Rating podílových fondů: jak se vyznat v bodovací džungli

David Urbánek | 20. 12. 2006
Rating podílových fondů: jak se vyznat v bodovací džungli
Rating měl být jednoduchým pomocníkem při hodnocení kvality fondů. S rostoucím počtem jeho poskytovatelů ale vzniká nepřehledné množství hodnotících systémů, ve kterých se investoři ztrácejí. Jak se v záplavě ratingů vyznat?

Na našem trhu je k dispozici více než dvanáct stovek fondů, které mají povolení k veřejné distribuci od České národní banky. Na zahraničních trzích je takových fondů tisíce a i domácí investoři, kteří se rozhodnou nakoupit fondy přes obchodníka s cennými papíry, mají k dispozici několik tisíc fondů. V hlavních kategoriích jako akcie svět, Evropa nebo USA jsou jich stovky. Jak se ale mezi tak širokou nabídkou zorientovat?

Pokud nemáte přístup k rozsáhlým databázím a nemáte dostatek času nebo kapacit se věnovat rozsáhlému průzkumu, nezbývá než využít průzkumů třetích stran. Doporučení k nákupům různých fondů jsou rovněž tisíce, potom se ovšem dostáváte do stejné situace - kterým průzkumům věřit? Jednou z možností je využití odborně zaměřených periodik, které se problematice věnují. 

Fondová džungle si proto vyžádala potřebu nezávislého a jednoduchého hodnocení, které by investorům jednoznačně napovědělo. Otevřel se tak prostor pro ratingové společnosti.


Není rating jako rating

Idea byla jednoduchá, vytvořit bodovací škálu a na základě předem stanovených parametrů hodnotit fondy od nejlepšího po nejhorší. Hlavním cílem bylo ukázat srozumitelnou formou, který fond je kvalitní a který není. Investoři by tak dostali jasný impuls, které produkty jsou pro ně v daných kategoriích vhodné. Na první pohled to zní logicky. Myšlenka měla ale hned na začátku několik háčků.


S rostoucím počtem poskytovatelů ratingu vzniká nepřehledné množství hodnotících systémů, ve kterých se investoři ztrácejí

Hodnocení fondů a jeho pravidelná kontrola na stanovené periodě ovšem vyžaduje sofistikovanou analýzu a kapacity, které nesou nemalé náklady. První otázkou tedy je, kdo bude tyto náklady financovat? Odpověď není težké nalézt, veškerá finanční zodpovědnost padá na investiční společnosti, protože se analyzují jejich produkty. To je ovšem "mírně" v rozporu s počáteční ideou o nezávislém hodnocení produktů, protože když si má investiční společnost zaplatit za hodnocení vlastního fondu, požaduje logicky pozitivní výsledek. Zde je asi největší kámen úrazu ratingových hodnocení. Ratingové společnosti to ale vyřešily poměrně šalamounsky. Ve většině případů totiž zveřejňují pouze pozitivní rating, zatímco o negativním hodnocení se nezmiňují. Investiční společnosti tedy nejsou poškozovány a svým způsobem si platí ratingové agentury za "mlčenlivost" o nekvalitních nástrojích.

Druhým problémem ragingu, který se vynořil postupem času od vzniku myšlenky hodnocení fondů, je nepřehlednost. Stejně jako byla na začátku nepřehledná nabídka fondů, se zakládáním nových a nových ratingových agentur se znepřehlednily i hodnotící škály, kterých je nyní velké množství. Podle sdružení investičních společností v Německu (BVI) působí na tamním trhu 14 společností, které se zabývají ratingem fondů, investičních společností nebo asset managementů.

A jsme opět na začátku, jak se mají investoři v tak nepřehledné nabídce abecedních značek, číselných značek a hvězdiček vyznat? Z džungle fondů jsme se dostali do džungle ratingů. Jedním z cílů tohoto textu je zpřehlednění a srovnání měření a postupů jednotlivých poskytovatelů ratingů.


Rating a ranking

Při analýze nabídky poskytovatelů ratingů je třeba začít od základního členění na rating a ranking. V zásadě se jedná o přístup k hodnocení kvality nástrojů, který spočívá v kvalitativní nebo kvantitativní analýze.


Fond nelze vybírat jen na základě jednoho parametrického hodnocení.

