Ptejte se Jiřího Dolejše z KSČM!

Ptejte se Jiřího Dolejše z KSČM!
Zdravotní péče včetně antikoncepce a potratů zdarma, systém jediné zdravotní pojišťovny. Bezplatné mateřské i vysoké školy. Regulace nájemného i dalších nákladů na bydlení. Snížení daní chudších občanů a naopak vyšší zdanění "luxusu". Kratší pracovní doba, mzdy přesto o 40 % vyšší, minimální mzda 10 000 Kč. Zvýšení a změna výpočtu mnohých sociálních dávek, vyplácení nedobytných alimentů státem. Stop důchodové reformě. Zeptejte se Jiřího Dolejše na ekonomický program KSČM.

V těchto volbách jde o hodně - hrozí úplná likvidace sociálního státu. Jde o zásadní střet o vývoj naší země, o ohrožení sociálních jistot, lidských práv, lidské důstojnosti a základních hodnot demokracie. Proto se obracíme na všechny voliče s výzvou: OBČANÉ, VOLTE KSČM!" Uvádí svůj volební program Komunistická strana Čech a Moravy.

Kdo odpoví na vaše otázky?
Ing. Jiří Dolejš
se narodil v roce 1961 v Praze, vystudoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické. V 80. letech působil jako vědecký pracovník Ústavu prognózování ČR, členem komunistické strany je od ledna 1989. V 90. letech byl zaměstnancem KSČM, od roku 1999 je místopředsedou KSČM. Poslední čtyři roky je rovněž poslancem a členem rozpočtového výboru sněmovny. Dolejš je považován za čelního představitele reformního křídla KSČM a má pověst nejliberálnějšího českého komunisty. Je rozvedený, má dvě dcery.

Až přijde čas, kdy zavoní třešně...

KSČM požaduje, aby trvalý hospodářský růst byl založen na dobře placené kvalifikované pracovní síle. V součinnosti s odborovými organizacemi prosazuje aktivní účast zaměstnanců na vlastnictví a řízení.

KSČM klade důraz na prorůstovou politiku založenou na motivaci lidského faktoru a prohloubení systému podpory investic a klíčových exportujících podniků (zejm. na "zajímavé a rozvíjející se trhy - Rusko, Indie, Čína, jihovýchodní Asie, Latinská Amerika"), a to vše při střídmé rozpočtové a měnové politice. Co si ale pod touto střídmostí strana představuje, v programu nenajdete. Úspěšnější nebudete ani při snaze najít jakákoli čísla. Strana sice nabízí odkaz na "tabulky a grafy", program se na ně ale zaprvé neodkazuje a zadruhé, i kdyby se odkazoval, tak se stejně moc nedozvíte, protože se po rozkliknutí odkazu objeví prázdná stránka.
Střídmost tak vzdáleně naleznete například v požadavku KSČM na hledání úspor ve veřejné správě. Ovšem s podmínkou, že se to nedotkne úrovně veřejných služeb a nezhorší podmínky občanů.

Přechod na euro by se podle komunistů neměl uspěchat. "Neměl by být na úkor sociální a hospodářské stability země."

KSČM se ve svém programu hlásí k podpoře podnikání, kromě čtvrtého bodu (viz dále) ale její konkrétnější představy můžeme jen hádat. Na co "klade důraz"?

 1. Na dostupnost zdrojů financování především malého a středního podnikání,
 2. transparentnost výběrových řízení a rovný přístup k informacím,
 3. podporu regionálnímu sdružování firem a účelným formám spolupráce a kooperace,
 4. ochranu zaměstnanců malých a středních firem, kde nepracují odbory, uzákonění možnosti ustavení zaměstnaneckých rad.

Co by komunisté udělali s daněmi?

KSČM chce stabilizovat daňové zatížení, aby nedošlo k propadu příjmů veřejných rozpočtů. Počítá s udržením složené daňové kvóty stabilizované ve vztahu k vývoji HDP (v jaké výši to je, už ale neříká). Ekonomický růst hodlá "urychlit na úroveň 5 - 6 % HDP převyšující průměr EU."

