud se účastník dohodne s fondem o převedení prostředků do penzijního připojištění u jiného fondu, jsou tyto prostředky převedeny do tří měsíců ode dne doručení žádosti účastníka.

Když dojde na nejhorší

Likvidace má tedy za cíl plně uspokojit věřitele včetně účastníků penzijního připojištění a zbude-li po jejich uspokojení dostatečná suma, je rozdělena mezi vlastníky, tedy akcionáře. V případě penzijních fondů to bývá nejčastěji mateřská společnost, např. Česká pojišťovna (profil, názory) je 100% akcionářem Penzijního fondu České pojišťovny (profil, názory, koupit). Pokud je ale zřejmé, že majetek penzijního fondu v likvidaci pokryje jeho závazky jen z části, je likvidátor povinen podat návrh na prohlášení konkurzu. A to je nejsmutnější konec penzijního fondu pro jeho klienty. Soudním usnesením je prohlášen konkurz na majetek úpadce, tedy zanikajícího fondu, a jmenován správce konkurzní podstaty, tedy veškerého majetku, který ve fondu zůstal. Správce konkurzní podstaty zbylý majetek zpeněží a předloží soudu návrh na rozvrh, v němž je uvedeno, kolik by mělo být vyplaceno na pohledávku. Pokud není možné pohledávky uspokojit plně, jsou uspokojeny poměrně. Pořadí uspokojování jednotlivých věřitelů je určeno zákonem, přičemž účastníci penzijního připojištění mají ze zákona garantovanou tzv. "první věřitelskou třídu". V případě konkurzního řízení je nutné přihlásit svou pohledávku u příslušného krajského soudu nejpozději do dvou měsíců od prvního přezkumného jednání. Fond, na jehož majetek byl konkurz prohlášen, informuje všechny své věřitele, tedy i bývalé i dosavadní účastníky penzijního připojištění. Všem pošle veškeré potřebné doklady, zejména pak přihlášku do konkurzního řízení a usnesení o prohlášení konkurzu.

Ministerstvo financí, Komise pro cenné papíry a depozitář kontrolují činnost a hospodaření penzijních fondů. Nemělo by tedy docházet k jejich krachům. K pokrytí ztráty v hospodaření penzijních fondů slouží nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond nebo jiný fond tvořený ze zisku. Pokud tyto zdroje nestačí, pak se k pokrytí ztráty použije základní kapitál, jehož hodnota však nesmí klesnout pod zákonnou výši 50 milionů korun. "Při volbě penzijního fondu je vhodné sledovat sílu akcionáře (majitele) penzijního fondu. Silný akcionář je dostatečnou garancí pro účastníka penzijního fondu," uzavírá Kateřina Štěrbová. 

Myslíte si, že jsou peníze uložené do penzijních fondů v bezpečí? Měly by se podle vás některé zabezpečovací prostředky zlepšit?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 28 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 7. 2004 14:13

Vykreslil jste to do puntíku správně. V této zemi existuje největší svoboda na světě a to je okrádání investorů na všech úrovních. Penzijní fondy budou zlatý důl pro ty správné manažery jako byly všechny finanční produkty dosud. Klauzovy praktiky zhasnutí světel bohužel fungují dodnes. Vidíme to dnes a denně. Příznivci ODS se nepoučili a proto potřebují novou větší ránu až se jim rozsvítí.

Zobrazit celé vlákno

+34
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 7. 2004 2:16, Dau Jonás

Furt bedujete nad fondy , ze uz je konecne neprodáte dokud jeste lze prodat a nezacnete si dlouhá léta sbírat za vsechny peníze stovky ba tisíce nejstabilnejsích akcií z indexu Dow Jones , ty se nechají kdykoliv prodat a zkrachování není pravdepodobné. Nebo múze nekdy zkrachovat Citigroup ? AIG ? General Electric ? Coca-Cola ? McDonalds ? Sotva ! Anebo ten blízící se krach bude vcas videt , anebo kdyz spadnou jedny akcie na nulu , tak mám jeste od 9ti jiných podnikú akcie. Já mel fondy pred lety jenom 4 mesíce. Nenechte fondsmanagery státi se milionári na vás úkor. Vzdyt si mnozí berou pri vstupu 5% z vasich penez a jeste kazdý rok 1% a roste jim ten fond vetsinou méne nez akciový index.

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (28 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Reforma penzí podle KSČM: nerespektuje pravidla

2. 7. 2004 | Martin Zika | 1 komentář

Reforma penzí podle KSČM: nerespektuje pravidla

Návrh komunistické strany u našich analytiků propadl na celé čáře. Podle nich totiž nerespektuje fakta a ekonomická pravidla a v podstatě není řešením problému. Jediná "pozitivní" stránka... celý článek

Reforma penzí podle ODS: nápad dobrý, ale...

29. 6. 2004 | Martin Zika

Reforma penzí podle ODS: nápad dobrý, ale...

Uskutečnění návrhu ODS by bylo z ekonomického hlediska za určitých předpokladů nejefektivnější, říkaji analytici. Zároveň ale dodávají, že v politice často bývají předpoklady nedosažitelné.... celý článek

Reforma penzí podle US: více nohou, ale jedna zakrnělá

25. 6. 2004 | Martin Zika

Reforma penzí podle US: více nohou, ale jedna zakrnělá

Unie svobody sice navrhuje vícepilířový penzijní systém, ovšem jedna jeho noha by byla od začátku jen málo funkční, říkají analytici. Přestože některé prvky koncepce nejmenší vládní... celý článek

Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrok, ale pomalý

22. 6. 2004 | Martin Zika

Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrok, ale pomalý

Sociální demokracii je třeba pochválit za to, že přestala odmítat potřebu reformy penzijního systému, říkají námi oslovení analytici. Ovšem systém NDC, který zvolila jako nejvhodnější... celý článek

Anketa Pojišťovna roku: 37 gratulací

16. 6. 2004 | Simona Ely Plischke

Anketa Pojišťovna roku: 37 gratulací

Ve čtvrtém ročníku ankety Pojišťovna roku 2003 zvítězila dvojka roku 2002, Kooperativa, která vyhrála ve čtyřech ze sedmi hodnocených kategorií. Jednička roku 2002, Česká pojišťovna,... celý článek

Partners Financial Services