Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group - FLEXI životní pojištění

Poslední aktualizace: 12.01.2018

Základní údaje

FLEXI životní pojištění

Počet stran pojistných podmínek: 22

FLEXI životní pojištění je rodinné pojištění, které lze v rámci jedné smlouvy otevřít až pro dva dospělé a pět dětí. Nabízí komplexní zajištění rizik, která si nastavíte přesně dle svých potřeb.

S FLEXI získáte:
- pojištění až pro dva dospělé a pět dětí na jedné smlouvě
- spolehlivé zabezpečení před finančními dopady vážných onemocnění či úrazů
- slevu v případě sjednání komplexního rozsahu pojištění
- možnost kombinovat a měnit rizika přesně dle vašich potřeb
- bonusy za věrnost a bezeškodní průběh

Proč si zvolit FLEXI
- ideální pojištění pro celou rodinu s poplatky pouze za jednu smlouvu
- pojistná ochrana na úrazová rizika už od 3. dne po podpisu smlouvy
- možnost měnit a kombinovat pojištěná rizika podle aktuální situace
- pojištění rizikových rekreačních sportů na 30 dní ročně ZDARMA
- bonus za věrnost a bezeškodní průběh
- volba varianty sjednání pojistných rizik na zkrácenou dobu za nižší cenu
- dvojnásobné plnění u úmrtí a invalidity následkem úrazu při dopravní nehodě
- garantované zhodnocení ročně nebo podle zvolené investiční strategie

Pojistná rizika
Z uvedených rizik je možné sestavit pojištění na míru, libovolně je kombinovat. Jediné povinné pojištění je pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a dožití.

Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a dožití
V případě úmrtí pojištěného poskytne pojišťovna předem stanovené osobě sjednanou pojistnou částku (nebo kapitálovou hodnotu, pokud je vyšší), přičemž toto plnění vyplatí mimo dědické řízení. Je možné sjednat individuální konec rizika.
Při dožití se sjednaného konce pojištění vyplatí kapitálovou hodnotu platnou ke dni ukončení.

Pojištění smrti následkem úrazu
Pojišťovna poskytne předem stanovené osobě sjednanou pojistnou částku, pokud k úmrtí pojištěného dojde následkem úrazu.
V případě úmrtí při dopravní nehodě pojišťovna poskytne dvojnásobek sjednané pojistné částky pro pojištění smrti následkem úrazu, maximálně však 1 mil. Kč (Pokud bude pojistná částka do 1 mil. Kč včetně, vyplatí dvojnásobek. Pokud bude nad 1 mil. Kč, vyplatí sjednanou pojistnou částku + 1 mil. Kč.)

Pojištění trvalých následků úrazu
Pojišťovna plní již od 0,5% (např. ztráta zubu v důsledku úrazu) a/nebo 10% trvalého tělesného poškození (např. ztráta všech tří článků ukazováku na pravé ruce u praváka). Na jedné smlouvě můžete zvolit obě varianty současně. Díky progresivnímu plnění, které je součástí tohoto pojištění, se zvyšuje pojistná částka dle rozsahu tělesného poškození. Je možné zvolit desetinásobnou nebo čtyřnásobnou progresi.

Pojištění vážných nemocí a ůrazů
Pojistné plnění slouží především k úhradě nákladů spojených s léčbou, např. k úhradě zdravotních pomůcek, doplatků na léky, na pečovatelku nebo na nadstandardní léčbu.

Základní varianta obsahuje pojištění 4 diagnóz: infarkt myokardu, rakovina (nádorová onemocnění), cévní mozková příhoda, totální ledvinové selhání. Aktuální pojistnou částku poskytne pojišťovna v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoliv z těchto onemocnění. Po výplatě pojistného plnění tato varianta končí.

Kompletní varianta zahrnuje 33 diagnóz, které jsou rozděleny do 6 skupin. U této varianty pojišťovna plní max. 3x vždy ve 100% výši za nesouvisející diagnózy.

Toto pojištění lze sjednat s konstantní a/nebo klesající pojistnou částkou (lineárně nebo anuitně), v rámci zvolené pojistné částky je potřeba vybrat variantu pojištění základní/kompletní, u obou variant pojistných částek je možné sjednat individuální konec pojistného rizika.

K tomuto riziku lze sjednat také připojištění na novotvary in situ. Jedná se o ohraničený zhoubný nádor, který se dá z těla odstranit chirurgickou cestou.

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče
Toto pojištění lze sjednat pro všechny stupně invalidity na různé pojistné částky. Výhodou je rozšíření 3.stupně invalidity o pojištění dlouhodobé péče ve stupni závislosti II a vyšší.

