Ptejte se Jana Kasla z SNK Evropských demokratů!

Ptejte se Jana Kasla z SNK Evropských demokratů!
Nový zákoník práce, který umožní např. krátké výpovědní lhůty. Zrušení minimální daně a registračních pokladen, uznání práce na fakturu. Dramatické snížení nákladů na provoz státní správy až o 30 %. Snížení daní, zrušení odpočtů na úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypoték. Podpora v nezaměstnanosti podmíněná aktivní rekvalifikací. Na cokoli o ekonomickém programu SNK ED se dnes můžete zeptat místopředsedy této strany Jana Kasla.

"Nebudete již muset vybírat mezi špatným a horším v podobě současných vládních i opozičních stran, které tolikrát zklamaly vaši důvěru a které neustále prokazují, že nechtějí řešit palčivé problémy české společnosti. Usilujeme o to, abychom vám jako nejvýznamnější strana dosud nezastoupená v Parlamentu ČR, s podporou dalších neparlamentních stran a s řadou osobností z politiky i z veřejného života nabídli přesvědčivé důvody, proč si zasloužíme vaši podporu," stojí v úvodu volebního programu SNK Evropských demokratů. Strany, která překvapila ve volbách do Evropského parlamentu, v nichž byla úspěšnější než vládní strany (získala v nich 3 mandáty, ČSSD pouze 2). Podívejme se tedy, jaké plány má SNK v ekonomické oblasti.

Kdo odpoví na vaše otázky?
Ing. Arch. Jan Kasl
Je mu 54 let. V roce 1976 absolvoval Stavební fakultu ČVUT, posléze pracoval jako projektant v Druposu Praha. Po roce 1990 působil jako soukromý projektant v konsorciu Archon a A projekt s. r. o., kde byl do roku 1999 společníkem a ředitelem. V letech 1990 až 1994 zastupitelem hlavního města Prahy za ODS. V roce 1998 zvolen primátorem hlavního města Prahy. Člen ODS v letech 1991 až 2002. Na funkci primátora rezignoval v květnu 2002 z důvodu nevůle ODS a radních v ZHMP bojovat s korupcí na radnici. V červenci 2002 založil stranu Evropští demokraté. Dnes je výkonným místopředsedou strany SNK Evropští demokraté a členem zastupitelstva hlavního Města Prahy. Je podruhé ženatý, má tři dcery a dvě vnoučata.

Ekonomická a institucionální transformace ČR je podle Evropských demokratů prakticky ukončena. Budoucí prosperita země je pak podmíněna vyšší pružností pracovního trhu, růstem kvality lidských zdrojů, rozpočtovou reformou a podporou malého a středního podnikání i oblasti služeb.
"Podmínkou pro úspěšnou politiku prosperity je fungující, šetrný a výkonný stát. Pouze razantní tlak na okamžité snížení (především mandatorních) výdajů státního rozpočtu, přehledné a kontrolované čerpání výdajů (obcí i krajů), jasné podmínky výběrových řízení a především tvrdá protikorupční opatření zajistí úspory nezbytné jak pro investice do lidských zdrojů, vědy, vývoje, výzkumu, vzdělání i kultury, tak pro snížení daní a sociální reformu", píše se v úvodu k ekonomické části programu strany.

Trh práce - nezaměstnanost

Podle SNK je mimořádně důležitá věda, výzkum a vývoj. Strana chce podporovat vědu jako investici a napomáhat vzniku odpovídající infrastruktury postupně v průběhu 4 let až do výše 3 % HDP, včetně daňových odpočtů. Strana hodlá podpořit budování podnikatelských inkubátorů, agentur na podporu podnikání, poradenských center pro získání startovacích prostředků, venture kapitálových fondů atd. Evropští demokraté také chtějí "finančně zvýhodnit účast a spoluodpovědnost práceschopných lidí na rozvoji jejich vlastní kvalifikace, kompetence a pracovní výkonnosti".

