Co teď exekutor nesmí zabavit. Přehled pravidel

Které věci nemůže exekutor zabavit? Jaké vybavení domácnosti je obvyklé a co dlužník nezbytně potřebuje? Máme podrobnosti.
Co teď exekutor nesmí zabavit. Přehled pravidel

Zdroj: Martin Vlnas, NextPage Media

Exekutor nejčastěji vymáhá dluh buď přímo u zaměstnavatele formou srážek ze mzdy, nebo „obstavením“ bankovního účtu (přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu). V obou případech musí dlužníkovi zůstat určité minimum – aby bylo skutečně nezabavitelné i v bance, to má od letošního července zajistit takzvaný chráněný účet.

Teprve když není možné uspokojit pohledávku (dluh) těmito způsoby, přikročí exekutor k takzvané mobiliární exekuci, kdy „označí a zajistí“ věci dlužníka. Jak exekuce prodejem movitých věcí probíhá a co exekutor zabavit nesmí?

Soupis a zajištění věcí při exekuci

Aby mohl věřitel předat svou pohledávku exekutorovi, musí nejprve disponovat takzvaným exekučním titulem. Tím je například pravomocné soudní rozhodnutí potvrzující existenci pohledávky, nebo notářský zápis, v němž dlužník svolil k přímé vykonatelnosti.

Při mobiliární exekuci (prodejem movitých věcí) hraje roli moment překvapení. Proto je dlužníkovi usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí doručováno až při provádění exekuce. Soud v něm dlužníkovi zakáže nakládat s věcmi, které exekutor na místě zahrne do soupisu.

Exekutor je povinen vyhledávat věci, které by dlužníkovi mohly patřit – ať už v jeho domě nebo bytě, nebo jinde, kde dlužník bydlí. Dlužník by měl exekutora (respektive jeho vykonavatele) nechat do takových prostor vstoupit, aby si věci prohlédl. Když mu to neumožní, může si exekutor zjednat přístup sám, stejně jako si otevřít uzamčené skříně a podobně.

Při prohlídce u dlužníka vzniká soupis jednotlivých věcí, které by bylo možné zabavit. Exekutor věci zaeviduje a označí je nálepkou Exekučně zabaveno. Hned je může „zajistit“, tedy zabavit a odvézt, anebo je nechá na místě. Dlužník pak s těmito věcmi nesmí nakládat, protože se počítá s jejich prodejem v exekuční dražbě.

Při sepisování věcí vychází exekutor z domněnky, že věci, které má dlužník u sebe, mu patří. Opak by musel být prokázán, víc si o tom napíšeme za chvíli.

Když dlužníka nezastihne doma, zajistí si exekutor přístup a spolu s usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí dlužníkovi doručí rovnou i soupis.

Celý průběh mobiliární exekuce se musí nahrávat na kameru, záznam je pak součástí spisu. To má zabránit zakázanému postupu.

Věci, které nepatří do exekuce

Ze zákona nesmí exekutor zabavit věci, které dlužník nebo jeho manžel „nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, anebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům“.

Zákon přímo říká, že jde především o:

 • oblečení, prádlo, obuv,
 • obvyklé vybavení domácnosti (především postel, stůl, židle, kuchyňská linka, nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývky, ložní prádlo) – za předpokladu, že hodnota těchto věcí zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
 • studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a hračky,
 • snubní prsten, videozáznamy a zvukové záznamy rodiny povinného, pokud je nelze z nosiče přenést jinam,
 • zdravotnické potřeby,
 • hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima (aktuálně tedy 7720 korun); nalezne-li exekutor vyšší hotovost, naloží s ní jako s výtěžkem zpeněžení,
 • zvířata, která nejsou hospodářská, ale naopak slouží člověku jako společník.

Jaké vybavení domácnosti je obvyklé a co dlužník nezbytně potřebuje?

Televize, zvuková aparatura a reproduktory, sedací souprava, křesla, noční stolky, designový nábytek, komody, skříně – to vše jsou věci, které sice tvoří „obvyklé vybavení domácnosti“, ale nejde o věci, které by dlužník nezbytně nutně potřeboval.

„Měřítko nezbytnosti se neodvíjí pouze od četnosti a způsobu užívání věcí, nýbrž má základ v úvaze, zda lze po povinném požadovat, aby se při uspokojování základních životních potřeb svých a své rodiny bez uvedených věcí obešel,“ konstatoval Nejvyšší soud ČR.

