Společné zdanění manželů 2007: provedeme vás krok za krokem

Společné zdanění manželů 2007: provedeme vás krok za krokem
Společné zdanění manželů sice již není novinkou, podoba formuláře daňového přiznání se ale opět o něco změnila. I letos jsme proto pro vás připravili podrobný, ale srozumitelný návod, jak v 10 krocích společné zdanění manželů vyplnit a spočítat.

Manželské páry s alespoň jedním dítětem mohly společné daňové přiznání uplatnit poprvé loni. Této, pro mnohé daňově výhodnější možnosti, využilo zhruba 350 tisíc párů. Už kvůli změnám v zákoně, viz článek Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2007, ale jistě nebude na škodu přiblížit si, jak společné zdanění manželů vyplnit letos.

Základní postup, jak vyplnit daňové přiznání, si stejně jako loni ukážeme na příkladu mladých manželů Aleny a Martina, kterým se koncem února 2006 narodilo první dítě a kteří mají oficiálně (nikoli fakticky) různá trvalá bydliště.

 • Martin je zaměstnancem se základním platem 24 tisíc Kč, dvakrát v průběhu roku dostal mimořádnou odměnu, vybral si 4 týdny dovolené a dva týdny byl v pracovní neschopnosti.
 • Alena byla do poloviny ledna na nemocenské, poté nastoupila mateřskou dovolenou. Po jejím skončení si vybrala zbylou dovolenou v délce čtyř týdnů a začala pobírat rodičovský příspěvek.
 • Manželé mají oba penzijní připojištění, na které ukládají 800 Kč měsíčně, Martinovi na penzijní připojištění přispívá i zaměstnavatel částkou 500 Kč měsíčně. Oběma přijde do poloviny tohoto února potvrzení od penzijního fondu o zaplacení 9 600 Kč.


Společné daňové přiznání manželů mnohým rodinám ušetří kapsu.

Oba manželé v první řadě požádají zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále "Potvrzení"). Musí tak učinit nejpozději do 15. února.
Martinovi zaměstnavatel do Potvrzení uvede celkový roční hrubý příjem včetně vyplacených odměn, sražené pojistné a zálohy na daň a daňové zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění bylo Martinovi přiznáno od února, protože měsíc, v němž se dítě narodilo, se počítá celý, i kdyby se narodilo poslední den v měsíci. Potvrzení nebude obsahovat údaj o vyplacených nemocenských dávkách, protože z nemocenské se daň neplatí. (Jaké příjmy se zdaňují a jaké nikoli viz zde). Nebude uveden ani příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, protože i ten je od daně také osvobozen.
V Alenině Potvrzení bude uvedena výše hrubého příjmu za dobu dovolené, odpovídající sražené pojistné a záloha na daň. Daňové zvýhodnění nikoli, protože to může uplatnit pouze jeden z rodičů. Potvrzení nebude obsahovat údaje o nemocenské, mateřských dávkách, ani o rodičovském příspěvku.
Ani jeden z manželů nebude žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně - bylo by to zbytečné, hodlají-li žádat o společné zdanění.


Jak tento pár vyplní růžové tiskopisy?

1. Manželé si seženou potřebné formuláře. Každý z nich potřebuje své daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně Přílohy č. 5, která je právě určena pro výpočet společného základu daně manželů. Seženou si také pokyny k vyplnění daňového přiznání a Přílohy 5, nejsou- li již jejich součástí. Vyzvednout si toto všechno mohou na jakémkoli finančním úřadu, obvykle i na úřadu obecním. Pokud ale mají možnost tisku, doporučujeme formuláře interaktivní. Ušetří spoustu času a také pomohou s výpočty. Získáte je například na tomto místě.

2. Před tím, než začnou políčka vyplňovat, označí křížkem na 1. straně v řádku 05b, že jde o společné zdanění manželů. Tím aktivují propojení s Přílohou č. 5. Podle pokynů pak vyplní Alena i Martin každý ve svém daňovém přiznání (dále DAP) 1. oddíl, tedy stranu 1. Jelikož mají úředně trvalé bydliště na rozdílných místech, a do této části tedy uvádí každý jiné bydliště, musejí spolu s daňovým přiznáním doložit také čestné prohlášení, že žijí ve společné domácnosti, a uvést adresu tohoto místa. Finanční úřad (FÚ) po nich může následně požadovat i další důkazy. Podmínkou uplatnění společného zdanění je totiž společné soužití manželů a alespoň jednoho dítěte.

3. Na 2. straně DAP vyplní každý z manželů v tuto chvíli jen 2. oddíl, a to podle svého (výše popisovaného) Potvrzení od zaměstnavatele. (Pokud by manželé měli příjmy z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu apod., vyplnili by částky také do řádků 37-40, a to podle toho, jak jim vyšly v Přílohách číslo 1 a 2. Těmto typům příjmů, a tedy i těmto přílohám a souvisejícím částem DAP, se budeme věnovat v samostatném článku.) Na tomto místě Alena a Martin hlavní část DAP opustí, řádky 43-54 se manželů uplatňujících společné zdanění manželů netýkají. Přejdou v tuto chvíli na Přílohu č. 5.

