Máte věk, chcete do penze – a nemůžete. Jak dohnat chybějící roky povinného pojištění?

Klidně se to může stát. Podle tabulek už máte léta, abyste mohli jít do penze. Jenže na úřadě řeknou, že smůla, že věk není všechno. Že jste dost dlouho nepracovali a neplatili dostatečnou dobu povinné důchodové pojištění. K potřebným rokům pojištění (ale i k vyšší penzi) vám může pomoci důchodové pojištění dobrovolné. Kdy a komu se vyplatí?
Máte věk, chcete do penze – a nemůžete. Jak dohnat chybějící roky povinného pojištění?

Dobu důchodového pojištění lze získat různými způsoby. Tím základním je zaměstnání nebo podnikání, v prvním případě platí povinné důchodové pojištění (v rámci pojištění sociálního) zaměstnavatel, ve druhém případě ho člověk odvádí sám. Jsou také období, která se do potřebné doby pojištění počítají, i když člověk nepracuje a pojištění neplatí – třeba rodičovská dovolená –; to jsou ovšem přesně definované výjimky. Obecné pravidlo je, že když člověk důchodové pojištění neplatí, tak se mu tato doba do doby důchodového pojištění taky nepočítá. K takovým obdobím patří třeba doba bez zaměstnání a zároveň bez registrace na pracovním úřadě nebo od roku 2010 doba studií.

Potřebnou dobu pojištění lze ale získat také jiným způsobem: je možné přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění. Ukážeme si, pro koho to může být výhodná varianta.

Výpočet důchodového věku

+

Další kalkulačky

Kde a za jakých podmínek se k dobrovolnému pojištění hlásit

K dobrovolnému pojištění je třeba se přihlásit u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Dobrovolná účast je možná pouze pro osoby starší 18 let a zpětně za dobu před rokem 1996 se k této účasti na pojištění nelze přihlásit, lze to až po roce 1995.

Dobrovolně se lze pojistit ve dvou režimech, bez udání důvodů nebo při splnění důvodů daných zákonem. Bez udání důvodů je dobrovolná účast možná v rozsahu nejvýše deseti let; zpětně nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před dnem podání přihlášky.

Pokud splníte dané podmínky, není účast na dobrovolném pojištění omezená rozsahem deseti let a ani přihlášení zpětně není omezené jedním rokem. Dobrovolné pojištění si takto lze zaplatit pouze „za“ dobu, kdy člověk:

  • byl vedený bez nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu v rekvalifikaci v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
  • studoval, což při splnění dalších podmínek bude zahrnovat také prázdniny
  • vydělával po 31. prosinci 1995 v cizině, k tomu je ovšem potřeba splnit další podmínky, podrobněji viz § 6 zákona o důchodovém pojištění,
  • dlouhodobě vykonával dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,
  • pracoval v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, při splnění dalších podmínek, podrobněji viz § 6 zákona o důchodovém pojištění,
  • byl českým europoslancem,
  • pobýval v cizině jako manžel či manželka diplomatky či diplomata.
Pan Pavel byl například celý rok 1998 evidovaný na úřadu práce a nepobíral podporu. 
Letos se za toto období může přihlásit k dobrovolné účasti na pojištění a získá tak navíc rok důchodového pojištění.

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění

Měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je částka, kterou si určíte, nejméně však jedna čtvrtina průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí. Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u dobrovolného důchodového pojištění 28 procent. Stejně jako u povinného důchodového pojištění ale při účasti na důchodovém spoření ve druhém pilíři penzijního systému však platí jiná sazba.