Komunisté by změnili strukturu daňové zátěže tak, aby se zvýšil čistý příjem nižších příjmových skupin. Efektivní progresivita daňového systému naopak zamezí zvýhodňování rentiérů. KSČM by rozšířila seznam položek zboží a služeb zařazených do snížené sazby DPH - prodlouží výjimky u stavebních prací, informačních služeb a dodávek tepelné energie. Zvláštní sazbou by naopak zdanila "neproduktivní výrobní majetek" (komunisté v této souvislosti obvykle hovoří o spekulativním kapitálu) a "luxusní spotřebu (přepychová auta, sídla, umělecké předměty atp.)" a zavedla by daň z dividend. Strana prosazuje "ekologizaci daní" a "zavedení možnosti daňových asignací", co jimi myslí už program nevysvětluje...

Program mluví o zjednodušení daňového základu a systému daňových úlev. Jaké zjednodušení ale má strana na mysli, opět nevíme. Ovšem v kontextu toho, že slibuje další rozšíření daňových paušálů a slev na dani to spíš vypadá, že jde o další znepřehlednění již tak složitého daňového přiznání.
Komunisté zpracují "komplexní návrh daňové podpory v oblasti finančních produktů ve prospěch spoření obyvatel při zajišťování bydlení a zvyšování životní úrovně ve stáří a nemoci." Předpokládejme tedy, že chtějí ponechat, ale zároveň nějakým způsobem změnit současné daňové odpočty na produkty jako je stavební spoření, hypotéka, penzijní připojištění či životní pojištění se spořící složkou.

Komunisté chtějí účinnější vymáhání nedoplatků, tvrdší postih daňových úniků a na druhou stranu bonus za vzorné plnění daňových povinností.

Oblast zaměstnanosti v rukou KSČM

Strana prosazuje vytváření nových pracovních příležitostí státními a regionálními veřejnými institucemi, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené a absolventy škol. Rekvalifikovala by nejen nezaměstnané, ale i zaměstnance. Navrhuje také daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří poskytnou první zaměstnání po ukončení školy.

Postupně by také mělo dojít ke zkracování pracovní doby, ovšem při zachování mezd a zajištění tlaku na růst produktivity práce, navíc s možností předčasného odchodu do důchodu. Pracovat by se tak mělo míň, do roku 2010 by se ovšem přesto měly mzdy zvýšit o zhruba 40 % (tj. nárůst minimálně 6-8 % ročně), tak abychom dotáhli úroveň průměrných mezd v EU.
Komunisté požadují zachování minimální mzdy, a to na úrovni poloviny průměrné mzdy, tj. v současnosti zhruba 10 tisíc Kč, a uznání péče o člena rodiny, příp. jiného nesoběstačného občana jako státem hrazený vedlejší pracovní poměr.

Strana usiluje o posilování role odborů a podnikových rad zaměstnanců.

Zaostřeno na důchodce...

"Říkáme stop 'reformě', která chce odbourat státní garanci za důchody a dává prostor možnému vytunelování důchodových fondů," říkají komunisti, razantně se také staví proti zvyšování zákonné hranice odchodu do důchodu. Předčasné odchody do důchodu v důsledku výpovědí z pracovního procesu by musely být kompenzovány odstupným hrazeným zaměstnavatelem.

KSČM chce zachovat současný průběžný systém penzijního pojištění garantovaný státem, a průměrný státem garantovaný důchod postupně zvyšovat nad minimální úroveň 40 % současné průměrné mzdy, a to s pravidelnou valorizací i podle vývoje mezd. "V penzijním systému není deficit, přebytek za rok 2005 byl 17 miliard Kč," uvádí se v programu.
Penzijní připojištění by si lidé mohli i nadále sjednat pouze na dobrovolném základě a s možným příspěvkem zaměstnavatele.

Průběžně by komunisté prováděli změny systému, které by vedly k jeho udržení - platby státu za náhradní doby, vyrovnání podmínek odvodů na důchodové pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, tedy zvýšení odvodů na sociální pojištění ze strany OSVČ či zvýšení odvodové povinnosti obecně. Uvažovat lze i o převedení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti do důchodového pojištění či části výnosu spotřební daně.

