Stanovisko UNIS ČR k situaci v USA - pozastavení obchodů

Tomáš Prouza | 12. 9. 2001
UNIS doporučuje svým členům pozastavit obchodování
UNIS ČR doporučuje svým členům pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů ovlivněných tragickými událostmi v USA

V souvislosti s teroristickými úroky ve Spojených státech a jejich vlivem na finanční trhy doporučuje Unie investičních společností České republiky svým členům pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů, které jsou dotčeny krizí ve Spojených státech, a u kterých mohou nastat problémy s oceněním cenných papírů.

Unie se domnívá, že vzniklá situace opravňuje investiční společnosti k postupu v souladu s § 13 odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a fondech, který umožňuje pozastavit odkupování podílových listů pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

Rozhodnutí o konkrétním postupu v případě jednotlivých fondů je plně v kompetenci investičních společností, které je spravují. O těchto rozhodnutích jsou společnosti povinny informovat KCP a podílníky způsobem stanoveným zákonem a statuty jednotlivých fondů.

Podle informací Evropské federace investičních fondů a společností (FEFSI), jíž je UNIS ČR členem, doporučily podobný postup ze stejného důvodu svým členům také národní asociace Německa, Lucemburska a Velké Británie.

 Doposud přijatá opatření:

Investiční společnost

opatření (stav 12. 9. 2001, 12.00)

Akro

společnost pozastavila s okamžitou platností odkupování podílových listů všech fondů, které obhospodařuje

investAGe

společnost rozhodla v souladu s § 13 ost. 4 zákona 248/1992 Sb. s účinností od 12. 9. 2001 o pozastavení odkupování podílových listů fondů AG7 FOND, AG2000 FOND a AGb FOND

IKS KB

od 12. 9. 2001 pozastaveno obchodování s podílovými listy fondů IKS fond světových indexů, IKS globální, IKS fond fondů a IKS balancovaný

Investiční společnost ČS

od 12.9. pozastaveno obchodování s podílovými listy fondu Globaltrend FF

KIS

společnost pozastavila s okamžitou platností prodej a odkup podílových listů OPF Alpha Effect, důvodem rozhodnutí je ochrana investorů před spekulacemi, opatření bude odvoláno představenstvem po obnovení obchodování na amerických trzích

Newton Investment

pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů fondů s expozicí v amerických cenných papírech, a to s účinností od dnešního dne do data obnovení obchodování na NYSE nebo Nasdaq, maximálně však na dobu tří měsíců, jde o fondy YSE akcionářů, Praděd, International a Fond Plus

OB Invest

pozastaveno obchodování s podílovými listy všech spravovaných OPF

Pioneer

s platností od 12. 9. 2001 do odvolání pozastaveno přijímání žádostí o vydání podílových listů a pozastaveno odkupování podílových listů fondu Pioneer Trustu

PPF

společnost pozastavila prodeje a odkupy podílových listů Smíšeného OPF

První investiční společnost

pozastaveno odkupování od 12. 9. 2001 na dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv stávajících podílníků s fondy 1. IN Výnosový fond, 1.  IN Restituční fond, 1. IN Akciový fond, 1. IN Fond fondů a bylo prodlouženo pozastavení odkupování podílových listů 1. IN Středoevropský fond

ŽB Trust

společnost rozhodla o dočasném pozastavení prodeje a zpětného prodeje těch otevřených podílových fondů, v jejichž portfoliu jsou tituly emitované americkými společnostmi nebo jsou obchodovány na trhu v USA, jedná se o fondy Živnobanka - Interkonto, Živnobanka – korunový balancovaný fond, Živnobanka - akciový fond, Živnobanka - mezinárodní akciový fond, prodej a zpětný prodej podílových listů těchto fondů bude zahájen po stabilizaci situace na hlavních mezinárodních kapitálových trzích

  Unie investičních společností, vydáno 12. září 2001

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services