Průměrná česká mzda v roce 2013 činí 25 884 korun, jedna čtvrtina pak 6471 korun. Tato částka je tedy nejnižším vyměřovacím základem pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2013. Minimální měsíční výše pojistného v roce 2013 činí 28 procent z částky 6471 korun, tedy 1812 korun, minimální roční výše pak 21 744 Kč. I když se k dobrovolnému pojištění hlásíte zpětně, pojistné se vypočítává podle průměrné mzdy v roce, ve kterém ho budete skutečně platit. Tak například když člověk, který byl v roce 2006 nezaměstnaný a bez podpory, bude chtít letos zpětně za tuto dobu platit dobrovolné důchodové pojištění, bude platit minimálně výš vypočtenou sumu pro letošní rok.

Dobrovolné pojištění se platí za jednotlivé celé kalendářní měsíce, nelze zaplatit pouze za část měsíce. Pojistné na důchodové pojištění odvádíte na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Při platbě dobrovolného pojistného musíte označit kalendářní měsíce, za které toto pojistné platíte. Pojistné zaplacené po ukončení dobrovolného pojištění vám bude vráceno jako přeplatek.

Martin Kohoutek & Jan Bednář

Poskytovatelé poradenských služeb v důchodové problematice. Provádějí zejména výpočty důchodů, doporučení k výhodnému odchodu do důchodu a kontrolu již přiznaných důchodů.

Mezi další jejich služby patří i výpočty výhodnosti placení dobrovolného pojištění.

Jejich konzultačních služeb využilo od roku 2010 více než 900 klientů, jejich reference si můžete přečíst zde. Rovněž publikují na Peníze.cz a příležitostně v dalších médiích.

Dobrovolné pojištění může být výhodné...

Dobrovolné pojištění je výhodné zejména pro lidi, kteří nesplní potřebnou dobu důchodového pojištění k tomu, aby jim mohl být přiznán starobní důchod. Například ten, kdo by chtěl odejít do důchodu letos, musí mít 29 let doby důchodového pojištění (počítá se zaměstnání, péče o dítě do čtyř let věku a další). Výhodnost dobrovolného pojištění si ukážeme na příkladu. Momentálně nelze spočítat přesně výši důchodu pro roky 2014 a později. Proto je příklad retrospektivní, aby byl snáze pochopitelný. Samozřejmě lze podobnou úvahu provést i do budoucna.

  • když chcete jít do penze a nemáte potřebnou dobu důchodového pojištění

Máme rok 2008. Pan Petr se narodil 1. dubna 1951 a zbývá mu pět let do důchodového věku – nárok na řádný důchod by mu vznikl 1. prosince 2013. Jenže – Petr valnou část života nebyl zaměstnaný ani nepodnikal – v devadesátých letech rychle vybudoval firmu, ještě rychleji ji prodal a žil z úspor. K prosinci roku 2013 bude mít jen 25 let a 251 dní doby pojištění. Do zaměstnání už se mu nechce, ani na úřad práce. Zbývá mu doplatit tři roky a čtyři měsíce pojištění. Pro zjednodušení počítejme s letošními čísly – v minimální sazbě roku 2013 by doplatek dělal 72 480 korun (1812 korun × 40 měsíců). Samozřejmě v letech předchozích by částky za jednotlivé roky byly nižší, ale nám stačí hrubá představa. Od 1. prosince 2013 by pak Petr mohl pobírat důchod ve výši 9415 korun. Investice do dobrovolného pojištění by se mu na důchodu vrátila do osmi měsíců, to je výhodné.

K propočtu výhodnosti dobrovolného pojištění je třeba znát dosavadní získanou dobu pojištění. Navíc je třeba myslet trochu dopředu – kdyby se Petr z příkladu rozhodoval pro placení dobrovolného pojištění až nyní v roce 2013, mohl by se přihlásit k dobrovolnému pojištění zpětně pouze za jeden rok (nesplnil žádnou z podmínek daných zákonem, viz výše). Do 1. 12. 2013 by tak potřebnou dobu pojištění nestihl získat.

Hrome! Kolik let pojištění se mi asi nasbíralo?