Pojistné plnění klientovi pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu (např. bezbariérový přístup) a nahradí absolutní výpadek dlouhodobého příjmu. Pro výplatu celé sjednané pojistné částky stačí prvotní přiznání příslušného stupně invalidity nebo stupně závislosti v rámci dlouhodobé péče.

U tohoto pojištění je možné zvolit konstantní a/nebo klesající pojistnou částku (lineárně nebo anuitně), v rámci zvolené pojistné částky je nutné vybrat variantu pojištění úraz / úraz nebo nemoc, u obou variant pojistných částek je možné sjednat individuální konec pojistného rizika.

V případě, že úrazem při dopravní nehodě došlo k uznání invalidním 3. stupně nebo k přiznání příspěvku na péči z důvodu stupně závislosti II a vyššího, pojišťovna poskytne dvojnásobek sjednané pojistné částky pro invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči, maximálně však 1 mil. Kč (Pokud bude pojistná částka do 1 mil. Kč včetně, vyplatí dvojnásobek. Pokud bude nad 1 mil. Kč, vyplatí sjednanou pojistnou částku + 1 mil. Kč.)

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty
Pojišťovna bude v dohodnutém období vyplácet sjednanou pojistnou částku v případě, že byl pojištěný uznán invalidním 3. stupně, nebo mu byl přiznán příspěvek na péči z důvodu stupně závislosti II a vyššího.

Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu
Při úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 nebo alespoň 29 dnů (dle sjednané varianty), vyplatí pojišťovna sjednané odškodné za každý kalendářní den léčení (tedy od prvního dne léčení). Nemusíte být v pracovní neschopnosti. Máte možnost zvolit variantu s progresivním plněním (od 85. dne léčení úrazu dvojnásobek plnění, od 183. dne trojnásobek plnění).
U pojistných částek od 550 Kč/den pojišťovna požaduje potvrzení o výši příjmu. Dle příjmu lze určit maximální výši denního odškodného.

Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci
Pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku následně od 15., 29., 57. dne, případně od 1. dne (zde je podmínka trvání pracovní neschopnosti alespoň 64 dní) dle sjednané varianty (sjednaných variant) pojištění. Můžete sjednat i připojištění úrazu v pracovní neschopnosti. U rizika je možné sjednat individuální konec pojistného rizika.
U pojistných částek od 700 Kč/den pojišťovna požaduje potvrzení o výši příjmu. Dle výše příjmu lze určit maximální výši pojistné částky.

Pojištění hospitalizace
Pojišťovna vám vyplatí sjednanou pojistnou částku za každý započatý den hospitalizace, která trvá minimálně 24 hodin. Nemusíte být v pracovní neschopnosti. Je možné si zvolit pojištění hospitalizace z důvodu úrazu, zároveň je možné si zvolit pojištění hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci. Je možné nastavit odlišné pojistné částky u obou variant. Vztahuje se i na pobyt v rehabilitačním ústavu (pojišťovna poskytuje plnění maximálně za 14 dní), pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu. Pojišťovna plní i za preventivní léčebné zákroky z důvodu genetických předpokladů rakoviny.

Pojištění doživotní kapitálové renty
Pojišťovna bude od 60 let věku pojištěného vyplácet v dohodnutém období sjednanou pojistnou částku. Rentu vyplácí do konce života pojištěného, v průběhu výplaty rentu valorizuje.

Pojištění zproštění od placení pojistného
Pojišťovna za pojištěného až do předem sjednaného konce uhradí celkové pojistné v případě, že byl uznán invalidním 3. stupně nebo mu byl přiznán příspěvek na dlouhodobou péči.

Pojištění kapitálové hodnoty
V případě sjednání pojištění kapitálové hodnoty pojišťovna při smrti poslední pojištěné dospělé osoby vyplatí obmyšlené osobě (není-li uvedena, tak osobám dle zákona) kapitálovou hodnotu smlouvy, maximálně však ve výši 100 % základní pojistné částky pro případ smrti z jakýchkoliv příčin.

