Jak a kde nakoupit nejlepší fondy různých rodin?

Roman Stuchlík | 9. 5. 2006
Jak a kde nakoupit nejlepší fondy různých rodin?
Jak pořídit portfolio z fondů různých investičních společností? Cesta vede přes pobočky menších bank. Další možností jsou investiční zprostředkovatelé a taky obchodníci s cennými papíry. Otestovali jsme všechny tři kanály. Kam zajít, když chci sestavit portfolio z pěti pečlivě vybraných fondů od pěti různých investičních společností?

Existují fondy, které stabilně překonávají výkonností svoje konkurenty zařazené do stejné skupiny. Dostat takové fondy do svého portfolia je cílem mnoha investorů. Ale kde je sehnat? Může si běžný tuzemský investor sestavit portfolio z fondů, které považuje za nejlepší?

Distribuce otevřených podílových fondů probíhá třemi kanály. Prvním jsou pobočky bank. Bankovní domy se těší u veřejnosti v oblasti investování stále vysoké důvěře. Poukázalo na to již několik průzkumů. Druhým kanálem jsou nebankovní investiční zprostředkovatelé. Ti se hlásí o slovo stále více. Se zprostředkováním investic do podílových fondů se do budoucna počítá jako s rostoucím odvětvím. Třetím kanálem, kudy mohou proudit peníze do fondů, jsou obchodníci s cennými papíry. Pro ně jsou ovšem podílové listy často okrajovým produktem vedle akcií a finančních derivátů.

Banky

Modelový investor plánuje sestavit portfolio z pěti pečlivě vybraných fondů od pěti různých investičních společností (například Franklin Templeton, Fortis, HSBC, ING, Parvest, příkladem může být samozřejmě jakákoli jiná pětice). Investovat hodlá řádově několik set tisíc korun. Uspěje na bankovní pobočce? Z průzkumu FOND SHOPu vyplývá, že ve velkých bankách ne, v některých menších ano.

Dodejme, že u bank je třeba počítat s poplatkem za vedení účtu cenných papírů ve výši 0,2 % až 0,3 % ročně z hodnoty majetku.

Bankovní domy s velkým počtem poboček a velkým podílem na českém trhu se soustřeďují pouze na distribuci fondů existujících v rámci svojí skupiny. Příkladem je Československá obchodní banka (profil, názory). "Nabídka fondů ČSOB a KBC je velmi široká, fondy jiných společností nenabízíme," sdělil Pavel Hejzlar, manažer komunikace ČSOB.

Stejně jsou na tom zájemci o investování v Komerční bance (profil, názory). "Běžní investoři mohou nakupovat pouze fondy IKS a SGAM," řekla Romana Kubálková z tiskového oddělení Komerční banky. Velmi bonitním klientům je nabízena individuální správa portfolia. V rámci ní může být nakupována široká paleta cenných papírů, včetně podílů v otevřených podílových fondech jiných skupin než IKS a SGAM. Minimální objem majetku pro individuální správu portfolia je ovšem deset milionů korun, upozornila Kubálková.

V HVB Bank (profil, názory) jsou na tom drobní investoři podobně jako ve dvou výše zmíněných bankách – nabízeny jsou fondy vlastní finanční skupiny. Pokud ovšem na nákupu "cizího" fondu klient trvá, mělo by mu být vyhověno. "Naše pobočky se primárně zaměřují na distribuci našich strukturovaných investičních produktů a podílových fondů HVB, Capital Invest, případně i Activest," řekl Jan Prachař, vedoucí oddělení cenných papírů HVB Bank. Na přímé požádání však může banka klientovi zprostředkovat nákup i podílových listů jiných fondů podle investorova výběru, potvrdil Prachař. V případě investice do "cizího" fondu musí klient počítat s ročním poplatkem za vedení účtu cenných papírů ve výši 0,15 % z objemu majetku ve fondu.

Stejný přístup jako HVB Bank zvolila i Česká spořitelna (profil, názory) (ČS). Standardně jsou v rámci nabídky podílových fondů klientům k dispozici fondy ISČS a ESPA. Bude-li však zákazník neodbytný, může se dostat i do jiných fondů. "Klient může investovat přes Českou spořitelnu i do jiných otevřených podílových fondů než ISČS a ESPA," sdělila Jana Trávníčková z oddělení řízení prodeje investičních produktů ČS. Jedná se o fondy ING, WIOF, Aviva, Julius Baer, Fortis, Franklin Templeton, Parvest, HSBC, ABN Amro, Credit Suisse, Asset Management Slovenské Spořitelny. Možnosti zprostředkování nákupu těchto fondů existují na pobočkách vybavených potřebným softwarem, obecně jsou to ty větší, doplnila Trávníčková. Při minitestu FOND SHOPu ovšem tři z oslovených tří větších poboček banky odkázaly s požadovanou transakcí na služby obchodníka s cennými papíry brokerjet České spořitelny (o brokerjet viz dále v textu). Pokud by se však nákup "cizího" fondu přes ČS investorovi podařil, získá výhodu nulového poplatku za vedení účtu cenných papírů.