Netušíte, kolik roků jste vlastně důchodově pojištění? Jednou za rok se na to můžete zadarmo zeptat České správy sociálního zabezpečení. Aby vám úřad správně porozuměl, žádejte po něm „zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a náhradních dob pojištění, tedy období, kdy jste sice pojištění neplatili, ale stát na ně nahlíží, jako kdybyste platili.

Aby to bylo jednodušší, připravili jsme pro vás žádost o informativní osobní list ke stažení. Stačí doplnit jméno, adresu a rodné číslo a poslat na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Poslat ho prý lze rovněž mailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku, naše pátrání po správném mailu či číslu datové schránky však na webu sociálky nebylo úspěšné. A telefonovat na infolinku v úterý před čtvrtou hodinou nemá cenu.

Pozor! Správa sociálního zabezpečení má na zaslání dokumentu 90 (!) dní od doručení žádosti.

  • když vám další roky důchodového pojištění zajímavě zvednou důchod

Pan Petr se v roce 2008 rozhodl doplatit dobrovolné pojištění do potřebné výše. Přemýšlí ale, jestli by se mu nevyplatilo zaplatit si ještě rok navíc. Když si doplatil pojištění na měsíc do potřebné doby, znamenalo to pro něj nárok na důchod ve výši 9415 korun. Jeho průměrná mzda přepočtená vzhledem k průměrné mzdě vyhlašované statistickým úřadem, takzvaný osobní vyměřovací základ, by činila 29 524 Kč. Průměrná mzda se počítá od roku 1986, tedy i z dob, kdy chodil do zaměstnání.

Za každý celý rok doby pojištění se Petrovi navýší důchod o 1,5 procenta z výpočtového základu (redukovaný osobní vyměřovací základ), těchto 1,5 procenta v jeho případě činí 244 korun. Kdyby si Petr mohl zaplatit ještě další rok minimální dobrovolné pojištění, investoval by 12 × 1812 = 21 744 korun (pro zjednodušení opět v letošní sazbě). Díky tomu by získal důchod vyšší o přibližně 244 Kč, 21 744 korun investovaných do dobrovolného pojištění by získal díky vyššímu důchodu za přibližně sedm a půl roku.

Výhodnost takové investice do dobrovolného pojištění je vždy individuální, čím vyšší osobní vyměřovací základ (přepočítaná průměrná mzda), tím je investice výhodnější.

  • když si dobrovolným pojištěním zajímavě zvednete vyměřovací základ pro výpočet důchodu (spíš jen teoretická možnost)

Pokud platíte dobrovolné pojištění, odvozuje se i z něj vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Je to stejné, jako když jste například v zaměstnání a vyměřovací základ se odvozuje z vaší hrubé mzdy. Výši vyměřovacího základu (a následně důchodu) tedy můžeme ovlivnit výší dobrovolného pojištění.

Minimální měsíční vyměřovací základ v roce 2013 je 6471 korun, tomu odpovídá minimální měsíční výše pojistného – 28 procent z jmenované částky je 1812 korun. Jinými slovy, pokud budete platit dobrovolné pojištění ve výši 1812 korun měsíčně, počítá se vám do důchodu vyměřovací základ 6471 korun za každý měsíc. Jako kdybyste vydělali 6471 korun v hrubé mzdě. Ovšem dobrovolné pojištění můžete platit i vyšší než minimální. Například na vyměřovací základ 15 000 korun, budete platit 4200 korun.

Nyní ukážeme, zda se Petrovi vyplatí zaplatit si vyšší dobrovolné pojištění než minimální.

Petr si doplatil minimální dobrovolné pojištění, a jak víme, od prosince 2013 ho čeká důchod ve výši 9415 korun. Pokud by si jeden rok platil dvojnásobek, získal by důchod přibližně 9444 korun. Stálo by ho to ovšem 21 744 Kč. Tuto částku by díky navýšení důchodu o 29 korun získal za přibližně 62 let.

