Kompletní seznam odpovědí Jaromíra Soukupa na dotazy čtenářů

Daně a veřejné služby

Karel
Mohl byste v alespoň základních bodech načrtnout, jakým způsobem chce SZ zjednodušit zákon o dani z příjmů? Děkuji.

Jaromír Soukup: Zjednodušení zákona o daních z příjmů a úzce souvisejících předpisů (zejména zákon o správě daní a poplatků, zákon o účetnictví) plánujeme v několika oblastech:

 • sazba daně z příjmů by měla klesnout u daně z příjmů právnických osob i fyzických osob k hranici 20 %,
 • zjednodušení složitého systému odpisování, zvýšení limitu investic pro jednorázový odpis,
 • zvýhodnění odpisování do moderních technologií, mj. šetrných k životnímu prostředí a do moderních odvětví ekonomiky,
 • zjednodušení účetních pravidel i příbuzných evidenčních povinností podnikatelů (knihy jízd apod.),
 • zrušení minimální daně a registračních pokladen,
 • zavedení krátkých lhůt pro vyřizování podání poplatníků finančními úřady, tzn. zvýšení právní jistoty poplatníků,
 • zpřehlednění a zjednodušení systému odčitatelných položek a slev na dani.


Jarda
V prosinci 2005 mi zemřela manželka a já jsem zůstal sám se 4 dětmi (17, 14, 13 a 10 let). Chtěl jsem podat společné zdanění manželů (vždyť manželka byla matkou 343 dní v roce), ale na finančním úřadě tvrdí, že nemohu.
Považujete to za morální, když v zákoně č. 45/2006 Sb. o daních z příjmu se praví:

 • v § 13a, odst.(1) "Manželé, kteří jsou poplatníky podle §2 a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně (dále jen "společné zdanění”), jestliže tyto podmínky splní n e j p o z d ě j i poslední den zdaňovacího období, za které uplatňují společné zdanění."" - to znamená, že i když se dítě narodí 31. prosince a domů z porodnice se dostane až v dalším roce, lze společné daňové přiznání podat,
 • v § 35c (10) Poplatníkovi ... lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož p o č á t k u byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.

JS: V konkrétním případě tazatele skutečně aplikace příslušného ustanovení zákona je tvrdá.

O změně zákona ve smyslu, jak naznačuje tazatel, by bylo možné jednat. Nyní bych doporučil tazateli obrátit se na Ministerstvo financí s žádostí o prominutí daně z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů podle § 55a Zákona o správě daní a poplatků.


Josef
Ve vašem programu stojí, že budete kompenzovat ty, kterým nepomůže snížení odvodů na pojistném (důchodci). Jak? Budou dostávat nějakou dávku? Nebo jak to máte vymyšlené?

JS: Samozřejmě, že případný nepříznivý cenový dopad ekologické daňové reformy nebo dalších opatření je potřeba sociálně slabším občanům kompenzovat v rámci systému sociálních dávek.


Jirka
Jsem zastáncem ekologické daňové reformy a chválím zelené za odvahu jít s ní do voleb. Ve vašem volebním programu jsem našel řadu rozumných úvah. Vadí mi pouze několik převážně levicově laděných bodů, ačkoli i v sociálním programu jsem nalezl rozumnější řešení některých problémů, než u konkurenčních stran. Vybírám 2 body:

 1. Odmítáte školné. Moje představa řešení jsou studentské půjčky a VŠ vzdělání chápu jako investici studenta, nikoli státu. Žádný investor totiž nemá zájem, aby jeho investice vydělávala pro konkurenci. Stát by platil pouze úroky z nich po omezenou dobu (např. 10 let od prvního čerpání). Tím budou uchazeči o VŠ studium motivováni volit perspektivní obor a dostudovat jej. Půjčku z níž mohou hradit nejen školné, ale i ostatní náklady, na které nyní stát přispívá jen nejchudším v podobě nedostatečného sociálního stipendia, začnou splácet až po nástupu do zaměstnání. Podstatně se tak omezí financování studia těch, kteří nedostudují, budou své vědomosti poté prodávat v cizině nebo je neuplatní. A sociální podmínky studenta nebudou hrát roli. Můžete vysvětlit svůj postoj ke školnému, případně k uvedenému návrhu?
 2. Hlavní třecí plochou mezi programy SZ a ODS je rovná daň. Mám pocit, že obě daňové reformy by byly celkem dobře kompatibilní, pokud SZ sleví na progresivitě daně z příjmů a ODS se vzdá rovné DPH. Jak se toto jeví vám, případně proč by to nemělo jít?

