Jsou v kufru autobusu vaše zavazadla v bezpečí?

Jsou v kufru autobusu vaše zavazadla v bezpečí?
Při cestě autobusem se vám může z kufru ztratit zavazadlo v hodnotě několika tisíc korun relativně snadno. Co pak? Existuje možnost, že vám dopravce ztrátu nahradí? Na rozdíl od vlaku v autobuse záleží jen na přístupu konkrétního dopravce, protože ti ze zákona povinnost sjednat pojištění zavazadel nemají. Oslovili jsme několik dopravců s otázkou, jak v takových případech postupují.

Podmínky přepravy osob a jejich zavazadel určuje vyhláška ministerstva dopravy vydaná v souladu se zákonem o silniční dopravě.  Tato vyhláška neboli přepravní řád rozlišuje ruční zavazadla, spoluzavazadla a cestovní zavazadla.
Ruční zavazadla (snadno přenositelné věci) se přepravují bezplatně, máte právo vzít si je s sebou do vozidla (můžete je mít na klíně, pod či nad sedadlem), ale musíte si na ně dohlédnout sami. Spoluzavazadla jsou zavazadla větší než ruční zavazadla, která vyžadují umístění v prostoru pro cestující na místě určeném dopravcem (například na zadních sedačkách autobusu apod.). Za přepravu spoluzavazadla zaplatíte, ale i v tomto případě jste povinni si ho ohlídat vlastními silami. V případě ztráty nebo odcizení nezodpovídá dopravce za vzniklou škodu. A konečně zavazadlo, které nás nejvíce zajímá, je tzv. cestovní zavazadlo. To jsou zavazadla, která se za úplatu (dovozné) přepravují odděleně od cestujícího. Dohled na zavazadly je v tomto případě povinností dopravce.

Podmínky, za nichž se přepravují osoby, jejich zavazadla a věci a zvířata s nimi přepravovaná v silniční dopravě, stanoví vyhláška ministerstva dopravy (MDČR), o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (č. 175/2000 Sb.). Vyhláška byla vydána v souladu se zákonem o silniční dopravě (§ 18b zákona č.111/1994 Sb.). Úplná znění zákona i přepravního řádu (tj. vyhlášky MDČR) najdete zde.

Náhradě škody za ztrátu či poškození cestovního zavazadla je ve vyhlášce věnován § 44, který mimo jiné říká:

  • Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má oprávněný právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě,
  • při částečné ztrátě cestovního zavazadla se poskytuje náhrada podle odstavce 1 odpovídající ztracené části zavazadla,
  • neprokáže-li oprávněný cenu ztraceného cestovního zavazadla nebo jeho části, přísluší mu náhrada ve výši 100 Kč za každý i jen započatý chybějící kilogram hmotnosti cestovního zavazadla, nejvýše však 1 500 Kč,
  • při poškození cestovního zavazadla má oprávněný právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla.

Podmínky dané přepravním řádem jsou limitující - konkrétní dopravce tedy nemůže cestujícím nabídnout méně výhodné podmínky než jaké určuje přepravní řád. Což pro případ náhrady za ztrátu či poškození zavazadla znamená, že pokud dopravci neprokážete cenu zavazadla, více než 1 500 Kč a přepravné nedostanete. Jakým způsobem ovšem cenu prokážete, záleží už na konkrétním dopravci.

Ve vlaku to funguje

Vyhláška se podrobněji rozepisuje pro případ přepravy zavazadel vlakem, kde jsou pravidla celkem jasná. K zavazadlu, které cestuje v jiném voze než vy, dostanete tzv. zavazadlový lístek. Lístek by měl obsahovat minimálně tyto údaje: obchodní jméno dopravce, výchozí a cílovou stanici, počet kusů a hmotnost zavazadel, spoj dohodnutý pro přepravu, čas, kdy bylo zavazadlo dopravcem přijato a cenu dovozného.
Za uvedení ceny zavazadla do zavazadlového lístku zaplatíte, ale pokud je údaj zapsán, považuje se tato cena za prokázanou. Když se zavazadlo ztratí, dostanete za něj náhradu v plné výši, a pokud se poškodí, máte nárok na částku odpovídající poškození. Pokud cenu neprokážete (tj. nemáte ji zapsanou v zavazadlovém lístku), dostanete odškodnění ve výši maximálně 1 500 Kč. A pozor, pokud je cena zavazadla příliš vysoká, dopravce má možnost jeho přepravu odmítnout. Záleží však na rozhodnutí konkrétního dopravce, jakou cenu považuje za únosnou a jakou za "příliš vysokou".