Strana by chtěla prosadit nový zákoník práce, který umožní opakované zaměstnání na dobu určitou, krátké výpovědní lhůty či rychlé dohody podle potřeb trhu. Domnívá se, že i přesto bude pro specifické profese výhodnější využití systému práce na fakturu, než uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

"Chronickou nezaměstnanost neřeší investice do těžkého průmyslu, dotace a daňové úlevy velkým podnikům či průmyslovým zónám, ale především investice do schopnosti lidi orientovat se a pohybovat na pracovním trhu, do jejich kompetence, flexibility a invence formou vzdělání i podpory podnikavosti a snahy o samostatnou obživu", dočtete se dále v programu. S nezaměstnaností pochopitelně souvisí sociální oblast, SNK chce podmínit výplatu podpory aktivní účastí v rekvalifikaci a na veřejných pracích stejně jako postupné snižování podpory při nástupu do hůře placeného zaměstnání (více viz dále).

Ptejte se!
Jan Kasl čeká na vaše dotazy na tomto místě, využijte toho! Upozorňujeme, že pokládat otázky můžete pouze dnes, 15. 5.! Odpovědi si přečtete v pátek, tedy 19. května. Přesný harmonogram a pravidla najdete na tomto místě.

Podpora podnikání

Jelikož by podle SNK měly být malé a střední podniky nosnou silou našeho hospodářství, strana je chce "zásadně podpořit". Hodlá klást důraz na projekty zjednodušující financování rozvoje podnikatelských aktivit. Pokud jde o legislativní změny, strana chce prosadit:

 • zrušení minimální daně a registračních pokladen pro živnostníky,
 • paušální vykazování jízdného,
 • zjednodušení živnostenského zákona,
 • uznání systému práce na fakturu ve všech oblastech činnosti jako fungující alternativy ke krátkodobým pracovním poměrům,
 • zlepšení práce a další posouzení existence Českomoravské záruční a rozvojové banky tak, aby plnila svou úlohu akcelerátora podnikání.

Evropští demokraté rovněž chtějí podpořit rozvoj systému partnerství veřejného a soukromého sektoru ve formě peněžních i nepeněžních státních, krajských i obecních investic do konkrétních investičních záměrů a projektů. Stát prý díky tomuto spojení získá prospěch v podobě pracovních míst, technologií a multiplikačních efektů investic.

Veřejné rozpočty

SNK se domnívá, že je třeba zejména snížit dluh veřejných financí. Tato konsolidace je pak prý důležitější než populistické dostihy o procento snižování daně z příjmu. "Chceme zjednodušit daňový systém, s čímž souvisí snížení výdajů na správu daní a míry přerozdělování na centrální úrovni na 33 %", říkají Evropští demokraté.
Dramatické snížení nákladů na provoz státní správy může vést až k 30% úsporám. Jak toho dosáhnout? Zejména pomocí zjednodušení vnitřních procesů státní správy, odbouráním zdvojení, přenosem co největšího množství agendy na společné evropské instituce a širším využitím automatizace a informačních technologií. Zcela nezbytné je zavedení nástrojů pro kontrolu finančních prostředků i svěřeného majetku, píše se dále v programu.
Státní rozpočet pak má být sestavován tak, aby bylo dlouhodobě dosahováno vyrovnaných rozpočtů s maximálním 3% schodkem veřejných financí.

Daňová reforma

1) Daň z příjmu:

 • zjednodušení výpočtu daňového základu nastavením jednoduchého systému evidence a v přiznání veškerých příjmů plynoucích jedné osobě,
 • po přechodnou dobu stabilizace veřejných rozpočtů snížení sazby a redukce pásem,
 • je možné uvažovat o zavedení jedné sazby daně z příjmu FO (při dosažení úspor ve výdajích státního rozpočtu a při splnění kritérií pro vstup do eurozóny).