Předběžné krytí
Předběžné krytí dospělých se vztahuje na rizika sjednaná v nabídce s max. rozsahem:
- Základní pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, vč. doplňkového pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, max. 300 000 Kč
- Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče - úraz, max. 300 000 Kč (pro každý stupeň invalidity)
- Pojištění pro případ smrti následkem úrazu, max. 1 500 000 Kč
- Pojištění pro případ smrti následkem úrazu při dopravní nehodě, max. 1 000 000 Kč
- Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč (v součtu za obě varianty)
- Pojištění denního odškodného – úraz, max. 650 Kč/den
- Pojištění hospitalizace, max. 650 Kč/den
- Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti, max. 650 Kč/den

Pojištění pro děti
Na jedné smlouvě může být pojištěno až pět dětí, a pro každé z nich může být sjednán rozdílný rozsah pojištění. Vybírat lze z těchto rizik:

Pojištění vážných nemocí a úrazů
Pojišťovna vyplatí max. 3x vždy 100% pojistnou částku za nesouvisející diagnózy. Maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč. Pojištění platí pro 30 diagnóz onemocnění nebo podstoupení některého ze zákroků z těchto 6 skupin.

Úrazová složka pojištění pro děti
Nabídka pojištění je shodná s úrazovou složkou pojištění pro dospělého pojištěného u těchto rizik:
- pojištění trvalých následků úrazu
- pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu s možností progresivního plnění
- pojištění hospitalizace z důvodu úrazu či nemoci

Pojištění hospitalizace
Pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku za každý započatý den hospitalizace, která trvá minimálně 24 hodin. Pojišťovna uhradí od 15. dne hospitalizace také doprovod zákonného zástupce u dítěte do 7 let.
Plnění i za pobyt v rehabilitačním ústavu, pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu. Za rehabilitaci navazující na hospitalizaci plníme max. 14 dnů, platí i pro doprovod.

Pojištění invalidity a dlouhodobé péče
V případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče od stupně závislosti II a vyššího pojišťovna jednorázově vyplatí aktuálně platnou pojistnou částku. Maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč.
Pokud dojde k úrazu při dopravní nehodě, vyplatí pojišťovna dvojnásobek pojistné částky, maximálně však 1 mil. Kč navíc.

Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
V případě úmrtí pojištěného dítěte pojišťovna vyplatí pojistnou částku platnou k datu úmrtí.

Pojištění ošetřování dítěte (úraz nebo nemoc)
Pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě nepřetržitého ošetřování vašeho dítěte, a to následně od 29. dne ošetřování dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci dítěte (maximálně můžete za 1 pojistnou událost získat plnění za 365 dnů). Ošetřující osobou nemusí být zákonný zástupce. Hlídat může i babička nebo sousedka či paní na hlídání.

Pokud je ošetřující osoba s dítětem nepřetržitě přítomna v nemocnici, pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění i za hospitalizaci dítěte.

Předběžné krytí
Předběžné krytí je automaticky sjednáno na pojistnou dobu od třetího dne od podpisu nabídky do dne uvedeného jako počátek pojištění, max. na 29 dnů (den podpisu je prvním dnem).Vztahuje se pouze na pojistné smlouvy s počátkem pojištění stanoveným na 1. den následujícího měsíce po datu podpisu nabídky (neplatí pro pojistné smlouvy s tzv. odloženým počátkem pojištění)
Předběžné krytí dětí se vztahuje na rizika sjednaná v nabídce s max. rozsahem:
- Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin – max. 100 000 Kč
- Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč
- Pojištění denního odškodného – úraz, max. 800 Kč/den
- Pojištění denního odškodného – úraz s progresí, 300 Kč/den
- Pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max. 1 000 Kč/den

Investiční fondy a strategie

Garantovaný fond
Pro běžné pojistné
Pojišťovna garantuje zachování nominální hodnoty pojistného alokovaného do tohoto fondu, ročně jsou připisovány podíly na výnosech.
Pro mimořádné a jednorázové pojistné
Vyhlašované zhodnocení zaručuje minimálně zachování nominální hodnoty finančních prostředků. Aktuální zhodnocení je pravidelně vyhlašováno Pojišťovnou České spořitelny. Od 1. 10. 2016 je vyhlášeno zhodnocení ve výši 0,8 % p. a.

Investiční fondy
PČS Fond akciový
Sporobond
Top Stocks
ČS Nemovitostní fond
PČS Fond firemních výnosů

Investiční strategie

Konzervativní strategie
Prostřednictvím této strategie je investor schopen realizovat investici diverzifikovanou do více podkladových fondů, které tvoří komplexní řešení konzervativní investice. Jedná se především o investice do dluhopisových fondů s investičním horizontem minimálně pět let.

Vyvážená strategie
Vyvážená strategie představuje komplexní řešení vyvážené investice na akciovém a dluhopisovém trhu se střední mírou rizika. Investiční horizont této strategie je minimálně sedm let.