Rating je tedy přístupem, který využívá společného efektu kvantitativní a kvalitativní analýzy, většinou ve stejném pořadí. Tzn. nejdříve jsou na základě analýzy historických dat vybrány fondy, které jsou na dané periodě nadprůměrné vůči indexu nebo průměru konkurence a tyto fondy jsou následně analyzovány kvalitativně. Do kvalitativní analýzy spadá například investiční přístup, hodnocení managementu nebo investiční procesy. Následně je stanoveno hodnocení fondu. Zástupci tohoto přístupu jsou například agentury Standard& Poor´s, Feri Trust nebo Fitch. Zde je nutné podotknout, že podíl využití kvantitativních a kvalitativních dat se u ratingu v rámci jednotlivých společností různí.

Druhým přístupem je tzv. ranking nebo též kvantitativní rating. Tento přístup vychází čistě z hodnocení historické výkonnosti fondů na bázi zvolených ukazatelů, nejčastěji se jedná o poměr výkonnosti vůči riziku ve srovnání s průměrem kategorie. Mezi zástupce tohoto přístupu patří společnosti Morningstar, Lipper nebo Standard & Poor´s.

Rating, ať již v podobě prvního nebo druhého přístupu, ovšem není v žádném případě měřítkem toho, zda fond nebo trh, na kterém se daný fond pohybuje, zapadá do individuální investiční strategie investora či nikoliv. Jedná se "pouze" o hodnocení kvality fondu v rámci kategorie na základě vybraných kritérií.


Srovnání ratingů

Rating není měřítkem toho, zda trh, na kterém daný fond investuje, zapadá do vaší investiční strategie či nikoliv. Jedná se "pouze" o hodnocení kvality fondu v rámci kategorie na základě vybraných kritérií.

Srovnání poskytovatelů ratingů a jejich služeb je poměrně komplikované především díky vysoké míře specifických prvků a parametrů vstupujících do konečného výsledku. Prvním rozeznávacím znakem je tzv. "měřený objekt". Může jím být právě jednotlivý fond v rámci otevřených podílových fondů, investiční společnost, asset management nebo poskytovatelé ratingu hodnotí například jen fondy z vybraného segmentu (otevřené nemovistostní fondy). Existují ale i ratingy jednotlivých manažerů a jejich kvalit.

V první řadě je tedy nutné vědět, jakou informaci hledáte. Dalším parametrem je již výše zmíněný přístup, tzn. kvantitativní nebo kvalitativní. Vzhledem k rozdílným postupům poskytovatelů není výjimkou, že se hodnocení v rámci ratingů více společností mohou u jednoho produktu lišit. Navíc nelze srovnávat i jednotlivé ratingové známky od stejných poskytovatelů mezi různými kategoriemi fondů. Ve většině případů je známka závislá na pozici (umístění) fondu v rámci kategorie a závisí tedy na kvalitě obsazení té které kategorie. Při obsazení množstvím nekvalitních fondůtedy může dojít k případu, kdy fond dostane vysoký rating, ale ve své podstatě je méně kvalitní než fond s nižším ratingem v "kvalitnější" kategorii.


Názor odborníků není příliš pozitivní

Profesionálové z řad portfolio manažerů fondů fondů jsou vůči využitelnosti ratingu skeptičtí a provádějí si raději vlastní analýzy produktů. Podle jejich názoru má rating především marketingovou funkci a slouží pro retailovou klientelu. Jediné na co se profesionálové dívají, jsou změny v ratingu (převážně snížení ratingu), u kterých analyzují proč k nim došlo. Dobrý rating ovšem není pro portfolio manažery fondů fondů důvodem, proč fond nakupovat do portfolia.

Ze studie společnosti Cerulli Associates vyplynulo, že rating má rozdílný vliv na retailové investory v Evropě a USA. V USA jde 98 % čistých přítoků do fondu v horním stupni ratingu a chce-li mít fond šanci, musí se na žebříčku pohybovat vysoko. Nové fondy musí s nižšími objemy pod správou naopak čekat, než mají delší historii, aby mohly požádat o rating. V Evropě je situace odlišná. V Německu jde do fondů s vyšším ratingem jen 60% čistých přítoků a ve Španělsku, Francii a Itálii je to dokonce jen 40 % čistých přítoků. Investoři jsou zvyklí kupovat i nové produkty bez ratingu. V minulosti přitom měl rating v Evropě pro investory daleko větší význam. Nyní se investoři zaměřují spíše na obsah než na obal.