4. Přílohu 5 vyplní Alena a Martin "zrcadlově". V jednom případě bude "poplatníkem" Alena, ve druhém Martin (částky ve sloupci "poplatník" v Alenině Příloze 5 se budou shodovat s částkami uvedenými ve sloupci "manžel/manželka" v Martinově Příloze, a naopak). Podívejme se na Přílohu 5 podrobně:
 • V údajích o manželce/manželovi vyplní Alena předepsané údaje o Martinovi a Martin o Aleně. (Daňové identifikační číslo vyplní jen pokud bylo manželovi přiděleno, v ostatních případech vyplní rodné číslo. Místní příslušnost k daňovému úřadu se řídí místem trvalého pobytu).
 • Řádky 501-506 Alena a Martin snadno vyplní podle Pokynů k Příloze 5. Jde pouze o přenesení (opsání) částek z řádků 36- 40 2. oddílu ze strany 2 DAP obou manželů. Částky se udávají v celých korunách.
 • Na řádku 507 vyčíslí Alena i Martin tzv. společný základ daně manželů. Jde o součet částek ve sloupcích "poplatník" a "manžel/manželka" na řádku 506. Tento součet by měl v Alenině i Martinově případě dát stejné číslo.
 • Do 3. části Přílohy 5 zapíší oba manželé své odčitatelné položky. O tom, jaké lze a v jaké výši uplatnit, jsme psali v "3. skupině dokumentů" v článku Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2007, vysvětleny jsou také v Pokynech k Příloze 5.
  V našem případě Martin a Alena odečtou pouze položku na penzijní připojištění, a to každý ve výši 3 600 Kč (uplatnit lze pouze částka nad 6 000 Kč ročně).
 • Řádek 514, "úhrn nezdanitelných částí základu daně", vypočítají manželé jako součet částek ve sloupcích "poplatník" a "manžel/manželka" na řádku 513. Logicky by i tento součet měl v Alenině i Martinově Příloze dát tu samou částku.
 • Společný základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně vypočítají jako rozdíl výše uvedeného - od částky na řádku 507 odečtou částku z řádku 514. (Kdyby jim vyšla hodnota záporná, uvedli by na řádku nulu.)
 • Pak již Alena a Martin vyčíslí jen polovinu společného základu daně manželů, tedy jednu polovinu částky z řádku 515 a tu uvedou na řádcích 516 a 520. (Manželé, kteří by chtěli např. uplatnit ztrátu, která vznikla ve zdaňovacím období, v němž neuplatnili společný základ daně manželů, nebo náklady vynaložené při realizaci výzkumu a vývoje, mohou tyto uplatnit na řádcích 517-519. Upozorněme, že součet těchto částek nesmí přesáhnout polovinu společného základu daně, tedy částku na řádku 516. Polovina společného základu snížená o tyto "odpočty" by pak samozřejmě znamenala nižší částku na řádku 520.)

5. Konečnou částku z Přílohy 5 z řádku 520, tedy polovinu společného základu daně, poté uvede každý z manželů do svého DAP, tj. na řádek. 55 základní části DAP na straně 2. Dále pokračují ve vyplňování hlavní části DAP. Na řádcích 56-61 vyčíslí nejprve základ daně a poté daň, ta bude pro oba stejná. Postup je srozumitelně popsán v pokynech k DAP. Řádky 62 a 63 se Aleny a Martina netýkají (jde o uplatnění daňového zvýhodnění podnikatelů zaměstnávajících zdravotně postižené a uplatnění nákladů na pořízení registrační pokladny).

6. V následující tabulce č. 1 na 3. straně DAP pak uvedou slevy na dani, které se jich týkají. V případě Aleny a Martina si každý z nich uplatní jen slevu na poplatníka, tedy 7 200 Kč.
Martin nemůže uplatnit slevu na vyživovanou manželku, protože Alenin příjem včetně mateřských dávek a nemocenské přesáhl zákonem stanovených 38 040 Kč. (Bude ho moci uplatnit v následujícím roce, protože rodičovský příspěvek se nezapočítává. Více o tom, jaké příjmy se započítávají a jaké ne, píšeme zde.

7. Martin pak v následující tabulce č. 2 vyplní údaje o dítěti a na řádku 72 uplatní daňovou slevu ve výši 5 500 Kč, tj. 500 Kč násobeno jedenácti (měsíci) - dítě se narodilo v únoru. Kdyby měl Martin nárok na daňový bonus, vyčíslil by jeho výši na řádcích 77-79. Více se o podmínkách uplatnění slevy na zdravé či invalidní dítě a o daňovém bonusu, tedy "získání peněz od státu", dočtete ve "2. skupině dokumentů" v tomto článku.