A jak je to v autobuse?

Pokud cestujete autobusem, většinou vás řidič vyzve k uložení větších zavazadel do kufru vozidla. Zavazadla naložíte, nahlásíte a za jejich přepravu zaplatíte. V zimě často nejde jenom o batoh či kufr, ale také o lyže nebo snowboard. Hodnota tohoto sportovního vybavení se může vyšplhat až do desetitisíců korun. Venku je tma, lidé průběžně vystupují a vy vlastně vůbec nemáte pod kontrolou, jestli náhodou nějaký "šikula" vaše zavazadla neodnáší.

V autobuse sice také dostanete doklad, který stvrzuje uzavření smlouvy o přepravě cestovního zavazadla v úložném prostoru autobusu, ale o zavazadlový lístek ve výše popsané podobě se většinou rozhodně nejedná, tj. cena vašich zavazadel není prokazatelná. Ze zákona ani z přepravního řádu povinnost dopravce sjednat pojištění zavazadel nevyplývá. Ale přeprava cestujících je také byznys, tj. je v zájmu dopravců, aby cestující byl s jejich službami spokojen. S dotazem, jak je ošetřena bezpečnost zavazadel v úložním prostoru autobusu jsme oslovili několik společností, které zajišťují přepravu autobusovou přepravu osob v České republice i do zahraničí.

Interbus Praha
 
Zavazadla cestujících jsou během nakládky, vlastní přepravy a vykládky pojištěna proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Dopravce má uzavřenu pojistnou smlouvu s Pojišťovnou České spořitelny (profil, názory) a jako její pojištěnec také pojistnou událost nahlašuje. Plnění je do výše 100 000 Kč, pokud pojistná událost není hlášena policii. V případě, že je hlášena, pojišťovna uhradí částku až výše 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Cestující pak dopravci vystaví místopřísežné prohlášení o hodnotě svého zavazadla. Za přepravu zavazadel si dopravce neúčtuje žádné příplatky a podle interních nařízení Interbus Praha zavazadla nesmí být přepravována v prostoru pro cestující.
 
Student Agency

Dopravce provozuje vnitrostátní i mezinárodní linky. Ve vnitrostátní dopravě jsou zavazadla přepravována zdarma. Pokud vezete zavazadlo s hodnotou nad 3 000 Kč a nahlásíte jej řidiči, bude umístěno bezpečněji. V případě ztráty zavazadla dopravce vyplatí maximálně 5 000 Kč na osobu. V mezinárodní dopravě jsou zavazadla označena štítkem, na kterém můžete uvést cenu zavazadla, část štítku pak dostanete i k jízdence. Každopádně plnění je maximálně do výše 5 000 Kč na jedno zavazadlo a současně do 10 000 Kč na osobu. Plus vám vrátí případné zaplacené přepravné.

Dle informace dopravce hradí toto plnění ze svého, nenašel pojišťovnu, která by s nimi pojištění zavazadel chtěla sjednat. Ztrátu či zcizení zavazadel musíte ihned po příjezdu do cílové stanice nahlásit řidiči či stewardce a do deseti dnů ode dne skončení cesty toto potvrdit i písemně s přiložením kopie jízdenky a kopií dokladu o přepravě zavazadla musí. Dopis zašlete na ústředí společnosti. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 15 dní od jejího přijetí.

Connex Morava

Cestovní zavazadla přepravované v úložném prostoru vozidla dopravce přijímá pouze na dálkových linkách. Za přepravu zavazadla v kufru autobusu zaplatíte při jízdě do vzdálenosti 50 km 6 Kč, cestujete-li dále než je 50 km, bude vás přeprava zavazadla stát 10 Kč. Za cenné zavazadlo se platí bez ohledu na ujetou vzdálenost 50 Kč. Přepravu cenného zavazadla, které přesahuje hodnotu 5 000 Kč nebo zavazadla, které vyžaduje uložení v určité poloze jste povinni nahlásit řidiči. Zavazadla jejichž hodnota překračuje částku 20 000 Kč dopravce nepřijme.

V případě poškození nebo odcizení cestovního zavazadla při zavinění dopravcem je škoda řešena na základě pojištění, ovšem na základě doplňujícího dotazu na výši plnění pojistky mě dopravce odkázal na vyhlášku. Počítejte tedy s tím, že pokud tomuto dopravci neprokážete vyšší cenu zavazadla, máte v případě ztráty či poškození vašeho zavazadla nárok na pouhých 1 500 Kč. Otázka, zda jako důkaz vyšší hodnoty zavazadla postačí vyžadované nahlášení zavazadla v ceně od 5 000 Kč (cenné zavazadlo) do 20 000 Kč (maximální cena zavazadla, které dopravce přijme) řidiči, zůstala společností Connex Morava nezodpovězena. 