Náš názor vůči ratingům není tak skeptický jako názor portfolio manažerů fondů fondů, ale druhým dechem zároveň dodáváme, že informaci o ratingu musí umět investoři používat. Jednoznačně dáváme přednost varitantě společného použití kvantitativní a kvalitativní analýzy. Samotná analýza minulé výkonnosti je pro budoucí vývoj jen velmi málo využitelná. V našich portrétech fondů zveřejněných v časopisu proto zohledňujeme rating od společnosti S&P. Podle našeho názoru má velmi sofistikované hodnocení společnosti S&P kvalitní vypovídací schopnost, na které se dá stavět. V žádném případě však nelze vybírat fond jen na základě tohoto jednoho parametrického hodnocení. Jedná se pouze o jeden střípek z mozaiky, kterou je nutné před konečným rozhodnutím o investici složit.

Vyberte si poskytovatele ratingů:
Zobraz všechny poskytovatele ratingů
Feri Trust
FondsConsult Research
Lipper
Moody´s
Morningstar
Standard & Poor´s Fund Services
Sauren Fonds Research
Fitch
RCP Partners
Scope Analysis

Tabulka 1: Poskytovatele ratingů, používané parametry a vypovídací schopnosti hodnotící škály (pro zobrazení dat klikněte na jméno poskytovatele nad tabulkou)
Poskytovatel Rating/Ranking Parametry pro
stanovení ratingu
Hodnotící
škála
Vypovídací
schopnost
Nutná historie fondu Poznámka
Feri Trust rating fondů relativní výkonnost, relativní riziko vůči
konkurenci a indexu, u fondů s historií
do 5 let měření kvalitativních ukazatelů
5 stupňů
A až E
výkonnostní
a rizikový
profil fondu
dříve 5 let,
nyní není
vyžadována
prvních pět let jsou
měřeny kvalitativní ukazatele,
v dalším období kvantitativní
data - historie fondu
FondsConsult
Research
rating fondů analýza fondů riziko/výnos, (information
ratio, max. ztráta, kontinuální výkonnost)
srovnání s konkurencí, u nadprůměrně
úspěšných fondů a manažerů je provedeno
i kvalitativní hodnocení
Buy, Switch,
Hold, Watch
(koupit, prodat,
držet, sledovat)
kvantitativní
a kvalitativní
srovnání fondu,
doporučení koupit,
prodat, držet
min. 3 roky
Lipper ranking fondů srovnání fondů s průměrem kategorie
na základě parametrů (konzistentní
a absolutní výkonnosti, rizik, nákladů,
poplatků a velikosti fondu) a částečně
i kvalitativních informací
5 stupňů
1 až 5
výkonnostní
a rizikový
profil fondu
min. 3 roky nejlepších 20% fondů dostává
známku 1, nejhorších 20% fondů
dostává známku 5
Moody´s rating otevřených
nemovitostních
fondů
- - - - o rating si žádá správce fondu,
informace o ratingu se zveřejňuje
jen na žádost správce
Morningstar kvantitativní
rating
hodnocení sestavení portfolia,
hodnocení poměru výkonnosti vůči riziku
5 stupňů
***** až *
kvantitativní
rating fondů
od 5 hvězdiček
(nelepších 10% fondů
z kategorie) až po 1
hvězdičku (nejhorších
10% fondů v kategorii)
+ počet fondů s ratingem
v kategorii
min. 3 roky 10% hodnocených fondů dostává
nejlepší známku
Standard & Poor´s
Fund Services
rating fondů kvalitativní a kvantitativní hodnocení fondů
a managementu, do kvalitativního hodnocení je
zařazeno jen 20% nejlepších fondů kategorie
podle výkonnosti za poslední 3 roky. Dále
následuje kvalitativní hodnocení (prospektů,
dokumentů, portfolia), osobní rozhovory s
portfolio manažery, konečné rozhodnutí komise
o udělení ratingu a stálý dozor
3 stupně
AAA až A,
UR (přezkoumání),
NR (bez ratingu)
velmi podrobné
kvalitativní hodnocení
fondů s nejlepší
výkonností
min. 3 roky o rating si žádá investiční
společnost
Standard & Poor´s
Fund Services
ranking fondů pravidelné měsíční kvantitativní hodnocení,
výkonnost a volatilita ve srovnání s fondy
ve vybrané kategorii na tříleté periodě
5 stupňů
***** až *
kvantitativní srovnání
fondů ve skupinách,
5 hvězdiček (nejlepších
10% fondů v kategorii),
1 hvězdička (nejhorších
25% fondů v kategorii)
min. 3 roky o ranking si investiční společností
nežádají
Sauren Fonds
Research
rating manažerů
fondů
hodnocení kvalit manažera (nadvýkonnost nad
indexem, osobní pohovory, investiční ideje,
investiční filozofie) s ohledem na výši
spravovaného objemu majetku
3 stupně
3 až 1
zlatá medaile
kvantitativní
a kvalitativní hodnocení
fondů pod správou jednoho
manažera
není vyžadováno
Fitch rating fondů měření kreditní kvality portfolia fondů,
měření volatility fondů v závislosti na
vývoji trhu
pro kreditní
rating
stupně AAA až C,
pro rating volatility
V1 až V10
hodnocení volatility
fondu a kreditního
rizika portfolia
není vyžadováno týká se především fondů
peněžního trhu a dluhopisových
fondů, informace o ratingu se
zveřejňuje jen na žádost správce
Fitch rating asset
managementu
hodnocení kvality asset manažerů (historie,
management, pozice na trhu, strategie, tržní
kapitalizace, nezávislost rozhodování
na akcionářích)
5 stupňů
AM1 až AM5
hodnocení kvality
správcovské společnosti
není vyžadováno
RCP Partners rating investičních
společností
hodnocení kvality investičních společností,
kvalitativní proces + kvantitativní analýza
(management, personální struktura, procesy,
produktivita, klienti, risk management)
18 stupňů
±1 až ± 6
hodnocení kvality
investiční společnosti
není vyžadováno informace o ratingu zveřejňována
jen na žádost prověřované
společnosti
Scope Analysis rating otevřených
nemovitostních
fondů
kvantitativní hodnocení výkonnosti fondů,
schopnosti manažera, alokace portfolia,
stock picking
9 stupňů
AAA až D
(hodnocení výkonnosti fondu)
1 až 5 hvězdiček schopnosti
manažera
hodnocení kvality
otevřených nemovitostních
fondů
3 roky

