V jakých portfoliích pojišťovny rozmnožují zlaťáky?

V jakých portfoliích pojišťovny rozmnožují zlaťáky?
Na připisované podíly na zisku láká každý prodejce rezervotvorného pojištění. Mohou se pojišťovny mezi sebou ve výnosech výrazně lišit? Do čeho vybrané pojistné investují a jak by rády pozměnily státem vytyčené mantinely? Jak vysoký výnos můžeme reálně očekávat?

Myšlenka podílů na zisku je jednoduchá: hospodaří-li pojišťovna lépe, než při stanovení pojistného očekávala, o část zisku se rozdělí s klienty. Jedním ze zdrojů na výplatu pojistného, a také zdrojem připisovaných podílů na zisku, je investování technické rezervy pojišťovny na kapitálový trh (o technické rezervě se více dočtete zde).

Skladba finančního umístění rezervy pojišťovny je předurčena zákonem o pojištění (39/2004 Sb.). Ten je navíc konkretizován vyhláškou Ministerstva financí (303/2004 Sb.), která k jednotlivým zákonem vyjmenovaným kategoriím povoleným pro investování stanovuje limity, tedy konkrétní maximální procento z technické rezervy, které může pojišťovna do daného instrumentu umístit.
Když tyto dvě úpravy spojíte, zjistíte, že pojišťovna může například za 75 % objemu technické rezervy nakoupit dluhopisy ČNB. Pokud se ale rozhodne svoje prostředky rozmnožovat třeba půjčováním a úvěrováním (i pojišťovna může půjčovat), smí na to použít jen 10 % rezervy, přičemž stejnému vypůjčovateli lze poskytnout půjčku maximálně do výše 5 %. A to jen pokud je půjčka jištěna bankovní zárukou nebo směřuje pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění.

Stačí to? Nestačí to?

Investiční životní pojištění se řídí jinými pravidly!

Uvedené řádky platí pro rezervotvorné pojistné produkty (kapitálové životní pojištění, variabilní životní pojištění, důchodové životní pojištění). Skladba finančního umístění a
limity totiž podle zákona platí pro IŽP jen "přiměřeně".
Co to znamená? V případě IŽP je (narozdíl od kapitálotvorných pojistek) nositelem investičního rizika klient. V rámci s ním dohodnutým a sjednaným investičním programem pak pojišťovna investuje do příslušných instrumentů, resp. skladba celkových aktiv IŽP je dána tím, jak klienti umísťují svá aktiva do jednotlivých fondů, čímž nepřímo naplňují jednotlivé limity skladby finančního umístění. Pojišťovna se proto nemusí řídit ve složení těchto portfolií zákonným výčtem "povolených" položek. Nicméně v praxi se pojišťovny steině od "zákonného seznamu" příliš neodlišují. V současné době tak třeba Generali na základě "vůle" klientů překračuje pouze jeden limit, a to u akcií.

Konkrétní přehled skladby a limitů naleznete na konci článku, a jak asi předpokládáte, zjistíte, že si pojišťovna smí pro své rezervy vytvořit jen velice konzervativní portfolio. Pojišťovny jsou ale s vytyčenými mantinely vesměs spokojené. "Skladba finančního umístění zahrnuje všechny standardní nástroje kapitálového trhu, lze konstatovat, že je pro pojišťovnu dostatečná. Akceptovatelné a splnitelné jsou i limity nastavené vyhláškou," uvádí třeba David Kuchař, vedoucí správy aktiv ČSOB Pojišťovny.

Povolenější uzdou by si ale stát pojišťovny nijak nerozhněval. Třeba podle vyjádření mluvčí Uniqa pojišťovny Petry Stejčkové by do budoucna stálo za úvahu zvýšení limitu na nákup kotovaných akcií ze současných 10 % na 15 %. Širší využití akciových nástrojů (klidně s určitou mírou protekce proti případnému poklesu trhů) by vyhovovalo i České pojišťovně. Pojišťovna České spořitelny by zase v rámci lepší diverzifikace aktiv uvítala možnost přímé investice do komodit (např. i ve formě "spekulativního" derivátu). Jak funguje takovéto investování, se dozvíte zde.

