Exekuce 2013: změny stručně, jasně, přehledně

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 14. 11. 2012 | 44 komentářů
O chystaném velkém třesku v exekucích vás Peníze.cz loni informovaly mezi prvními. Po roce je jasno: exekucím letos Ježíšek nadělí nový kabát. Převléknou se do něj už prvního ledna. Přinášíme podrobný přehled všech novinek. Zvolte spolu s námi tu nej(ne)povedenější.
Exekuce 2013: změny stručně, jasně, přehledně

Prvního ledna nabude účinnosti novela občanského soudního řádu, exekučního řádu a novela trestního zákoníku. Některé změny ulehčí život dlužníkům, jiné naopak práci exekutorům. 

O tom, jak poctivě se naši zákonodárci činili a jak se jim změny povedly či nepovedly, můžete hlasovat tady na Peníze.cz.

+418
+
-

Předžalobní výzva

První novinku jistě všichni dlužníci ocení. Dnes se totiž nezřídka stává, že dlužník o svém dluhu nemá ani tušení (nebo tvrdí, že nemá ani tušení) a je velice překvapen, že u něj zvoní exekutor. Typicky se jedná například o pár let starou pokutu za černou jízdu v MHD, kterou člověk dávno pustil za hlavy. Podle dnešních pravidel může věřitel svůj nárok uplatnit u soudu, aniž o tom dlužníka informuje. Nově ho bude muset oficiálně kontaktovat ještě předtím, než podá návrh na zahájení exekučního řízení – a vyzvat ho, aby dluh zaplatil. Předejde se tak nepříjemnému překvapení dlužníků i případným výmluvám těch, kterým se zkrátka platit nechce. Ještě než do hry zasáhne exekutor, budou mít všichni jasno.

Předžalobní výzva musí být zaslána dlužníkovi nejméně sedm dní před podáním žaloby na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. Přesný obsah výzvy zákon nevymezuje. A nevyžaduje ani, aby byla dlužníkovi reálně doručena. Věřitelé však budou muset soudu předložit důkaz o tom, že ji odeslali – čili měli by si schovat kopii její kopii, a především podací lístek. Pokud věřitel zákonnou povinnost předžalobní výzvy nesplní, nebude mít nárok na náhradu nákladů řízení, které dnes automaticky padají na bedra dlužníka (a u drobných pohledávek vymáhanou částku často katapultují o řád nebo dva výš).

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.
+394
+
-

Slučování exekucí

Další změna potěší každého dlužníka, který má na krku víc než jednoho věřitele nebo víc než jeden dluh. Od příštího roku nebude možné, aby vám drobné pohledávky narůstaly tak závratným tempem jako dosud. Exekuce vedené proti jednomu dlužníkovi se budou muset slučovat. Zatímco dnes je slučování pouze „možné“ (pokud o něj včas zažádáte), od příštího roku bude povinné. A pravidlo bude platit i pro exekuce vedené různými exekutorskými úřady. Dlužníci se tak vyhnou vysokým poplatkům za každé dílčí exekuční řízení. O tom, jak to za současných pravidel může dopadnout, už jste na našem webu četli:

Aby se náklady na exekuce udržely v mezích, zavádí navíc novela občanského soudního řádu limity na cestovné, které si může exekutor účtovat.

-1275
+
-

Exekuce i bez rozhodnutí soudu

Exekutoři už nebudou muset ve všech případech čekat na rozhodnutí soudu. U většiny případů budou moci o zahájení exekučního řízení rozhodnout sami. Opatření by mělo zrychlit exekuční řízení a ulevit přetíženým soudům. Ty se tak údajně budou moci soustředit na důležitější věci, jako je zastavení či odklad exekuce nebo opravné prostředky proti rozhodnutí exekutorů – a celkově podrobovat exekutory přísnější kontrole.

-78
+
-

Slovníček

Soudní výkon rozhodnutí

Výkon rozhodnutí je exekuce prováděná soudem. Soud nařizuje výkon rozhodnutí usnesením. Nepověřuje však provedením svého rozhodnutí exekutora, rozhodnutí provede sám prostřednictvím vlastních pravomocí a personálních i administrativních sil. Věřitel musí sám označit postižitelný majetek dlužníka a sám navrhnout způsob výkonu rozhodnutí (čili zda má jít o srážky ze mzdy nebo třeba prodej movitého majetku).

Exekuce

Exekuce je provedením soudního rozhodnutí, kterým soud pověřil soudního exekutora. Soud exekuci zahájí vydáním usnesení o nařízení exekuce. Soudní exekutor může v jednom řízení provádět exekuci více způsoby, může současně vydávat více exekučních příkazů. Věřitel není nucen sám dohledávat majetek dlužníka, ani navrhovat způsob exekuce.

Konec dvojkolejnosti

Soudní exekuce dnes u nás probíhají na dvou základních úrovních: buď je provádějí soudní exekutoři na základě pověření soudu, nebo je vykonávají samy soudy. Podrobnější vysvětlení rozdílu mezi oběma variantami najdete v boxu vpravo.

