Ptejte se Miroslava Kalouska!

Ptejte se Miroslava Kalouska!
Nechceme připustit vliv komunistů na vládu, zvyšování daňové zátěže, snížení ochrany vlastnictví a likvidační podmínky pro živnostníky a malé podnikatele. Nedovolíme, aby se důchodci propadli do chudoby, aby se zhoršily podmínky pro rodiny s dětmi a aby převládl egoismus skalních liberálů. Prosazujeme principy sociálně-tržního hospodářství, na kterých vznikl blahobyt a soudržnost západní Evropy. Co konkrétního si pro voliče připravila KDU-ČSL? Zeptejte se jejího předsedy, co chce strana udělat s ekonomikou!

"Nabízíme realistickou politickou alternativu pro všechny přemýšlivé a pracovité lidi, kteří chtějí se svými rodinami žít ve svobodě a v bezpečí," uvádí Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL program své strany.

Kdo odpoví na vaše otázky?
Ing. Miroslav Kalousek
se narodil 17. prosince 1960 v Táboře. Po studiích na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze pracoval ve výrobním podniku jako vedoucí investičního útvaru. Od roku 1990 působil ve státní správě. V letech 1990-1993 na Úřadu vlády (jako odborný poradce místopředsedy vlády ČR se zaměřením na otázky ekonomické transformace, později jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády) a mezi roky 1993 a 1998 na Ministerstvu obrany ČR jako náměstek ministra odpovědný za rozpočet a akviziční procesy. Působil mimo jiné také postupně jako člen dozorčí rady Jihočeských pivovarů (1991 - 1992, člen správní rady a jednatel Západočeských pivovarů (1992-1994) a člen Prezídia Pozemkového fondu ČR (1994-1996). V předčasných parlamentních volbách v roce 1998 byl zvolen poslancem za KDU-ČSL. Po opětovném zvolení v roce 2002 se stal předsedou Rozpočtového výboru. Na Sjezdu KDU-ČSL 2003 byl zvolen předsedou KDU-ČSL. Je ženatý, má dvě děti

"Nehodláme ohromovat veřejnost líbivými nápady, které již zítra budeme muset vzít zpět," píše se v úvodu volebního programu KDU-ČSL. Co si pro nás tedy strana připravila po ekonomické stránce?

Odstranění nadměrné nezaměstnanosti je zároveň s podporou rodiny (po rozvoji lidského kapitálu) nejdůležitějším cílem ekonomické části programu křesťanských demokratů. Co proto hodlají udělat? "Snížíme daně z práce, snížíme daně firmám, snížíme daně rodičům a snížíme odvody na sociální pojištění o 1 % za každé dítě, snížíme sociální pojištění pracujících důchodců, umožníme mobilitu pracovních sil, zahájíme efektivní politiku zaměstnanosti zaměřenou na celoživotní vzdělávání a rekvalifikační kurzy pro ty, kdo chtějí pracovat, zlepšíme postavení matek v pracovním životě a změníme systém sociálních dávek," slibuje KDU-ČSL.

KDU opět umožní proplácení a převádění dovolené, tj. vše, co nově schválený zákoník práce regulacemi zrušil.

Daňová politika pod vlivem klidné síly

Hlavním principem hospodářské politiky strany je odpovědný přístup bez zbytečných dluhů, "budoucím generacím chceme předat stabilní hospodářství, nikoli dluhy," píše se v programu. KDU-ČSL proto výrazně sníží podíl daní na HDP - sdružená daňová kvóta by měla během let 2006-2010 klesnout z 35 % na 32 %.

Specifický problém ČR, tedy vysoké zdanění práce formou sociálního pojištění chce strana řešit v rámci reformy důchodového systému. Prosazuje tzv. opt-out systém - prostředky na důchod si občané odvádějí na vlastní účet, a nejsou tak de facto daněmi. Kromě toho snižuje odvody na sociální pojištění podle počtu dětí (o 1 % za každé dítě).

Základní sazba DPH se od roku 2007 sníží z 19 % na 18 %, snížená sazba (na potraviny, léky apod.) postupně vzroste z 5 % v roce 2005 na 9 % v roce 2010.

KDU klade důraz na snížení váhy přímých daní (tedy daní z příjmů a majetkových) na celkovém daňovém příjmu - měly by klesnout z 26 % v roce 2006 na 18 % v roce 2010.
Daň z příjmu právnických osob postupně klesne z 24 % v roce 2005 na 19 % v roce 2010. Křesťanští demokraté zruší daň z nemovitosti ze zemědělské půdy, luk a pastvin, lesů, zahrad, vinic a rybníků.