JS:
Ad 1. Vysoké školy by měly být bez školného a bez přijímacích zkoušek. Samozřejmě chápu vaši argumentaci, že studenti by měli investovat do svého vzdělání a splácet školné či tuto investici po nástupu do zaměstnání atd. Nejsem si ale zcela jist, jestli ji chápou i sami studenti, resp. zda jsou ochotní na sebe vzít takový dlouhodobý závazek. Můžeme diskutovat o důvodech, které je k tomu vedou (nejistota budoucího zaměstnání, nejistota zda dostudují atd.).
Motivy pro naše odmítavé stanovisko ke školnému leží jinde. Školné totiž problém financování vysokých škol neřeší, v jejich příjmech by hrálo marginální roli. Proto je zbytečné a obtížně odůvodnitelné ztěžování přístupu k vysokoškolskému vzdělání prostřednictvím školného. Navíc jsme přesvědčeni, že školné by skutečně ztížilo přístup ke vzdělání sociálně slabším studentům, což považujeme za nepřijatelné.

Ad 2. Domnívám se, že stanoviska k daňovým reformám Strany zelených a ODS skutečně obsahově neleží až tak diametrálně daleko od sebe a hledat kompromis je jistě možné.

Energie

Jarmila

 1. K zákazu topení uhlím - malospotřebitel kupuje uhlí s 19% DPH. Teplárna topí mazuty a uhlím, ale může teplo dodávat s 5% DPH. Je to podle Vás ekologické? Proč je topení plynem zařazeno do 19% DPH a topení uhlím do 5% DPH? Není to nelogické zvýhodnění neekologického vytápění?
 2. Když media přinesla informace o tom, že se do našeho státu vozí tuny odpadů, nikde nebyli vidět ekologičtí aktivisté, kteří tak rádi protestují u Temelína a blokují hranice. Proč v tomto případě taky neblokovali hranice? Nebo považují toto chování za normální? Nebo je to tím, že je kdosi platí (v případě Temelína je to o tom, že Temelín je nejlevnější zdroj energie v celé Evropě a komusi by vyhovovalo, kdyby nefungoval)?
  Ještě k Temelínu: v době jeho výstavby se uvažovalo o tom, že by v jeho blízkosti měly vzniknout obří skleníky, které by spotřebovávaly odpadní teplo a sloužily k výrobě levné zeleniny. Neuvažujete o této podpoře zemědělské výroby?
 3. K Zákonu o odpadech: všude vidíme reklamu, že "moderní je třídit odpady". Silně mi to připomíná slogany typu "buduj vlast, posílíš mír". Konkrétně: platba za odvoz odpadu je počítána na osobu. Pokud třídím, nebo ne, platím stejně. Nic mne tedy ke třídění nemotivuje, a já, velice ekologicky smýšlející člověk, se pomalu odnaučuji třídit, neb to pro mne nemá žádný smysl. Uvažujete o změně tohoto nesmyslu?

JS:
Ad 1. K prvnímu dotazu nelze než konstatovat, že snížená sazba daně u dálkového vytápění je nesystémové opatření. Podrobněji již jsem stanovisko vysvětlit výše.

Ad 2. Strana zelených je politická strana s plnohodnotným programem a nikoliv organizace zabývající se protesty. Proto samozřejmě nemohu hovořit za organizace protestující proti provozu jaderných elektráren. Dovoz odpadů do České republiky však Strana zelených odsuzuje a považuje za skandální. Využívat odpadní teplo z elektráren je jistě účelné a správné, třeba i k vytápění skleníků, nicméně o tom rozhoduje vlastník elektrárny. O plánech ČEZu v této oblasti nic nevím.

