Šéfové investiček: Budeme spravovat o hodně víc

Šéfové investiček: Budeme spravovat o hodně víc
Mnoha nových fondů se podle výsledků ankety mezi šéfy investičních společností nedočkáme. Majetek pod správou by naproti tomu měl prudce růst. V otázce, zda rok 2003 bude již rokem akciových fondů, jsou nejednotní.

Vedoucím manažerům tuzemských investičních společností jsme položili následující otázky:

1. Kolik fondů a majetku pod správou budete mít na konci roku 2003?
2. Jak se do konce roku 2003 změní celkový objem majetku pod správou v českých podílových fondech, resp. ve fondech distribuovaných v ČR?
3. Co se podle vás stane trendem nebo událostí nadcházejícího roku?

Stejné otázky jsme položili již před rokem a tak jsme ty, kteří se ankety zúčastnili již loni, poprosili, aby zhodnotili i své loňské predikce. Toho se nakonec ujal jen Jiří Brabec ze ŽB Trustu. 

Oproti loňsku chybí  v anketě názor Pavla Semráda z Newton Investment. Tato investiční společnost v průběhu roku odprodala své fondy skupině J&T a dnes již fakticky žádný majetek neobhospodařuje.

Společnosti jsou řazené podle objemu majetku pod správou.

Josef Beneš, ČSOB Asset management
1.
Naším klíčovým cílem pro nadcházející rok 2003 je úspěšně dokončit proces budování vloni založeného ČSOB Asset Managementu. Věřím, že celkový objem aktiv pod naší správou výrazně přesáhne loňské 2 miliardy euro, které nás řadí mezi největší společností svého druhu ve střední Evropě. Překvapení, jež díky tomuto zázemí chystáme pro naše klienty v oblasti fondového byznysu, si zatím nechám pro sebe. Můžu ale garantovat, že budou zajímavá, atraktivní a velice příjemná...

2. Z prostého srovnání se státy Evropské unie vyplývá, že Česká republika má v oblasti fondů zatím nevyužitý obrovský potenciál. Potvrzuje to i naše zkušenost zejména z posledních dvou let, kdy investice do různých typů ČSOB nabízených podílových fondů rapidně rostou. Tedy jednoznačná předpověď pro rok 2003: růstová tendence.

3. Trendem se určitě stávají kapitálově zajištěné podílové fondy. Ukazuje se, že pro českého klienta nabízejí optimální kombinaci zajímavého výnosu a minimalizace rizika. Myslím, že stále více investičních společností na českém trhu půjde touto cestou.

Petr Zapletal, Investiční společnost České spořitelny
1. Co se týká počtu fondů, nepřekročíme číslo 15, tedy budeme blízko současnému stavu. Naše základní nabídka je v podstatě hotová, budeme ji dále vylepšovat novými nápady. Určitě bychom se chtěli v roce 2003 co nejvíce přiblížit 50 miliardám Kč pod správou, ale letošní rok bude těžší než ten uplynulý, který byl velmi úspěšný. Bude sílit konkurence a domácí trh nenabídne tak zajímavé investiční příležitosti pro konzervativní fondy jako letos. Náš cíl se zaměřuje jak na domácí fondy, tak na konsolidovaný trh včetně zahraničních fondů, kde máme v rámci naší finanční skupiny další plány na rozvoj.

2. Pokud nedojde ke kritickému vývoji (např. kolapsu některého trhu nebo prudkému růstu sazeb), tak předpokládáme solidní dvouciferný růst.

3. Bude pokračovat nárůst konkurence mezi domácími a zahraničními fondy. Novým trendem by se mohly stát fondy, které mohou nabídnout něco navíc z hlediska výnosu než peněžní trh a obligace, a přitom svým rizikem nebudou příliš vzdálené. Příkladem by mohly být obligační fondy hledající výnos mimo domácí trh třeba v kreditním riziku nebo jiným rozvíjejících se ekonomikách - příkladem je náš fond Trendbond. 

