Fondy životního cyklu: nabídka se rozrůstá

Fondy životního cyklu: nabídka se rozrůstá
Fondy životního cyklu představují novou formu dlouhodobé investice, která mění rizikovost v čase. ABN AMRO nedávno přišla s nabídkou 11 fondů životního cyklu s roční historií. Ty s nejdelším investičním horizontem zatím dosáhly výkonnosti 10 % p. a., ty s nejkratším 5,5 % p. a. Představme si investování do fondů životního cyklu a novou nabídku ABN AMRO blíže.

Soukromí investoři, kteří chtějí investovat dlouhodobě, ale nemají jasnou představu, jaký podíl svého portfolia alokovat do akciových a jaký do dluhopisových instrumentů, obvykle sáhnou po nabídce klasických smíšených fondů. Ty se snaží přizpůsobit strukturu portfolia aktuálnímu vývoji na kapitálových trzích, ale nehledí již na dlouhodobé změny v rizikovém profilu investora, který prochází různými životními etapami od zajišťování bydlení přes zakládání rodiny, výchovu dětí až po dosažení důchodového věku.

Proto na trh přicházejí speciální smíšené fondy s dlouhodobou investiční strategií (často i na desítky let), která je založena na postupném snižování rizikovosti portfolia a bere v potaz obecnou tendenci investorů být v mladí spíše dynamičtí a v pozdějším věku více konzervativní. Odtud je odvozen jejich název fondy životního cyklu, anglicky Life Cycle Funds (LCF). Základní informace jsme vám o nich již přinesli v článku Nejjednodušší investování: fondy cílové a životního stylu.


Základní údaje o LCF ABN AMRO Celková aktiva 11,5 mil. EUR Daňový domicil Lucembursko Režim dividend Reinvestuje Vznik 9. 12. 2005 Vstupní poplatek 5,25 % (inv. do 25 000 Kč) 3 % / 4 % (inv. do 100 000 Kč) 2,5 % / 3,5 % (inv. nad 100 000 Kč) Manažerský poplatek 1,35 % (15 a více let do cíl. roku)1,10 % (7 až 14 let do cíl. roku) 0,75 % (6 a méně let do cíl. roku) Celková nákladovost (TER) 1,55 % (15 a více let do cíl. roku) 1,25 % (do 14 let do cíl. roku) 0,90 % (6 a méně let do cíl. roku) Minim. investice 250 EUR

Výhodou LCF je kromě zohlednění změn v rizikovém profilu investora také skutečnost, že se investor nemusí o skladbu svého portfolia příliš starat. Profesionální portfolio manažer to dělá za něj. Nevýhodou naopak je, že investor svěřuje své dlouhodobé investice do rukou jednoho správce portfolia. LCF je také při specifické investiční strategii obtížnější srovnávat s konkurencí.


V prosinci přibylo nových 11 fondů s různými horizonty

Tabulka 1: Přehled LCF ABN AMRO
Název fondu Kód fondu Objem aktiv*
AA LCF 2015 LU0236033576 2,64 mil. EUR
AA LCF 2018 LU0236033659 1,15 mil. EUR
AA LCF 2020 LU0236033816 1,14 mil. EUR
AA LCF 2022 LU0236034038 1,02 mil. EUR
AA LCF 2025 LU0236034202 1,01 mil. EUR
AA LCF 2028 LU0236034467 0,59 mil. EUR
AA LCF 2030 LU0236034541 0,47 mil. EUR
AA LCF 2032 LU0236034970 0,47 mil. EUR
AA LCF 2035 LU0236035274 0,33 mil. EUR
AA LCF 2038 LU0236035514 0,19 mil. EUR
AA LCF 2040 LU0236036082 0,21 mil. EUR
*Poznámka: údaje o objemu aktiv jsou k 31. 10. 2006.

Poměrně pestrou produktovou řadou LCF obohatila český trh v prosinci 2006 jako první investiční společnost ABN AMRO (profil, názory). Nabízí celkem 11 LCF, které se liší právě cílovým datem investice (vznikly 9. 11. 2005) a od něho odvozenou investiční strategií. Nejkratší 8letý vyprší v roce 2015 a nejdelší 33letý až v roce 2040. Všechny LCF jsou denominované v EUR (profil, názory) a ke svým rokům budou zainvestovány výlučně do nástrojů peněžního trhu v této měně. Po této době LCF pro investory neskončí, ale budou se chovat jako konzervativní fondy s nízkou a stabilní výnosností.