Strana chce snížit daň z příjmů fyzických osob tak, aby se efektivní daňová sazba (tedy podíl vypočtené daně mínus slevy na dani na hrubé mzdě) pohybovala v rozmezí 0 % až 25 %.
Daň (20% daňová sazba) bude stanovena tak, že od základu daně si plátce odečte:

 • 100 000 Kč na osobu,
 • 30 000 na manželku,
 • 30 000 na rodinu s dětmi,
 • další již dnes odečitatelné položky (studium, invalidita, úroky z hypotéky, penzijní připojištění, životní pojištění),
 • náklady na dopravu do zaměstnání - odečitatelnou položku, kterou nově zavádí,
 • vypočtená daň se dále sníží o slevu na dani za každé dítě ve výši 7 000 Kč (v roce 2007 8 000 Kč, ve 2008 9 000 Kč a ve 2010 10 000 Kč).

Ti, kdo si ročně vydělají více než 750 tisíc Kč (měsíčně 62,5 tisíc Kč), by z částky nad tuto hranici platili daň 25 %.
Společné zdanění manželů považuje strana za efektivní způsob podpory rodiny a zachovává je. Obdobně jako nyní nízkopříjmové skupiny s více dětmi navíc obdrží daňový bonus, a to v případě, že sleva na dani bude vyšší než jejich daňová povinnost.
"Příjmy po zdanění se zvyšují všem," uvádí křesťanští demokraté.

Celkové stranou předpokládané dopady na rozpočet vládního sektoru jsou patrné z následující tabulky:

Základní ukazatele vládního sektoru 2003 2004 2005 2006e 2007e 2008e 2009e 2010e
Daňové příjmy / HDP 35,1 % 35,0 % 36,3 % 35,0 % 33,9 % 33,4 % 33,1 % 33,1 %
Přímé daně / celkový příjem 28,3 % 27,9 % 29,4 % 26,2 % 22,1 % 20,5 % 19,1 % 18,4 %
Saldo vládního sektoru (mlf. CZK) -128 -91 -57 -131 -57 -37 -15 21
Salda vládního sektoru (% HDP) -5,0 % -3,3 % -1,9 % -4,2 % -1,7 % -1,0 % -0,4 % 0,5 %
Dluh vládního sektoru (mld. CZK) 553 659 769 856 913 950 965 944
Dluh vládníhosektoru (% HDP) 21,7 % 24,0 % 26,2 % 27,3 % 27,3 % 26,8 % 25,7 % 23,7 %

KDU-ČSL také prosazuje zjednodušení systému sociálních dávek. Navrhuje např. zvýšení pracovní povinnosti pro výplatu podpory v nezaměstnanosti na 50 % pracovní doby, v oblasti státní sociální podpory snížení počtu dávek ve prospěch dalších slev na dani nebo umožnění pobírat příspěvek při péči o osobu blízkou i starobním důchodcům.

Postoj KDU-ČSL k regulaci a deregulaci

Ano …
 • tam, kde existuje monopol, například u dodávek elektřiny,
 • v otázkách životního prostředí.

Ne ... regulaci volného trhu: "Zavedeme spravedlnost do oblasti nájemního bydlení. Nikdo nebude dále zneužívat nespravedlivých výhod, jež získal za minulého režimu. Zajistíme podporu pro potřebné - urychlením deregulace cen nájemného se současným zavedením přímých dotací těm, kteří to skutečně potřebují."

Než dáme prostor kritikům programu, podívejme se ještě stručně na další nabídku klidné síly:

 • zavedení systému školného na VŠ spolu se systémem stipendií a půjček (využití stavebního spoření na krytí výdajů spojených s vysokoškolským studiem),
 • zavedení spoluúčasti pacienta na nákladech na jeho zdravotní péči v podobě např. poplatku za návštěvu u lékaře, za výdej léků na recept a hospitalizačního poplatku,
 • zachování významné role státního systému důchodového zabezpečení - systém bude doplněn o možnost převodu části stávajících odvodů na sociální pojištění (max. 8 % z dnešních 28 %) do soukromých systémů úspor na stáří,
 • vznik ministerstva pro rodinu a vznik tzv. rodinného pasu, tedy systému rodinných slev uplatňovaných v různých oblastech, např. na nákup spotřebního zboží či služeb v oblasti gastronomie, kultury, sportu, cestování apod.,
 • vznik Programu 50+, který podporuje rovné pracovní příležitosti, celoživotní vzdělávání i rozvoj zaměstnaneckých programů pro občany nad 50 let,
 • zachování státní podpory stavebního spoření a hypotečních úvěrů, odpočtu úroků z úvěrů na bydlení od základu daně, udržením snížené sazby DPH na bytovou výstavbu.