Pavel Pršala, IKS Komerční banky
1.
IKS KB by podle našich propočtů měla mít koncem roku 2003 pod správou 9 - 10 fondů s celkovým majetkem ve výši zhruba 36 - 38 mld. Kč. Z toho více než 10 mld. Kč bude představovat portfólio Penzijního fondu KB, jehož obhospodařování naše investiční společnost převzala od července 2002. Podobně jako u dalších předních investičních společností to bude převážně majetek, který do fondů vložili tzv. korunoví investoři. Podíl majetku pocházejícího z kupónové privatizace klesne pod 5 % a IKS KB tím dokončí transformaci na standardní evropskou investiční společnost.

2. Majetek v otevřených podílových fondech distribuovaných v ČR dosahuje v současné době téměř 140 mld. Kč, z toho české investiční společnosti sdružené v UNIS ČR představují zhruba 110 mld. Kč (přesnější číslo možná poskytne pan Hanzlík). Koncem roku 2003 odhaduji objem investic v podílových fondech na cca 200 mld. Kč a podíl členů UNIS by se mohl pohybovat mezi 70 % až 80 %, tj. kolem 150 mld. Kč (letošní čistý přírůstek do OPF činil zhruba 40 mld. Kč).

3. Pokud jde o trendy, neočekávám jejich podstatnou změnu. To znamená, že největší přírůstky by měly směřovat do fondů peněžního trhu (včetně fondů zaměřených na korporátní klientelu), přetrvávat bude zřejmě i poměrně intenzívní příliv prostředků do konzervativnějších dluhopisových fondů. Pravděpodobné a dlouho očekávané oživení na akciových trzích by mělo znovu oživit zájem o smíšené a akciové fondy, který by se však v českých podmínkách neměl projevit tak výrazně jako jinde ve světě.

Jiří Brabec, ŽB Trust
1. Počet fondů nehodláme příliš měnit, takže 5 nebo 6. Plánujeme slušné nové prodeje a věříme trhu, takže předpokládáme majetek ve fondech v úrovni nejméně 9 miliard Kč.

2. Trh fondů dále poroste, patrně i nadále především v sektoru fondů peněžního trhu a fondů dluhopisových. Nestane-li se na kapitálových trzích nic nečekaného a nezmění-li se podmínky v sektoru konkurenčních finančních produktů, očekávám nejméně 30% růst.

3. Událost roku si předpovědět netroufám. Předpokládám, že během roku se postupně obnoví zájem o investice do akciových a smíšených fondů. Bude pokračovat trend poskytování doprovodných služeb a propojování produktů kolektivního investování a komerčního bankovnictví (viz např. platební karty, které se na trhu objevily již letos).

Loňské předpovědi a realita:
1) 6 fondů, 5,5 miliardy Kč. Ve skutečnosti 5 fondů, neboť se nám podařilo sloučit dvě dvojice fondů již letos, a přes 6 miliard Kč, neboť naše čisté prodeje byly lepší než plán.
2) Celkově určitě růst, a to nejméně 10 %. Ano, byl růst, a to podstatně větší zatím dokonce již o více než 40%
3) Vliv ekonomiky USA na globální trhy se potvrdil, její oživení nebylo tak výrazné, jak jsem očekával. Vstup zahraničních fondů skutečně pokračoval (dokonce se již i zveřejňují nějaké oficiální statistiky, viz AKAT), také karty navázané na fondy se objevily.

Martin Sankot, ČP Invest
1. V současné době má ČP INVEST pod správou celkem 11 otevřených podílových fondů (včetně fondů převzatých od PPF IS) s obhospodařovaným majetkem 3, 23 mld. Kč. V roce 2003 budeme konsolidovat naši produktovou nabídku tak, abychom nadále spravovali ty fondy, které již aktivně komunikujeme směrem k investorské veřejnosti.

2. Během roku 2002 došlo k nárůstu obhospodařovaného majetku v OPF v rámci členů UNIS ČR z 64 mld. Kč na více než 103 mld. Kč v druhém prosincovém týdnu ( je také potřeba si uvědomit, že na českém trhu působí i značné množství zahraničních fondů, jejichž obhospodařovaný majetek je rozhodně nezanedbatelný ). Tento více než 60% meziroční nárůst se zdá býti relativně překvapivý v kontextu vývoje světové ekonomiky a kapitálových trhů v roce 2002. Nárůst je dán transformací uzavřených podílových fondů a investičních fondů na otevřené a ve stále vzrůstající míře také změnou investičního chování obyvatelstva. Veřejnost si stále více uvědomuje výhody produktů kolektivního investování ve srovnání s jinými způsoby zhodnocení volných finančních prostředků. Z tohoto pohledu usuzuji, že i v roce 2003 bude pokračovat rostoucí trend přílivu prostředků do sektoru kolektivního investování. Finální objem majetku pod správou bude ovlivněn mnoha faktory, z nichž některé nelze seriozně předpovídat a tak se omezím pouze na to, že změna finálního objemu majetku pod správou bude kladná.

