Pojištění vkladů v bance. Jak funguje a kdy začne výplata

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 28. 2. 2022 | 3 komentáře
Také na Sberbank CZ se vztahuje český systém zákonného pojištění vkladů. Připomeňme si jeho základní pravidla a limity.
Pojištění vkladů v bance. Jak funguje a kdy začne výplata

Zdroj: Shutterstock

Peníze v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou ze zákona pojištěny. Když banka, kde máte účty, zkrachuje, dostanete své peníze z Fondu pojištění vkladů. Ten spravuje zákonem zřízený Garanční systém finančního trhu (GSFT).

Pod český systém pojištění vkladů spadá i Sberbank CZ, protože má sídlo v České republice a licenci vydanou Českou národní bankou. ČNB už oznámila, že zahájila řízení o odnětí licence Sberbank a že Sberbank není schopna dostát svým závazkům – tedy vyplatit vklady klientům. Nejpozději 9. března má začít výplata náhrad z fondu pojištění vkladů.

Připomeňme si, jak systém pojištění vkladů funguje.

Jaký je limit pojištění vkladů

O vklady do limitu 100 tisíc eur (podle současného kurzu necelých 2,5 milionu korun) se klienti bát nemusí – dostanou za ně stoprocentní náhradu, a to včetně případných úroků.

Sčítají se všechny vklady jednoho vkladatele na běžných i spořicích účtech nebo termínovaných vkladech. Pojištění se vztahuje i na účty, které jsou (v české bance) vedené v cizí měně.

Pro každou banku se limit posuzuje samostatně: kdyby tedy zkrachovaly současně dvě banky a klient měl v každé z nich třeba 90 tisíc eur, dostane z fondu 180 tisíc.

Limit v eurech se přepočítává na koruny podle kurzu České národní banky ke dni, ve kterém centrální banka garančnímu systému oznámí, že má zahájit výplatu náhrad vkladů.

Základní limit 100 tisíc platí od roku 2011 ve všech zemích Evropské unie. Už v roce 2008 byla zrušena 10% spoluúčast klientů a limit pojištění tehdy stoupl z původních 25 na 50 tisíc eur.

Kdy se limit zvyšuje na dvojnásobek

V některých případech stoupne limit na dvojnásobek. Cílem je zvýšení jistoty klientů, kteří si do banky uloží krátkodobě vyšší částku související se „změnou sociální situace“.

Jde třeba o peníze z prodeje nemovitosti sloužící k soukromému bydlení, vyplacení jednorázového vyrovnání ze spoření na důchod se státním příspěvkem, z vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, z pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. Dále jde o peníze z dědictví a odstupného v zaměstnání nebo o peníze z náhrady újmy způsobené trestným činem.

Pokud peníze z těchto životních situací na účet přišly nejdéle tři měsíce před krachem banky či záložny, pak se na ně vztahuje pojištění až do výše 200 tisíc euro, tedy necelých pět milionu korun. O jejich výplatu je nutné GSFT požádat do dvou měsíců od vydání oznámení ČNB o bankrotu banky.

Tipy pro lovce odměn

Přinášíme vám denně aktualizovaný přehled slev, bonusů a časově omezených akčních nabídek u běžných a spořicích účtů, zajištění na stáří, kreditních karet, překlenovacích úvěrů, stavebního spoření, hypoték a úvěrů. Stačí si vybrat. 

Akce, slevy, bonusy!

„Taková částka musí být na účet připsána přímo v souvislosti s danou životní situací. Třeba v případě úhrady kupní ceny za bydlení se musí jednat o částku, která byla na účet připsána přímo kupujícím, případně zprostředkovatelem/schovatelem v souladu s kupní smlouvou. Vklady jsou pojištěny vždy do provedení první dispozice – pokud dojde k jejich převodu například z běžného na termínovaný účet, vkladatel ztrácí právo na jejich mimořádnou ochranu,“ upozorňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka GSFT.

Týká se pojištění vkladů i podnikatelů a firem?

Ano. Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách, které mají sídlo v České republice.