Při rozhodování o tom, co dlužník nezbytně nutně potřebuje, se tak vychází z toho, co dlužník nemůže postrádat, aniž by byla snížena jeho lidská důstojnost – například by musel jíst nebo spát na zemi.

Když už musíte...

... půjčte si u někoho normálního

Většinou nejvíc ušetříte, když nekoupíte. Ale jsou i půjčky nezbytné a jsou půjčky, které si na sebe vydělají. Pokud úvěr vážně potřebujete, nechejte si porovnat nabídky. A pokud bude půjčka nesmysl, řekneme vám to.

Je otázkou, jak posoudit například notebooky nebo tablety, obzvláště poté, co za sebou máme několik měsíců trvající lockdown a s ním spojenou distanční výuku. Mohlo by se totiž jednat o školní potřeby. „Bude tedy na dlužníkovi, aby tuto skutečnost prokázal, a na soudním exekutorovi, aby ji náležitě posoudil,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Jestliže dlužník podniká, nemůže mu exekutor zabavit ani věci, které nezbytně potřebuje pro výkon podnikatelské činnosti (stroje, počítač, případně automobil a podobně). Nelze mu tedy zabavit věci, které mu umožní pokračovat v jeho podnikání „alespoň v minimálním rozsahu“.

Nepřihlíží se přitom k tomu, že by zabavení zbytných věcí dlužníkovi způsobilo organizační obtíže: například podnikající truhlář může nábytek zhotovovat i prostřednictvím ručních nástrojů, ačkoliv s těmi elektrickými to jde o poznání lépe. Výjimku tvoří případ, kdy ve prospěch věřitele vázne na věcech zástavní právo – například když banka přijala do zástavy k úvěru stroje, které byly na tento úvěr pořízeny. V takovém případě může exekutor zabavit i ty.

Vyloučení cizích věcí z exekuce

Snadno se může stát, že exekutor zařadí do soupisu i věci, které nepatří dlužníkovi, ale například jeho partnerovi, nebo třeba pronajímateli.

Když „třetí osoba“ prokáže, že věc nepatří dlužníkovi, ale jí, exekutor takovou věc do soupisu nezahrne. Průkazným dokladem bude pro exekutora jakýkoliv doklad na jméno – faktura, paragon či výpis z bankovního účtu.

Pronajímatel může do nájemní smlouvy zahrnout seznam věcí, které jsou nájemci přenechány k užívání. Pro zamezení dalších problémů by věci měly být popsány, ideální je pořídit jejich fotodokumentaci.

„Je-li nesporné, že sepisovaná věc nemůže patřit povinnému, pak ji exekutor do soupisu nepojme nebo ji vyškrtne,“ říká Mlynarčík.

Exekutoři však nejsou povinni na místě přezkoumávat otázku vlastnictví. Pokud třetí osoba tvrdí, že věc je její, měla by exekutora aktivně oslovit s návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu a doplnit ho o dokumenty prokazující vlastnictví.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu je možné podat do 30 dnů ode dne, kdy se vlastník dozvěděl, že ji exekutor do soupisu zahrnul. O takovém návrhu pak musí exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Pokud exekutor návrhu na vyškrtnutí nevyhoví, může vlastník věci podat ještě takzvanou vylučovací žalobu k soudu.

Na co exekutor nedosáhne

Zdroj: Shutterstock

Při exekuci prodejem movitých věcí nesmí zahrnout do soupisu:

 • movité věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny
 • věci, které dlužník nezbytně potřebuje pro výkon podnikatelské činnosti tak, aby byla zachována alespoň v minimálním rozsahu

Při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů nesmí zabavit:

 • nezabavitelnou částku (součet nezabavitelných částek na dlužníka a každou vyživovanou osobu)

Při exekuci přikázáním pohledávky z účtu v bance exekutor nedosáhne na:

 • částku nezabavitelného minima, pokud si výplatu necháváte zaslat na chráněný účet
 • částku, kterou si může dlužník i z obstaveného účtu jednorázově vybrat (aktuálně jde o trojnásobek životního minima, tedy 11 580 korun. Před 1. červencem 2021 šlo o dvojnásobek životního minima, kvůli pandemii bylo dočasně možné vybrat až čtyřnásobek životního minima).

