Legislativní labyrint každodenního života

Legislativní labyrint každodenního života
Víte, jak se změnily podmínky pro doručování soudních obsílek, jakých nových přestupků se můžete dopustit jako držitelé občanských průkazů či pasů nebo co do roku 2005 vnesla novela obchodního zákona? Změnily se i dálniční poplatky a sazebník správních poplatků. Čtěte pozorně, následující řádky se týkají nás všech.

Prvního ledna došlo ke změnám ve způsobu doručování soudních písemností. Nová úprava si klade za cíl umožnit lepší ochranu adresáta. Nemělo by se tedy stávat, že se příjemce o zásilce vůbec nedozví, a se již tak stane, má možnost to prokázat. Podívejme se tedy na novinky.

Občanský soudní řád nově výslovně uvádí, že doručování do vlastních rukou se provádí mimo jiné i tehdy, pokud existuje nebezpečí, že by písemnost mohla být místo adresátovi odevzdána účastníkovi, který má na věci protichůdný zájem. Tedy například manželce, s níž se adresát hodlá rozvést. Do současné doby totiž záleželo jen na soudu, zda v takovém případě obsílku poslal do vlastních rukou nebo ne.

Novinkou je také určení postupu při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě – tedy elektronické doručování. To je umožněno, pokud jste sdělili soudu svou elektronickou adresu, jestliže soud o tento způsob doručení požádal, nebo s ním na váš návrh souhlasil. Podmínkou je též platný certifikát soudu, tedy zaručený elektronický podpis.
Jak toto funguje? Poté, co vám e-mailem písemnost přijde, musíte soudu potvrdit její doručení nejpozději do 3 dnů od odeslání písemnosti elektronickou poštou. Toto potvrzení musí být odesláno s vaším zaručeným elektronickým podpisem. Elektronické doručení se při splnění těchto podmínek považuje za doručení do vlastních rukou.

Kam s tím psaním?

Jako tomu bylo doposud, nadále je místem doručení byt, pracoviště, místo podnikání, místo kde se zdržujete nebo jakékoliv jiné místo, kde budete k zastižení. Novinkou je možnost požádat soud o doručení písemnosti na adresu místa, které mu sdělíte. Podmínkou je, že toto místo se nachází v České republice.

Změnou prošly i podmínky, za jakých se písemnost považuje za doručenou v případě, že adresát není zastižen. Podle staré úpravy to bylo třetím dnem od uložení zásilky, a to i v případě, že se adresát o zásilce nedozvěděl, respektive desátým dnem od uložení u zásilek do vlastních rukou.
Nová úprava věc řeší jinak. Pokud vám je obsílka doručována na místo trvalého pobytu, nebo na adresu, kterou jste sdělili soudu a požádali o doručování na ni, nebo na adresu, kterou jste označili jako bydliště, pracoviště, místo kde se zdržujete nebo podnikáte a přesto nejste zastiženi, je zásilka uložena. Pokud si ji nevyzvednete do tří dnů (respektive do deseti u zásilek do vlastních rukou), je považována za doručenou. Jestliže ale u soudu prokážete, že jste se v místě doručováni nezdržovali v den doručování a tři dny (resp. deset dní) poté, pokládá soud zásilku za nedoručenou.
Je-li vám písemnost doručována jinam než na uvedená místa a nejste zastiženi, můžete si obsílku vyzvednout do tří dnů (resp. do 10 dnů u zásilek do vlastních rukou). Pokud tak neučiníte, tato uložená písemnost se za doručenou nepovažuje. Prokáže-li se ale, že jste se na tomto místě zdržovali ten den, kdy jste nebyli zastiženi, nebo tři dny poté, obsílka je chápána jako doručená. Takovýmto místem může být například vaše chalupa nebo vaše pracoviště, které jste ale u soudu jako pracoviště neuvedli.

Psaní podnikatelům

Doručování právnickým osobám je řešeno obdobně. Pokud se obsílka doručuje na adresu sídla firmy uvedenou v obchodním rejstříku a není nikdo zastižen, je zásilka uložena. Po třech dnech uložení se považuje za doručenou, leda že by se firmě podařilo u soudu prokázat, že v den pokusu o doručení ani tři dny poté se na adrese nezdržoval nikdo, kdo by byl kompetentní tuto písemnost přijmout. U obsílek do vlastních rukou je tato lhůta desetidenní.

Pokud se zásilka doručuje na adresu skutečného sídla firmy, je písemnost po opět považována za doručenou po třech (resp. deseti) dnech uložení. Výjimkou je situace, kdy firma prokáže, že v den doručení a dané třídenní (desetidenní) lhůtě sídlila jinde.

Občanky, pasy a nové přestupky

Změn doznala i úprava přestupků týkajících se občanských průkazů a cestovních pasů. Úprava této oblasti byla přesunuta ze Zákona o přestupcích do Zákona o občanských průkazech a Zákona o cestovních dokladech. Byly také definovány některé nové přestupky, ty jsou v následující tabulce zvýrazněny tučným písmem:

Přestupku na úseku občanských
průkazů se dopustí ten, kdo:
Přestupku na úseku cestovních dokladů se dopustí ten, kdo:
Poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím. Poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím.
Nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených zákonem*. Neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu.
Ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz. Se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic ČR na hraničním přechodu.
Neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu. Při opuštění ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu.
Poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP. Neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu.
Ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti o občanský průkaz. Neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem.
V zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů **. Úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad.
Úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu. Poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek.
Poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek. Pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana s touto kopií.
Pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana s touto kopií.
Nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Poznámky:
* Do 15 dní se musí požádat o vydání nového OP například po ukončení platnosti OP, po obdržení oddacího listu, od rozvodu, od změny jména, od smrti manžela atd.
** Jedná se o výměnu starých občanek za nové s čárovým kódem. Zákonem stanovená lhůta výměny je 31. prosinec 2005.