Vklady obce nebo kraje jsou pojištěny pouze za předpokladu, že jim náleží výnosy z daní nebo podíly na nich (podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní), přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 tisíc eur, a pokud splní další podmínky stanovené zákonem.

Jaké vklady v bance jsou pojištěné

Zákonné pojištění vkladů se vztahuje na běžné i spořicí účty, na termínované vklady, na vkladní knížky i na stavební spoření, a to včetně připsaných úroků. Nevztahuje se například na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření nebo na investice (podílové fondy a podobně).

Kdy začne výplata z Fondu pojištění vkladů

Výplata (do základního limitu 100 tisíc eur) musí začít do sedmi pracovních dnů od oznámení České národní banky o tom, že finanční instituce není schopna dostát svým závazkům (případně od rozhodnutí soudu o úpadku nebo jiného rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací finanční instituce, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění).

Pokud jde o Sberbank, ČNB oficiálně zveřejnila takové oznámení v pondělí 28. února. Výplata z fondu pojištění vkladů tak musí začít nejpozději 9. března. 

Aktuálně o Sberbank

Zdroj: Sberbank

Klienti se zatím k penězům nedostanou. Pondělní situaci kolem Sberbank CZ sledujeme v průběžně aktualizovaném článku.

Sberbank už neotevře, přijde o licenci

Klienti z řad fyzických osob nemusí o výplatu základní náhrady formálně žádat. Stačí přijít s občanským průkazem na pobočku banky, která je výplatou pověřena – v současné době má garanční systém smlouvu s Komerční bankou. Podnikatelé navíc potřebují i doklad o oprávnění k podnikání.

Žádat se však musí o případnou výplatu zvýšené náhrady (dvojnásobný limit), a to do dvou měsíců od oznámení o krachu banky – v případě Sberbank tedy do 28. dubna 2022.

Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starším než tři měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby. 

Výplaty náhrad probíhají po dobu tří let ode dne jejich zahájení. Výplatu je možné si nechat provést převodem, ale i v hotovosti. O bezhotovostní výplatu lze žádat i korespondenčně, a to zasláním vyplněného formuláře Žádost o převod plnění s úředně ověřeným podpisem poštou na adresu: Komerční banka, CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

Pokud si klient nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může také někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – její vzor najde na webu Garančního systému

Kolik peněz je ve Fondu pojištění vkladů?

Ve Fondu pojištění vkladů je podle posledních informací k dispozici 35 miliard korun. Jde o pravidelné povinné příspěvky institucí, jejichž vklady jsou pojištěné. „Ubezpečuji vkladatele, že Garanční systém disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů,“ říká jeho výkonná ředitelka Renáta Kadlecová v reakci na situaci kolem Sberbank.

Garanční systém finančního trhu může využít i dodatečné zdroje financování. Prvním je vypsání mimořádných příspěvků od bank, stavebních spořitelen a záložen. „Jako další zdroj v pořadí máme k dispozici dluhopisový program. Oslovili bychom banky s nabídkou úpisu našich dluhopisů,“ říká Kadlecová. Dalšími zdroji jsou úvěry od partnerských garančních systémů Evropské unie a nakonec případná výpomoc ze státního rozpočtu.

Dalších 21 miliard korun je pak ve Fondu pro řešení krize. „Ten neslouží k přímým výplatám náhrad vkladů. Finanční prostředky v něm nashromážděné mohou být použity v případě ohrožení stability některé z finančních institucí při splnění dalších zákonných podmínek,“ píše se na webu GSFT. Ke slovu může přijít při restrukturalizaci banky. „ČNB například může banku rozdělit na zdravou část spravující pojištěné vklady a na část, která by se likvidovala. Zdravá část by byla v kombinaci s ostatními opatřeními ČNB a případným použitím z peněz ve fondu rekapitalizována a následně prodána jinému vlastníkovi,“ vysvětluje Kadlecová.

Co když mám v bance víc peněz?