Při exekuci přikázáním jiné pohledávky exekuci nepodléhají:

 • pojistné plnění, má-li být náhrada využita k vybudování nebo opravě budovy
 • výživné na nezaopatřené dítě
 • peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné, daňový bonus, z dávek státní sociální podpory je to příspěvek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
 • pohledávky OSVČ z podnikatelské činnosti: exekuci podléhají jen dvě pětiny (při uspokojování přednostních pohledávek jsou to tři pětiny)
 • autorské odměny, stejně jako obdobné příjmy (výkonných umělců apod.): exekuci podléhají dvě pětiny, pro uspokojení přednostních pohledávek tři pětiny

K exekuci prodejem nemovitosti přikročí exekutor tehdy, nelze-li peníze vymoci jinak. Exekuci zastaví, pokud:

 • jde o nemovitost, v níž má povinný místo trvalého pobytu a zároveň výše pohledávek oprávněného a dalších, kteří následně do řízení přistoupili jako další oprávnění k okamžiku zahájení dražebního jednání, nepřesahuje 100 000 korun bez příslušenství (s výjimkou vymáhání pohledávek výživného, náhradního výživného nebo úhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo trestným činem).

Jenom jedna současně

Další omezení přijde od 1. ledna 2022, kdy nabývá účinnosti novela exekučního řádu. Ta má zamezit tomu, aby současně probíhala více než jedna mobiliární exekuce.

Do rejstříku exekucí se nově bude zapisovat i informace, zda exekutor proti dlužníkovi vede exekuci prodejem movitých věcí. Další exekutor by pak mobiliární exekuci provést neměl.

„Jakmile skončí první (dřívější) exekuce, ve které exekutor sepsal vaše věci, mohou další exekutoři provádět vždy jen jednu exekuci prodejem movitých věcí (dokud jedna exekuce neskončí, nemůže k vám domů přijít další exekutor),“ vysvětluje veřejný ochránce práv – ombudsman.

Kalkulačka - podmínky osobního bankrotu 2022

+

Další kalkulačky

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Veronika Hejná

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+72
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 30 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 11. 2021 9:58, J:David

Jsou to lži,moje zkušenosti s exekutorem jsou následující vyluxoval účet kde nechal 92Kč...banka mi obratem píše máte účet do - 20 000 Kč ihned dorovnejte účet....Dal jsem tam 1 000 Kč aby do hodiny exekutor opět strhl 900 Kč...takže banka do týdne mi píše vzhledem k tomu že jste nedorovnal svůj účet byla Vám uložena pokuta 500 Kč kterou dorovnáte do 3 dnů.A jak ven?Zrušit účet nejde pokud jste v exekuci...
A další lež ve článku v době covidu spolupracovnici z práce co byla doma s dcerou navštívil exekutor dítko odpojil od noteboku s učitelkou a hotovo....Exekutora nic nezajíma....že se říká že se to nesmí vzít?ha ha

+75
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 11. 2021 8:02

Už to, že jsi v exekuci, pravděpodobně značí, že jsi ekonomický diletant. Takže kritizovat druhé je jaksi úsměvné. Přísnost na spodinu musí být, to se nedá nic dělat. Víš?

Zobrazit celé vlákno

-96
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (30 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Oddlužení se zkrátí na tři roky. Osobní bankrot čekají změny

10. 11. 2022 | Jiří Hovorka

Oddlužení se zkrátí na tři roky. Osobní bankrot čekají změny

Zbavit se dluhů bude možné už během tří let místo dosavadních pěti. Na zkrácení podle evropských pravidel je v zásadě shoda, ale řeší se ještě konkrétní podmínky a „detaily“: hlavně... celý článek

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

23. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane od října z výplaty či důchodu víc peněz. Růst, který souvisí se zvýšením normativů na bydlení, ale vláda tentokrát omezila.

Poslední šance pro dlužníky. Vrací se Milostivé léto

1. 9. 2022 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Poslední šance pro dlužníky. Vrací se Milostivé léto

Akce, díky které se lidé mohou snáze zbavit některých exekucí, od 1. září pokračuje. Původní pravidla této „amnestie sankcí“ se mírně změnila. Na dlouhou dobu má jít o poslední podobnou... celý článek

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

5. 7. 2022 | Petr Kučera | 21 komentářů

Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak stoupne nezabavitelná částka

Zvýšení životního minima má vliv i na srážky ze mzdy. Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane od července víc peněz.

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

26. 6. 2022 | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Nová šance pro dlužníky. Milostivé léto čeká pokračování

Druhé milostivé léto začne 1. září a skončí 30. listopadu 2022. Původní pravidla této „amnestie sankcí“ se pro pokračování akce mírně změnila.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.