Ptejte se!
Miroslav Kalousek čeká na vaše dotazy na tomto místě , využijte toho! Upozorňujeme ale, že pokládat otázky můžete pouze dnes, 3. 5.! Odpovědi si přečtete příští úterý, tedy 9. května. Přesný harmonogram a pravidla najdete na tomto místě.

Klidná síla není v centru pozornosti

Lidovci ve svém programu sice píší, že jejich program je "jedinečnou nabídkou, stejně jako je KDU-ČSL jedinečnou a suverénní silou na české politické scéně" a že tedy její program tu "není proto, aby podpořil ČSSD proti ODS, nebo aby podpořil ODS proti ČSSD." Faktem ale zůstává, že pokud se dostane do vlády, bude muset dělat hodně kompromisů. Např. v daňové oblasti na to má dost prostoru - návrh na sblížení současných dvou sazeb DPH se blíží jak rovné dani, tak by zároveň vyhověl snaze řešit částečně sociální politiku přes daně.

Výše uvedené má pro lidovce jednu výhodu: v médiích jsou v porovnání s ČSSD či ODS pranýřováni jen výjimečně. Navíc se nepřipojili se nepřipojili k předvolebnímu rozhazování miliardami, s kterými se snaží oslnit ODS a ČSSD.

Podívejme se ale už na program křesťanských demokratů kritickým okem.

Strana chce snížit daňovou kvótu, viz výše, ale jak toto snížení bude kompenzovat, již příliš patrné není. K dispozici dává jen následující přehled příjmové stránky rozpočtu, z kterého lze usuzovat, že pokles přímých daní bude kompenzován větším výnosem z daní nepřímých a z odvodů pojistného, celkové daňové příjmy tedy v absolutním vyjádření vzrostou.

Návrh na sblížení současných dvou sazeb DPH kritizují např. ekonomové Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová. "Dokud budou existovat dvě sazby, stále bude snaha o zneužívání systému. Postupné sbližování sazeb není odrazem ničeho jiného než strachu, že se nebude někomu líbit. Tak jako ekonomika ustála vstup do EU, ustojí i bleskové sjednocení daně. Pro firmy postupné posouvání sazeb znamená pouze zbytečné náklady s neustálým přepracováváním ceníků, ale pro koncové uživatele jde jen o malý efekt. Ani změna sazby DPH o několik procentních bodů zpravidla nevede k zásadním změnám cenové hladiny, protože firmy jsou schopny do značné míry pohyby sazeb DPH kompenzovat změnou marží," napsali pro Lidové noviny.

Nepřipustíme snížení ochrany vlastnictví? Skutečně?

"Křesťanští demokraté trvají na zásadním významu občanských práv a svobod, včetně práv majetkových... Nepřipustíme snížení ochrany vlastnictví... Ochrana menšin je pro nás kategorickým požadavkem..." uvádí se v preambuli programu. Jak pak ale strana vysvětlí svým voličům, že lidovci v poměru 11:9 zvedli ruku pro vyvlastňování menšinových akcionářů?

Squeeze-out, neboli vytlačení minoritních akcionářů, je institut, který většinovému vlastníkovi (v ČR nad 90 %) umožňuje odkoupit akcie menšinových akcionářů i proti jejich vůli. Podle české úpravy si navíc majoritní vlastník sám vybírá znalce, který odhadne cenu akcie a za tuto cenu "majoritář" akcie převezme. Více se dočtete v článku Malí akcionáři vytlačeni aneb uzákoněné bezpráví.

Lidovecká reforma penzí

Přesto, že podle výsledků vládní pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě ČR návrhy ODS a KDU-ČSL vypadají lépe než ty ČSSD, US či komunistů, bez černého puntíku ale rozhodně nezůstávají.

Lidé, kteří by podle návrhu křesťanských demokratů využili možnost částečného dobrovolného vyvázání ze státního systému penzí (a přenesení části z odvodů do kapitálových fondů), by měli náhradový poměr z tohoto veřejného systému ve výši 33,5 %. Výraznější pokles by postihl ty, kteří by zůstali v průběžném systému. Jejich náhradový poměr by dosáhl pouze 26,5 %. Přitom lidovci ve svém programu slibují: " Nikdy nedovolíme, aby se důchodci propadli do chudoby." (Podle předpokladu týmu pro důchodovou reformu se ze státního systému dlouhodobě vyváže 50 % mužů a jen 10 % žen.) Více viz článek Penzijní reforma: vrátí Bezděk politiky zpět do reality?