Benchmark LCF z těchto důvodů není vyjádřen žádným oficiálním indexem. Vychází přímo ze sledované alokace portfolia do jednotlivých tříd aktiv a je v čase proměnlivý.
Přehled všech LCF od ABN AMRO je uveden v tabulce 1. U jednotlivých fondů je zřetelná tendence ke snižování objemu spravovaných aktiv s rostoucí délkou období, která zbývá do cílového roku. Investoři zřejmě ještě nejsou příliš zvyklí uvažovat v delším než 10letém časovém horizontu, případně své dlouhodobé úspory zatím alokují do jiných produktů.


Aktivní řízení ve vymezeném koridoru

Investiční strategie LCF s ohledem na postupné snižování rizikovosti portfolia stanovuje určité mantinely pro zastoupení jednotlivých tříd aktiv v závislosti na době do cílového roku. Konkrétní intervaly pro zastoupení nemovitostí, akcií, dluhopisů a instrumentů peněžního trhu podle délky investičního horizontu ukazuje tabulka 2. Z ní je vidět, že investiční strategie dává portfolio manažerům LCF poměrně široký prostor pro aktivní řízení při zachování stanoveného rizikového profilu.

Tabulka 2: Omezení pro alokaci portfolia LCF ABN AMRO podle doby trvání fondu
doba do cílového roku více než 15 let 10 – 14 let 7 – 9 let 5 – 6 let 1 – 4 roky
Nemovitosti 0 % – 25 % 0 % – 25 % 0 % – 20 % 0 % – 15 % 0 % – 10 %
Akcie 40 % – 100 % 25 % – 80 % 10 % – 40 % 0 % – 40 % 0 % – 20 %
Dluhopisy 0 % – 40 % 10 % – 55 % 10 % – 60 % 20 % – 70 % 30 % – 80 %
Peněžní trh 0 % – 25 % 0 % – 25 % 0 % – 40 % 10 % – 70 % 20 % – 100 %
Zdroj: ABN AMRO Asset Management

Pro přesnější zacílení LCF na konkrétní třídy aktiv se u jednotlivých skupin fondů ještě určují tzv. taktické a neutrální investiční pozice (tabulka 3). Taktické pozice oproti neutrálním aktuálně převažují rizikovější aktiva jako např. akcie a nemovitosti. Podíváme-li se na skutečnou alokaci portfolia do jednotlivých tříd aktiv (graf 1), zjistíme, že všechny LFC jsou zainvestovány víceméně neutrálně - podíl akcií a nemovitostí i podíl dluhových instrumentů (dluhopisy, peněžní trh) se blíží neutrálním hodnotám (tabulka 3). Ve složce "ostatní" jsou nejčastěji zastoupeny podíly v jiných (otevřených i uzavřených) fondech.

Tabulka 3: Taktické a neutrální pozice pro alokaci portfolia LCF ABN AMRO
skupina fondů AA LCF 2022-40 (více než 15 let) AA LCF 2020 (10 až 14 let) AA LCF 2018 (10 až 14 let) AA LCF 2015 (7 až 9 let)
Nemovitosti 12,4 % / 10,0 % 9,9 % / 7,5 % 9,9 % / 7,5 % 9,9 % / 7,5 %
Akcie 77,8 % / 75,0 % 65,5 % / 62,5 % 54,6 % / 52,5 % 37,0 % / 35,0 %
Dluhopisy 9,8 % / 15,0 % 24,1 % / 27,5 % 32,0 % / 32,5 % 42,0 % / 42,5 %
Peněžní trh 0,0 % / 0,0 % 0,5 % / 2,5 % 3,5 % / 7,5 % 11,1 % / 15,0 %
Poznámka: Před lomítkem je taktická pozice, za ním neutrální pozice. Zdroj: ABN AMRO Asset Management.


Akcie s globální diverzifikací

Akciové složky portfolií LCF (včetně nemovitostních investic) sledují z teritoriálního hlediska globální diverzifikaci s pevně daným zastoupením jednotlivých zemí. Podíly nejvíce zastoupených zemí v akciových složkách tedy prakticky nezávisí na investičních horizontech: Všechny fondy s více než 15letým horizontem mají stejné zastoupení USA (45,0 %), Japonska (12,0 %), Velké Británie (8,7 %) a Francie (5,1 %). Pouze u fondů nižšího horizontu (AA LCF 2015-20) nepatrně klesá podíl USA a nepatrně roste podíl Japonska na akciové složce. Z dalších zemípak určitou roli hrají ještě Německo, Švýcarsko, Nizozemí a Švédsko.

Diverzifikace akciové části portfolia je značně vysoká. LCF běžně obsahují asi 300 akcií, z nichž naprostá většina nepřesahuje 0,5% podíl na celém portfoliu. Sektorově jsou LCF ABN AMRO nejvíce zaměřeny na bankovnictví a informační technologie.