O případné vklady nad zákonný limit (tedy 100, případně 200 tisíc eur) je potřeba přihlásit se jako každý jiný věřitel. Stanou se předmětem konkurzu nebo likvidace: pokud tedy ve firmě něco zbyde, uspokojí se závazky vůči klientům aspoň částečně.

Krachy bank v minulosti

Historicky největší výplata vkladů přišla po krachu Union banky v roce 2003, náhrady dosáhly 12,4 miliardy korun. Skoro 12 miliard korun pak bylo vyplaceno klientům Metropolitního spořitelního družstva (od ledna 2014). Na třetí příčce co do velikosti náhrad je krach Moravia banky v roce 1999, jejímž klientům se vyplatilo přes šest miliard.

Zatím poslední finanční institucí, jejíž klienty musel vyplatit Fond pojištění vkladů, je od srpna 2021 záložna Československé úvěrní družstvo – výše výplaty činí jen 50 milionů korun. Zatím poslední bankou byla ERB Bank (dříve Evropsko-ruská banka) – při krachu v roce 2016 v ní byly vklady kolem 3,5 miliardy korun.

Nejznámějším případem nucené správy je Investiční a poštovní banka (IPB): V červnu 2000 podnikli klienti takzvaný run na banku, tedy masivní výběr vkladů. ČNB nakonec do IPB dosadila nuceného správce a po třech dnech rozhodla o prodeji Československé obchodní bance (ČSOB), takže výplata z pojištění vkladů tehdy nebyla nutná.

Výplaty ze systému pojištění vkladů od jeho vzniku

Československé úvěrní družstvood června 2021
ERB bankod října 2016
WPB Capital, spořitelní družstvood října 2014
Metropolitní spořitelní družstvood ledna 2014
Úvěrní družstvo PDW, Prahaod března 2013
Unibon, spořitelní a úvěrni družstvood července 2012
Vojenská družstevní záložnaod května 2011
Plzeňská bankaod června 2003
Union bankaod května 2003
Moravia bankaod října 1999
Universal bankaod května 1999
Pragobankaod prosince 1998
Kreditní banka Plzeňod září 1996
Velkomoravská bankaod července 1996
Realitbankaod července 1996
Podnikatelská bankaod června 1996
První slezská bankaod května 1996
AB bankaod ledna 1996
Česká bankaod prosince 1995
Zdroj: Garanční systém finančního trhu

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+48
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Nový podvod ovládne váš telefon, varuje policie

6. 6. 2023 | redakce Peníze.CZ

Nový podvod ovládne váš telefon, varuje policie

Nový typ podvodu evidují kriminalisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje specializující se na kybernetickou kriminalitu.

Klienty bývalé Equa bank čeká předčasná výměna karet

5. 6. 2023 | Olga Skalková | 2 komentáře

Klienty bývalé Equa bank čeká předčasná výměna karet

Změna z Mastercard na Visa se dotkne přibližně 400 tisíc karet. Ty mají platit jen do konce října.

Raiffeisenbank dočasně odpustí poplatek za online směnárnu

1. 6. 2023 | Petr Kučera

Raiffeisenbank dočasně odpustí poplatek za online směnárnu

Služba Směnárna, která je součástí mobilního bankovnictví Raiffeisenbank, bude během června zdarma. Standardně za ni banka účtuje paušální poplatek 39 korun měsíčně.

Air Bank vrátí procento z plateb v cizině. Někomu i dvě

1. 6. 2023 | Petr Kučera

Air Bank vrátí procento z plateb v cizině. Někomu i dvě

Air Bank vrátí klientům až dvě procenta z plateb kartou v cizině. Akce startuje dnes, tedy 1. června, a potrvá do 30. září. 

Co ještě dokáže vaše karta? Blíží se další inovace

30. 5. 2023 | Olga Skalková

Co ještě dokáže vaše karta? Blíží se další inovace

V placení mobilem v kamenných obchodech jsou Češi jedničkou v Evropě. Teď se Visa chce zaměřit na platby v e-shopech. Velkým tématem v bankách je i přechod na virtuální karty. „Řekl... celý článek

Partners Financial Services