Návrh má další tři důležité nedostatky:

 • Návrh diskriminuje lidi nad 50 let - lidovci by těmto lidem dobrovolné vyvázání neumožnili.
 • Ačkoli KDU uvádí: "Náš návrh odstraňuje hrozbu neudržitelných deficitů při současném výrazném snížení rizik pro jednotlivce i stát a vytváří takové podmínky, aby nikdo nepropadl pod hranici chudoby," podle zmíněné expertní skupiny návrh lidovců generuje vysoké deficity: 60 % HDP. (To, že KDU-ČSL tuto skutečnost kamufluje přísunem financí z jiných částí rozpočtu, DPH, na věci nic nemění).
 • Lidovecká reforma neřeší invalidní důchody.

Kateřina Havlíčková ve svém článku Penzijní reforma: srovnání návrhů ODS a KDU-ČSL uvádí: "Zcela dobrovolný vstup (tzv. opt-out) je drahý. Vyvazují se většinou lidé s vysokými příjmy, přičemž úspora na výdajové straně není úměrná výpadku příjmů. Celý systém se tak paradoxně může dostat do horší situace, než byl původně, záleží na chování lidí. KDU-ČSL navíc odrazuje od vstupu i osoby se středními příjmy tím, že opt-out podmiňuje zvýšením pojistné sazby (do fondové části) o 2 % mzdy, a to pro celou tranzitivní generaci. Jde o zcela zbytečné zvýšení daňové zátěže, které nemá praktický smysl."

Důležitým argumentem proti této podobě reformy je také fakt, že USA, které jsou jednoznačně nejrozvinutějším penzijním trhem na světě, uvažují jenom asi o 3% vyvázání, přičemž i o této výši vedou vášnivou debatu. Lidovecký návrh na 8% vyvázání z veřejného systému (lidovci ovšem nejsou sami, kdo navrhuje takto vysoké procento) se tak může jevit jako poměrně riskantní experiment.

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

Není vám jasné, jak chtějí politické strany v případě volebního úspěchu spravovat tuzemské hospodářství a související ekonomické problémy? Máte výhrady k jejich plánům, připadají vám nereálné? Zajímá vás, kde vezmou peníze na splnění svých slibů nebo kde berou jistotu, že jimi navržená řešení budou fungovat?

Vlastimil Tlustý (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), Jaromír Soukup (SZ), Jiří Dolejš (KSČM) a Jan Kasl (SNK ED) čekají na vaše dotazy! Navštivte tuto stránku.


Miroslav Kalousek (a pouze dnes) čeká na vaše dotazy týkající se ekonomické části volebního programu KDU-ČSL!

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 30 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 5. 2006 9:04, HammerLang

A také před ním. Už za první republiky měli heslo: "VOLTE VOLY, VOLTE KRAVY, JEN NEVOLTE KLERIKÁLY!"

Zobrazit celé vlákno

+23
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 8. 2007 11:57

DOKAZUJETE, že jste "křesťan" podobný Hitlerovi. SVé názory, osobní a mocenské zájmy, bezbožné náboženské tradice stavíte nad zájmy a potřeby obyvatel a dokonce nad AUTORITU Božího slova!! Reforma financí nemá náznak prospěchu pro obyvatele, ale JEN pro bandu zbohatlíků a bezbožných náboženských fanatiků, kteří za svrchovanou autoritu vesmíru považují vlastní názory a prospěch!! Dokažte, že Vám záleží na prosperitě národa a zdravé společnosti (fyzicky, duševně i duchovně). Děláte opak: bludy o "křesťanském a demokratickém" charakteru EU, legalizované okrádání na všech úrovních společnosti (finance, politika, imunita posRanců,...!!!

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (30 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

2. 5. 2006 | Simona Ely Plischke

Vlastimil Tlustý: Naše čísla berte vážně

Minimální mzdu nahradí státem zaručený příjem, stát nemůže určovat, kolik stojí práce. Souběhem platu a státem zaručeného příjmu se dosáhne žádoucího rozdílu mezi příjmy pracujících... celý článek

Ptejte se Bohuslava Sobotky!

28. 4. 2006 | Simona Ely Plischke

Ptejte se Bohuslava Sobotky!

Kategorické ne školnému a platbám u lékaře. Průměrná mzda nejméně 26 500 Kč. Porodné na první dítě 60 000 Kč, na druhé 90 000 Kč a na třetí 120 000 Kč, rodičovský příspěvek přes 10... celý článek

Ptejte se Vlastimila Tlustého!

26. 4. 2006 | Dana Chytilová

Ptejte se Vlastimila Tlustého!

Rovná daň pro každého? Snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění? Zrušení některých nepřímých daní? Vyrovnané veřejné rozpočty do 7 let od zavedení reforem? Toto a mnohé další... celý článek

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

24. 4. 2006 | redakce Peníze.CZ

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

Není vám jasné, jak chtějí politické strany v případě volebního úspěchu spravovat tuzemské hospodářství a související ekonomické problémy? Máte výhrady k jejich plánům, připadají vám... celý článek

Partners Financial Services