Program také hlásá posílení výstavby domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a ústavů následné péče o seniory se standardem zajišťujícím důstojné stáří.

...i na mladé

Mladým lidem by KSČM ulehčila začátky státní podporou bydlení, a to až do výše 500 000 Kč, využít by také mohli odpisy až do 100 000 Kč za narozené dítě.

Podpořit porodnost by mělo pomoci zvýšení a průběžná valorizace porodného, přídavků na děti, rodičovského příspěvku (až do 50 % průměrné mzdy), sociálního příplatku či dávek pěstounské péče. Rodičovská dovolená by se měla prodloužit až na 4 roky.
Strana také hodlá předložit návrh na zkrácení období potřebného k dosažení sociálních dávek a změnu hranice výše příjmů, do které se testované dávky poskytují. A to tak, že východiskem pro výpočet nebude jako doposud životní minimum rodiny, ale průměrný plat rodiny v ČR.
Nedobytné výživné by rodičům samoživitelům měl vyplácet stát, ten pak zajistí jeho vymáhání od neplatičů.

Více veřejné podpory by komunisté směřovali na zvýšení kapacit jeslí, mateřských škol, hlídání, domácích prácí či školních klubů.

Co dalšího KSČM chce?

 • Základem zdravotní péče je podle KSČM veřejná služba poskytovaná bezplatně z veřejného zdravotního pojištění. Klíčové je postavení jediné pojišťovny, která by zdarma hradila i antikoncepci či potraty. Ostatní pojišťovny by nabízely jen dobrovolné připojištění na komerčním základě. Nutné je podle komunistů udržet neziskové nemocnice, nezvyšování finanční spoluúčasti pacientů a důslednou lékovou politiku (regulace cen léků, kontrola nadměrného předepisování drahých léků). Strana vyžaduje podstatně lepší hospodaření s 200 miliardami Kč vkládanými z veřejného pojištění a veřejných rozpočtů do zdravotnictví.
 • Bezplatné vzdělání na všech stupních státních a veřejných škol (včetně škol mateřských a vysokých), pro vysokoškoláky zavést prospěchová a sociální stipendia a finanční nástroje pro odklad splácení životních nákladů studentů. Zdarma by měl být rovněž pobyt dětí ve školní družině a školních klubech a také učebnice a učební pomůcky na základních a středních školách.
 • Zachování regulace nájemného, podobně jako dalších nákladů spojených s bydlením (cena elektřiny a plynu, vodné, stočné, odvoz domovního odpadu, telekomunikace a další). "Současná cenová hladina již plně pokrývá výrobní náklady, v případě nájemného dostačuje na krytí nákladů na údržbu a opravy." Strana vyžaduje lepší ochranu nájemníků a zavedení příspěvků na přiměřené bydlení, pokud náklady přesáhnou 25 % příjmů rodiny.
 • Zastavení privatizace dolů. Doly, energetika a vodní energetická soustava musí být v rukou státu.
 • Zdokonalování systému státní regulace cen a tarifů telekomunikačních služeb a cen vzájemného propojování sítí a služeb.
 • Zastavení spekulací se zemědělskou a lesní půdou získanou restitucemi. Vyhlášení moratoria na přímý a nepřímý prodej cizincům nejméně na 15 let.
 • Podíl na důslednějším rozvoji letectví a kosmonautiky.
 • Pozastavení členství ČR v NATO.

"S námi to půjde lépe! Naším cílem není jen vylepšovat kapitalismus. Naším cílem je demokratická změna systému," loučí se se čtenáři programu jeho tvůrci.

Ptejte se!
Jiří Dolejš čeká na vaše dotazy na tomto místě, využijte toho! Upozorňujeme, že pokládat otázky můžete pouze dnes, 11. 5.! Odpovědi si přečtete příští středu, tedy 17. května. Přesný harmonogram a pravidla najdete na tomto místě.

Není co kritizovat...