A co menší banky?

Odlišná je v tomto směru praxe v některých menších bankách (menší ve smyslu menšího podílu na českém bankovním trhu). Zprostředkovávání investic do "cizích" fondů se nebrání tak vehementně jako jejich větší konkurenti, berou to jako investiční službu klientovi. Příkladem je Raiffeisenbank (profil, názory). "Primárně nabízíme investice do fondů skupiny Raiffeisen. Pokud má klient zájem o investice do fondů v zahraničí, zprostředkujeme mu možnost dlouhodobého investování do fondů renomovaných investičních společností. V této oblasti využíváme zázemí naší mateřské společnosti Raiffeisen Zentralbank Vídeň. Minimální výše pro každou investici je 2 500 EUR nebo ekvivalent v jiné měně," sdělil Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank. Klient si v Raiffeisenbank může sestavit portfolio z fondů od různých správců. Před tím musí podepsat smlouvu o správě cenných papírů. Poplatek je 0,3 % ročně z tržní hodnoty držených cenných papírů. Investoru je zdarma zřízen a veden hotovostní účet v EUR. Na něm by měl udržovat minimální hotovostní rezervu odkud se bude měsíčně strhávat poměrná část ročního poplatku za vedení účtu cenných papírů.

Podobně je na tom investor ve Volksbank (profil, názory). "Klient má možnost kromě podílových fondů Österreichische Volksbanken KAG investovat také do jiných podílových fondů. Poplatek za vedení účtu pro cenné papíry je 0,2 % p.a.," sdělila Marie Kurdiovská z oddělení marketingu Volksbank. Někteří klienti banky, majitelé určitých typů kont, poplatek za vedení účtu pro cenné papíry neplatí.

Stejný přístup má i BAWAG Bank (profil, názory). I tato v ČR menší banka umožňuje investorům sestavit portfolio z jiných fondů než BAWAG PKS. "V současné době máme například fondy Parvest, Fortis, HSBC, Templeton, Julius Baer, ABN Amro, DIT," sdělila tisková mluvčí BAWAG Bank Martina Lambert. "Podmínky prodeje fondů jsou stejné pro všechny nabízené fondy, jak mateřské tak cizí. Rozdíly jsou pouze u poplatků za custody služby (vedení účtu), které se liší podle registrace fondu," dodala. Podle ceníku je servisní poplatek za vedení účtu maximálně 0,3 % p.a. Z pohledu investora je nevýhodou, že hradí roční poplatek za vedení účtu i u investic do fondů BAWAG.

Z popsané praxe "malých" bank se nevymyká ani Commerzbank. Dokáže klientům nakoupit otevřené podílové fondy téměř všech investičních společností. Poplatek za vedení účtu cenných papírů činí 0,25 % p.a., portfolia převyšující částku 130 000 EUR jsou zpoplatněna 0,15 % p.a. Na konci každého čtvrtletí je zjištěna hodnota držených cenných papírů a stržena jedna čtvrtina ročního poplatku. K účtu cenných papírů je veden bezplatně běžný účet v cizí měně. Tvoří jakousi vstupní bránu investicím. Na účet jsou klientem převáděny prostředky určené k investování a z něj jsou průběžně strhávány výše zmíněné roční poplatky, tudíž by na něm měla zůstávat potřebná rezerva. Informace potvrdil Aleš Jelínek, vedoucí oddělení cenných papírů Commerzbank.

Odlišný přístup než ostatní "malé" banky zvolila Citibank (profil, názory). V ČR standardně nabízí investování do fondů Credit Suisse, MFS a ING. Na otázku zda lze investovat i do jiných podílových fondů než tří uvedených společností a zda banka účtuje poplatek za vedení účtu cenných papírů odpověděla tisková mluvčí Andrea Machálková: "V současné době máme v nabídce pouze podílové fondy obhospodařované výše uvedenými investičními společnostmi. Velmi brzy se však naše nabídka rozšíří o podílové fondy obhospodařované minimálně třemi novými investičními společnostmi. Poplatky za vedení evidenční složky daného investora, tj. investičního účtu, žádné neúčtujeme."

Podobně je na tom investor v Živnostenské bance (profil, názory). "V Živnostenské bance je možné investovat pouze do fondů Pioneer Investments," sdělil Ivo Polišenský, tiskový mluvčí banky.

Investiční zprostředkovatelé

Vedle bank jsou významným distribučním kanálem investic do podílových fondů investiční zprostředkovatelé. U Komise pro cenné papíry (KCP) je registrováno přes osm tisíc investičních zprostředkovatelů – fyzických osob. Málokterý z nich ale působí samostatně. Musel by si jako fyzická osoba sám sjednávat smlouvy o zastoupení s jednotlivými investičními společnostmi. To je administrativně náročné, navíc by nesplnil požadovaný objem prodejů. Většina fyzických osob zaregistrovaných u KCP jako investiční zprostředkovatelé působí v rámci větší či menší sítě investičních zprostředkovatelů – právnických osob.