Soudní výkon rozhodnutí je podle exekutorů nákladnější a méně efektivní cestou k vymožení pohledávky; od ledna se možnosti využívání této varianty omezí a víc se bude využívat služeb exekutorů či správních exekucí (což jsou exekuce, v jejichž rámci své pohledávky vymáhají úřady státní správy, jednoduchým příkladem by mohl být třeba obecní úřad, který vymáhá dluhy za poplatky za popelnice).

Soudem budou nadále vykonávána zejména rozhodnutí, která se týkají nezletilých dětí a vykázání ze společného obydlí. Možnost volby mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí zůstane například u pohledávek na výživném.

+246
+
-

Videozáznam z exekuce

Od prvního ledna budou mít exekutoři povinnost pořídit zvukový videozáznam z průběhu mobiliární exekuce v případě, že je o to někdo z přítomných požádá – čili především sám dlužník, jeho rodina nebo majitelé věcí, které jsou neoprávněně zabavovány. Pokud o natáčení nikdo ze zúčastněných nepožádá, může se pro něj exekutor sám dobrovolně rozhodnout – souhlas dlužníka k tomu potřebovat nebude. Připomínáme, že mobiliární exekuce znamená soupis a následné zabavování movitých věcí. Videozáznam by měl obě strany (čili dlužníky i exekutory) odradit od nepřiměřeného jednání a zároveň v případě pochybností později posloužit jako důkazní materiál.

+205
+
-

Domácího mazlíčka už vám nezabaví

Dlužníkům ubude také starost o jejich domácí mazlíčky – kvůli dluhům už jim je exekutor nevezme. Dosud byli zvířecí mazlíčci považováni za věc, kterou lze zpeněžit ve prospěch věřitele. Sama Exekutorská komora, společně s Ligou na ochranu zvířat, zákonodárce požádala, aby tuto možnost ze zákona vyloučili. Od ledna tak budou zvířecí přátelé patřit k nezabavitelným věcem podobně jako například snubní prsten. Změna se však netýká hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu – ty i nadále exekutoři zabavovat budou.

+123
+
-

Dražby družstevních bytů a pronájmy nemovitostí

Nově vám může s umořením dluhu více pomoci také váš družstevní byt – od příštího roku totiž bude možné v rámci exekučního řízení práva v bytových družstvech dražit. Dnes bývá hodnota družstevního bytu vyčíslena podle vypořádacího podílu na základě obchodního zákoníku. Řádově se pohybuje v desetitisících korun, nedosahuje tedy zdaleka tržní hodnoty. Výsledkem v některých případech je, že dlužník přijde o byt, ale z dluhu se mu ukrojí jen nepoměrná část. Od ledna se proto začnou družstevní byty v exekuci zpeněžovat formou dražby. Zvýší se tak šance dosáhnout reálné tržní ceny, a tudíž umořit podstatně větší část dluhu.

Další příjemnou novinkou je, že svou nemovitost nebudete nuceni za všech okolností prodat. Dluh totiž nově bude možné umořovat také penězi získanými z pronájmu vašeho bytu či domu.

+155
+
-

Konec exekutorských zápisů

O jednu důležitou kompetenci exekutoři příští rok přijdou. Už totiž nebudou moct uzavírat exekutorské zápisy neboli doložky přímé exekuční vykonavatelnosti – ty obsahují uznání dluhu ze strany dlužníka a jeho výslovný souhlas s tím, aby v případě, že závazek nebude podle zápisu plněn (čili nebude řádně splácet), byla zahájena exekuce. Doložky přímé exekuční vykonavatelnosti bude nově možné uzavřít pouze u notáře. Exekutoři tak přijdou o jeden ze zdrojů příjmů. Ročně totiž uzavírali celkem zhruba dvacet pět tisíc těchto zápisů a za každý přirozeně dostali zaplaceno.

+179
+
-

Konec zneužívání pojmu „exekuce“

Od příštího roku by měli mít dlužníci také větší jasno v tom, kdo je skutečný exekutor a kdo se jako exekutor pouze tváří. Označení „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“ a tvary odvozené od těchto slov či označení, která by mohla vést k nebezpečí záměny s těmito pojmy, už nebude moct podle zákona používat nikdo jiný než opravdový soudní exekutor. Zákonodárci tak chtěli udělat přítrž mystifikacím. Různí soukromí vymahači totiž dnes své firmy nazývají „exekučními kancelářemi“ a matou tím věřitele i dlužníky.

+24
+
-

Neplatiči alimentů mohou přijít o řidičák

O svůj řidičský průkaz by se měli od ledna obávat lidé, kteří dluží za alimenty a soud proti nim nařídí exekuci. V první fázi se však exekutoři budou snažit vymoci z neplatičů výživného peníze jinými prostředky: například srážkami ze mzdy. Ale pokud se ukáže, že žádné dohledatelné příjmy nemáte, zaměří exekutor pozornost právě na váš řidičák. Zákon přitom neurčuje žádnou minimální hranici dluhu, od které smí exekutor k zabavení řidičského oprávnění sáhnout. Uchráněni zůstanou lidé, kteří potřebují řidičák k obživě – tedy například (ale nejen) řidiči z povolání.

