Nová zelená úsporám. Díl druhý: jak žádat o dotace

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 21. 8. 2013 | 13 komentářů
Minulý týden spustilo Ministerstvo životního prostředí druhé kolo dotačního programu Zelená úsporám. Prozatím se týká pouze rodinných domů. O tom, na co všechno můžete dotace dostat, jste na Peníze.cz četli minulou středu. Dnes přinášíme pokračování: podrobný návod, jak o dotace žádat.
Nová zelená úsporám. Díl druhý: jak žádat o dotace

Zdroj: Shutterstock a Gabriel Pleska

Na co všechno lze dotace z druhého kola zelené úsporám čerpat, už od nás víte:

Zjednodušeně řečeno – jde hlavně o stavbu pasivních a úsporných domů, zateplování rodinných domů, výměnu dveří a oken, výměnu kotlů na tuhá a vybraná kapalná fosilní paliva za ekologičtější a úspornější variantu, instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody a přitápění nebo instalaci systému odvětrávání s rekuperací tepla (tedy se zpětným získávání tepla, při kterém se vzduch přiváděný do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem).

Žádosti o dotace lze podávat až do 29. listopadu (nebo do vyčerpání všech vyčleněných peněz).

Pokud se o dotace rozhodnete žádat, čeká vás poměrně složitý administrativní proces s nejistým koncem. Stejně jako žadatelům v prvním kole, se vám může stát, že začnete stavět a peníze nakonec nedostanete – kvůli chybě v žádosti nebo proto, že už na vás zkrátka nevyjde. Podle Ministerstva životního prostředí by měly být letos na dotace vyčleněné zhruba dvě miliardy. V prvním kole se rozdělilo zhruba desetkrát tolik.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Žádost o dotace krok za krokem

 • Obstarejte si projektovou dokumentaci a energetický posudek

První na seznamu položek, které budete muset obstarat, je odborný posudek. Ten se skládá ze dvou částí: z projektové dokumentace a energetického posudku. Budete jimi prokazovat rozsah a způsob provedení plánovaných opatření a hlavně to, že splňují podmínky programu Zelená úsporám – podrobnější informace o nich najdete v našem článku z minulého týdne. Rozhodující roli mezi nimi hraje úspora energie, které bude zateplením domu, výměnou kotle nebo třeba zřízením termického solárního systému dosaženo.

Projektovou dokumentaci vám může zpracovat pouze člověk, který má příslušnou autorizaci. Seznam autorizovaných osob najdete na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Energetický posudek vám může zpracovat zase výhradně energetický specialista – jejich seznam najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

TIP: Dotaci můžete čerpat i na odborné posudky a stavební dozor

Vedle dotace na realizaci úsporného opatření můžete čerpat také dotaci na odborné posudky a stavební dozor (obě žádosti pak podáváte současně). Při zateplování domu můžete na zpracování odborného posudku (tedy na projektovou dokumentaci a energetický posudek) čerpat dotaci ve výši deseti tisíc korun. Na zajištění stavebního dozoru vám může stát přispět až pět tisíc korun.

Pokud čerpáte dotace na stavbu pasivního domu, můžete dostat na odborný posudek dotaci až ve výši 35 tisíc korun – vztahuje se pak také na výdaje na měření průvzdušnosti obálky nebo na zajištění stavebního dozoru.

Při výměně kotle dosahuje maximální podpora na odborný posudek pěti tisíc korun.

 • Vypravte se na stavební úřad

Vaše další kroky by měly mířit na stavební úřad. Tam budete muset předložit a projednat odborný posudek. Když proti němu bude mít úřad námitky, budete ho muset nechat přepracovat nebo upravit.

 • Vyplňte krycí list technických parametrů

Důležitou přílohou žádosti o dotace je krycí list technických parametrů. Obsahuje seznam všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedení. S jeho vyplněním by vám měl pomoci autor odborného posudku – oba ho také musíte podepsat. Předepsaný formulář krycího listu je ke stažení na webu projektu Zelená úsporám.  Na výběr jich je několik – podle typu úsporného opatření, na které chcete čerpat dotaci.

 • Podejte si elektronickou žádost

Dalším krokem postupu je elektronická evidence vaší žádosti o dotaci v informačním systému Zelené úsporám. Než začnete žádost vyplňovat, nachystejte si k ruce odborný posudek i krycí list – budete totiž potřebovat údaje, které jsou v nich zanesené. Pokud nemáte počítač, a nemůžete si tedy elektronickou žádost podat sami, nezoufejte, technický handicap vás automaticky nediskvalifikuje. Ve všech krajích jsou zřízena kontaktní místa, kde můžete elektronickou evidenci provést. Seznam těchto krajských pracovišť, včetně kontaktů, najdete zde.

