Insolvence pro každého: O co se hraje. Majetková podstata

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 6. 1. 2015 | 5 komentářů
Všemi díly seriálu Insolvence pro každého se jako červená nit táhl pojem majetková podstata. Co všechno do ní patří? Jak máme postupovat, pokud do ní bude zařazen i náš majetek, ačkoli sami nic nedlužíme a jak se bránit, pokud se náš dlužník zbaví majetku, aby nemusel nic platit?
Insolvence pro každého: O co se hraje. Majetková podstata

Není zrovna snadné obecně vymezit, jaký okruh věcí bude spadat do majetkové podstaty. Každý dlužník může mít jiný majetek. Alespoň příkladmý výčet pak uvádí § 206 insolvenčního zákona, který říká, že do majetkové podstaty budou spadat mimo jiné peněžní prostředky, věci movité i nemovité, akcie, směnky, šeky, dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky stejně jako třeba dlužníkova mzda nebo plat. Konkrétní rozsah věcí, které bude potřeba zahrnout do majetkové podstaty v daném případě, pak bude záviset od toho, kdo podal insolvenční návrh – jestli to byl dlužník, nebo věřitel.

  • Podal-li návrh na zahájení insolvenčního řízení dlužník, náleží do majetkové podstaty ten majetek, který dlužníkovi patřil v okamžiku zahájení insolvenčního řízení, stejně jako majetek, který dlužník nabude v průběhu insolvenčního řízení.    
  • Pokud ale podá návrh na zahájení insolvenčního řízení věřitel, pak bude do majetkové podstaty patřit majetek, který dlužníkovi náležel v okamžiku, kdy bylo vydáno předběžné opatření, které dlužníkovi zcela nebo zčásti zamezilo v nakládání s jeho majetkem, dále pak majetek, který dlužníkovi patřil v okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a rovněž majetek, který dlužník nabude v průběhu insolvenčního řízení.

Do majetkové podstaty pak bude náležet nejen majetek, jehož je dlužník jediným vlastníkem, ale rovněž podíl na majetku, jehož je dlužník spoluvlastníkem. Stejně tak bude do majetkové podstaty spadat majetek, který je součástí společného jmění manželů.

Abychom ale měli o majetkové podstatě lepší představu, musíme si rovněž říci, co do majetkové podstaty nepatří. Na tuto otázku nalezneme odpověď v paragrafech 207 a 208 insolvenčního zákona. První z těchto ustanovení odkazuje na předpisy, které upravují exekuci, a říká, že do majetkové podstaty v insolvenčním řízení nespadá majetek, který nelze postihnout exekucí, stejně tak do majetkové podstaty nespadají příjmy dlužníka, které nelze exekucí postihnout. Ustanovení § 208 pak vyjmenovává majetek sloužící zvláštnímu účelu, který do majetkové podstaty v insolvenčním řízení rovněž zařadit nelze.

Co exekutor nebere

  • Běžné součásti oděvu, obvyklé vybavení domácnosti
  • Snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • Zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
  • Hotovost do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, aktuálně 6820 Kč
  • Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat věcí, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu podnikatelské činnosti (to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky, která je tímto zástavním právem zajištěna). Zabavit vám ovšem exekutor může nadstandardní vybavení, bez kterého se v práci obejdete nebo které máte čím nahradit.
  • Domácí zvíře

Co ještě exekutor nebere

Příjmy, na které vám exekutor sáhnout nemůže

Ze mzdy, důchodu, nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, podpory v nezaměstnanosti a dávek státní podpory, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku) vám exekutor musí ponechat pouze nezabavitelné minimum na živobytí. Kolik přesně to ve vašem případě dělá, snadno zjistíte v naší kalkulačce:

Jak se majetková podstata zjišťuje 

Majetkovou podstatu zjišťuje insolvenční správce (případně předběžný správce), dlužník je pak povinen poskytnout mu při tom veškerou nezbytnou součinnost. Pokud podal insolvenční návrh dlužník, vychází insolvenční správce především ze seznamu majetku, který dlužník k návrhu připojil. To by ale samo o sobě nestačilo, a tak má insolvenční správce provést rovněž vlastní šetření o tom, jestli do majetkové podstaty nespadá ještě i další majetek dlužníka. Aby mohl správce takové šetření úspěšně provést, dává mu insolvenční zákon celou řadu oprávnění.

Insolvenční zákon vysloveně stanoví, že dlužník musí umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde má majetek. Pokud je to třeba, případně pokud dlužník neumožní prohlídku míst, kde by mohl majetek mít, může prohlídku bytu, sídla a jiných místností dlužníka nařídit insolvenční soud na návrh insolvenčního správce. S tímto rozhodnutím v ruce si pak může insolvenční správce zjednat přístup do bytu nebo sídla dlužníka.

Insolvenční správce může rovněž navrhnout insolvenčnímu soudu, aby dlužníka předvolal k výslechu a aby při něm dlužník učinil prohlášení o majetku. Pokud by se dlužník nedostavil, může být k soudu předveden. Návrh na předvolání dlužníka k výslechu před insolvenčním soudem může rovněž podat věřitelský výbor. Co všechno pak bude muset dlužník v prohlášení o majetku uvést, to blíže rozvádí § 215 insolvenčního zákona.