Dluhopisy zůstávají v evropě

O dluhopisové složce portfolia (včetně peněžního trhu) můžeme prohlásit, že naprosto rozhodující podíl v ní zaujímají státní dluhopisy evropských zemí, a to především Německa, Francie a Itálie a Španělska. Vyskytují se zde dluhopisy s krátkou, střední i dlouhou dobou splatnosti a jejich kupónová sazba se v závislosti na zemi a době splatnosti pohybuje nejčastěji mezi 3,5 % a 6,0 %. Fondy s nejkratším investičním horizontem (AA LCF 2015, 2018) dávají určitý prostor i nástrojům peněžního trhu, mezi nimiž se vyskytují hlavně proměnlivě úročené obligace vydávané bankami a korporacemi. Fondy s delším horizontem naopak více zohledňují dluhopisy s delší splatností.


Výkonnost a volatilita

Celková struktura portfolia je u jednotlivých LCF ABN AMRO determinována zejména odlišným podílem jednotlivých tříd aktiv mezi fondy s nejkratším horizontem (AA LCF 2015-20) a zbývajícími fondy (AA LCF 2022-40). Tato skutečnost pak má významný vliv na výkonnost i volatilitu. Dokládá to jak graf 2, tak tabulka 4. Průměrná výkonnost LCF na periodě od jejich vzniku se s prodlužováním investičního horizontu nejdříve výrazně zvyšuje a od fondu AA LCF 2022 dosahuje její hodnota stabilní úrovně kolem 10 % p. a. Rovněž u volatility dochází u prvních tří nejkratších fondů ke znatelnému nárůstu a dále se již projevuje stagnace na úrovni asi 9 % nebo nevýznamný růst.

Tabulka 4: Výkonnost a volatilita LCF ANB AMRO v EUR
název fondu výkonnost
za 6 měsíců
výkonnost od
vzniku 12/05
výkonnost od
vzniku p. a.
volatilita měs.
výkon. p. a.
AA LCF 2015 11,50% 6,20% 5,50% 6,50%
AA LCF 2018 13,80% 8,20% 7,40% 7,50%
AA LCF 2020 15,70% 9,10% 8,10% 8,10%
AA LCF 2022 17,40% 11,00% 9,90% 9,00%
AA LCF 2025 17,70% 11,00% 9,90% 9,10%
AA LCF 2028 16,40% 11,40% 10,20% 9,10%
AA LCF 2030 15,80% 11,10% 9,90% 9,00%
AA LCF 2032 15,60% 11,10% 9,90% 9,20%
AA LCF 2035 14,90% 11,30% 10,10% 9,50%
AA LCF 2038 14,50% 11,10% 10,00% 9,60%
AA LCF 2040 14,20% 11,00% 9,80% 9,70%
Poznámka: Data výkonnosti a volatility jsou aktualizována k 19. 1. 2007.


Výkonnost i volatilita LCF ABN AMRO na periodě od vzniku jsou tedy spolu významně korelovány a jejich úroveň je u jednotlivých fondů silně závislá na převážně dynamické nebo převážně konzervativní alokaci portfolia. Potvrzuje se tak vztah, který se dal na první pohled očekávat: zatím dynamické LCF s dlouhým horizontem jsou podstatně výkonnější a rizikovější než LCF s krátkým horizontem, které jsou již laděny konzervativně. Optimálního poměru mezi výkonností a volatilitou dosáhla za první rok fungování skupina AA LCF 2022-28.


Perspektviní budoucnost

Výkonnost 10 % p. a. dosaženou za první rok fungování LCF ABN AMRO je třeba hodnotit opatrně. Na druhé straně se dá očekávat, že význam LCF bude v nadcházejících letech postupně růst. Vzhledem ke stále větší nutnosti spořit si na důchodový věk ze soukromých zdrojů se totiž LCF mohou stát významnou konkurencí pro současné penzijní fondy. Ty jsou díky nutnosti připisovat klientům za každý rok pouze nezáporný výnos zainvestovány až příliš konzervativně.

LCF se již staly oblíbenými např. v USA. V ČR podléhají stejnému režimu jako klasické podílové fondy, lze je použít na libovolný účel a v případě nečekané změny finanční situace je možné je ihned odprodat. Dá se také do nich investovat kdykoliv v průběhu jejich existence a využít toho, že postupem času se z dnes dynamických fondů skupiny AA LCF 2022-40 budou stávat fondy konzervativní.

Čeští investoři mohou na druhé straně nepříznivě vnímat vysokou zainvestovanost LCF ABN AMRO do evropských dluhopisů a denominaci v EUR vůbec. To mj. přináší nejistotu ohledně vývoje úrokového diferenciálu nebo měnového kurzu u fondů s kratším horizontem (než se připojíme k eurozóně). V ČR navíc nabídce ABN AMRO konkurují investiční programy Conseq Horizont Invest a Pioneer Rentier Invest, jejichž konzervativní fondy jsou v drtivé většině vedené v CZK. Druhý program navíc zajišťuje měnové riziko.