Strana chce dále zrušit odpočty s problematickým efektem na prosperitu a účel jejich vzniku, tedy odstranit:

 • odpočty na úroky z úvěru ze stavebního spoření (neslouží původnímu účelu),
 • odpočty na úroky z hypoték (nízké sazby, malá skupina poplatníků),
 • odpočty z životního pojištění (důchodová reforma tuto věc řeší jinak).

Stavební spoření podle SNK konzumuje ročně až 17 miliard Kč a neslouží přímo k podpoře bydlení. Jeho zrušení prý zajistí dostatek prostředků pro přímou podporu startovacích bytů pro mladé a pro sociální dávku na bydlení. Podobně lze zrušit státní dotaci hypoték a nahradit ji garančním fondem na státní ručení hypoték pro mladé rodiny, které nemohou ručit nemovitostí.

2) Daň z příjmu právnických osob:

 • okamžité snížení na 19 %, do konce volebního období 2010 chce SNK usilovat o další snižování v závislosti na stavu státního rozpočtu až na 16 %.

Důležitější než prosté stanovení daňové sazby je však podle Evropských demokratů zjednodušení a zpřehlednění výkaznictví a evidence, stejně jako v provázání daňové a účetní legislativy, stojí ve volebním programu.

3) DPH

Systém dvou sazeb považuje strana za nepříliš průhledný a zneužitelný, nicméně vzhledem k dopadům zejména na nízkopříjmové skupiny, důchodce a rodiny s dětmi navrhuje zachovat po přechodné období sníženou sazbu DPH a přesně specifikovaných druhů služeb a zboží (těmi jsou např. základní potraviny, základní služby pro fungování rodin a bydlení, nájmy, energie). Tato snížená sazba DPH bude na úrovni 8 procent. Většina zboží a služeb by pak podle představ Evropských demokratů měla spadat do hlavní, 16% sazby DPH.

SNK ve svém programu navrhuje iniciovat v Radě ministrů financí EU diskuzi o možnosti tzv. britské výjimky na nulovou DPH na dětské oblečení a potřeby. Předseda Evropské komise José Barroso prý označil tento návrh za jeden z možných způsobů podpory rodin s dětmi a možnou diskuzi podpořil.

Strana chce zachovat:

 • daň z příjmu FO a PO, DPH a spotřební daň.

A navrhuje zrušit:

 • daň z převodu nemovitostí, daně dědické a darovací (důvodem je nižší výnos z těchto daní než jsou náklady na jejich výběr).

Důchodová reforma

SNK ED navrhují reformu, která by měla uvést do praxe třípilířový systém. Základní odvod by měl být ve výši 24 %, přičemž do prvního, průběžného pilíře by směřovala polovina, druhá polovina pak do povinného kapitálového pilíře. Odvody do kapitálového pilíře by pak měly být snižovány v závislosti na počtu vychovávaných dětí, do maximálního počtu tří. Např. lidé se třemi dětmi by tedy přispívali 3 %. Třetí pilíř by pak fungoval podobně jako dnes funguje penzijní připojištění.

Sociální dávky

Evropští demokraté chtějí, aby získání sociálních dávek bylo podmíněno opakovanou žádostí a prokazováním příjmu a majetkových poměrů. Podpora v nezaměstnanosti by měla být vyplácena na základě předem stanovených předpokladů, jako je výkon veřejných prací pro obec, účast v rekvalifikačních kurzech, přechodné přijetí méně kvalifikované práce, aktivní účast na hledání pracovního uplatnění či ochota dojíždět a stěhovat se za prací. "Při neplnění podmínek nebude podpora po 12 měsících vyplácena, bude vypočtena sociální dávka pouze ve výši absolutního životního minima", stojí dále v programu. V něm najdete i návrh systému přidělování dávky na bydlení, vyrovnávací dávky u sociálně potřebných a rodičovského příspěvku.