3. Událostí roku bude příprava a schvalování nové legislativy upravující jak podnikání na kapitálovém trhu tak podnikání v sektoru kolektivního investování. Pokud se potvrdí předpoklady a světová ekonomika v roce 2003 poroste a dojde též k pozitivnímu trendu na světových kapitálových trzích, pak, za rostoucí edukací české veřejnosti budou trendem roku akciové podílové fondy.

Roman Pospíšil, Pioneer Investments
1.
Výrazné rozšiřování nabídky produktů nebude naším hlavním cílem. Od minulého roku distribuuje skupina Pioneer Investments na českém trhu 41 převážně zahraničních podílových fondů. Očekáváme procentuálně dvouciferný nárůst spravovaného majetku.

2. Domnívám se, že koncem roku 2003 se celkový objem majetku ve správě fondů bude pohybovat kolem 4 miliard Eur.

3. Neočekávám významnější rozšiřování nabídky nových fondů. Trend bude směřovat k vytváření balíčků a strukturovaných produktů, což umožní i drobnému klientovi užívat vyššího komfortu správy aktiv. Co se týče rozložení aktiv mezi jednotlivé typy fondů, předpokládám pokračující dominanci fixed income produktů.


Tomáš Strnad, Citicorp

Na Vaše otázky bych také rád znal odpověď..... Nicméně:
1. V tomto okamžiku máme pro rok 2003 připravené další 3 nové fondy. Nevylučuji však, že přibudou další. Zvažujeme také možnost registrace našich off-shore fondů. U našich lokálních podílových fondů budu za úspěch považovat 10 mld. Kč na konci roku 2003, tedy zhruba 30% nárůst aktiv.

2. Nárůst o 24 %.

3. Myslím, že zajímavou udalostí bude připrava mnoha významnch investičních společnost na zalenění správy aktiv v mateřských bankách, připadně sesterských makléřských společnostech do aktivit investicních společností. Připravovaný zákon by měl toto spojení činností umožnit již od ledna 2004. Velikost některých investičních společností se tím výrazně zvětší a tím se i upevní jejich místo na trhu, což je před naším vstupem do EU velmi dobře.

Vít Vařeka, Akro
1.
Šest až osm otevřených podílových fondů.

2. Očekávám růst objemu majetku v řádu deseti procent (očištěno od vlivu vývoje cen investičních nástrojů).

3. Nepředpokládám, že se v příštím roce projeví nějaký výrazný trend v oblasti kolektivního investování. Očekávám podobný vývoj jako v roce 2002.

Jak byste na položené otázky odpověděli vy? Co si myslíte o odpovědích kapitánů fondového průmyslu? A jak hodnotíte jejich loňské odpovědi? Kdo je podle vás nejvěcnější, z čí odpovědi jste se naopak dozvěděli nejméně? Napište svůj názor.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 1. 2003 10:37, SkrivanekT

Máte pravdu, na J&T jsem zapomněl, což je chyba, za kterou se omlouvám. Mohu Vám ovšem slíbit, že plánujeme záměry této skupiny představit v samostatném článku.

Zobrazit celé vlákno

+27
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 1. 2003 9:17, PavelQ

Díky za zajímavý článek, který si tvoří historii, proč ale nebyla oslovena také JT?

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Šéfové investičních společností: Letos bude lépe

29. 1. 2002 | Tomáš Skřivánek

Šéfové investičních společností: Letos bude lépe

Majetek pod správou tuzemských fondů vzroste letos zhruba o deset procent a počet spravovaných fondů se moc nezmění, tak se dají shrnout výsledky ankety mezi šéfy tuzemských investičních... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.