Ad 3. I tříděný odpad zůstává odpadem a vůle odpady třídit by měla být u každé domácnosti projevem odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Cenová politika společností zabývajících se svozem a likvidací odpadů, pokud vím, diferencuje svoz a likvidaci jednotlivých druhů odpadů. Pokud ve vašem vyúčtování tomu tak není, je potřeba se obrátit na vlastníka vašeho domu, který vám svoz a likvidaci odpadu účtuje, popř. na společnost samotnou, pokud s ní máte smlouvu přímo.


VlK
Proč je dálkové vytápění ve snížené sazbě a elektřina ne? Jeden z možných důvodů je tento: elektřina je nejušlechtilejší univerzální energie schopná se přenést na dlouhé vzdálenosti s mnohem menšími ztrátami. Teplo je nejodpadnější energie, která se obvykle jinak využít nedá nebo s velkými ztrátami, lze ji přenášet jen na malé vzdálenosti, náklady na vybudování cest jsou mnohem vyšší. Která z těchto energii potřebuje větší podporu?

JS: Tak jak bylo řečeno výše, snížená sazba DPH u dálkového tepla je nesystémové opatření. U energií nelze posuzovat, jestli zasluhuje podporu elektřina, nebo teplo apod. Různé druhy podpory (rozdílné spotřební daně, povinný výkup za pevné ceny, zvýhodněné půjčky, zrychlené odpisy atd.) si ale zaslouží výroba energií z obnovitelných zdrojů. Tedy nikoliv plošná podpora jednotlivým druhům energií apod., ale podpora ekologickému způsobu jejich výroby.


Pepa
Váš hit jsou myslím štěpky. Nevím, jestli jsem se nepřeslechl, ale údajně prof. Janouch spočítal, že i kdyby se rozštěpkovaly všechny lesy v ČR, tak to energeticky nevydá ani za Temelín.

JS: Jako blud vidím názor, že s rozvojem společnosti bude i nižší spotřeba energií. Jako příklad mohou posloužit rozvinutější státy. JS: Jako odpověď na tuto otázku lze použít i odpověď na předcházející otázku. Jádro této otázky je pravděpodobně zda má smysl se zabývat obnovitelnými zdroji energie a zda není lepší rozvíjet ekonomiku bez ohledů na energetické zdroje.
S tím, jak politika průmyslově vyspělých států je stále odpovědnější k zdrojům energií, stoupá jistě poptávka po investičních příležitostech v zemích s levnější pracovní silou a zejména s levnějšími energiemi. Lákat ale takové investory je krátkozraké. Ekologická daňová reforma, k jejímuž zavedení jsme povinni, rozvoji ekologicky nešetrných odvětví ekonomiky nebude nahrávat a tuzemští i zahraniční investoři v takových oblastech jistě budou hledat příležitosti zase jinde. Tolik jako odpověď na předpoklad tazatele, že úspěšná ekonomika rovná se energeticky náročná ekonomika. Do budoucna nelze toto rovnítko předpokládat, i když v současnosti tomu u mnoha ekonomik na světě takto skutečně je.

Neobnovitelné zdroje energie, včetně jádra jsou konečné a nelze s nimi dlouhodobě počítat. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je tak naprostou nutností a otázkou základní odpovědnosti k zemi, ve které žijeme. Zpochybňovat smysl rozvoje obnovitelných zdrojů energie je tak neobhajitelné.


Hammer
Zajímalo by mě, kde chcete obstarávat elektřinu, když se vám nelíbí jaderná energie? Když pominu solární panely, které vyrobí max. 3x víc energie, než která byla spotřebována na výrobu, větrné elektrárny, které dělají hluk pomalu jak stíhačka. Vychází mi z toho možná biomasa, která se hodí na vesnice. Nebo je snad pro Zelené ekologičtější hloubení hnědouhelných pánví?

JS: Různé propočty údajně dokládající nesmyslnost výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou většinou produktem energetické lobby profitující ze spotřebovávání neobnovitelných zdrojů. Nechci proto polemizovat o podobných věcech zvláště při absenci konkrétnějších údajů.

Do určité míry je opět odpověď obsažena v odpovědích předchozích.