Co dále chce SNK ED

 • zásadně rozšířit počet absolventů VŠ: rozšířením nabídky škol, zrušením přijímacího řízení (tam kde to lze), zavedením školného (které má mít motivační charakter) + systému půjček, stipendií a grantů,
 • co nejrychlejší deregulaci nájemného,
 • rozšíření daňových zvýhodnění pro rodiče se 3 dětmi,
 • podporu obcím na budování nájemních startovacích bytů pro mladé,
 • společenské uznání péče o dítě jako rovnocenného zaměstnání,
 • zavést nízké paušální poplatky coby spoluúčast na úhradu zdravotní péče (především z motivačních důvodů); nahradit dnešní nemocenské pojištění individuální zdravotně pojistnou smlouvou uzavřenou mezi občanem a zdravotní pojišťovnou; smlouva umožní sjednat pojištění nad rámec povinné sazby; financování zdravotnictví musí být vícezdrojové a nezávislé na státním rozpočtu; zdravotní pojišťovny by měly být převedeny na akciové společnosti,
 • vstup do eurozóny, tedy přijetí eura, strana považuje za prioritu pro ČR; mělo by k tomu dojít v následujícím volebním období, pokud možno ne později než v okolních nových členských zemích (Polsko, Slovensko, Maďarsko).
   

Evropští demokraté v médiích

SNK, přes velký úspěch ve volbách do Evropského parlamentu a navzdory faktu, že v jejích barvách působí 4 senátoři, krajští i obecní zastupitelé a desítky starostů, v médiích příliš vidět ani slyšet není. S jedním mediálně poměrně známým případem je ovšem spojena úzce; jde o rozhodnutí ministra financí Sobotky (ČSSD) nevyplatit této straně příspěvky za mandáty na pražském magistrátu, které získala v roce 2002. Sobotka přitom verdikt učinil navzdory rozhodnutí odvolacího správního soudu, Ústavního soudu i ombudsmana.

Nepodařilo se nám v mediálních archívech najít žádnou analýzu, v níž by se odborníci zamýšleli nad volebním programem či praktickým chováním politiků za SNK ED. Abyste si mohli udělat ucelenější představu o postojích představitelů této strany, nabídneme vám alespoň vybrané výňatky z jejich článků či komentářů, které se na stránkách médií objevily či zazněly.

Bankovní poplatky, korupce, trestní kodex, registrované partnerství

Místopředseda SNK ED Jan Kasl se např. vyjádřil k problematice bankovních poplatků. "Erste Bank by si v Rakousku nedovolila ty nehoráznosti co si dovoluje v Česku Česká spořitelna, podobně jako například Societe Générale a Komerční banka," řekl Kasl serveru Bankovní poplatky.

Členové SNK ED se často zabývají problémem korupce. Jiří Witzany, dvojka na kandidátní listině strany, pro server Neviditelný pes napsal: "Počet a dopad nevýhodných nebo minimálně podezřelých smluv či transakcí uzavřených během druhého volebního období velké koalice ODS a ČSSD na pražské radnici je značný. Jmenovat lze např. prodloužení smlouvy o provozování pražských vodovodů a kanalizací o 15 let bez jakékoli finanční kompenzace, nevýhodná šedesátiletá nájemní smlouva na holešovické Výstaviště, derivátní transakce se ztrátou v řádu stovek miliónů atd." A předseda klubu SNK ED městské části Prahy 6 Oldřich Kužílek nedávno inicioval návrh, aby radní této části Prahy zveřejňovali svá majetková přiznání na internetu, jeho návrh byl schválen.

Čeští poslanci před časem neschválili návrh nového trestního kodexu, přestože zákon nejprve procházel Parlamentem úspěšně. Zákonodárci si totiž nevšimli, že z iniciativy poslance ODS Marka Bedny byl z návrhu vypuštěn tzv. paragraf o tunelování. První, kdo na to upozornil, byl politický lídr SNK ED Josef Zieleniec. Evropští demokraté zaslali dopis s upozorněním poslancům i premiéru Paroubkovi, nový trestní kodex byl pak zamítnut.