ČSOB Pojišťovna by upravila limity dluhopisů vydaných státy EU a pokladničních poukázek. "Státní dluhopisy představují bezrizikové investice, není tedy důvod je omezovat. Adekvátní se nám zdá limit 100 % místo stanovených 75 %," upřesňuje Kuchař.

Nejen limity by ale zasloužily "revizi". Robert Mareš z oddělení investic Allianz by se zasadil o změnu v části týkající se jednotek kolektivního investování (viz skladbu limitů na konci článku). Není totiž zcela zřejmá jejich definice. Např. u některých otevřených podílových fondů je investování formou jednotek nebo podílů, aniž tyto musí mít podobu cenného papíru. "Doporučili bychom toto vyjasnit," říká Mareš.

Nereálné zajišťovací deriváty

S menšími připomínkami pojišťovny s limity a skladbou finančního umístění souhlasí. Stejně jednohlasně je ale naopak všem trnem v oku současná úprava zajišťovacích derivátů, konkrétně definování podmínek pro posouzení derivátu jako zajišťovacího.

Podívejme se na tento problém blíže. Na trhu bohužel není k dispozici dostatek instrumentů s dlouho dobou splatnosti, s denominací v českých korunách a s dostatečnou kreditní kvalitou, tedy státních, bankovních a korporátních dluhopisů. Bylo by tedy vhodné pojišťovnám umožnit širší používání derivátů, které by zajistily časové sladění splatnosti investic a technických rezerv. "Zejména technické rezervy životního pojištění jsou totiž tvořeny na dlouhá časová období a k zajištění reálné hodnoty těchto dlouhodobých závazků jsou velmi vhodné úrokové swapy," vysvětluje mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.
Při použití derivátu je ale legislativou (viz konec článku) vyžadováno prokázat tzv. efektivitu zajištění, tedy úzkou vazbu konkrétního derivátu a zajišťovaného nástroje (o kterém se v legislativě implicitně předpokládá, že je to opět investiční nástroj). "Prokázání této těsné vazby je v praxi proveditelné např. při zajištění měnového rizika, nicméně v popsaném případě je prokázání prakticky neproveditelné," upozorňuje Bálek. Jednoduše řečeno, v praxi například nelze jednoduchý úrokový swap do skladby finančního umístění prostředků technických rezerv vůbec zahrnout.

Jak vypadají konkrétní portfolia?

Skladba finančního umístění je i přes zákonná omezení poměrně široká a postihuje všechny položky finančního umístění, pojišťovny se tedy ve svých portfoliích jakžtakž odlišovat můžou. Podívejme se na ně:

Investování technické rezervy - investiční portfolia pojišťoven
Pojišťovna Skladba finančního umístění
Allianz
(profil, názory)
Konkrétní složení nedodala. ("Při skladbě portfolií se řídíme ustanoveními a paragrafy zákona o pojišťovnictví a vyhlášky ministerstva financí.")
Česká pojišťovna
(profil, názory)
Převážná část je investována do fixně úročených instrumentů s vysokým kreditním ohodnocením a doplňkovými nástoji jsou akciové a nemovitostní investice.
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
Pozemky a stavby: 5,3 %
Akcie: 2,1 %
Dluhové cenné papíry: 85,3 %
Depozita: 4,2 %
Fin. umístění živ. poj., je-li nositelem investičního rizika pojistník*: 3,1 %
Generali
(profil, názory)
Státní dluhopisy: 25,9 %
Bankovní dluhopisy: 32,5 %
Firemní dluhopisy: 5,7%
Státní pokladniční poukázky: 1,1 %
Komunální dluhopisy: 3,3 %
Akcie: 7,3 %
Depozita u bank: 3,2 %
Dluhopisy EIB, EBRD a IBRD: 17,5 %
Podílové listy: 3,4 %
Půjčky pojištěným: 0,1 %
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
Pozemky a stavby (nemovitosti): 0,41 %
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly: 4,07 %
Dluhové cenné papíry: 82,67 %
Finanční umístění v investičních sdruženích: 2,16 %
Depozita u finančních institucí: 10,46 %
Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník*: 0,23 %
Uniqa
(profil, názory)
65 % do dluhopisů (státních, bankovních, vydaných obchodními společnostmi a komunálních),
25 % do termínovaných vkladů,
2 % do nemovitostí,
3 % do akciových podílů,
5 % do ostatního finančního umístění.
Kooperativa
(profil, názory)
Dluhopisy: 80 %
Akcie: 2 %
Podílové listy: 9 %
Depozita: 5 %
Nemovitosti: 4 %
Zdroj dat: pojišťovny
Vysvětl.: * - případ investičního životního pojištění
Pozn.: Že v tabulce chybí přehled minulých výnosů? Nezařadili jsme jej úmyslně. Historická výkonnost se nemusí opakovat a také většinou neopakuje (více informací v článku Neinvestujte podle zpětného zrcátka). Pro výběr pojišťovny to navíc není rozhodující faktor.