Jadernou energetiku, při současných parametrech bezpečnosti elektráren, není potřeba démonizovat. Její základní problém, jako odvětví, ovšem spočívá v tom, že jde opět o výrobu energie z neobnovitelných zdrojů. Zásoby suroviny pro výrobu jaderného paliva jsou konečné a za několik desetiletí nebudou k dispozici. Proto rozvoj jaderné energetiky není trvalým řešením.

Jaderná energetika s sebou nese ještě několik "provozních problémů". Prvním je problematika skladování jaderného odpadu, který musí být skladován po dobu několika stovek tisíc let. Nechávat budoucím generacím takovéto "dědictví" k řešení je nezodpovědné. Dalšími problémy jsou stále možné a nepopiratelné riziko havárie a samozřejmě i riziko zneužití jaderného paliva nebo odpadu v politicky nestabilních oblastech.

Z těchto důvodů je Strana zelených proti výstavbě nových jaderných elektráren.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je tak jedinou trvalou alternativou k dlouhodobě neudržitelné výrobě elektřiny z neobnovitelných zdrojů. Energetická politika státu toto musí zohledňovat a vytvářet podmínky k postupně rostoucímu objemu vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů.


Petr
Jste proti jaderné energii. Jakou máte REÁLNOU alternativu, která PLNĚ nahradí jaderné zdroje, uvažujíc o jejich výkonu (Dukovany 1 760 MW, Temelín 2 000 MW). Mám na mysli plnou náhradu i v době, kdy nesvítí slunce nebo nefouká vítr.

Dzelen
Zajímalo by mě, co máte proti jaderné energii. Proč neprotestujete radši proti tepelným elektrárnám, které vypouští do ovzduší všelijaké svinstvo! Jaderná elektrárna nevypouští vůbec nic (kromě vodní páry) a jaderný odpad se uloží hluboko pod zem, kde ničemu nevadí. Toto je podle mě reálné ekologické smýšlení.
Alternativní zdroje jsou fajn, ale když nesvítí slunko a nefouká vítr, tak spotřebu stejně musí táhnout jaderné a tepelné elektrárny.

JS: Myslím, že poměrně podrobně na otázky týkající se jaderné energetiky již bylo zodpovězeno při předchozích odpovědích.


Martin
Bydlím v nově postaveném rodinném domě a mám výhrady k současné energetické politice. Vytápění mám řešeno jako řízené větrání s rekuperací (tedy teplem šetřím), dům je relativně dobře izolován, doplňkový zdroj tepla je akumulační nádrž na teplou vodu, ohřívaná elektřinou.
Vadí mi, že platím v ceně elektřiny 19% DPH, ačkoliv dálkové vytápění má DPH sníženou. Já jako odběratel neovlivním způsob výroby té elektřiny, stejně jako ten kdo, má dálkové vytápění... Proč tedy platím základní sazbu DPH? Elektřina je přece ekologická, když se ekologicky vyrobí. Je to univerzální energie... a podmínky by měly být pro všechny odběratele stejné, ne?
No a dotaz zní, co s tím - neměla by být elektřina na vytápění v nižší sazbě, když tedy obecně se tvrdí, že vláda udržuje vytápění v nižší sazbě DPH? Tedy pro všechny, i pro lidi nebydlící v panelácích? (Technicky to lze řešit, samostatný okruh plus jistič... to by asi problém nebyl.)

Jinak na zelených se mi nelíbí jenom jejich ideologicky zatemněný názor na atomovou energii. Jako jiní lidé v této diskusi mám pocit, že je to v současné době nejčistší energie i vzhledem k množství (např. sluneční nebo větrná elektrárna je sice hezká, ale ne pro masové nasazení).