Jan Kasl na internetových stránkách své strany kritizoval prezidenta Klause za veto zákona o registrovaném partnerství. "Obecnou obranu minorit a právo na rovné šance považuji za přirozenou povinnost slušného liberálně uvažujícího politika," napsal Kasl. Nelíbil se mu ani Klausův komentář, podle nějž by měl zákon získat větší podporu, tedy alespoň 101 poslanců. "Které zákony si takovou podporu zasluhují? Ty, které se panu prezidentovi nelíbí z ideologických důvodů? Zákony týkající se práv menšin, nevládních organizací, profesních komor, ochrany životního prostředí atd.?", protestoval Kasl.

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

Není vám jasné, jak chtějí politické strany v případě volebního úspěchu spravovat tuzemské hospodářství a související ekonomické problémy? Máte výhrady k jejich plánům, připadají vám nereálné? Zajímá vás, kde vezmou peníze na splnění svých slibů nebo kde berou jistotu, že jimi navržená řešení budou fungovat?

Vlastimil Tlustý (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), Jaromír Soukup (SZ), Jiří Dolejš (KSČM) a Jan Kasl (SNK ED) čekají na vaše dotazy! Navštivte tuto stránku.

Co si o programu a názorech představitelů SNK ED myslíte? Volili byste je? Proč? Pokud vám něco není jasné či máte pochybnosti,

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 5. 2006 19:51, PlischkeS

Chci vás volit, ale bojím se, že můj hlas propadne, protože se nedostanete do Parlamentu. Proč o vás média nejeví zájem? Může se to zdát jako hloupá otázka, jste přece malá strana, tedy pro média nezajímavá, mohla by znít odpověď. Ale snažíte se skutečně pro pozitivní prezentaci v médiích a zviditelnění vaší strany dělat co je ve vašich silách? Jaktože se Zeleným podařilo pro nadcházející volby povstat z popela a vám, s vaším skvělým výsledkem ve volbách do Evropského parlamentu, ne? Jak přesvědčíte voliče jako jsem třeba já, zda dát hlas vám, a riskovat tak jeho propadnutí, nebo svým hlasem ovlivnit jazýček mezi pravicí a levicí tím, že dám hlas ODS a budu vědět, že se můj hlas počítal?

+40
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 5. 2006 16:19, NM

Jen krátký komentář, je to i v článku - ve volbách do evropského parlamentu získali SNK-ED více než ČSSD. A po zastoupení SNK-ED v senátu, v EP a na zastupitelstvích (tj. zas taková pidistranička to není) zbývá ještě parlament.

Zobrazit celé vlákno

-14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Miroslav Kalousek: Naše penzijní reforma přinese dlouhodobě vyrovnaný systém

10. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Miroslav Kalousek: Naše penzijní reforma přinese dlouhodobě vyrovnaný systém

Náš program vyčísluje reálný odhad vývoje veřejných financí. Prosazujeme deregulaci nájemného. Vysoké školy musí být dostupné všem, školné navrhujeme maximálně 1 000 Kč měsíčně. Odpovědnost... celý článek

Bohuslav Sobotka: Vyšší deficity nejsou plýtváním, ale promyšlenou reformou

4. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Bohuslav Sobotka: Vyšší deficity nejsou plýtváním, ale promyšlenou reformou

S podporou podnikatelů to myslíme vážně. Splácení dluhu státu je zcela pod kontrolou. Dluh roste v absolutním vyjádření, a to není relevantní statistika. Rathovy reformy mají opodstatnění... celý článek

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

2. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

Minimální mzdu nahradí státem zaručený příjem, stát nemůže určovat, kolik stojí práce. Souběhem platu a státem zaručeného příjmu se dosáhne žádoucího rozdílu mezi příjmy pracujících... celý článek

Partners Financial Services