+279
+
-

Peníze už nepůjdou na soukromé účty exekutorů

Exekutoři už od ledna nebudou smět ukládat peníze vymožené od dlužníků na své osobní účty, ale pouze na zvláště vyčleněné účty, nad kterými bude mít kontrolu ministerstvo spravedlnosti. Smyslem změny podle ministerstva je, aby bylo možné účty v případě potřeby zablokovat. K novince vybudil ministerstvo bezprecedentní případ exekutora Josefa Višvádera, který ukradl 80 milionů korun a chytili ho až v Rumunsku. Nejen pro nás je ovšem šok, že dosud exekutoři vymožené peníze na své osobní účty ukládat běžně mohli.

+326
+
-

Chybu musí exekutor napravit sám

Řada dlužníků i nevinných lidí, kteří se do spárů exekutora dostali bez vlastního přičinění (protože u nich například dlužník bydlí), si stěžuje, že jim byl majetek zabaven neoprávněně. Peníze.cz vás o takových případech informovaly:

Od ledna by se měli poškození těšit větší právní ochraně. Exekutoři totiž budou mít povinnost po dohodě s majitelem neoprávněně zabavené věci sami vracet na místo, odkud je vzali.

-1453
+
-

Exekutor bude moct i ke mzdě a účtu manželů dlužníků

O tom, že od ledna bude moci exekutor blokovat i účty manželů a manželek dlužníků a strhávat jim peníze z příjmů, jsme vás podrobně informovali už minulý týden:

Tolik výčet všech důležitých změn, se kterými musíme od ledna v oblasti exekucí počítat. O svůj názor na novinky se s námi můžete podělit v diskusi. 

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+189
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 44 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 11. 2012 14:17, Jana

Přidejte se k nám: TRVÁME NA ZRUŠENÍ SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ V ČR https://www.facebook.com/groups/trvame/
nebo
www.exekuce.estranky.cz

+829
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 2. 2013 13:48, Maruška

Dobrý den,píšu bakalářskou práci na téma Změny v exekucích po novele. Pokud by jste měl chvilku a třeba mi navrhl nějaké změny,které by jste jako osoba pohybující se v exekucích navrhl,že by bylo možné je v práci prezentovat jako návrhy na změny popřípadě hodnocení ať už novel nebo celkově exekucí,byla bych ráda,kdyby jste se ozval na Marietta.kusz@seznam.cz

Děkuji

Zobrazit celé vlákno

-28
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (44 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Manželé dlužníků pozor, od ledna exekutor může k vaší mzdě i účtu!

9. 11. 2012 | Petra Dlouhá | 98 komentářů

Manželé dlužníků pozor, od ledna exekutor může k vaší mzdě i účtu!

Účet manžela či manželky – pro dlužníky oáza klidu a bezpečí. Exekutor na něj nemůže. Zatím. Od příštího roku bude všechno jinak. Zákonodárci sáhli ke kontroverznímu opatření: účet... celý článek

Důchodci a děti v exekuci: v Česku žádná zvláštnost

19. 10. 2012 | Petra Dlouhá | 11 komentářů

Důchodci a děti v exekuci: v Česku žádná zvláštnost

Důchodci a děti v exekuci. Dva fenomény, které se nebezpečně šíří českou kotlinou. Alarmující jsou hlavně počty prvních jmenovaných. V exekuci jsou desetitisíce českých důchodců. Jen... celý článek

Ruce pryč, pane exekutore! Nově i od domácích mazlíčků?

26. 7. 2012 | Petra Dlouhá

Ruce pryč, pane exekutore! Nově i od domácích mazlíčků?

Nezbedná kočka, psí šampion, zlatá rybka, klábosící papoušek... Můžete je milovat až za hrob a být ochotni zaplatit za ně i statisíce. A taky vám je může mávnutím proutku zabavit exekutor.... celý článek

Na exekutory v rukavičkách? Ústavní soud zasahuje, ministrovi dochází trpělivost

20. 2. 2012 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Na exekutory v rukavičkách? Ústavní soud zasahuje, ministrovi dochází trpělivost

Exekutoři se v Česku utrhli ze řetězu. Zdá se, že povoleno je všechno, padly i základní hranice. Všichni to vědí, všichni o tom mluví, ale nikdo s tím zatím nedokázal nic udělat. Proč?... celý článek

Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?

13. 7. 2011 | Petra Dlouhá | 47 komentářů

Exekutor přišel brát. Že nic nedlužíte? Koho to zajímá?

Exekuce. Damoklův meč, který se vznáší nad každým, kdo včas nevyrovnal své účty. Někdo před ním kličkuje. Další odevzdaně čeká, až mu setne hlavu. A jiný zatím žije ve sladké nevědomosti.... celý článek

Partners Financial Services