JS: Dotaz v sobě obsahuje několik okruhů problémů. Jedním z nich je snížená sazba DPH u dálkového vytápění. Zařazení dodávky tepla prostřednictvím dálkového vytápění do snížené sazby je nesystémové a problematické opatření.
Je velmi správné, pokud už při stavbě se dbá na hospodárnost při spotřebě tepla. Takové ekologické chování chce Strana zelených podpořit zvýhodněnými půjčkami u stavby nebo první koupě domu se spotřebou max. 40 kWh/m2 užitné plochy budovy za rok a spotřeba tepla 15 kWh/m2 obytné plochy za rok). Navíc je nutné zákonem upravit principy podporující využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepelné energie (biomasa, solární kolektory, tepelná čerpadla apod), tak jak je zákonem upraven povinný výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Na část dotazu, který se týká cen elektrické energie lze odpovědět tak, že diferenciace ceny energie podle způsoby jakým se vyrobí je jedním z bodů ekologické daňové reformy a spotřební daň by měla být odstupňována a měla by zvýhodňovat výrobu z obnovitelných zdrojů. Domnívám se, že ale nelze diferencovat sazbu DPH, to bychom považovali za nesystémové. O snížené sazbě DPH lze uvažovat u pelet z biomasy, ekobriket a diskusi lze vést i u zemního plynu.


VlK
Předesílám, pokládám se za ekologicky smýšlejícího. Ale na Vašem programu mě zarazily (jen) dvě věci: zakázáni uhlí po roce 2010 a omezení jaderné energetiky. Předně předpokládám, že zákaz uhlí bude jen pro maloodběratele (energetiku bez tepelných elektráren si nedovedu zatím představit), jak chcete zajistit dodržování tohoto zákona? (Obávám se že to bude fungovat jak nyní s dodržováním zákazu kouření...) A jak se s tím mají vyrovnat samoty celkem závislé na spalování uhlí nebo dřeva? Jak si představujete omezování jaderné energetiky. V relativním srovnání s ostatními způsoby ji považuji za výkonnou a ekologickou, i když asi pro další výstavbu v ČR není vhodná (tuším že minimální celoroční potřeba energie je již pokryta jadernou energetikou)

JS: Strana zelených skutečně navrhuje zakázat pro vytápění domácností lokálními topeništi a blokovými výtopnami používání pevných uhlovodíkových paliv ( hnědé uhlí , lignit , černé uhlí). Navržený termín účinnosti tohoto zákazu je r. 2010 s tím , že navrhujeme , aby bylo zavedeno přechodné dvouleté období. Prostý zákaz by byl nesmyslný a jeho vymáhání , popř. pokutování by bylo nespravedlivé a sociálně neobhajitelné , pokud by jej nedoprovázelo řešení . Nabídnuté řešení musí být dostupné a objektivně přijatelné pro všechny , kterých by se týkalo. Strana zelených má připraven koncept státní podpory změny způsobu vytápění spočívající v kombinaci státní dotace a zvýhodněného ( dotovaného) úvěru na takovou investici. Každá domácnost by tak za více než přijatelných podmínek měla možnost zásadně modernizovat způsob vytápění. Vymáhání povinnosti stanovené zákonem by bylo kontrolováno a případně sankcionováno stejně jako obdobné povinnosti podle zákonných předpisů správního práva.

Přístup Strany zelených k jaderné energetice bývá někdy špatně chápán a strana bývá stavěna do nesmiřitelných pozic , ve kterých se její názory na jadernou energetiku nenacházejí. Strana zelených odmítá výstavbu nových jaderných elektráren. Důvody již byly řečeny v odpovědích na jiné dotazy , ale krátce je zrekapituluji. Jaderná energetika používá jaderné palivo , jehož zdroje jsou konečné stejně jako u jiných neobnovitelných zdrojů. Za několik desítek let nebude palivo k dispozici. Současně provoz jaderných elektráren s sebou nese riziko havárie či zneužití jaderného paliva a odpadu , ale zejména vyžaduje uložení vyhořelého paliva a jeho skladování po dobu několika set tisíc let. Tyto důvody vedou Stranu zelených k odmítavému stanovisku ke stavbě nových jaderných elektráren. Omezování současných kapacit jaderných elektráren není Stranou zelených navrhováno.


George
Zvyšováním daní za fosilní paliva de facto nutíte lidi, aby používali jiné energie. To je v pořádku, ale existuje v ČR skutečně dostatek alternativních možností? Tzn. existuje dostatečná nabídka kotlů na pelety, dřevo atd.? A existuje dost producentů dřeva, pelet atd., aby všichni tito lidé měli čím topit?

JS:Máte pravdu , že součástí ekologické daňové reformy je zavedení spotřebních daní na spotřebu surovin ( hnědého uhlí , černého uhlí , zemního plynu , jádra ), energií ( elektřiny a leteckého benzínu). Od roku 2010 navrhujeme s dvouletým přechodným obdobím zakázat vytápění domácností a blokových výtopen pevnými uhlovodíkovými . Strana zelených má připraven koncept státní podpory změny způsobu vytápění spočívající v kombinaci státní dotace a zvýhodněného ( dotovaného) úvěru na investici do změny způsobu vytápění.
Domnívám se , že v současné době na trhu existují výrobci schopní vyrobit a dodat dostatečné množství technických zařízení i paliv , jen v tuto chvíli , spíše díky omezené poptávce , nejsou tolik vidět. V okamžiku kdy poptávka stoupne , jsem přesvědčen , že zareagují pružně.
Poptávka stoupne , pokud se bude ekologický způsob vytápění vyplácet. A to bez státních zásahů v naznačeném směru nepůjde.

Na část dotazu ohledně jaderné energie již bylo odpovězeno v předchozích dotazech.

Ekonomika

Liška
uvádíte, že vaše ekologická daňová reforma mimo jiné vytvoří nezbytný ekonomický tlak na konkurenceschopnost českého průmyslu. Nechápu jak... Zvýšením nákladů na energie akorát dojde ke zdražení produkce podniků, a tím naopak ke snížení jejich konkurenceschopnosti. Vždy jde přece o to, kdo ponese náklady. Podnikům je asi jedno, jestli odebírají energii vytvořenou větrnou elektrárnou, nebo spalováním uhlí. Zajímá je, kolik za to zaplatí. Navíc český trh nefunguje tak, že bych si řekl: "Tento měsíc budu používat energii z vodní elektrárny." Předem díky za vysvětlení, jak to s tou konkurenceschopností myslíte.

JS: Není správné se domnívat, že zvýšení výkonnosti ekonomiky v podmínkách České republiky je přímo úměrné spotřebě energií či zatížení země dopravou či jiným poškozováním životního prostředí.
Smyslem ekologické daňové reformy je zavedení spotřebních daní na spotřebu surovin (hnědého uhlí, černého uhlí, zemního plynu, jádra ), energií (elektřiny a leteckého benzínu). Součástí ekologické daňové reformy je výrazné snížení daňového zatížení lidské práce, tzn. daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Současně musí dojít i ke zjednodušení administrativy spojené především s drobným a středním podnikání a snížením přímých daní. Znamená to, že ekologická daňová reforma není prosté zvýšení či zavedení nových spotřebních daní. Ekologická Daňová reforma má za jeden z hlavních cílů podporu a nastartování rozvoje odvětví ekonomiky hospodárných ke spotřebě energií, popř. profitujících na výrobě energií z obnovitelných zdrojů . Snížení přímých daní a snížení zdanění lidské práce je impulsem pro podnikatelské aktivity a aktivitu lidí, zejména drobných a středních podnikatelů, které považujeme za páteř ekonomiky. Dnes je snad již zřejmé, že neobnovitelné zdroje energie jsou konečné a nelze s nimi počítat v dlouhodobé perspektivě. Ekologická daňová reforma je nejen naší povinností (jsme k ní zavázáni v rámci vtahu s EU), ale i nutným předpokladem pro odpovědnou reformu energetické politiky a s tím související potřebnou změnou ve struktuře průmyslové výroby a dalších oborech. Z tohoto pohledu je provedení ekologické daňové reformy krokem k rozvoji moderních a perspektivních odvětví ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, která jsou a budou konkurenceschopná.