8. Následující 6. oddíl se Aleny a Martina netýká (jde o dodatečné DAP). Oba ale ještě vyplní v 7. oddílu výši sražených záloh, kterou mají každý ve svém Potvrzení od zaměstnavatele. A každý zvlášť si spočítá rozdíl mezi daní a zaplacenými zálohami. Martin bude mít přeplatek, Alena nedoplatek.

9. Na 4. straně DAP pak zapíšou počty příloh (tomu, jaké přílohy je ke společnému přiznání potřeba dodat, jsme se podrobně věnovali v článku Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2007. Přiznání každý z nich podepíše.
Ve spodní části je tabulka (žádost o vrácení přeplatku) týkající se společného zdanění. Tu vyplní pouze Martin. Pozor, vyplňuje se "odspoda" - nejprve bod 2. Tam uvede Martin částku, která se rovná výši Alenina nedoplatku. Zároveň vyplní číslo účtu FÚ a Alenino rodné číslo uvede jako variabilní symbol. Tím zajistí uhrazení Alenina "nedoplatku". Teprve poté vyplní částku v bodě 1, tedy zbytek svého přeplatku. To je částka, kterou dostane od finančního úřadu zpět.

10. Vyplněná a podepsaná přiznání, obě přílohy č. 5, obě potvrzení od penzijního fondu a obě Potvrzení zaměstnavatele pak manželé odnesou či doporučeně pošlou na ten finanční úřad, kde má který hlášen trvalý pobyt. Protože Alena má trvalý pobyt hlášen na jiném místě, než kde s Martinem fakticky bydlí, přiloží ke svému daňovému přiznání čestné prohlášení o tom, že s manželem skutečně bydlí a uvede na které adrese. Dvojice z našeho případu tak bude podávat DAP na různé finanční úřady. Pro případ osobního doručení je dobré nechat si v podatelně potvrdit kopii, pro případ doručení poštou uschovat podací lístek. Možné je samozřejmě také podat DAP elektronicky, viz článek Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce.

Využijte interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob,

další formuláře.

Dodejme, že by manželům uplatňujícím společné zdanění rozhodně neměl utéct článek Jak se připravit na společné zdanění manželů za rok 2007. Naleznete v něm informace, které jsme z důvodu přehlednosti v tomto článku neuvedli, zejména informace o přílohách a novinkách.

Tak co, zvládnete to? Nebo máte nějaké další dotazy? Podělte se vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2007 s ostatními čtenáři!

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+38
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 67 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 3. 2007 14:53

Dobrý den,
moc prosímo radu. Jsem na mateřské dovolené a manžel má příjmy ze závislé činnosti. Společné zdanění by bylo pro nás velmi výhodné. Ale bohužel manžel požádal v zaměstnání o roční vyúčtování daně, které již proběhlo v únorové výplatě. Dá se ještě do konce března udělat společné zdanění, když do něj zahrneme roční vyúčtování daně manžela na základě potvrzení o příjmech, kde bude uvedena vrácená daň a tuto si odečteme z vyúčtování ?

+216
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 3. 2008 23:35, Zita

Jsem dárce krve. Měla bych tedy mít nárok na snížení základu daně o 2000Kč / odběr. Do které kolonky to mám uvést a uvádí se to při společném zdanění manželů. Děkuji za radu.

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (67 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

26. 1. 2007 | Ludmila Řezníčková

Změny v sociální síti budou pro zdravotně postižené přínosem

Jaké změny si letos zákonodárci připravili pro zdravotně postižené? Kolik činí, komu náleží a jak funguje nová dávka, tzv. příspěvek na péči, který od nového roku nahradil zvýšení důchodu... celý článek

Daň z příjmů 2007: co se mění?

24. 1. 2007 | Lenka Fialková

Daň z příjmů 2007: co se mění?

Začátek roku 2007 nepřinesl daňovým poplatníkům rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jako tomu bývalo v uplynulých letech. Zákon byl ovšem novelizován v průběhu roku 2006 jedenáctkrát,... celý článek

Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů

22. 8. 2006 | Kateřina Havlíčková

Společné zdanění manželů 2006: stále plné problémů a nesmyslů

Úskalími společného zdanění se postupně prokousali občané i úřady, rok 2005 je uzavřen. Důsledky se ovšem promítají i do roku letošního, především v oblasti záloh na daň. Stačí totiž... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

9. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

Bude muset při jeho uplatnění manžel s nižšími či žádnými příjmy nejprve zaplatit nedoplatek na dani? Vznikne manželovi bez příjmů povinnost platit v dalším roce zálohy na daň? Může... celý článek

Partners Financial Services