Z tabulky je zřejmé, že pojišťovny sestavují svá portfolia výrazně konzervativně. Nejvíce v nich převládají dluhopisy (vydané státem EU, jeho centrální bankou, organizacemi jako je Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj apod.). Vzhledem k tomu, že se současný výnos státních dluhopisů pohybuje někde pod 3,5 %, nelze očekávat o moc vyšší výnosy.

Zakončeme radou: klienti pojišťoven, buďte realističtí a s připisováním vysokých podílů na zisku nepočítejte. Zájemci o rezervotvorné pojistky, vězte, že modelové výpočty s celkovým zhodnocením 5 % - 6 % neodpovídají skutečným výnosovým možnostem.

Skladba finančního umístění a limity (procento z technických rezerv)

 • dluhopisy:
  • dluhopisy vydané státem EU, jeho centrální bankou, dluhopisy, za které převzal záruku stát EU (75 %),
  • Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (75 %),
  • dluhopisy vydané bankami a obdobnými úvěrovými institucemi členských států (50 %),
  • kotované dluhopisy vydané obchodními společnostmi (20 %),
  • kotované komunální dluhopisy (20 %),
 • pokladniční poukázky (75 %),
 • půjčky, úvěry a jiné pohledávky
  • jejichž splnění je zajištěno bankovní zárukou (10 %, stejnému vypůjčovateli lze poskytnout půjčku maximálně do výše 5 % celkových technických rezerv),
  • půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění (5 %)
 • směnky, jejichž splnění je zajištěno bankovním směnečním rukojemstvím nebo bankovním avalem (10 %),
 • nemovitosti na území členských států (20 %, jedna nemovitost nesmí překročit 10 %),
 • hypoteční zástavní listy (50 %),
 • kotované akcie (10 %),
 • vklady (50 %, vklady u jedné banky nesmí překročit 20 %):
  vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států jako banka,
 • předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně 2 znalci, za podmínky jejich pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení u jiné pojišťovny (5 %),
 • cenné papíry (20 %, cenné papíry vydané jedním emitentem nesmí překročit 5 %): cenné papíry vydané jednotkou kolektivního investování, zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu členských států OECD,
 • pohledávky za zajišťovnami (50 %),
 • zajišťovací deriváty (5 %):, 
  aby je mohla pojišťovna použít, musí současně splnit následující podmínky:
  1. usnadňují řízení investičních rizik pojišťovny nebo zajišťovny,
  2. od vzniku zajišťovacího vztahu jsou písemně určeny zajišťované a zajišťovací nástroje, vymezena investiční rizika, která jsou předmětem investičního zajištění, a způsob zjišťování a doložení efektivnosti tohoto zajištění,
  3. investiční zajištění je efektivní; pojišťovna nebo zajišťovna je povinna zjišťovat efektivnost investičního zajištění průběžně, bližší podmínky zjišťovaní efektivnosti investičního zajištění stanoví ministerstvo vyhláškou.

  Co si o investování technických rezerv pojišťoven myslíte? Je podle vás zákonem stanovená skladba dostatečná? A co limity stanovené vyhláškou?

  KREDITNÍ KARTA SMART

  KREDITNÍ KARTA SMART

  Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

  Sdílejte článek, než ho smažem

  Líbil se vám článek?