Zvýšena byla také pokuta za tyto přestupky. Zatímco do konce roku 2004 jste zaplatili maximálně 5 tisíc Kč, od ledna vám hrozí až deset tisíc.

Na dálnice s novými známkami

Také dálniční poplatky jsou pro letošní rok stanoveny jinak. Byly zrušeny desetidenní poplatky a namísto nich jsou nově vybírány patnáctidenní, měsíční známky byly zase nahrazeny dvouměsíčními. Výše ročního poplatku ovšem zůstává.

Porovnání dálničních poplatků
2004 2005
Roční
do celkové hmotnosti 3,5 tuny 900 Kč 900 Kč
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 7 000 Kč 7 000 Kč
o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 000 Kč 14 000 Kč
Dvouměsíční (v roce 2004 měsíční)
do celkové hmotnosti 3,5 tuny 250 Kč 300 Kč
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1 200 Kč 1 750 Kč
o celkové hmotnosti nad 12 tun 2 300 Kč 3 500 Kč
Patnáctidenní (v roce 2004 desetidenní)
do celkové hmotnosti 3,5 tuny 150 Kč 200 Kč
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 450 Kč 650 Kč
o celkové hmotnosti nad 12 tun 900 Kč 1 300 Kč
Jednodenní
vozidlo o celkové hmotnosti nad 12 tun 250 Kč 250 Kč

Správní poplatky? Celý seznam změn! 

Kompletní přehled

Seznam veškerých poplatků nových, zvýšených, snížených  i neprávem považovaných za změněné naleznete zde!

Po přijetí nového Zákona o správních poplatcích byly změněny také poplatky vybírané například na obecních, katastrálních a finančních úřadech. Úprava vstoupí v platnost již 17. ledna. Odhadem padesát poplatků bylo zvýšeno a čtyřicet poplatků bylo zavedeno zcela nově. Některé správní poplatky ovšem již existovaly i ve staré úpravě, média je ovšem často mylně interpretují jako nové. Několik poplatků bylo naopak sníženo.

Změny obchodního zákoníku

Kromě změn v dědickém řízení, které jsme popsali v článku Odchod ze života podle nové legislativy, vnáší nový rok do obchodního zákoníku ještě další novinky.
Je například ustanoveno, že na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členských států Evropské unie a podnikají na území České republiky, se vztahují stejná práva jako na české podnikatele.

U společností s ručeným omezeným nově vzniká povinnost společníka zapsat se v obchodním rejstříku, pokud na tohoto společníka má být převedeno jmění společnosti. Další drobné změny se týkají i zastavení podniku (s. r. o.) nebo rozdělení společnosti s ručením omezeným – podrobněji viz IV. část zákona č. 554/2004.

Dále je podrobněji řešeno porušení smluvních podmínek, respektive prodlení dlužníka. Jedná-li se o prodlení platby za dodávku zboží nebo služeb, vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení dnem následujícím po dni splatnosti faktury nebo uplynutí lhůty pro zaplacení.
Není-li tato lhůta stanovena, má i přesto věřitel, aniž by musel dlužníka vyzývat k plnění, nárok na úrok z prodlení, a to:

  • Uplynutím 30 dnů ode dne, kdy dlužník obdržel fakturu nebo obdobnou žádost o zaplacení,
  • Není-li možno určit den obdržení faktury, uplynutím 30 dnů od převzetí zboží nebo služby,
  • Obdrží-li dlužník fakturu dříve než dodávku zboží nebo služby, uplynutím 30 dnů od dodávky,
  • Do 30 dnů od kontroly stavu dodávky s objednávkou, pokud je tato kontrola stanovena ve smlouvě.

Pokud není ve smlouvě stanovena výše úroku z prodlení, postupuje se jako doposud podle občanského práva, které udává úrok z prodlení jako dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení Novinkou ale je neplatnost případné smlouvy tehdy, pokud se smlouva i s ohledem na konkrétní okolnosti případu a obchodní zvyklosti značně odlišuje v neprospěch věřitele od výše zmiňované úpravy nebo od úpravy podle občanského práva.

Doufáme, že se v nové legislativě snadno zorientujete a přejeme vám hodně štěstí v legislativním labyrintu nového roku.

Co si o nových úpravách myslíte? Jaké vítáte, jaké vám naopak připadají zbytečné?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Správní poplatky v roce 2005 rostou, klesají i přibývají

11. 1. 2005 | redakce Peníze.CZ

Odchod ze života podle nové legislativy

6. 1. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Odchod ze života podle nové legislativy

S novým rokem prošla změnou správa dědictví před ukončením dědického řízení, nově se nakládá s bankovními účty po smrti jejich majitele, jiné paragrafy mění podmínky zmocnění a prokury... celý článek

Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc

5. 1. 2005 | Ludmila Řezníčková

Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc

Zvýšení životního minima přinese rozsáhlé změny v sociální oblasti. Chcete vědět o kolik se zvýší porodné, přídavky na děti, částka životního minima k pokrytí nákladů na domácnost a... celý článek

Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005

4. 1. 2005 | Kateřina Havlíčková

Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005

Novela zákona o dani z příjmů přináší pro rok 2005 některé významné změny, ty nejdůležitější se týkají poplatníků s dětmi. Přečtěte si, co přesně pro vás budou znamenat. Připravili... celý článek

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Partners Financial Services