Kromě několika málo výše uvedených čísel program dále uvádí již jen tyto cifry: "Racionální hospodaření resortu obrany s úsporou v rozpočtu resortu obrany o 5-10 miliard Kč, ušetřené prostředky využít např. v oblasti vědy a výzkumu" a "zvýšení veřejných výdajů na vědu a výzkum na cílovou úroveň 2,7 % HDP v roce 2008, z toho by 0,9 % výdajů kryl státní rozpočet a část ostatní účastníci, především firemní kapitál".

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy bohužel nabízí jen mnoho libozvučných slibů, není ale vůbec zřejmé, z čeho je všechny hodlá financovat. Větší schodky strana nechce ("požadujeme stabilizaci daňového zatížení, aby nedošlo k propadu příjmů veřejných rozpočtů"), nezbývá tedy nejspíš než zvýšit daně. A to pořádně. Z vágní formulace: "Prosazujeme udržení složené daňové kvóty stabilizované ve vztahu k vývoji HDP," ovšem nic jasného neplyne.

Reforma penzí podle KSČM

Jedinou oblastí, kterou se strana snaží alespoň trochu vysvětlit, resp. neměnit současný systém, je důchodová reforma, resp. v podání KSČM spíše "nereforma". Podívejme se tedy detailněji alespoň na ni.

Realizace komunistického návrhu, tedy parametrických změn, by podle Bezděkova vládního týmu pro penzijní reformu sice znamenala relativně vysoký náhradový poměr v celém projektovaném období (do roku 2100), a to v rozpětí 38 - 41 %. Ovšem cena by byla příliš vysoká: dluh systému by na konci období dosáhl 130 % HDP! (Podrobnější informace najdete v článku Důchody snad budou i za 100 let).

Návrh komunistické strany propadl na celé čáře i u námi oslovených analytiků. Podle nich totiž nerespektuje fakta a ekonomická pravidla a v podstatě není řešením problému. Jediná "pozitivní" stránka návrhu je ta, že se bude nejvíce líbit tradičním voličům KSČM, tvrdí odborníci.
"KSČM si neuvědomuje závažnost situace, dočasnou stabilizaci systému prostřednictvím parametrických změn mylně pokládá za trvalé řešení. Strana evidentně postrádá ekonomickou expertízu v dané oblasti," shrnuje její řešení důchodů ekonom Pavel Kohout. Ondřej Schneider, ekonom Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, jde ještě dál: "Co má ekonom psát o představách komunistů o důchodovém systému? Podle komunistů je třeba všechno spočítat, prověřit a vědecky modelovat… Proč ne, ale KSČM zároveň tvrdí, že dnešní systém je stabilizovaný a je potřeba všechno nechat na státu. Zbytek jsou bláboly o prohlubování všeobecné krize kapitalismu, o 'nůžkách' a chudých důchodcích."

"Není prostě možné mít všechno," říká Kateřina Havlíčková a dodává:

 • Buď se budou důchody valorizovat tak, aby se nůžky mezi mzdou a důchodem nerozevíraly, a pak bude na státním účtu obrovský deficit, popř. bude nutné zvýšit věk odchodu do důchodu až na téměř 70 let. Nebo nebude deficit, důchodový věk se zvýší maximálně na 65 let, a pak bude klesat poměr důchodu ke mzdě až na 30 %. 
 • Buď chceme nižší nezaměstnanost, a pak je nutné daňové zatížení práce snížit. Nebo odvody na důchodové pojištění zvýšíme, a pak bude nezaměstnanost vyšší.

(De)regulace nájmů

"Nájemné v bytech s regulovanými činžemi stačí zvýšit od ledna 2007 tři roky po sobě, aby pokrylo majitelům náklady a vytvářelo přiměřený zisk," prohlásil komunistický poslanec a expert na bydlení František Beneš na lednové tiskové konferenci. Svoje tvrzení opírá o výzkum, který KSČM podnikla ve 3 000 bytech ve 42 českých městech.

Nájemné v menších městech by podle KSČM mělo stoupnout na 22 korun za m2, v Praze pak na 49 Kč za m2. "Obcím by zbyly po údržbě bytů a domů v dobrém stavu ještě navíc peníze, které by mohly použít například na zušlechtění zeleně," nechal se slyšet Beneš.