Sítě fungují tak, že centrum zajišťuje administrativní agendu, vyjednává s "výrobci" finančních produktů, v tomto případě investičními společnostmi, např. o výši provize. Pro jednotlivé investiční zprostředkovatele to má výhodu, že se mohou soustředit na svoji hlavní činnost, kterou je jednání s klienty – potenciálními investory.

Jak širokou nabídku otevřených podílových fondů má konkrétní síť ve svém produktovém portfoliu, a od kterých investičních společností, záleží jen na ní. Jedinou podmínkou je, aby její zástupci nabízeli fondy registrované pro prodej v ČR u KCP. Pro investory se situace vyvíjí pozitivně. Významné sítě svoji nabídku fondů rozšířily na skutečně široký výběr. Příkladem jsou tři společnosti s velkým podílem na trhu – OVB, Broker Consulting, AWD ČR ( viz tabulku 2). Jak toho jednotliví poradci dokáží v praxi skutečně využít, je jiná věc. Nelze ovšem přehlédnout fakt, že poučený investor má opravdu z čeho vybírat.

Obchodníci s cennými papíry

Třetí cestou, jak se dostat k investicím do fondů různých investičních společností, jsou obchodníci s cennými papíry. Podílové fondy nejsou jejich hlavní činností, někteří z nich však obchody s nimi umožňují.

Příkladem je brokerjet, dceřiná společnost České spořitelny. "Klienti mohou vybírat ze zhruba 300 fondů od různých emitentů," sdělil Libor Janoušek, ředitel pro marketing. Mezi dostupné fondy patří fondy od Erste Sparinvest, ING, Julius Baer, Parvest, HSBC, ABN Amro, WIOF, Aviva. Při nákupu fondu se u brokerjet platí pouze poplatek za transakci. Ten se pohybuje od 0,12 % do 2,5 % z objemu obchodu v závislosti na investiční společnosti, typu fondu a objemu investovaného majetku. Jedná se o poplatek obchodníkovi s cennými papíry za provedenou transakci. Vedle toho musí investor počítat s klasickým vstupním poplatkem do fondu. Vedení účtu cenných papírů je zdarma, poplatek při prodeji fondu nulový.

Možnost zprostředkování nákupu a prodeje podílových listů otevřených podílových fondů potvrdil i hlavní analytik AFIN Brokers Josef Stoulil: "Jsme schopni zrealizovat na zahraničních trzích nákup a následný prodej jakéhokoliv fondu dle individuálního přání klienta. AFIN Brokers v rámci sazebníku poplatků realizuje pouze náklad na koupi či prodej fondu ve výši 25 USD plus 1,35 % z objemu investice," sdělil.

Naopak pro Fio jsou otevřené podílové fondy "velmi okrajovou činností a zpoplatňovaná je individuálně," řekl obchodní ředitel Radek Laštovička.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Kde nakupujete podílové fondy vy? Jak si vybíráte fondy a jak jejich zprostředkovatele? Preferujete banky, investiční zprostředkovatele, nebo brokery?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Nejjednodušší investování: fondy cílové a životního stylu

8. 2. 2006 | Roman Stuchlík

Nejjednodušší investování: fondy cílové a životního stylu

Pro mnohé investory je správa vlastního portfolia podílových fondů příliš složitý úkol, preferují co největší jednoduchost. Jako reakce na nechuť starat se o portfolio vznikly tzv.... celý článek

Měření výkonnosti fondu při zohlednění rizika

25. 1. 2006 | Roman Stuchlík

Měření výkonnosti fondu při zohlednění rizika

Jak poznat, který fond je "nejlepší"? Seřazení podle výkonnosti za poslední tři roky nedává úplný obrázek, a to ani ve skupině stejně zaměřených fondů. Ukazatele Jensen Alpha, Sharpe... celý článek

Investice do dluhopisů rozvíjejících se zemí: ano, nebo ne?

21. 12. 2005 | Roman Stuchlík

Investice do dluhopisů rozvíjejících se zemí: ano, nebo ne?

Státní dluhopisy zemí jako je Brazílie, Mexiko či Rusko přinesly investorům za poslední tři roky výnos až 20 % p.a. Na 5leté periodě překonávají výkonností všechny základní třídy aktiv.... celý článek

Jak měřit riziko investice do fondu

25. 10. 2005 | Roman Stuchlík

Jak měřit riziko investice do fondu

Jedním z největších rizik, které hrozí investorům do otevřených podílových fondů, je riziko kolísání kurzu fondu. Zjistit jak se kurz v minulosti "vlnil" nahoru a dolů, je pro investory... celý článek

Čím déle na burze, tím větší riziko

24. 5. 2005 | Roman Stuchlík

Čím déle na burze, tím větší riziko

S prodlužováním investičního horizontu se zvětšuje rozdíl mezi nejlepším a nejhorším možným výsledkem investice. To platí, mluvíme-li v absolutních hodnotách, tj. v dolarech nebo korunách.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.