Informační systém podle Ministerstva životního prostředí průběžně sleduje počet žádostí a vyčerpaných peněz. Jakmile budou vyčerpané všechny, vaši žádost už nepřijme.

Aplikace by měla zároveň průběžně provádět kontrolu zadávaných údajů tak, aby neumožnila uložení zjevně chybné nebo neúplné žádosti.

 • Odešlete tištěnou žádost

Jakmile se elektronicky zaregistrujete, rozbíhá se osmidenní lhůta, kterou máte na doručení vytištěné žádosti Státnímu fondu životního prostředí. Přiložit musíte celou řadu příloh. Výběr těch nejdůležitějších najdete v boxu. Kompletní seznam povinných příloh pak najdete v Přílohách č. II/8 Směrnice MŽP č. 9/2013.

Co přiložit k žádosti

Podepsaný formulář žádosti o podporu, vygenerovaný informačním systémem

Krycí list technických parametrů s výkazem výměr, potvrzený energetickým specialistou

List vlastnictví, který není starší než 90 dní

Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě, že má váš rodinný dům více vlastníků – předkládá se i v případě společného jmění manželů)

Plná moc s úředně ověřenými podpisy (v případě zastoupení třetí osobou)

Odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou

Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem

 • Kontrola žádosti a očekávané rozhodnutí o dotaci

Pokud jste splnili všechny předchozí kroky, bude míč na chvíli na druhé straně hřiště. Jinými slovy – vy budete pouze čekat, až Státní fond životního prostředí vaši žádost zkontroluje. Pokud najde v žádosti nějaké chyby nebo nedostatky, vyzve vás k nápravě a určí vám lhůtu, dokdy musíte chyby opravit. Pokud vymezenou lhůtu propásnete, může být vaše žádost vyřazena. Když bude vše v pořádku, posoudí vaši žádost Rada fondu a následně jako poslední instance ministr životního prostředí. Poté budete písemně informování o tom, zda dotaci dostanete, nebo zda vám byla zamítnuta. V případě, že žádost o dotaci podáte až po dokončení prací, dostanete místo vyrozumění o schválení žádosti rovnou návrh Smlouvy o poskytnutí dotace (podrobněji se mu budeme věnovat níž).

 • Sežeňte si stavební dozor

Pokud vám byla žádost schválena, budete si muset opatřit odborný technický dozor nad prováděním stavby – to je další podmínka programu.

 • Vyberte materiály a dodavatele

Úplně volnou ruku nebudete mít ani ve výběru použitých materiálů a dodavatelů, kteří budou zvolené úsporné opatření realizovat. Pokud chcete čerpat dotaci, musíte využívat výhradně materiály a technologie, které jsou uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Dodavatele si zase můžete vybrat pouze ze Seznamu odborných dodavatelů. Výjimka platí pouze pro lidi, kteří čerpají dotace na stavbu pasivních a úsporných domů – ti se zmiňovaných seznamů držet nemusí. Obecným pravidlem platným pro všechny pak je, že zvolené technologie a materiály musí odpovídat parametrům uvedeným v odborném posudku.

 • Začněte stavět, zateplovat, vyměňovat

Po dlouhém administrativním procesu konečně přichází na řadu „realizace úsporného opatření“. Je ale možné postup obrátit. Dotace můžete (při splnění všech ostatních podmínek) čerpat na všechny práce započaté po prvním lednu 2013. Můžete tedy například nejdřív dům zateplit, a až potom žádat o dotaci. Vše ovšem musí proběhnout podle schváleného postupu. Hotovi musíte být nejpozději do konce doby účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí podpory – informace o účinnosti rozhodnutí dostanete poštou spolu s vyrozuměním o schválení vaší žádosti.

 • Závěrečná kontrola: tady jde o všechno

Jakmile bude pasivní dům dostaven, starý domek zateplen, kotel vyměněn – zkrátka, jakmile bude úsporné opatření, na které chcete čerpat dotaci, dokončeno – musíte začít znovu jednat s úřady. Státní fond životního prostředí zkontroluje, jestli jste udělali všechno podle schváleného plánu. Budete mu k tomu muset předložit další várku dokumentů. Ty nejdůležitější uvádíme v boxu.