Ostatní

Jirka (nepřihlášen)
Mimo soutěž - k článku:
Zcela se ztotožňuji s názorem COŽP. Liberálové rádi argumentují samoregulační schopností trhu. Dle mého názoru jejich zásadní omyl spočívá v tom, že správnou - tedy tržní - cenu určí jen dohoda mezi kupujícím a prodávajícím. Tedy zákazníkem a obchodníkem. Omyl vyplývá ze dvou skutečností:
1) Ke správnému ocenění po všech stránkách je třeba dostatečné vzdělanosti a rozhledu na obou stranách. Ani obchodník, ani zákazník neposoudí aspekt, kterému nerozumí, nebo o něm dokonce nemá tušení.
2) Používáním výrobku do jisté míry zákazník zasahuje do práv široké veřejnosti: exhalace, hluk, apod. Obchodní transakce se tedy musí účastnit i zástupce veřejnosti a sice na straně prodávajícího, neboť s kupujícím domlouvá ekologickou složku tržní ceny - odškodné pro veřejnost.

Proč je problém prosadit obchod jako záležitost 3 stran? Ekologická složka ceny není v zájmu kupujícího. Měl by tedy odmítnout výrobek zatížený ekologickou daní a volit jiný, ekoligicky šetrný, kde tato složka bude zanedbatelná nebo nulová. Jenže kupující je současně voličem v demokratickém systému a tak svůj názor na cenu výrobku prosadí volbou politické síly, která ho ekologické daně zbaví. A to vše jen kvůli nevědomosti (viz. bod 1) nebo ignoranství k celé společnosti, včetně vlastního zdraví. Právě proto je důležité, aby každá vláda respektovala základní lidská práva, která nedefinují voliči té které země, ale která byla ustanovena na mezinárodní úrovni, tedy mimo přímý dosah voličů. Předvolební sliby, které nahrávají bezohledným voličům, pak považuji za porušení základních lidských práv a svobod příslušnou stranou. Z tohoto pohledu mi nejméně vadí právě program Strany zelených.

JS:Dotaz směřuje k základním principům ochrany životního prostředí jako nezpochybnitelné celospolečenské hodnotě , kterou je třeba respektovat. V mezinárodním právu veřejném je celá řada předpisů , ke kterým Česká republika přistoupila a je jimi vázána a které se zabývají ochranou životního prostředí.
Je povinností vyspělých zemí , mezi které Česká republika patří, regulovat činnosti při kterých dochází k poškozování životního prostředí , prosazovat perspektivní a šetrnou ekonomickou politiku a bránit se snahám o využití možností „ekologického dumpingu“ . Důsledky na naší zemi vidíme sami – politika neregulovaných a takřka nezpoplatněných silnic dusí zemi miliony kamionů , které zemi přináší jen škody. Příkladů v ekonomické politice státu bychom jistě našli více .
Politika Evropské unie je ale v mnoha oblastech velmi moderní a závazky , které jsme již přistoupením k Evropské unii na sebe vzali jsou pro naši zemi velkým krokem k ekologicky spravedlivé společnosti.

Zatím nezodpovězeno

Pavel
Můžete mě říct, jaké množství pevných paliv se v ČR protopí v domácnostech za rok, jaké množství biomasy jej nahradí a jakou plochu pro její vypěstování budeme potřebovat?

Volby 2006: Ptejte se ekonomických expertů politických stran!

Není vám jasné, jak chtějí politické strany v případě volebního úspěchu spravovat tuzemské hospodářství a související ekonomické problémy? Máte výhrady k jejich plánům, připadají vám nereálné? Zajímá vás, kde vezmou peníze na splnění svých slibů nebo kde berou jistotu, že jimi navržená řešení budou fungovat?

Vlastimil Tlustý (ODS), Bohuslav Sobotka (ČSSD), Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), Jaromír Soukup (SZ), Jiří Dolejš (KSČM) a Jan Kasl (SNK ED) čekají na vaše dotazy! Navštivte tuto stránku.

Co si o odpovědích Jaromíra Soukupa myslíte? Zhodnoťte je zde.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Čekáme na odpovědi Jaromíra Soukupa ze Strany zelených

12. 5. 2006 | Pavel Slavík

Čekáme na odpovědi Jaromíra Soukupa ze Strany zelených

Stále čekáme na odpovědi ekonomického experta Strany zelených Jaromíra Soukupa na vaše dotazy. Jeho odpovědi publikujeme, jakmile je získáme. Omlouváme se za odchýlení z harmonogramu.... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.