  +7
  AnoNe
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem 29 komentářů

  Diskuze

  Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

  3. 9. 2005 15:07, Matiea

  Dobrý den :)Chtěl bych se zeptat, zda si opravdu myslíte, že většina klientů není schopna a nebo ochotna příjmout desetiminutový výklad o riziku souvisejícím z investováním do OPF a to i třeba v případě velmi konzervativní investice ? Myslím si, že pokud vysvětlíte rozdíl mezi investici do KŽP a nebo investicí do OPF a RP včetně malé ukázky "teoretických nákladů" a k tomu vysvětlíte skutečná rizika pojištoven a OPF, včetně tzv. dlouhodobého servisu poradce, tak klient snadno pochopí, zda je pro něho lepší investovat samostatně a nebo skrze nějaký pojišťovací ústav. Nechápu, že bez mrknutí oka chtějí KŽP. Milý kolego /mohu-li vám tak říkat/, buď máte velmi omezenou klientelu a nebo něco děláte špatně. Z vlastní zkušenosti vím, že i klienti z tzv. kolbenky to pochopí a to i tehdy pokud výběr bude pouze srdeční záležitostí. Ještě jednu věc. Neberte toto prosim jako kritiku vaší práce. Neznám vás a nechci vás tedy nijak soudit.

  Zobrazit celé vlákno

  +52
  +-
  Reagovat na příspěvek

  Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

  31. 8. 2005 9:07, Jahoda Frantisek

  Prominte, ale kdyz nevite, co znamena u pojistnika 100% (respektive od ceho konkretne se odviji slibovany vynos) ani kdy a za jakych podminek pojistovna sve prostredky zainvestovala ci investuje (natoz jakym zpusobem sve cenne papiry uctuje), neznate ani budouci vynos kapitalovych trhu a jak bude portfolio pojistoven vypadat za rok ci dvacet let, jak muzete vedet, ze pro klienty, kteri sve zivotni pojisteni uz uzavreli (ale i pro ty budouci), jsou ocekavani prumernych vynosu 5 az 6 procent rocne nadnesena?

  -1
  +-
  Reagovat na příspěvek
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem (29 komentářů) příspěvků.

  A tohle už jste četli?

  Poslední záchrana pojišťovny? Vlastní kapitál

  17. 8. 2005 | Josef Lukášek

  Poslední záchrana pojišťovny? Vlastní kapitál

  Pokud pojišťovně selžou obvyklé zdroje, jako je zaplacené pojistné, rezerva, zajištění či výnosy, musí mít poslední záchrannou brzdu před bankrotem. Tou je základní kapitál vložený... celý článek

  Zajištění: jistota na druhou… a na třetí

  8. 11. 2004 | Simona Ely Plischke

  Zajištění: jistota na druhou… a na třetí

  Význam zajištění byl a je pro oblast pojišťovnictví nesporný. Kromě "pojištění pojišťovny" je pro něj dalších důvodů hned několik a ne nepodstatných. Víte, jak zajištění funguje a v... celý článek

  Krach pojišťovny aneb nebuďme opilí jistotou

  29. 10. 2004 | Simona Ely Plischke

  Krach pojišťovny aneb nebuďme opilí jistotou

  Víte, co se stane v případě, kdy pojišťovna neustojí své ztráty? Říkáte si, že má-li česká dcera silnou zahraniční matku, je vše, a tedy i vaše pojistka a peníze na ní, "v suchu"? Pak... celý článek

  'Nejslavnější' aféra: bankrot Fénixu-život

  29. 10. 2004 | Simona Ely Plischke

  'Nejslavnější' aféra: bankrot Fénixu-život

  Za problémy této pojišťovny stály podivné praktiky jak matky, tak dcer. Zajímavý byl tak nejen "začátek konce" (poplatní úředníci a různí veřejní činitelé, kteří dlouho zastírali skutečný... celý článek

  Rating zajišťoven: poněkud jiná káva

  13. 10. 2004 | Ivan Špirakus

  Rating zajišťoven: poněkud jiná káva

  Většina pojišťoven v ČR má jen tzv. pi (public information) rating, nechová se tedy ke klientům příliš otevřeně. Při volbě svého zajištění však pojišťovny rating příslušné zajišťovny... celý článek

  Partners Financial Services