Závěrečná kontrola: jaké dokumenty si chystat

 • Soupis faktur
 • Faktury
 • Doklad o dokončení realizace: předávací protokol, protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu, kolaudační souhlas stavebního úřadu (v závislosti na typu provedeného opatření)
 • Potvrzení o úhradě: výpis z bankovního účtu, pokladní příjmový doklad
 • Soupis provedených prací
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru (pouze u zateplování)
 • List vlastnictví k novostavbě (pouze u stavby pasivních domů)
 • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (pouze u výstavby pasivních domů a při instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla)

Anketa

Myslíte, že byste zvládli bez cizí pomoci administrativu k žádosti o Zelenou úsporám?

 • Finále: podpis smlouvy a výplata peněz

Pokud objeví fond v dokumentaci nějaký nedostatek, vyzve vás k nápravě. Když ji ve stanovené lhůtě nezjednáte, může vás z programu vyřadit. Jakmile bude všechno v pořádku, uzavře s vámi konečně vytouženou Smlouvu o poskytnutí podpory. Nejpozději do 90 dní od podpisu pak dojde k vyplacení dotace na váš bankovní účet.

Firmu, která za vás žádost zpracuje, vybírejte pozorně

Zdá se vám celý proces žádání o dotaci příliš náročný? Na trhu působí řada firem, které nabízejí, že jím projdou za vás. Ministerstvo životního prostředí však nabádá k opatrnosti. „Pokud se rozhodnete svěřit vyřizování žádosti o podporu třetí osobě či přímo specializované firmě, věnujte dostatečnou pozornost jejímu výběru. Požadujte vždy písemnou smlouvu, ve které přesně specifikujte, co je předmětem spolupráce – zda pouze zpracování a podání žádosti o podporu nebo také zajištění dalších úkonů souvisejících s administrací žádosti,“ radí ministerstvo. A zároveň doporučuje, aby se s podmínkami programu seznámili i lidé, kteří si na vyřízení žádosti najmou odborníky: „Jedině tak budete moci práci firmy kontrolovat. Na chyby, které při vyřizování žádosti způsobí zplnomocněná osoba, se pohlíží jako na chyby žadatele.“ 

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 8. 2013 16:18, Pavel

Prošel jsem úspěšně martyriem původní Zelené úsporám a to jako právnická osoba (bytový dům) což je ještě horší. Ovšem když čtu tyto podmínky a vidím minimální šance (málo peněz v banku) jde o ztrátu času, peněz a energie. To je tak pro Svaz známých. Jinak do toho nemá cenu investovat.

Zobrazit celé vlákno

+32
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Nová Zelená úsporám spuštěna. Díl první: na co vám stát přispěje

14. 8. 2013 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Nová Zelená úsporám spuštěna. Díl první: na co vám stát přispěje

Od pondělka můžou zájemci žádat o dotace z druhého kola Zelené úsporám. Stát v něm rozdělí necelé dvě miliardy korun. Proti prvnímu kolu tedy podstatně míň peněz. Dotace se tentokrát... celý článek

Radši vyhořet než se stěhovat. Co obnáší změna trvalého bydliště?

15. 5. 2013 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Radši vyhořet než se stěhovat. Co obnáší změna trvalého bydliště?

Ne nadarmo se říká – lepší vyhořet než se stěhovat. S vybalením poslední krabice útrapy nekončí. Ještě vás čeká rodeo na úředním šimlovi. Kde všude musíte změnu trvalého bydliště hlásit,... celý článek

Očima expertů: Nákup nemovitosti jako nejlepší investice na stáří. Ano, či ne?

22. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 25 komentářů

Očima expertů: Nákup nemovitosti jako nejlepší investice na stáří. Ano, či ne?

Zajistí nám nákup vlastní nemovitosti klidný důchod, nebo je lepší investovat jinam? Zeptali jsme se Petra Macha, Tomáše Prouzy, Martina Skalického, Lukáše Kovandy a dalších osobností... celý článek

Chalupa chce rozjet druhé kolo Zelené úsporám! Co si o tom myslíte?

23. 2. 2012 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Chalupa chce rozjet druhé kolo Zelené úsporám! Co si o tom myslíte?

Zelená úsporám – dotace na horské dráze. Jen málokterý projekt má tak barvitou historii. Pro jedny je růžový, druzí ho vidí černě, jiní z něj chvílemi viděli rudě. Teď ministr Chalupa... celý článek

Pasivní domy – stavte tak, aby se vám to jednou vrátilo!

18. 5. 2011 | Klára Šponerová | 21 komentářů

Pasivní domy – stavte tak, aby se vám to jednou vrátilo!

Zdá se vám, že jsou pasivní domy luxus, který si může dovolit jen horních deset tisíc? Nenechte se zmást! Počáteční náklady se sice prodraží, doba, za kterou se vám investované peníze... celý článek

Partners Financial Services