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 17/2006.

Zajímáte se o rating fondů? Jak moc na výsledek ratingu dáte?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

12. 12. 2006 | Milan Šmíd | 1 komentář

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

Nalézt fond stabilně překonávající konkurenci je snem každého investora. Ačkoli takové existují, je jich velmi málo a většinou v České republice nejdou nakoupit. Narazit na stabilně... celý článek

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

6. 9. 2006 | Lukáš Marek

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

Z hlediska poplatkové politiky lze mezi tuzemskými podílovými fondy najít výjimku. Zatímco většina podílových fondů vám zinkasuje fixní poplatek za správu, ve fondu J&T Opportunity... celý článek

Podílové fondy na krátko, středně i dlouho

9. 12. 2005 | Petr Vykoukal

Podílové fondy na krátko, středně i dlouho

Rozhodli jste investovat do podílového fondu, ale nevíte, jak si na trhu vybrat? Pomůžeme vám. Kdy zvolit fond peněžního trhu, kdy fond dluhopisový a kdy akciový? Na co si dát pozor... celý článek

Bohatý svět podílových fondů

29. 11. 2005 | Petr Vykoukal

Bohatý svět podílových fondů

Je pro vás vkladní knížka či termínovaný vklad jediným nástrojem pro uložení peněz? A pod slovem investor si umíte představit kohokoliv jen ne sebe? Čtete dále, podílové fondy nejsou... celý článek

Nejvíc prodělá, kdo neinvestuje. Inflace mu zdaní úspory

23. 11. 2005 | Roman Stuchlík, Milan Šmíd | 1 komentář

Nejvíc prodělá, kdo neinvestuje. Inflace mu zdaní úspory

Za posledních deset let "ukradla" inflace českým občanům 35 % neinvestovaných úspor. Obrana proti tomuto "zloději" je jediná – investovat. Přinášíme výpočty reálného zhodnocení v jednotlivých... celý článek

Partners Financial Services