Majetek dlužníka se potom eviduje v soupisu majetku. Součástí soupisu je i ocenění položek na tomto seznamu uvedených. Jakmile se už nějaká věc (nebo jiná hodnota) ocitne v soupisu majetku, je možné s ní nakládat pouze způsobem stanoveným insolvenčním zákonem. Na žádost insolvenčního správce je pak dlužník povinen písemně potvrdit úplnost a správnost soupisu. Odmítnout může jen v případě, že své odmítnutí písemně odůvodní.  

Ta věc je ale moje!

V soupisu majetku se může ocitnout i věc, která není ve vlastnictví dlužníka. Pokud však insolvenční správce takovouto věc na soupis majetku zařadí, musí to v soupisu zdůvodnit a zároveň musí vyrozumět osobu, které tento majetek patří, o možnosti podat vylučovací žalobu. Ta se podává proti insolvenčnímu správci (tedy nikoli proti dlužníkovi) u insolvenčního soudu (víme, který to je), a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku. Lhůta je potom zachována tehdy, pokud žaloba dojde nejpozději poslední den lhůty insolvenčnímu soudu. Platí rovněž, že od počátku lhůty pro podání žaloby až do skončení řízení o žalobě nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, kterého se vylučovací žaloba týká. I dlužník se může domáhat vynětí některých věcí z majetkové podstaty – jde o ten majetek, který byl do majetkové podstaty zahrnut v rozporu s paragrafy 207 a 208 insolvenčního zákona (viz výše). I zde bude rozhodovat insolvenční soud. Z majetkové podstaty může některé věci vyjmout i insolvenční správce – půjde např. o nedobytné pohledávky nebo věci neprodejné – potřebuje k tomu ale předchozí souhlas věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

Zbavit se majetku nepomáhá

Patrně každý z nás zná z médií příběhy, kdy se dlužník šikovně zbavil majetku a věřitelům zůstaly jen oči pro pláč. Protože se ale jedná o fintu, která je už opravdu vousatá, pamatuje na ni insolvenční zákon v § 235 a v následujících ustanoveních. Právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo některé z nich zvýhodňuje na úkor jiných, se považují za neúčinné. O neúčinnosti dlužníkových úkonů ale musí rozhodnout insolvenční soud na základě takzvané odpůrčí žaloby. Odpůrčí žalobu může podat pouze insolvenční správce a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku.

Majetek, který byl předmětem neúčinných dispozic ze strany dlužníka, pak bude spadat do majetkové podstaty, a pokud není možné jej tam zařadit, pak za něj musí být poskytnuta náhrada. Povinnost vydat takový majetek, kterého se chtěl dlužník zbavit, pak mají ti, kterým byl prodán, darován, připsán…

Půjčka na půjčku?

Chcete zkusit půjčit si na půjčku? Refinancování se může vyplatit, uvažte ale, jestli je to zrovna případ nabídky, kterou máte právě před sebou. Naše kalkulačka refinancování úvěru vám s tím spolehlivě pomůže.

Kalkulačka refinancování půjček

Původní půjčka

měsíců
měsíc
rok

Nová půjčka

měsíců
%

nebo

%

Další kalkulačky

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Lucie Drásalová: Nestrkejte před dluhy hlavu do písku

16. 12. 2014 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Lucie Drásalová: Nestrkejte před dluhy hlavu do písku

Kampaně na předvánoční půjčky začínají na přelomu září a října. A jak říká odbornice na úvěry všeho druhu Lucie Drásalová ze společnosti Partners, při pohledu do statistik jasně vidíme,... celý článek

Insolvence pro každého: Ty peníze vám nepatří! Přezkoumání pohledávky

9. 12. 2014 | Jiří Lojda | 2 komentáře

Insolvence pro každého: Ty peníze vám nepatří! Přezkoumání pohledávky

V minulém díle seriálu o insolvenci jsme přihlásili svou pohledávku. Jistě jsme nebyli sami. Možná nás i překvapilo, kolik dluhů náš dlužník nasekal. Jenomže některé pohledávky se nám... celý článek

Reportáž. V kůži exekutora

2. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Reportáž. V kůži exekutora

Devět hodin ráno v centru Prahy. Dívám se skrz prosklené, modře lemované dveře činžáku na dobré adrese. Vlastně až příliš dobré – vzhledem k tomu, proč jsme tady. Očima přejíždím jména... celý článek

Injekce pro osamělé rodiče: Za neplatiče zaplatí alimenty stát

13. 11. 2014 | Petra Dlouhá | 51 komentářů

Injekce pro osamělé rodiče: Za neplatiče zaplatí alimenty stát

Děti z neúplných rodin nemůžou být bity na tom, že na ně táta mámě nebo máma tátovi neplatí alimenty. To je argument ministryně práce pro zavedení zálohového výživného. Za neplatiče... celý článek

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

6. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 59 komentářů

Exekutor za dveřmi: Kdy může začít zabavovat u vás doma

Dlužíte a nesplácíte? Možná čekáte exekutora každou hodinu. Přitom ale vůbec přijít nemusí… Pohledávku může dobývat různě a někteří pracují jen „z kanceláře“. Zabavování majetku doma... celý článek

Partners Financial Services