Dynamická strategie
Dynamická strategie představuje komplexní řešení dynamické investice s významnou expozicí na vyspělých akciových trzích a investicí do nemovitostí. Strategie je určena především investorům s dlouhodobým investičním horizontem minimálně deset let.

Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.

Správně nastavené pojištění vám pomůže překonat nepřízeň osudu. Nespoléhejte se na náhodu.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group - FLEXI životní pojištění - Diskuze

21. 12. 2017 15:16 | Zdenek S.

Mam Flexi pojištění již 5 let,s dodatkem pojištění pracovní neschopnosti s dennim odškodněním.Na jaře 2017 jsem přestal téměř chodit ,diagnoza dextroskolioza, a degenerativni změny .Po dvou a pul měsících pracovni neschopnosti jsem uplatnoval pojistne plněni. Bohužel mám smůlu .Bylo mi zděleno ,že před 6lety v roce 2011 jsem měl bloklou páteř na kterou jsem se již10 dní lečil tak ,že nemam nárok na jakékoli odškodné ,poněvač onemocnění páteře není rozhodující,jaký úsek páteře byl postižen,ale páteř je vždy hodnocena jako celek. a jedná se o systémové onemocnění . Takže jsem utřel a zbytečně platil připojištění. Takže ruším pojistku která mi je nanic ,jenom inkasují penize za něco co nedodrží.Tuhle pojištovnu už nikdy víc jsou to zloději .
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

1. 10. 2017 11:09 | Sandra

Dobrý den byla jsem na operaci s cystou a zánět v břiše operace lpsk .. chtěla bych vědět jestli něco dostanu
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

0
Líbí
Nelíbí

12. 8. 2016 12:07

nechal bych si případ přezkoumat
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-1
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Jirka Šámal 27. 07. 2015 21:34)

28. 5. 2016 21:17 | Ingrid Rošičová

Dobrý den mela bych na vas velkou prosbu mela jsem u vas pojištěné deti a byla jsem velmi spokojena bohužel přišla finanční krize a nebylo z čeho pojistku platit tak jste mi vypověděli smlouvu proto se na vas obracim s prosbou jestli by bylo možno u vas děti znovu pojistit a zda by jste mi mohli zjistit komu byl tento dluh předán abych ho mohla doplatit.děkuji za vstřícné vyřízení s pozdravem Rošičova.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

-3
Líbí
Nelíbí

27. 7. 2015 21:34 | Jirka Šámal

Platil jsem této pojišťovně 7 let po 350 kč měsíčn a před půl rokem mě vyhřezla plotýnka a půl roku jsem marodil.Chtěli po mě marodní lístek a výpis z karty a po té mě oznámili že nedostanu ani korunu z důvodu léčby a to že před 7 lety jsem už dostal 10 infusí.Myslím ž každý bral např. paralen či brufen apod.Prostě si vzali jenom peníze a když mělo nastat plnění tak mi nakonec nedali ani korunu a já jim dal kolem 30 000kč.Myslím si že to jsou podvodníci a dejte si prosím vás na ně pozor.Nedavno mě okradl svaz pojistitelů a teď tahle ta povedená pojišťovna.
Reagovat | Citovat

Nahlásit nevhodný příspěvek

+25
Líbí
Nelíbí

Zobrazeno všech 5 komentářů

Přidat nový příspěvek

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou. Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve. Pokud dotaz vložíte do diskuze, s velkou pravděpodobností na něj nikdo nezareaguje. Děkujeme za pochopení.

Přihlásit odběr komentářů

Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!

Přihlásit se

Výpočet mzdy 2018

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Životní pojištění - poradna

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Metlife - Garant Plus
Poradna > Pojištění a penzijní připojištěníŽivotní pojištění

Otázka: Dobrý den, byl jsem osloven s nabídkou IŽP od pojišťovny Metlife, název IŽP je Garant Plus. Podmínky mi přijdou na IŽP poněkud nestandardní a podezřelé výhodné. Podle zprostředkovatele je možné produkt... více

Životní pojištění

Interaktivní grafiky

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Rok v krizi aneb podívejte se, jak svět prošel recesí

Rok v krizi aneb podívejte se, jak svět prošel recesí

Černé září 2008 uvrhlo svět do jedné z nejhorších finančních krizí. Podívejte se na průběh finanční krize v kontextu vývoje na burzách a měnových trzích.

Jak je chráněná nová pětisetkoruna

Jak je chráněná nová pětisetkoruna

Od 1. dubna 2009 je v oběhu lépe chráněná pětisetkoruna. Přibyly tři nové ochranné prvky. Podívejte se, jak poznat pravou bankovku od falešné.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK