Kupónové fondy: ještě je čas

Kupónové fondy: ještě je čas
Snad jen stavební spoření má lepší poměr mezi rizikem a výnosem než otevírané investiční a podílové fondy.

V současnosti, kdy akciové trhy procházejí obtížným obdobím, provázeným vysokou volatilitou a v České republice dochází k nárůstu inflace, která ničí výnosy dluhopisů, je pro investora, který si nemůže dovolit právě dlouhodobý investiční horizont a zároveň není spekulantem, dosti obtížné najít vhodný objekt k investování.

Zajímavou možností v minulosti bylo a stále ještě zůstává investování do uzavřených investičních a podílových fondů, vzešlých z kupónové privatizace, které se blíží svému otevření. Poměr potenciálního zisku k riziku investice je lepší snad jen u stavebního spoření, které ovšem zůstává jen spořením.

Byla však doba, a nikoliv příliš vzdálená, kdy někteří správci i ostatní účastníci trhu dělali s těmito fondy doslova psí kusy a investice do tohoto odvětví byla téměř tak riskantní jako do ostatních českých akcií. Namátkou uveďme tunelování fondů, jejich přeměnu na holdingy, někdy také snahu o jejich ovládnutí (např. kauza Motoinvest) a často též prostou neschopnost řídit tyto fondy.

Situace se začala značně zlepšovat poté, co byla v květnu 1998 přijata parlamentem ČR novela zákona o investičních společnostech a fondech. Zde byla zakotvena povinnost otevírání uzavřených investičních a podílových fondů založených před účinností této novely a to nejpozději do konce roku 2002. Dále bylo stanoveno, že se investiční fondy nemohou přeměnit na jiný subjekt, vyjma svého otevření. Správce napříště nesmí provádět operace s majetkem fondů přes spřízněné subjekty. Novela dále stanovila, že v majetku fondů nesmí být více než 11% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem a fondy nesmí nakupovat do portfolia akcie společností, které mají více než desetiprocentní podíl na základním kapitálu správcovské společnosti nebo investičního fondu.

Od této významné události začíná většina správců kultivovat portfolia spravovaných fondů a směřuje je k větší likviditě a stabilitě. Významně narůstá podíl dluhopisů a instrumentů peněžního trhu. To všechno se záhy projevuje na snižování diskontů jednotlivých fondů, jak je názorně vidět na připojených grafech.

Průkopníkem v otevírání fondů se stala Spořitelní investiční společnost (ISSIS) se svým vlajkovým fondem SPIF Český (OFSISCES). Ten byl, jako první "kupónový" fond, otevřen dne 14.6.1999. Tehdy, a poté i po otevření dalších fondů, se ukázalo, že nebyly na místě obavy z masového odlivu podílníků.

Na prvních dvou grafech je znázorněn vývoj diskontů čtyřech velkých investičních fondů, spravovaných renomovanými investičními společnostmi. Sledované časové období sahá od začátku roku 1997 až do doby otevření jednotlivých fondů, tj.do ukončení jejich veřejné obchodovatelnosti. Již první pohled na grafy ukazuje výnosnost takové investice.S blížícím se otevřením mohl investor inkasovat zisky s klesajícího diskontu, tj. z případného prodeje akcií fondů za vyšší cenu, než činila cena nákupní. Mnohdy však bylo lepší počkat až na samotné otevření, neboť i v tomto okamžiku byl diskont často kolem 10% a výnos při jeho skokové realizaci znatelně přesahoval počáteční srážky stanovené správcem. Investor s delším investičním horizontem mohl navíc počkat s odkupem, až tyto srážky klesly (většinou až na nulu). Zde je třeba upozornit, že tyto srážky jsou majetkem fondu a zvyšují při odkupech ČOJ podílových listů vytrvalejších podílníků. Pro dlouhodobé investory se nabízel i přestup, někdy poplatkově zvýhodněný, do jinak investičně zaměřených fondů rodiny stejné investiční společnosti.


První vlašťovky mezi fondy zvládly své otevření bez problémů a postupně se připravovaly na tuto cestu i další fondy. Diskonty postupně klesaly, vše se zdálo bez problémů a do fondů byla radost investovat. To se zřejmě nelíbilo jednomu malému českému investorovi, kterému asi ujel vlak. Ten začal postupně soudně napadat platnost valných hromad, které rozhodly o otevření jednotlivých investičních fondů a způsobil tak značné zpomalení celého transformačního procesu.

Pro zájemce o tuto problematiku doporučuji článek Radka Létala Čtvrtá a poslední vlna? a stanovisko Komise pro cenné papíry k situaci v procesu otevírání investičních fondů ze dne 11.4.2001.

Pro nás z toho plyne fakt, že diskonty fondů změnily směr a začaly opět stoupat. Je možné, že právě toto si žalobce přál. Tedy diskonty stoupaly, ale vzhledem k nyní již kvalitním portfoliím fondů spíše zvolna a po zamítnutí žaloby proti Rentiérskému IF 1.IN nastává opět jejich pokles. Situaci ilustruje následující tabulka.

Údaje k datu: 17.8.2001
otevírání IF a UPF
Správce fondu Název fondu ČOJ/a cena RMS Diskont Dluhopisy
peníze
Srážka Možné otevření Čistý výnos Otevření Čistý výnos
(Kč) (Kč) (%) (%) (%) (%) v (měs.) p.a. (%)
OB invest Zlatý Kvanto 504 435 13,7 81 6 31.12.01 8,9 5 21,4
1.IN IF bohatství 1595 1347 15,5 61 6 31.1.02 11,3 6 22,6
1.IN Křišťálový 1267 1092 13,8 51 6 31.1.02 9,1 6 18,1
1.IN IF obchodu 1223 1060 13,3 74 6 31.1.02 8,5 6 16,9
1.IN Rentiérský 1170 1044 10,8 55 6 31.10.01 5,3 3 21,4
ŽB trust 1.IF ŽB 694 625 9,9 81 2 31.12.01 8,8 5 21,2
PIF PIF 944 820 13,1 90 6 31.1.02 8,2 6 16,4
KIS Thesaurus PF 1108 928 16,2 86 6 31.3.02 12,2 8 18,3
PPF I.S. Český UPF 1383 1140 17,6 58 6 31.5.02 14,0 10 16,8
PPF I.S. Morslezs.UPF 1382 1134 17,9 60,5 6 31.5.02 14,6 10 17,5
Průměr: --------------- 1127 963 14,2 69,8     10,1   19,1
Ve výpočtu nejsou uvažovány případné dividendy a do doby otevření fondu je uvažována stabilní hodnota ČOJ
Diskont (%) = 100 - [( trž.cena / ČOJ ) x 100]
Čistý výnos, je výnos k předpokládanému datu otevření fondu po započtení srážky
Čistý výnos v p.a. je roční výnos po započtení srážky

Klíčové události, které předznamenávají další vývoj v otevírání investičních fondů jsou asi tyto:
- V prosinci 2000 vyhověl krajský soud v Praze žalobě minoritního akcionáře na neplatnost usnesení valné hromady o přeměně Rentiérského IF 1.IN
- Koncem dubna zamítl vrchní soud tuto žalobu minoritního akcionáře
- 24.5.2001 povolila KCP přeměnu 1.IF Živnobanka na otevřený obligační fond
- 12.6.2001 zamítl krajský obchodní soud v Praze žalobu na neplatnost rozhodnutí V.H. o přeměně Křišťálového IF 1.IN na otevřený podílový fond
- 10.8.2001 povolila KCP přeměnu Rentiérského IF na Rentiérský otevřený podílový fond. Správce počítá s otevřením ještě v říjnu tohoto roku

I když se žalobce odvolal, zdá se, že ledy se pohnuly a nyní záleží na tom zda bude proveden výmaz fondů z obchodního rejstříku, jak se konečně stalo i v případě Restitučního IF (profil, názory), i přes odvolání žalobce.

Čeho si tedy povšimnout při investici do uzavřených fondů?
V tomto sektoru vycházíme z tzv. diskontu. Diskont fondů je rozdíl mezi kurzem akcie daného fondu na kapitálovém trhu a čistým obchodním jměním na jednu akcii (ČOJ/1a), který je stanoven v procentech. Po otevření fondu může podílník tento diskont inkasovat zpětným prodejem svých podílových listů správci fondu.

Diskont svou výší ukazuje na toleranci investorů přijmout investiční riziko. Mezi nejdůležitější rizika při investici do uzavřených fondů patří:
- Riziko důvěryhodnosti správce. Po přijetí výše zmíněné novely došlo v této oblasti ke zlepšení a určitou zárukou u tuzemských investičních společností je členství v unii investičních společností ČR (UNIS). Správci fondů v tabulce patří k těm solidnějším.
- Riziko portfolia. Zde jde o kvalitu akcií, dluhopisů a instrumentů peněžního trhu a o jejich poměrné zastoupení v portfoliu fondu. Také zde došlo po přijetí novely postupně ke značnému zlepšení a fondy zde uvedené mají dnes již kvalitní a diverzifikovaná portfolia. Akciové části fondových portfolií vykazují poslední dobou dokonce vyšší podíl kvalitních zahraničních akcií než českých. Je tedy jen na investorovi, bude-li chtít akceptovat větší podíl akcií v některém z budoucích smíšených, či akciových otevřených fondů, nebo vsadí spíše na menší volatilitu dluhopisů. Koupit totiž slušný dluhopisový fond a navíc s diskontem může být pro konzervativnějšího investora lákavé. Jako budoucí otevřené dluhopisové fondy jsou připravovány například: 1.IF Živnobanka, 1.PIF, IF Obchodu 1.IN a IF Bohatství 1.IN.
- Riziko délky investičního horizontu. To je v tomto investičním segmentu dáno nejistým datem otevření jednotlivých fondů. Někteří správci sice již oznámili přibližnou dobu zamýšleného otevření, ale to může být zpochybněno vývojem kolem žalob menšinového akcionáře, nebo časovým zdržením při prodeji nemovitostí, které některé fondy vlastní a které musí být do doby otevření prodány.
- Riziko likvidity. Dostatečná likvidita akcií uzavřených fondů je potřeba pro jejich bezproblémový nákup, ale i pro případný zpětný prodej těchto akcií ještě před otevřením fondů. Na trhu RMS se v poslední době obchoduje s fondy více než na BCP, navíc je pro malé investory přístupnější a nákupní ceny zde bývají nižší. U méně likvidních fondů doporučuji zadávat pokyn s patnáctidenní platností.

Závěrem lze říci, že investice do fondů čekajících na svá otevření jsou nadále atraktivní, k čemuž přispívají i nízké úrokové sazby, které budou zřejmě přetrvávat i přes rostoucí inflaci. Portfolia fondů jsou již tak kvalitní a likvidní, že i kdyby (v nejhorším a málo pravděpodobném scénáři) došlo k likvidaci těchto fondů, neměl by investor na této investici ztratit. Navíc, kromě investičních fondů, čeká na otevření, při slušném diskontu, ještě několik podílových fondů na které se žaloby nevztahují, a to zajisté stojí za pozornost!

Investujete do otevíraných fondů? Nebo jste již toho nechali? Nebo jste do nich nikdy neinvestovali? Proč? Napište, jak to vidíte!

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 8. 2001 10:51

Milý pane, řeč zde byla o IF a UPF, nikoliv o OPF. Navíc vrácené peníze do fondů PIAS se neprojevily nárůstem ČOJ. Doporučuji: www.pias.cz, rubriku aktuality.

Zobrazit celé vlákno

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

22. 8. 2001 11:43, clip - druhy pokus

Poznamka k diskontu, diskont se pocita tak jak se pocita tedy (kurs-COJ)/COJ, z hlediska investora by se ale mel pocitat (kurs-COJ)/kurs protoze takhle udava kolik procent z puvodni investice vydelam. Protoze kurs

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Bitcoin za milion a stíhané Xixoio. Týden v kryptu

9. 12. 2023 | Tomáš Krause

Bitcoin za milion a stíhané Xixoio. Týden v kryptu

Bitcoin pořídíte za milion, policie stíhá lidi z XIXOIO, ve Švýcarsku zaplatíte bitcoinem i daně, pokrytci z JPMorgan si nevidí do pusy a Do Kwon bude vydán do USA. Je tu další Týden... celý článek

Zlato je na historickém rekordu. Bitcoinová raketa letí za ním

6. 12. 2023 | Tomáš Vranka | 1 komentář

Zlato je na historickém rekordu. Bitcoinová raketa letí za ním

Nejvýznamnější kryptoměna, přezdívaná někdy digitální zlato, rychle posiluje. A cena skutečného zlata je vysoko jako nikdy. Co za tím je? Odpovědi v komentáři nabízí Tomáš Vranka, analytik... celý článek

Investiční zlato: Revoluční hologramové slitky od Argor-Heraeus

5. 12. 2023 | PR text

Investiční zlato: Revoluční hologramové slitky od Argor-Heraeus

Investování do zlata je jednou z nejstarších a nejstabilnějších forem uložení hodnoty. V posledních letech však přichází na trh s novinkou, která kombinuje tradiční hodnotu s moderními... celý článek

Kauza Xixoio: Policie obvinila dva lidi kvůli podvodu

4. 12. 2023 | Petr Kučera

Kauza Xixoio: Policie obvinila dva lidi kvůli podvodu

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili trestní stíhání dvou fyzických osob a jedné právnické osoby pro trestný čin podvodu v souvislosti s případem Xixoio.... celý článek

Bitcoin připravil o peníze syna šéfky ECB a vypije všechnu vodu! Týden v kryptu

2. 12. 2023 | Tomáš Krause

Bitcoin připravil o peníze syna šéfky ECB a vypije všechnu vodu! Týden v kryptu

Syn Christine Lagardeové neposlouchal. Bývalý šéf Binance nesmí domů. Kryptopodvodníci si kupovali důvěryhodnost sponzoringem sportu, ten má teď platit. Drobný těžař trumfnul obry.... celý článek

Partners Financial Services