Ve většině případů je bezdůvodné platit vyšší než minimální pojistné na dobrovolné pojištění.

Anketa

Připlatíte si dobrovolně nějaké to důchodové pojištění?

Počítejte včas

Pro dobrovolné pojištění existuje několik dobrých důvodů. Protože je ale zpětná platba dobrovolného pojištění omezená, platí, že výhodnost nebo nevýhodnost dobrovolného pojištění je lépe začít počítat zavčasu než odkládat na pozdější dobu. Dobrovolné pojištění mohou využít zejména ti, kteří nemají dostatek získané doby pojištění. Finančně zajímavé může být i pro lidi s vyšší průměrnou mzdou – pokud existuje prostor pro jeho placení.

Jako ve většině výpočtů z důchodové problematiky platí, že jen těžko jde odvodit nějaké obecně platné pravidlo pro výhodnost dobrovolného pojištění a je třeba postupovat ve výpočtech dle individuálních dat – získané doby pojištění a výdělků. Smyslem uvedených příkladů tak není ilustrovat nějakou obecně platnou výhodnost, jako spíš naznačit, k čemu může být dobré a jaké problémy může pomoci vyřešit.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+51
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

23. 5. 2013 15:22, Blanka

a co když je to obráceně - budu mít 35 let pojištění - nebo-li odpracováno a duchod bych měla mít za 12 let???
to je docela hrozný...
co dostanu za 35 let práce,když nemám důchodový věk????
asi je lepší v tomhle státě ležet prvně doma a pak si něco doplatit.

+66
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 1. 2019 12:04, JANA TULEJOVA

Mám u nás v českeé republice odpracovaných 35 let ktré jsem potřebovala na duchod v české republice .V padesáti letech jsem jela pracovat do Anglie ,tam jsem pracovala 7 let.Po přichodu domu jsem šla do řadného duchodu a stát mi zkrátil valorizaci ,proto protože ně kdy dostanu něco z Anglie.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Předčasný důchod v příkladech

7. 5. 2013 | Jan Bednář, Martin Kohoutek | 40 komentářů

Předčasný důchod v příkladech

Každý, kdo zvažuje odchod do předčasného důchodu, si klade otázku, nakolik je to pro něj (ne)výhodné. O kolik odchod do předčasného důchodu sníží penzi? Jen těžko lze najít univerzální... celý článek

OSVČ. Minimální záloha na sociální pojištění a penze

17. 12. 2012 | Václav Valášek | 12 komentářů

OSVČ. Minimální záloha na sociální pojištění a penze

Jen minimální zálohy na sociální pojištění platí vysoké procento českých podnikatelů. Někteří na tom usilovně pracují se svými daňovými poradci, jiným nic moc jiného nezbývá. Nízké... celý článek

Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu v počtech

21. 6. 2012 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu v počtech

Nastoupili jste právě do důchodu a zdá se vám, že státem vyměřená penze je proklatě nízká? Úřad se mohl zmýlit. Není od věci si výši důchodu důkladně přepočítat. Poradíme, jak na to. celý článek

Jdete do důchodu? Co musíte udělat, abyste ho dostali včas

11. 1. 2011 | František Mašek | 6 komentářů

Jdete do důchodu? Co musíte udělat, abyste ho dostali včas

Žádost o důchod je stejně jako loni možné podat nejdříve čtyři měsíce před datem odchodu do penze, o doklady, které jsou k ní potřeba, se ale zajímejte daleko dřív. Pokud vám některé,... celý článek

Chcete do důchodu a chybí vám některé doklady? Přečtete si, co dělat!

3. 9. 2010 | František Mašek | 35 komentářů

Chcete do důchodu a chybí vám některé doklady? Přečtete si, co dělat!

O důchod, třeba i předčasný, je nutné žádat se čtyřměsíčním předstihem. Kdo nechce mít potíže, měl by dávno předtím požádat správu sociálního zabezpečení o informativní osobní list... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.