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.


Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Co si o fondech životního stylu myslíte vy? Máte rádi jednoduché formy investování, nebo si naopak rádi "vyhrajete"?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 32 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 3. 2007 15:05, Jan Traxler - www.finez.cz

Ach jo... asi si neuvědomujete, že Vy investujete v CZK, Vy osobně měnovou konverzi neprovádíte, to dělá správce za Vás (resp. jeho český zprostředkovatel). Takže úplně jiné transakční náklady.

Zhodnocení uváděné u fondů je po zohlednění všech poplatků kromě vstupního a výstupního. Výstupní si žádný z uvedených fondů neúčtuje (ostatně ten si účtuje tak jeden ze sta fondů).

Chtěl jste příklad a dostal jste ho. Pokud však nechcete věřit, tak nevěřte. Já Vás přesvědčovat nepotřebuji.

Mějte hezký den

Zobrazit celé vlákno

+73
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 3. 2007 10:12, Michal Kára

Napriklad nektere fondy Pioneeru maji tech 8% p.a., ale tedy v USD nebo EUR - proste posilovani koruny je dost zavazny problem :-/

Ad terminovane vklady: To byl dost ulet ve specificke situaci, ve ktere CR byla (neadvno tu o tom byl pekny serial). Navic ze jsou uroky vysoko neznamena, ze by mely vydelavat i akcie - je to presne naopak. Vyssi sazby zvysuji cenu penez z snizuji zisk podniku - akcie klesaji.

No, insider trading je trochu jina kategorie a hlavne si nedokazu predstavit cloveka, ktery pro vydelavani na nem pouziva fond :-)

Zda se, ze ty akcie moc nechapete... Ty na zacatku firma vyda a tim ziska potrebny kapital. Pak se obchoduji. Pokud si kupujete akcie, nekupujete si je (krom specialnich pripadu) od firmy, ale od jineho investora. Slusne vydelavat na akciich se da i bez insider informaci, ale chce to se v tom orientovat - nic pro BFU.

Jak uz jsem psal - kdyby neposilovala koruna, vklad by nejspis vyrovnal. Proste jste si vybral holt extremne spatny vstupni bod - skoro jako kdybyste koupil akcie v lete 1929 pred velkym krachem. Ten krach sice nebyl takovy, ale zas je to horsi o tu posilujici korunu.

To dela sef skoro dobre. Vlastni firma nabizi nejlepsi prilezitost ke zhodnoceni kapitalu. Akorat je nejrizikovejsi, takze sef nediverzifikuje riziko. Muze se stat, ze se trh zmeni, firma zkrachuje a pak mu nezustane nic. To je jako s temi fondy - kdybyste jich koupil vic ruznych, nejspis by propad nebyl takovy.

Zobrazit celé vlákno

-20
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (32 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Nejjednodušší investování: fondy cílové a životního stylu

8. 2. 2006 | Roman Stuchlík

Nejjednodušší investování: fondy cílové a životního stylu

Pro mnohé investory je správa vlastního portfolia podílových fondů příliš složitý úkol, preferují co největší jednoduchost. Jako reakce na nechuť starat se o portfolio vznikly tzv.... celý článek

Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?

1. 2. 2006 | Petr Vykoukal | 1 komentář

Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?

Co dělat s krátkodobým přebytkem peněz? Existují dvě možnosti: uložit do banky nebo do fondu peněžního trhu. Oboje pochopitelně má své výhody a nevýhody, vše jsme proto porovnali. Víte,... celý článek

Peněžní trh má vždy smysl

12. 1. 2006 | David Urbánek

Peněžní trh má vždy smysl

I když nyní nepřináší fondy peněžního trhu po zohlednění inflace kladný reálný výnos, není důvod se jim vyhýbat. Stále plní svůj účel výhodné alternativní investice k bankovním účtům.... celý článek

Zajištěné fondy také nesou rizika

19. 12. 2005 | Petr Vykoukal

Zajištěné fondy také nesou rizika

Dosáhnout velkého výnosu bez rizika bylo a je snem většiny investorů. Zdánlivým naplněním tohoto snu jsou garantované fondy, zdůrazněme ale slovo zdánlivý. Inflace a vstupní poplatky... celý článek

Nejvíc prodělá, kdo neinvestuje. Inflace mu zdaní úspory

23. 11. 2005 | Roman Stuchlík, Milan Šmíd | 1 komentář

Nejvíc prodělá, kdo neinvestuje. Inflace mu zdaní úspory

Za posledních deset let "ukradla" inflace českým občanům 35 % neinvestovaných úspor. Obrana proti tomuto "zloději" je jediná – investovat. Přinášíme výpočty reálného zhodnocení v jednotlivých... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.