Majitelé domů naopak podle ČTK tvrdí, že jim růst činží ani podle nového zákona (psali jsme o něm v článku Deregulace nájemného schválena, trh s bydlením se konečně začne uvolňovat!), s výjimkou Prahy, neumožní pokrýt náklady na běžné opravy a údržbu. Nájemníci prý zhruba týden v měsíci bydlí za nájemné, zbytek za peníze majitelů domů nebo v případě obecních bytů za peníze daňových poplatníků. Svých práv se majitelé domů domáhají u Evropského soudu ve Štrasburku.

Závěrem...

Zakončeme citací Josefa Mlejnka, politologa z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity: "Je nebezpečnou iluzí, že by ČSSD mohla komunisty kultivovat případným vtažením do vlády." Komunisté podle něj mají v mnoha ohledech silnější stranu než sociální demokraté. Případná vládní či jen parlamentní koalice obou těchto stran by mohla vést k tomu, že by se komunisté stali dominantní levicovou silou na české politické scéně. Mlejnek to uvedl na konferenci Vyrovnání s komunismem a hodnoty v české politice, kterou 3. 5. v Praze uspořádal konzervativní Občanský institut.

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

Není vám jasné, jak chtějí politické strany v případě volebního úspěchu spravovat tuzemské hospodářství a související ekonomické problémy? Máte výhrady k jejich plánům, připadají vám nereálné? Zajímá vás, kde vezmou peníze na splnění svých slibů nebo kde berou jistotu, že jimi navržená řešení budou fungovat?

Vlastimil Tlustý (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), Jaromír Soukup (SZ), Jiří Dolejš (KSČM) a Jan Kasl (SNK ED) čekají na vaše dotazy! Navštivte tuto stránku.

Jiří Dolejš čeká dnes (a pouze dnes) na vaše dotazy týkající se ekonomické části volebního programu KSČM!

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 29 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 9. 2007 14:01

A to si říkáš demokrat? Jseš jen sprostej hulvát ostatně jako většina ODSáků.

Zobrazit celé vlákno

+25
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 5. 2006 14:08, Jarmila

Ještě bych dodala (z vlastní praxe): pokud by onen obsazený byt nebyl obyvatelný a majitel neměl na jeho zprovoznění peníze, byl by také "nadměrně zdaněn"?
Co málo používaná auta? Těch by se ono zdanění netýkalo?
(u nás to bylo třeba to, že jsme po smrti rodičů zdědili s bratrem nedostavěnou novostavbu se dvěma byty. Kolaudovala se po 10 letech, dostavba neobydleného bytu se dělá po 30 letech. Nebyly peníze, byt nebyl pro naši rodinu třeba, banka na dokončení nepůjčila a potencionální nájemník odmítl zafinancovat dostavbu s perspektivou 10-letého bydlení pouze za náklady se slovy, že pokud bude mít peníze, investuje je do vlastního bydlení, ne do cizího).

Zobrazit celé vlákno

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (29 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Bohuslav Sobotka: Vyšší deficity nejsou plýtváním, ale promyšlenou reformou

4. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Bohuslav Sobotka: Vyšší deficity nejsou plýtváním, ale promyšlenou reformou

S podporou podnikatelů to myslíme vážně. Splácení dluhu státu je zcela pod kontrolou. Dluh roste v absolutním vyjádření, a to není relevantní statistika. Rathovy reformy mají opodstatnění... celý článek

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

2. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

Minimální mzdu nahradí státem zaručený příjem, stát nemůže určovat, kolik stojí práce. Souběhem platu a státem zaručeného příjmu se dosáhne žádoucího rozdílu mezi příjmy pracujících... celý článek

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

24. 4. 2006 | redakce Peníze.CZ

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

Není vám jasné, jak chtějí politické strany v případě volebního úspěchu spravovat tuzemské hospodářství a související ekonomické problémy? Máte výhrady k jejich plánům, připadají vám... celý článek

Partners Financial Services