Kde zjistit přepravní podmínky konkrétního dopravce

Dopravcům vyhláška nařizuje zveřejnit svoje smluvní přepravní podmínky v plném znění v přepravním a tarifním věstníku a na místech určených pro styk s cestujícími (jako jsou například autobusová a vlaková nádraží) a jejich podstatnou část pak zveřejnit v knižním vydání jízdního řádu, případně i ve vozidle.

Přepravní podmínky budou mít větší dopravci i na svých internetových stránkách. Na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem přistupujete uzavřením přepravní smlouvy (tj. nákupem jízdenky). K uplatňování práv vůči dopravci je oprávněn ten, kdo předloží originál jízdenky nebo zavazadlového lístku a pokud byla jízdenka vystavena na jméno, tak její oprávněným držitel.

Dopravce by měl okamžitě po tom, co nahlásíte ztrátu či poškození zavazadla, sepsat zápis. V zápisu dopravce uvede zjištěný stav cestovního zavazadla, jeho hmotnost, a pokud je to možné, rozsah škody, její příčinu a dobu, kdy vznikla. Stejnopis tohoto zápisu vydá bezplatně cestujícímu. Vaši záležitost by pak měl vyřídit nejdéle do šesti měsíců (podle § 771 občanského zákoníku) ode dne vzniku přepravní smlouvy. V případech, které neupravuje přepravní řád, se ve vztahu mezi dopravcem a cestujícím využívají ustanovení občanského zákoníku. Dopravce je za bezpečnost cestovních zavazadel zodpovědný vždy, výjimkou z odpovědnosti dopravce za škodu (v tomto případě ztrátu či zcizení) na přepravovaném cestovním zavazadle je živelná pohroma nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí. Tato výjimka se netýká zloděje, MDČR doporučuje, aby dopravce byl pro případ ztráty či poškození zavazadla pojištěn.

Pokud dopravce nedodržuje ustanovení přepravního řádu, můžete podat stížnost na místním dopravním úřadu, celním úřadu, nebo rovnou na MDČR. Tyto subjekty podle zákona vykonávají v silniční dopravě státní odborný dozor a mohou dopravci uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Máte nějakou zkušenost se ztrátou či poškozením zavazadla při přepravě autobusem? Myslíte si, že by zákon měl dopravcům pojištění nařizovat? Jaké plnění je podle vás dostačující?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Zimní dovolené v plném proudu, jakou cestovní pojistku přibalit?

12. 12. 2005 | Simona Ely Plischke

Zimní dovolené v plném proudu, jakou cestovní pojistku přibalit?

Jaká pojišťovna kryje úraz spojený právě s vaším oblíbeným sportem? A kolik si za to účtuje? Co a za kolik nabízí vaše banka k vaší platební kartě? Bude vám v zimě k něčemu Evropský... celý článek

Češi více cestují a utrácejí, méně se pojišťují

16. 9. 2005 | Simona Ely Plischke

Češi více cestují a utrácejí, méně se pojišťují

Léto se s námi loučí, jak jsme jej využili k cestování? Do kterých destinací se nás podívalo nejvíce? Jak moc jsme v porovnání s unijními kolegy v zahraničí hýřili penězi? A proč jsme... celý článek

Jak mít dovolenou v pohodě

4. 7. 2005 | Simona Ely Plischke

Jak mít dovolenou v pohodě

Protože je téma cest do zahraničí právě nyní vysoce aktuální, vracíme se k němu ještě jednou. Připravili jsme pro vás souhrnný článek, ve kterém poradíme, jak předejít zbytečným problémům... celý článek

Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou

31. 5. 2005 | Simona Ely Plischke

Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou

Červen klepe na dveře, a tak jsme pro vás připravili další tématický speciál "Letní dovolená za hranicemi". Jeho úvodní článek vám pomůže vybrat si to správné pojištění. Máme pro vás... celý článek

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

8. 12. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

České hory nám příliš sněhu zatím nedopřály, chystáte se proto zaútočit na bílé svahy Alp? Všichni asi tušíme, že oddávat se v zahraničí zimním radovánkám bez pojištění se může pořádně... celý článek

Partners Financial Services